Menettely : 2011/2025(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0244/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0244/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2011 - 6.3
CRE 06/07/2011 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0323

MIETINTÖ     
PDF 205kWORD 179k
22.6.2011
PE 460.636v02-00 A7-0244/2011

kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa

(2011/2025(INI))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Axel Voss

OIKAISUT/LISÄYKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa

(2011/2025(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, etenkin sen 7 ja 8 artiklan, sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen (ECHR), etenkin sen 8 artiklan, joka koskee yksityis- ja perhe-elämän suojelua, ja 13 artiklan, joka koskee tehokkaita oikeussuojakeinoja,

–   ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(1),

–   ottaa huomioon rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS(2),

–   ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(3),

–   ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi)(4),

–   ottaa huomioon direktiivillä 95/46/EY kehitettävän, 28. tammikuuta 1981 päivätyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä, ja siihen 8 päivänä marraskuuta 2001 liitetyn lisäpöytäkirjan valvontaviranomaisista ja rajat ylittävistä tietovirroista, sekä neuvoston jäsenvaltioille antamat suositukset, erityisesti henkilötietojen käytön sääntelemisestä poliisialalla annettu suositus N:o R (87) 15 sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä profiloinnin yhteydessä annettu suositus CM/Rec. (2010)13,

–   ottaa huomioon henkilötietoja sisältävien sähköisten tiedostojen sääntelyä koskevat suuntaviivat, joita Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on muuttanut vuonna 1990,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa” (KOM(2010)0609),

–   ottaa huomioon neuvoston päätelmät komission tiedonannosta ”Kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa”(5),

–   ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 14. tammikuuta 2011 antaman lausunnon komission tiedonannosta ”Kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa”,

–   ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojaryhmän sekä poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä käsittelevän työryhmän yhteisen osallistumisen Euroopan komission kuulemiseen henkilötietojen suojan perusoikeuden oikeudellisista puitteista "The Future of Privacy"(6),

–   ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojaryhmän lausunnon 8/10 sovellettavasta lainsäädännöstä(7),

–   ottaa huomioon aiemmat tietosuojaa koskevat päätöslauselmansa sekä päätöslauselmansa Tukholman ohjelmasta(8),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0244/2011),

A.  ottaa huomioon, että tietosuojadirektiivi 95/46/EY ja televiestintäpaketista annettu direktiivi 2009/140/EY mahdollistavat henkilötietojen vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla,

B.   katsoo, että tietosuojalainsäädännöstä EU:ssa ja jäsenvaltioissa sekä niiden ulkopuolella on tullut oikeusperinne, jota on vaalittava ja kehitettävä edelleen,

C.  ottaa huomioon, että tietosuojadirektiiviin 1995/46/EY keskeiset periaatteet ovat edelleen voimassa, mutta jäsenvaltioiden direktiivin täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa noudattamat erilaiset lähestymistavat on pantu merkille; ottaa huomioon, että lukuisten tietosuojaan kohdistuvien haasteiden, kuten globalisaation, teknologisen kehityksen, verkkotoiminnan kehittymisen, toimien lisääntymiseen liittyvien käyttötarkoitusten ja turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden (esimerkiksi terrorismin torjunta) käsittelemiseksi Euroopan unionin on huolellisen vaikutusten arvioinnin jälkeen kehitettävä kattava, johdonmukainen, moderni ja korkeatasoinen kehys, jolla kyetään suojelemaan tehokkaasti yksilöiden henkilötietoja EU:ssa ja sen ulkopuolella kaikissa tilanteissa ottaa huomioon, että tällaisella tietosuojakehyksellä voidaan parantaa oikeusvarmuutta, pitää hallinnolle aiheutuva rasitus minimissään, taata yhtäläiset toimintaedellytykset talouden toimijoille, edistää digitaalisia yhtenäismarkkinoita ja herättää luottamusta rekisterinpitäjiä ja valvontaviranomaisia kohtaan,

D.  ottaa huomioon, että tietosuojaa koskevien säännösten rikkominen voi vaarantaa vakavasti henkilöiden perusoikeuksien ja jäsenvaltioiden arvojen toteutumisen, joten unionin ja jäsenvaltioiden on toimittava tehokkaasti kyseisiä rikkomuksia vastaan; ottaa huomioon, että väärinkäytökset johtavat kansalaisten luottamuksen menettämiseen, mikä hankaloittaa uuden teknologian tarkoituksenmukaisinta käyttöä, ja katsoo, että väärinkäytöstä olisi siksi rangaistava asianmukaisin, ankarin ja varoittavien seuraamuksin, myös rikosoikeudellisin seuraamuksin,

E.   katsoo, että muut perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet ja perussopimuksissa asetetut muut tavoitteet, kuten oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen sekä avoimuusperiaate, on otettava täysin huomioon samalla kun varmistetaan, että henkilötietojen suojaa koskeva perusoikeus toteutuu,

F.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan tarjoama uusi oikeusperusta ja perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettu oikeus henkilötietojen suojaan ja 7 artiklassa tunnustettu oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen edellyttävät ja tukevat täysin kattavaa lähestymistapaa tietosuojaan kaikilla aloilla, joilla henkilökohtaista tietoa käsitellään, myös rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä, yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, kuitenkaan rajoittamatta SEU-sopimuksen 39 artiklan erityissääntöjen soveltamista, ja EU:n toimielinten ja elinten tietojenkäsittelyssä,

G.  ottaa huomioon, että lainsäädäntöratkaisuja harkittaessa on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon tietyt pääosatekijät, nimittäin tehokas ja tosiasiallinen suoja kaikissa tilanteissa ja poliittisista painotuksista riippumatta tietyllä aikavälillä; ottaa huomioon, että kehyksen on oltava vakaa pitkällä aikavälillä ja että rajoituksia oikeuden harjoittamiseen saatetaan tarvita, mutta niiden on silloin oltava poikkeuksellisia, lainmukaisia, ehdottoman välttämättömiä ja oikeasuhteisia sekä asianmukaisesti perusteltuja ja ne eivät saa milloinkaan vaikuttaa itse oikeuden olennaisiin osatekijöihin¹,

H.  ottaa huomioon, että teknologian kehitys, jonka monimutkaisuus on vauhdittanut tiedon keräämistä, analysointia, vaihtamista ja väärinkäyttöä sekä lisännyt "profiloinnin" vaaraa, on saavuttanut ennennäkemättömät mittasuhteet ja edellyttää näin ollen vahvoja tietosuojasääntöjä, kuten sovellettavaa lakia ja kaikkien asianosaisten velvoitteiden määrittelemistä EU:n tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanon suhteen; ottaa huomioon, että yritykset käyttävät ja kaupan alalla käytetään yhä enemmän asiakaskortteja (esim. klubi-, bonus- ja etukortit), joiden avulla voidaan luoda tai luodaan asiakasprofiileja,

I.    ottaa huomioon, että ostosten tekeminen verkossa ei ole yhtä turvallista kuin sen ulkopuolella henkilöllisyysvarkauden vaaran vuoksi ja koska henkilötietojen käsittely- ja käyttötapaa koskevat tiedot eivät ole läpinäkyviä,

J.    ottaa huomioon, että teknologian takia on yhä enemmän mahdollista luoda, lähettää, käsitellä ja säilöä henkilökohtaista tietoa milloin ja missä tahansa monessa eri muodossa ja että tässä yhteydessä on äärimmäisen tärkeää, että rekisteröidyt voivat hallita tehokkaasti omia tietojaan,

K.  ottaa huomioon, että tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskeviin perusoikeuksiin sisältyy henkilöiden oikeus suojeluun mahdolliselta tarkkailulta ja valtion tai yksityisten tahojen toimesta tapahtuvalta henkilötietojen väärinkäytöltä,

L.   toteaa, että yksityisyyden suoja ja turvallisuus on mahdollista yhdistää ja että molemmat ovat olennaisen tärkeitä kansalaisille eikä ole mitään tarvetta valita vapauden ja turvallisuuden välillä,

M.  katsoo, että on pyrittävä suojaamaan erityisesti lapsia, koska he eivät välttämättä ole kovin hyvin perillä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, seurauksista, takeista ja oikeuksista; ottaa huomioon, että nuoret jakavat henkilökohtaisia tietojaan sosiaalisissa verkostoissa, jotka lisääntyvät internetissä koko ajan,

N.  katsoo, että rekisterinpitäjiltä edellytetään avointa käytöstä, jotta rekisteröidyt ja kansalliset tietosuojaviranomaiset voisivat harjoittaa todellista valvontaa,

O.  ottaa huomioon, etteivät kaikki rekisterinpitäjät ole verkkoyrityksiä, että siten uusien tietosuojasääntöjen on katettava sekä verkkoympäristöt että verkon ulkopuoliset ympäristöt ja että näin ollen säännöissä on otettava huomioon mahdolliset näiden ympäristöjen väliset erot,

P.   toteaa, että kansallisia tietosuojaviranomaisia koskevat hyvin erilaiset säännöt 27 jäsenvaltiossa, erityisesti kun on kyse niiden asemasta, resursseista ja toimivallasta,

Q.  ottaa huomioon, että vahva eurooppalainen ja kansainvälinen tietosuojajärjestelmä on välttämätön perusta henkilökohtaisen tiedon siirtymiselle rajojen yli ja että nykyiset erot tietosuojalainsäädännössä ja sen täytäntöönpanossa vaikuttavat maailmantalouteen ja Euroopan sisämarkkinoihin sekä perusoikeuksien ja kansalaisten vapauksien suojaan, sopimussuhteita koskevaan oikeusvarmuuteen ja selkeyteen, sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, kuluttajan järjestelmää kohtaan tuntemaan luottamukseen, rajatylittäviin siirtoihin, maailmantalouteen ja Euroopan yhtenäismarkkinoihin; katsoo tässä yhteydessä, että tiedonvaihto on tärkeää, jotta on mahdollista varmistaa sekä kansallinen että kansainvälinen yleinen turvallisuus; toteaa, että tietosuojan tarpeellisuus, tietojenkäsittelyn oikeasuhteisuus sekä tietojen käyttötarkoituksen rajoittaminen, valvonta ja riittävyys ovat tiedonvaihdon edellytyksiä,

R.   toteaa, että kansalaisten tietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskevat säännöt ja vaatimukset ovat johtaneet erilaisiin lähestymistapoihin ja käytänteisiin eri jäsenvaltioissa; pitää äärimmäisen tärkeänä, että rekisteröityjen oikeuksia valvotaan täysimääräisesti niissä kolmansissa maissa, joihin henkilötiedot siirretään ja jossa ne käsitellään,

