Postopek : 2010/0364(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0215/2011

Predložena besedila :

A7-0215/2011

Razprave :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Glasovanja :

PV 04/07/2012 - 7.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0282

POROČILO     ***I
PDF 762kWORD 275k
1. 6. 2011
PE 456.953v02-00 A7-0215/2011

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

(KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Martin Häusling

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

(KOM(2010)0759 – C7‑0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0759),

–   ob upoštevanju člena 294(2), člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0001/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. maja 2011(1),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0215/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Komisija mora imeti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za dopolnjevanje ali spreminjanje nekaterih nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 834/2007. Treba je določiti elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporablja, ter pogoje, ki veljajo za to pooblastilo.

(3) Da bi zagotovili pravilno delovanje režima, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 834/2007, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za dopolnjevanje ali spreminjanje nekaterih nebistvenih elementov navedene uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža „skupno razumevanje“ praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU), ki ga Svet in Parlament še nista uradno potrdila.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da se zagotovi enotna uporaba Uredbe (ES) št. 834/2007 v vseh državah članicah, je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 Pogodbe. Komisijo je treba še zlasti pooblastiti za sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z dodelitvijo šifer na podlagi nadzornega sistema, navedbo izvora za proizvode in enotnimi pravili o izmenjavi informacij, ki jih morajo poslati države članice, tretje države, nadzorni organi in izvajalci nadzora ali jih mora dati na voljo Komisija, ali za objavo teh informacij ter tudi za priznavanje tretjih držav ter nadzornih organov in izvajalcev nadzora za namene enakovrednosti in skladnosti. Razen če je izrecno določeno drugače, mora Komisija take izvedbene akte sprejeti v skladu z določbami [Uredbe (EU) št. XX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o …].

(4) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Uredbe (ES) št. 834/2007 je treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z dodelitvijo šifer na podlagi nadzornega sistema, navedbo izvora za proizvode in enotnimi pravili o izmenjavi informacij, ki jih morajo poslati države članice, tretje države, nadzorni organi in izvajalci nadzora ali jih mora dati na voljo Komisija, ali za objavo teh informacij ter tudi za priznavanje tretjih držav ter nadzornih organov in izvajalcev nadzora za namene enakovrednosti in skladnosti. Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije1. Komisija se mora v okviru priprave izvedbenih aktov opreti na svetovalne skupine, tako da bodo lahko zainteresirane strani in nevladne organizacije redno in strukturirano izražale svoje mnenje.

 

_______________

 

1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva uredbo o izvedbenih pooblastilih (Uredba (ES) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije), objavljeno v UL L 55/13 28. februarja 2011.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a) Komisija mora v nujnih in ustrezno upravičenih primerih sprejeti izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo glede preklica priznavanja nadzornih organov in teles v primeru nepravilnosti ali kršitev določb iz Uredbe (ES) št. 834/2007 ali glede preklica priznavanja tretje države, katere sistem proizvodnje ne ustreza več načelom in proizvodnim pravilom, opredeljenim v tej uredbi, in katerih nadzorni ukrepi niso več enako učinkoviti kot tisti iz uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva uredbo o izvedbenih pooblastilih (Uredba (ES) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije), objavljeno v UL L 55/13 28. februarja 2011.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Namen usklajevanja z Lizbonsko pogodbo bi moral biti poenostavitev vse zakonodaje Unije, ki velja za ta sektor, da bi razbremenili ekološke kmete in odpravili nepotrebno birokracijo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1) odloči o ukrepih za izvajanje prepovedi uporabe GSO in proizvodov, pridelanih iz GSO ali z GSO.

4. Komisijo se pooblasti, da za namene prepovedi iz odstavka 1 sprejme delegirane akte v skladu s členom 38a(1) v zvezi z uvedbo modela za izjavo dobavitelja, ki potrjuje, da dobavljeni proizvodi niso pridelani iz GSO ali z GSO. .

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 23 - točka b

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po potrebi lahko Komisija v nujnih primerih sprejme to odločitev v skladu z drugim odstavkom člena 38g. V tem primeru se sprejeti ukrepi nemudoma sporočijo državam članicam in začnejo takoj veljati.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 38g(3) sprejme izvedbene ukrepe, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 24 – točka a – točka ii

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 33 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po potrebi lahko Komisija v nujnih primerih sprejme to odločitev v skladu z drugim odstavkom člena 38g. V tem primeru se sprejeti ukrepi nemudoma sporočijo državam članicam in začnejo takoj veljati.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 38g(3) sprejme izvedbene ukrepe, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 24 – točka b – točka ii

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 33 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po potrebi lahko Komisija v nujnih primerih sprejme to odločitev v skladu z drugim odstavkom člena 38g. V tem primeru se sprejeti ukrepi nemudoma sporočijo državam članicam in začnejo takoj veljati.

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 38g(3) sprejme izvedbene ukrepe, ki se začnejo nemudoma uporabljati.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 38 a – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi se bolje upoštevala pričakovanja potrošnikov v zvezi s kakovostjo ekoloških proizvodov in da bi se zagotovila ustrezna uporaba pravil pri zadevnih organih in izvajalcih ter pravilno delovanje enotnega trga in trgovine, Komisija z delegiranimi akti sprejme posebna pravila, ukrepe in pogoje, potrebne za uporabo te uredbe, vključno s posebnimi opredelitvami, povezanimi s področjem uporabe te uredbe, pri čemer veljajo cilji in načela iz naslova II za:

1. Da bi se bolje upoštevala pričakovanja potrošnikov v zvezi s kakovostjo ekoloških proizvodov in da bi se zagotovila ustrezna uporaba pravil pri zadevnih organih in izvajalcih ter pravilno delovanje enotnega trga in trgovine, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 38d v zvezi s posebnimi pravili, ukrepi in pogoji, potrebnimi za uporabo te uredbe, vključno s posebnimi opredelitvami, povezanimi s področjem uporabe te uredbe, pri čemer veljajo cilji in načela iz naslova II za:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža „skupno razumevanje“ praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU), ki ga Svet in Parlament še nista uradno potrdila.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 38b – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne določbe za doseganje enotne uporabe te uredbe v Uniji, še zlasti v povezavi s:

Komisija z izvedbenimi akti po postopku pregleda iz člena 38g(2) sprejme potrebne določbe za doseganje enotne uporabe te uredbe v Uniji, še zlasti v povezavi s:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva uredbo o izvedbenih pooblastilih (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije), objavljeno v UL L 55/13 28. februarja 2011.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 38b – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V ustrezno utemeljenih nujnih primerih, ki se nanašajo na preklic priznavanja nadzornih organov in teles v primeru nepravilnosti ali kršitev določb iz te uredbe ali na preklic priznavanja tretje države, v kateri sistem proizvodnje ne ustreza več načelom in proizvodnim pravilom, opredeljenim v Naslovu II, III in IV, oziroma v kateri nadzorni ukrepi niso več enako učinkoviti kot tisti iz Naslova V, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 38g(3) sprejme izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo.

Obrazložitev

Predlog spremembe Komisiji omogoča, da v nujnih primerih prekliče priznanje enakovrednosti za tretje države, pri katerih so ugotovljene resne težave glede proizvodov, ki so označeni kot ekološki. Sprememba, ki jo predlaga poročevalec, določa, da sme postopek steči zgolj, kadar so neustrezni tako standardi kot sistemi nadzora. To je treba spremeniti v „ali“, saj mora imeti Komisija možnost, da v vsakem primeru po nujnem postopku prekliče priznavanje ter tako zaščiti potrošnike.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 38 d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz te uredbe podelijo za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Takoj ko sprejme delegirani akt, Komisija o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

2. Pooblastilo iz člena 9(4), člena 11, člena 16(1), točk (a) in (c) člena 16(3), člena 21(2), člena 22(1), člena 23(6), člena 26, točke (b) člena 27(7), člena 32(2) ter člena 33(2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje pet let od ...*. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.

3. Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov se podelijo Komisiji pod pogoji iz člena 38e in 38f.“

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila. Z odločitvijo o preklicu pooblastila prenehajo veljati pooblastila, določena v navedeni odločitvi. Preklic začne veljati dan po objavi odločitve v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njej naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

 

3a. Takoj ko sprejme delegirani akt, Komisija o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3b. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4, začne veljati samo, če Evropski parlament ali Svet ne izrazita nasprotovanja v roku dveh mesecev od uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu, ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet seznanita Komisijo, da aktu ne nameravata nasprotovati. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

 

_____________

 

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža „skupno razumevanje“ praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU), ki ga Svet in Parlament še nista uradno potrdila.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 38 e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 38e

Preklic pooblastila

črtano

1. Pooblastilo iz člena 38a in 38d lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek odločanja o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter morebitne razloge za preklic.

 

3. Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedeni odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na poznejši datum, določen v navedeni odločitvi. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 38 f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 38f

Nasprotovanje delegiranim aktom

črtano

1. Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za en mesec.

 

2. Če po izteku navedenega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je določen v njem.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet oba obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotujeta delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki ugovarja delegiranemu aktu, svojo odločitev utemelji.

 

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 27

Uredba (ES) št. 834/2007

Člen 38 g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se izvedbeni akti sprejemajo v skladu s to uredbo, Komisiji pomaga odbor za ekološko pridelavo, pri čemer se uporablja postopek iz člena [5] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] (dopolniti po sprejetju uredbe iz člena 291(2) PDEU o pravilih nadzora, o kateri trenutno poteka razprava v Evropskem parlamentu in Svetu).

1. Komisiji pomaga Odbor za ekološko pridelavo. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011*.

V nujnih primerih iz člena 32(2) ter člena 33(2) in (3) te uredbe se uporabi postopek iz člena [6] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

___________________

 

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva uredbo o izvedbenih pooblastilih (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije), objavljeno v UL L 55/13) 28. februarja 2011.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

Komisija tri leta po ...* oceni učinke sprememb Uredbe (ES) št. 834/2007, sprejetih s to uredbo, zlasti kar zadeva preglednost in vpliv na civilno družbo.

 

V ta proces ocenjevanja se vključijo predstavniki pomembnih interesnih skupin in civilne družbe.

 

_________________

 

* Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije mora biti sedanja Uredba (ES) št. 834/2007 usklajena po načelu izbire med ukrepi izvedbene narave in ukrepi delegirane narave.

V skladu s členom 290 PDEU lahko zakonodajalec „na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta“. V terminologiji, ki se uporablja v Pogodbi, se za pravne akte, ki jih Komisija tako sprejme, uporablja izraz „delegirani akti“ (člen 290(3));

Da bi se bolje upoštevala pričakovanja potrošnikov v zvezi s kakovostjo ekoloških proizvodov in da bi se zagotovilo, da zadevni organi in izvajalci ustrezno izvajajo pravila ter da enotni trg in trgovina pravilno delujeta, Komisija z delegiranimi akti sprejme posebna pravila, ukrepe in pogoje, potrebne za uporabo te uredbe (npr. dovoljenja za uporabo proizvodov in snovi v ekološki pridelavi, njihovo vključevanje na omejen seznam ali umik z njega v skladu s členoma 16 in 21; predelovalne postopke za predelano hrano; pogoje prepovedi uporabe GSO in proizvodov, pridelanih iz GSO ali z GSO; pravila označevanja, zahteve in posebna merila v zvezi s predstavitvijo, sestavo, velikostjo in obliko ekološkega logotipa Evropske unije ter pogoje in pravice za njegovo uporabo v skladu z naslovom IV itd.).

V skladu s členom 291 PDEU lahko države članice „sprejmejo vse ukrepe notranjega prava, ki so potrebni za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije“. S temi akti se lahko Komisiji podelijo izvedbena pooblastila, če so potrebni enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije. V terminologiji, ki se uporablja v Pogodbi, se za pravne akte, ki jih Komisija tako sprejme, uporablja izraz „izvedbeni akti“ (člen 291(4)).

Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne določbe, katerih namen je doseči enotno izvajanje te uredbe po Uniji, zlasti v zvezi z recimo podrobnostmi in specifikacijami glede vsebine, oblike in načina predložitve zahtevkov, načina obveščanja ter predložitve in izmenjave informacij, potrebnih v skladu s to uredbo; izvajalcev nadzora, nadzornih organov, pristojnih organov držav članic, tretjih držav in Komisije ter med njimi; z dodelitvijo šifer izvajalcem nadzora in nadzornim organom ter navedbo kraja, v katerem so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v skladu s členom 24 itd.

S stališča poročevalca je Komisija v svojem predlogu pravilno ločila med splošnejšimi določbami, ki določajo dodatne elemente (člen 290), ter bolj tehničnimi elementi, ki so močno povezani s pristojnostjo držav članic za izvajanje tega ukrepa (člen 291). Zato ni predlogov sprememb na predlog za Uredbo št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov v zvezi z razvrstitvijo delegiranih in izvedbenih aktov.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Datum predložitve EP

17.12.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Člen 51 – skupne seje odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

 

Obravnava v odboru

12.4.2011

 

 

 

Datum sprejetja

25.5.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Salvatore Caronna, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Datum predložitve

1.6.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov