Ziņojums - A7-0215/2011Ziņojums
A7-0215/2011

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

1.6.2011 - (COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Martin Häusling


Procedūra : 2010/0364(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0215/2011

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

(COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0759),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0001/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 4. maija atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0215/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar Līguma 290. pantu Komisijai ir jābūt pilnvarām pieņemt deleģētos aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 834/2007 elementus. Ir jānosaka minēto pilnvaru izpildes elementi, kā arī nosacījumi, kas attiecas uz šo pilnvaru deleģēšanu.

3. Lai nodrošinātu ar Regulu (EK) Nr. 834/2007 noteiktā režīma pienācīgu darbību, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu ir jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, ar kuriem papildināt vai grozīt dažus nebūtiskus šīs regulas elementus. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanās posmā atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai jānodrošina, lai attiecīgie dokumenti vienlaicīgi, laikus un pienācīgā kārtībā tiktu nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo kopējo vienošanos par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību, par ko Padomei un Parlamentam ir oficiāli jāvienojas.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 834/2007 vienotu piemērošanu visās dalībvalstīs, Komisijai ir jābūt pilnvarotai pieņemt īstenošanas aktus saskaņā ar Līguma 291. pantu. Komisijai jo īpaši ir jābūt pilnvarotai pieņemt īstenošanas aktus attiecībā uz koda numuru piešķiršanu saistībā ar kontroles sistēmu, produktu izcelsmes norādi un vienotiem noteikumiem apmaiņai ar informāciju, kuru nosūta dalībvalstis, trešās valstis, kontroles iestādes un kontroles organizācijas vai kuru dara pieejamu Komisija, vai attiecībā uz minētās informāciju publicēšanu, kā arī, lai atzītu trešās valstis un kontroles iestādes un kontroles organizācijas līdzvērtīguma un atbilstības nolūkos. Ja nav skaidri norādīts citādi, šādi īstenošanas akti būtu jāpieņem Komisijai saskaņā ar [Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XX/XXXX par…].

4. Lai Regulas (EK) Nr. 834/2007 piemērošanai nodrošinātu vienādus apstākļus, Komisijai jo īpaši ir jābūt īstenošanas pilnvarām attiecībā uz koda numuru piešķiršanu saistībā ar kontroles sistēmu, produktu izcelsmes norādi un vienotiem noteikumiem apmaiņai ar informāciju, kuru nosūta dalībvalstis, trešās valstis, kontroles iestādes un kontroles organizācijas vai kuru dara pieejamu Komisija, vai attiecībā uz minētās informāciju publicēšanu, kā arī, lai atzītu trešās valstis un kontroles iestādes un kontroles organizācijas līdzvērtīguma un atbilstības nolūkos. Šīs pilnvaras ir jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu1. Saistībā ar īstenošanas aktu sagatavošanu Komisijai arī turpmāk ir jāizmanto padomdevējas grupas, lai ieinteresētajām personām un NVO ir iespēja regulāri un strukturēti paust savu viedokli.

 

_______________

 

1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemta vērā regula par īstenošanas pilnvarām (2011. gada 28. februārī OV L 55/13 publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu).

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4a) Neatliekami steidzamos un pienācīgi pamatotos gadījumos, kas ir saistīti ar kontroles iestāžu un kontroles organizāciju atzīšanas atcelšanu, ja konstatēta neatbilstība Regulas (EK) Nr. 834/2007 noteikumiem vai šo noteikumu pārkāpumi, vai kas ir saistīti ar atzīšanas atcelšanu trešajām valstīm, kuru ražošanas sistēma vairs neatbilst principiem un ražošanas noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi attiecīgajā regulā noteiktajiem noteikumiem, un kuru kontroles pasākumi vairs nav tikpat iedarbīgi kā attiecīgajā regulā pieņemtie kontroles pasākumi, Komisijai ir jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemta vērā regula par īstenošanas pilnvarām (2011. gada 28. februārī OV L 55/13 publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu).

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Saskaņošanai ar Lisabonas līgumu jābūt procesam, kura mērķis ir visus nozarē īstenotos Savienības tiesību aktus vienkāršot, lai atbrīvotu no nevajadzīga birokrātiskā sloga lauksaimniekus, kuri nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

9. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 38.a panta 1. punktu, lemj par pasākumiem, lai īstenotu aizliegumu izmantot ĢMO un produktus, kas ražoti no ĢMO vai ar ĢMO.

4. Saistībā ar 1. punktā minēto aizliegumu Komisijai piešķir pilnvaras saskaņā ar 38.a panta 1. punktu pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz pārdevēja deklarācijas parauga ieviešanu, kas apstiprina, ka piegādātie produkti nav ražoti no ĢMO vai ar ĢMO.

.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 23. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

32. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tas nepieciešams steidzamos gadījumos, Komisija var pieņemt lēmumu, rīkojoties saskaņā ar 38.g panta otro daļu. Tādā gadījumā pieņemtos pasākumus tūlīt paziņo dalībvalstīm un tie nekavējoties stājas spēkā.

Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos Komisija saskaņā ar 38.g panta trešajā punktā norādīto procedūru var pieņemt īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 24. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Regula (EK) Nr. 834/2007

33. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tas nepieciešams steidzamos gadījumos, Komisija var pieņemt lēmumu, rīkojoties saskaņā ar 38.g panta otro daļu. Tādā gadījumā pieņemtos pasākumus tūlīt paziņo dalībvalstīm un tie nekavējoties stājas spēkā.

Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos Komisija saskaņā ar 38.g panta trešajā punktā norādīto procedūru var pieņemt īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 24. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Regula (EK) Nr. 834/2007

33. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tas nepieciešams steidzamos gadījumos, Komisija var pieņemt lēmumu, rīkojoties saskaņā ar 38.g panta otro daļu. Tādā gadījumā pieņemtos pasākumus tūlīt paziņo dalībvalstīm un tie nekavējoties stājas spēkā.

Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos Komisija saskaņā ar 38.g panta trešajā punktā norādīto procedūru var pieņemt īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

38.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai labāk ņemtu vērā patērētāju cerības attiecībā uz bioloģisko produktu kvalitāti un nodrošinātu, ka attiecīgās iestādes, organizācijas un uzņēmēji pienācīgi piemēro noteikumus, un nodrošinātu vienotā tirgus un tirdzniecības pienācīgu darbību, Komisija, izmantojot deleģētos aktus, pieņem īpašus noteikumus un nosacījumus, kas nepieciešami šīs regulas piemērošanai, tostarp īpašas definīcijas saistībā ar tās darbības jomu, uz ko attiecas II sadaļā izklāstītie mērķi un principi šādos jautājumos:

1. Lai labāk ņemtu vērā patērētāju cerības attiecībā uz bioloģisko produktu kvalitāti un nodrošinātu, ka attiecīgās iestādes, organizācijas un uzņēmēji pienācīgi piemēro noteikumus, un nodrošinātu vienotā tirgus un tirdzniecības pienācīgu darbību, Komisija saskaņā ar 38.d pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saistībā ar šīs regulas piemērošanai nepieciešamu īpašu noteikumu un nosacījumu, tostarp ar tās darbības jomu saistītu īpašu definīciju pieņemšanu, ievērojot II sadaļā izklāstītos mērķus un principus, šādos jautājumos:

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo kopējo vienošanos par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību, par ko Padomei un Parlamentam ir oficiāli jāvienojas.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

38.b pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem nepieciešamos noteikumus, kuru mērķis ir panākt šīs regulas vienotu piemērošanu Savienībā, jo īpaši attiecībā uz:

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, saskaņā ar 38.g panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru pieņem nepieciešamos noteikumus, kuru mērķis ir panākt šīs regulas vienotu piemērošanu Savienībā, jo īpaši attiecībā uz:

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ņemta vērā „Īstenošanas pilnvaru regula” (Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka normas un vispārīgos principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu), kas publicēta OV (L 55/13) 2011. gada 28. februārī.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

