Sprawozdanie - A7-0215/2011Sprawozdanie
A7-0215/2011

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

1.6.2011 - (COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Martin Häusling


Procedura : 2010/0364(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0215/2011

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

(COM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0759),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0001/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 maja 2011 r.[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0215/2011),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do jego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Komisja powinna otrzymać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu, aby mogła uzupełniać lub zmieniać niektóre, inne niż istotne, elementy rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Należy określić, wobec których elementów stosować będzie można wymienione uprawnienia, a także warunki, którym uprawnienia te będą podlegać.

(3) Aby zapewnić należyte działanie systemu ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) 834/2007, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów tego rozporządzenia. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. W procesie przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada „wspólnemu porozumieniu” w sprawie praktycznych rozwiązań dotyczących stosowania aktów delegowanych (art. 290 TFUE), które to porozumienie ma zostać formalnie zatwierdzone przez Radę i Parlament.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Aby zapewnić jednolite stosowanie rozporządzenia (WE) nr 834/2007 we wszystkich państwach członkowskich, Komisji należy nadać uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 Traktatu. Komisja powinna być uprawniona w szczególności do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących przyznawania numerów identyfikacyjnych w ramach systemu kontroli, oznaczania pochodzenia produktów i jednolitych zasad w zakresie wymiany informacji przesyłanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie, organy kontrolne i jednostki certyfikujące lub informacji udostępnianych przez Komisję lub publikowanych, oraz dotyczących uznawania państw trzecich, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów równoważności i zgodności. O ile przepisy nie stanowią wyraźnie inaczej, Komisja powinna przyjmować wymienione akty wykonawcze zgodnie z przepisami [rozporządzenia (UE) nr XX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie…].

(4) Aby zapewnić jednolite warunki stosowania rozporządzenia (WE) nr 834/2007, Komisji należy przekazać uprawnienia wykonawcze w szczególności dotyczące przyznawania numerów identyfikacyjnych w ramach systemu kontroli, oznaczania pochodzenia produktów i jednolitych zasad w zakresie wymiany informacji przesyłanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie, organy kontrolne i jednostki certyfikujące lub informacji udostępnianych przez Komisję lub publikowanych, oraz dotyczące uznawania państw trzecich, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów równoważności i zgodności. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r., ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1. W kontekście prac przygotowawczych nad aktami wykonawczymi Komisja powinna w dalszym ciągu korzystać z pomocy grup doradczych, aby zainteresowane strony i organizacje pozarządowe mogły w sposób systematyczny i uporządkowany wyrażać swoje opinie.

 

_______________

 

1 Dz.U. L 55 z 28. 2.2011, s. 13.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia „Rozporządzenie w sprawie uprawnień wykonawczych” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 182/2011, ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję) opublikowane w Dzienniku Urzędowym (L 55/13) w dniu 28 lutego 2011 r.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli wymaga tego niezmiernie pilny charakter sprawy w odpowiednio uzasadnionych przypadkach dotyczących wycofania uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w razie nieprawidłowości lub naruszenia przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) 834/2007 lub w odniesieniu do wycofania uznania państw trzecich, których system produkcji nie jest już zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi produkcji, równoważnymi zasadom i przepisom ustanowionym we wspomnianym rozporządzeniu, oraz których środki kontroli nie mają już skuteczności równoważnej ze środkami ustanowionymi w tym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia „Rozporządzenie w sprawie uprawnień wykonawczych” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 182/2011, ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję) opublikowane w Dzienniku Urzędowym (L 55/13) w dniu 28 lutego 2011 r.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Proces dostosowywania do traktatu lizbońskiego powinien dążyć do uproszczenia wszystkich przepisów unijnych ustanowionych dla tego sektora, aby uwolnić producentów ekologicznych od nadmiernych obciążeń administracyjnych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 9 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1, podejmuje decyzje w sprawie środków wprowadzających w życie zakaz stosowania GMO oraz produktów wytworzonych z GMO.

4. Dla celów zakazu, o którym mowa w ust. 1, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 w sprawie ustanowienia wzorca oświadczenia sprzedawcy potwierdzającego, że dostarczone produkty nie zostały wytworzone z GMO ani przy ich użyciu. .

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 23 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jest to konieczne w nagłych przypadkach, Komisja może podjąć taką decyzję, działając zgodnie z art. 38g akapit drugi. W takim przypadku informacja o przyjętych środkach jest niezwłocznie przekazywana państwom członkowskim, a środki te stosuje się bezzwłocznie.

W odpowiednio uzasadnionych przypadkach wyższej konieczności Komisja może przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, zgodnie z procedurą określoną w art. 38g ust. 3.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 24 – litera a) – punkt ii)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jest to konieczne w nagłych przypadkach, Komisja może podjąć taką decyzję, działając zgodnie z art. 38g akapit drugi. W takim przypadku informacja o przyjętych środkach jest niezwłocznie przekazywana państwom członkowskim, a środki te stosuje się bezzwłocznie.”

W odpowiednio uzasadnionych przypadkach wyższej konieczności Komisja może przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, zgodnie z procedurą określoną w art. 38g ust. 3.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 24 – litera b) – punkt ii)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli jest to konieczne w nagłych przypadkach, Komisja może podjąć taką decyzję, działając zgodnie z art. 38g akapit drugi. W takim przypadku informacja o przyjętych środkach jest niezwłocznie przekazywana państwom członkowskim, a środki te stosuje się bezzwłocznie.”

W odpowiednio uzasadnionych przypadkach wyższej konieczności Komisja może przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, zgodnie z procedurą określoną w art. 38g ust. 3.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 38 a– ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu lepszego uwzględnienia oczekiwań konsumentów w odniesieniu do jakości produktów ekologicznych oraz zapewnienia odpowiedniego stosowania przepisów przez organy, instytucje i zainteresowane podmioty gospodarcze oraz właściwego funkcjonowania jednolitego rynku i handlu, Komisja, w drodze aktów delegowanych, przyjmuje szczegółowe zasady, środki i warunki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym konkretne definicje odnoszące się do jego zakresu, zgodnie z celami i zasadami ustanowionymi w tytule II, w odniesieniu do:

1. W celu lepszego uwzględnienia oczekiwań konsumentów w odniesieniu do jakości produktów ekologicznych oraz zapewnienia odpowiedniego stosowania przepisów przez organy, instytucje i zainteresowane podmioty gospodarcze oraz właściwego funkcjonowania jednolitego rynku i handlu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38d dotyczącym przyjmowania szczegółowych zasad, środków i warunków niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym konkretnych definicji odnoszących się do jego zakresu, zgodnie z celami i zasadami ustanowionymi w tytule II, w odniesieniu do:

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada „wspólnemu porozumieniu” w sprawie praktycznych rozwiązań dotyczących stosowania aktów delegowanych (art. 290 TFUE), które to porozumienie ma zostać formalnie zatwierdzone przez Radę i Parlament.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 38 b – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje niezbędne przepisy mające na celu osiągnięcie jednolitego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia w Unii, w szczególności w odniesieniu do:

Komisja, w drodze aktów wykonawczych – zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 38g ust. 2 – przyjmuje niezbędne przepisy mające na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia w Unii, w szczególności w odniesieniu do:

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia „Rozporządzenie w sprawie uprawnień wykonawczych” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję) opublikowane w Dzienniku Urzędowym (L 55/13) w dniu 28 lutego 2011 r.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 38 b – ustęp 1a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odpowiednio uzasadnionych przypadkach wyższej konieczności Komisja przyjmuje – zgodnie z procedurą określoną w art. 38g ust. 3 – akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, dotyczące wycofania uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w razie nieprawidłowości lub naruszenia przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu albo dotyczące wycofania uznania państw trzecich, których system produkcji nie jest już zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi produkcji, równoważnymi zasadom i przepisom ustanowionym w tytułach II, III i IV lub których środki kontroli nie mają już skuteczności równoważnej ze środkami ustanowionymi w tytule V.

Uzasadnienie

Ma to ma na celu umożliwienie Komisji natychmiastowego wycofania uznania równoważności w odniesieniu do państw trzecich, w przypadku których stwierdzono poważny problem dotyczący produktów oznakowanych jako ekologiczne. Poprawka wprowadzona przez sprawozdawcę przewiduje, że do uruchomienia procedury konieczne jest wystąpienie nieprawidłowości zarówno w przypadku przepisów, jak i systemu kontroli. Należy to zmienić na zapis „albo-albo”, ponieważ Komisja, by chronić konsumentów, powinna móc w obu przypadkach wycofać uznanie w trybie procedury nadzwyczajnej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 38 d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2. Przekazanie uprawnienia, o którym mowa w art. 9 ust. 4, art. 11, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 3 lit. a) i c), art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 6, art. 26, art. 27 ust. 7 lit. b), art. 32 ust. 2 oraz art. 33 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia...*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnienia nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnienia jest w sposób dorozumiany odnawiane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu odnowieniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 38e i 38f.”

3. Przekazanie uprawnienia może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna w dniu następującym po opublikowaniu decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub z późniejszą datą, która jest w niej określona. Nie ma ona wpływu na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

 

3a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

3b. Akt delegowany przyjęty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia Parlamentu Europejskiego i Rady o akcie delegowanym Parlament Europejski ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, iż nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Termin ten ulega przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

_____________

 

* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka odpowiada „wspólnemu porozumieniu” w sprawie praktycznych rozwiązań dotyczących stosowania aktów delegowanych (art. 290 TFUE), które to porozumienie ma zostać formalnie zatwierdzone przez Radę i Parlament.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 38 e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38e

Odwołanie oddelegowanych uprawnień

skreślony

1. Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnym momencie odwołać oddelegowane uprawnienia, o których mowa w art. 38a i 38d.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać oddelegowanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując oddelegowane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”

 

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 38 f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38f

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

skreślony

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

 

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie z dniem podanym w tym akcie.

 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.”

 

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 27

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007

Artykuł 38 g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy przyjmowaniu aktów wykonawczych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem Komisję wspomaga Komitet ds. Produkcji Ekologicznej i zastosowanie ma procedura przewidziana w art. [5] rozporządzenia (EU) nr [xxxx/yyyy] (do uzupełnienia po przyjęciu rozporządzenia w sprawie mechanizmów kontroli przewidzianych w art. 291 ust. 2 TFUE, które obecnie jest przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim oraz Radzie).

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Produkcji Ekologicznej. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011*.

W nagłych przypadkach przewidzianych w art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma procedura przewidziana w art. [6] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/yyyy].

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w połączeniu z art. 5 tego rozporządzenia.

 

___________________

 

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia „Rozporządzenie w sprawie uprawnień wykonawczych” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję) opublikowane w Dzienniku Urzędowym (L 55/13) w dniu 28 lutego 2011 r.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

Trzy lata po…* Komisja ocenia skutki zmian wprowadzonych do rozporządzenia (WE) nr 834/2007 na mocy niniejszego rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystości i wpływu na społeczeństwo obywatelskie.

 

W tym procesie oceny uczestniczą istotne zainteresowane strony oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

 

_________________

 

* Data trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dz.U.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 834/2007 należy dostosować w oparciu o zasadę rozróżnienia między środkami o charakterze wykonawczym a środkami o charakterze delegowanym.

Zgodnie z art. 290 TFUE prawodawca może „przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego”. Akty prawne przyjęte w ten sposób przez Komisję są według terminologii stosowanej w Traktacie aktami „delegowanymi” (art. 290 ust. 3).

Aby lepiej uwzględnić oczekiwania konsumentów w odniesieniu do jakości produktów ekologicznych oraz zapewnić odpowiednie stosowanie przepisów przez organy, instytucje i zainteresowane podmioty gospodarcze oraz właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku i handlu, Komisja, w drodze aktów delegowanych, przyjmuje szczegółowe zasady, środki i warunki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia (np. zezwolenie na stosowanie produktów i substancji w produkcji ekologicznej, ich umieszczanie w zamkniętym wykazie lub usuwanie z tego wykazu do celów art. 16 i 21; metody przetwórstwa żywności przetworzonej; warunki stosowania zakazu używania GMO oraz produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu; przepisy dotyczące znakowania, wymogi i szczegółowe kryteria w odniesieniu do prezentacji, składników, wielkości i projektu unijnego logo produkcji ekologicznej, a także warunki i prawa dotyczące jego stosowania zgodnie z tytułem IV itd.).

Zgodnie z art. 291 TFUE państwa członkowskie „przyjmują wszelkie środki prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii”. W aktach tych powierza się Komisji uprawnienia wykonawcze, jeżeli potrzebne są jednolite warunki ich wdrażania. Akty prawne przyjęte w ten sposób przez Komisję są według terminologii stosowanej w Traktacie „aktami wykonawczymi” (art. 291 ust. 4).

Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych niezbędne przepisy, których celem jest zapewnienie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia na terytorium Unii, w szczególności w odniesieniu do np. dokładnych informacji i specyfikacji dotyczących treści i kształtu wniosków oraz sposobu ich przedkładania, treści i sposobu zawiadamiania, a także przekazywania i wymiany informacji wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia od organów kontrolnych lub między nimi, od jednostek certyfikujących i właściwych organów państw członkowskich, państw trzecich i Komisji, oraz do przyznawania numerów identyfikacyjnych organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym i oznaczenia miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze zgodnie z art. 24 itd.

Z punktu widzenia sprawozdawcy w niniejszym wniosku Komisja dokonała właściwego rozgraniczenia między przepisami o bardziej ogólnym charakterze, wprowadzającymi nowe elementy (art. 290), a bardziej technicznymi elementami, które są ściśle powiązane z przysługującym państwom członkowskich prawem do rozstrzygania w kwestii wdrażania tego środka (art. 291). Dlatego nie proponuje się poprawek do projektu rozporządzenia 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, które dotyczyłyby klasyfikacji aktów delegowanych i aktów wykonawczych.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Odsyłacze

COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Data przedstawienia w PE

17.12.2010

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Art. 51 Regulaminu – wspólne posiedzenia komisji

Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

 

Rozpatrzenie w komisji

12.4.2011

 

 

 

Data przyjęcia

25.5.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Data złożenia

1.6.2011