JELENTÉS a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

9.6.2011 - (COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Andres Perello Rodriguez


Eljárás : 2010/0254(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0224/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0224/2011
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0490),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0278/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. január 19-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0224/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv szabályokat állapított meg, amelyek – az érintett termékeknek az Európai Unió területén történő szabad mozgásának biztosítása érdekében – meghatározzák e termékek gyártását, összetételét, valamint a címkézéssel kapcsolatos követelményeket. E szabályokat indokolt a műszaki fejlődéshez igazítani a vonatkozó nemzetközi szabványokon eszközölt változtatások figyelembevételével, különös tekintettel a gyümölcslevekre és gyümölcsnektárokra vonatkozó Codex-előírásra (Codex Alimentarius Codex Stan 247-2005), amelyet a Codex Alimentarius Bizottság 2005. július 4–9. között tartott 28. ülésén fogadott el, valamint az Európai Gyümölcs- és Zöldséglégyártók Szövetsége (AIJN) által összeállított gyakorlati útmutatóra.

(1) A fogysztók érdekeinek védelme és a lehető legszélesebb körű tájékoztatása, valamint a gyümölcslevek egyértelmű címkézése, a terméktípusok közötti különbségtétel fogyasztók számára történő lehetővé tétele és az érintett termékeknek az Európai Unió területén történő szabad mozgásának biztosítása érdekében a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv1 szabályokat állapított meg, amelyek meghatározzák e termékek gyártását, összetételét, valamint a címkézéssel kapcsolatos követelményeket. Indokolt a fogalmakat tisztázni és jól elkülönített kategóriákat kialakítani ahhoz, hogy a szabályokat a műszaki fejlődéshez lehessen igazítani a vonatkozó nemzetközi szabványokon eszközölt változtatások figyelembevételével, különös tekintettel a gyümölcslevekre és gyümölcsnektárokra vonatkozó Codex-előírásra (Codex Alimentarius Codex Stan 247-2005), amelyet a Codex Alimentarius Bizottság 2005. július 4–9. között tartott 28. ülésén fogadott el, valamint az Európai Gyümölcs- és Zöldséglégyártók Szövetsége (AIJN) által összeállított gyakorlati útmutatóra. Az ezen irányelvben rögzített követelményeknek egyformán vonatkozniuk kell az Unióban előállított és az importált termékekre is.

 

_______________

 

HL L 10., 2002.1.12., 58. o.

Indokolás

Az előadó támogatja a Bizottság által javasolt jogalapot (43. cikk), és hangsúlyozza az illetékes parlamenti bizottságok szerepét az élelmiszer-biztonsággal, valamint a gyümölcslevek és hasonló termékek minőségével kapcsolatos szempontok garantálása terén, amelyek címkézését felül kell vizsgálni a fogyasztókat esetleg megtévesztő összes tényező tisztázása érdekében.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet5, és különösen annak 7. cikke (2) és (5) bekezdését – bizonyos feltételek mellett – alkalmazni kell. A címkén egyértelműen fel kell tüntetni, ha egy termék gyümölcslé és sűrítményből származó gyümölcslé keveréke, gyümölcsnektárok esetében pedig azt, hogy részben vagy egészben sűrítményből készültek-e. A címkén az összetevők felsorolásának tartalmaznia kell a felhasznált gyümölcslevek és a sűrítményekből származó gyümölcslevek nevét.

(3) Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 sérelme nélkül módosítani kell a 2001/112/EK tanácsi irányelv egyes, a gyümölcslevek és hasonló termékek címkézéséről szóló rendelkezéseit, hogy azok tükrözzék az engedélyezett összetevőkre vonatkozó új – többek között a gyümölcslevekben már nem engedélyezett cukor hozzáadására vonatkozó – szabályokat. Meg kell tiltani a félrevezető vagykétértelmű megnevezések – például a „természetes lé” és hasonlók – használatát, amelyek azt a hamis benyomást keltik, mintha közvetlenül friss gyümölcsből készült gyümölcsléről lenne szó.

 

______________

 

HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” megjelölés régóta használatos a gyümölcslevek címkéin. Ha ez a tájékoztatás az egyik napról a másikra megszűnne, előfordulhat, hogy a fogyasztók téves következtetéseket levonva inkább olyan italokat választanának, amelyeken szerepel ez a megjelölés. Tehát a fogyasztók megfelelő tájékoztatása céljából célszerű egy meghatározott időre eltérést biztosítani az iparág számára.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A két vagy több gyümölcsből készült termékek esetében – az I. melléklet II.2. pontjában meghatározott feltételekkel használt citromlé és a zöldcitrom (lime) levének kivételével – a termékek nevét ki kell egészíteni a felhasznált gyümölcsfélék felsorolásával, a felhasznált gyümölcslé vagy gyümölcspüré mennyiségének csökkenő sorrendjében. A három vagy annál több gyümölcsféléből előállított termékek esetében azonban a gyümölcsfélék nevét a „többféle gyümölcs” vagy hasonló megfogalmazás, illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma is helyettesítheti.

(3) A két vagy több gyümölcsből készült termékek esetében – az I. melléklet II.2. pontjában meghatározott feltételekkel használt citromlé és a zöldcitrom (lime) levének kivételével – a termékek nevét ki kell egészíteni a felhasznált gyümölcsfélék felsorolásával, a felhasznált gyümölcslé vagy gyümölcspüré mennyiségének csökkenő sorrendjében. A három vagy annál több gyümölcsféléből előállított termékek esetében azonban a gyümölcsfélék nevét a „többféle gyümölcs” vagy hasonló megfogalmazás, illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma is helyettesítheti. Ugyanakkor az összetevők felsorolásában minden esetben az összes gyümölcsöt fel kell tüntetni mennyiségük csökkenő sorrendjében, megjelölve százalékban kifejezett mennyiségüket is, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló […]/[…]/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.

 

Amennyiben a termék megnevezésében szerepel valamely gyümölcs, a termék fő megnevezésének meg kell egyeznie a domináns gyümölccsel.