Täysi sitoutuminen kattavaan lähestymistapaan

1.   pitää erittäin myönteisenä ja tukee komission tiedonantoa ”Kattava lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa” ja sitä, että siinä keskitytään käytössä olevien järjestelyjen vahvistamiseen, uusien periaatteiden ja mekanismien esittämiseen sekä johdonmukaisuuden ja tiukkojen tietosuojanormien varmistamiseen Lissabonin sopimuksen (SEUT 16 artikla) ja nyttemmin sitovan perusoikeuskirjan, erityisesti sen 8 artiklan, voimaantulon myötä;

2.   korostaa, että direktiivissä 95/46/EY tarkoitetut normit ja periaatteet muodostavat ihanteellisen lähtökohdan ja niitä olisi edelleen kehitettävä, laajennettava ja pantava täytäntöön nykyaikaisen tietosuojalainsäädännön osana;

3.   pitää tärkeänä direktiivin 95/46/EY 9 artiklaa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tietosuojaa koskevista poikkeuksista, kun henkilötietoja käytetään ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten; kehottaa komissiota varmistamaan, että nämä poikkeukset säilytetään ja että pyritään kaikin tavoin arvioimaan tarve kehittää näitä poikkeuksia edelleen mahdollisten uusien, lehdistönvapauden suojelemiseksi säädettyjen säännösten valossa;

4.   tähdentää, että direktiivin 95/46/EY teknisesti neutraalia lähestymistapaa olisi pidettävä uuden kehyksen periaatteena;

5.   toteaa, että teknologian kehitys on toisaalta luonut uusia uhkia henkilötietojen suojelulle ja toisaalta johtanut valtavaan tietotekniikan käytön lisääntymiseen tavanomaisessa ja yleensä harmittomassa tarkoituksessa toteutetussa tietojen käsittelyssä; katsoo, että tämän kehityksen vuoksi on välttämätöntä arvioida perusteellisesti nykyiset tietosuojasäännöt, jotta voidaan varmistaa, että i) säännöt antavat edelleen korkeatasoisen suojan, että ii) säännöt luovat edelleen oikeudenmukaisen tasapainon henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden välillä ja että iii) säännöillä ei tarpeettomasti estetä tavanomaista henkilötietojen käsittelyä, joka on yleensä turvallista;

6.   pitää välttämättömänä, että yleisten tietosuojasääntöjen soveltamista laajennetaan poliisi- ja oikeudelliseen yhteistyöhön, myös kotimaiseen henkilötietojen käsittelyyn niin, että kiinnitetään erityistä huomiota siihen kyseenalaiseen suuntaukseen, että yksityissektorilla käsitellään henkilötietoja järjestelmällisesti uudelleen lainvalvontatarkoituksessa, mutta samalla on kuitenkin sallittava poikkeuksellisesti ja kun se on demokraattiselle yhteiskunnalle ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista tiettyjen yksityishenkilöiden tietosuojaoikeuksien käyttöä koskevia tarkasti rajattuja ja yhtenäisiä rajoituksia;

7.   painottaa myös, että uuteen kehykseen olisi sisällytettävä EU:n toimielinten ja elinten henkilötietojen käsittely, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 45/2001;

8.   myöntää, että voi olla tarpeen toteuttaa tehostettuja lisätoimia, jotta voidaan määritellä miten kokonaiskehyksellä säädetyt yleiset periaatteet soveltuvat alakohtaisiin toimiin ja tietojen käsittelyyn, kuten on jo tehty sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin myötä; katsoo kuitenkin, että alakohtaisilla säännöillä ei saisi missään tapauksessa heikentää sitä tietosuojan tasoa, joka on taattu lainsäädäntökehyksellä, jossa määritellään tiukasti yleisiä tietosuojaperiaatteita koskevat poikkeukselliset, välttämättömät, oikeutetut ja tarkasti rajatut poikkeukset;

9.   kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n tietosuojasäännöksiä nyt tarkistettaessa otetaan huomioon

–  täysi yhtenäistäminen korkeimmalla mahdollisella tasolla, mikä tarjoaa yksilöille oikeusvarmuuden sekä yhdenmukaisen ja korkeatasoisen suojan kaikissa tilanteissa,

–  sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien sääntöjen selventäminen, jotta kaikille yksilöille tarjotaan yhtenäinen suoja rekisterinpitäjän maantieteellisestä sijainnista riippumatta, myös silloin, kun on kyse viranomaisten tai tuomioistuimen toteuttamasta tietosuojasääntöjen täytäntöönpanosta;

10. katsoo, että yksityisyyden suojan ja tietosuojan täydellisen takaamisen lisäksi tarkistetun tietosuojajärjestelmän byrokraattisen ja taloudellisen taakan olisi oltava mahdollisimman pieni ja että järjestelmän olisi tarjottava välineitä, jotka mahdollistaisivat sen, että yhtenä yksikkönä pidettävää yritysryhmittymää kohdeltaisiin yhtenä yksikkönä eikä useina yksittäisinä yrityksinä; kehottaa komissiota toteuttamaan vaikutustenarviointeja ja arvioimaan huolellisesti uusien toimien kustannukset;

Yksilöiden oikeuksien lujittaminen

11. kehottaa komissiota lujittamaan nykyisiä direktiivissä 95/46/EY määriteltyjä periaatteita ja osatekijöitä ja tehostamaan niiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, erityisesti verkkoympäristössä; näitä periaatteita ovat avoimuus, tietojen mahdollisimman vähäinen kerääminen ja tarkoituksen rajoittaminen, etukäteen annetun nimenomaisen ja ilmoitetun suostumuksen edellyttäminen, tietoturvaloukkausten ilmoittaminen sekä rekisteröidyn oikeudet;

12. korostaa, että suostumus olisi katsottava päteväksi vain silloin kun se on yksiselitteinen, tietoinen, vapaaehtoinen, yksilöity ja selkeä ja että käyttäjien suostumuksen tai kieltäytymisen rekisteröivät mekanismit olisi pantava täytäntöön;

13. huomauttaa, että vapaaehtoista suostumusta ei voida pitää lähtökohtana työsopimusten alalla;

14. on huolissaan käyttötottumuksia seuraavaan internetmainontaan liittyvistä riskeistä ja muistuttaa, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä edellytetään asianomaisen henkilön nimenomaista ja ennakolta antamaa suostumusta evästeiden lähettämiseksi ja hänen verkkokäyttäytymisensä seuraamiseksi siinä tarkoituksessa, että hänelle lähetetään henkilökohtaisten tietojen perusteella kohdennettuja ilmoituksia;

15. tukee täysin yleisen avoimuusperiaatteen käyttöönottoa sekä avoimuutta edistävän teknologian käyttöä ja yksityisyyden suojaa koskevien standardivaroitusten kehittämistä siten, että kansalaiset voivat valvoa omien tietojensa käyttöä; korostaa, että tietojenkäsittelyä koskevat tiedot on annettava selkeällä ja yksinkertaisella kielellä, jota on helppo ymmärtää ja omaksua;

16. korostaa lisäksi, että on lisättävä tietoutta ja parannettava keinoja tiedonsaantioikeuden käyttämiseksi, tietojen oikaisemiseksi, poistamiseksi ja suojaamiseksi ja että on tärkeää selventää ja kodifioida oikeus tietojen poistamiseen(9) ja siirrettävyyteen(10), ja samalla varmistaa, että näiden oikeuksien harjoittamista varten kehitetään täydet tekniset ja organisatoriset valmiudet ja otetaan ne käyttöön; korostaa, että kansalaisten on voitava hallita riittävästi sähköisiä henkilötietojaan, jotta he voivat käyttää internetiä vastuullisesti;

17. korostaa, että kansalaisten on voitava toteuttaa tietosuojaoikeuksiaan ilmaiseksi; kehottaa yrityksiä pidättäytymään kaikista pyrkimyksistä lisätä tarpeettomia esteitä henkilötietojen saatavuudelle, korjaamiselle tai poistamiselle; painottaa, että rekisteröityjen on voitava jokaisessa vaiheessa saada tietää, mitä heitä koskevia tietoja on tallennettu ja kuka on ne tallentanut, milloin ja mitä tarkoitusta varten tiedot on tallennettu sekä kuinka pitkäksi ajaksi tiedot on tallennettu ja miten niitä käsitellään; painottaa, että rekisteröidyillä on oltava mahdollisuus saada oikaistua, poistettua ja suojattua tiedot yksinkertaisella tavalla ja että heille on ilmoitettava mahdollisesta tietojen väärinkäytöstä ja tietosuojaloukkauksista; edellyttää myös, että kyseiset tiedot on ilmoitettava asianomaisen henkilön pyynnöstä ja että ne on tuhottava viimeistään kyseisen henkilön pyynnöstä; korostaa, että rekisteröidyille on tiedotettava selkeästi tietosuojan tasosta kolmansissa maissa; korostaa, että oikeus tutustua tietoihin ei merkitse ainoastaan oikeutta tutustua kaikkiin käsiteltyihin henkilökohtaisiin tietoihin, mukaan luettuina tietojen alkuperä ja niiden vastaanottajat, vaan myös oikeutta saada ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa automaattiseen tietojen käsittelyyn liittyvästä johdonmukaisuudesta; painottaa, että tästä viimeksi mainitusta näkökohdasta tulee entistä tärkeämpi profiloinnin ja tiedonlouhinnan yhteydessä;

18. muistuttaa, että profilointi on merkittävä suuntaus digitaaliympäristössä, varsinkin kun otetaan huomioon verkkoyhteisöjen ja integroitujen verkkoliiketoimintamallien kasvava merkitys; kehottaa siksi komissiota sisällyttämään lainsäädäntöön säännöksiä profiloinnista ja määrittämään selkeästi termit "profiili" ja "profilointi";

19. toistaa, että on tarpeen lisätä rekisterinpitäjien rekisteröidyille tiedottamista koskevia velvoitteita, ja panee tyytyväisenä merkille, että komission tiedonannossa on kiinnitetty huomiota tiedotustoimintaan, jonka kohteena on suuri yleisö ja erityisesti myös nuoret; pitää välttämättömänä heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja erityisesti lasten ja ikääntyneiden erityiskohtelua; kannustaa kaikkia toimijoita käynnistämään tiedotustoiminnan ja tukee komission ehdotusta tietosuojaa koskevan tiedotustoiminnan yhteisrahoittamisesta unionin talousarviosta; kehottaa levittämään jokaisessa jäsenvaltiossa tehokkaasti tietoa luonnollisten ja oikeushenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä, tallettamista ja siirtämistä;