38.b pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja nepieciešams, pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos saistībā ar atzīšanas atcelšanu kontroles iestādēm un kontroles organizācijām, ja ir konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi saistībā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem, vai saistībā ar atzīšanas atcelšanu trešām valstīm, kuru ražošanas sistēma vairs neatbilst principiem un ražošanas noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi II, III un IV sadaļā paredzētajiem, vai kuru kontroles pasākumu efektivitāte vairs nav līdzvērtīga V sadaļā paredzēto pasākumu efektivitātei, Komisija saskaņā ar 38. g panta 3. punktu pieņem īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir Komisijai dot iespēju steidzami atcelt līdzvērtīgu noteikumu atzīšanu trešām valstīm, kurās ir konstatēta nopietna problēma saistībā ar produktiem, kas marķēti kā bioloģiski produkti. Referenta grozījumā ir izvirzīta prasība, ka procedūra jāsāk, ja kļūmīgi ir gan standarti, gan kontroles sistēma. Šis nosacījums būtu jāmaina uz nosacījumu „vai nu/vai”, jo ir jādod iespēja Komisijai steidzamības kārtā atzīšanu atcelt, lai patērētāji būtu aizsargāti abos gadījumos.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

38.d pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šajā regulā minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šā panta nosacījumus.

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Pilnvaras, kas minētas 9. panta 4. punktā, 11. pantā, 16. panta 1. punktā, 16. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā, 21. panta 2. punktā, 22. panta 1. punktā, 23. panta 6. punktā, 26. pantā, 27. panta 7. punkta b) apakšpunktā, 32. panta 2. punktā un 33. panta 2. un 3. punktā, ir piešķirtas Komisijai uz pieciem gadiem no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šādam pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai tiek piešķirtas saskaņā ar 38.e un 38.f panta nosacījumiem.”

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

 

3.a Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

3.b Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu, stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka tie iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 

_____________

 

* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo kopējo vienošanos par deleģēto aktu (LESD 290. pants) izmantošanas praktisko kārtību, par ko Padomei un Parlamentam ir oficiāli jāvienojas.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

38.e pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38.e pants

Deleģēšanas atsaukšana

svītrots

1. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 38.a un 38.d pantā minēto pilnvaru deleģējumu.

 

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atcelt deleģētās pilnvaras, apņemas informēt pārējās iestādes un Komisiju pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atceltas, kā arī atcelšanas iespējamos iemeslus.

 

3. Lēmums par atsaukšanu izbeidz šajā lēmumā minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājās spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar spēkā jau esošo deleģēto tiesību aktu likumību. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

38.f pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38.f pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

svītrots

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu var pagarināt par vienu mēnesi.

 

2. Ja pēc šā termiņam beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.

 

Deleģēto tiesību aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms šā perioda beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējusi Komisiju, ka neplāno celt iebildumus.

 

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus, iebildumus pamato.

 

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 27. punkts

Regula (EK) Nr. 834/2007

38.g pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šo regulu, Komisijai palīdz Bioloģiskās ražošanas komiteja un piemēro procedūru, kas paredzēta [5]. pantā Regulā (ES) Nr. [xxxx/gggg] (tiks pabeigts pēc tam, kad būs pieņemta regula attiecībā uz LESD 291. panta 2. punktā paredzētajiem kontroles mehānismiem, kuru pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un Padome).

1. Komisijai palīdz Bioloģiskās ražošanas komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011* nozīmē.

Šīs regulas 32. panta 2. punktā un 33. panta 2. un 3. punktā paredzētatos steidzamības gadījumos piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/gggg] [6]. pantā paredzēto procedūru.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

 

___________________

 

*OV L 55, 28.2.2011, 13. lpp.

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemta vērā regula par īstenošanas pilnvarām (2011. gada 28. februārī OV L 55/13 publicētā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu).

