Procedūra : 2011/0014(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0227/2011

Pateikti tekstai :

A7-0227/2011

Debatai :

PV 12/10/2011 - 19
CRE 12/10/2011 - 19

Balsavimas :

PV 13/10/2011 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0439

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 674kWORD 159k
14.6.2011
PE 462.517v02-00 A7-0227/2011

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą

(COM(2011)0034 – C7‑0038/2011 – 2011/0014(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Sharon Bowles

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą

(COM(2011)0034 – C7‑0038/2011 – 2011/0014(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0034),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7 0038/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0227/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą savo poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Pagal 126 nutarimą dėl įstatinio akcinio kapitalo didinimo, apmokėtų akcijų išleidimo ir jų apmokėjimo perskirstant grynąsias pajamas, ERPB įstatinis akcinis kapitalas padidinamas 100 000 apmokėtų akcijų, ir kiekvienas narys gauna akcijų, kurių skaičius suapvalinamas iki mažesnio sveiko skaičiaus, proporcingai turimų akcijų skaičiui. Kapitalui didinti skirtos apmokėtos akcijos bus finansuojamos į ERPB kapitalą įtraukiant dalį banko neapribotų bendrosios paskirties rezervų. Visi ERPB akcininkai automatiškai gaus apmokėtų akcijų proporcingai jų turimų akcijų skaičiui; patiems akcininkams nereikės atlikti jokių papildomų procedūrinių veiksmų. Atitinkamai ES gauna 3 031 papildomą akciją; kiekvienos akcijos nominalioji vertė – 10 000 EUR, tad ES apmokėtų akcijų skaičius padidėja iki 63 031 akcijų.

(3) Pagal 126 nutarimą dėl įstatinio akcinio kapitalo didinimo, apmokėtų akcijų išleidimo ir jų apmokėjimo perskirstant grynąsias pajamas, ERPB įstatinis akcinis kapitalas padidinamas 100 000 apmokėtų akcijų, ir kiekvienas narys gauna akcijų, kurių skaičius suapvalinamas iki mažesnio sveiko skaičiaus, proporcingai turimų akcijų skaičiui. Kapitalui didinti skirtos apmokėtos akcijos bus finansuojamos į ERPB kapitalą įtraukiant dalį banko neapribotų bendrosios paskirties rezervų. Taigi šis sprendimas neturi tiesioginio poveikio Sąjungos biudžetui. Visi ERPB akcininkai automatiškai gaus apmokėtų akcijų proporcingai jų turimų akcijų skaičiui; patiems akcininkams nereikės atlikti jokių papildomų procedūrinių veiksmų. Atitinkamai Sąjunga gauna 3 031 papildomą akciją; kiekvienos akcijos nominalioji vertė – 10 000 EUR, tad Sąjungos apmokėtų akcijų skaičius padidėja iki 63 031 akcijų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Europos Sąjungai reikėtų pasirašyti tokių papildomų akcijų, norint pasiekti Europos Sąjungos išorės ekonominių santykių tikslus ir išlaikyti šiuo metu turimas balsavimo teises ERPB.

(6) Šis sprendimas yra proga ERPB plėsti savo veiklą šalyse, kuriose vykdomos jo operacijos, teikiant vertingą paramą tų šalių ekonomikai tuo laikotarpiu, kai kapitalo prieinamumas yra apribotas. Sąjungai reikėtų pasirašyti tokių papildomų akcijų, norint pasiekti Sąjungos išorės ekonominių santykių tikslus ir išlaikyti šiuo metu turimas balsavimo teises ERPB. Vis dėlto Sąjungos atstovai ERPB valdymo institucijose turėtų remti tolesnį finansinių priemonių vystymą, paremtą bendru Sąjungos biudžeto ir ERPB finansavimu, prisidedant prie Sąjungos tikslų įgyvendinimo ir tuo pačiu metu atsižvelgiant į tai, jog toks bendradarbiavimas turėtų būti papildytas geresne Sąjungos viešųjų lėšų kontrole ir jų matomumu.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Šiame sprendime numatytas pirmalaikio išpirkimo kapitalo didinimas prisideda AAA reitingo išsaugojimo. Pirmalaikio išpirkimo kapitalo panaudojimas reitingų ir EPRB investicijų rėmimui turėtų būti stebimas, siekiant 2015 m. ketvirtosios kapitalo išteklių peržiūros pabaigoje peržiūrėti pirmalaikio išpirkimo kapitalo alternatyvą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b) Taryba, Komisija ir valstybės narės turėtų iki ketvirtosios kapitalo išteklių peržiūros parengti ir Europos Parlamentui pateikti Europos viešųjų investicijų bankininkystės sistemos įvertinimą, kuriame būtų apsvarstyta galimybė pertvarkyti atitinkamus bankus pagal Europos Parlamento raginimą, pateiktą jo 2009 m. kovo 25 d. rezoliucijoje1 dėl 2007 m. EIB ir EPRB metinių ataskaitų, įskaitant galimybę panaikinti ERPB ir atitinkamas jo dalis įtraukti į EIB. Įvertinime turėtų būti išdėstytos galimybės, kaip geriausiai racionalizuoti sistemą, kartu atsižvelgiant į galimą struktūros pakeitimo poveikį atitinkamų bankų pajėgumui teikti paskolas nuo krizės nukentėjusių šalių ekonomikai.