20. muistuttaa, että on suojeltava erityisesti heikoimmassa asemassa olevia, etenkin lapsia, esimerkiksi asettamalla oletusarvoksi korkea tietosuojataso ja toteuttamalla asianmukaisia ja erityisiä toimia heidän henkilötietojensa suojaamiseksi;

21. korostaa, että erityisesti lapsia ja alaikäisiä suojeleva tietosuojalainsäädäntö on tärkeä muun muassa siksi, että lapset pääsevät yhä yleisemmin käsiksi internetiin ja digitaalisiin sisältöihin; tähdentää, että medianlukutaidosta on tehtävä osa kouluopetusta siten, että lapsille ja alaikäisille opetetaan vastuullista käyttäytymistä verkkoympäristössä; katsoo tämän vuoksi, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä määräyksiin, jotka koskevat lasten henkilötietojen keräämistä ja jatkokäsittelyä, tarkoituksen rajoittamisperiaatetta, lasten suostumuksen saamista sekä suojautumista käyttötottumuksia seuraavalta mainonnalta(11);

22. tukee arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevia lisäselvennyksiä ja sitä koskevien takeiden vahvistamista sekä pohdintaa tarpeesta käsitellä uusia tietoluokkia, kuten geneettinen tieto, erityisesti teknologisen (esimerkiksi etäresurssipalvelut) ja yhteiskunnallisen kehityksen yhteydessä;

23. korostaa, että työnantajalle luovutettuja käyttäjän ammatillista asemaa koskevia henkilötietoja ei saa julkaista eikä välittää kolmansille osapuolille ilman käyttäjän ennalta antamaa suostumusta;

Sisämarkkinoiden ulottuvuuden edistäminen edelleen ja tietosuojasääntöjen paremman täytäntöönpanon varmistaminen

24. toteaa, että tietosuojan olisi oltava keskeisemmässä roolissa sisämarkkinoilla, ja korostaa, että on välttämätöntä turvata tehokkaasti oikeus yksityisyyteen, jotta voidaan varmistaa kansalaisten luottamus, sillä sitä tarvitaan digitaalisten sisämarkkinoiden täyden kasvupotentiaalin vapauttamiseen muistuttaa komissiota, että digitaalisten sisämarkkinoiden ennakkoehtona on, että yhteisiä periaatteita ja sääntöjä sovelletaan sekä tuotteisiin että palveluihin, sillä palvelut ovat tärkeä osa digitaalisia markkinoita;

25. kehottaa jälleen komissiota selkeyttämään määräyksiä, jotka liittyvät henkilötietojen suojan alalla sovellettavaan lainsäädäntöön;

26. pitää välttämättömänä vahvistaa rekisterinpitäjien velvollisuutta varmistaa, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan, muun muassa siten, että luodaan tavoitteellisia mekanismeja ja menettelyitä; pitää myönteisinä muita komission tiedonannossa esitettyjä ohjeita;

27. muistuttaa, että tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rekisterinpitäjiin, joita koskee salassapitovelvollisuus, ja että olisi harkittava tietosuojan valvontaa koskevien erityisrakenteiden luomista niitä varten;

28. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen tilivelvollisuuden periaatteen käyttöönotosta, sillä on erittäin tärkeää varmistaa, että rekisterinpitäjät noudattavat velvollisuuksiaan; kehottaa samalla komissiota tutkimaan huolellisesti, kuinka tällainen periaate voitaisiin käytännössä panna täytäntöön ja arvioida sen täytäntöönpanon vaikutuksia;

29. pitää myönteisenä mahdollisuutta tehdä työpaikkojen tietosuojavastaavien nimittämisestä pakollista, sillä käytäntö on osoittautunut toimivaksi sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa on jo nimitetty tietosuojavastaavia; huomauttaa kuitenkin, että tätä mahdollisuutta on arvioitava huolellisesti erityisesti pien- ja mikroyritysten kannalta ja että on vältettävä sälyttämästä niille ylenmääräisiä kustannuksia ja rasitteita;

30. pitää lisäksi tässä yhteydessä myönteisinä pyrkimyksiä yksinkertaistaa ja yhtenäistää nykyistä ilmoitusjärjestelmää;

31. pitää erittäin tärkeänä, että yksityisyyden suojaa koskevat vaikutustenarvioinnit muuttuvat pakollisiksi, jotta voidaan tunnistaa yksityisyyden suojaa koskevat uhat, ennakoida ongelmat ja ehdottaa toimivia ratkaisuja;

32. pitää äärimmäisen tärkeänä, että rekisteröidyt voivat vedota oikeuksiinsa; panee merkille, että ryhmäkanteet voitaisiin ottaa käyttöön välineenä, jolla yksilöt voivat yhdessä puolustaa tietosuojaoikeuksiaan ja hakea korvauksia tietosuojarikkomuksesta johtuviin vahinkoihin; panee kuitenkin merkille, että tällaisten välineiden käyttöönotolle on asetettava rajoituksia, jotta niiden väärinkäyttö voidaan välttää; pyytää komissiota selventämään tietosuojaa koskevan tiedonannon ja käynnissä olevan ryhmäkannetta koskevan julkisen kuulemisen välistä yhteyttä; kehottaa siksi ottamaan käyttöön tietosuojasääntöjen loukkauksia koskevan joukkokanteen, jotta rekisteröidyillä olisi mahdollisuus saada korvauksia kärsimistään vahingoista;

33. korostaa, että täytäntöönpanon valvonnan on oltava tehokasta ja yhdenmukaista koko EU:ssa; kehottaa komissiota säätämään lainsäädäntöehdotuksessaan ankaria ja varoittavia seuraamuksia, myös rikosoikeudellisia seuraamuksia, henkilötietojen väärinkäytöstä;

34. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön pakollisen ja yleisen tietoturvaloukkausten ilmoittamisjärjestelmän ja ulottamaan sen koskemaan myös muita kuin televiestintäalaa sekä varmistamaan samalla, a) ettei järjestelmää käytetä kaikenlaisia rikkomuksia koskevien tavanomaisten ilmoitusten tekemiseen vaan etupäässä sellaisten rikkomusten ilmoittamiseen, joista voi olla kielteisiä seurauksia yksittäisille henkilöille, ja b) että poikkeuksetta kaikki rikkomukset rekisteröidään ja tiedot niistä saatetaan tietosuojaviranomaisten ja muiden asianomaisten viranomaisten saataville tarkastamista ja arviointia varten, jolloin kaikille varmistetaan yhtäläiset toimintaedellytykset ja yhtäläinen suojelu;

35. katsoo, että käsitteet "sisäänrakennettu yksityisyyden suoja" ja "oletustietosuoja" vahvistavat tietosuojaa, ja tukee niiden konkreettisen toteuttamisen mahdollisuuksien tutkimista ja kehittämistä edelleen, samalla tunnustaen, että yksityisyyden suojaa parantavia tekniikkoja on edistettävä; korostaa, että sisäänrakennetun yksityisyyden suojan täytäntöönpanon on perustuttava vankkoihin ja konkreettisiin kriteereihin ja määritelmiin yksilön yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien oikeuksien suojelemiseksi ja oikeusvarmuuden, avoimuuden, yhtäläisten toimintaedellytysten ja vapaan liikkuvuuden takaamiseksi; katsoo, että sisäänrakennetun yksityisyyden suojan olisi perustuttava tietojen mahdollisimman vähäisen keräämisen periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että kaikki tuotteet, palvelut ja järjestelmät olisi tehtävä keräämään, käyttämään ja välittämään vain sellaista henkilökohtaista tietoa, joka on ehdottoman välttämätöntä niiden toiminnalle;

36. panee merkille, että etäresurssipalvelujen kehitys ja aiempaa laajempi käyttö luovat uusia haasteita yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta; kehottaa siksi selkeyttämään valmiuksia rekisterinpitäjien, tietojen käsittelijöiden ja isäntäkoneiden osalta, jotta niille kuuluvat oikeudelliset vastuut voidaan osoittaa paremmin ja jotta rekisteröidyt tietävät varmasti, missä heidän tietojaan säilytetään, kuka pääsee käsiksi heidän tietoihinsa, kuka päättää, mihin tarkoitukseen heidän henkilötietojaan käytetään ja minkälaisia varmistus- ja palautusprosesseja on käytössä;

37. kehottaa komissiota ottamaan direktiivin 95/46/EY uudelleenarvioinnin yhteydessä etäresurssipalveluihin liittyvät tietosuojakysymykset asianmukaisesti huomioon sekä varmistamaan, että tietosuojasääntöjä sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin osapuoliin, mukaan luettuna televiestintäalan toimijat ja muut kuin televiestintäalan toimijat;

38. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki internet-operaattorit ottavat vastuulleen tietosuoja-asiat, ja vaatii erityisesti, että mainostajat ja sisällöntuottajat tiedottavat käyttäjille selvästi ja ennakolta kaikesta käyttäjiä koskevasta tietojen keruusta;

39. pitää myönteisenä vasta allekirjoitettua sopimusta tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevasta vaikutusten arviointikehyksestä radiotaajuuksien tunnistamista koskevissa RFID-sovelluksissa ja sitä, että sopimuksella pyritään varmistamaan kuluttajien yksityisyys ennen kuin RFID-tunnisteet päästetään tietyille markkinoille;

40. tukee pyrkimyksiä edistää käytännesääntöjen kaltaisia itsesääntelyaloitteita ja EU:n vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien käyttöönoton harkintaa lainsäädäntötoimia täydentävinä toimina mutta katsoo, että EU:n tietosuojajärjestely perustuu lainsäädäntöön, jossa vahvistetaan korkeatasoiset takeet; kehottaa komissiota suorittamaan itsesääntelyaloitteita koskevan vaikutustenarvioinnin valvoakseen paremmin tietosuojasääntöjen noudattamista;

41. katsoo, että sertifiointi- tai tunnusjärjestelmille on taattava koskemattomuus ja luotettavuus, niiden on oltava teknologianeutraaleja, maailmanlaajuisesti tunnistettavia ja kohtuuhintaisia, jotta niihin osallistumiselle ei olisi esteitä;

42. kannattaa, että kansallisten tietosuojaviranomaisten aseman ja toimivaltuuksien selventämistä, vahvistamista ja yhtenäistämistä jatketaan, ja että tutkitaan, miten EU:n tietosuojasäännösten yhtenäisempi soveltaminen koko sisämarkkinoilla voitaisiin varmistaa; korostaa lisäksi, että on tärkeää varmistaa yhdenmukaisuus Euroopan tietosuojavaltuutetun, kansallisten tietosuojaviranomaisten ja 29 artiklassa tarkoitetun työryhmän toimivallan suhteen;