Indokolás

Még ha a termék megnevezésében nem is szerepelnek, az összetevők felsorolásában az összes gyümölcsöt fel kell tüntetni. A termék fő nevének meg kell egyeznie a domináns gyümölccsel annak elkerülése érdekében, hogy például egy 80%-ban almalevet, 10%-ban áfonyalevet és 10%-ban málnalevet tartalmazó gyümölcslevet „áfonya- és málnalénak” nevezhessenek.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A csomagoláson található képi ábrázolások nem vezethetik félre a fogyasztókat a gyümölcslé tényleges összetételét illetően.

Indokolás

Ez a rendelkezés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása kapcsán az összes élelmiszerre vonatkozóan támogatást kapott. Mivel e tekintetben a legsúlyosabb problémák jelenleg a gyümölcsleveknél merülnek fel, az ágazati jogszabálynak is tartalmaznia kell ezt a rendelkezést.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A gyümölcsnektárok és a III. melléklet bizonyos termékei cukor vagy méz hozzáadásával édesíthetők. A termék kereskedelmi megnevezésében szerepelnie kell az „édesített” vagy „hozzáadott cukrot tartalmaz” kifejezésnek, amelyet követően a hozzáadott cukor legnagyobb mennyisége követ, szárazanyagként kiszámítva és gramm/literben kifejezve.

(4) A gyümölcsnektárok és a III. melléklet bizonyos termékei cukor, méz vagy édesítőszer hozzáadásával édesíthetők. Ilyen esetben a hozzáadott anyagot a hatályos jogszabályoknak megfelelően az összetevők felsorolásában egyértelműen fel kell tüntetni, megadva a hozzáadott cukor legnagyobb mennyiségét, szárazanyagként kiszámítva és gramm/literben kifejezve. Méz felhasználása esetén – a természetes méz kivételével – fel kell tüntetni annak összes összetevőjét és/vagy glükóztartalmát is.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Annak érdekében, hogy a fogyasztók cukortartalmuk tekintetében könnyebben meg tudják különböztetni a gyümölcsleveket a gyümölcsnektároktól, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 értelmében az I. melléklet I. pontjának 1. alpontja alá tartozó gyümölcslevek címkéin fel lehet tüntetni a „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” megjelölést. Legkésőbb [az irányelv hatálybalépését követő öt évvel] e megjelölés használatát felül kell vizsgálni.

 

_____________

 

1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A sűrítményből készült gyümölcslevek esetében a kereskedelmi megnevezésében a gyümölcslé megjelöléséhez használt betűmérethez képest legalább feleakkora méretű betűkkel szerepelnie kell a „sűrítményből” vagy a „sűrítményből készült gyümölcslé” kifejezésnek.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 4 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) Ellenőrzéseket kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a végső gyümölcslétermékben ne maradjanak gyümölcsmagok. Azokban az esetekben, ha a végső gyümölcslétermékben magok lehetnek, ezt a címkén egyértelműen fel kell tüntetni, megjelölve az esetlegesen előforduló magokat.

Indokolás

Egyes fogyasztók allergiásak lehetnek a gyümölcslevek fogyasztásakor lenyelt magokra. Az egyértelmű címkézés segítheti a fogyasztók mellékhatásokkal szembeni védelmét.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5) A címkén a II. melléklet 7. pontjában meghatározottak szerinti gyümölcspép vagy rostok gyümölcsléhez való hozzáadását is fel kell tüntetni.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

2001/112/EK irányelv

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nem a végfelhasználónak történő szállításra szánt, az I. melléklet I.2. pontjában említett sűrített gyümölcslevek címkéjének megjegyzést kell tartalmazni a hozzáadott citromlé, zöldcitromlé, illetve a savasítóanyag – az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében – megengedett használatára és mennyiségére vonatkozóan. Ezt a megjegyzést a csomagoláson, a csomagoláshoz csatolt címkén, illetve a kísérő dokumentumokon is fel kell tüntetni.

A nem a végfelhasználónak történő szállításra szánt, az I. melléklet I.2. pontjában említett sűrített gyümölcslevek címkéjének megjegyzést kell tartalmazni a hozzáadott citromlé, zöldcitromlé, illetve a savasítóanyag – az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében – megengedett használatára és mennyiségére vonatkozóan. Ezt a megjegyzést a csomagoláson is fel kell tüntetni. Tilos a félrevezető vagy kétértelmű megnevezések – például a „természetes lé” és hasonlók – használata, amelyek azt a hamis benyomást keltik, mintha közvetlenül friss gyümölcsből készült gyümölcsléről lenne szó.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont (új)

2001/112/EK irányelv

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A 5. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„Ezen irányelv az I. mellékletben felsorolt, az Európai Unióban gyártott vagy az Európai Unióba behozott termékekre alkalmazandó.”

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 b pont (új)

2001/112/EK irányelv

6 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

6a. cikk

 

Tájékoztató kampányok

 

A Bizottság és a tagállamok általánosan és az értékesítési pontokon tájékoztató kampányokat indítanak azért, hogy a fogyasztókat tájékoztassák a gyümölcslevek és egyéb hasonló termékek ezen irányelv által megállapított különböző kategóriáiról.

Indokolás

Tekintve, hogy nehézségeket okoz például a „gyümölcslevek” és „gyümölcsnektárok” közötti különbségtétel, törekedni kell annak biztosítására, hogy a fogyasztók világosan értsék a Codex-ben meghatározott és a jelen irányelvben elfogadott kategóriákat.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2001/112/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy ez az irányelv a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele mellett összhangba kerüljön a műszaki fejlődés, a Bizottságnak módjában áll felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadni a mellékleteket, az I. melléklet I. pontja és a II. melléklet kivételével.

Annak érdekében, hogy ez az irányelv a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele mellett összhangba kerüljön a műszaki fejlődés, a Bizottságnak módjában áll az előírtaknak megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadni a mellékleteket, az I. melléklet I. pontja, az I. melléklet II. pontjának 2. alpontja (engedélyezett összetevők) és a II. melléklet kivételével.

Indokolás

Az előadó véleménye szerint az egyes kérdésekben – például az aromákkal kapcsolatban – meglévő eltérésekre tekintettel az engedélyezett összetevők hozzáadására vonatkozó döntéseket nem szabad felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghozni.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2001/112/EK irányelv

7 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ezen irányelvben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört határozatlan időre ruházzák a Bizottságra.

(1) Az ezen irányelvben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört az irányelv átültetésére vonatkozó határidőtől számított ötéves időszakra ruházzák a Bizottságra. Amennyiben nem merül fel semmilyen indok vagy konkrét kérés az irányelv egyes vonatkozásainak felülvizsgálatára, a fenti időszak meghosszabbodik.

Indokolás

Ha nincsenek lényeges változások, amelyek indokolnák az irányelv felülvizsgálatát, a Bizottság élhet az úgynevezett „hallgatólagos meghosszabbítást” jelentő megoldással.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2001/112/EK irányelv

7 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament vagy a Tanács egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben az értesítéstől számított két hónapos határidőn belül kifogást emelhet. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő egy hónappal meghosszabbodik.

Az Európai Parlament vagy a Tanács egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben az értesítéstől számított két hónapos határidőn belül kifogást emelhet. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Átmeneti időszak

 

Az irányelv átültetésének napjától számított 18 hónapos átmeneti időszakra van szükség annak érdekében, hogy a már piacra került készletek elfogyjanak, és átmeneti idő álljon rendelkezésre az új irányelvhez való alkalmazkodásra.

Indokolás

Az átültetési időszakot meghosszabbító 18 hónapos átmeneti időszak lehetővé teszi az európai ipar és harmadik országokbeli ágazat számára, hogy az összesen három éves időszak alatt alkalmazkodjanak az új jogszabályokhoz.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 1 pont – a pont – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ugyanazon gyümölcsfajtából megfelelő fizikai úton kivont aromát, a gyümölcspépet és a rostokat a későbbiekben vissza lehet adagolni ugyanahhoz a léhez.

A feldolgozás során a léből kivont aromát, gyümölcspépet és rostokat a későbbiekben vissza lehet adagolni ugyanahhoz a léhez. Ez a rendelkezés ananász, szőlő és paradicsom aromájának visszaadagolására nem alkalmazható, mivel az eljárás technológiai szempontból kivitelezhetetlen.

Indokolás

A Bizottság javasolja, hogy tegyék lehetővé az ugyanolyan gyümölcsfajtából származó aroma, gyümölcspép és rostok hozzáadását, míg a jelenlegi irányelv értelmében csak az ugyanabból a gyártási folyamatból származó aromák adhatók hozzá a nem sűrített léhez. Ezt fenn kell tartani, hogy továbbra is biztosítva legyen a magas termékminőség, és a fogyasztók elvárásai teljesüljenek. A fogyasztók azt várják el, hogy a termék a lehető legkevésbé feldolgozott és a lehető legtermészetesebb legyen.

A jelenleg hatályos 2001/112/EK irányelvben használt megfogalmazás. A fogyasztók félrevezetésének elkerülése érdekében szükséges, hogy gyümölcslevek esetében csak a feldolgozás során a léből kivont aromát, gyümölcspépet és rostokat lehessen a későbbiekben visszaadagolni ugyanahhoz a léhez.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 1 pont – a pont – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyes gyümölcslevek magokkal és héjjal rendelkező gyümölcsökből is készíthetők, amelyeket általában nem adnak hozzá a gyümölcsléhez; jóllehet a magok és a héj bizonyos részei, melyek még a helyes gyártási gyakorlat révén sem távolíthatók el, elfogadottak.

Egyes gyümölcslevek magokkal és héjjal rendelkező gyümölcsökből is készíthetők, amelyeket általában nem adnak hozzá a gyümölcsléhez; jóllehet szükség esetén a magok és a héj bizonyos részei, melyek még a helyes gyártási gyakorlat révén sem távolíthatók el, elfogadottak.

Indokolás

Ez azt jelenti, hogy a gyártók e megoldást nem alkalmazhatják bármikor, csak szükség esetén.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 1 pont – b pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az I.2. pontban meghatározott sűrített gyümölcslé olyan ivóvíz hígításával készült termék, amely teljesíti az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3.-i 98/83/EK tanácsi irányelvben előírt kritériumokat*.

A gyümölcslé besűrítése során kivont vízmennyiség sűrítményhez történő visszaadagolásával és a gyümölcsléből elveszett aroma, illetve adott esetben a gyümölcspép és a rostok pótlásával készült termék. A hozzáadott víznek megfelelő tulajdonságokkal kell rendelkeznie, különösen vegyi, mikrobiológiai és érzékszervi szempontból ahhoz, hogy a gyümölcslé alapvető minőségi tulajdonságait biztosítsa.

____________

* HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

 

Indokolás

A sűrítményhez a gyümölcslé visszaalakítása céljából hozzáadott víznek adott feltételeknek kell megfelelnie az ugyanolyan gyümölcsfajtából kinyert átlagos gyümölcslé alapvető fizikai, vegyi és tápértékjellemzőinek fenntartása érdekében. Az ivóvízminőség önmagában nem mindig elegendő. Ennélfogva továbbra is fenn kell tartani a létező szabályokat, melyek szerint a víznek adott feltételeknek kell megfelelnie.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 1 pont – b pont – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fekete ribiszke, a guáva, a mangó és a golgotavirág gyümölcse tekintetében a minimális Brix-értékek csak az Európai Unióban a sűrítményből készült gyümölcslére és a sűrítményből készült gyümölcspürére vonatkoznak.

törölve

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 1 pont – b pont – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ugyanazon gyümölcsfajtából megfelelő fizikai úton kivont aromát, a gyümölcspépet és a rostokat a későbbiekben vissza lehet adagolni ugyanahhoz a léhez.

Az ugyanazon gyümölcsfajtából megfelelő fizikai úton kivont aromát, a gyümölcspépet és a rostokat a későbbiekben vissza lehet adagolni ugyanahhoz a léhez. Amennyiben az aromát visszaadagolják, az aroma visszaadagolását fel kell tüntetni a gyümölcslétermék címkéjén.

Indokolás

A fogyasztókat tájékoztatni kell arról, ha a sűrítményből készített gyümölcsébe visszaadagolták az aromát.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 5 pont – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az I.1., I.2. vagy I.3. és I.4. pontban meghatározott termékekhez, gyümölcspüréhez, és/vagy sűrített gyümölcspüréhez és/vagy e termékek keverékéhez víz és/vagy cukor és/vagy méz hozzáadása útján előállított erjeszthető, de nem erjesztett termék, amely megfelel a IV. mellékletben meghatározott követelményeknek.

Az I.1., I.2. vagy I.3. és I.4. pontban meghatározott termékekhez, gyümölcspüréhez, és/vagy sűrített gyümölcspüréhez és/vagy e termékek keverékéhez víz hozzáadása útján, cukor és/vagy méz hozzáadásával vagy a nélkül előállított erjeszthető, de nem erjesztett termék, amely megfelel a IV. mellékletben meghatározott követelményeknek.

Indokolás

Ésszerű módosítás: nektár estén mindig szükség van víz hozzáadására, azonban az édesítőszer hozzáadása fakultatív.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 5 pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A cukor hozzáadása nélkül gyártott vagy alacsony energiaértékű gyümölcsnektárok esetében a cukor részben vagy teljes egészében helyettesíthető édesítőszerekkel az 1333/2008/EK rendeletnek megfelelően.

A cukor hozzáadása nélkül gyártott vagy csökkentett energiaértékű gyümölcsnektárok esetében a cukor részben vagy teljes egészében helyettesíthető édesítőszerekkel az 1333/2008/EK rendeletnek megfelelően.

Indokolás

Nyelvi módosítás a tápanyag-összetételre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006. sz. rendelettel összhangban.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – II rész – 2 pont – 6 a francia bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– Amennyiben a termék hozzáadott szénsavat tartalmaz, a címkén a termék megnevezéséhez közel szerepel a „szén-dioxiddal dúsítva” vagy a „szénsavas“ kifejezés.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – II rész – 2 pont – 6 b francia bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– A Citrus reticulatából és/vagy annak hibrid fajtáiból nyert gyümölcsleveket hozzá lehet adni a narancslevekhez olyan arányban, hogy a narancslé teljes oldható szilárdanyag-tartalmához képest a Citrus reticulata oldható szilárdanyaga legfeljebb 10%-ot tegyen ki. A hozzáadott anyagot a hatályos jogszabályoknak megfelelően az összetevők felsorolásában fel kell tüntetni.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

II melléklet – 1 pont – -1 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gyümölcsnek épnek, kellően érettnek és frissnek, illetve fizikai úton vagy az Európai Unió alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően – többek között a szedés után – alkalmazott kezelés révén tartósítottnak kell lennie.

Indokolás

Ennek az egész mellékletre vonatkozó kitételnek az első pontban kell szerepelnie. Az egyértelműség érdekében jelezni kell, hogy a szedés után alkalmazott kezelés is ide tartozik.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

II melléklet – 2 pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyümölcsnek épnek, kellően érettnek és frissnek vagy fizikai úton vagy az Európai Unió alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően alkalmazott kezelési mód(ok) révén tartósítottnak kell lennie.

törölve

Indokolás

Az előző módosítással összhangban ezen albekezdés is törlésre és áthelyezésre kerül. Ezen albekezdésnek inkább a „gyümölcsök” meghatározású első általános bekezdésben kellene szerepelnie.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

V melléklet – 6 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sweetie grépfrút

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

V melléklet – 8 sor – 2 oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Citrus limon (L.) Burm.f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonium Risso

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

V melléklet – 8 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Zöldcitrom (lime)

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

  • [1]  HL C 84., 2011.3.17., 45.o.

INDOKOLÁS

A gyümölcslevek és más hasonló termékek ágazata jelentős súllyal bír az Európai Unióban. Ennek ellenére, például a narancslé esetében az EU-ban elfogyasztott termékek 82%-a főként Brazíliából és az Egyesült Államokból származik. Tehát az EU-ban elfogyasztott narancslének csupán kevesebb mint 20%-át állítják elő az Unió területén.

A citrusfélék esetében, eltérően a világ többi nagy termelőjétől, az európai feldolgozóipar alá van rendelve a friss gyümölcsök kereskedelmének, és annak csak kiegészítője. A feldolgozás sok esetben csak azon gyümölcsök esetében jön szóba, melyeket külső megjelenésük miatt (méret, foltos héj) frissen nem lehet eladni, miközben tökéletesen megfelelnek minőségi gyümölcslé előállítására. Az Egyesült Államokban és Brazíliában, ezzel ellenkezőleg, főként közvetlen feldolgozásra szánt fajtákat ültetnek. Miközben mindkét termelési modell legitim, meg kell jegyezni, hogy a masszív import által okozott magas környezeti költségekkel (a szállítás szén-dioxid-kibocsátása) szemben a kiegészítő jellegű európai ipar nem csak az esetleges többlet elhelyezésére nyújt megoldást, hanem környezetvédelmi szempontból is hasznos szolgáltatást nyújt (elkerülhetővé válik a frissen történő eladásra alkalmatlan gyümölcsök megsemmisítése, és az, hogy a leszedetlen gyümölcs a fákon maradjon, ami hozzájárulna a kártevők elterjedéséhez) és társadalmi és gazdasági szempontból is hozzáadott értéket képez, mivel munkahelyeket és jövedelmet teremt.

Ezért az európai ágazat támogatása érdekében az irányelvet összhangba kell hozni a nemzetközi szabályozással és a Codex-szel, és a közösség területén forgalmazott valamennyi termékre ugyanazokat a szabályokat kell megállapítani. Ahogyan az irányelv preambulumbekezdései is kimondják, a cél az e termékek szabad forgalmazásához való hozzájárulás. Ugyanakkor egyértelművé kell tenni a címkézésre, a termékek osztályozására, az engedélyezett összetevőkre és az egyes gyakorlatok engedélyezhetőségére vonatkozó szabályokat. A javasolt felülvizsgálat az Unióban már forgalmazott, importált termékekre is pozitív hatással lesz, mivel az új irányelv révén a harmadik országok termelőinek is lehetőségük nyílik termékeik minőségének fenntarthatóbb termelési folyamatok általi javítására. Ezenkívül a mindenkire egyformán érvényes közös szabályok révén megelőzhető lesz a csalás és a tisztességtelen verseny, és a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás is egyértelműbbé válik.

Az irányelvnek és javasolt felülvizsgálatának kétségtelenül a legfontosabb előnye, hogy összpontosít a facsart gyümölcslevek és a koncentrátumból készült gyümölcslevek közötti megkülönböztetésen alapuló kettős megnevezésre, valamint hogy létrehozza az I. mellékletben meghatározott kategóriákat. Ugyanakkor az irányelv hatálybalépése óta eltelt pár év egyértelműen rámutatott arra, hogy a gyakorlatban a fogyasztók nehezen tudják egyértelműen megkülönböztetni az irányelv hatálya alá tartozó különböző termékkategóriákat. Az előadó – a fogyasztói csoportokkal folytatott számos konzultációt követően – megállapította, hogy jelentős mértékű zavar tapasztalható különösen a „gyümölcslé” és a „gyümölcsnektár” közötti különbségtétel esetén. Különösen fontos e különbség egyértelműsítése abból a szempontból, hogy e termékek tartalmaznak-e cukrot vagy sem, mivel a speciális igényű fogyasztók (cukorbetegek, gyermekek, túlsúlyproblémával küszködők stb.) csoportjai számára ez jelentős kérdés. Ezért az előadó úgy véli, hogy a „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” megjelölést továbbra is engedélyezni kell az 1. kategóriába tartozó gyümölcslevek esetén. A „gyümölcsnektárokkal” kapcsolatban az előadó úgy véli, hogy nincs szükség a cukortartalom kötelező feltüntetésére azon kívül, amit az összetevők felsorolására vonatkozó jelenlegi jogszabályok előírnak.

Ezért ezeket az intézkedéseket külön tájékoztató kampányokkal kell megerősíteni, amelyek segítségével meg lehet szüntetni a jelenleg uralkodó, fent említett zűrzavart. A fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy megtudják, pontosan milyen terméket vásárolnak.

A felülvizsgálat további fontos pontja a Codex Alimentarius előírásaihoz való hozzáigazítás. Úgy tűnik azonban, hogy a Bizottság meg akarja határozni, hogy a Codex mely aspektusait kívánja átvenni, míg a nemzetközi előírásokban szereplő más aspektusokat figyelmen kívül hagyná. Az előadó úgy véli, hogy az EU-ban forgalmazott valamennyi gyümölcslére és hasonló termékre ugyanazon előírásoknak kell vonatkozniuk, és különösen felhívja a figyelmet az olyan ártalmatlan gyakorlatokra, mint a mandarin narancsléhez való hozzáadása, ami intenzívebbé teszi a termék ízét és színét, és esetenként bizonyos fogyasztói csoportok kívánalmainak is megfelel. Emellett a mandarin esetében a „Mandarin Juice Improves the Antioxidant Status of Hypercholesterolemic Children” című tanulmány kimutatta, hogy annak tulajdonságai kedvezően hatnak a gyermekek koleszterinszintjének csökkentésére.

Mindezek alapján nem tagadhatók meg az európai termelőktől a mandarin hozzáadását érintő gyakorlatok, miközben azokat a Brazíliából és az Egyesült Államokból származó termékek esetében továbbra is alkalmazzák.

Az „aromarekonstrukcióval” kapcsolatos polémiák kapcsán, tekintettel valamennyi kapcsolódó technikai problémára, az előadó elégedett a Bizottság által javasolt formulával, amennyiben annak fakultatív jellege megmarad, és leszögezik, hogy a rekonstruált aromának „ugyanabból a fajta gyümölcsből”, nem pedig „ugyanabból a gyümölcsből” kell származnia.

A Bizottság által javasolt módosítások, bár mennyiségileg korlátozottak, jelentős minőségi változást jelentenek az iparág számára, ezért elegendő alkalmazkodási időt kell biztosítani, amely elérheti a 18 hónapot is. Ezáltal, tekintettel az átültetés időszakára, összesen 3 teljes év állna a termelők rendelkezésére a régi szabályozás szerint előállított készletek eliminálására és a technológiai eljárások és a gépek az új előírásoknak megfelelő módosítására.

Bár az előadó egyetért a Bizottság által benyújtott felülvizsgálatra irányuló javaslat legtöbb felvetésével, kétségei vannak az intézmény jövőbeli szerepével kapcsolatban konkrétan a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében. Ebben az összefüggésben célszerű lenne a 7a. cikk 1. pontjában említett hatáskör Bizottság általi gyakorlását ötéves időszakra korlátozni a „határozatlan idő” helyett. Az előadó ezt kiegészíti azzal a lehetőséggel, hogy ha az öt év leteltével nem merülnek fel a normatíva felülvizsgálatát indokoló érdemi változások, az időszak hallgatólagosan meghosszabbítható.

A Bizottság szerepét illetően az előadó kétségesnek tartja, hogy az engedélyezett összetevők (1. melléklet II. 2. pont) felülvizsgálata felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon alapuló eljárás hatálya alatt maradjon, miközben ez volt az a kérdés, ami a tanácsi munkacsoportok számára ez idáig a legtöbb nehézséget okozta.

Végezetül a jelentés elkészítése során a bizonyos országokban előállított gyümölcslevek adott típusaival kapcsolatos számos problémát észleltünk, például a gyümölcsök, a termékek és az összetevők különböző uniós nyelveken történő elnevezése kapcsán. A jelentés sürgeti a nemzeti küldöttségeket, hogy nyújtsák be az általuk szükségesnek ítélt helyesbítéseket annak érdekében, hogy a jövőbeli szabályozás a lehető leghatékonyabb legyen.

Az Európai Unióban előállított gyümölcslevek kiváló minőségűek, és hozzájárulnak az egészséges és kiegyensúlyozott étrendhez, továbbá a szabályozás által garantált fenntarthatósági szabványok szerint készülnek. Ennek következtében biztosítanunk kell, hogy a Közösség területén forgalmazott valamennyi termék e magas színvonalú minőségét. Az importpolitikák bármelyikének megkérdőjelezése nélkül a jelentés a közelben előállított termékeket támogatja, amelyeket nem kell magas szén-dioxid-kibocsátást eredményezve nem távolságokra szállítani, és amelyek a közösségi szabályozásnak megfelelő társadalmi és foglalkoztatási feltételek mellett és az Unió élelmiszer-biztonsági előírásainak megfelelően készülnek. Ezért a cél nem az európai protekcionizmus, hanem továbbra is a fenntarthatóság elősegítése gazdaságunk valamennyi ágazatában. Egy adott termék globális minőségét annak etikai, ökológiai és társadalmi minősége is meghatározza.

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (3.5.2011)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

A vélemény előadója: Vasilica Viorica Dăncilă

RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslattal már másodszorra kívánják módosítani a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelvet, amely az érintett termékeknek az Európai Unió területén történő szabad mozgásának biztosítása érdekében olyan szabályokat állapít meg, amelyek meghatározzák e termékek összetételét, a fenntartott megnevezések alkalmazását, a gyártás jellemzőit, valamint a címkézéssel kapcsolatos követelményeket.

2009-ben hajtották végre az első módosítást, amely a túl sok víz hozzáadásával elérhető csalás elkerülése érdekében bevezette a minimális Brix-értéket (oldható szárazanyag-tartalom). A jelenlegi javaslat megerősíti a gyümölcslé (a gyümölcs levének kipréselése által nyert termék) és a koncentrátumból előállított gyümölcslé (a sűrített gyümölcsléből a besűrítés során kivont vízmennyiség pótlásával nyert termék) közötti megkülönböztetést, egyszerűsíti az aroma visszaadásával kapcsolatos rendelkezéseket, törölni kívánja az engedélyezett összetevők sorából a cukrot (ugyanakkor a cukor hozzáadása továbbra is engedélyezett a gyümölcsnektárok édesítése céljából), továbbá felveszi a paradicsomot a gyümölcslékészítéshez használt gyümölcsök közé. Ezzel az új módosítással a Bizottság a Codex Alimentarius, valamint az Európai Gyümölcs- és Zöldséglégyártók Szövetsége (AIJN) által összeállított gyakorlati útmutató az eddigieknél több rendelkezését kívánja végrehajtani.

Ugyan szakmai körök kérésére törlik a cukrot az engedélyezett összetevők sorából, mivel visszásságot szülne, ha legalább korlátozott ideig nem engedélyeznénk, hogy a címkéken feltüntethessék, „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” a termék. Nehezen elképzelhető, hogy rögtön a fogyasztók tudomására jutna, hogy egy adott időponttól kezdve tilos cukrot hozzáadni bizonyos termékekhez és a termék cukortartalma kizárólag a gyümölcsökből származik. Jogosan tarthatunk attól, hogy ha a fogyasztó nem látja a szokásosan feltüntetett mondatot: „hozzáadott cukrot nem tartalmaz”, tévesen azt hiheti, hogy cukor hozzáadásával készült a termék. Ennek annál is inkább nagyobb a veszélye, mivel az üzletek polcain ez a termék továbbra is az irányelv alkalmazási körébe nem tartozó olyan gyümölcs alapú italok mellett fog állni, amelyek címkéjén szerepel a „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” megjelölés. Tehát időt kell adni az iparágnak arra, hogy kommunikálni tudja a változást és tájékoztathassa a fogyasztókat.

Az irányelv tagállamokbeli végrehajtásához a kezdeti 18 hónapon felül további 18 hónapra lesz szükség, hogy a felhalmozódott raktárkészlet elfogyjon.

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv szabályokat állapított meg, amelyek – az érintett termékeknek az Európai Unió területén történő szabad mozgásának biztosítása érdekében – meghatározzák e termékek gyártását, összetételét, valamint a címkézéssel kapcsolatos követelményeket. E szabályokat indokolt a műszaki fejlődéshez igazítani a vonatkozó nemzetközi szabványokon eszközölt változtatások figyelembevételével, különös tekintettel a gyümölcslevekre és gyümölcsnektárokra vonatkozó Codex-előírásra (Codex Alimentarius Codex Stan 247-2005), amelyet a Codex Alimentarius Bizottság 2005. július 4–9. között tartott 28. ülésén fogadott el, valamint az Európai Gyümölcs- és Zöldséglégyártók Szövetsége (AIJN) által összeállított gyakorlati útmutatóra.

(1) A gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv szabályokat állapított meg, amelyek – az érintett termékeknek az Európai Unió területén történő szabad mozgásának biztosítása érdekében – meghatározzák e termékek gyártását, összetételét, valamint a címkézéssel kapcsolatos követelményeket. E szabályokat indokolt a műszaki fejlődéshez igazítani a vonatkozó nemzetközi szabványokon eszközölt változtatások figyelembevételével, különös tekintettel a gyümölcslevekre és gyümölcsnektárokra vonatkozó Codex-előírásra (Codex Alimentarius Codex Stan 247-2005), amelyet a Codex Alimentarius Bizottság 2005. július 4–9. között tartott 28. ülésén fogadott el, valamint az Európai Gyümölcs- és Zöldséglégyártók Szövetsége (AIJN) által összeállított gyakorlati útmutatóra. Az ezen irányelvben rögzített követelményeknek egyformán vonatkozniuk kell az Unióban előállított és az importált termékekre is.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és különösen annak 7. cikke (2) és (5) bekezdését – bizonyos feltételek mellett – alkalmazni kell. A címkén egyértelműen fel kell tüntetni, ha egy termék gyümölcslé és sűrítményből származó gyümölcslé keveréke, gyümölcsnektárok esetében pedig azt, hogy részben vagy egészben sűrítményből készültek-e. A címkén az összetevők felsorolásának tartalmaznia kell a felhasznált gyümölcslevek és a sűrítményekből származó gyümölcslevek nevét.

(3) Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és különösen annak 7. cikke (2) és (5) bekezdését – bizonyos feltételek mellett – alkalmazni kell. A címkén egyértelműen fel kell tüntetni, ha egy termék gyümölcslé és sűrítményből származó gyümölcslé keveréke, gyümölcsnektárok esetében pedig azt, hogy részben vagy egészben sűrítményből készültek-e. A címkén az összetevők felsorolásának tartalmaznia kell a felhasznált gyümölcslevek és a sűrítményekből származó gyümölcslevek nevét. Meg kell tiltani a kétértelmű megnevezések – például a „természetes lé” és hasonlók – használatát, amelyek azt a hamis benyomást keltik, mintha friss gyümölcsből készült gyümölcsléről lenne szó.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” megjelölés régóta használatos a gyümölcslevek címkéin. Ha ez a tájékoztatás az egyik napról a másikra megszűnne, előfordulhat, hogy a fogyasztók téves következtetéseket levonva inkább olyan italokat választanának, amelyeken szerepel ez a megjelölés. Tehát a fogyasztók megfelelő tájékoztatása céljából célszerű egy meghatározott időre eltérést biztosítani az iparág számára.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3) A két vagy több gyümölcsből készült termékek esetében – az I. melléklet II.2. pontjában meghatározott feltételekkel használt citromlé és a zöldcitrom (lime) levének kivételével – a termékek nevét ki kell egészíteni a felhasznált gyümölcsfélék felsorolásával, a felhasznált gyümölcslé vagy gyümölcspüré mennyiségének csökkenő sorrendjében. A három vagy annál több gyümölcsféléből előállított termékek esetében azonban a gyümölcsfélék nevét a „többféle gyümölcs” vagy hasonló megfogalmazás, illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma is helyettesítheti.

3) A két vagy több gyümölcsből készült termékek esetében – az I. melléklet II.2. pontjában meghatározott feltételekkel használt citromlé és a zöldcitrom (lime) levének kivételével – a termékek nevét ki kell egészíteni a felhasznált gyümölcsfélék felsorolásával, a felhasznált gyümölcslé vagy gyümölcspüré tömegének csökkenő sorrendjében. A három vagy annál több gyümölcsféléből előállított termékek esetében azonban a gyümölcsfélék nevét a „többféle gyümölcs” vagy hasonló megfogalmazás, illetve a felhasznált gyümölcsfélék száma is helyettesítheti.

Indokolás

A Codex Stan 247 (2005) 8.1.1.7. pontjának megfelelően.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 3 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a) Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i európai parlamenti és tanácsi 1924/2006/EK rendelet értelmében a „hozzáadott cukrot nem tartalmaz” megjelölést fel lehet tüntetni a gyümölcslevek címkéin1. [Az irányelv hatálybalépését követő öt év]-tól/től e megjelölés használatát felülvizsgálják.

 

1 HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4) A gyümölcsnektárok és a III. melléklet bizonyos termékei cukor vagy méz hozzáadásával édesíthetők. A termék kereskedelmi megnevezésében szerepelnie kell az „édesített” vagy „hozzáadott cukrot tartalmaz” kifejezésnek, amelyet követően a hozzáadott cukor legnagyobb mennyisége követ, szárazanyagként kiszámítva és gramm/literben kifejezve.”

4) A gyümölcsnektárok és a III. melléklet bizonyos termékei cukor vagy méz hozzáadásával édesíthetők. A termék címkéjén a gyártó feltünteti a hozzáadott cukor legnagyobb mennyiségét, szárazanyagként kiszámítva és gramm/literben kifejezve.”

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2001/112/EK irányelv

3 cikk – 4 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a) A sűrítményből készült gyümölcslevek esetében a kereskedelmi megnevezésében a gyümölcslé megjelöléséhez használt betűmérethez képest legalább feleakkora méretű betűkkel szerepelnie kell a „sűrítményből” vagy a „sűrítményből készült gyümölcslé” kifejezésnek.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

2001/112/EK irányelv

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nem a végfelhasználónak történő szállításra szánt, az I. melléklet I.2. pontjában említett sűrített gyümölcslevek címkéjének megjegyzést kell tartalmazni a hozzáadott citromlé, zöldcitromlé, illetve a savasítóanyag – az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében – megengedett használatára és mennyiségére vonatkozóan*. Ezt a megjegyzést a csomagoláson, a csomagoláshoz csatolt címkén, illetve a kísérő dokumentumokon is fel kell tüntetni.

A nem a végfelhasználónak történő szállításra szánt, az I. melléklet I.2. pontjában említett sűrített gyümölcslevek címkéjének megjegyzést kell tartalmazni a hozzáadott citromlé, zöldcitromlé, illetve a savasítóanyag – az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében – megengedett használatára és mennyiségére vonatkozóan*. Ezt a megjegyzést a csomagoláson, a csomagoláshoz csatolt címkén, illetve a kísérő dokumentumokon is fel kell tüntetni. Tilos a kétértelmű megnevezések – például a „természetes lé” és hasonlók – használata, amelyek azt a hamis benyomást keltik, mintha friss gyümölcsből készült gyümölcsléről lenne szó.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont (új)

2001/112/EK irányelv

5 cikk – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a) Az 5. cikk a következő (1a) albekezdéssel egészül ki:

 

„Ezen irányelv az I. mellékletben felsorolt, az Európai Unióban gyártott vagy az Európai Unióba behozott termékekre egyaránt alkalmazandó.”

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2001/112/EK irányelv

7 cikk – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy ez az irányelv a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele mellett összhangba kerüljön a műszaki fejlődés, a Bizottságnak módjában áll felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadni a mellékleteket, az I. melléklet I. pontja és a II. melléklet kivételével.

Annak érdekében, hogy ez az irányelv összhangba kerüljön a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változásokkal és a műszaki fejlődéssel, a Bizottságnak módjában áll szükség esetén felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítani a mellékleteket, az I. melléklet I. pontja és a II. melléklet kivételével.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2001/112/EK irányelv

7 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ezen irányelvben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört határozatlan időre ruházzák a Bizottságra.

