ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти

23.6.2011 - (COM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Bill Newton Dunn


Процедура : 2010/0298(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0246/2011
Внесени текстове :
A7-0246/2011
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти

(COM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0597),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0356/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 15 март 2011 г.[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 ноември 2010 г.[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7‑0246/2011),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти

Предложение за регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските детергенти

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията оцени употребата на фосфати в детергенти в доклада до Съвета и Европейския парламент във връзка с употребата на фосфати. След извършен допълнителен анализ Комисията заключи, че употребата на фосфати в домакинските перилни детергенти следва да бъде ограничена, за да се намали въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация и да се намалят разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите. Намалението на тези разходи превишава разходите за промяна на производствената формула на домакинските перилни детергенти с употребата на алтернативни на фосфатите вещества.

(1) В съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията оцени употребата на фосфати в детергенти в доклада до Съвета и Европейския парламент във връзка с употребата на фосфати. След извършен допълнителен анализ Комисията заключи, че употребата на фосфати в домакинските перилни детергенти следва да бъде ограничена, за да се намали въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация и да се намалят разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите. Намалението на тези разходи превишава разходите за промяна на производствената формула на домакинските перилни детергенти с употребата на алтернативни на фосфатите вещества. Изключително необходимо е обаче, с цел справяне с проблема относно недостига на фосфор, да се въведат на практика технологии и съответното оборудване за извличане на фосфор.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) За получаване на ефикасни алтернативи на базираните на фосфати перилни детергенти е необходима употребата на малки количества други фосфорни съединения, а именно фосфонати, които, ако бъдат използвани във все по-големи количества, биха могли да породят опасения във връзка с опазването на околната среда.

(2) За получаване на ефикасни алтернативи на базираните на фосфати перилни детергенти понастоящем е необходима употребата на малки количества други фосфорни съединения, а именно фосфонати, или на други добавки, например поликарбоксилати. Тези вещества не са лесно биоразградими. Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда заключи в своето становище от 29 май 2007 г., озаглавено „Органични съставки, които не са повърхностно активни, и детергенти на основата на зеолит”, че наличната информация не е достатъчна, за да се изключи евентуална опасност, произтичаща от тези вещества, и препоръча да бъде предоставена допълнителна информация с цел по-обстойна и по-пълна оценка на риска. Ако тези вещества бъдат използвани във все по-големи количества поради ограничаването на използването на фосфати, това би могло да породи проблеми за околната среда.

Обосновка

Понастоящем други добавки се използват не само в домакинските перилни детергенти, а и в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини. Важно е да се вземат предвид заключенията на съответния научен комитет на Европейската комисия, съгласно които тези добавки могат напълно да предизвикат проблеми за околната среда, както и препоръката да бъде предоставена допълнителна информация.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Тъй като целите на действието, което трябва да се предприеме, а именно намаляване на въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация и намаляване на разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите, не могат да бъдат постигнати в задоволителна степен от държавите-членки, поради това че национални мерки с различни технически спецификации не могат да повлияят на качеството на трансграничните водни тела, и следователно тези цели могат да бъдат реализирани в по-висока степен на равнището на Съюза, който може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(4) Тъй като целите на действието, което трябва да се предприеме, а именно намаляване на въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация, намаляване на разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите и гарантиране на гладкото функциониране на вътрешния пазар на домакински детергенти, не могат да бъдат постигнати в задоволителна степен от държавите-членки, поради това, че национални мерки с различни технически спецификации не могат да повлияят на качеството на трансграничните водни тела, и следователно тези цели могат да бъдат реализирани в по-висока степен на равнището на Съюза, който може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Обосновка

С оглед на липсата на хармонизация на равнище ЕС по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти държавите-членки са избрали различни подходи, довели впоследствие до силна фрагментация на вътрешния пазар на тези детергенти, що се отнася до тяхното съдържание на фосфати. За да се подобри свободното движение на домакински перилни детергенти на вътрешния пазар, е необходимо да се хармонизират различаващите се национални правила.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти да бъдат разширени, за да обхващат и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини или детергентите за учрежденски и промишлени цели, тъй като все още не съществуват приемливи в техническо и икономическо отношение алтернативи на употребата на фосфати в посочените детергенти.

(5) Ефикасни домакински детергенти за автоматични съдомиялни машини с ограничена концентрация на фосфор вече присъстват на пазара. В този смисъл е целесъобразно ограниченията по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти да бъдат разширени, за да обхващат и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини. Не е целесъобразно, обаче, тези ограничения да се прилагат и за детергентите за учрежденски и промишлени цели, тъй като все още не съществуват приемливи в техническо и икономическо отношение алтернативи на употребата на фосфати в посочените детергенти.

Обосновка

Целесъобразно е ограничаването на употребата на фосфати и други фосфорни съединения и в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може да изменя приложенията към посочения регламент.

(7) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може да изменя приложенията към Регламент (EО) № 648/2004. От особена важност е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище.

Обосновка

Целесъобразно е да се гарантира провеждането на консултации от страна на Комисията. (Формулировка от Общото споразумение относно практическите условия за използването на делегирани актове).

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Целесъобразно е да бъдат предвидени разпоредби за отложеното прилагане на определеното в настоящия регламент ограничаване, с което да бъде дадена възможност на операторите, по-специално на малките и средните предприятия, да променят производствената формула на техните базирани на фосфати домакински перилни детергенти чрез употребата на алтернативни вещества по време на обичайния им цикъл за промяна на производствената формула, с което разходите да бъдат сведени до минимум.

(9) Целесъобразно е да бъдат предвидени разпоредби за отложеното прилагане на определените в настоящия регламент ограничения, с което да бъде дадена възможност на операторите, по-специално на малките и средните предприятия, да променят производствената формула на техните базирани на фосфати домакински перилни детергенти и домакински детергенти за автоматични съдомиялни машини чрез употребата на алтернативни вещества по време на обичайния им цикъл за промяна на производствената формула, с което разходите да бъдат сведени до минимум.