43. painottaa tässä yhteydessä, että 29 artiklalla perustetun työryhmän roolia ja toimivaltaa olisi vahvistettava, jotta voitaisiin tehostaa jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä erityisesti tietosuojasääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen turvaamisessa;

44. kehottaa komissiota selkeyttämään uudessa oikeudellisessa kehyksessä olevaa tärkeää mainintaa kansallisten tietosuojaviranomaisten riippumattomuudesta ulkoisten vaikutteiden suhteen(12); korostaa, että kansallisten tietosuojaviranomaisille olisi annettava tarvittavat resurssit ja myönnettävä yhteneväiset tutkinta- ja seuraamusoikeudet;

Tietosuojan maailmanlaajuisen ulottuvuuden vahvistaminen

45. kehottaa komissiota virtaviivaistamaan ja vahvistamaan kansainvälisten tiedonsiirtojen nykyisiä menettelyjä oikeudellisesti sitovilla sopimuksilla ja sitovilla yrityssäännöillä sekä määrittelemään Euroopan unionin tietosuojan keskeiset ja kunnianhimoiset ja keskeiset osatekijät, jotka perustuvat edellä mainittuihin henkilötietojen suojaa koskeviin periaatteisiin ja joita käytetään kansainvälisissä sopimuksissa; korostaa, että EU:n kolmansien maiden kanssa tekemien henkilötietojen suojelemista koskevien sopimusten olisi annettava unionin kansalaisille samantasoinen henkilötietojen suoja kuin heillä on Euroopan unionissa;

46. katsoo, että olisi hyödyllistä selkeyttää menettelyä, jonka mukaan komissio arvioi tietosuojan riittävyyttä, ja tehostaa tietosuojan täytäntöönpanoa sekä sen noudattamisen valvontaa ja seurantaa ja että olisi täsmennettävä menettelyyn kolmansissa maissa tai kansainvälisissä organisaatioissa sovellettavia kriteerejä ja vaatimuksia ottaen huomioon yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan kohdistuvat uudet uhat;

47. kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti Safe Harbour -periaatteiden vaikuttavuutta ja niiden soveltamisen asianmukaisuutta;

48. suhtautuu myönteisesti komission kantaan suojelun tasojen vastavuoroisuudesta niiden rekisteröityjen osalta, joiden tietoja viedään kolmansiin maihin tai säilytetään kolmansissa maissa; kehottaa komissiota toteuttamaan päättäväisiä toimia sääntely-yhteistyön parantamiseksi kolmansien maiden kanssa, jotta sovellettavia sääntöjä ja EU:n ja kolmannen maan tietosuojalainsäädäntöjen lähentymistä voidaan selkeyttää; kehottaa komissiota edistämään tätä asialistan ensisijaisena kohtana transatlanttisen talousneuvoston uudelleenkäynnistämisessä;

49. tukee komission pyrkimyksiä parantaa yhteistyötä kolmansien maiden, kansainvälisten organisaatioiden, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan neuvoston ja OECD:n, sekä standardointijärjestöjen, kuten Euroopan standardointikomitean (CEN), Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO), World Wide Web Consortiumin (W3C) ja Internet Engineering Task Force (IETF) -yhteisön, kanssa; kannustaa kehittämään kansainvälisiä normeja(13) ja varmistamaan samalla, että EU:ssa, OECD:ssä ja Euroopan neuvostossa meneillään olevat kansainvälisiä normeja koskevat aloitteet ja muutokset ovat keskenään johdonmukaisia;

50. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)

EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.

(3)

EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)

EUVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(5)

3071. oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokous Brysselissä 24.–25. helmikuuta 2011, saatavana osoitteessa http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/119461.pdf.

(6)

02356/09/EN WP 168.

(7)

0836/10/EN WP 179.

(8)

Esimerkiksi: Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (EUVL C 8E, 14.1.2010, s. 138); Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 26. maaliskuuta 2009 turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä (EUVL C 117E, 6.5.2010, s. 206); Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2009 komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue kansalaisia varten" – Tukholman ohjelma (EUVL C 285E, 21.10.2010, s.12).

(9)

Tämän oikeuden on perustuttava kaikkien asiaankuuluvien osien selkeään ja täsmälliseen määrittelyyn.

(10)

Henkilötietojen siirrettävyys helpottaa sisämarkkinoiden ja internetin ja sille ominaisen avoimuuden ja yhtyeenliitettävyyden tehokasta toimintaa.

(11)

Olisi harkittava vähimmäisikärajaa, jota nuoremmilta edellytettäisiin vanhempien suostumusta, sekä iänmääritysmenetelmiä.

(12)

SEUT 16 artiklan ja perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesti.

(13)

Ks. lokakuussa 2009 annettu Madridin julkilausuma: Global Privacy Standards for a Global World ja tietosuojaa ja yksityisyyttä käsittelevässä 32. kansainvälisessä konferenssissa Jerusalemissa 27.–29. lokakuuta 2010 hyväksytty päätöslauselma kansainvälisistä normeista.


TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.5.2011)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa

(2011/2025(INI))

Valmistelija: Giles Chichester

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   korostaa, että on välttämätöntä turvata tehokkaasti oikeus yksityisyyteen, jotta voidaan varmistaa kuluttajien luottamus, sillä sitä tarvitaan digitaalisten sisämarkkinoiden täyden kasvupotentiaalin vapauttamiseen;

2.   katsoo, että digitaaliset sisämarkkinat edellyttävät Euroopan tasolla koordinoituja yhteisiä yksityisyyden suojajärjestelyjä, jotta voidaan kannustaa rajatylittävään kauppaan ja estää markkinoiden vääristyminen; korostaa, että arkaluonteisten taloudellisten tietojen (kuten luottokorttinumerot, osoitteet) huolellinen turvaaminen on elintärkeää uskottavuudelle ja digitaaliselle kulutukselle;

3.   muistuttaa komissiota, että digitaalisten sisämarkkinoiden ennakkoehtona on, että yhteisiä periaatteita ja sääntöjä sovelletaan sekä tuotteisiin että palveluihin, sillä palvelut ovat tärkeä osa digitaalisia markkinoita;

4.   korostaa, että ehdotusten suhteen komission on aina harkittava kaikkia näkökohtia, kuten todennettuja tarpeita, oikeusvarmuutta, hallinnollisen taakan vähentämistä, toimijoiden yhtäläisiä toimintaedellytyksiä, sekä tietosuojan todennäköistä arvoa, toteutettavuutta ja kustannuksia;

5.   toteaa, että jäsenvaltioiden tietosuojadirektiivin (95/46/EY) täytäntöönpanoa ja toteuttamista koskevien eri lähtökohtien takia direktiivi on aiheuttanut lainsäädännön pirstaloitumista ja että teknologian kehitys on asettanut uusia haasteita tietosuojalle; katsoo siksi, että uuden lainsäädännön tarve on vahvistettu;

6.   muistuttaa komissiota, että arkaluonteisia tietoja koskevien luokkien laajentamisen vaikutukset on tutkittava huolellisesti; katsoo, että arkaluonteisten tietojen käsittelyyn sovellettavien tiukempien kriteerien ei pitäisi edellyttää lukuisia uusia laillisia lupia välttämättömien ja toivottujen henkilötietojen käsittelysovellusten ylläpitämiseen ja että arkaluonteisen tiedon luetteloa olisi laajennettava vain siten, että se sisältää kaiken sellaisen tiedon, joka on arkaluonteista (lähes) kaikissa mahdollisissa tietojenkäsittelytilanteissa, kuten geneettinen tieto;

7.   kehottaa komissiota muuttamaan direktiiviä 95/46/EY sisällyttämällä siihen uusia tietoluokkia (kuten geneettinen tieto) ja ottamaan huomioon "uuden tiedon" tulevan kehityksen sekä tarkistamaan direktiiviä kokonaisvaltaisesti tällä alalla;

8.   muistuttaa komissiota, etteivät kaikki rekisterinpitäjät ole verkkoyrityksiä; kehottaa komissiota varmistamaan, että uusia tietosuojasääntöjä voidaan soveltaa niin verkkoympäristössä kuin sen ulkopuolellakin;

9.   kehottaa komissiota sääntelemään tarkemmin henkilötietojen keräämistä, myyntiä ja ostoa sisällyttämällä ne kaikkien uusien tietosuojaa koskevien sääntöjen soveltamisalan piiriin; korostaa, että tällaista tietoa ei käytetä ainoastaan sähköisiin tarkoituksiin vaan myös postitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin;

10. pyytää komissiota pitämään yllä tietosuojan korkeaa tasoa, mutta harkitsemaan samalla tarkasti pk-yrityksille aiheutuvia seurauksia, jotta ne eivät joudu epäsuotuisaan asemaan sen enempää tarpeettoman hallinnollisen taakan, niiden rajatylittävää toimintaa haittaavien moninkertaisten ilmoitusvelvoitteiden kuin muunkaan byrokratian johdosta; katsoo, että myös käsitellyn tiedon määrä ja luonne olisi otettava huomioon rekisterinpitäjän koosta riippumatta;

11. katsoo, että tarkistettaessa lainsäädäntökehystä on varmistettava uuden kehyksen joustavuus, jotta sillä voidaan vastata tuleviin tarpeisiin teknologian kehittyessä; pyytää komissiota arvioimaan uusia säännöksiä suhteellisuusperiaatetta noudattaen sekä varmistamaan, että ne eivät luo kaupan esteitä, riko oikeutta asianmukaiseen oikeudenkäyntiin tai vääristä kilpailua; korostaa, että kaikki uudet periaatteet on suunniteltava turvaamaan rekisteröityjen oikeudet ja että periaatteiden on oltava välttämättömiä tämän tavoitteen saavuttamiselle ja riittävän selkeitä edistääkseen oikeusvarmuutta ja reilua kilpailua;

12. muistuttaa, että profilointi on merkittävä suuntaus digitaaliympäristössä, varsinkin kun otetaan huomioon verkkoyhteisöjen ja integroitujen verkkoliiketoimintamallien kasvava merkitys; kehottaa siksi komissiota sisällyttämään lainsäädäntöön säännöksiä profiloinnista ja määrittämään selkeästi termit "profiili" ja "profilointi";

13. muistuttaa komissiota, että on välttämätöntä määritellä selkeästi termi "oikeus tulla unohdetuksi" siten, että määritetään selkeästi sen vaatimukset ja se, ketä vastaan oikeutta voidaan käyttää;

