Postup : 2010/0364(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0215/2011

Predkladané texty :

A7-0215/2011

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 04/07/2012 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0282

SPRÁVA     ***I
PDF 563kWORD 276k
1.6.2011
PE 456.953v02-00 A7-0215/2011

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

(KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Martin Häusling

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

(KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0759),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 , článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0001/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. mája 2011(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0215/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Komisia by mala mať právomoc prijímať v súlade s článkom 290 zmluvy delegované akty, aby mohla doplniť a zmeniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 834/2007. Mali by sa vymedziť prvky, v prípade ktorých možno uplatniť uvedenú právomoc, ako aj podmienky, za akých ju možno preniesť.

(3) S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie režimu stanoveného nariadením (ES) č. 834/2007 by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Tento PDN odzrkadľuje „spoločné chápanie“ praktickej úpravy používania delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ), na ktorom sa majú formálne dohodnúť Rada a Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Komisia by s cieľom zaručiť jednotné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 834/2007 vo všetkých členských štátoch mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty v súlade s článkom 291 zmluvy. V prvom rade by Komisia mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktoré sa týkajú prideľovania číselných kódov v rámci systému kontroly, uvádzania pôvodu výrobkov a jednotných pravidiel výmeny informácií, ktoré majú zasielať členské štáty, tretie krajiny, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie, alebo ktoré má sprístupňovať Komisia, alebo uverejňovania daných informácií, ako aj uznávania tretích krajín a štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti a zhody. Pokiaľ sa vyslovene nestanovuje inak, Komisia by mala prijímať tieto vykonávacie akty v súlade s ustanoveniami [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/XXXX o...].

(4) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 834/2007 by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, najmä tie, ktoré sa týkajú prideľovania číselných kódov v rámci systému kontroly, uvádzania pôvodu výrobkov a jednotných pravidiel výmeny informácií, ktoré majú zasielať členské štáty, tretie krajiny, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie, alebo ktoré má sprístupňovať Komisia, alebo uverejňovania daných informácií, ako aj uznávania tretích krajín a štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti a zhody. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie1. V rámci prípravných prác na vykonávacích aktoch by mala Komisia aj naďalej využívať poradné skupiny, aby sa zainteresované strany a mimovládne organizácie mohli vyjadrovať pravidelne a na štruktúrovanom základe.

 

_______________

 

1 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odôvodnenie

Tento PDN zohľadňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, uverejnené v Ú. v. (L55/13) 28. februára 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa rušenia uznávaní štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v prípade výskytu nezrovnalostí alebo porušení ustanovení nariadenia (ES) č. 834/2007 alebo týkajúcich sa rušenia uznávaní tretích krajín, ktorých systém výroby prestal spĺňať zásady a pravidlá výroby, ktoré sú rovnocenné so zásadami a pravidlami výroby stanovenými v uvedenom nariadení, a ktorých kontrolné opatrenia už nie sú rovnocenne účinné s opatreniami stanovenými v uvedenom nariadení.

Odôvodnenie

Tento PDN zohľadňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, uverejnené v Ú. v. (L55/13) 28. februára 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Pri zabezpečovaní súladu s Lisabonskou zmluvou je potrebné snažiť sa o dosiahnutie zjednodušenia všetkých právnych predpisov EÚ platných v danom odvetví s cieľom oslobodiť ekologických poľnohospodárov od zbytočnej byrokratickej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia rozhodne prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 38a ods. 1 o opatreniach na vykonávanie zákazu používania GMO a produktov vyrobených z GMO alebo pomocou GMO.

4. Komisia je splnomocnená prijať na účely zákazu uvedeného v odseku delegované akty v súlade s článkom 38a ods. 1 týkajúcim sa stanovenia vzoru vyhlásenia predajcu, ktoré potvrdzuje, že dodané produkty neboli vyrobené z GMO alebo pomocou GMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 23 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je to nutné, môže Komisia v naliehavých prípadoch prijať toto rozhodnutie na základe druhého pododseku článku 38g. V danom prípade sa prijaté opatrenia bezodkladne oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.

Komisia môže prijať z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 38g ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 33 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je to nutné, môže Komisia v naliehavých prípadoch prijať toto rozhodnutie na základe druhého pododseku článku 38g. V danom prípade sa prijaté opatrenia bezodkladne oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.

Komisia môže prijať z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 38g ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 33 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je to nutné, môže Komisia v naliehavých prípadoch prijať toto rozhodnutie na základe druhého pododseku článku 38g. V danom prípade sa prijaté opatrenia bezodkladne oznámia členským štátom a okamžite nadobudnú účinnosť.