Обосновка

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) При все това, от държавите-членки се изисква да спазват Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите1 като въведат достатъчни и подходящи системи за пречистване на води и, в частност, оборудват пречиствателни станции за отпадъчни води за целите на етап на третично пречистване в съответствие с Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води2. Това е значителен принос за осигуряване на високото качество на европейските води и по-специално за намаляване на изхвърлянето на фосфати от точкови източници.

 

____________

 

OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

2 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) В приетия на 15 ноември 2007 г. План за действие за Балтийско море на Хелзинкската комисия (HELCOM) и в съобщението на Комисията от 10 юни 2009 г. относно стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море се посочва, че с цел намаляване на еутрофикацията на Балтийско море, която е достигнала опасно високо равнище, съдържащите се в домакинските перилни детергенти фосфати трябва да бъдат заменени по подходящ начин с други вещества, а изхвърлянето на хранителни вещества (по-специално фосфати) в морето трябва да бъде намалено, като подобни мерки биха допринесли за намаляване на еутрофикацията и в други морета.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9в) Тъй като фосфатите, които се съдържат в домакински перилни детергенти, представляват само една малка част от фосфатите, които причиняват еутрофикацията на моретата, трябва, с цел опазване на морската среда, да бъде намалено също така в по-голяма степен количеството на фосфатите от други източници, които попадат в моретата.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Съображение 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) Съображение 20 се заменя със следното:

 

"С цел гарантиране на единни условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1."

 

_____________

 

1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13.

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните правомощия, установени в Регламент (EС) 182/2011 от 16 февруари 2011 г.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 2 – точки 3 и 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 2 точка 3 се заменя със следния текст:

(2) Член 2 се изменя, както следва:

 

а) точка 3 се заменя със следния текст:

“3. „Почистване“ означава процесът, чрез който зацапването се отделя от субстрата и се привежда в разтворено или диспергирано състояние.“

“3. „Почистване“ означава процесът, чрез който зацапването се отделя от субстрата и се привежда в разтворено или диспергирано състояние.“

 

б) точка 9 се заменя със следния текст:

 

9. „Пускане на пазара“ означава доставяне или предоставяне по възмезден или безвъзмезден начин на трета страна. Всеки внос се счита за пускане на пазара.“

Обосновка

С цел гарантиране на правна сигурност и хармонизирано използване на понятията е целесъобразно определението „пускане на пазара“ да се приведе в съответствие с респективните определения, предвидени в Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (EО) № 1272/2008 (класифициране, етикетиране и опаковане), тъй като основен предмет и на трите регламента са веществата и смесите.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 4 а - параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изброените в приложение VIа детергенти, които се предлагат на пазара преди посочената в това приложение дата, могат да продължат да се предлагат на пазара до ...*, без да е необходимо да отговарят на определените в посоченото приложение ограничения по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения.

 

_____________

 

*ОВ, моля въведете дата: 2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Тази преходна разпоредба ще гарантира, че детергентите, които са пуснати на пазара в съответствие с действащото законодателство, могат да продължат да се предлагат на пазара още две години след влизането в сила на настоящия регламент. С тази разпоредба определените в настоящия регламент нови изисквания относно съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения не би трябвало да доведат до тежест, що се отнася до детергентите, които отговарят на условията, предвидени в действащото законодателство.

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3a (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 5 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В член 5 параграф 4 се заменя със следното:

 

"4. Въз основа по-специално на оценката, извършена от държавите-членки, Комисията може да разреши дерогация от изискванията в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2. При необходимост, преди да издаде решение за тази дерогация, тя извършва допълнителна оценка на сведенията, посочени в параграф 3 от настоящия член. Тя взема решение в срок от дванадесет месеца след получаване на резултата от оценката, предадена от държавата-членка, освен ако се прилага член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като в този случай срокът е 18 месеца."

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните правомощия, установени в Регламент (EС) № 182/2011 от 16 февруари 2011 г.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

 

"3. Ако Комисията откаже да предостави дерогация, тя извършва това в срок от дванадесет месеца след получаване на резултата от оценката, предвидена в член 5, параграф 3, предадена от държавата-членка, освен ако не се прилага член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като в този случай срокът е 18 месеца. Тя може да определи преходен период, в който постепенно ще се прекрати пускането на пазара и използването на въпросното повърхностноактивно вещество. Този преходен период не може да надвишава две години от деня, в който Комисията вземе своето решение."

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните правомощия, установени в Регламент (EС) № 182/2011 от 16 февруари 2011 г.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 в (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) В член 10 параграф 2 се заменя със следното:

 

“2. Ако има основание да се смята, че даден тест, който е извършен съгласно метода, предвиден в приложения II, III, IV или VIII, е дал погрешно положителни резултати, компетентните власти на държавите-членки информират Комисията за това и тя проверява въпросните резултати и взема необходимите мерки посредством делегирани актове, в съответствие с член 13а.“

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно делегираните актове.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 г (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 11 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В член 11 параграф 4 се заменя със следното:

 

"4. Освен това на опаковката на детергентите, които се продават на масовия потребител, предназначени за употреба като перилни детергенти, трябва да фигурират указанията, предвидени в раздели Б и Ба от приложение VII.“

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 д (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 11 - параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В член 11 се добавя следният параграф:

 

"6a. С цел да се предотврати нарушаване на свързаната с опазването на околната среда конкурентоспособност, производителите не предявяват претенции от екологична гледна точка за свойства, които просто отговарят на определените в законодателството на Съюза изисквания.“

Обосновка

Следва да не се позволява на производителите да объркват потребителите със свойства на продуктите, които просто се изискват от законодателството на Съюза. Например не следва да се позволява предявяването на претенция за това, че даден продукт е безфосфатен, по отношение на категориите продукти, за които забраната на фосфатите вече е влязла в сила.