14. korostaa, että kansalaisten on voitava toteuttaa tietosuojaoikeuksiaan ilmaiseksi ja ilman postimaksuja tai muita kustannuksia; kehottaa yrityksiä pidättäytymään kaikista pyrkimyksistä lisätä tarpeettomia esteitä henkilötietojen tarkastamiselle, korjaamiselle tai poistamiselle;

15. kehottaa komissiota varmistamaan, että sosiaalisten verkostojen käyttäjät voivat ilman kohtuuttomia kustannuksia tai työtä saada täyden kuvan siitä, mitä heitä koskevia tietoja säilytetään;

16. kehottaa komissiota helpottamaan parempaa tiedon siirrettävyyttä internetissä ja ottamaan samalla huomioon palvelujen tarjoajien liiketoimintamallit, olemassa olevat tekniset järjestelmät ja sidosryhmien oikeutetut intressit; korostaa, että käyttäjien on voitava hallita riittävästi sähköisiä henkilötietojaan, jotta internetin käyttö on itsenäistä ja vastuullista;

17. katsoo, että sertifiointi- tai tunnusjärjestelyt voisivat perustua EMAS-järjestelmän kaltaiseen järjestelmään, ja niiden koskemattomuus ja luotettavuus on joka tapauksessa varmistettava; pyytää, että suunnitelmiin sisällytetään sertifikaatteja koskevat erilliset sarjanumerot, jotka ovat yleisön saatavilla ja tarkastettavissa julkisesta keskustietokannasta;

18. pyytää komissiota kannustamaan siihen, että itsesääntelyaloitteita, henkilökohtaista vastuuta ja oikeutta hallita omia henkilötietoja vahvistetaan erityisesti internetin yhteydessä;

19. pitää myönteisenä vasta allekirjoitettua sopimusta tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevasta vaikutusten arviointikehyksestä RFID-sovelluksissa ja sitä, että sopimuksella pyritään varmistamaan kuluttajien yksityisyys ennen kuin RFID-tunnisteet päästetään tietyille markkinoille;

20. kannustaa kaikkia asianosaisia elimiä pyrkimään kohti yhteistä normia siitä, mitä voidaan pitää yksilön suostumuksena ja mikä on yhteinen "suojaikäraja" henkilötietojen käytölle ja siirrolle;

21. pitää myönteisenä, että komissio harkitsee sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteen käyttöönottoa, ja katsoo, että sen konkreettisen täytäntöönpanon olisi perustuttava tavaroita koskevaan EU:n nykyiseen malliin sisältyvään uuteen toimintatapaan ja uuteen lainsäädäntökehykseen, jotta varmistetaan, että tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus toteutuu yhdenmukaistettujen yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien vaatimusten mukaisesti; korostaa, että tämän täytäntöönpanon on perustuttava vankkoihin ja konkreettisiin kriteereihin ja määritelmiin käyttäjien yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien oikeuksien, oikeusvarmuuden, avoimuuden, yhtäläisten toimintaedellytysten ja vapaan liikkuvuuden takaamiseksi; katsoo, että sisäänrakennetun yksityisyyden suojan olisi perustuttava tietojen mahdollisimman vähäisen keräämisen periaatteeseen, mikä tarkoittaa, että kaikki tuotteet, palvelut ja järjestelmät olisi tehtävä keräämään, käyttämään ja välittämään vain sellaista henkilökohtaista tietoa, joka on ehdottoman välttämätöntä niiden toiminnalle;

22. korostaa, että täytäntöönpanon valvonnan on oltava tehokasta ja yhdenmukaista koko EU:ssa; kehottaa komissiota tarkastelemaan, minkä tyyppisiä seuraamuksia valvontaviranomaiset voivat soveltaa todetuissa sääntöjen rikkomistapauksissa ja harkitsemaan mahdollisuutta ottaa käyttöön asianmukaisia käyttöön liittyviä seuraamuksia, joilla pyritään välttämään rikkomusten toistuminen;

23. panee merkille, että ryhmäkanteet voitaisiin ottaa käyttöön välineenä, jolla yksilöt voivat yhdessä puolustaa tietosuojaoikeuksiaan ja hakea korvauksia tietosuojarikkomuksesta johtuviin vahinkoihin; panee kuitenkin merkille, että tällaisten välineiden käyttöönotolle on asetettava rajoituksia, jotta niiden väärinkäyttö voidaan välttää; pyytää komissiota selventämään tietosuojaa koskevan tiedonannon ja käynnissä olevan ryhmäkannetta koskevan julkisen kuulemisen välistä yhteyttä;

24. korostaa, että jäsenvaltioiden on annettava kansallisille oikeus- ja tietosuojaviranomaisille enemmän toimivaltaa määrätä yrityksille seuraamuksia tietosuojarikkeistä tai puutteista tietosuojalainsäädännön soveltamisessa;

25. kehottaa komissiota selventämään ja vahvistamaan voimassa olevia asiaankuuluvuutta, tarpeellisuutta, tehokkuutta, selkeyttä ja noudattamisen valvottavuutta koskevia sääntöjä sekä viranomaisten toimivaltuuksia ja valvontatoimia, jotta varmistetaan, että EU:ssa sovelletaan yhtä ainoaa kattavaa ja yhdenmukaista tietosuojakehystä korkean ja yhtäläisen suojatason tarjoamiseksi riippumatta siitä, minkä tyyppisestä tietojenkäsittelystä on kyse; vaatii, että muutettua lainsäädäntöä on voitava soveltaa ja sen soveltamista on voitava valvoa niin EU:ssa kuin kansainvälisestikin, niin että EU:n lainsäädännön piiriin kuuluvat henkilötiedot pysyvät sen piirissä riippumatta siitä, siirretäänkö kyseisiä tietoja tai vaihtuuko rekisterinpitäjän tai tietojen käsittelijän sijaintipaikka, jolloin rajat ylittävä liiketoiminta helpottuu ilman, että yksittäisiä henkilötietoja koskeva suoja heikentyy;

26. uskoo, että kaikkiin henkilötietojen siirtoihin olisi sovellettava jäljitettävyyttä (alkuperä ja kohde) koskevia vaatimuksia ja että kyseisten tietojen olisi oltava asianosaisen henkilön saatavilla; korostaa, että jos yksilö haluaa muuttaa rekisterinpitäjän hallussa olevia tietojaan, hänelle olisi tietojen omistajana annettava mahdollisuus toimittaa pyyntönsä sekä henkilötietojen alkuperäiselle haltijalle että kaikille rekisterinpitäjille, joille henkilötiedot on jaettu;

27. pyytää komissiota selventämään rekisterinpitäjien oikeusvastuuta; korostaa, että olisi selvennettävä, onko vastuussa ensimmäinen vai viimeinen rekisterinpitäjä vai ovatko he vastuussa yhdessä;

28. pyytää komissiota edistämään henkilötietojen suojaa koskevia EU-normeja kaikkien asiaan liittyvien kansainvälisten foorumeiden ja sopimusten yhteydessä; kiinnittää tässä yhteydessä huomiota komissiolle esittämäänsä kehotukseen antaa ehdotus sopimukseen perustumattomia velvoitteita koskevan Rooma II -asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi niin, että se kattaa myös tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat rikkomukset, sekä neuvostolle esittämäänsä kehotukseen sallia neuvotteluiden käynnistäminen sellaisen kansainvälisen sopimuksen tekemiseksi, jonka nojalla yksityishenkilöt saavat käyttöönsä tehokkaita muutoksenhakukeinoja tapauksissa, joissa heidän EU:n lainsäädännön mukaisia tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia oikeuksiaan on rikottu;

29. tähdentää, että televiestintäalan tarkistetuissa puitteissa vahvistetut turvallisuutta ja henkilötietosuojan loukkauksia koskevat ilmoitukset on otettava huomioon kaikissa uusissa yleisvälineissä yhtäläisten toimintaedellytysten ja yhtenäisen suojan varmistamiseksi kaikille kansalaisille.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

9.5.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Henri Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Silvana Koch-Mehrin, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Algirdas Saudargas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Alexandra Thein


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.4.2011)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa

(2011/2025(INI))

Valmistelija: Matteo Salvini

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A.  ottaa huomioon, että tietosuojadirektiivi 95/46/EY ja televiestintäpaketista annettu direktiivi 2009/140/EY mahdollistavat henkilötietojen vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla,

B.   ottaa huomioon, että kaikenlaiset sosiaaliset verkostot lisääntyvät internetissä koko ajan ja että etenkin nuoret jakavat niissä henkilökohtaisia tietojaan,

C.  ottaa huomioon, että vaikka direktiiviin 1995/46/EY keskeiset periaatteet ovat edelleen voimassa, globalisaatio ja nopea tekninen kehitys ovat tuoneet uusia haasteita henkilötietojen suojaamiseen, koska tietojenkäsittelyn riippuvuus monimutkaisista tietoteknisistä välineistä on lisääntynyt ja koska internetin käyttö on yleistynyt muun muassa sähköisen kaupankäynnin, sähköisen terveydenhuollon, sähköisten viranomaispalveluiden, sosiaalisen median lisääntyneen käytön, verkon käyttötottumuksia seuraavan mainonnan ja etäresurssipalveluiden johdosta,

D.  ottaa huomioon, että henkilötietojen vaihdon lisääntyminen ja uudet teknologiset edistysaskeleet ovat johtaneet henkilötietojen keräämisen, varastoinnin ja käytön lisääntymiseen ja että ne nostavat esiin kysymyksen sovellettavan lainsäädännön määrittämisestä ja kaikkien osapuolten vastuiden määrittämisestä EU:n tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanon osalta (esim. EU:n kansalaisten henkilötietoja käsittelevä yritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee EU:n ulkopuolella ja joka toimii myös EU:n ulkopuolella sijaitsevien yritysten alihankkijana),

E.   katsoo, että tietosuojadirektiivin 95/46/EY tarkistukseen olisi sisällytettävä kattava tietosuojalainsäädäntöä koskevan EU:n kehyksen uudistus, jossa vahvistettaisiin aiempaa ankarammat säännöt tiedonkeruun osalta ja muun muassa määrättäisiin tiedottamisesta henkilölle, miksi hänen tietojaan kerätään ja käytetään, kuka niitä kerää ja käyttää ja miten pitkäksi aikaa ne kerätään ja niitä käytetään, sekä verkossa että verkon ulkopuolella,

