POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi

9. 6. 2011 - (KOM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Andres Perello Rodriguez


Postopek : 2010/0254(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0224/2011
Predložena besedila :
A7-0224/2011
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi

(KOM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0490),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0278/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. januarja 2011[1],

–    ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–    ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0224/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Da bi povečali prosti pretok sadnih sokov in nekaterih podobnih proizvodov v Evropski uniji, Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi, določa posebne določbe glede proizvodnje, sestave in označevanja zadevnih proizvodov. Ta pravila bi bilo treba prilagoditi tehničnemu napredku in upoštevati razvoj ustreznih mednarodnih standardov, zlasti standard Kodeksa za sadne sokove in nektarje (Codex Stan 247-2005), ki sta ga sprejela Komisija za Codex Alimentarius na 28. zasedanju od 4. do 9. julija 2005 in Evropsko združenje za sadne sokove (AIJN) v kodeksu ravnanja.

(1) Da bi zavarovali interese potrošnikov in jim priskrbeli čim več informacij, zagotovili jasno označevanje sadnih sokov in omogočili, da bodo potrošniki lahko razlikovali med različnimi vrstami proizvodov, ter da bi povečali prosti pretok sadnih sokov in nekaterih podobnih proizvodov v Evropski uniji, Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi1, določa posebne določbe glede proizvodnje, sestave in označevanja zadevnih proizvodov. Te pojme je treba pojasniti in določiti jasno ločene kategorije, da se ta pravila prilagodijo tehničnemu napredku in upoštevati razvoj ustreznih mednarodnih standardov, zlasti standard Kodeksa za sadne sokove in nektarje (Codex Stan 247-2005), ki sta ga sprejela Komisija za Codex Alimentarius na 28. zasedanju od 4. do 9. julija 2005 in Evropsko združenje za sadne sokove (AIJN) v kodeksu ravnanja. Merila, določena v tej direktivi, bi morala veljati v enaki meri za izdelke, proizvedene v Uniji, in za uvožene izdelke.

 

_______________

 

1 UL L 10, of 12.1.2002, p. 58.

Obrazložitev

Poročevalec podpira pravno podlago, ki jo je predlagala Komisija (člen 43), in poudarja vlogo parlamentarnega odbora, pristojnega za jamčenje vidikov, povezanih s prehransko varnostjo in kakovostjo sokov ter podobnih proizvodov, katerih označevanje je treba ponovno pregledati, da se pojasnijo vsi vidiki, ki bi utegnili zmesti potrošnike.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Pod določenimi pogoji se uporablja Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaj držav članic o označevanju, predstavitvi in oglaševanju živil5 ter zlasti člena 7(2) in (5) Direktive. Jasno bi bilo treba navesti, če je proizvod mešanica sadnega soka in sadnega soka iz koncentrata ter pri sadnem nektarju, če je v celoti ali delno pridobljen iz zgoščenega proizvoda. Seznam sestavin na označbi nosi imena uporabljenih sadnih sokov in sadnih sokov iz koncentrata.

(3) Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaj držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil1 je treba spremeniti posebne določbe Direktive Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, da bodo razvidna nova pravila o dovoljenih sestavinah, kot so tista, ki se nanašajo na dodajanje sladkorjev, ki pri sadnih sokovih niso več dovoljeni. Uporabo zavajajočih ali dvoumnih označb, kot na primer „naravni sok“, ki zbujajo napačen vtis, da gre za sadne sokove, narejenega iz svežega sadja, bi bilo treba prepovedati.

 

______________

 

1UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Navedba „brez dodanega sladkorja“ se za sadne sokove uporablja že zelo dolgo. Nenadna ukinitev te navedbe bi lahko zavedla potrošnike, ki bi se lahko zaradi tega odločili za nakup drugih pijač, ki bi vsebovale takšne informacije. Zato je primerno predvideti časovno omejeno odstopanje, da bi lahko proizvajalci potrošnike o tem ustrezno obvestili.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri proizvodih, proizvedenih iz dveh ali več vrst sadja, razen pri uporabi limoninega soka in soka iz limete pod pogoji, opredeljenimi v delu II.2 Priloge I, se imena proizvodov dopolnijo z navedbo uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na volumsko vsebnost vključenih sadnih sokov ali kaš. Vendar se pri proizvodih, proizvedenih iz treh ali več vrst sadja, podatek o uporabljenih vrstah sadja lahko nadomesti z izrazom „več vrst sadja“ ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja.

3. Pri proizvodih, proizvedenih iz dveh ali več vrst sadja, razen pri uporabi limoninega in limetinega soka pod pogoji, opredeljenimi v delu II.2 Priloge I, se imena proizvodov dopolnijo z navedbo uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na volumsko vsebnost vključenih sadnih sokov ali kaš. Vendar se pri proizvodih, proizvedenih iz treh ali več vrst sadja, podatek o uporabljenih vrstah sadja lahko nadomesti z izrazom „več vrst sadja“ ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja. V vsakem primeru morajo biti vsi uporabljeni sadeži našteti med sestavinami v padajočem vrstnem redu glede na količino, izraženo v odstotkih, v skladu z uredbo (EU) št. […] Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

 

Če so sadeži omenjeni v imenu proizvoda, mora glavno ime proizvoda ustrezati prevladujoči vrsti sadja.

Obrazložitev

Tudi če vsi uporabljeni sadeži niso omenjeni v imenu proizvoda, morajo biti našteti na seznamu sestavin. Glavno ime proizvoda mora ustrezati prevladujoči vrsti sadja, da bi preprečili primere, ko bi se sok, ki bi na primer vseboval 80 % jabolčnega soka ter po 10 % borovničevega in malinovega soka, imenoval borovničev in malinov sok.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Slikovni material na embalaži ne sme zavajati potrošnikov glede dejanske sestave soka.

Obrazložitev

To določbo podpira dokumentacija iz spisa za informacije o živilih za potrošnike , ki velja za vsa živila. Ker se največje težave v zvezi s tem pojavljajo pri sadnih sokovih, je treba sektorski zakonodaji dodati to določbo.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Nektarji in posebni proizvodi Priloge III so lahko sladkani z dodatkom sladkorja ali meda. Prodajno ime mora vsebovati besedo ‚sladkan’ ali ‚z dodatkom sladkorja’, ki ji sledi navedba največje količine dodanega sladkorja, izračunane kot suha snov in izražene v gramih na liter.

4. Nektarji in posebni proizvodi Priloge III so lahko sladkani z dodatkom sladkorja, medu ali sladil. V takšnih primerih se dodano sladilo jasno označi na seznamu sestavin, kakor določa veljavna zakonodaja, z navedbo največje količine dodanega sladkorja, izračunane kot suha snov in izražene v gramih na liter. V primeru, da med ni naraven, je treba navesti njegovo popolno sestavo in/ali vsebnost glukoze.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Da bi bilo potrošnikom lažje razlikovati med sokovi in nektarji glede njihove vsebnosti sladkorja, se v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih1 dovoli navedba „brez dodanega sladkorja“ za sadne sokove iz točke 1 dela I Priloge I. Po [pet let po začetku veljavnosti te direktive] se uporaba te navedbe ponovno preuči.

 

_____________

 

1 UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – odstavek 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b. Za rekonstruirane sadne sokove mora prodajna oznaka vsebovati navedbo „iz koncentrata“ ali „rekonstruiran sadni sok“, ki mora biti napisana s črkami, vsaj tako velikimi, kot je navedba sadnega soka.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – odstavek 4 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c. Izvajati je treba preglede, s katerimi se zagotovi, da v končnem proizvodu ni pešk. V primerih, ko so v končnem proizvodu lahko prisotne peške, je treba to jasno navesti na označbi.

Obrazložitev

Nekateri potrošniki so alergični na peške, ki jih lahko zaužijejo skupaj s sadnimi sokovi. Jasna oznaka pomaga zaščititi potrošnike pred neželenimi učinki.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5. Dodatek pulpe ali sadnih celic sadnemu soku, kot je opredeljeno v Prilogi II, mora biti naveden na označbi.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2001/112/ES

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Označba zgoščenega sadnega soka iz točke 2 dela I Priloge I, ki ni namenjen končnemu potrošniku, mora nositi podatek o prisotnosti in količini dodanega limoninega soka, soka limete ali kislin, kot jih dovoljuje Uredba (ES) št. 1333/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila. Ta podatek mora biti naveden na embalaži, na etiketi, ki pripada embalaži ali v spremnem dokumentu.

Označba zgoščenega sadnega soka iz točke 2 dela I Priloge I, ki ni namenjen končnemu potrošniku, mora nositi podatek o prisotnosti in količini dodanega limoninega soka, soka limete ali kislin, kot jih dovoljuje Uredba (ES) št. 1333/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila. Ta podatek mora biti naveden na embalaži. Uporaba zavajajočih ali dvoumnih označb, kot na primer „naravni sok“, ki zbujajo napačen vtis, da gre za sadne sokove, narejenega iz svežega sadja, je prepovedana.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2001/112/ES

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V člen 5 se vstavi naslednji odstavek 1a:

 

„Ta direktiva velja za izdelke, navedene v Prilogi I, ki so proizvedeni v Evropski uniji ali vanjo uvoženi.“

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 b (novo)

Direktiva 2001/112/ES

Člen 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Vstavi se naslednji člen:

 

Člen 6a

 

Informacijske kampanje

 

Komisija in države članice izvajajo informacijske kampanje, tako splošne kot na prodajnih mestih, s katerimi obvestijo potrošnike o različnih kategorijah sokov in podobnih proizvodov, ki jih določa ta direktiva.

Obrazložitev

Glede na sedanje težave pri razlikovanju med sokovi in nektarji je nujno treba zagotoviti, da bodo kategorije, ki jih opredeljuje Codex Alimentarius in ki so sprejete v tej direktivi, potrošniki dobro razumeli.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2001/112/ES

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da bi to direktivo uskladili s tehničnim napredkom in upoštevali razvoj ustreznih mednarodnih standardov, lahko Komisija z delegiranimi akti prilagodi priloge, razen dela I Priloge I in Priloge II.

Da bi to direktivo uskladili s tehničnim napredkom in upoštevali razvoj ustreznih mednarodnih standardov, lahko Komisija z delegiranimi akti po potrebi prilagodi priloge, razen dela I Priloge I, točke 2 dela II Priloge I (dovoljene sestavine) in Priloge II.

Obrazložitev

Poročevalec meni, da se, upoštevaje razlike pri vprašanjih, kot so na primer arome, odločitev o dodajanju dovoljenih sestavin ne sme sprejemati z delegiranimi akti.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2001/112/ES

Člen 7 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz te direktive podeli za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let po roku za prenos te direktive. Če ni razloga za pregled specifičnih vidikov te direktive ali izrecne zahteve po pregledu, se to obdobje samodejno podaljša.

Obrazložitev

Ob pomanjkanju znatnih sprememb, ki bi upravičile pregled direktive, sme Komisija uporabiti tako imenovani mehanizem „samodejnega podaljšanja“.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2001/112/ES

Člen 7 a – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski parlament ali Svet lahko vloži ugovor zoper delegirani akt v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

Evropski parlament ali Svet lahko vloži ugovor zoper delegirani akt v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Prehodno obdobje

 

Določi se 18-mesečno prehodno obdobje, ki se začne na dan prenosa direktive, da se porabijo obstoječe zaloge na trgu in se omogoči obdobje za prilagoditev na novo zakonodajo.

Obrazložitev

18-mesečno prehodno obdobje, dodano času za prenos, bi evropski industriji in proizvajalcem iz tretjih držav omogočilo tri leta časa za prilagajanje na novo zakonodajo.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 1 – točka a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste sadja, se lahko soku ponovno dodajo.

Aroma, pulpa in sadne celice, ki izvirajo iz soka in so bile pri predelavi izločene, se lahko istemu soku ponovno dodajo Ta določba ne velja za jačanje okusa pri ananasu, grozdju in paradižniku, saj tak proces tehnološko ni mogoč.

Obrazložitev

Komisija predlaga, da bi dovolili dodajanje arome, pulpe in sadnih celic, ki izvirajo iz sadja iste vrste, po veljavni direktivi pa se nezgoščenemu soku lahko doda samo aroma iz istega proizvodnega postopka. To določilo je treba obdržati, da se zagotovi visoka kakovost izdelka in izpolnijo pričakovanja potrošnikov. Potrošniki pričakujejo izdelek, ki je čim manj predelan in čim bolj naraven.

Besedilo iz sedanje Direktive 2001/112/ES. Da ne bi zavajali potrošnikov, je primerno, da se sadnemu soku lahko dodajo le aroma, pulpa in sadne celice, ki se iz njega izločijo med predelavo.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 1 – točka a – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nekateri sokovi se lahko predelajo iz sadežev s peškami, semeni in lupino, ki se običajno ne uporabijo v soku; sprejmejo pa se deli ali sestavni deli pešk, semen in lupine, ki jih ni mogoče odstraniti z dobrimi proizvodnimi praksami.

Nekateri sokovi se lahko predelajo iz sadežev s peškami, semeni in lupino, ki se običajno ne uporabijo v soku; po potrebi pa se sprejmejo deli ali sestavni deli pešk, semen in lupine, ki jih ni mogoče odstraniti z dobrimi proizvodnimi praksami.

Obrazložitev

Ne gre za to, da bi to lahko naredili po želji, temveč samo, kadar je potrebno.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 1 – točka b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvod, pridobljen iz rekonstruiranega zgoščenega sadnega soka, opredeljenega v delu I.2, s pitno vodo, ki izpolnjuje merila Direktive Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi*.

Oznaka izdelka, ki je bil pridobljen s ponovno dodajo vode, odvzete soku pri pripravi koncentrata, zgoščenemu sadnemu soku, in arome, ki jo je sok izgubil, ter po potrebi pulpe in sadnih celic. Dodana voda mora imeti ustrezne kemijske, mikrobiološke in organoleptične lastnosti, ki zagotavljajo značilno kakovost soka.

____________

* UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

 

Obrazložitev

Tudi voda, ki se ponovno doda zgoščenemu soku, mora ustrezati nekaterim pogojem, da se ohranijo značilne fizikalne, kemične in hranilne lastnosti povprečne vrste soka, pridobljene iz istovrstnega sadja. Kakovost pitne vode ne zadostuje vedno za to. Še naprej bi morala torej ostati v veljavi pravila o tem, da mora voda izpolnjevati nekatere posebne pogoje.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 1 – točka b – pododstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za črni ribez, guavo, mango in pasijonko se najmanjše vrednosti stopnje Brix uporabijo samo za rekonstruirani sadni sok in rekonstruirano sadno kašo, proizvedeno v Evropski uniji.

črtano

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 1 – točka b – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste sadja, se lahko soku ponovno dodajo.

Aroma, pulpa in sadne celice, pridobljene z ustreznimi fizikalnimi postopki iz iste vrste sadja, se lahko soku ponovno dodajo. Kadar se ponovno doda aroma, je to treba na etiketi sadnega soka označiti.

Obrazložitev

Kadar se sadnemu soku iz koncentrata doda aroma, je treba o tem obvestiti potrošnike.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvod, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen z dodatkom vode in/ali sladkorjev in/ali medu proizvodom, opredeljenim v točkah 1, 2, 3 in 4 dela I, sadni kaši in/ali zgoščeni sadni kaši in/ali mešanici teh proizvodov, in ki ustreza zahtevam v Prilogi IV.

Proizvod, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen z dodatkom vode, z dodatkom sladkorjev ali brez in/ali medu proizvodom, opredeljenim v točkah 1, 2, 3 in 4 dela I, sadni kaši in/ali zgoščeni sadni kaši in/ali mešanici teh proizvodov, in ki ustreza zahtevam v Prilogi IV.

Obrazložitev

Smiseln predlog spremembe: če želimo dobiti nektar, je treba vedno dodati vodo; dodatek sladila ni nujen.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri proizvodnji sadnih nektarjev brez dodanega sladkorja oziroma z nizko energijsko vrednostjo, se lahko sladkorje deloma ali v celoti nadomesti s sladili v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008.

Pri proizvodnji sadnih nektarjev brez dodanega sladkorja oziroma z zmanjšano energijsko vrednostjo, se lahko sladkorje deloma ali v celoti nadomesti s sladili v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008.

Obrazložitev

Jezikovni predlog spremembe, ki je v skladu z Uredbo 1924/2006 o prehranskih trditvah na živilih.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del II – točka 2 – alinea 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Če je izdelku dodan ogljikov dioksid, mora biti na etiketi v bližini imena izdelka navedeno „dodan ogljikov dioksid“ ali „gaziran“.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del II – točka 2 – alinea 6 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Dovoljeno je dodati sok vrste Citrus reticulata in/ali križancev vrste Citrus reticulata in pomarančnega soka, ki ne vsebuje več kot 10 % topnih trdnih snovi Citrus reticulata v skupni količini topnih trdnih snovi pomarančnega soka. Vsako tovrstno dodajanje mora biti navedeno na seznamu sestavin, kakor je že določeno v veljavni zakonodaji.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga II – točka 1 – pododstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Sadež mora biti zdrav, primerno zrel, svež ali konzerviran s fizikalnimi postopki ali obdelavo, vključno s postopki obdelave po pobiranju pridelka, ki se uporabijo v skladu z veljavnimi določbami Evropske unije.

Obrazložitev

Ta navedba mora biti navedena v prvi točki, da velja za vso prilogo. Zaradi jasnosti je treba navesti, da so zajeti tudi postopki obdelave po pobiranju pridelka.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga II – točka 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sadež mora biti zdrav, primerno zrel, svež ali konzerviran s fizikalnimi postopki ali obdelavami, ki se uporabijo v skladu z veljavnimi določbami Evropske unije.

črtano

Obrazložitev

V skladu s prejšnjim predlogom spremembe se ta pododstavek črta in prestavi. Bolje je, da se ta odstavek nahaja v prvi splošni točki opredelitve sadja.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga V – vrstica 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pomelo

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Predlog spremembe  30

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga V – vrstica 8 – stolpec 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Citrus limon (L.) Burm. f.

Citrus limon (L.) Burm. f.

 

Citrus limonium Risso

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga V – vrstica 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Limeta

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

  • [1]  UL C 84, 17.3.2011, str. 45.

OBRAZLOŽITEV

Sektor sadnih sokov in drugih podobnih proizvodov ima v Evropski uniji precejšno težo. Vendar je, če pogledamo le en primer, vredno omeniti, da več kot 82 % pomarančnega soka, ki se zaužijemo v EU, prihaja predvsem iz Brazilije in Združeni držav Amerike. To pomeni, da je manj kot 20 % pomarančnega soka, ki ga zaužijemo v EU, proizvedenega v Uniji.

V primeru agrumov je evropska predelovalna industrija za razliko od drugih velikih svetovnih proizvajalk, pomožni in dopolnilni sektor trga svežih proizvodov. Predelovanje je velikokrat uporabljeno za prodajo tistega sadja, ki zaradi zunanjega videza (velikost, madeži na lupini) ni prodano na trgu svežih proizvodov, čeprav je popolnoma sprejemljivo za pripravo kakovostnih sokov. V Združenih državah Amerike in v Braziliji pa se gojijo predvsem vrste za neposredno predelavo. Čeprav sta oba modela proizvodnje enako utemeljena, je treba poudariti, da zaradi visokih okoljskih stroškov obsežnega uvoza sadja (emisije CO2, povezane s prevozom) pomožna evropska industrija omogoča ne le prodajo morebitnega odvečnega sadja, temveč tudi okoljske koristi, saj preprečuje uničenje sadja, ki ni primerno za trg svežih proizvodov, in zagotavlja, da se iz nasadov pobere vse sadje, ki bi drugače lahko prispevalo k širjenju škodljivcev, prav tako pa ustvarja dodano vrednost, ki s socialnega in gospodarskega vidika pomeni ustvarjanje delovnih mest in bogastva.

Zato je treba ta evropski sektor podpreti z uskladitvijo direktive z mednarodnimi zakoni in kodeksom Codex Alimentarius ter z uvedbo enakih pravil za vse proizvode, ki se tržijo na trgu Unije. Namen, kot je naveden v uvodnih izjavah direktive, je prosti pretok teh proizvodov. Pojasniti je treba tudi pravila glede označevanja, kategorij proizvodov, dovoljenih sestavin in sprejemljivosti nekaterih praks. Predlagani pregled bo koristil tudi uvoženim proizvodom, ki se že tržijo v Evropski uniji, saj bodo proizvajalci iz tretjih držav zaradi nove direktive lahko izboljšali kakovost svojih proizvodov s pomočjo bolj trajnostnih proizvodnih procesov. Obenem bodo enaka pravila za vse preprečevala goljufije in nepošteno konkurenco ter pripomogla k jasnejšim informacijam za potrošnike.

Največji dosežek direktive in njenega predlaganega pregleda je nedvomno vztrajanje pri dvojnem poimenovanju, ki razlikuje sveže stisnjene sadne sokove od sadnih sokov iz koncentrata, ter uvedba kategorij, opredeljenih v Prilogi I. Vendar so prva leta izvajanja direktive pokazala, da v praksi potrošnik težko dobro razlikuje med različnimi kategorijami proizvodov iz te direktive. Poročevalec je po številnih srečanjih z združenji potrošnikov ugotovil, da obstaja precejšnja zmeda, zlasti pri razlikovanju soka in nektarja. Pri teh proizvodih je treba predvsem pojasniti, ali vsebujeta sladkor ali ne, kar je zlasti pomembno vprašanje za skupine potrošnikov s posebnimi potrebami (sladkorni bolniki, otroci, osebe, ki imajo težave s prekomerno težo in podobno). Zato poročevalec meni, da je treba za sadne sokove kategorije 1 še naprej dovoliti navedbo „brez dodanega sladkorja“. Glede nektarjev poročevalec meni, da poleg zahtev veljavne zakonodaje glede seznama sestavin ni treba obvezno navajati vsebnosti sladkorja.

Te ukrepe je treba okrepiti s posebnimi informativnimi kampanjami, ki bodo omogočile razjasnitev sedanjega nerazumevanja na tem področju. Potrošnik ima pravico natančno vedeti, kakšen proizvod kupuje.

Dodatna osrednja točka pregleda je tudi uskladitev direktive z določbami kodeksa Codex Alimentarius. Vendar se zdi, da želi Komisija nekatere vidike kodeksa upoštevati, drugih pa ne, čeprav so del mednarodne zakonodaje. Poročevalec zagovarja, da morajo za vse sokove in podobne proizvode na trgu EU veljati ista pravila, ter posebej opozarja na neškodljive prakse, kot je dodajanje mandarin pomarančnemu soku, kar lahko obogati okus in barvo soka ter v nekaterih primerih postane celo zahteva nekaterih kategorij potrošnikov. Poleg tega imajo mandarine koristne lastnosti za zmanjšanje stopnje holesterola pri otrocih, kot je bilo dokazano v študiji z naslovom „Mandarinin sok izboljšuje antioksidantski status otrok s hiperholesterolemijo“.

Zaradi vseh teh razlogov se evropskim proizvajalcem ne smejo prepovedati prakse, povezane z dodajanjem mandarin, saj se te še vedno uporabljajo za proizvode iz Brazilije in Združenih držav Amerike.

Glede polemike o obnovi arom in ob upoštevanju vseh povezanih tehničnih težav je poročevalec zadovoljen s predlogom Evropske komisije, naj se obdrži neobvezna narava te določbe in se določi, da bo obnovljena aroma v vsakem primeru izvirala iz „iste vrste sadja“ namesto iz „istega sadja“.

Čeprav Komisija ni predlagala veliko sprememb, pa industriji vendarle prinašajo precejšen kakovostni preobrat. Ob upoštevanju obdobja prenosa bi to skupaj pomenilo dejansko obdobje treh let za porabo zalog proizvodov, proizvedenih v skladu s starimi pravili, in prilagoditev tehnoloških metod in opreme na nove zahteve.

Čeprav se poročevalec strinja z večino zahtev iz predloga Komisije, ima nekatere pridržke glede prihodnje vloge te institucije v zvezi z delegiranimi akti. Zato bi bilo primerno spremeniti prvi odstavek člena 7a, da bi omejili pooblastila Komisije za sprejetje delegiranih aktov na obdobje petih let in ne več za nedoločen čas. Poročevalec je prav tako dodal možnost, da se po obdobju petih let izvede samodejno podaljšanje, če ne bo prišlo do pomembnih sprememb, ki bi utemeljile pregled pravil.

Kar zadeva vlogo Komisije, pa poročevalec ni prepričan o ustreznosti dejstva, da za pregled dovoljenih sestavin (Priloga I, 2.2) še vedno velja postopek delegiranih aktov, saj je to eno izmed vprašanj, ki je v delovnih skupinah Sveta doslej sprožilo največ nestrinjanja.

Nazadnje so bile med pripravo tega poročila odkrite številne težave v povezavi z nekaterimi sokovi iz nekaterih držav in tudi zaradi poimenovanja sadja, proizvodov in sestavin v različnih jezikih Unije. V tem poročilu pozivamo nacionalne delegacije, naj predložijo popravke, za katere menijo, da so nujni, da bo prihodnja zakonodaja čim učinkovitejša.

Sadni sokovi, proizvedeni v Evropski uniji, so visokokakovostni, prispevajo k zdravi in uravnovešeni prehrani ter so proizvedeni v skladu s trajnostnimi standardi, ki jih določa evropska zakonodaja. Zato je treba zagotoviti takšne kakovostne standarde za vse proizvode, ki se tržijo v Uniji. V tem poročilu brez poseganja v politiko uvoza zagovarjamo uporabo lokalnih proizvodov, ki jih ni treba prevažati na dolge razdalje, kar povzroča emisije CO2, ter izdelkov, ki se proizvajajo v skladu s socialnimi in delovnimi pogoji iz zakonodaje Unije ter v skladu z načeli Evropske unije glede varnosti prehrane. Ne gre za evropski protekcionizem, temveč za nadaljevanje težnje po trajnosti v vseh sektorjih evropskega gospodarstva. Celotna kakovost proizvoda se namreč meri tudi z njegovo etično, ekološko in socialno kakovostjo.

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (3. 5. 2011)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi
(KOM(2010)0490 – C7‑0278/2010 – 2010/0254(COD))

Pripravljavka mnenja: Vasilica Viorica Dăncilă

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga Komisije je ponovna sprememba Direktive Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi, ki določa pravila o sestavi, uporabi rezerviranih poimenovanj, proizvodnih specifikacijah in označevanju zadevnih proizvodov, da se zagotovi prosto gibanje omenjenih proizvodov v Evropski uniji.

Direktiva je bila prvič spremenjena leta 2009, ko je bil cilj zlasti uvesti najmanjše vrednosti Brix (vsebnost suhe topne snovi), da bi preprečili goljufije s prevelikim vnosom vode. Pričujoči predlog znova potrjuje razlikovanje med sadnimi sokovi (pridobljenimi s preprostim iztiskanjem soka iz sadja) in sadnimi sokovi iz koncentrata (pridobljenimi tako, da se zgoščenemu sadnemu soku ponovno doda enaka količina vode, kot mu je bila odvzeta med zgoščevanjem) ter poenostavlja določbe o povrnitvi arome in okusa, zagotavlja odstranitev sladkorja s seznama dovoljenih sestavin (sadni nektarji so še vedno lahko sladkani z dodajanjem sladkorjev) in na seznam sadja, ki se uporablja za proizvodnjo sadnih sokov, dodaja paradižnik. Komisija namerava s ponovno spremembo vključiti več določb standarda Codex Alimentarius in kodeksa ravnanja Evropskega združenja za sadne sokove (AIJN).

Čeprav je bil sladkor s seznama dovoljenih vsebin odstranjen na zahtevo stroke, bi to lahko imelo neželene učinke, če ne bi vsaj v določenem obdobju omogočili, da se na označbah navede „brez dodanega sladkorja“. Težko si je predstavljati, da bi bili potrošniki takoj seznanjeni z novostjo, da se sadnim sokovom ne sme dodajati sladkorja in da sladkor izhaja izključno iz sadja. Tako obstaja tveganje, da bi to zavedlo potrošnika, ki bi mislil, da sok, ki ga običajno pije, vsebuje dodatek sladkorja, ko ne bo več videl trditve „brez dodanega sladkorja“. Tveganje je še večje, ker bo ta izdelek še naprej na voljo na trgovinskih policah s sadnimi pijačami, ki bodo lahko še naprej vsebovale označbo „brez dodanega sladkorja“, saj niso zajete v področje uporabe te direktive. Zato je treba industriji pustiti čas, da potrošnike o tem obvestijo.

Glede obdobja, potrebnega za izvajanje te direktive v državah članicah, je treba po izteku obdobja 18 mesecev predvideti dodatno obdobje 18 mesecev, da bo lahko industrija porabila svoje zaloge.

PredlogI sprememb

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Da bi povečali prosti pretok sadnih sokov in nekaterih podobnih proizvodov v Evropski uniji, Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi, določa posebne določbe glede proizvodnje, sestave in označevanja zadevnih proizvodov. Ta pravila bi bilo treba prilagoditi tehničnemu napredku in upoštevati razvoj ustreznih mednarodnih standardov, zlasti standard Kodeksa za sadne sokove in nektarje (Codex Stan 247-2005), ki sta ga sprejela Komisija za Codex Alimentarius na 28. zasedanju od 4. do 9. julija 2005 in Evropsko združenje za sadne sokove (AIJN) v kodeksu ravnanja.

(1) Da bi povečali prosti pretok sadnih sokov in nekaterih podobnih proizvodov v Evropski uniji, Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi, določa posebne določbe glede proizvodnje, sestave in označevanja zadevnih proizvodov. Ta pravila bi bilo treba prilagoditi tehničnemu napredku in upoštevati razvoj ustreznih mednarodnih standardov, zlasti standard Kodeksa za sadne sokove in nektarje (Codex Stan 247-2005), ki sta ga sprejela Komisija za Codex Alimentarius na 28. zasedanju od 4. do 9. julija 2005 in Evropsko združenje za sadne sokove (AIJN) v kodeksu ravnanja. Zahteve, določene v tej direktivi, bi morale veljati v enaki meri za izdelke, proizvedene v Uniji, kot tudi za uvožene izdelke.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Pod določenimi pogoji se uporablja Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaj držav članic o označevanju, predstavitvi in oglaševanju živil ter zlasti člena 7(2) in (5) Direktive. Jasno bi bilo treba navesti, če je proizvod mešanica sadnega soka in sadnega soka iz koncentrata ter pri sadnem nektarju, če je v celoti ali delno pridobljen iz zgoščenega proizvoda. Seznam sestavin na označbi nosi imena uporabljenih sadnih sokov in sadnih sokov iz koncentrata.

(3) Pod določenimi pogoji se uporablja Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaj držav članic o označevanju, predstavitvi in oglaševanju živil ter zlasti člena 7(2) in (5) Direktive. Jasno bi bilo treba navesti, če je proizvod mešanica sadnega soka in sadnega soka iz koncentrata ter pri sadnem nektarju, če je v celoti ali delno pridobljen iz zgoščenega proizvoda. Seznam sestavin na označbi nosi imena uporabljenih sadnih sokov in sadnih sokov iz koncentrata. Uporabo zavajajočih ali dvoumnih označb, kot na primer „naravni sok“, ki zbujajo napačen vtis, da gre za sadne sokove, narejenega iz svežega sadja, je treba prepovedati.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive – akt o spremembi

Uvodna izjava 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Navedba „brez dodanega sladkorja“ se za sadne sokove uporablja že zelo dolgo. Nenadna ukinitev te navedbe bi lahko zavedla potrošnike, ki bi se lahko zaradi tega odločili za nakup drugih pijač, ki bi vsebovale takšne informacije. Zato je primerno predvideti časovno omejeno odstopanje, da bi lahko industrija potrošnike o tem ustrezno obvestila.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri proizvodih, proizvedenih iz dveh ali več vrst sadja, razen pri uporabi limoninega soka in soka iz limete pod pogoji, opredeljenimi v delu II.2 Priloge I, se imena proizvodov dopolnijo z navedbo uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na volumsko vsebnost vključenih sadnih sokov ali kaš. Vendar se pri proizvodih, proizvedenih iz treh ali več vrst sadja, podatek o uporabljenih vrstah sadja lahko nadomesti z izrazom „več vrst sadja“ ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja.

3. Pri proizvodih, proizvedenih iz dveh ali več vrst sadja, razen pri uporabi limoninega soka in soka iz limete pod pogoji, opredeljenimi v delu II.2 Priloge I, se imena proizvodov dopolnijo z navedbo uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na težo vključenih sadnih sokov ali kaš. Vendar se pri proizvodih, proizvedenih iz treh ali več vrst sadja, podatek o uporabljenih vrstah sadja lahko nadomesti z izrazom „več vrst sadja“ ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila vrst uporabljenega sadja.

Obrazložitev

V skladu s točko 8.1.1.7 kodeksa Stan 247 (2005).

Predlog spremembe  5

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – točka 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Navedba „brez dodanega sladkorja“ se lahko uporabi za označevanje sadnih sokov v skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih1. Po [pet let po začetku veljavnosti te direktive] se ponovno preuči uporaba te navedbe.

 

1 UL L 404, 30.12.2006, str. 9.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Nektarji in posebni proizvodi Priloge III so lahko sladkani z dodatkom sladkorja ali meda. Prodajno ime mora vsebovati besedo ‚sladkan’ ali ‚z dodatkom sladkorja’, ki ji sledi navedba največje količine dodanega sladkorja, izračunane kot suha snov in izražene v gramih na liter.“

4. Nektarji in posebni proizvodi Priloge III so lahko sladkani z dodatkom sladkorja ali meda. Proizvajalec navede na etiketi izdelka največjo količino dodanega sladkorja, izračunano kot suha snov in izraženo v gramih na liter.“

Predlog spremembe  7

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Direktiva 2001/112/ES

Člen 3 – točka 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Za rekonstruirane sadne sokove mora prodajna oznaka vsebovati navedbo „iz koncentrata“ ali „rekonstruiran sadni sok“, ki mora biti napisana s črkami, vsaj tako velikimi, kot je navedba sadnega soka.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2001/112/ES

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Označba zgoščenega sadnega soka iz točke 2 dela I Priloge I, ki ni namenjen končnemu potrošniku, mora nositi podatek o prisotnosti in količini dodanega limoninega soka, soka limete ali kislin, kot jih dovoljuje Uredba (ES) št. 1333/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila*. Ta podatek mora biti naveden na embalaži, na etiketi, ki pripada embalaži ali v spremnem dokumentu.

Označba zgoščenega sadnega soka iz točke 2 dela I Priloge I, ki ni namenjen končnemu potrošniku, mora nositi podatek o prisotnosti in količini dodanega limoninega soka, soka limete ali kislin, kot jih dovoljuje Uredba (ES) št. 1333/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila*. Ta podatek mora biti naveden na embalaži, na etiketi, ki pripada embalaži ali v spremnem dokumentu. Uporabo zavajajočih ali dvoumnih označb, kot na primer „naravni sok“, ki zbujajo napačen vtis, da gre za sadne sokove, narejene iz svežega sadja, je treba prepovedati.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2001/112/ES

Člen 5 – alinea 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V člen 5 se vstavi naslednja alinea 1a:

 

„Ta direktiva velja za izdelke, navedene v Prilogi I, ki so proizvedeni v Evropski uniji ali vanjo uvoženi.“

Predlog spremembe  10

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2001/112/ES

Člen 7 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da bi to direktivo uskladili s tehničnim napredkom in upoštevali razvoj ustreznih mednarodnih standardov, lahko Komisija z delegiranimi akti prilagodi priloge, razen dela I Priloge I in Priloge II.

Da bi to direktivo uskladili s tehničnim napredkom in upoštevali razvoj ustreznih mednarodnih standardov, lahko Komisija z delegiranimi akti po potrebi prilagodi priloge, razen dela I Priloge I in Priloge II.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2001/112/ES

Člen 7 a – odstavek 1 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz te direktive podeli za nedoločen čas.

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz te direktive podeli za obdobje petih let od začetka veljavnosti te direktive. Komisija najkasneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja predloži poročilo o prenosu pooblastila.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Direktiva 2001/112/ES

Člen 7 a – odstavek 3 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko vloži ugovor zoper delegirani akt v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

3. Evropski parlament ali Svet lahko vloži ugovor zoper delegirani akt v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 18 mesecev po začetku njene veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred iztekom roka 18 mesecev po začetku njene veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov ter primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 1 – alinea 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice omenjene določbe začnejo izvajati [osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe  15

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2a

 

Prehodni ukrepi

 

Proizvodi, ki so dani na trg ali označeni, preden države članice začnejo izvajati določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo, se lahko še naprej tržijo največ osemnajst mesecev po začetku veljavnosti v državah članicah.

Obrazložitev

Predvideti je treba prehodne ukrepe za proizvode, ki se tržijo ali označijo v času med začetkom veljavnosti in prenosom direktive v nacionalne zakonodaje.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 1 – točka a – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nekateri sokovi se lahko predelajo iz sadežev s peškami, semeni in lupino, ki se običajno ne uporabijo v soku; sprejmejo pa se deli ali sestavni deli pešk, semen in lupine, ki jih ni mogoče odstraniti z dobrimi proizvodnimi praksami.

Nekateri sokovi se lahko predelajo iz sadežev s peškami, semeni in lupino, ki se običajno ne uporabijo v soku; po potrebi pa se sprejmejo deli ali sestavni deli pešk, semen in lupine, ki jih ni mogoče odstraniti z dobrimi proizvodnimi praksami.

Obrazložitev

Ne gre za to, da naj bi to lahko naredili po želji, temveč po potrebi.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del I – točka 1 – točka b – alinea 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za črni ribez, guavo, mango in pasijonko se najmanjše vrednosti stopnje Brix uporabijo samo za rekonstruirani sadni sok in rekonstruirano sadno kašo, proizvedeno v Evropski uniji.

črtano

Predlog spremembe  18

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del – točka 5 – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvod, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen z dodatkom vode in/ali sladkorjev in/ali medu proizvodom, opredeljenim v točkah 1, 2, 3 in 4 dela I, sadni kaši in/ali zgoščeni sadni kaši in/ali mešanici teh proizvodov, in ki ustreza zahtevam v Prilogi IV.

Proizvod, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen z dodatkom vode z dodanimi sladkorji ali brez in/ali medu proizvodom, opredeljenim v točkah 1, 2, 3 in 4 dela I, sadni kaši in/ali zgoščeni sadni kaši in/ali mešanici teh proizvodov, in ki ustreza zahtevam v Prilogi IV.

Obrazložitev

Dodatek vode je za proizvodnjo nektarja vedno potreben, medtem ko je dodatek sladil neobvezen.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del II – točka 2 – alinea 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– Če izdelek vsebuje dodan ogljikov dioksid, mora biti na etiketi v bližini imena izdelka navedeno „dodan ogljikov dioksid“ ali „gaziran“.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del II – točka 2 – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Paradižnikovemu soku in paradižnikovemu soku iz koncentrata se lahko dodajo sol, začimbe, in aromatična zelišča.

Paradižnikovemu soku in korenčkovemu soku ter paradižnikovemu soku in korenčkovemu soku iz koncentrata se lahko dodajo sol, začimbe in aromatična zelišča ter njihovi naravni izvlečki.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga I – del II – točka 2 – alinea 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če paradižnikov ali korenčkov sok vsebuje začimbe in/ali aromatična zelišča, mora biti pojem „začinjen“ in/ali skupno ime za aromatično zelišče navedeno na etiketi blizu imena soka.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga II – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Sadje

1. Sadje

Za namene te direktive se paradižnik šteje kot sadje.

Za namene te direktive se paradižnik in korenček štejeta kot sadje.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga II – točka 1 – alinea 1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Sadež mora biti zdrav, primerno zrel, svež ali konzerviran s fizikalnimi postopki ali obdelavami, vključno s postopki obdelave po pobiranju pridelka, ki se uporabijo v skladu z veljavnimi določbami Evropske unije.

Obrazložitev

Ta navedba mora biti navedena v prvi točki, da bi se uporabljala za celo prilogo. Zaradi jasnosti je treba navesti, da so vključeni tudi postopki obdelave po pobiranju pridelka.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga V – vrstica 6 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pomelo

 

Citrus x paradisi, Citrus grandis

 

10

Predlog spremembe  25

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga V – vrstica 8 – stolpec 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Citrus limon (L.) Burm.f.

Citrus limon (L.) Burm.f.

 

Citrus limonium Risso

Predlog spremembe             26

Predlog direktive – akt o spremembi

Priloga

Direktiva 2001/112/ES

Priloga V – vrstica 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Limeta

 

Citrus aurantifolia (Christm.)

 

8

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Pristojni odbor

ENVI

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Vasilica Viorica Dăncilă

29.9.2010

 

 

Obravnava v odboru

28.3.2011

 

 

 

Datum sprejetja

2.5.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

1

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Salvatore Caronna, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Marian Harkin, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eider Gardiazábal Rubial

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive Sveta 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD)

Datum predložitve EP

21.9.2010

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

23.9.2010

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

23.9.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

Andres Perello Rodriguez

15.12.2010

 

 

Člen 51 – skupne seje odborov

Datum razglasitve na zasedanju

 

Obravnava v odboru

18.4.2011

 

 

 

Datum sprejetja

24.5.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

41

9

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eider Gardiazábal Rubial, Matthias Groote, Riikka Manner, Marisa Matias, Judith A. Merkies, James Nicholson, Marit Paulsen, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Anna Záborská

Datum predložitve

9.6.2011