SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu

17.6.2011 - (KOM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/0325(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Tanja Fajon


Postup : 2010/0325(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0237/2011
Predkladané texty :
A7-0237/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu

(KOM(2010)0662 – C7‑0365/2010 – 2010/0325(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0662),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0365/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0237/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU[1]*

V PRVOM ČÍTANÍ

---------------------------------------------------------

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o zozname cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum, a o vytvorení mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu právneho predpisu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)      Na základe článku 17 ods. 3 písm. a) Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985[2], sa v rozhodnutiach SCH/Com-ex (98)56[3] a SCH/Com-ex (99)14[4] upravila príručka týkajúca sa cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum. Tieto rozhodnutia by sa mali prispôsobiť inštitucionálnemu a právnemu rámcu Európskej únie.

(2)      Zoznamy cestovných dokladov vydávaných tretími štátmi by sa mali systematicky monitorovať s cieľom zabezpečiť, aby orgány členských štátov zaoberajúce sa spracovaním žiadostí o víza a kontrolou hraníc mali k dispozícii presné informácie o cestovných dokladoch predkladaných štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Mala by sa modernizovať a zefektívniť výmena informácií medzi členskými štátmi o vydávaných cestovných dokladoch a ich uznávaní členskými štátmi, ako aj sprístupňovanie celého zoznamu verejnosti.

(2a)    Účel zoznamu cestovných dokladov je dvojaký: na jednej strane umožňuje hraničnej kontrole overiť, či bol určitý cestovný doklad uznaný na prekročenie vonkajších hraníc, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) [5]; na druhej strane umožňuje konzulárnym pracovníkom overiť, či členské štáty uznávajú určitý cestovný doklad na účely pripojenia vízovej nálepky.

(3)      V zmysle článku 48 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva[6] sa má v rámci miestnej schengenskej spolupráce vypracovať úplný zoznam cestovných dokladov vydaných hostiteľskou krajinou.

(4)      Mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby sa zoznam cestovných dokladov neustále aktualizoval ▌.

(4a)    Vzhľadom na význam zaistenia bezpečnosti cestovných dokladov by mala Komisia v prípade potreby ich uznania zabezpečiť ich technické posúdenie za pomoci odborníkov z členských štátov.

(5)      Za uznávanie cestovných dokladov na účely umožnenia prekročenia vonkajších hraníc ich držiteľom a za vyznačenie víz sú a mali by zostať zodpovedné členské štáty.

(6)      Členské štáty by mali oznámiť svoje stanovisko v súvislosti so všetkými cestovnými dokladmi, a mali by sa usilovať zladiť svoje stanoviská v súvislosti s rôznymi druhmi cestovných dokladov. Keďže skutočnosť, že členské štáty neoznámia svoje stanovisko v súvislosti s cestovnými dokladmi, môže ich držiteľom spôsobiť problémy, mal by sa vytvoriť mechanizmus, ktorý by členským štátom ukladal povinnosť vyjadriť sa, či uznávajú alebo neuznávajú predmetné doklady. Tento mechanizmus nebráni členským štátom kedykoľvek oznámiť zmenu svojho stanoviska.

(6a)    Z dlhodobého hľadiska by sa mala vytvoriť online databáza s ukážkami všetkých cestovných dokladov, ktorá by orgánom hraničnej kontroly a konzulárnym pracovníkom uľahčovala preskúmanie cestovného dokladu. Táto databáza by sa mala aktualizovať v prípade akýchkoľvek zmien, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3 tohto rozhodnutia.

(7)      Na informačné účely by Komisia mala vytvoriť otvorený zoznam známych vymyslených alebo krycích pasov, na ktoré ju upozornili členské štáty. Vymyslené alebo krycie pasy, ktoré sa nachádzajú na zozname, nie sú predmetom uznania alebo neuznania. Ich držiteľa neoprávňujú na prekročenie vonkajších hraníc a nemožno ich opatriť vízom.

(7a)    Aby sa zabezpečili jednotné podmienky na zostavenie a aktualizovanie zoznamu cestovných dokladov, mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[7].

(7b)    Na vypracovanie a aktualizovanie zoznamu cestovných dokladov by sa mal použiť konzultačný postup, keďže tieto akty predstavujú len súbor vydaných cestovných dokladov.

(8)      Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis[8], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A, B a C rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode[9].

(9)      Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis[10], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A, B a C rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES[11].

(10)    Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A, B a C rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES[12].

(11)    V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie predstavuje vývoj schengenského acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia rozhodne, či ho bude implementovať do svojho vnútroštátneho práva.

(12)    Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis[13]. Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(13)    Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis[14]. Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(14)    Pokiaľ ide o Cyprus, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2003.

(15)    Toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2005,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.        Týmto rozhodnutím sa vytvára zoznam cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum (ďalej len „zoznam cestovných dokladov“), a zároveň sa ním ustanovuje mechanizmus na vytváranie tohto zoznamu.

2.        Toto rozhodnutie sa vzťahuje na také cestovné doklady, ako je národný pas (bežný, diplomatický, služobný, úradný alebo špeciálny pas), náhradný cestovný doklad, cestovný doklad utečenca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, cestovný doklad vydaný medzinárodnou organizáciou alebo preukaz.

2a.      Toto rozhodnutie neovplyvňuje zodpovednosť členských štátov za uznávanie cestovných dokladov.

Článok 2

Zostavenie zoznamu cestovných dokladov

1.        Komisia zostaví zoznam cestovných dokladov s pomocou členských štátov a na základe informácií zhromaždených v rámci miestnej schengenskej spolupráce v zmysle článku 48 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva.

2.        Zoznam cestovných dokladov sa vypracuje v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

Článok 3

Štruktúra zoznamu

1.        Zoznam bude pozostávať z troch častí.

2.        Časť I bude obsahovať cestovné doklady vydávané tretími krajinami a územnými jednotkami uvedenými v Prílohe I a Prílohe II nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti[15].

3.        Časť II bude obsahovať tieto cestovné doklady vydávané členskými štátmi vrátane cestovných dokladov vydávaných členskými štátmi, ktoré sa nezúčastňujú na prijatí tohto rozhodnutia, a členskými štátmi, ktoré ešte v plnej miere neuplatňujú ustanovenia schengenského acquis:

a)        cestovné doklady vydávané štátnym príslušníkom tretích krajín;

b)        cestovné doklady vydávané utečencom na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951;

c)        cestovné doklady vydávané osobám bez štátnej príslušnosti na základe Dohovoru Organizácie Spojených národov o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z 28. septembra 1954;

(ca)     cestovné doklady vydávané osobám, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej krajiny, no majú trvalý pobyt v členskom štáte,

(d)       cestovné doklady, ktoré vydáva Spojené kráľovstvo britským občanom, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na účely práva Únie.

4.        Časť III bude obsahovať cestovné doklady vydávané medzinárodnými organizáciami.

5.        Uvedenie určitého cestovného dokladu v zozname sa spravidla vzťahuje na všetky série tohto cestovného dokladu, ktoré sú stále platné.

6.        Ak tretia krajina nevydáva určitý druh cestovného dokladu, táto skutočnosť sa vyznačí tak, že sa v zozname uvedie slovné spojenie „nevydaný“.

Článok 4

Oznámenie uznávania alebo neuznávania cestovných dokladov uvedených v zozname

1.        Členské štáty do troch mesiacov po poskytnutí zoznamu uvedeného v článku 2 ods. 1 oznámia Komisii, či uznávajú alebo neuznávajú predmetné cestovné doklady.

1a.      Ak členský štát neoznámi svoje stanovisko v lehote uvedenej v odseku 1, príslušný cestovný doklad sa považuje za uznaný, kým členský štát neoznámi, že ho neuznal.

2.        Členské štáty si budú v rámci výboru uvedeného v článku 7 ods. 1 vymieňať informácie o dôvodoch, na základe ktorých uznávajú resp. neuznávajú určité cestovné doklady, a to v záujme dosiahnutia súladného stanoviska.

3.        Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek zmeny týkajúce sa skôr oznámeného uznávania resp. neuznávania určitého cestovného dokladu.

Článok 5

Nové cestovné doklady

1.        Členské štáty informujú Komisiu o nových cestovných dokladoch uvedených v článku 3 ods. 3 písm. a) až ca).

2.        Členské štáty informujú Komisiu o nových cestovných dokladoch uvedených v článku 3 ods. 2), v článku 3 ods. 3 písm. d) a v článku 3 ods. 4, ktoré vydávajú tretie krajiny, členské štáty a medzinárodné organizácie. Komisia sa bude v spolupráci s členskými štátmi usilovať zhromaždiť vzory cestovných dokladov s cieľom spoločne ich využívať.

3.        Komisia aktualizuje zoznam v súlade s prijatými oznámeniami a informáciami, a od členských štátov žiada, aby jej oznámili, či uznávajú alebo neuznávajú cestovné doklady v súlade s článkom 4.

4.        Aktualizovaný zoznam sa vypracuje v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

Article 5a

Informácie o známych vymyslených a krycích pasoch

Na základe informácií získaných od členských štátov Komisia tiež vypracuje otvorený zoznam vymyslených a krycích pasov, ktorý bude aktualizovať.

Článok 6

Hodnotenie cestovných dokladov ▌

1.        Komisia môže s cieľom pomôcť členským štátom pri ▌technickom posudzovaní cestovných dokladov za pomoci odborníkov z členských štátov ▌zabezpečiť technickú analýzu týchto cestovných dokladov, pričom bude brať do úvahy najmä normy a odporúčania ICAO.

1a.      V prípade potreby sa v tomto rámci môžu analyzovať aj podmienky a postupy vydávania cestovných dokladov.

2.        Výsledky ▌posúdenia ▌uvedeného v odsekoch1) a 2) sa oznámia členským štátom.

Článok 7

Výbor

1.        Komisii pomáha výbor (Výbor pre cestovné doklady). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.        Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 8

Uverejnenie zoznamu

Komisia prostredníctvom neustále aktualizovaného elektronického prostriedku na uverejňovanie sprístupní členských štátom a verejnosti zoznam uvedený v článku 3, ako aj oznámenia podľa článku 4 a zoznam uvedený v článku 5 písm. a).

Článok 9

Zrušenia

Rozhodnutia SCH/Com-ex (98) 56 a SCH/Com-ex (99) 14 sa zrušujú.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

1.        Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.        Všetky ustanovenia tohto rozhodnutia sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, s výnimkou článku 9, ktorý sa uplatňuje odo dňa, keď Komisia po prvýkrát uverejní zoznam uvedený v článku 8.

Článok 11

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so zmluvami.

V […]

Za Európsky parlament                                             Za Radu          

predseda                                                                           predseda

___________

 • [1] * Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
 • [2]  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.
 • [3]  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 207.
 • [4]  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 298.
 • [5]  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1.
 • [7]  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
 • [8]  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
 • [9]  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
 • [10]  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
 • [11]  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.
 • [12]  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.
 • [13]  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.
 • [14]  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.
 • [15]  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s Dohovorom, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zo 14. júna 1985, sa v rozhodnutiach SCH/Com-ex (98)56 a SCH/Com-ex (99)14 upravila príručka týkajúca sa cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum. Tieto rozhodnutia sa však vzťahujú na obdobie schengenskej spolupráce na medzivládnej úrovni a treba ich prispôsobiť súčasnému inštitucionálnemu a právnemu rámcu EÚ.

Účel zoznamu cestovných dokladov je dvojaký: na jednej strane umožňuje hraničnej kontrole overiť, či bol určitý cestovný doklad uznaný na účely prekročenia vonkajších hraníc, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc); na druhej strane umožňuje konzulárnym pracovníkom overiť, či členské štáty uznávajú určitý cestovný doklad na účely pripojenia vízovej nálepky.

V tejto súvislosti sa zdá, že je nevyhnutné opatrenie, ktoré zaručí neustálu aktualizáciu zoznamu cestovných dokladov, a zároveň zaistí, aby členské štáty mali k dispozícii čo najúplnejšie informácie. Od členských štátov by sa v záujme jednoduchosti a efektívnosti vyžadovalo, aby oznamovali svoje stanovisko o uznaní alebo neuznaní týchto dokumentov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh, ktorý vychádza z článku 77 ods. 2 ZFEÚ (otázky hraníc), musí ako taký predstavovať pridanú hodnotu ako jeden z právnych predpisov Únie, a to tým, že ponúkne istotu pohraničnej stráži, ktorá má právo kontrolovať cestovné doklady na vonkajších hraniciach. Inak by sa úplne narušil cieľ návrhu. Zoznam cestovných dokladov by mal byť preto právne záväzný. Spravodajkyňa zastáva ďalej názor, že navrhnuté znenie by bolo v súlade s právomocou členských štátov uznávať cestovné doklady, ale zároveň by zaručovalo právnu istotu po uplynutí určitej lehoty, ktorá by mohla byť dlhšia, než navrhuje Komisia.

Cieľom tohto rozhodnutia je zaručiť právnu istotu, pokiaľ ide o zoznam cestovných dokladov, a spravodajkyňa preto navrhuje objasniť dôsledky toho, že členský štát by neoznámil svoje stanovisko v určitej lehote. Toto ustanovenie je v súlade s výlučnou právomocou členských štátov uznávať cestovné doklady, pretože budú mať vždy právo oznámiť, že príslušný doklad neuznali.

POSTUP

Názov

Zoznam cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa na prekročenie vonkajších hraníc a v ktorých je možné vyznačiť vízum, a vytvorenie mechanizmu na vytváranie tohto zoznamu

Referenčné čísla

KOM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD)

Dátum predloženia v EP

12.11.2010

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

23.11.2010

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Tanja Fajon

9.12.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.6.2011

 

 

 

Dátum prijatia

15.6.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Mariya Nedelcheva, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marita Ulvskog

Dátum predloženia

20.6.2011