F.   ottaa huomioon, että ostosten tekeminen verkossa ei ole yhtä turvallista kuin sen ulkopuolella henkilöllisyysvarkauden vaaran vuoksi ja koska henkilötietojen käsittely- ja käyttötapaa koskevat tiedot eivät ole läpinäkyviä,

G.  ottaa huomioon, että yritykset käyttävät ja kaupan alalla käytetään yhä enemmän asiakaskortteja (esim. klubi-, bonus- ja etukortit), joiden avulla voidaan luoda tai luodaan asiakasprofiileja,

H.  ottaa huomioon, että tietoja, joita asiakaskorteilla kerätään, käytetään asiakasprofiilien luomiseen ja että tällaisten tietueiden kaupankäynnille on syntynyt markkinat,

1.   kehottaa tehostamaan sisämarkkinoiden tietosuojaa koskevaa ulottuvuutta niin verkossa kuin verkon ulkopuolellakin yhtenäistämällä jäsenvaltioiden lainsäädäntö täysimääräisesti mahdollisimman korkeiden tietosuojanormien ja televiestinnän puitesääntöjen tarjoaman mallin mukaisesti perusteellisen vaikutustenarvioinnin pohjalta, jotta voidaan lisätä oikeusvarmuutta, taata johdonmukainen tietosuojan taso, vähentää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, välttää vaaraa edullisimman oikeuspaikan valinnasta jäsenvaltioiden ankarampien ja löyhempien lainsäädäntöjen välillä ja taata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille taloudellisille toimijoille ja rekisterinpitäjille; katsoo, että tällä edistetään digitaalisia sisämarkkinoita ja vähennetään yritysten, etenkin pk-yritysten tarpeettomia kustannuksia;

2.   katsoo, että EU:n tietosuojasäännösten täytäntöönpano on edelleen epätasaista ja hajanaista koko EU:ssa, millä on siten haitallinen vaikutus ihmisten perusoikeuksiin ja -vapauksiin tietosuojan ja yksityisyyden, sopimussuhteita koskevan oikeusvarmuuden ja selkeyden, sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen, kuluttajan järjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen, rajatylittävien siirtojen ja sisämarkkinoilla toimivien yritysten ja pk-yritysten todella tasapuolisten toimintaedellytysten luomisen osalta;

3.   toteaa, että tietosuojan merkitys sisämarkkinoilla on entistä tärkeämpi;

4.   kehottaa tarkistamaan pikaisesti EU:n nykyistä tietosuojalainsäädäntöä, varsinkin kun uudenlaiset tietojenkäsittelymuodot, kuten profiilien luominen tai tietojen eteenpäin lähettäminen ilman asianomaisen lupaa, vaarantavat henkilötietojen suojan säilymisen;

5.   kehottaa erityisesti mukauttamaan tietosuojasäännöt sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin perusperiaatteisiin kaikilla tietosuojan aloilla hajanaisen lähestymistavan välttämiseksi;

6.   korostaa toimivien sisämarkkinoiden tarvetta tietosuojasääntöjen johdonmukaisen, kattavan ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, kun otetaan huomioon uusien tekniikoiden vaikutus yksilön oikeuksiin, menettelyjen avoimuus sekä asianosaisten henkilöiden oikeutetut edut ja jotta varmistetaan samalla henkilötietojen siirrettävyys niin sisämarkkinoiden kuin internetin ja sille ominaisen avoimuuden ja yhteenliitettävyyden tehokkaan toiminnan helpottamiseksi;

7.   katsoo, että kaikkia eri keskitettyjen asiointipisteiden välillä ja sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmässä (IMI) liikkuvia henkilötietoja ja tietoja saa käsitellä, käyttää ja kerätä vain laillisia tarkoituksia varten ja että väärinkäyttöä vastaan on otettava käyttöön tarvittavat suojatoimet;

8.   huomauttaa, että on tärkeää saattaa direktiivi maailmanlaajuisen teknisen kehityksen suhteen ajan tasalle;

9.   on sitä mieltä, että profiilien luominen saisi olla sallittua vain, jos sille on oikeusperusta tai jos asianomainen sen tietoisesti hyväksyy ja hyväksynnän olisi oltava vapaaehtoista ja asianomaisen milloin tahansa peruttavissa;

10. panee merkille, että etäresurssipalvelujen kehitys ja aiempaa laajempi käyttö luovat uusia haasteita yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta; kehottaa siksi selkeyttämään valmiuksia rekisterinpitäjien, tietojen käsittelijöiden ja isäntäkoneiden osalta, jotta niille kuuluvat oikeudelliset vastuut voidaan osoittaa paremmin ja jotta rekisteröidyt tietävät, missä heidän tietojaan säilytetään, kuka pääsee käsiksi heidän tietoihinsa, kuka päättää, mihin tarkoitukseen heidän henkilötietojaan käytetään ja minkälaisia varmistus- ja palautusprosesseja on käytössä;

11. korostaa tarvetta toteuttaa tietosuojaa koskevia tiedotuskampanjoita ja koulutustoimia niin palveluntarjoajia kuin myös kansalaisia ja kuluttajia varten sekä kehittää heille suunnattuja viestintästrategioita; kehottaa varmistamaan, että kansalaiset saavat asianmukaiset tiedot heidän henkilötietojensa käyttöä koskevista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, tietynlaisten tietojen luovuttamisen lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksista, suostumuksen antamiseen liittyvistä ehdoista, tietojen siirrettävyydestä, yksityisyyden suojasta sekä niistä välineistä, joihin he voivat turvautua ehkäistäkseen tilanteet, jotka heikentävät heidän yksityisyyttään ja siten myös heidän oikeuttaan tulla unohdetuiksi (yksityishenkilöillä on oikeus siihen, että heidän henkilötietojaan ei enää kerätä, analysoida, käsitellä tai käytetä millään tavoin ja että tiedot tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita lakisääteistä tarkoitusta varten), erityisesti verkossa;

12. kehottaa komissiota lujittamaan, selkeyttämään ja yhtenäistämään määräyksiä tietoon perustuvasta vapaaehtoisesta suostumuksesta sekä selkeyttämään asiaan liittyviä sopimusehtoja; vaatii, että yleisesti ottaen henkilön on ensin annettava suostumuksensa, ennen kuin hänen tietonsa voidaan kerätä, analysoida, käsitellä tai siirtää eteenpäin; edellyttää myös, että kyseiset tiedot on ilmoitettava asianomaisen henkilön pyynnöstä ja että ne on myös tuhottava viimeistään kyseisen henkilön pyynnöstä; korostaa, että rekisteröidyille on tiedotettava selkeästi tietosuojan asianmukaisuuden tasosta kolmansissa maissa;

13. tähdentää, että tietosuojakysymykset vaikuttavat kuluttajien ja yritysten ohella myös työntekijöihin; kehottaa näin ollen ottamaan käyttöön työntekijöihin sovellettavia korkeita tietosuojastandardeja työntekijöiden liiallisen valvonnan hillitsemiseksi;

14. kehottaa komissiota selkeyttämään määräyksiä, jotka liittyvät henkilötietojen suojan alalla sovellettavaan lainsäädäntöön, koska on entistä vaikeampaa määritellä asianomaisten osapuolten vastuita kaupankäynnin globalisoitumisen takia; korostaa, että on välttämätöntä taata rekisterinpitäjien oikeusvarmuus ja välttää porsaanreikiä direktiivillä 95/46/EY säädetyssä henkilötietojen suojassa;

15. korostaa, että liiketoimen on aina tapahduttava niin, että asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen ja että sen lisäksi asiakkaalle on aina tarjottava riittävästi tietoa, jonka pohjalta hän voi tehdä omat ratkaisunsa;

16. kiinnittää komission huomion rekisterikeskusten sijainnin erittäin strategiseen luonteeseen ja mahdolliseen vaikutukseen, joka sijainnilla EU:n ulkopuolella voi olla;

17. suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin henkilötietosuojan loukkausta koskevasta ilmoitusjärjestelmästä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä ja katsoo, että sitä olisi lisäksi sovellettava johdonmukaisesti kaikilla aloilla, joilla edellytetään tietosuojaa; kehottaa tarkistamaan ja yksinkertaistamaan nykyistä henkilötietosuojan loukkausta koskevaa ilmoitusjärjestelmää niin, että sitä sovelletaan televiestintäalan ulkopuolellakin vakaviin tietosuojaloukkauksiin, jotta varmistetaan, että tietojenkäsittelyä koskevat vaatimukset eivät muodostu kohtuuttoman raskaiksi rekisterinpitäjille ja jotta päästään eroon alan toisistaan poikkeavista kansallisista vaatimuksista; kehottaa laajentamaan henkilötietosuojan loukkausta koskevaa ilmoitusjärjestelmää televiestintäalan ulkopuolelle vakaviin tietosuojaloukkauksiin ja korostaa loukkausten ilmoittamista koskevan yhdenmukaisen järjestelmän merkitystä;

18. painottaa, että henkilöiden itsemääräämisoikeus on asetettava etusijalle ja että jokaisella on oikeus saada maksutta tietoa hänestä kerätyistä tiedoista sekä oikeus vaatia tietojen ja erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin luotujen profiilien poistamista;

19. korostaa, että henkilötietojen säilyttäjien kannalta on tärkeää nimittää tietosuojan valvoja, jolla on selkeästi määritetty tehtävä; katsoo, että sisämarkkinoilla toimivien organisaatioiden olisi voitava nimittää tietosuojan valvoja EU:ssa harjoittamaansa toimintaa varten;

20. kehottaa komissiota ottamaan direktiivin 95/46/EY uudelleenarvioinnin yhteydessä etäresurssipalveluihin liittyvät tietosuojakysymykset asianmukaisesti huomioon sekä varmistamaan, että tietosuojasääntöjä sovelletaan kaikkiin asiaankuuluviin osapuoliin, mukaan luettuna televiestintäalan toimijat ja muut kuin televiestintäalan toimijat, ja varmistamaan samalla etäresurssipalvelujen kehittämisen;

21. korostaa, että henkilötietojen saamista koskevien menettelyjen on oltava selkeästi ja välittömästi kansalaisten saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja niitä on tuettava yhteyspisteiden verkostolla ja niiden on oltava saatavilla verkossa; kehottaa erityisesti yksinkertaistamaan täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä;

22. kehottaa komissiota tutkimaan tietojen saamista, oikaisemista ja poistamista koskevia tapoja ja turvautumaan vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun sisämarkkinoilla erityisesti verkkoympäristössä, ja korostaa asianmukaisen rikkomuksia koskevan politiikan tarvetta;

