JELENTÉS a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

17.6.2011 - (COM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/0325(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Tanja Fajon


Eljárás : 2010/0325(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0237/2011
Előterjesztett szövegek :
A7-0237/2011
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0662),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0365/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0237/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

ELSŐ OLVASAT

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 77. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a javaslat nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)      Az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény[1] 17. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján a SCH/Com-ex (98) 56 határozat[2] és az SCH/Com-ex (99) 14 határozat[3] létrehozta a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok kézikönyvét. E határozatokat hozzá kell igazítani az Európai Unió intézményi és jogi kereteihez.

(2)      A harmadik államok által kibocsátott úti okmányok listáját rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy a vízumkérelmek feldolgozásával és a határellenőrzéssel foglalkozó tagállami hatóságok pontos információkkal rendelkezzenek a harmadik országbeli állampolgárok által bemutatott úti okmányokkal kapcsolatban. A kibocsátott úti okmányokra és ezen úti okmányok tagállamok általi elismerésére vonatkozó, tagállamok közötti információcserét, valamint a teljes összeállítás nyilvánosságra hozatalát korszerűsíteni kell, és hatékonyabbá kell tenni.

(2a)    Az úti okmányok jegyzékének kettős célja van: egyfelől lehetővé teszi a határellenőrző hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy egy adott úti okmányt elismernek-e a külső határok átlépésére feljogosító dokumentumként a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexét (Schengeni Határellenőrzési Kódex) létrehozó 562/2006/EK számú európai parlamenti és tanácsi rendelet[4] 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint; másfelől lehetővé teszi a konzulátusi személyzet részére annak ellenőrzését, hogy a tagállamok elismerik-e az adott úti okmányt vízummal ellátható dokumentumként.

(3)      A Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[5] 48. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján a helyi schengeni együttműködés keretében létre kell hozni a fogadó ország által kibocsátott úti okmányok teljes körű felsorolását.

(4)      Eljárást kell létrehozni az úti okmányok listájának folyamatos frissítésének biztosítására ▌.

(4a)    Annak tudatában, hogy az úti okmányok biztonságossága mennyire fontos tényezője azok esetleges elismerésének, a Bizottság szükség esetén – tagállami szakértők bevonásával – elvégzi a vonatkozó technikai értékelést.

(5)      A külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok elismerésének jelenleg és a jövőben is a tagállamok illetékességébe kell tartozniuk.

(6)      A tagállamoknak valamennyi úti okmánnyal kapcsolatban közölniük kell álláspontjukat, és törekedniük kell álláspontjuk harmonizálására a különböző típusú úti okmányokkal kapcsolatban. Mivel ha egy tagállam elmulasztja az úti okmánnyal kapcsolatos álláspontjának közlését, ez gondokat okozhat a kérdéses úti okmány birtokosának, ezért szükség van egy olyan mechanizmus kialakítására, amely kötelezővé teszi a tagállamok számára a szóban forgó dokumentumok elismerésére vagy el nem ismerésére vonatkozó álláspontjuk közlését. Ez a mechanizmus nem zárja ki, hogy a tagállamok bármikor értesítésben közöljék álláspontjuk megváltozását.

(6a)    Hosszú távon létre kell hozni egy valamennyi úti okmány mintáját tartalmazó online adatbázist annak megkönnyítése érdekében, hogy a határellenőrzést végző hatóságok és a konzuli személyzet ellenőrizhesse az adott úti okmányokat. Az adatbázist a bekövetkező változások függvényében – e határozat 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően – folyamatosan frissíteni szükséges.

(7)      Tájékoztatási célból a Bizottságnak létre kell hoznia az ismert – a tagállamok által közölt – képzeletbeli és álútlevelek nem kimerítő listáját. A listán szereplő képzeletbeli és álútlevelek esetében elismerés vagy el nem ismerés nem jöhet szóba. Ezek az iratok nem jogosítják fel birtokosukat a külső határok átlépésre és nem láthatók el vízummal.

(7a)    Az úti okmányok jegyzékének összeállításához és rendszeres frissítéséhez az egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel[6] összhangban kell gyakorolni.

(7b)    Az úti okmányok listájának összeállítása és frissítése során a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazandó, mivel e műveletek csupán a már kibocsátott úti okmányok számbavételére vonatkoznak.

(8)      Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás[7] értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat[8] 1. cikkének A., B. és C. pontjában említett területhez tartoznak.

(9)      Svájc tekintetében a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között megkötött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás[9] értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseit fejleszti tovább, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének A., B. és C. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat[10] 3. cikkével.

(10)    Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat[11] 1. cikkének A., B. és C. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2008/261/EK tanácsi határozat 3. cikkével.

(11)    Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel ez a határozat a schengeni vívmányokon alapul, Dániának a jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban – legkésőbb hat hónappal azt követően, hogy a Tanács elfogadta ezt a határozatot – döntenie kell arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(12)    E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság – a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak[12] megfelelően – nem vesz részt; ennélfogva az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(13)    E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország, az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak[13] megfelelően nem vesz részt. Írország ezért nem vesz részt annak elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező,

(14)    Ciprus tekintetében ez a határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(15)    E határozat a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy azokhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

1.        E határozat létrehozza a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listáját (a továbbiakban: úti okmányok listája), valamint meghatározza az e lista összeállítására irányuló eljárást.

2.        E határozatot az olyan úti okmányokra kell alkalmazni, mint a nemzeti útlevél (közönséges, diplomáciai és szolgálati/hivatalos vagy különleges útlevél), ideiglenes úti okmány, menekült vagy hontalan személy úti okmánya, nemzetközi szervezetek által kibocsátott úti okmány vagy laissez-passer.

2a.      Jelen határozat nem érinti a tagállamoknak az úti okmányok elismerésével kapcsolatos illetékességét.

2. cikk

Az úti okmányok listájának összeállítása

1.        A Bizottság a tagállamok segítségével és a helyi schengeni együttműködés keretében összegyűjtött információk alapján elkészíti az úti okmányoknak a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke (1) bekezdése c) pontja szerinti listáját.

2.        Az úti okmányok listáját a 7. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kell elkészíteni.

3. cikk

A lista szerkezete

1.        A lista három részből áll:

2.        Az I. rész a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet[14] I. és II. mellékletében felsorolt harmadik államok és területi egységek által kibocsátott úti okmányokat tartalmazza.

3.        A II. rész a tagállamok által kibocsátott következő úti okmányokat tartalmazza, beleértve az Európai Unió azon tagállamai által kibocsátott úti okmányokat is, amelyek nem vesznek részt jelen határozat elfogadásában, valamint azokat, amelyeket a schengeni vívmányok rendelkezéseit még nem teljes egészében alkalmazó európai uniós tagállamok bocsátottak ki:

a)        harmadik országok állampolgárai számára kibocsátott úti okmányok,

b)        a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i ENSZ-egyezmény alapján a menekültek számára kibocsátott úti okmányok,

c)        a hontalanok jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-i ENSZ-egyezmény alapján a hontalanok számára kibocsátott úti okmányok,

ca)      olyan személyek számára kiállított úti okmányok, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek egy uniós tagállamban, de állampolgársággal egyik országban sem,

d)        az Egyesült Királyság által az olyan brit polgárok számára kibocsátott úti okmányok, akik Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az uniós jog értelmében nem állampolgárai.

4.        A III. rész a nemzetközi szervezetek által kibocsátott úti okmányokat tartalmazza.

5.        Egy meghatározott úti okmány listára történő felvétele főszabály szerint az adott úti okmány valamennyi érvényes sorozatára vonatkozik.

6.        Ha egy harmadik állam nem bocsát ki egy meghatározott típusú úti okmányt, ezt a listán a „nem bocsátja ki” szöveg feltüntetésével kell jelezni.

4. cikk

Értesítés a listán szereplő úti okmányok elismeréséről vagy elismerésének megtagadásáról

1.        A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő lista közlését követő három hónapon belül értesítik a Bizottságot az úti okmányok elismerésével vagy elismerésének megtagadásával kapcsolatos álláspontjukról.

1a.      Amennyiben a tagállam elmulasztja az értesítés (1) bekezdésben rögzített határidőn belül történő megküldését, a kérdéses úti okmány mindaddig elismertnek számít, amíg a tagállam értesítést nem küld az el nem ismeréséről.

2.        A 7. cikk (1) bekezdésében említett bizottság keretében a tagállamok egy harmonizált álláspont kialakítása érdekében információkat cserélnek egymással egyes úti okmányok elismerésének vagy elismerése megtagadásának indokairól.

3.        A tagállamok értesítik a Bizottságot egy meghatározott úti okmány korábban bejelentett elismerésével vagy elismerésének megtagadásával kapcsolatos valamennyi változásról.

5. cikk

Újonnan kibocsátott úti okmányok

1.        A tagállamok értesítik a Bizottságot a 3. cikk (3) bekezdésének a)–ca) pontjában említett új úti okmányokról.

2.        A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a harmadik országok, a tagállamok és a nemzetközi szervezetek által kibocsátott, a 3. cikk (2) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésének d) pontjában és a 3. cikk (4) bekezdésében említett új úti okmányokról. A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben törekszik – egymással történő megismertetésük céljából – az új úti okmányok mintáinak beszerzésére.

3.        A Bizottság a beérkezett értesítések és információk alapján frissíti a listát, és felkéri a tagállamokat, hogy a 4. cikknek megfelelően jelentsék be az elismeréssel vagy az elismerés megtagadásával kapcsolatos álláspontjukat.

4.        Az úti okmányok frissített listáját a 7. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint kell elkészíteni.

5a. cikk

Tájékoztatás az ismert képzeletbeli vagy álútlevelekről

A Bizottság összeállítja és frissíti – a tagállamoktól érkező információk alapján – az ismert képzeletbeli és álútlevelek nem kimerítő listáját.

6. cikk

Az úti okmányok ▌értékelése

1.        Az úti okmányok ▌tagállamok általi technikai értékelésének elősegítése céljából a Bizottság tagállami szakértők bevonásával ▌elrendelheti ezen úti okmányok műszaki elemzését, különös figyelemmel az idevágó ICAO-szabványokra és ajánlásokra.

1a.      Ennek keretében – adott esetben – az úti okmányok kibocsátásához szükséges feltételek és eljárások is elemezhetők.

2.        Az (1) és (2) bekezdésben említett ▌értékelések eredményeit közölni kell a tagállamokkal.

7. cikk

Bizottsági eljárás

1.        A Bizottság munkáját egy bizottság (a továbbiakban: útiokmány-bizottság) segíti. Ezt a bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak kell tekinteni.

2.        Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

8. cikk

A lista közzététele

A Bizottság a 3. cikkben említett listát, ideértve a 4. cikk szerinti értesítéseket is, továbbá az 5a. cikkben említett listát folyamatosan frissített elektronikus közzététel útján hozzáférhetővé teszi a tagállamok és a nyilvánosság számára.

9. cikk

Hatályon kívül helyezések

Az SCH/Com-ex (98) 56 határozat és az SCH/Com-ex (99) 14 határozat hatályát veszti.

10. cikk

Hatálybalépés

1.        Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő […] napon lép hatályba.

2.        E határozat valamennyi rendelkezését a határozat hatálybalépésének napjától kell alkalmazni, kivéve a 9. cikket, amely a 8. cikkben említett lista Bizottság általi első közzétételének napjától alkalmazandó.

11. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt:

az Európai Parlament részéről                                              a Tanács részéről         

az elnök                                                                             az elnök

___________

 • [1]  Hl L 239, 2000.9.22., 19. o.
 • [2]  Hl L 239, 2000.9.22., 207. o.
 • [3]  Hl L 239, 2000.9.22., 298. o.
 • [4]  HL L 105., 2006.4.13., 1. o.
 • [5]  HL L 243., 2009.9,15., 1. o.
 • [6]  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
 • [7]  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
 • [8]  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
 • [9]  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
 • [10]  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.
 • [11]  HL L 83., 2008.3.26., 3. o.
 • [12]  HL L 131, 2000.6.1., 43. o.
 • [13]  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
 • [14]  Hl L 81. 2001.3.21., 1. o.

INDOKOLÁS

Az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény alapján a SCH/Com-ex (98) 56 határozat és az SCH/Com-ex (99) 14 határozat létrehozta a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok kézikönyvét. Ugyanakkor ezek a határozatok a schengeni kormányközi együttműködés időszakára nyúlnyak vissza, ezért szükség van az Unió jelenlegi intézményi és jogi kereteinek megfelelő kiigazításukra.

Az úti okmányok jegyzékének kettős célja van: egyfelől lehetővé teszi a határellenőrzést végző hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy egy adott úti okmányt elismernek-e a külső határok átlépésére feljogosító dokumentumként a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexét (Schengeni Határellenőrzési Kódex) létrehozó 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint; másfelől lehetővé teszi a konzulátusi személyzet részére annak ellenőrzését, hogy a tagállamok elismerik-e az adott úti okmányt vízummal ellátható dokumentumként.

Ennek értelmében és annak biztosítására, hogy a tagállamok számára a témában rendelkezésre álló információ a lehető legteljesebb legyen, szükségesnek tűnik az úti okmányok jegyzékének folyamatos frissítését biztosító intézkedések megtétele. Az egyszerűség és hatékonyság érdekében tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az úti okmányok elismerésével vagy elismerésének megtagadásával kapcsolatos álláspontjukról.

Az előadó véleménye szerint az EUMSZ 72. cikkének (2) bekezdése (határellenőrzési kérdések) alapján a javaslatnak uniós jogszabályi mivoltában hozzáadott értéket kell képviselni, nevezetesen a külső határokon végzett útiokmány-ellenőrzésre jogosult határellenőrző személyzet biztonságának biztosításával. Máskülönben a javaslattervezet céljai teljesen meghiúsulnának. Következésképpen az úti okmányok jegyzékének jogilag kötelező érvényűnek kell lennie. Az előadó véleménye szerint továbbá a javasolt megszövegezés tiszteletben tartja a tagállamoknak az úti okmányok elismerésére vonatkozó illetékességét, ugyanakkor jogbiztonságot biztosítana a megadott időszak után, ami valójában hosszabb is lehetne, mint ahogyan azt a Bizottság javasolta.

E határozat célja az úti okmányok jegyzékével kapcsolatos jogbiztonság megteremtése, ezért az előadó azt javasolja, hogy tisztázzák annak következményeit, ha egy tagállam elmulasztja az álláspontjáról az értesítést az adott időszakon belül megküldeni. Ez a rendelkezés összhangban van a tagállamoknak az úti okmányok elismerésére vonatkozó kizárólagos illetékességével, mivel mindig joguk lesz arra, hogy jelezzék, ha a kérdéses úti okmányt nem ismerik el.

ELJÁRÁS

Cím

A külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listája, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározása

Hivatkozások

COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.11.2010

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

23.11.2010

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Tanja Fajon

9.12.2010

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.6.2011

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.6.2011

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Mariya Nedelcheva, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Marita Ulvskog

Benyújtás dátuma

20.6.2011