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В член 12 параграф 3 се заличава.

(4) Член 12 се заменя със следното:

 

„Член 12

Процедура на комитета

 

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“

Обосновка

Адаптиране на основния акт към новите процедури относно изпълнителните правомощия, установени в Регламент (EС) № 182/2011 от 16 февруари 2011 г.

Изменение  20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да приема изменения, необходими за адаптиране на приложенията към техническия и научния прогрес, посредством делегирани актове в съответствие с членове 13а, 13б и 13в. Винаги когато това е възможно, Комисията използва европейски стандарти.

1. Комисията е оправомощена да приема изменения, необходими за адаптиране на приложенията към техническия и научния прогрес, посредством делегирани актове в съответствие с член 13а. Винаги когато това е възможно, Комисията използва европейски стандарти.

2. Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент по отношение на детергентите на основата на разтворители посредством делегирани актове в съответствие с членове 13а, 13б и 13в.

2. Комисията е оправомощена да приема необходими изменения на приложенията към настоящия регламент по отношение на детергентите на основата на разтворители посредством делегирани актове в съответствие с член 13а.

3. Когато Научният комитет по козметичните средства и нехранителните продукти е определил основани на риска индивидуални пределни стойности на концентрацията на алергенните ароматни вещества, Комисията съответно адаптира пределната стойност 0,01 %, посочена в раздел А на приложение VII, в съответствие с членове 13а, 13б и 13в.

3. Когато Научният комитет по козметичните средства и нехранителните продукти е определил основани на риска индивидуални пределни стойности на концентрацията на алергенните ароматни вещества, Комисията съответно е оправомощена да приема делегирани актове с цел адаптиране на пределната стойност 0,01 %, посочена в раздел А от приложение VII, в съответствие с член 13а.

Изменение  21

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 648/2004

Членове 13а, 13б и 13в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Добавят се следните членове 13a, 13б и 13в:

(6) Създава се следният член:

„Член 13а

„Член 13а

Упражняване на делегирането

Упражняване на делегирането

1. Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 13, се предоставят на Комисията за неограничен период от време.

1. Правомощието за приемане на делегираните актове, посочени в член 13, се предоставя на Комисията при условията, посочени в настоящия член.

 

1а. Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от …*.

 

1б. Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в член 13, може да бъде оттеглено от Европейския парламент или от Съвета по всяко време. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощието, посочено в него. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са влезли в сила.

2. След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

2. Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

3. Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, определени в членове 13б и 13в.

3. Делегиран акт, приет съгласно член 13, влиза в сила само в случай, че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че са решили да не повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

_______________

 

* ОВ: Моля посочете датата на влизане в сила на настоящия регламент.“

Член 13б

 

Оттегляне на делегирането

 

1. Европейският парламент или Съветът могат по всяко време да оттеглят посоченото в член 13 делегиране на правомощия.

 

2. Институцията, която е започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага необходимите усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочи делегираните правомощия, които биха могли да бъдат оттеглени, и евентуалните основания за оттеглянето.

 

3. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Член 13в

 

Възражения срещу делегираните актове

 

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с един месец.

 

2. Ако до изтичането на посочения срок нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата. Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

 

3. Ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която отправя възражения срещу делегиран акт, посочва основанията си за това.“

 

Изменение  22

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 16 – параграф -1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Най-късно до декември 2013 г. Комисията извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на фосфонати и поликарбоксилати в детергентите и ако е обосновано, представя законодателно предложение за постепенната им забрана или ограничаване на употребата им само за конкретни приложения.

Обосновка

Съгласно препоръките на Научния комитет на Европейската комисия е необходима допълнителна оценка за фосфонатите и поликарбоксилатите, тъй като не може да бъде изключена опасност за околната среда. Затова Комисията следва да извърши преглед на тяхната употреба.

Изменение  23

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. Комисията извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини и ако е обосновано, представя законодателно предложение за постепенната им забрана или ограничаване на употребата им само за конкретни приложения.“

Най-късно до 31 декември 2016 г. Комисията извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на фосфати и други фосфорни съединения в детергенти за промишлени и учрежденски цели и ако е обосновано, представя законодателно предложение за постепенната им забрана или ограничаване на употребата им само за конкретни приложения.“

Обосновка

Целесъобразно е да се разгледа употребата на фосфати и други фосфорни съединения в детергенти за промишлени и учрежденски цели с цел гарантиране на съгласуван подход.

Изменение  24

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 16 – параграф 1a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Най-късно до 31 декември 2016 г. Комисията извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и ако е обосновано, представя законодателно предложение, в което се предвижда пределна стойност в размер на 0,2 % за съдържанието на фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини.

Обосновка

Комисията следва, ако е обосновано, да предложи пределна стойност в размер на 0,2 % за съдържанието на фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, за да се гарантира високо равнище на опазване на околната среда и на човешкото здраве. В Швеция подобни пределни стойности вече са в сила и това следва да е възможно също така в ЕС.

Изменение  25

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 16 – параграф 1б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Най-късно до 31 декември 2014 г. Комисията също така извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно техническите и икономическите перспективи и перспективите в областта на устойчивото развитие във връзка с извличането и рециклирането на фосфати от битови отпадни води, животински тор и промишлени отпадъци, като взема предвид управлението на ресурсите и геополитическите аспекти във връзка със запасите от фосфорит и извършва оценка на последиците от употребата и евентуалното рециклиране на фосфатите в детергентите.

Обосновка

Фосфатите са невъзобновяем ресурс, незаменим за прехраната на населението по света, както и в приложенията му в медицината и промишлеността. ЕС зависи основно от вноса, тъй като запасите са съсредоточени в Китай и Западна Сахара. От друга страна, изпълнението на директивите на ЕС за опазване на водите ще доведе до все по-широкото прилагане на мерки за отстраняване на фосфатите. Това предоставя важна възможност за развиване на извличането и рециклирането на фосфатите, което ще превърне един поток от отпадъци в потенциален невносен ресурс.

Изменение  26

Предложение за регламент – акт за изменение

Приложение

Регламент (ЕО) № 648/2004

Приложение VІa

 

Текст, предложен от Комисията

Ограничения по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент

Ограничения

Дата, от която се прилага ограничението

Домакински перилни детергенти

Не могат да бъдат пускани на пазара, ако общото тегловно съдържание на фосфор е 0,5 % или повече

1 януари 2013 г.

 

Изменение

Ограничения по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни СЪЕДИНЕНИЯ

Детергент

Ограничения

Дата, от която се прилага ограничението

Домакински перилни детергенти

Не могат да бъдат пускани на пазара, ако общото тегловно съдържание на фосфор е 0,5 g или повече за стандартно зареждане на перална машина съобразно посоченото в раздел Б от приложение VII.

1 януари 2013 г.

Домакински детергенти за автоматични съдомиялни машини

Не могат да бъдат пускани на пазара, ако общото съдържание на фосфор в стандартна доза е 0,5 g или повече.

Стандартната доза е препоръчителната доза, изразена в грамове или милилитри, за нормално замърсени съдове за сервиране, независимо от степента на твърдост на водата, в една напълно натоварена съдомиялна машина за 12 комплекта. Тази доза е валидна независимо от евентуални препоръки за дозировка и продукти, които се добавят за предварително измиване. Тя не обхваща също така детергенти, които се използват при окончателното измиване в хода на програмата.

1 януари 2015 г.

Обосновка

Някои съставки на фосфорна основа, например фосфонатите, се използват при минимална концентрация в продукти, които не съдържат фосфати. Поради ефекта от концентрацията в концентрирани продукти може да бъде надхвърлена пределната стойност от 0,5 % съдържание на фосфор. Поради тази причина чрез определянето на пределната стойност като 0,5 грама фосфор за стандартно зареждане на перална машина може да бъде предотвратено затрудняване на допълнителното концентриране, което допринася значително за устойчивост.

Целесъобразно е също така ограничаването на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, като пределните стойности следва поради същите причини да бъдат изразени в грамове.

Изменение  27

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11a (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Приложение VII – раздел Ба (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) В приложение VІІ се създава следният раздел:

 

„Ба. Информация относно устойчивата употреба

 

Без да се засяга Директива 2006/114/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия)1, етикетите на домакинските перилни детергенти:

 

указват съответната информация, с помощта на лого и/или текст, за насърчаване на устойчивата употреба на перилните детергенти, като например препоръки да се избягва непълното зареждане на пералните машини, да се обръща внимание на указанията за дозиране, да се пере на ниска температура и да се рециклират или пълнят повторно опаковките, и

 

съдържат позовавания на други съществуващи източници, като например интернет уебсайтове с допълнителна информация за потребителите, за да им се предостави възможност да получат достъп до полезни препоръки, предложения и съвети, насърчаващи устойчивата им употреба.

 

______________

 

1 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.“

  • [1]  ОВ С .../Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  ОВ C ..., ..., стр. ....

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящото предложение на Комисията за регламент е да се намали количеството на фосфора, използван в детергентите в домакинските перални машини. Комисията избра регламент, а не директива, с цел по-добра хармонизация на различните правила на национално равнище.

Фосфатите попадат в нашите водни системи, реките, потоците, езерата и особено в басейна на река Дунав и Балтийско море. Фосфорът поддържа живота. В резултат на това водораслите и други бързоразвиващи се растения пролиферират при увеличен източник на фосфор във водата. Това води до еутрофикация - извънредно голям растеж на водорасли, който води до кислороден глад на други живи организми и може също така да стане причинител на токсини, смърт на риби, растения и други видове, както и понижаване на качеството на самата вода.

Поради това, с цел изчистване на водите в Европа е желателно намаляването на количеството фосфор, което достига водите на нашия континент, а и в целия свят.

В ЕС фосфати се използват най-вече в торовете, но те остават до голяма степен в почвата. Фосфорът попада във водата основно с помощта на човека и други бозайници: основният източник е под формата на фекалии и урина, които естествено са извън обхвата на настоящото предложение.

При все това, фосфорът от домакинските перилни детергенти има съществен принос, като той достига водните канали директно. Поради това предложението на Комисията се приветства силно.

Наред с това, съществува и друг домашен източник на фосфати, а именно тези от детергентите, използвани в автоматичните съдомиялни машини (детергенти за СМ).

Фосфатите се използват в детергентите с цел неутрализиране на твърдостта на водата, което да позволи ефикасно почистване, като също изпълняват и други функции за засилване на постигнатия при почистването резултат.

Усложнения представлява обстоятелството, че твърдостта на водата варира извънредно много на територията на ЕС. В скандинавските страни водата е като цяло мека, така че формули на детергенти с по-малко количество фосфати са достатъчно добри. В други части на ЕС, като например Южна Европа, водата е по-твърда, което обуславя по-голямо количество фосфати в детергентите, с цел ефективно почистване на дрехи и съдове.

Действително, съществуват алтернативи на фосфатите в детергентите и в частност на детергентите за домакинските перални машини, като тенденцията е към формули без фосфати. Течните детергенти за перални машини без фосфати вече заемат голям и нарастващ дял от пазара в ЕС. Въпреки че детергентите за СМ са все още основно базирани на фосфати, съществуват продукти и технологии без фосфати. Алтернативните формули на детергенти при все това изискват използването на фосфонати (които също съдържат фосфор, макар и в много по-малки количества) за ефективно почистване. Следователно не е възможна пълна забрана на фосфора.

Текущото състояние на националното законодателство в ЕС отразява тенденцията за избягване на използването на фосфати в детергентите, като някои държави-членки вече прилагат ограничения за детергентите за домашните перални машини, а някои въвеждат ограничения и за детергентите за СМ. Това фрагментира вътрешния пазар за детергенти, като води до разходи за дружествата, които осъществяват дейност в няколко държави-членки. Наред с това, при липсата на хармонизирано законодателство на ЕС, ЕС изпитва трудности при постигането на договореност с трети страни относно намаляването на съдържанието на фосфор в домакинските перилни детергенти и детергентите за съдомиялни машини в регионални инициативи за пречистване на водата, като например в Плана за действие за Балтийско море на Хелзинкската комисия (HELCOM) и Стратегията за Балтийско море.

Изглежда е широко прието, максималното количество фосфати за измиване да се установи на 0,5 г. на доза (съобразно стандартното зареждане с пране) за домакинските перилни препарати. Изразяването на тази пределна стойност в грамове на измиване, а не в проценти тегловно съдържание, както първоначално беше предложено от Комисията, ще позволи на производителите на перилни детергенти да произвеждат по-компактни, концентрирани формули, които няма да съдържат по-голямо количество форсфор от 0,5% от тегловното съдържание на стандартната понастоящем доза, но в които фосфорът (от фосфонати) би могъл да представлява повече от 0,5% от общото тегло.

При срещата на докладчика на комисията и докладчиците в сянка голямо мнозинство поддържаше включването на домакинските детергенти за СМ в предложението. Тъй като няма стандартно зареждане за автоматичните съдомиялни машини, пределната стойност следва също да се установи на 0,5% Р от теглото.

Определяйки срок, в рамките на който фосфорът в домакинските перилни детергенти и в детергентите за СМ да се ограничи, можем да дадем най-големия възможен принос за намаляване на риска от еутрофикация в ЕС във възможно най-кратък срок. Установяването на разумен срок за пределната стойност на фосфора в детергентите за СМ ще даде стимул за необходимите нововъведения за ускоряване на прехода към формули без фосфати, като същевременно ще даде достатъчно време за намаляване на отрицателното въздействие върху производителите. Това ще осигури и хармонизация на вътрешния пазар.

Докладчикът препоръчва осъществяването на проучване на осъществимостта и потенциалното въздействие на забрана за фосфати за детергентите за учрежденски и промишлени цели, където положението е много по-сложно.

По отношение на включването на детергентите за СМ в регламента, комисията желае да обмисли избора между ускоряването на кампанията срещу еутрофикацията и загубата на работни места в МСП, които произвеждат детергенти за СМ с голямо съдържание на фосфати и за момента не разполагат с ноу-хау за това, как да произвеждат детергенти без фосфати, въпреки че за съжаление изглежда не съществува статистика относно застрашените работни места.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (14.4.2011)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти
(COM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD))

Докладчик по становище: Marc Tarabella

КРАТКА ОБОСНОВКА

Вътрешният пазар на домакински перилни детергенти понастоящем е фрагментиран, що се отнася до съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения. Хармонизираният подход е необходим, за да се допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния пазар на детергенти.

С оглед на липсата на хармонизация на равнище ЕС по отношение на нивата на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти държавите-членки са избирали варианти измежду няколко възможни подхода. Определени държави-членки са предприели национални мерки за ограничаване на употребата на фосфати в детергентите. Други държави-членки са избрали варианта с доброволните действия от страна на сектора, насочени към ограничаване на употребата на фосфати в детергентите; възможно е обаче определени производители да не се почувстват обвързани с изпълнението на доброволно поети задължения. Освен това десет държави-членки въобще нямат никакви ограничения относно нивата на фосфатите в детергентите. Това разнообразие в подходите е довело до силна фрагментация на вътрешния пазар на детергентите, вследствие на което производителите на детергенти са задължени да се съобразяват с различаващи се национални правила, като това на свой ред е причина за загуба на време и допълнителни разходи.

При това, по отношение на продуктите, които не са предмет на законодателство, уреждащо тяхното хармонизиране, се прилага принципът на взаимното признаване. Съгласно Регламент (ЕО) № 764/2008 относно взаимното признаване[1] от държавите-членки се изисква да приемат продукти, а по този начин и съдържащи различни нива на фосфати детергенти, които се предлагат законно на пазара на друга държава-членка, освен ако не могат да докажат, че съществуват конкретни основания в подкрепа на противното. Относително кратките срокове за администрациите на държавите-членки, в рамките на които те трябва да вземат решение за взаимно признаване, предполагат сериозна тежест, особено когато се касае за многобройни продукти.

Следователно, за да се подобри свободното движение на домакински перилни детергенти на вътрешния пазар, се препоръчва хармонизиране на различаващите се национални правила относно съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в тези детергенти. Още повече че това би допринесло за елиминирането на разходите, дължащи се на текущото фрагментиране на вътрешния пазар, които се поемат от производителите и националните администрации, като ще се избегне свързаната с взаимното признаване тежест.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 648/2004 Комисията оцени употребата на фосфати в детергенти в доклада до Съвета и Европейския парламент във връзка с употребата на фосфати. След извършен допълнителен анализ Комисията заключи, че употребата на фосфати в домакинските перилни детергенти следва да бъде ограничена, за да се намали въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация и да се намалят разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите. Намалението на тези разходи превишава разходите за промяна на производствената формула на домакинските перилни детергенти с употребата на алтернативни на фосфатите вещества.

(1) В съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите1 Комисията оцени употребата на фосфати в детергенти в доклада до Съвета и Европейския парламент във връзка с употребата на фосфати. След извършен допълнителен анализ Комисията заключи, че употребата на фосфати в домакинските перилни детергенти следва да бъде забранена, за да се намали въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация и да се намалят разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите. Намалението на тези разходи превишава разходите за промяна на производствената формула на домакинските перилни детергенти с употребата на алтернативни на фосфатите вещества. Освен това въвеждането на забраната за фосфатите би допринесло за хармонизирането на вътрешния пазар на домакински перилни детергенти, постигайки по този начин подобрение по отношение на свободното движение на тези детергенти.

 

_______

1 ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1.

Обосновка

С оглед на липсата на хармонизация на равнище ЕС по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти държавите-членки са избрали различни подходи, довели впоследствие до силна фрагментация на вътрешния пазар на тези детергенти, що се отнася до тяхното съдържание на фосфати. За да се подобри свободното движение на домакински перилни детергенти на вътрешния пазар, е необходимо да се хармонизират различаващите се национални правила.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) За получаване на ефикасни алтернативи на базираните на фосфати перилни детергенти е необходима употребата на малки количества други фосфорни съединения, а именно фосфонати, които, ако бъдат използвани във все по-големи количества, биха могли да породят опасения във връзка с опазването на околната среда.

(2) За получаване на ефикасни алтернативи на базираните на фосфати перилни детергенти е необходима употребата на малки количества други фосфорни съединения, а именно фосфонати, които изпълняват много конкретна функция, различна от функцията на фосфатите, и се използват в толкова малки количества, че не допринасят по измерим начин за еутрофикацията.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Взаимодействието между фосфатите и другите фосфорни съединения изисква внимателен избор на обхвата и нивото на ограничаването. Ограничаването следва да се прилага за всички фосфорни съединения, за да се предотврати това фосфатите, по отношение на които се налагат ограничения, да бъдат просто заменени с други фосфорни съединения. Ограничаването на съдържанието на фосфор следва да е достатъчно малко като стойност, за да се предотврати ефективно предлагането на пазара на базирани на фосфатите домакински перилни детергенти, но и да е достатъчно голямо, за да се позволи употребата на минималното необходимо количество фосфонати за алтернативни продукти.

заличава се

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Тъй като целите на действието, което трябва да се предприеме, а именно намаляване на въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация и намаляване на разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите, не могат да бъдат постигнати в задоволителна степен от държавите-членки, поради това че национални мерки с различни технически спецификации не могат да повлияят на качеството на трансграничните водни тела, и следователно тези цели могат да бъдат реализирани в по-висока степен на равнището на Съюза, който може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(4) Тъй като целите на действието, което трябва да се предприеме, а именно намаляване на въздействието на фосфатите от детергенти по отношение на рисковете от еутрофикация, намаляване на разходите на пречиствателните станции за отпадъчни води за отстраняването на фосфатите и гарантиране на безпроблемното функциониране на вътрешния пазар на домакински перилни детергенти, не могат да бъдат постигнати в задоволителна степен от държавите-членки, поради това, че национални мерки с различни технически спецификации не могат да повлияят на качеството на трансграничните водни тела, и следователно тези цели могат да бъдат реализирани в по-висока степен на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Обосновка

С оглед на липсата на хармонизация на равнище ЕС по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти държавите-членки са избрали различни подходи, довели впоследствие до силна фрагментация на вътрешния пазар на тези детергенти, що се отнася до тяхното съдържание на фосфати. За да се подобри свободното движение на домакински перилни детергенти на вътрешния пазар, е необходимо да се хармонизират различаващите се национални правила.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Не е целесъобразно ограниченията по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти да бъдат разширени, за да обхващат и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини или детергентите за учрежденски и промишлени цели, тъй като все още не съществуват приемливи в техническо и икономическо отношение алтернативи на употребата на фосфати в посочените детергенти.

(5) Не е целесъобразно забраната на фосфатите в домакинските перилни детергенти да бъде разширена, за да обхване и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини или детергентите за учрежденски и промишлени цели, или да се ограничи използването на фосфати в тези детергенти, тъй като все още не съществуват приемливи в техническо и икономическо отношение алтернативи на употребата на фосфати в посочените детергенти и тъй като все още не е извършена оценка на въздействието, която да оцени последиците от разширяването на ограниченията, обхващайки и домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, и по-специално оценка на разходите за промяна на производствените формули и на въздействието на химикалите, използвани в безфосфатните формули, потреблението на вода и електроенергия в домакинствата на етапа на употребата от страна на потребителите (цикъл „пране“ и „измиване“), както и икономическите разходи за потребителите.

Обосновка

Извършената оценка на въздействието беше насочена основно към фосфатите в домакинските перилни детергенти. Евентуалните промени в почистващото действие в резултат на преминаването към безфосфатни домакински детергенти за автоматични съдомиялни машини биха могли да доведат до съществено икономическо и екологично въздействие, което силно се различава от въздействието на домакинските перилни детергенти: използване на различни заместващи химикали, избор на програми за по-интензивно измиване от страна на потребителите, с последици по отношение на разходите, потреблението на вода и потреблението на електроенергия (а по този начин и на CO2).

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може да изменя приложенията към посочения регламент.

(7) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може да изменя приложенията към Регламент (EО) № 648/2004. От особена важност е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище.

Обосновка

Важно е да се гарантира провеждането на консултации от страна на Комисията. Освен това тази формулировка представлява предложение за стандартна клауза, предвидена в приложението, съдържащо общото съгласие относно практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Целесъобразно е да бъдат предвидени разпоредби за отложеното прилагане на определеното в настоящия регламент ограничаване, с което да бъде дадена възможност на операторите, по-специално на малките и средните предприятия, да променят производствената формула на техните базирани на фосфати домакински перилни детергенти чрез употребата на алтернативни вещества по време на обичайния им цикъл за промяна на производствената формула, с което разходите да бъдат сведени до минимум.

(9) Целесъобразно е да бъдат предвидени разпоредби за отложеното прилагане на определената в настоящия регламент забрана, с което да бъде дадена възможност на операторите, по-специално на малките и средните предприятия, да променят производствената формула на своите базирани на фосфати домакински перилни детергенти чрез употребата на алтернативни вещества по време на обичайния си цикъл за промяна на производствената формула, с което разходите да бъдат сведени до минимум.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 1 – параграф 2 – тире 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ограничения по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в детергентите.

– ограничения или забрани по отношение на съдържанието на фосфати в детергентите.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 2 – точки 3 и 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В член 2 точка 3 се заменя със следния текст:

(2) Член 2 се изменя, както следва:

 

a) точка 3 се заменя със следния текст:

„3. „Почистване“ означава процесът, чрез който зацапването се отделя от субстрата и се привежда в разтворено или диспергирано състояние.“

„3. „Почистване“ означава процесът, чрез който зацапването се отделя от субстрата и се привежда в разтворено или диспергирано състояние.“

 

б) точка 9 се заменя със следния текст:

 

9. „Пускане на пазара“ означава доставяне или предоставяне по възмезден или безвъзмезден начин на трета страна. Всеки внос се счита за пускане на пазара.“

Обосновка

С цел гарантиране на правна сигурност и хармонизирано използване на понятията е целесъобразно определението „пускане на пазара“ да се приведе в съответствие с респективните определения, предвидени в Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (EО) № 1272/2008 (класифициране, етикетиране и опаковане), тъй като основен предмет и на трите регламента са веществата и смесите.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 2 – точка 12 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) В член 2 се добавя следната точка:

 

„12a. „Оценка на жизнения цикъл“ означава оценката на въздействието на даден продукт върху околната среда на всички етапи – от добиването на суровините до производството на продукта и опаковката, транспортирането до обектите за продажба на дребно и последващата му употреба от потребителя, както и освобождаването от него.“

Обосновка

Тъй като в изменения 19 и 21 се споменава „оценка на жизнения цикъл“, е целесъобразно да се даде определение за това понятие.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 4 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изброените в приложение VIа детергенти, които не отговарят на определените в посоченото приложение ограничения по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения, не могат да бъдат пускани на пазара, считано от посочената в същото приложение дата.

Изброените в приложение VIа детергенти, които не отговарят на определените в посоченото приложение ограничения по отношение на съдържанието на фосфати, не могат да бъдат пускани на пазара, считано от посочената в същото приложение дата.

Изменение  12

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 4 а – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Изброените в приложение VIа детергенти, които са пуснати на пазара преди посочената в това приложение дата, могат да продължат да се предлагат на пазара до ...*, без да са длъжни да отговарят на определените в посоченото приложение ограничения по отношение на съдържанието на фосфати.

 

_______________________

* ОВ, моля, въведете дата: 2 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Тази преходна разпоредба ще гарантира, че детергентите, които са пуснати на пазара в съответствие с действащото законодателство, могат да продължат да се предлагат на пазара още две години след влизането в сила на настоящия регламент. С тази разпоредба определените в настоящия регламент нови изисквания относно съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения не би трябвало да доведат до тежест, що се отнася до детергентите, които отговарят на условията, предвидени в действащото законодателство.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 11 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) В член 11 параграф 4 се заменя със следния текст:

 

„4. Освен това на опаковката на детергентите, които се продават на масовия потребител, предназначени за употреба като перилни детергенти, трябва да фигурират указанията, предвидени в приложения VІІ Б и VІІ Ба.“

Изменение  14

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 11 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) В член 11 се добавя следният параграф:

 

„6a. С цел да се предотврати нарушаване на свързаната с опазването на околната среда конкурентоспособност, производителите не предявяват претенции от екологична гледна точка за свойства, които просто отговарят на определените в законодателството на Съюза изисквания.“

Обосновка

Следва да не се позволява на производителите да объркват потребителите със свойства на продуктите, които просто се изискват от законодателството на Съюза. Например не следва да се позволява предявяването на претенция за това, че даден продукт е безфосфатен, по отношение на категориите продукти, за които забраната на фосфатите вече е влязла в сила.

Изменение  15

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 13 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент по отношение на детергентите на основата на разтворители посредством делегирани актове в съответствие с членове 13а, 13б и 13в.

2. Комисията може да приема изменения на приложения I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII към настоящия регламент по отношение на детергентите на основата на разтворители посредством делегирани актове в съответствие с членове 13а, 13б и 13в.

Обосновка

Приложение VIa към регламента съдържа съществени елементи, поради което измененията на тези елементи трябва да се приемат от законодателя посредством законодателната процедура, вместо с делегирани актове.

Изменение  16

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 13 б – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

3. Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга валидността на делегираните актове, които вече са влезли в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Необходимо е да се посочи точната дата с цел да се гарантира правна сигурност. Освен това тази формулировка представлява предложение за стандартна клауза, предвидена в приложението, съдържащо общото съгласие относно практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение  17

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 13 в – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с един месец.

1. В срок от два месеца от датата на уведомлението Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с два месеца.

Обосновка

Удължаването с по-голям срок е желателно, за да се гарантира достатъчно време за внимателното разглеждане на мярката. Освен това двумесечният срок представлява предложение за стандартна клауза, предвидена в приложението, съдържащо общото съгласие относно практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение  18

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Държавите-членки могат да запазят съществуващите или да определят нови национални правила, засягащи ограниченията по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в детергентите, за които в приложение VIа не са посочени никакви ограничения по отношение на съдържанието, когато това е оправдано от съображения за опазване на водната среда и при наличието на приемливи в техническо и икономическо отношение алтернативи.

Държавите-членки могат да запазят националните правила, засягащи ограниченията по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в детергентите, за които в приложение VIа не са посочени никакви ограничения по отношение на съдържанието, когато това е оправдано от съображения за опазване на водната среда и при наличието на приемливи в техническо и икономическо отношение алтернативи.

Обосновка

За да се гарантира безпроблемното функциониране на вътрешния пазар на детергенти и да се избегне допълнителното му фрагментиране, държавите-членки следва да не бъдат поощрявани да определят нови национални правила, засягащи ограниченията по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения в детергентите. (Не се отнася до текста на български език.)

Изменение  19

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 16 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно до 31 декември 2014 г. Комисията извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини и ако е обосновано, представя законодателно предложение за постепенната им забрана или ограничаване на употребата им само за конкретни приложения.

1. Най-късно до 31 декември 2014 г. Комисията извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, след провеждането на проучване, базиращо се на оценка на жизнения цикъл на домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, наличните алтернативи, техните характеристики, разходната им ефективност и ограниченията, що се отнася до достъпа до технологии, и ако е обосновано, представя законодателно предложение за постепенната им забрана или ограничаване на употребата им само за конкретни приложения.

Обосновка

За да се гарантира цялостна проверка на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, Комисията следва, в частност, да възложи извършването на проучване с цел анализ на жизнения цикъл на домакинските детергенти за автоматични съдомиялни машини, наличните алтернативи, техните характеристики, разходната им ефективност и ограниченията, що се отнася до достъпа до технологии. Поради своята важност тези елементи следва да се вземат предвид при разглеждането на възможността за предприемане на действия в бъдеще по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в детергенти за автоматични съдомиялни машини.

Изменение  20

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

В срок до 31 декември 2014 г. Комисията също така извършва оценка и представя пред Европейския парламент и Съвета доклад относно техническите и икономическите перспективи и перспективите в областта на устойчивото развитие във връзка с оползотворяването и рециклирането на фосфати от битови отпадни води, животински тор и промишлени отпадъци, като взема предвид управлението на ресурсите и геополитическите аспекти във връзка със запасите от фосфорит и извършва оценка на последиците от използването и евентуалното рециклиране на фосфатите в детергентите.

Обосновка

Фосфатите са невъзобновяем ресурс, незаменим за прехраната на населението на Земята, както и в приложенията му в медицината и промишлеността. ЕС зависи основно от вноса, тъй като запасите са съсредоточени в Китай и Западна Сахара. От друга страна, изпълнението на директивите на ЕС за опазване на водите ще доведе до все по-широкото прилагане на мерки за отстраняване на фосфатите. Това предоставя важна възможност за развиване на оползотворяването и рециклирането на фосфатите, което ще превърне един поток от отпадъци в потенциален невносен ресурс.

Изменение  21

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 648/2004

Член 16 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В срок до 31 декември 2017 г. Комисията извършва оценка и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на фосфати и други фосфорни съединения в детергентите за учрежденски и промишлени цели, както и в други видове детергенти, след провеждането на проучване, базиращо се на оценка на жизнения цикъл на детергентите за учрежденски и промишлени цели, наличните алтернативи, техните характеристики, разходната им ефективност и ограниченията, що се отнася до достъпа до технологии, и ако е обосновано, представя законодателно предложение за постепенната им забрана или ограничаване на употребата им само за конкретни приложения.

Обосновка

Изглежда целесъобразно да се подложи на проверка употребата на фосфати и други фосфорни съединения в детергентите за учрежденски и промишлени цели, за да се гарантира съгласуван подход спрямо употребата на фосфати в различните видове детергенти. Понастоящем не разполагаме с жизнеспособни алтернативи нито от техническа, нито от икономическа гледна точка, що се отнася до детергентите за учрежденски и промишлени цели, но в бъдеще положението би могло да се развие, като поради това то следва да се наблюдава отблизо.

Изменение  22

Предложение за регламент – акт за изменение

Приложение

Регламент (ЕО) № 648/2004

Приложение VI a – заглавие и колона 2 – ред 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ограничения по отношение на съдържанието на фосфати и други фосфорни съединения

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФОСФАТИ

Не могат да бъдат пускани на пазара, ако общото тегловно съдържание на фосфор е 0,5 % или повече

Не могат да бъдат пускани на пазара, ако съдържат добавени фосфати

Изменение  23

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11 a (нова)

Регламент (ЕО) № 648/2004

Приложение VII – раздел Б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) В приложение VІІ се създава следният раздел:

 

Бa. Информация относно устойчивата употреба

 

Без да се засяга Директива 2006/114/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия)1, етикетите на домакинските перилни детергенти:

 

- указват съответната информация, с помощта на лого и/или текст, за насърчаване на устойчивата употреба на перилните детергенти, като например препоръки да се избягва непълното зареждане на пералните машини, да се обръща внимание на указанията за дозиране, да се пере на ниска температура и да се рециклират или пълнят повторно опаковките, и

 

- съдържат позовавания на други съществуващи източници, като например интернет уебсайтове с допълнителна информация за потребителите, за да им се предостави възможност да получат достъп до полезни препоръки, предложения и съвети, насърчаващи устойчивата им употреба.

 

__________

1 OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.“

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти

Позовавания

COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

10.11.2010 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Marc Tarabella

11.2.2011 г.

 

 

Дата на приемане

13.4.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Илиaна Ивaнова, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Marc Tarabella

  • [1]  Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 21).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти

Позовавания

COM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.10.2010 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

10.11.2010 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

10.11.2010 г.

IMCO

10.11.2010 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

1.12.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Bill Newton Dunn

19.1.2011 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.4.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

15.6.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Esther Herranz García, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Bill Newton Dunn, Alojz Peterle, Michail Tremopoulos, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anna Hedh, Catherine Stihler

Дата на внасяне

24.6.2011 г.