23. kehottaa lisäämään kansallisten viranomaisten täytäntöönpanon valvontamahdollisuuksia niiden EU:n ulkopuolisten yritysten suhteen, joiden toiminta kohdistuu EU:n kuluttajiin;

24. vaatii edistämään yksityisyyden suojaa parantavien tekniikoiden käyttöä ja panemaan täytäntöön sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteen, jotta voidaan varmistaa, että yksityisyyttä koskevat kysymykset sisältyvät tulevaan tekniseen kehitykseen; kehottaa komissiota kannustaman tekniikantarjoajia sisällyttämään tekniikoiden kehittämiseen ja käyttöönottoon keskeiset yksityisyyttä koskevat periaatteet, mukaan luettuna periaate, jonka mukaan tietoja on kerättävä mahdollisimman vähän, läpinäkyvyys ja käyttäjävalvonta, jotta henkilötietojen suojan korkea taso voidaan varmistaa kaikkialla sisämarkkinoilla;

25. kehottaa komissiota tutkimaan yhteistyössä Euroopan standardointikomitean kanssa mahdollisuutta kehittää palvelustandardeja henkilötietojen käsittelylle ja siihen liittyvien tiedonhallintavälineiden kehittämiselle ja ottamaan asianmukaisesti huomioon sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteen; katsoo, että kyseisillä suunnittelustandardeilla voitaisiin edistää parhaita käytäntöjä tiedonhallintajärjestelmien kehittämisessä ja parantaa erityisesti tietokannan hallintaa ja varastointia koskevien sovellusten turvallisuusominaisuuksia; korostaa kuitenkin, että kaikkien ehdotusten olisi oltava tekniikkaneutraaleja ja innovaatiota edistäviä;

26. kehottaa komissiota tarkistamaan Euroopan standardointikomitean kanssa laitteistomuisteja koskevat eurooppalaiset standardit ottaen asianmukaisesti huomioon sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteen ja edistämään sellaisten valmistusstandardien kehittämistä, joiden nojalla on mahdollista poistaa lopullisesti tieto laitteista, joita ei enää käytetä henkilötietojen varastointiin, tai hävittää ne muuten; katsoo lisäksi, että kyseisillä standardeilla edistettäisiin valmistuksen parhaita käytäntöjä; korostaa kuitenkin, että kaikkien ehdotusten olisi oltava tekniikkaneutraaleja ja innovaatiota edistäviä;

27. kehottaa vahvistamaan tietosuojatyöryhmän asemaa, jotta sen asema yhtenäisten tietosuojasääntöjen täytäntöönpanossa voidaan virallistaa ja jotta voidaan taata sen riippumattomuus Euroopan komissiosta;

28. kehottaa komissiota suorittamaan itsesääntelyaloitteita koskevan vaikutustenarvioinnin valvoakseen paremmin tietosuojasääntöjen noudattamista;

29. kehottaa kehittämään EU:n sertifiointijärjestelmän yksityisyyden ja tietosuojan alalla; katsoo, että se olisi jäsenneltävä niin, että siinä vältettäisiin rasittamasta yrityksiä – ja erityisesti pk-yrityksiä – kalliilla ja byrokraattisilla velvoitteilla, jotka saattaisivat vähentää osallistumista; katsoo, että järjestelmän olisi oltava tekniikkaneutraali, se olisi pystyttävä tunnustamaan maailmanlaajuisesti ja sen olisi oltava kohtuuhintainen, jotta siihen liittymiselle ei luotaisi esteitä;

30. tukee sellaisen verkkosivuja koskevan EU:n sertifiointijärjestelmän luomista, joka olisi yhdenmukainen EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa, joka olisi laadittu EU:n yksityisyyden suojaa koskevan tunnuksen tai EuroPriSe-järjestelmän (vapaaehtoinen EU:n laajuinen merkki, joka todistaa atk-pohjaisten tuotteiden tai palvelujen yhdenmukaisuudesta EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa) mukaisesti, jota voitaisiin soveltaa koko EU:ssa ja jolla korvattaisiin olemassa olevat erilaiset yksityiset sertifiointijärjestelmät ja merkit, jotka tunnustetaan usein vain paikallisesti; katsoo, että siitä olisi ennen hyväksymistä tehtävä perusteellinen vaikutustenarviointi;

31. katsoo, että itsesääntelyaloitteiden kehittämisellä ja edistämisellä voidaan parantaa nykyisiä tietosuojaa koskevia puitteita erityisesti täytäntöönpanon osalta, vaikka niillä ei voida korvata lainsäädännöllisiä toimenpiteitä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita rohkaisemaan tällaisia aloitteita sekä kehittämään ja edistämään välineitä, jotka tekevät itsesääntelystä sopimisen houkuttelevammaksi talouden toimijoille;

32. vetoaa komissioon, ettei se liiallisella lainsäädännön yhdenmukaistamisella rajoittaisi hyväksi todettuja tietosuojajärjestelmiä, kuten esimerkiksi yhdistettyä tietosuojavalvontaa, jossa yrityksen sisäisestä tietosuojavalvonnasta vastaa yrityksen oma tietosuojavaltuutettu ja ulkoisesta valvonnasta valtion tietosuojaviranomainen;

33. tukee yhteisten ja selkeiden perusteiden laatimista EU:n tasolla tarkastusten tekemiseksi yksityisyyden ja tietosuojan alalla;

34. suhtautuu myönteisesti komission kantaan suojelun tasojen vastavuoroisuudesta niiden rekisteröityjen osalta, joiden tietoja viedään kolmansiin maihin tai säilytetään kolmansissa maissa; kehottaa kuitenkin komissiota toteuttamaan päättäväisiä toimia sääntely-yhteistyön parantamiseksi kolmansien maiden kanssa, jotta sovellettavia sääntöjä ja EU:n ja kolmannen maan tietosuojalainsäädäntöjen lähentymistä voidaan selkeyttää; kehottaa komissiota edistämään tätä asialistan ensisijaisena kohtana transatlanttisen talousneuvoston uudelleenkäynnistämisessä;

35. kehottaa kehittämään aiempaa helpompia ja tehokkaampia menetelmiä henkilötietojen kansainvälisten siirtojen mahdollistamiseksi ja varmistamaan samalla ihmisten henkilötietojen ja yksityisyyden suojan riittävät tasot;

36. kehottaa komissiota säilyttämään direktiivin 95/46/EY 9 artiklassa säädetyt nykyiset poikkeukset ja vapautukset tietyistä tietosuojasäännöistä journalistisia tarkoituksia varten vapaan ja riippumattoman tiedonvälityksen takaamiseksi EU:ssa ja taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten luovuuden tukemiseksi.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

13.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.4.2011)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa

(2011/2025(INI))

Valmistelija: Seán Kelly

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  korostaa, että on tarpeen määritellä nykyistä paremmin ja laaja-alaisemmin, mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan sähköisessä ja digitaalisessa ympäristössä ja erityisesti käytettäessä uudenlaisia tunnistus- ja seurantajärjestelmiä sekä HTTP-evästeitä ja sovellettaessa direktiiviä 2002/58/EY(1), jotta voidaan taata oikeusvarmuus sähköisillä sisämarkkinoilla ja parantaa tietosuojaa;

Avoimuus

2.  painottaa, että on tärkeää tiedottaa käyttäjille toimivaltaisesta tietosuojaviranomaisesta sekä siitä, miten käyttäjät voivat helposti tarkastaa, korjata ja poistaa henkilötietonsa järjestelmistä;

3.  korostaa, että on otettava käyttöön tarkoituksenmukaiset menettelyt, joilla käyttäjien – nimenomaisesti ilmaisema eikä oletettu – suostumus tai kieltäytyminen voitaisiin rekisteröidä;

4.  muistuttaa, että Internetin käyttäjillä täytyy olla oikeus "tulla unohdetuksi" nettiyhteisösivustoilla ja pilvipalveluissa; korostaa tältä osin, että käyttäjillä olisi oltava oikeus valvoa, mitkä heidän henkilötiedoistaan ovat julkisia;

5.  korostaa, että työnantajalle ilmoitettuja käyttäjän ammatillista asemaa koskevia henkilötietoja ei saa julkaista eikä välittää kolmansille osapuolille ilman käyttäjän ennalta antamaa suostumusta;

6.  korostaa, että kaikki käyttäjät kokevat yleensä tietosuojaselosteet hyvin vaikealukuisiksi ja vaikeaselkoisiksi, ja kannattaa siksi sellaisen informatiivisen järjestelmän käyttöönottoa, jonka ansiosta rekisteröidyn on mahdollista ymmärtää, miten hänen henkilötietojaan käsitellään sen jälkeen, kun hän on antanut siihen suostumuksensa;

Lasten ja alaikäisten henkilöiden tietosuoja

7.  painottaa, että lasten ja alaikäisten henkilöiden henkilötietoja on sähköisessä ympäristössä suojattava erityisin toimenpitein; toistaa, että media- ja digitaalisen lukutaidon olisi oltava oleellinen osa peruskoulutusta, jotta lapset ja alaikäiset henkilöt oppivat toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti sähköisessä ympäristössä;

8.  korostaa, että nettiyhteisöpalvelujen ylläpitäjien on julkaistava turvallisuutta koskevat periaatteensa selkeästi ja yksinkertaisesti ilmaistuina ja sijoitettava nämä tiedot näkyvälle paikalle, jotta alaikäiset palvelujen käyttäjät voivat arvioida vaaratekijät; painottaa erityisesti, että alaikäisille palvelujen käyttäjille olisi annettava tarkoituksenmukaista ohjausta ja heidän anonymiteettiään olisi suojattava, jos he käyttävät verkossa salanimeä; korostaa, että heitä olisi myös kehotettava antamaan mahdollisimman vähän tietoja verkkoyhteisöissä ja heille olisi tehtävä kaikilta osin selväksi, millaisia vaaroja liittyy henkilökohtaisten tietojen kuten valokuvien, puhelinnumeroiden ja kotiosoitteiden ilmoittamiseen verkossa;

9.  pyytää tämän vuoksi jäsenvaltioita liittämään medialukutaidon kiinteäksi osaksi koulujen ja muiden oppilaitosten, myös esikoulujen, opetusohjelmaa, ja tarjoamaan opettajille ja ohjaajille riittävät mahdollisuudet koulutukseen ja täydennyskoulutukseen;

10. kehottaa velvoittamaan rekisterinpitäjät ottamaan käyttöön iäntarkistusjärjestelmiä, kuitenkin siten, etteivät järjestelmät vaaranna kuluttajien yksityisyyttä eivätkä estä kuluttajien oikeutettua verkkopalvelujen käyttöä;

11. kehottaa vahvistamaan erityiset velvoitteet ja vaatimukset, joita on sovellettava käsiteltäessä alaikäisiin henkilöihin ja etenkin lapsiin liittyviä tietoja ja joissa olisi muun muassa kiellettävä lapsiin liittyvien arkaluontoisten tietojen kerääminen; ehdottaa, että henkilötietojen kerääminen alaikäisiltä sallittaisiin ainoastaan siinä tapauksessa, että keräämiseen on laillinen tarkoitus;

12. katsoo, että kerättäessä ja käsiteltäessä koululaisia tai muiden oppilaitosten oppilaita koskevia tietoja on noudatettava asianmukaista huolellisuutta, ja tietoja voidaan jakaa ainoastaan, jos siihen on saatu suostumus ja lasten etua pidetään ensisijaisena perusteena;

13. ehdottaa, että otetaan käyttöön järjestelmä, jonka avulla rekisteröidyn saatavilla olisi heti, ennen suostumuksen antamista, tieto tarjotusta tietosuojan tasosta; katsoo, että järjestelmä voisi perustua asteikkoon ja sitä valvoisi riippumaton viranomainen;

Valistus

14. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita järjestämään alaikäisille ja etenkin lapsille ja heidän huoltajilleen tarkoitettuja valistuskampanjoita, joissa tuodaan esiin heidän yksityisyyteensä sähköisessä ympäristössä kohdistuvat riskit ja kerrotaan, miten he voivat suojautua niiltä, sekä tehdään selväksi, että heidän on itse toimittava vastuullisesti; painottaa, että nämä tiedot on esitettävä selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa; katsoo, että tätä vaatimusta olisi sovellettava erityisesti sellaisten tekstien laatimiseen, jotka koskevat nimenomaisen suostumuksen antamista tietojen käyttöön;

15. suosittelee lisäksi, että rekisterinpitäjille ja tietojen käsittelijöille järjestetään koulutusta ja valistuskampanjoita, joissa heille kerrotaan heitä koskevista velvoitteista ja vastuista;

16. korostaa, kuinka tärkeää on säilyttää ja tarvittaessa vahvistaa direktiivin 95/46/EY(2) 9 artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia journalistisia tarkoituksia varten, sillä ne ovat journalistisen toiminnan välttämätön edellytys yhä monimutkaisemmassa teknologisessa toimintaympäristössä ja välttämätön edellytys tiedotusvälineiden tehtävän toteuttamiselle demokraattisissa yhteiskunnissa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

12.4.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nadja Hirsch, Seán Kelly

(1)

EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(2)

EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.5.2011)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa

(2011/2025(INI))

Valmistelija: Françoise Castex

EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  korostaa, että globaalin tietoyhteiskunnan nopea teknologinen kehitys edellyttää kattavia ja johdonmukaisia tietosuojasääntöjä; toteaa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja oikeudellisesti sitovan perusoikeuskirjan myötä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artikla voisi olla erityinen oikeusperusta, jonka nojalla voidaan hyväksyä yksi henkilötietosuojaa koskeva oikeudellinen väline, jos se perustuu EU:n säännöksissä vahvistettuun korkeimpaan tasoon, ja katsoo, että tämä tarjoaisi suuremman oikeusvarmuuden; katsoo, että perusoikeuskirjan 8 artiklaa on noudatettava täysin tässä yhteydessä;

2.  katsoo, että tietosuojakysymysten lisääntynyt mutkikkuus ja nykytilanne, jossa jäsenvaltioiden kansallisia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu, edellyttää kattavan oikeudellisen välineen hyväksyntää Euroopan tasolla; kehottaa komissiota luomaan henkilötietosuojan loukkausta koskevan ilmoitusjärjestelmän, joka vastaa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin nojalla käyttöön otettua järjestelmää televiestintäalalla;

3.  kehottaa komissiota tarttumaan tilaisuuteen ja vakauttamaan ja vahvistamaan rekisteröityjen henkilöiden suojan korkean tason EU:n tietosuojalainsäädännön parantamiseksi;

4.  korostaa, että oikeus tutustua tietoihin ei merkitse ainoastaan oikeutta tutustua kaikkiin käsiteltyihin henkilökohtaisiin tietoihin, mukaan luettuina tietojen alkuperä ja niiden vastaanottajat, vaan myös oikeutta saada ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa automaattisen tietojenkäsittelyn logiikasta; painottaa, että tästä viimeksi mainitusta näkökohdasta tulee entistä tärkeämpi profiloinnin ja tiedonlouhinnan yhteydessä;

5.  kehottaa komissiota takaamaan tietosuojaoikeuksien ja kuluttajien oikeuksien väliset synergiat;

6.  muistuttaa, että on suojeltava erityisesti heikoimmassa asemassa olevia, etenkin lapsia, esimerkiksi asettamalla oletusarvoksi korkea tietosuojataso ja toteuttamalla asianmukaisia ja erityisiä toimia heidän henkilötietojensa suojaamiseksi; katsoo, että kansallisten tietosuojaviranomaisten olisi toteutettava valistuskampanjoita, jotka on suunnattu etenkin alaikäisille;

7.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon suotuisimman käsittelypaikan etsimisen (forum shopping) ehdotuksissaan sovellettavan oikeuden määrittelemiseksi;

8.  katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä olisi vahvistettava yleiseksi periaatteeksi avoimuus, koska se helpottaisi rekisteröityjen henkilöiden omien tietojen valvontaa;

9.  tukee vakaasti komission tiedonantoa tietoon perustuvaan suostumukseen perusperiaatteen osalta ja pyytää komissiota selventämään ja vahvistamaan asiaa koskevia sääntöjä;

10. on huolissaan käyttötottumuksia seuraavaan internetmainontaan liittyvistä riskeistä ja muistuttaa, että sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä edellytetään asianomaisen henkilön nimenomaista ja ennakolta antamaa suostumusta evästeiden lähettämiseksi ja hänen verkkokäyttäytymisensä seuraamiseksi siinä tarkoituksessa, että hänelle lähetetään henkilökohtaisten tietojen perusteella kohdennettuja ilmoituksia;

11. on tyytyväinen komission päätökseen tutkia, voitaisiinko ottaa käyttöön henkilötietosuojan loukkausta koskeva yleinen ilmoitusvelvollisuus, jota sovelletaan tällä hetkellä vain televiestintäalalla;

12. kehottaa komissiota ehdottamaan erityisiä toimia lasten suojelemiseksi, sillä he eivät aina ole tietoisia internetin käyttöön liittyvistä riskeistä;

13. huomauttaa, että eurooppalaisten sääntöjen tarkistaminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia eurooppalaisille yrityksille, sillä ne vaikuttaisivat yritysten kilpailukykyyn kolmansien maiden kilpailijoihin verrattuna;

14. katsoo, että olisi kannustettava itsesääntelyyn esimerkiksi käytännesääntöjen muodossa;

15. toteaa, että henkilötietosuoja koskee kaikkia ihmisiä, mutta tämän oikeuden toteuttaminen ei saa johtaa rikollisen toiminnan tai rikollisten suojeluun; muistuttaa, että perusoikeuskirjan 47 artiklassa annetaan jokaiselle, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, oikeus käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja tuomioistuimessa;

16. tukee pyrkimyksiä edistää täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia lainsäädäntöön perustuvia itsesääntelyaloitteita tietosuojakehyksen tarkistamisen yhteydessä, kuten komission tiedonannossa ehdotetaan, ja kannattaa EU:n sertifiointijärjestelmien tukemista edelleen; muistuttaa, että julkisista hankinnoista vastaavien tahojen pitäisi olla tärkeässä roolissa ja esimerkkinä tässä asiassa;

17. tukee vakaasti komission tiedonantoa ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että kansallisille tietosuojaviranomaisille annetaan asianmukaiset valtuudet ja omat resurssit, jotta ne voivat suorittaa moitteettomasti tehtävänsä jäsenvaltioissa ja jotta niiden riippumattomuus taataan;

18. kehottaa komissiota jatkamaan vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa johdonmukaisen kansainvälisen oikeudellisen kehyksen vahvistamiseksi, sillä etäresurssipalvelut ja teknologian kehitys antavat rekisterinpitäjille mahdollisuuden toimia useammassa kuin yhdessä maassa; kehottaa komissiota myös vahvistamaan yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen käsitettä kansainvälisten tiedonsiirtojen alalla;

19. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä 29 artiklassa tarkoitetun työryhmän tehtävän ja roolin vahvistamiseksi, jotta sen puolueettomuus ja toiminnan avoimuus varmistetaan, kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä parannetaan ja henkilötietosuojasääntöjen täytäntöönpanon yhdenmukaistamista vahvistetaan; kehottaa komissiota samalla ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla varmistetaan yhdenmukaisuus Euroopan tietosuojavaltuutetun, kansallisten tietosuojaviranomaisten ja 29 artiklassa tarkoitetun työryhmän toimivallan harjoittamisessa;

20. kehottaa komissiota varmistamaan, että direktiivissä annetaan selvät ja yhdenmukaiset määritelmät;

21. kehottaa komissiota vahvistamaan henkilötietojen käsittelyn laajan avoimuuden säädöskehyksessä;

22. kehottaa komissiota varmistamaan tietojen mahdollisimman vähäistä keräämistä ja tarkoituksen rajoittamista koskevien periaatteiden noudattamisen;

23. painottaa oikeutta tutustua tietoihin sekä oikaista ja poistaa niitä;

24. kehottaa komissiota laatimaan erityisiä rajoittavia järjestelyjä arkaluonteisille tiedoille, mikä edellyttää tämän tietokategorian selkeää määrittelyä;

25. kehottaa komissiota varmistamaan, että nykyisen tietosuojadirektiivin 9 artiklan journalistisia tarkoituksia varten tehdyt poikkeukset säilytetään ja että pyritään kaikin tavoin arvioimaan tarve kehittää näitä poikkeuksia edelleen mahdollisten uusien, lehdistönvapauden suojelemiseksi säädettyjen säännösten valossa;

26. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki internet-operaattorit ottavat vastuulleen tietosuoja-asiat, ja vaatii erityisesti, että mainostajat ja sisällöntuottajat tiedottavat käyttäjille selvästi ja ennakolta kaikesta käyttäjiä koskevasta tietojen keruusta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.5.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Syed Kamall, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pablo Arias Echeverría


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.6.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Heidi Hautala, Stavros Lambrinidis, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Zuzana Roithová, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Marita Ulvskog, Silvia-Adriana Ţicău

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö