Betänkande - A7-0215/2011Betänkande
A7-0215/2011

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

1.6.2011 - (KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Martin Häusling


Förfarande : 2010/0364(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0215/2011

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

(KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0759),

–   med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0001/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 maj 2011[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0215/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 834/2007. Det bör fastställas för vilka delar befogenheten får utövas, liksom vilka villkor den omfattas av.

(3) I syfte att säkerställa att det system som inrättas genom förordning (EG) nr 834/2007 fungerar tillfredsställande bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på komplettering eller ändring av vissa icke väsentliga delar av den förordningen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar samförståndet om förfarandet för användningen av delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget) som ska godkännas formellt av rådet och parlamentet.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att garantera att förordning (EG) nr 834/2007 tillämpas enhetligt i alla medlemsstater bör kommissionen bemyndigas att anta genomförandeakter enligt artikel 291 i fördraget. Kommissionen bör i synnerhet ha rätt att anta genomförandeakter om tilldelning av kodnummer inom ramen för kontrollsystemet, ursprungsangivelse för produkterna och enhetliga regler om utbyte av information som medlemsstaterna, tredjeländer, kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska översända eller som kommissionen ska tillhandahålla, eller om offentliggörande av denna information, samt om erkännande av tredjeländer och kontrollmyndigheter och kontrollorgan för likvärdighetens och efterlevnadens skull. Utom när det uttryckligen föreskrivs annorlunda bör kommissionen anta dessa genomförandeakter i enlighet med bestämmelserna i [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XXXX om …].

(4) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 834/2007 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter, i synnerhet gällande tilldelning av kodnummer inom ramen för kontrollsystemet, ursprungsangivelse för produkterna och enhetliga regler om utbyte av information som medlemsstaterna, tredjeländer, kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska översända eller som kommissionen ska tillhandahålla, eller om offentliggörande av denna information, samt om erkännande av tredjeländer och kontrollmyndigheter och kontrollorgan för likvärdighetens och efterlevnadens skull. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter1. Vid det förberedande arbetet med genomförandeakterna bör kommissionen fortsätta att använda rådgivande grupper så att intresserade parter och frivilligorganisationer kan uttala sig regelbundet och på ett strukturerat sätt.

 

_____________

1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Motivering

Detta ändringsförslag tar hänsyn till förordningen om genomförandebefogenheter (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter) som offentliggjordes i EUT (L 55, s. 13) den 28 februari 2011.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4a) Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet i vederbörligen motiverade fall med avseende på återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid oegentligheter eller överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 eller återkallande av erkännandet av de tredjeländer vilkas produktionssystem inte längre är förenliga med principer och produktionsregler som är likvärdiga med dem som föreskrivs i den förordningen och vilkas kontrollåtgärder inte längre har en effektivitet likvärdig med de kontrollåtgärder som föreskrivs i den förordningen.

Motivering

Detta ändringsförslag tar hänsyn till förordningen om genomförandebefogenheter (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter) som offentliggjordes i EUT (L 55, s. 13) den 28 februari 2011.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Vid anpassningen till Lissabonfördraget bör man sträva efter att förenkla all antagen unionslagstiftning som berör sektorn, i syfte att avskaffa onödig byråkrati för jordbrukare som ägnar sig åt ekologisk produktion.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Kommissionen ska, genom delegerade akter enligt artikel 38a.1, besluta om åtgärder genom vilka ett förbud genomförs mot användning av GMO och produkter som framställts av eller med GMO.”

”4. Kommissionen ska, vid tillämpning av det förbud som avses i punkt 1, ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 38a.1 med avseende på framtagandet av en mall för säljardeklarationer som bekräftar att de produkter som tillhandahålls inte har framställts av eller med GMO.”

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 23 – led b

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid behov kan kommissionen i brådskande fall fatta detta beslut enligt artikel 38g andra stycket. I så fall ska de åtgärder som antas genast meddelas medlemsstaterna och få omedelbar verkan.”

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet får kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3.”

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 24 – led a – led ii

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid behov kan kommissionen i brådskande fall fatta detta beslut enligt artikel 38g andra stycket. I så fall ska de åtgärder som antas genast meddelas medlemsstaterna och få omedelbar verkan.”

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet får kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3.”

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 24 – led b – led ii

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 33 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid behov kan kommissionen i brådskande fall fatta detta beslut enligt artikel 38g andra stycket. I så fall ska de åtgärder som antas genast meddelas medlemsstaterna och få omedelbar verkan.”

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet får kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3.”

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 38a – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att i högre grad ta hänsyn till konsumenternas förväntningar på ekologiska produkters kvalitet och sörja för att berörda myndigheter, organ och aktörer tillämpar reglerna korrekt och att den inre marknaden och handeln fungerar väl, ska kommissionen genom delegerade akter, i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II, anta särskilda bestämmelser, åtgärder och villkor som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning, inklusive särskilda definitioner inom dess tillämpningsområde, med avseende på

1. I syfte att i högre grad ta hänsyn till konsumenternas förväntningar på ekologiska produkters kvalitet och sörja för att berörda myndigheter, organ och aktörer tillämpar reglerna korrekt och att den inre marknaden och handeln fungerar väl, ska befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 38d delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av särskilda bestämmelser, åtgärder och villkor som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning, i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II, inklusive särskilda definitioner inom dess tillämpningsområde, med avseende på

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar samförståndet om förfarandet för användningen av delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget) som ska godkännas formellt av rådet och parlamentet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 38b – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de bestämmelser som är nödvändiga i syfte att uppnå en enhetlig tillämpning av denna förordning i unionen, i synnerhet med avseende på

Kommissionen ska genom genomförandeakter, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 38g.2, anta de bestämmelser som är nödvändiga i syfte att uppnå en enhetlig tillämpning av denna förordning i unionen, i synnerhet med avseende på

Motivering

Detta ändringsförslag tar hänsyn till förordningen om genomförandebefogenheter (Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter) som offentliggjordes i EUT (L 55, s. 13) den 28 februari 2011.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 38b – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid oegentligheter eller överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller på återkallande av erkännandet av de tredjeländer vilkas produktionssystem inte längre är förenliga med principer och produktionsregler som är likvärdiga med dem som föreskrivs i avdelningarna II, III och IV eller vilkas kontrollåtgärder inte längre har en effektivitet likvärdig med de kontrollåtgärder som föreskrivs i avdelning V, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att göra det möjligt för kommissionen att skyndsamt återkalla erkännande av likvärdighet från tredjeländer där man funnit ett allvarligt problem med produkter som har en märkning som anger att de är ekologiska. Enligt föredragandens ändringsförslag krävs det att både standarderna och kontrollsystemet är otillfredsställande för att förfarandet ska kunna inledas. Detta bör ändras till antingen/eller, eftersom kommissionen bör ha möjlighet att återkalla erkännande enligt det skyndsamma förfarandet i syfte att skydda konsumenterna i båda fallen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 38d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tilldelas befogenhet att under obestämd tid anta de delegerade akter som avses i denna förordning.

1. Befogenheten att anta de delegerade akterna ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. När kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

2. Befogenheten som avses i artikel 9.4, artikel 11, artikel 16.1 och 16.3 a och c, artikel 21.2, artikel 22.1, artikel 23.6, artikel 26, artikel 27.7 b, artikel 32.2 och artikel 33.2 och 33.3 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 38e och 38f.”

3. Delegeringen av befogenhet får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

3a. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

3b. En delegerad akt som antas enligt denna förordning ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

 

_______________

* Datum för denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar samförståndet om förfarandet för användningen av delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget) som ska godkännas formellt av rådet och parlamentet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 38e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 38e

utgår

Återkallande av delegering

 

1. Delegeringen av de befogenheter som avses i artikel 38a och 38d får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om återkallande av delegering ska bemöda sig om att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutgiltiga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och eventuella skäl för ett sådant återkallande.

 

3. Genom beslutet om återkallande upphör delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Beslutet får verkan omedelbart, eller vid ett senare angivet datum. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

 

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 38f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 38f

utgår

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet och rådet får göra invändning mot en delegerad akt inom två månader från den dag akten överlämnats till dem. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med en månad.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid fristens utgång invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som föreskrivs i den.

 

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet gör invändningar mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.”

 

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 27

Förordning (EG) nr 834/2007

Artikel 38g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När genomförandeakter antas i enlighet med denna förordning ska kommissionen bistås av kommittén för ekologisk produktion och förfarandet i artikel [5] i förordning (EU) nr [xxxx/yyyy] (kompletteras när förordningen om kontrollmekanismer, enligt artikel 291.2 i EUF-fördraget, antagits; diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet) ska användas].”

1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för ekologisk produktion. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011*.

I sådana brådskande fall som avses i artikel 32.2 och artikel 33.2 och 33.2 i denna förordning är förfarandet enligt artikel [6] i förordning (EU) nr [xxxx/yyyy] tillämpligt.”

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.”

 

_____________

* EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Motivering

Detta ändringsförslag tar hänsyn till förordningen om genomförandebefogenheter (Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter) som offentliggjordes i EUT (L 55, s. 13) den 28 februari 2011.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

Kommissionen ska utvärdera effekterna av de ändringar som görs av förordning (EU) nr 834/2007 genom denna förordning, särskilt avseende öppenhet och inverkan på det civila samhället, tre år efter …*.

 

Viktiga berörda parter och företrädare för det civila samhället ska delta i denna utvärdering.

 

_________________

*Datum tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) måste den nuvarande förordningen (EG) nr 834/2007 anpassas på grundval av principen om uppdelning mellan åtgärder av genomförande karaktär och åtgärder av delegerad karaktär.

Genom artikel 290 i EUF-fördraget kan lagstiftaren till kommissionen delegera ”befogenhet att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten”. Rättsakter som antas av kommissionen på detta sätt ska enligt terminologin i fördraget kallas ”delegerade akter” (artikel 290.3).

För att i högre grad ta hänsyn till konsumenternas förväntningar på ekologiska produkters kvalitet och sörja för att berörda myndigheter, organ och aktörer tillämpar reglerna korrekt och att den inre marknaden och handeln fungerar väl, ska kommissionen genom delegerade akter anta särskilda bestämmelser, åtgärder och villkor som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning (till exempel godkännandet av produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion, införandet av dem i en begränsad förteckning eller borttagandet från förteckningen vid tillämpningen av artiklarna 16 och 21, bearbetningsmetoderna för bearbetade livsmedel, villkoren för tillämpning av förbudet mot användning av GMO och produkter som framställts av eller med GMO, märkningsregler, krav och särskilda kriterier för presentation, sammansättning, storlek och utformning av Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion samt villkoren för och rätten till användning av den, i enlighet med avdelning IV osv.).

Enligt artikel 291 i EUF-fördraget ska medlemsstaterna ”vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter”. Kommissionen ska tilldelas genomförandebefogenheter när det krävs enhetliga villkor för genomförandet av sådana akter. Rättsakter som antas av kommissionen på detta sätt ska enligt terminologin i fördraget kallas ”genomförandeakter” (artikel 291.4).

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de bestämmelser som är nödvändiga för att uppnå en enhetlig tillämpning av denna förordning i unionen, i synnerhet med avseende på exempelvis närmare upplysningar om och specifikationer för innehåll, form och sätt att anmäla, tillhandahålla och utbyta den information som enligt denna förordning krävs av och mellan kontrollorgan, kontrollmyndigheter, medlemsstaternas behöriga myndigheter, tredjeländer och kommissionen, samt tilldelningen av kodnummer till kontrollorgan och kontrollmyndigheter och angivandet av var jordbruksråvaror har producerats i enlighet med artikel 24 osv.

Föredraganden anser att kommissionen i detta förslag har gjort en korrekt uppdelning mellan mer allmänna bestämmelser som fastställer tilläggselement (artikel 290) och mer tekniska element som är starkt förknippade med den bestämmanderätt som medlemsstaterna har i fråga om genomförandet av denna åtgärd (artikel 291). Därför föreslås inga ändringar av förslaget till förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter avseende klassificeringen av delegerade akter och genomförandeakter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Referensnummer

KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

Framläggande för parlamentet

17.12.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Martin Häusling

26.1.2011

Artikel 51 – Gemensamma utskottssammanträden

       Tillkännagivande i kammaren

       

       

 

Behandling i utskott

12.4.2011

 

 

 

Antagande

25.5.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada

Ingivande

1.6.2011