 

____________________

 

1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 147.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c) Deramai atsižvelgiant į dabartinę įvertinimo veiklą, ne Sąjungos šalyse, kuriose kartu atliekamos operacijos, EPRB turėtų būti skatinamas plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Europos finansavimo institucijomis, remdamasis trišaliu Europos Komisijos, Europos investicijų banko kartu su Europos investicijų fondu ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko susitarimo memorandumu dėl bendradarbiavimo už Europos Sąjungos ribų bei panašiais susitarimais, kurie leidžia bankams veikti papildant vienas kitą, naudojantis kiekvieno iš jų lyginamaisiais pranašumais.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6d) Galima rizika, susijusi su pasirašyto kapitalo pirmalaikio išpirkimo dalimi, atspindėta Sąjungos biudžeto p.m. eilutėje 01 03 01 02 „Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalis“. Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas prireikus turėtų priminti EPRB valdytojų tarybai, kad ERPB turi ir toliau įgyvendinti geriausią riziką ribojančią bankininkystės praktiką, kad ir toliau būtų išlaikoma labai tvirta jo kapitalo pozicija ir jo AAA reitingas ir nebūtų skatinamas išankstinis ES pasirašyto kapitalo pareikalavimas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6e) ERPB, atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 21 straipsnį, turėtų užtikrinti, kad būtų remiamos naujos rinkos ir neteikiamos paskolos projektams, kuriems gali būti rastas finansavimas priimtinomis palūkanomis iš kitų šaltinių.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6f) Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas turėtų būti atskaitingas Europos Parlamentui ir turėtų kasmet atsakingam Europos Parlamento komitetui ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/20101 įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) teikti ataskaitas apie tai, kaip prisidedama prie Sąjungos tikslų įgyvendinimo, ypač siekiant Tūkstantmečio tikslų, ekonomikos augimo ir užimtumo didinimo strategijos „2020 m Europa“ tikslų ir ženklaus atsinaujinančiosios energijos ir našiai energiją vartojančių technologijų perdavimo didinimo.

 

____________________

 

1 OL L 331, 2010 12 15, p. 1

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6g) Turėtų būti laikomasi bendros nuostatos, palankios ERPB finansuojamų projektų vertinimo ir paramos gavėjų viešam atskleidimui ir griežtesnei kontrolei, kad būtų užkertamas kelias paramos gavėjų konfidencialumui arba naudojimuisi mokesčių rojumi, kaip apibrėžta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir nustatyta 2008 m. gruodžio 18 d. pristatytoje JAV Vyriausybės atskaitomybės tarnybos ataskaitoje prašymą pateikusiems Kongreso nariams dėl tarptautinio apmokestinimo.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į Europos Komisijos, EIB kartu su EIF ir ERPB pasirašytą susitarimo memorandumą dėl jų bendradarbiavimo už Sąjungos ribų, reikia vykdyti nuodugnią ERPB verslo modelio priežiūrą, ypač atsižvelgiant į didelę riziką ir veiksmingumą skolinantis papildomas lėšas iš privataus sektoriaus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas kreipiasi į EPRB valdytojų tarybą reikalaudamas, kad ji EPRB tinklavietėje pateiktų informaciją apie EPRB operacijų, vykdomų per finansinius tarpininkus, naudos gavėjus ir poveikį.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas kreipiasi į EPRB valdytojų tarybą reikalaudamas, kad Sąjungos lėšų panaudojimas vykdant ERPB operacijas atitiktų pagrindinius strategijos „2020 m Europa“ tikslus, siekiant didinti bendrą politinį Sąjungos išorės veiksmų darnumą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas kasmet atsakingam Europos Parlamento komitetui ir ESRV pateikia ataskaitą apie pirmalaikio išpirkimo kapitalo panaudojimą, apie priemones, skirtas ERPB operacijų, vykdomų per finansinius tarpininkus, skaidrumui užtikrinti ir apie tai, kaip ERPB prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, apie EIB ir ERPB bendradarbiavimą už Sąjungos ribų, ypač pateikiant informaciją apie bendrai finansuojamų projektų tipus ir skirtų lėšų dydį.


AIŠKINAMOJI DALIS

Siūlomo teisės akto tikslas

2010 m. gegužės 14–15 d. ERPB valdytojų taryba nusprendė padidinti kapitalą. Banko įstatinis akcinis kapitalas padidės 50 proc. – nuo 20 iki 30 mlrd. EUR. Siūlomo teisės akto tikslas ­– leisti Europos Sąjungai pasirašyti papildomų pirmalaikio išpirkimo akcijų ERPB, kurių kiekis būtų proporcingas dabartinei Sąjungos kapitalo daliai (3,031 proc.).

Pranešėjos pozicija

Komisijos parengtas pasiūlymas nėra ginčytinas. Taigi, nors ir nenorėdama iš anksto numatyti būsimų diskusijų komiteto posėdyje rezultatų, pranešėja siūlo patvirtinti šį pasiūlymą be pakeitimų.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ  (3.5.2011)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą

(COM(2011)0034 – C7‑0038/2011 – 2011/0014(COD))

Nuomonės referentas: Ivailo Kalfin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūlomu sprendimu siekiama leisti Europos Sąjungai pasirašyti papildomų pirmalaikio išpirkimo akcijų ERPB didinant kapitalą; kapitalo didinimo sprendimą ERPB valdytojų taryba priėmė 2010 m. gegužės 14–15 d. Sprendimu Europos Sąjungos ERPB valdytojas taip pat bus įgaliotas deponuoti reikiamą pasirašymo dokumentą.

Europos Sąjunga(1) tapo ERPB nare 1990 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimu dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko steigimo sutarties sudarymo (90/674/EEB). Buvo nustatytas 10 mlrd. ekiu ERPB pradinis kapitalas; iš jo ES pasirašė 3 %.

1996 m. ERPB valdytojai nusprendė padvigubinti ERPB įstatinį kapitalą; ES pasirašė papildomų 30 000 akcijų (vienos akcijos vertė – 10 000 EUR), tad bendra ES pasirašyto kapitalo suma siekė 600 mln. EUR(2). Viso ERPB įstatinio kapitalo ES tenkanti dalis liko nepakitusi. ES papildomos akcijos pasirašytos Tarybai 1997 m. vasario 17 d. priėmus Sprendimą 97/135/EB, kuriuo nustatyta, kad „Europos bendrija turėtų pasirašyti papildomų akcijų atsižvelgiant į sprendimą padvigubinti ERPB kapitalą“.

2010 m. gegužės mėn. valdytojų taryba, siekdama reaguoti į finansų krizę ir didinti pastangas paremti šalis, kuriose vykdomos banko operacijos, nusprendė banko kapitalą padidinti nuo 20 iki 30 mlrd. EUR. Kapitalas didinamas 1 mlrd. EUR nauju įmokėtu kapitalu ir 9 mlrd. EUR nauju pirmalaikio išpirkimo kapitalu.

Pasiūlymu siekiama sukurti naują įmokėtą kapitalą sukauptus paskirstytinus rezervus paverčiant akciniu kapitalu. Taigi, operacija iškart neturės tiesioginio poveikio ES biudžetui. Rizika kyla dėl galimos būtinybės mokėti papildomą kapitalą, jei su banko investicijų portfeliu bus susiję dideli neigiami pokyčiai, nors tai nėra tikėtina.

Po padidinimo ES kapitalo dalis ERPB ir toliau bus 3,031 %, apmokėtų akcijų dalis padidės nuo 157,50 mln. EUR iki 187,81 mln. EUR, o pirmalaikio išpirkimo kapitalas – nuo 442,5 mln. EUR iki 712,63 mln. EUR.

Kapitalo didinimui skirta pirmalaikio išpirkimo kapitalo dalis bus atspindėta p. m. biudžeto eilutėje 01 03 01 02 „Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas – išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalis“, kuri buvo įtraukta į 2011 m. biudžetą.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Pagal 126 nutarimą dėl įstatinio akcinio kapitalo didinimo, apmokėtų akcijų išleidimo ir jų apmokėjimo perskirstant grynąsias pajamas, ERPB įstatinis akcinis kapitalas padidinamas 100 000 apmokėtų akcijų, ir kiekvienas narys gauna akcijų, kurių skaičius suapvalinamas iki mažesnio sveiko skaičiaus, proporcingai turimų akcijų skaičiui. Kapitalui didinti skirtos apmokėtos akcijos bus finansuojamos į ERPB kapitalą įtraukiant dalį banko neapribotų bendrosios paskirties rezervų. Visi ERPB akcininkai automatiškai gaus apmokėtų akcijų proporcingai jų turimų akcijų skaičiui; patiems akcininkams nereikės atlikti jokių papildomų procedūrinių veiksmų. Atitinkamai ES gauna 3 031 papildomą akciją; kiekvienos akcijos nominalioji vertė – 10 000 EUR, tad ES apmokėtų akcijų skaičius padidėja iki 63 031 akcijų.

(3) Pagal 126 nutarimą dėl įstatinio akcinio kapitalo didinimo, apmokėtų akcijų išleidimo ir jų apmokėjimo perskirstant grynąsias pajamas, ERPB įstatinis akcinis kapitalas padidinamas 100 000 apmokėtų akcijų, ir kiekvienas narys gauna akcijų, kurių skaičius suapvalinamas iki mažesnio sveiko skaičiaus, proporcingai turimų akcijų skaičiui. Kapitalui didinti skirtos apmokėtos akcijos bus finansuojamos į ERPB kapitalą įtraukiant dalį banko neapribotų bendrosios paskirties rezervų. Taigi šis sprendimas neturi tiesioginio poveikio Sąjungos biudžetui. Visi ERPB akcininkai automatiškai gaus apmokėtų akcijų proporcingai jų turimų akcijų skaičiui; patiems akcininkams nereikės atlikti jokių papildomų procedūrinių veiksmų. Atitinkamai ES gauna 3 031 papildomą akciją; kiekvienos akcijos nominalioji vertė – 10 000 EUR, tad ES apmokėtų akcijų skaičius padidėja iki 63 031 akcijų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Galima rizika, susijusi su išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalimi, atspindėta ES biudžeto p.m. eilutėje 01 03 01 02 „Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas – išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalis“. Europos Sąjungos ERPB valdytojas prireikus turėtų priminti valdytojų tarybai, kad ERPB turi ir toliau vykdyti geriausią riziką ribojančią bankininkystės veiklą, kad ir toliau būtų išlaikoma labai tvirta jo kapitalo pozicija ir AAA investicijų reitingas ir nebūtų skatinamas ES pasirašyto kapitalo panaudojimas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Europos Sąjungai reikėtų pasirašyti tokių papildomų akcijų, norint pasiekti Europos Sąjungos išorės ekonominių santykių tikslus ir išlaikyti šiuo metu turimas balsavimo teises ERPB.

(6) Šis sprendimas yra proga ERPB plėsti savo veiklą šalyse, kuriose vykdomos jo operacijos, teikiant vertingą paramą tų šalių ekonomikai tuo laikotarpiu, kai kapitalo prieinamumas yra apribotas. Europos Sąjungai reikėtų pasirašyti tokių papildomų akcijų, norint pasiekti Europos Sąjungos išorės ekonominių santykių tikslus ir išlaikyti šiuo metu turimas balsavimo teises ERPB. Vis dėlto Europos Sąjungos ERPB valdytojas turėtų pasiūlyti, kad valdytojų taryba apsvarstytų galimybę iš naujo subalansuoti su paskolomis ir kitomis investicijomis susijusio akcininko turto lygmenį siekiant sumažinti kapitalo vertinimo poveikį ERPB balansui. Europos Sąjungos ERPB valdytojas taip pat turėtų remti tolesnį finansinių priemonių vystymą, paremtą bendru ES biudžeto ir ERPB finansavimu, prisidedant prie ES tikslų siekimo ir tuo pačiu metu atsižvelgiant į tai, jog toks bendradarbiavimas turėtų būti papildytas geresne ES viešųjų lėšų kontrole ir matomumu.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymas

Nuorodos

COM(2011)0034 – C7-0038/2011 – 2011/0014(COD)

Atsakingas komitetas

ECON

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.2.2011

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Ivailo Kalfin

7.2.2011

 

 

Priėmimo data

2.5.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jürgen Klute

(1)

Pagal 1990 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimą 90/674/EEB ERPB Europos Sąjungai atstovauja Komisija.

(2)

ES pasirašytą kapitalą ERPB sudarė 157,5 mln. EUR įmokėto kapitalo ir 445,5 mln. EUR pirmalaikio išpirkimo kapitalo.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymas

Nuorodos

COM(2011)0034 – C7-0038/2011 – 2011/0014(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.2.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.2.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.2.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Sharon Bowles

15.2.2011

 

 

 

51 straipsnis. Bendri komitetų posėdžiai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

 

Svarstymas komitete

14.4.2011

24.5.2011

 

 

Priėmimo data

6.6.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Carl Haglund, Olle Ludvigsson

Pateikimo data

14.6.2011

Teisinė informacija - Privatumo politika