ZPRÁVA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu

17. 6. 2011 - (KOM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/0325(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Tanja Fajon


Postup : 2010/0325(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0237/2011
Předložené texty :
A7-0237/2011
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu

(KOM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0662),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0365/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0237/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU*

V PRVNÍM ČTENÍ

---------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTURADY

o seznamu cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a o zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

poté, co postoupily návrh legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Na základě čl. 17 odst. 3 písm. a) Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985[1] byla rozhodnutími SCH/Com-ex (98)56[2] a SCH/Com-ex (99)14[3] vytvořena příručka cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum. Tato rozhodnutí by měla být přizpůsobena institucionálnímu a právnímu rámci Evropské unie.

(2)      Seznamy cestovních dokladů, které vydávají třetí státy, by se měly systematicky sledovat. Orgány členských států zabývající se zpracováním žádostí o víza a kontrolou hranic díky tomu budou mít k dispozici přesné informace o cestovních dokladech předkládaných státními příslušníky třetích zemí. Je třeba modernizovat a zefektivnit jednak výměnu informací mezi členskými státy o vydávaných cestovních dokladech a o uznávání těchto cestovních dokladů členskými státy, a jednak zveřejňování celého souboru těchto informací.

(2a)    Seznam cestovních dokladů slouží dvěma účelům: na jedné straně umožňuje orgánům hraniční kontroly ověřovat, zda je daný cestovní doklad uznáván pro účely překročení vnějších hranic ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentuRady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenstvípravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)[4]; na straně druhé umožňuje konzulárním pracovníkům ověřovat, zda členské státy uznávají daný cestovní doklad pro účely připojení vízového štítku.

(3)      Podle čl. 48 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech[5] je třeba v rámci místní schengenské spolupráce vypracovat vyčerpávající seznam cestovních dokladů vydávaných hostitelskou zemí.

(4)      Je třeba zavést mechanismus, který zajistí průběžnou aktualizaci seznamu cestovních dokladů ▌.

(4a)    Vzhledemtomu, že pro uznávání cestovních dokladů je důležité zajistit jejich bezpečnost, měla by Komise ve spolupráciodborníkyčlenských států ve vhodných případech poskytnout technické hodnocení.

(5)      Členské státy jsou a nadále by měly zůstat odpovědné za uznávání cestovních dokladů s cílem umožnit držiteli překročení vnějších hranic a připojení víza.

(6)      Členské státy by měly oznámit svůj postoj ohledně všech cestovních dokladů a pokusit se harmonizovat své postoje ohledně různých typů cestovních dokladů. Je třeba vytvořit mechanismus, který by členské státy zavazovalposkytnutí stanoviska ohledně uznávání či neuznávání cestovních dokladů, protože pokud členské státy své stanovisko nesdělí, mohou držitelům těchto dokumentů způsobit obtíže. Tento mechanismus nevylučuje možnost členských států oznámit kdykoli změnu svého postoje.

(6a)    Z dlouhodobého hlediska je třeba vytvořit online databázi obsahující vzory všech cestovních dokladů, aby se kontrolním orgánům na hranicíchpracovníkům konzulárních oddělení usnadnilo ověřování daných cestovních dokladů. Tato databáze by měla být průběžně aktualizovánaupravovánasouladupřípadnými změnami na základě čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí.

(7)      Komise by měla sestavit doplnitelný seznam známých cestovních pasů fiktivních zemíkrycích pasů, na které byla upozorněna členskými státy. Pasy fiktivních zemíkrycí pasy na tomto seznamu nepodléhají uznávání či neuznávání. Držitele totiž neopravňujípřekročení vnějších hranicnemohou být opatřeny vízem.

(7a)    Komisi by měly být svěřeny prováděcí pravomoci s cílem zajistit jednotné podmínky pro sestavováníaktualizaci seznamu cestovních dokladů. Tyto pravomoci by měly být vykonáványsouladunařízením Evropského parlamentuRady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidlaobecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí[6].

(7b)    Pro účely vypracováníaktualizace seznamu cestovních dokladů by měl být uplatňován poradní postup, neboť tyto akty jsou pouhým seznamem vydávaných cestovních dokladů.

(8)      Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis[7], která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A, B a C rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody[8].

(9)      Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis[9], která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A, B a C rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES[10].

(10)    Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ustanovení schengenského acquis, ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, spadající do oblasti uvedené v článku 1 bodech A, B a C rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES[11].

(11)    V souladučlánky 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské uniike Smlouvěfungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutítoto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko podle článku 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(12)    Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis[12]; Spojené království se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(13)    Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis[13]; Irsko se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(14)    Pokud jde o Kypr, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003.

(15)    Toto rozhodnutí je aktem navazujícím na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.        Tímto rozhodnutím se stanoví seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum (dále jen „seznam cestovních dokladů“) a mechanismus sestavování tohoto seznamu.

2.        Toto rozhodnutí se vztahuje na cestovní doklady, jako je národní pas (běžný cestovní, diplomatický nebo služební/úřední nebo zvláštní pas), náhradní cestovní doklad, cestovní doklad pro uprchlíky nebo osoby bez státní příslušnosti, cestovní doklad vydávaný mezinárodními organizacemi nebo propustka.

2a.      Tímto rozhodnutím není dotčena pravomoc členských států uznávat cestovní doklady.

Článek 2

Sestavení seznamu cestovních dokladů

1.        Komise vypracuje seznam cestovních dokladů ve spolupráci se členskými státy a na základě informací shromážděných v rámci místní schengenské spolupráce ve smyslu čl. 48 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech.

2.        Seznam cestovních dokladů bude vytvořen poradním postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 3

Členění seznamu

1.        Seznam má tři části.

2.        Část I obsahuje cestovní doklady vydávané třetími zeměmi a územními jednotkami uvedenými v přílohách I a II nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni[14].

3.        Část II obsahuje následující cestovní doklady vydávané členskými státy Evropské unie, včetně cestovních dokladů vydaných těmi členskými státy Evropské unie, jež se nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí,členskými státy Evropské unie, které ještě plně neuplatňují ustanovení schengenského acquis:

a)        cestovní doklady vydávané státním příslušníkům třetích zemí;

b)        cestovní doklady vydávané uprchlíkům ve smyslu Úmluvy Organizace spojených národů o postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951;

c)        cestovní doklady vydávané osobám bez státní příslušnosti ve smyslu Úmluvy Organizace spojených národů o postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954;

ca)      cestovní doklady vydané osobám, které nejsou státními příslušníky žádné zeměkteré pobývajíčlenském státě;

d)        cestovní doklady vydávané Spojeným královstvím britským státním příslušníkům, kteří nejsou státními příslušníky Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve smyslu práva Unie.

4.        Část III obsahuje cestovní doklady vydávané mezinárodními organizacemi.

5.        Uvedení daného cestovního dokladu na seznamu se obecně vztahuje na všechny dosud platné série tohoto cestovního dokladu.

6.        Pokud třetí země nevydává určitý typ cestovního dokladu, uvede se do seznamu „nevydává se“.

Článek 4

Oznamování o uznávání či neuznávání cestovních dokladů uvedených na seznamu

1.        Členské státy do tří měsíců po obdržení seznamu uvedeného v čl. 2 odst. 1 oznámí Komisi svůj postoj ohledně uznávání či neuznávání cestovních dokladů.

1a.      Neoznámí-li členský stát svůj postoj ve lhůtě uvedenéodstavci 1, příslušný cestovní doklad se považuje za uznaný, dokud daný členský stát neoznámí, že doklad neuznává.

2.        Členské státy si v rámci výboru uvedeného v čl. 7 odst. 1 budou vyměňovat informace o důvodech uznávání či neuznávání určitých cestovních dokladů s cílem dosáhnout harmonizovaného postoje.

3.        Členské státy oznámí Komisi veškeré změny ohledně již dříve oznámeného uznávání či neuznávání daného cestovního dokladu.

Článek 5

Nově vydávané cestovní doklady

1.        Členské státy uvědomí Komisi o nových cestovních dokladech uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. a) až ca).

2.        Členské státy uvědomí Komisi o nových cestovních dokladech uvedených v čl. 3 odst. 2, čl. 3 odst. 3 písm. d) a čl. 3 odst. 4 vydávaných třetími zeměmi, členskými státy a mezinárodními organizacemi. Komise vyvine ve spoluprácičlenskými státy úsilícílem shromáždit vzory nových cestovních dokladů, aby je mohla sdílet.

3.        Komise aktualizuje seznam v souladu s přijatými oznámeními a informacemi a vyžádá si od členských států oznámení o jejich postoji ohledně uznávání či neuznávání cestovních dokladů podle článku 4.

4.        Aktualizovaný seznam cestovních dokladů bude vytvořen poradním postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 5a

Informace týkající se známých pasů fiktivních zemíkrycích pasů

Komise rovněž sestavíbude aktualizovat doplnitelný seznam známých cestovních pasů fiktivních zemíkrycích pasů na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 6

Posouzení cestovních dokladů ▌

1.        Komise může napomoci členským státům při technickém posuzování cestovních dokladů ▌tím, že za pomoci odborníkůčlenských států může ustanovit provádění technické analýzy těchto cestovních dokladů, jež zohlední zejména příslušné normydoporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

1a.      V tomto rámci mohou být ve vhodných případech rovněž analyzovány podmínkypostupy vydávání cestovních dokladů.

2.        Výsledky ▌posuzování uvedenýchodstavci 12 budou sděleny členským státům.

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.        Komisi je nápomocen výbor (Výbor pro cestovní doklady). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.        Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

Zveřejnění seznamu

Komise poskytne seznam uvedenýčlánku 3, včetně oznámení podle článku 4, a seznam uvedenýčlánku 5a členským státům a veřejnosti v pravidelně aktualizované elektronické publikaci.

Článek 9

Zrušující ustanovení

Rozhodnutí SCH/Com-ex (98) 56 a SCH/Com-ex (99) 14 se zrušují.

Článek 10

Vstup v platnost

1.        Toto rozhodnutí vstupuje v platnost […] dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.        Veškerá ustanovení tohoto rozhodnutí se použijí od data jeho vstupu v platnost, s výjimkou článku 9, který se použije od data, kdy Komise poprvé zveřejní seznam uvedený v článku 8.

Článek 11

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

V ...dne

Za Evropský parlament                                             Za Radu          

předseda                                                                           předseda

___________

 • [1]  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.
 • [2]  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 207.
 • [3]  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 298.
 • [4]  Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.
 • [5]  Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1.
 • [6]  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
 • [7]  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
 • [8]  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
 • [9]  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
 • [10]  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.
 • [11]  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.
 • [12]  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.
 • [13]  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.
 • [14]  Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na základě Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 byla rozhodnutími SCH/Com-ex (98)56 a SCH/Com-ex (99)14 vytvořena příručka cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum. Tato rozhodnutí však byla přijata v době, kdy schengenská spolupráce probíhala na mezivládní úrovni, a je třeba je přizpůsobit stávajícímu institucionálnímu a právnímu rámci.

Seznam cestovních dokladů slouží dvěma účelům: na jedné straně umožňuje orgánům hraniční kontroly ověřovat, zda je daný cestovní doklad uznáván pro účely překročení vnějších hranic ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex); na straně druhé umožňuje konzulárním pracovníkům ověřovat, zda členské státy uznávají daný cestovní doklad pro účely připojení vízového štítku.

V této souvislosti a vzhledem k tomu, že je třeba zaručit, aby členské státy disponovaly co nejúplnějšími informacemi o této otázce, by bylo vhodné přijmout opatření zaručující průběžnou aktualizaci seznamu cestovních dokumentů. Pro účely zjednodušení a efektivity by členským státům byla uložena povinnost oznámit svůj postoj, pokud jde o uznání či neuznání těchto dokumentů.

Zpravodajka je přesvědčena, že tento návrh, založený na čl. 77 odst. 2 SFEU (otázky týkající se hranic), představuje jakožto součást právních předpisů EU přínos, neboť poskytuje jistotu členům pohraniční stráže, kteří mají za úkol kontrolovat cestovní doklady na vnějších hranicích. Pokud by tomu tak nebylo, tento návrh by zcela ztratil smysl. Seznam cestovních dokladů by proto měl být právně závazný. Zpravodajka se navíc domnívá, že navrhované znění by respektovalo pravomoc členských států uznávat cestovní doklady, avšak současně by po příslušné době (která by mohla být delší, než navrhuje Komise) zaručilo právní jistotu.

Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit právní jistotu, pokud jde o seznam cestovních dokladů, a zpravodajka tudíž navrhuje vyjasnit důsledky situace, kdy členský stát v dané lhůtě neoznámí svůj postoj. Tímto ustanovením není dotčena výlučná pravomoc členských států v oblasti uznávání cestovních dokladů, neboť státy mají i nadále právo oznámit, že příslušný cestovní doklad neuznávají.

POSTUP

Název

Seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat vízum, a zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu

Referenční údaje

KOM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD)

Datum predložení EP

12.11.2010

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

23.11.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Tanja Fajon

9.12.2010

 

 

 

Projednání ve výboru

15.6.2011

 

 

 

Datum přijetí

15.6.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Mariya Nedelcheva, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marita Ulvskog

Datum předložení

20.6.2011