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

Trīs gadus pēc..* Komisija jo īpaši izvērtē, kāda ir bijusi ar šo regulu izdarīto Regulas (EK) Nr. 834/2007 grozījumu ietekme uz pārredzamību un pilsonisko sabiedrību.

 

Šajā izvērtēšanas procesā iesaista nozīmīgas ieinteresētās personas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

 

_________________

 

*Datums trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Pašlaik spēkā esošā Regula (EK) Nr. 834/2007 ir jāsaskaņo ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), pamatojoties uz principu nodalīt pasākumus, kam piemīt īstenošanas iezīmes, no pasākumiem, kam piemīt deleģēšanas iezīmes.

LESD 290. pants atļauj likumdevējam deleģēt Komisijai pilnvaras pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus. Tiesību akti, ko Komisija pieņēmusi šādā veidā, Līgumā lietotajā terminoloģijā ir minēti kā „deleģētie akti” (290. panta 3. punkts).

Lai labāk ņemtu vērā patērētāju cerības attiecībā uz bioloģisko produktu kvalitāti un nodrošinātu, ka attiecīgās iestādes, organizācijas un uzņēmēji pienācīgi piemēro noteikumus, un nodrošinātu vienotā tirgus un tirdzniecības pienācīgu darbību, Komisija, izmantojot deleģētos aktus, pieņem īpašus noteikumus, pasākumus un nosacījumus, kas nepieciešami šīs regulas piemērošanai (piemēram, atļauja izmantot produktus un vielas bioloģiskajā ražošanā, to iekļaušana ierobežotajā sarakstā vai svītrošana no šā saraksta 16. un 21. panta izpildei; pārstrādes metodes pārtikas pārstrādei, nosacījumi, ar kuriem piemēro aizliegumu izmantot ģenētiski modificētus organismus („ĢMO”) un produktus, kas ražoti no ĢMO; marķēšanas noteikumi, prasības un īpašie kritēriji attiecībā uz Eiropas Savienības bioloģiskās ražošanas logo noformējumu, kompozīciju, izmēru un dizainu, kā arī nosacījumi un tiesības to izmantot saskaņā ar IV sadaļu utt.).

Ar LESD 291. pantu dalībvalstīm atļauj pieņemt visus valsts tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai īstenotu juridiski saistošus Savienības aktus. Ja ir nepieciešami vienādi nosacījumi juridiski saistošu Savienības aktu īstenošanai, šie akti piešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. Šādā veidā Komisijas pieņemtos tiesību aktus Līguma terminoloģijā sauc par „īstenošanas aktiem” (291. panta 4. punkts).

Komisija nolūkā panākt šīs regulas vienādu piemērošanu Savienībā un ar īstenošanas aktu starpniecību pieņem vajadzīgās normas, jo īpaši, piemēram, attiecībā uz precīziem datiem un specifikācijām par saturu, formātu un veidu, kādā ar šo regulu saistītā informācija ir jāpaziņo, jāiesniedz vai ar to jāapmainās kontroles organizācijām, kontroles iestādēm, dalībvalstu kompetentajām iestādēm, trešām valstīm un Komisijai; attiecībā uz koda numuru piešķiršanu kontroles organizācijām un kontroles iestādēm; attiecībā uz to, kā 24. panta kārtībā norāda vietu, kurā audzēti lauksaimniecības izejvielas, utt.

Referents uzskata, ka šajā priekšlikumā Komisija ir pareizi nodalījusi vispārīgākus noteikumus, ar ko paredz papildu elementus (290. panta noteikumi), un tehniskākus elementus, kuri ir cieši saistīti ar dalībvalstu tiesībām brīvi rīkoties, šo pasākumu īstenojot (291. panta noteikumi). Tāpēc attiecībā uz priekšlikumu Regulai Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu nav ierosināti grozījumi par deleģēto aktu un īstenošanas aktu klasificēšanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

Atsauces

COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.12.2010

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

51. pants – komiteju apvienotās sanāksmes

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

 

Izskatīšana komitejā

12.4.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.5.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Iesniegšanas datums

1.6.2011