1. Az ezen irányelvben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört az ezen irányelv hatálybalépését követő ötéves időtartamra a Bizottságra ruházzák. A Bizottság legalább kilenc hónappal az ötéves időtartam lejárta előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

2001/112/EK irányelv

7 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben az értesítéstől számított két hónapos határidőn belül kifogást emelhet. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő egy hónappal meghosszabbodik.

3. Az Európai Parlament vagy a Tanács egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben az értesítéstől számított két hónapos határidőn belül kifogást emelhet. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek hatálybalépését követően legkésőbb 18 hónappal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1. A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok [az irányelv hatálybalépésétől számított 18 hónap elteltével] végrehajtják e rendelkezéseket.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. cikk

 

Átmeneti intézkedések

 

Azok a termékek, amelyek még azelőtt kerültek piacra, hogy a tagállamok végrehajtották volna az irányelvben előírt intézkedéseket, még a rendelkezések tagállamokbeli végrehajtását követő 18 hónapig forgalomban maradhatnak.

Indokolás

Átmeneti intézkedéseket kell alkalmazni azon termékek esetén, amelyeket az irányelv hatálybalépése és nemzeti jogrendbe ültetése közötti időben címkéztek vagy hoztak forgalomba.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 1 pont – a pont – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyes gyümölcslevek magokkal és héjjal rendelkező gyümölcsökből is készíthetők, amelyeket általában nem adnak hozzá a gyümölcsléhez; jóllehet a magok és a héj bizonyos részei, melyek még a helyes gyártási gyakorlat révén sem távolíthatók el, elfogadottak.

Egyes gyümölcslevek magokkal és héjjal rendelkező gyümölcsökből is készíthetők, amelyeket általában nem adnak hozzá a gyümölcsléhez; jóllehet szükség esetén a magok és a héj bizonyos részei, melyek még a helyes gyártási gyakorlat révén sem távolíthatók el, elfogadottak.

Indokolás

Ez azt jelenti, hogy e megoldás nem alkalmazható bármikor, csak szükség esetén.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet – I rész – 1 pont – b pont – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fekete ribiszke, a guáva, a mangó és a golgotavirág gyümölcse tekintetében a minimális Brix-értékek csak az Európai Unióban a sűrítményből készült gyümölcslére és a sűrítményből készült gyümölcspürére vonatkoznak.

törölve

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet - I rész - 5 pont - 1 alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az I.1., I.2. vagy I.3. és I.4. pontban meghatározott termékekhez, gyümölcspüréhez, és/vagy sűrített gyümölcspüréhez és/vagy e termékek keverékéhez víz és/vagy cukor és/vagy méz hozzáadása útján előállított erjeszthető, de nem erjesztett termék, amely megfelel a IV. mellékletben meghatározott követelményeknek.

Az I.1., I.2. vagy I.3. és I.4. pontban meghatározott termékekhez, gyümölcspüréhez, és/vagy sűrített gyümölcspüréhez és/vagy e termékek keverékéhez víz és/vagy cukor és/vagy méz hozzáadása útján vagy hozzáadása nélkül előállított erjeszthető, de nem erjesztett termék, amely megfelel a IV. mellékletben meghatározott követelményeknek.

Indokolás

Nektár estén mindig szükség van víz hozzáadására, azonban az édesítőszer hozzáadása fakultatív.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet - II rész - 2 pont - 6 a alpont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– Amennyiben a termék hozzáadott szénsavat tartalmaz, a címkén a termék megnevezéséhez közel szerepel a „szén-dioxiddal dúsítva” vagy a „szénsavas“ kifejezés;

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet - II rész - 2 pont - 2 alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A só, a fűszerek és az aromás fűszernövények hozzáadhatók a paradicsomléhez és a sűrítményből készült paradicsomléhez.

A só, a fűszerek és az aromás fűszernövények, valamint ezek természetes kivonatai hozzáadhatók a paradicsomléhez, a sárgarépaléhez és a sűrítményből készült paradicsomléhez és sárgarépaléhez.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

I melléklet - II rész - 2 pont - 2 a alpont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a paradicsom- vagy sárgarépalé fűszereket és/vagy aromás fűszernövényeket tartalmaz, a címkén a termék megnevezéséhez közel szerepel a „fűszerezve” kifejezés vagy az aromás fűszernövény általánosan használt elnevezése.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

II melléklet – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Gyümölcs

1. Gyümölcs

Ezen irányelv alkalmazásában a paradicsom is gyümölcsnek tekintendő.

Ezen irányelv alkalmazásában a paradicsom és a sárgarépa is gyümölcsnek tekintendő.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

II melléklet – 1 pont – -1 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gyümölcsnek épnek, kellően érettnek és frissnek, illetve fizikai úton vagy az Európai Unió alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően – többek között a szedés után – alkalmazott kezelés révén tartósítottnak kell lennie.

Indokolás

Ennek az egész mellékletre vonatkozó kitételnek az első pontban kell szerepelnie. Az egyértelműség érdekében jelezni kell, hogy a szedés után alkalmazott kezelés is ide tartozik.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

V melléklet – 6 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sweetie grépfrút

 

Citrus paradisi, Citrus grandis

 

10

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

V melléklet – 8 sor – 2 oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonium Risso

Módosítás                26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Melléklet

2001/112/EK irányelv

V melléklet – 8 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Zöldcitrom

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

ELJÁRÁS

Cím

A Tanács 2001/112/EK irányelvének a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

23.9.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Vasilica Viorica Dăncilă

29.9.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.3.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.5.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Marian Harkin, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Eider Gardiazábal Rubial

ELJÁRÁS

Cím

A Tanács 2001/112/EK irányelvének a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.9.2010

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

23.9.2010

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

 

 

51. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

 

Vizsgálat a bizottságban

18.4.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

9

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Eider Gardiazábal Rubial, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, James Nicholson, Marit Paulsen, Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Benyújtás dátuma

9.6.2011