Komisia môže prijať z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 38g ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 38a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom lepšie zohľadniť očakávania spotrebiteľov v oblasti kvality ekologických produktov a zabezpečiť adekvátne uplatňovanie pravidiel príslušnými štátnymi organizáciami, súkromnými organizáciami a prevádzkovateľmi, ako aj riadne fungovanie jednotného trhu a obchodu, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijíma konkrétne predpisy, opatrenia a podmienky potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia, vrátane konkrétnych vymedzení pojmov súvisiacich s jeho rozsahom pôsobnosti, a v zmysle cieľov a zásad ustanovených v hlave II, v týchto oblastiach:

1. S cieľom lepšie zohľadniť očakávania spotrebiteľov v oblasti kvality ekologických produktov a zabezpečiť adekvátne uplatňovanie pravidiel príslušnými štátnymi organizáciami, súkromnými organizáciami a prevádzkovateľmi, ako aj riadne fungovanie jednotného trhu a obchodu, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38d prijať delegované akty týkajúce sa prijatia konkrétnych predpisov, opatrení a podmienok potrebných na uplatňovanie tohto nariadenia vrátane konkrétnych vymedzení pojmov súvisiacich s jeho rozsahom pôsobnosti, a v zmysle cieľov a zásad ustanovených v hlave II, v týchto oblastiach:

Odôvodnenie

Tento PDN odzrkadľuje „spoločné chápanie“ praktickej úpravy používania delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ), na ktorom sa majú formálne dohodnúť Rada a Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 38b – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov potrebné opatrenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tohto nariadenia v Únii, a to najmä v týchto oblastiach:

Komisia prijíma prostredníctvom vykonávacích aktov a v súlade s postupom uvedeným v článku 38g ods. 2 potrebné opatrenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tohto nariadenia v Únii, a to najmä v týchto oblastiach:

Odôvodnenie

Tento PDN zohľadňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, uverejnené v Ú. v. EÚ, L 55, 28. 2. 2011, s. 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 38b – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Z riadne odôvodnených, nevyhnutných a naliehavých príčin, ktoré sa týkajú zrušenia uznávania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v prípade výskytu nezrovnalostí alebo porušenia ustanovení tohto nariadenia, alebo sa týkajú zrušenia uznávania tretích krajín, ktorých systém výroby prestal spĺňať zásady a pravidlá výroby rovnocenné so zásadami a pravidlami výroby stanovenými v hlavách II, III a IV, alebo ktorých kontrolné opatrenia už nie sú rovnocenne účinné s opatreniami stanovenými v hlave V, Komisia prijíma okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 38g ods. 3.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je umožniť Komisii, aby urýchlene zrušila uznávanie rovnocennosti z tretích krajín, keď sa pri výrobkoch označených ako ekologické zistí vážny problém Spravodajca vo svojom PDN požaduje, aby na uplatnenie postupu boli porušené normy i kontrolný systém. Malo by sa to zmeniť na buď/alebo, pretože Komisia by mala mať možnosť v záujme ochrany spotrebiteľa zrušiť uznávanie v rámci naliehavého postupu v oboch prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 38d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení sa udeľuje Komisii na neurčitý čas.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, oznámi to súčasne Európskemu parlamentu a Rade..

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 4, článku 11, článku 16 ods. 1, článku 16 ods. 3 písm. a) a c), článku 21 ods. 2, článku 22 ods. 1, článku 23 ods. 6, článku 26, článku 27 ods. 7 písm. b), článku 32 ods. 2 a článku 33 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od …*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3. Právomoci prijímať delegované akty sú Komisii zverené podľa podmienok ustanovených v článkoch 38e a 38f.“

3. Delegovanie právomocí môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

3a. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

 

3b. Delegovaný akt prijatý podľa tohto nariadenia nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

_____________

 

* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento PDN odzrkadľuje „spoločné chápanie“ praktickej úpravy používania delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ), na ktorom sa majú formálne dohodnúť Rada a Parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 38e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Článok 38e

Zrušenie delegovania právomoci

vypúšťa sa

1. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 38a a 38d môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup na účely rozhodnutia o zrušení delegovania právomocí, sa o tom usiluje informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by sa mohli zrušiť, ako aj možné dôvody ich zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 38f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Článok 38f

Námietky voči delegovaným aktom

vypúšťa sa

1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

 

2. Ak do uplynutia uvedenej lehoty nevznesie ani Európsky parlament ani Rada námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobúda dňom, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada podá námietky proti delegovanému aktu, delegovaný akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá podáva námietku, uvedie dôvody námietky proti delegovanému aktu.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27

Nariadenie (ES) č. 834/2007

Článok 38g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, že sa na základe tohto nariadenia prijímajú vykonávacie akty, Komisii pomáha Výbor pre ekologickú výrobu a uplatňuje sa postup uvedený v článku [5] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/yyyy] (doplní sa po prijatí nariadenia o kontrolných mechanizmoch v zmysle článku 291 ods. 2 ZFEÚ, o ktorom práve prebieha diskusia medzi Európskom parlamentom a Radou).“

1. Komisii pomáha Výbor pre ekologickú výrobu. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011*.

V naliehavých prípadoch uvedených v článku 32 ods. 2 a článku 33 ods. 2 a 3 tohto nariadenia sa uplatňuje postup podľa článku [6] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/yyyy].“

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

 

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 spolu s článkom 5 uvedeného nariadenia.

 

___________________

 

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Odôvodnenie

Tento PDN zohľadňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, uverejnené v Ú. v. EÚ, L 55, 28. 2. 2011, s. 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

Komisia zhodnotí účinky zmien a doplnení, ktoré sa v nariadení (ES) č. 834/2007 uskutočnili prostredníctvom tohto nariadenia, s osobitným zreteľom na transparentnosť a jeho vplyv na občiansku spoločnosť, tri roky po... *.

 

Do tohto hodnotiaceho procesu sa zapoja dôležité zainteresované strany a zástupcovia občianskej spoločnosti.

 

_________________

 

* Dátum tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(1)

Zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa musí nariadenie (ES) č. 834/2007 zosúladiť na základe zásady rozlišovania opatrení vykonávacieho charakteru a opatrení delegovaného charakteru.

Článkom 290 ZFEÚ zákonodarca „môže na Komisiu delegovať právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu“. Právne akty, ktoré Komisia takto prijíma, sú podľa terminológie zmluvy „delegovanými aktmi“ (článok 290 ods. 3).

S cieľom lepšie zohľadniť očakávania spotrebiteľov v oblasti kvality ekologických produktov a zabezpečiť adekvátne uplatňovanie pravidiel príslušnými štátnymi organizáciami, súkromnými organizáciami a prevádzkovateľmi, ako aj riadne fungovanie jednotného trhu a obchodu, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijíma konkrétne predpisy, opatrenia a podmienky potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia, napríklad povoľovanie produktov a látok na použitie v ekologickej výrobe, ich zahrnutie do užšieho zoznamu, alebo ich stiahnutie z tohto zoznamu na účely článkov 16 a 21; metódy výroby spracovaných potravín; podmienky uplatňovania zákazu používania GMO a produktov vyrobených z GMO alebo pomocou GMO; pravidlá označovania, požiadavky a konkrétne kritériá týkajúce sa zobrazenia, rozloženia, veľkosti, označenia a dizajnu loga ekologickej výroby Európskej únie, ako aj podmienky a práva jeho používania, a to v súlade s hlavou IV, atď.)

Článok 291 ZFEÚ umožňuje členským štátom, aby „(prijali) všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne záväzných aktov Únie“. Uvedenými aktmi sa Komisii zveria vykonávacie právomoci, ak sú na ich vykonávanie potrebné jednotné podmienky. Právne akty, ktoré Komisia takto prijíma, sú podľa terminológie zmluvy „vykonávacími aktmi“ (článok 291 ods. 4).

Komisia na základe vykonávacích aktov prijme potrebné ustanovenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tohto nariadenia v Únii, najmä pokiaľ ide napríklad o podrobnosti a špecifikácie týkajúce sa obsahu, formy a spôsobu oznamovania, predkladania a výmeny informácií, ktoré sa v rámci tohto nariadenia vyžadujú; ktoré uskutočňujú súkromné inšpekčné organizácie, štátne inšpekčné organizácie, príslušné orgány členských štátov a tretích krajín a Komisia a ku ktorému dochádza medzi nimi; prideľovanie číselných kódov súkromným inšpekčným organizáciám a štátnym inšpekčným organizáciám a označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohospodárskych surovín v súlade s článkom 24, atď.

Z pohľadu spravodajcu Komisia v tomto návrhu uskutočnila precízne rozdelenie medzi ustanoveniami všeobecnejšieho charakteru, ktoré zavádzajú dodatočné prvky (ustanovenia čl. 290), a technickejšími prvkami, ktoré úzko súvisia s možnosťou rozhodnutia členského štátu, pokiaľ ide o výkon tohto opatrenia (ustanovenia čl. 291). Preto sa nenavrhujú žiadne zmeny a doplnenia nariadenia č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov týkajúce sa klasifikácie delegovaných a vykonávacích aktov.


POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov

Referenčné čísla

KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Dátum predloženia v EP

17.12.2010

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Martin Häusling

26.1.2011

 

 

 

Článok 51 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

 

Prerokovanie vo výbore

12.4.2011

 

 

 

Dátum prijatia

25.5.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Dátum predloženia

1.6.2011

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia