ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

23.6.2011 - (COM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Bill Newton Dunn


Διαδικασία : 2010/0298(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0246/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0246/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

(COM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0597),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0356/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2011[1],

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2010[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0246/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να περιοριστούν προκειμένου να μειωθεί η συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης των φωσφορικών αλάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα φωσφορικά άλατα.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να περιοριστούν προκειμένου να μειωθεί η συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης των φωσφορικών αλάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα φωσφορικά άλατα. Ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητο να επιβληθεί η καθιέρωση τεχνολογιών και σχετικού εξοπλισμού για την ανάκτηση φωσφόρου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης αυτού του στοιχείου.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων με βάση τα φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες θα μπορούσαν να είναι προβληματικά για το περιβάλλον.

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τα οικιακά απορρυπαντικά με βάση τα φωσφορικά άλατα απαιτούν προς το παρόν μικρές ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, δηλαδή φωσφονικά, ή άλλα συναποσκληρυντικά, όπως πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. Οι εν λόγω ουσίες δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμες. Στη γνωμοδότησή της της 29ης Μαΐου 2007 με τίτλο "Μη επιφανειοδραστικά οργανικά συστατικά και απορρυπαντικά που βασίζονται στο ζεόλιθο", η Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους διαπίστωσε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο κινδύνου λόγω της χρήσης των ουσιών αυτών και συνέστησε να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες για πιο εμπεριστατωμένη και πληρέστερη εκτίμηση του κινδύνου. Εάν οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνταν σε μεγαλύτερες ποσότητες λόγω της περιορισμένης χρήσης των φωσφορικών αλάτων, τούτο θα μπορούσε να είναι ανησυχητικό για το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Άλλες συναποσκληρυντικές ουσίες χρησιμοποιούνται σήμερα τόσο σε απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων όσο και σε απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων πιάτων. Είναι σημαντικό να γίνει παραπομπή στα πορίσματα της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής της Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία μπορεί να ανακύψουν περιβαλλοντικά προβλήματα με τη χρήση αυτών των συναποσκληρυντικών, καθώς και στη σχετική σύσταση ότι θα πρέπει να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Επειδή οι στόχοι των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, δηλαδή η μείωση της συμβολής των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού και η μείωση του κόστους για την εξάλειψη των φωσφορικών αλάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αφού τα εθνικά μέτρα με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που διασχίζει τα εθνικά σύνορα και επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(4) Επειδή οι στόχοι των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, δηλαδή η μείωση της συμβολής των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού, η μείωση του κόστους για την εξάλειψη των φωσφορικών αλάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς οικιακών απορρυπαντικών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αφού τα εθνικά μέτρα με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που διασχίζει τα εθνικά σύνορα και επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Αιτιολόγηση

Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την περιεκτικότητα των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις, τα κράτη μέλη δεν ακολούθησαν ενιαία προσέγγιση, κάτι το οποίο οδήγησε σε μια άκρως κατακερματισμένη εσωτερική αγορά για τα εν λόγω απορρυπαντικά όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα. Προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων στην εσωτερική αγορά, επιβάλλεται να εναρμονισθούν οι αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων από τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω απορρυπαντικά.

(5) Σήμερα διατίθενται στην αγορά αποτελεσματικά οικιακά απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων με περιορισμένη συγκέντρωση φωσφορικών αλάτων. Είναι λοιπόν σκόπιμο να επεκταθούν οι περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων από τα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων στα οικιακά απορρυπαντικά για τα αυτόματα πλυντήρια πιάτων. Δεν κρίνεται όμως σκόπιμο να επεκταθούν οι περιορισμοί αυτοί στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω απορρυπαντικά.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να περιορισθεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων και στα απορρυπαντικά για τα οικιακά αυτόματα πλυντήρια πιάτων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει διαβουλεύσεις. (Διατύπωση από το παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.)

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαφοροποιημένη εφαρμογή του περιορισμού που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαφοροποιημένη εφαρμογή των περιορισμών που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αναπαρασκευάσουν τα οικιακά απορρυπαντικά τους για τα πλυντήρια ρούχων που βασίζονται στα φωσφορικά άλατα και τα οικιακά απορρυπαντικά για τα αυτόματα πλυντήρια πιάτων, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Ωστόσο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων1 , χρησιμοποιώντας επαρκή και κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας υδάτων και ιδίως με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τριτογενές στάδιο επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων2. Πρόκειται για ουσιαστική συμβολή στη διασφάλιση της καλής ποιότητας των ευρωπαϊκών υδάτων και ιδίως στη μείωση σημειακών πηγών απορρίψεων φωσφορικών αλάτων.

 

____________

 

ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.

2 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Στο σχέδιο δράσης για τη Βαλτική Θάλασσα που θέσπισε στις 15 Νοεμβρίου 2007 η Επιτροπή για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Βαλτικής (HELCOM) και στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2009 για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χώρο της Βαλτικής επισημαίνεται ότι για τη μείωση του ευτροφισμού της Βαλτικής, που έχει φτάσει σε επικίνδυνα υψηλό επίπεδο, πρέπει να αντικατασταθούν καταλλήλως τα φωσφορικά άλατα που περιέχουν τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης με άλλες ουσίες και να περιορισθεί η έκχυση θρεπτικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των φωσφορικών αλάτων) στη θάλασσα, ενώ στο πλαίσιο αυτό η λήψη τέτοιου είδους μέτρων θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μείωση του ευτροφισμού σε άλλες θάλασσες.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ) Δεδομένου ότι τα φωσφορικά άλατα που περιέχονται στα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των φωσφορικών αλάτων που προκαλούν τον ευτροφισμό των θαλασσών, πρέπει, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι ποσότητες φωσφορικών αλάτων άλλης προέλευσης που διοχετεύονται στις θάλασσες.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Η αιτιολογική σκέψη 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1."

 

_____________

 

1 EE L 55, 28.2.2011, σ. 13.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 2 – σημεία 3 και 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 2 το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

 

α) το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. «καθαρισμός»: η διαδικασία με την οποία η βρωμιά αποσπάται από το υπόστρωμα και διαλύεται ή μετατρέπεται σε κατάσταση διαλύματος ή διασποράς.»

«3. «καθαρισμός»: η διαδικασία με την οποία η βρωμιά αποσπάται από το υπόστρωμα και διαλύεται ή μετατρέπεται σε κατάσταση διαλύματος ή διασποράς.»

 

β) το σημείο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«9. «Διάθεση στην αγορά»: η προμήθεια ή η διάθεση σε τρίτο είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Η εισαγωγή θεωρείται διάθεση στην αγορά.»

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και εναρμονισμένη χρήση των όρων επιβάλλεται να εναρμονιστεί ο ορισμός της "διάθεσης στην αγορά" με τους αντίστοιχους ορισμούς που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), δεδομένου ότι βασικό αντικείμενο και των τριών αυτών κανονισμών είναι ουσίες και μίγματα.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα απορρυπαντικά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIα, τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως την …* χωρίς να υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς ως προς την περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

 

_____________

 

*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η μεταβατική διάταξη θα εξασφαλίσει ότι τα απορρυπαντικά που τοποθετούνται στην αγορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά για άλλα δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Με αυτή την πρόνοια, οι νέες απαιτήσεις για την περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση όσον αφορά τα απορρυπαντικά που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«4. Βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση που πραγματοποιεί το κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί παρέκκλιση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2. Εφόσον απαιτείται, πριν από τη χορήγηση παρέκκλισης, η Επιτροπή αξιολογεί περαιτέρω τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Αποφασίζει δε εντός 12 μηνών από την παραλαβή της αξιολόγησης από το κράτος μέλος, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, οπότε η προθεσμία είναι 18 μήνες.»

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«3. Εάν η Επιτροπή αρνηθεί να χορηγήσει παρέκκλιση, το πράττει εντός 12 μηνών από την παραλαβή, από κράτος μέλος, της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, πλην της περίπτωσης του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, οπότε η προθεσμία είναι 18 μήνες. Μπορεί να ορίζει μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διάθεση στην αγορά και η χρήση της συγκεκριμένης επιφανειοδραστικής ουσίας καταργείται σταδιακά. Η μεταβατική αυτή περίοδος δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής.»

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«2. Σε περίπτωση υπόνοιας ότι μια δοκιμή διενεργηθείσα σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα παραρτήματα II, III, IV ή VIII κατέληξε σε εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή και η Επιτροπή επαληθεύει τα αποτελέσματα αυτά και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 13α.»

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«4. Επιπλέον, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό με προορισμό να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων αναγράφει τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VII μέρος Β και VII Βα.»

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β) Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος:

 

«6a. Προκειμένου να προληφθούν στρεβλώσεις της περιβαλλοντικής ανταγωνιστικότητας, οι κατασκευαστές δεν διατυπώνουν περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς για ιδιότητες οι οποίες αποτελούν απλώς συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ένωσης.»

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές πρέπει να εμποδίζονται να προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές προβάλλοντας ιδιότητες προϊόντων οι οποίες απλώς απαιτούνται από την ενωσιακή νομοθεσία. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να επιτρέπεται ισχυρισμός για μη περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα προκειμένου για κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες ήδη βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση των φωσφορικών αλάτων.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

(4) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Άρθρο 12

Διαδικασία της επιτροπής

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2. Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 182/2011/ΕΕ.»

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της βασικής πράξης για τις νέες διαδικασίες σχετικά με τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 13α, 13β και 13γ, τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί, όταν είναι δυνατόν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 13α, τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί, όταν είναι δυνατόν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 13α, 13β και 13γ, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα απορρυπαντικά με διαλύτες.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 13α, τις αναγκαίες τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα απορρυπαντικά με διαλύτες.

3. Στην περίπτωση που η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά και μη εδώδιμα προϊόντα έχει θεσπίσει επιμέρους όρια συγκέντρωσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου για τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες, η Επιτροπή προσαρμόζει ανάλογα, σύμφωνα με τα άρθρα 13α, 13β και 13γ, το όριο του 0,01% που ορίζεται στο τμήμα Α του παραρτήματος VII.

3. Στην περίπτωση που η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά και μη εδώδιμα προϊόντα έχει θεσπίσει επιμέρους όρια συγκέντρωσης βάσει αξιολόγησης κινδύνου για τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 13α, προκειμένου να προσαρμόζει ανάλογα το όριο του 0,01% που ορίζεται στο τμήμα Α του παραρτήματος VII.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρα 13α, 13β και 13γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 13α, 13β και 13γ:

(6) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 13α

"Άρθρο 13α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια.

1. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

1α. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη διάρκεια, αρχής γενομένης από...*.

 

1β. Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρμα στην ανάθεση της εξουσίας που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες ισχύουν ήδη.

2. Μόλις εκδίδει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

2. Μόλις εκδίδει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρούνται στην Επιτροπή υπό τους όρους των άρθρων 13β και 13γ.

3. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 13 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός διμήνου από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

_______________

 

* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού."

Άρθρο 13β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο το οποίο ξεκινήσει εσωτερική διαδικασία, προκειμένου να αποφασίσει εάν πρέπει να ανακληθούν ή όχι οι ανατεθείσες αρμοδιότητες φροντίζει να ενημερώσει το άλλο όργανο και την Επιτροπή εντός λογικής προθεσμίας πριν λάβει την οριστική απόφαση του, αναφέροντας τις ανατεθείσες αρμοδιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και τους λόγους αυτής της ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της ή από μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία προβλέπεται από την ίδια την απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 13γ

 

Αντιρρήσεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που η ίδια προβλέπει. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους."

 

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 16 - παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έως το Δεκέμβριο 2013, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη χρήση φωσφονικών και πολυκαρβοξυλικών ενώσεων στα απορρυπαντικά και, εφόσον δικαιολογείται, νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή κατάργησή τους ή τον περιορισμό ειδικών εφαρμογών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής της Επιτροπής, απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση για τα φωσφονικά και τις πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, εφόσον δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνός τους για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η χρήση τους θα πρέπει να επανεξετάζεται από την Επιτροπή.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία κατάργησή τους ή τον περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση και, εάν δικαιολογείται, υποβάλλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία κατάργησή τους ή τον περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και, εάν δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με όριο 0,2 % φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων πιάτων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει, εφόσον δικαιολογείται, να προτείνει όριο 0,2% για φωσφορικές ενώσεις σε απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων πιάτων προκειμένου να διασφαλισθεί η υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία ήδη τηρεί το όριο αυτό, τούτο θα πρέπει να είναι επίσης εφικτό και για την ΕΕ.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει επίσης έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις τεχνικές και οικονομικές προοπτικές και προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης για την ανάκτηση και ανακύκλωση φωσφορικών αλάτων από τα οικιακά λύματα, την κοπριά των ζώων και τα βιομηχανικά απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση των πόρων και τις γεωπολιτικές πτυχές των αποθεμάτων φυσικών φωσφορικών και την αξιολόγηση των συνεπειών για τη χρήση και την πιθανή ανακύκλωση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά.

Αιτιολόγηση

Τα φωσφορικά άλατα είναι μη ανανεώσιμοι πόροι, μη αντικαταστάσιμα για τη σίτιση του πληθυσμού της γης καθώς και σε ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η ΕΕ εξαρτάται ουσιαστικά από τις εισαγωγές, δεδομένου ότι τα αποθέματα είναι συγκεντρωμένα στην Κίνα και στη Δυτική Σαχάρα. Εξάλλου, η εφαρμογή των οδηγιών για την προστασία των υδάτων στην ΕΕ θα οδηγήσει σε αύξηση των εγκαταστάσεων απομάκρυνσης των φωσφορικών. Τούτο παρέχει σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της ανάκτησης και ανακύκλωσης φωσφορικών αλάτων μετατρέποντας το ρεύμα αποβλήτων σε δυνητικό, μη εισαγόμενο πόρο.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Παράρτημα VIα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Περιορισμοί σχετικά με την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά

Απορρυπαντικά

Περιορισμοί

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν η συνολική περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,5% κατά βάρος

1 Ιανουαρίου 2013

 

Τροπολογία

Περιορισμοί σχετικά με την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά

Απορρυπαντικά

Περιορισμοί

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του περιορισμού

Απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν η συνολική περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,5 γραμμαρίου για σύνηθες φορτίο πλυντηρίου όπως ορίζεται στο τμήμα B του Παραρτήματος VII

1 Ιανουαρίου 2013

Απορρυπαντικά για οικιακά αυτόματα πλυντήρια πιάτων

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν η συνολική περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,5 γραμμαρίου για συνήθη δόση.

Η συνήθης δόση αποτελεί την συνιστώμενη δόση σε γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα για κανονικά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη, και ανεξάρτητα από τη σκληρότητα του νερού, σε πλήρες πλυντήριο πιάτων με επιτραπέζια σκεύη 12 ατόμων. Η δόση αυτή ισχύει ανεξάρτητα από τυχόν συστάσεις για δόσεις ή για προϊόντα που προστίθεται για προπαρασκευαστικό καθαρισμό. Αποκλείονται επίσης προϊόντα για το ξέπλυμα στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος.

1 Ιανουαρίου 2015

Αιτιολόγηση

Ορισμένα συστατικά με βάση φωσφορικά άλατα χρησιμοποιούνται σε μικρή συγκέντρωση σε προϊόντα που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα, όπως τα φωσφονικά. Λόγω της σχέσης συγκέντρωσης σε συμπυκνωμένα προϊόντα, δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση του ορίου 0,5% για το φώσφορο. Για το λόγο αυτό, αναφέροντας τον περιορισμό του ανώτατου ορίου 0,5 γραμμαρίου φωσφόρου ανά σύνηθες φορτίο πλυντηρίου παρεμποδίζεται η περαιτέρω συμπύκνωση που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βιωσιμότητα.

Είναι επίσης σκόπιμο να περιορίζεται η χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά αυτόματων οικιακών πλυντηρίων πιάτων και να εκφράζεται ο περιορισμός αυτός σε γραμμάρια για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Παράρτημα VII – τμήμα B α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α) Στο Παράρτημα VII παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:

 

«Ba. Πληροφορίες για αειφόρο χρήση

 

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση)1, η σήμανση των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων:

 

αναφέρει σχετικές πληροφορίες, μέσω λογοτύπου και/ή κειμένου, σχετικά με την ενθάρρυνση της αειφόρου χρήσης των απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων, όπως συστάσεις για την αποφυγή της ελλιπούς φόρτωσης των πλυντηρίων, για την τήρηση των οδηγίες δοσολογίας, για το πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία και την ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, και

 

– περιέχει παραπομπές σε σχετικές πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν σε υπάρχουσες πηγές, όπως οι ιστότοποι στο Διαδίκτυο, για τους καταναλωτές, προκειμένου αυτοί να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιμες συστάσεις, υποδείξεις και συμβουλές, ενθαρρύνοντας την αειφόρο χρήση των απορρυπαντικών.

 

______________

 

1 ΕΕ L 376, 27. 12.2006, σ. 21."

  • [1]  ΕΕ C … /Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  ΕΕ C …, της …, σ. ...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας πρότασης κανονισμού της Επιτροπής είναι να μειωθεί το ποσοστό φωσφόρου που χρησιμοποιείται στα απορρυπαντικά στα οικιακά πλυντήρια. Η Επιτροπή προτίμησε κανονισμό αντί για οδηγία για να εναρμονίσει καλύτερα διαφορετικούς κανόνες σε εθνικό επίπεδο.

Τα φωσφορικά άλατα καταλήγουν στα υδάτινα συστήματα, στα ποτάμια, ρέματα, λίμνες, και συγκεκριμένα στη λεκάνη απορροής του Δούναβη και στη Βαλτική Θάλασσα. Τα φωσφορικά άλατα βοηθούν την ανάπτυξη της ζωής. Κατά συνέπεια, τα φύκια και άλλες μορφές ταχέως αναπτυσσόμενης βλάστησης πολλαπλασιάζονται εκεί όπου παρατηρείται αύξηση της παρουσίας των φωσφορικών αλάτων στο νερό. Αυτό οδηγεί σε ευτροφισμό - η υπερβολική αύξηση των φυκιών που φονεύει άλλους ζώντες οργανισμούς οξυγόνου και μπορεί να προκαλέσει τοξίνες - φονεύοντας ψάρια, φυτά και άλλα είδη αλλά και μειώνοντας την ίδια την ποιότητα του ύδατος.

Προς τούτο, για να καθαρίσει το νερό της Ευρώπης, είναι ευκταίο να μειωθεί η ποσότητα των φωσφορικών αλάτων που φθάνουν στα ύδατα της ηπείρου μας - αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη χρήση των φωσφορικών αλάτων στην ΕΕ αφορά τα λιπάσματα, αλλά αυτά παραμένουν κατά κύριο λόγο στο έδαφος. Τα φωσφορικά άλατα φθάνουν στο νερό κυρίως από τους ανθρώπους και άλλα θηλαστικά: κυριότερη πηγή είναι τα περιττώματα και τα ούρα τα οποία προφανώς υπερβαίνουν το πεδίο της παρούσας πρότασης.

Παρά ταύτα, τα φωσφορικά άλατα από τα απορρυπαντικά για τα οικιακά πλυντήρια συμβάλλουν τα μέγιστα στην κατάσταση αυτή και φθάνουν απευθείας στις υδροφόρες διώρυγες. Για το λόγο αυτό, επιδοκιμάζεται ένθερμα η πρόταση της Επιτροπής.

Επί πλέον, υπάρχει μια άλλη οικιακή πηγή φωσφορικών αλάτων η οποία προέρχεται από τα απορρυπαντικά των αυτόματων πλυντηρίων πιάτων (απορρυπαντικά ΑΠΠ).

Τα φωσφορικά άλατα χρησιμοποιούνται στα απορρυπαντικά για την καταπολέμηση της σκληρότητας του νερού έτσι ώστε να καταστεί δυνατό το αποτελεσματικό καθάρισμα, ενώ διαδραματίζουν και άλλους ρόλους στην ενίσχυση των καθαριστικών επιδόσεων.

Ένα πολύπλοκο ζήτημα είναι ότι σκληρότητα του νερού ποικίλλει πάρα πολύ ανά την ΕΕ. Στις σκανδιναβικές χώρες γενικά το νερό είναι μαλακό και ως εκ τούτου ο χημικός τύπος των απορρυπαντικών που περιέχει λιγότερα φωσφορικά άλατα έχει καλή επίδοση. Σε άλλα μέρη της ΕΕ, όπως στη Νότια Ευρώπη, το νερό είναι σκληρότερο πράγμα που απαιτεί περισσότερα φωσφορικά άλατα στα απορρυπαντικά προκειμένου να επιτυγχάνεται το καλό πλύσιμο των ρούχων και πιάτων.

Υπάρχουν βέβαια εναλλακτικές λύσεις για τα φωσφορικά άλατα στα απορρυπαντικά και συγκεκριμένα για τα απορρυπαντικά των οικιακών πλυντηρίων, όπου η τάση είναι τα παρασκευάσματα χωρίς φωσφορικά άλατα. Πράγματι, τα υγρά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων χωρίς φωσφορικά άλατα κατέχουν ήδη σημαίνον και αυξημένο μερίδιο στην αγορά της ΕΕ. Μολονότι τα απορρυπαντικά ΑΠΠ εξακολουθούν να βασίζονται κατά κύριο λόγο στα φωσφορικά άλατα, διατίθενται στην αγορά προϊόντα και τεχνολογίες χωρίς φωσφορικά άλατα. Για να προσφέρουν όμως αποτελεσματικό πλύσιμο και τα εναλλακτικά απορρυπαντικά απαιτούν φωσφονικά (τα οποία και αυτά περιέχουν φωσφορικά άλατα, έστω σε πολύ μικρότερες ποσότητες). Άρα, δεν είναι δυνατόν να απαγορευθούν εντελώς τα φωσφορικά άλατα.

Η σημερινή κατάσταση της εθνικής νομοθεσίας ανά την ΕΕ αντικατοπτρίζει την τάση για απομάκρυνση από τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά, όπου μερικά κράτη μέλη ήδη εφαρμόζουν περιορισμούς στα απορρυπαντικά για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων και μερικά έχουν θεσπίσει περιορισμούς για τα απορρυπαντικά ΑΠΠ. Αυτό έχει κατακερματίσει την εσωτερικά αγορά των απορρυπαντικών, πράγμα που σημαίνει αύξηση των δαπανών για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διάφορα κράτη μέλη. Επί πλέον, χωρίς εναρμονισμένη ενωσιακή νομοθεσία, η ΕΕ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την επίτευξη συμφωνίας με τρίτες χώρες σ' ό, τι αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας σε φωσφορικά άλατα τω απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων και πιάτων στο πλαίσιο περιφερειακών πρωτοβουλιών για τον καθαρισμό του ύδατος όπως στο σχέδιο δράσης HELCOM υπέρ της Βαλτικής Θάλασσας και στην Στρατηγική για την Περιφέρεια του Δούναβη.

Δείχνει να γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι το ανώτατο ποσοστό φωσφορικών αλάτων ανά πλύση πρέπει να ορισθεί στο 0,5 του γραμμαρίου ανά δόση (σύμφωνα με το κλασσικό βάρος πλύσης) για τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων. Με την έκφραση του ορίου αυτού σε γραμμάρια ανά πλύση, και όχι σε ποσοστό % κατά βάρος, όπως πρότεινε αρχικά η Επιτροπή, θα μπορούν οι κατασκευαστές απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων να παράγουν πιο συμπυκνωμένα και εμπλουτισμένα παρασκευάσματα, τα οποία δεν θα περιέχουν ποσοστό φωσφορικών αλάτων μεγαλύτερο από το 0,5% κατά βάρος μια σημερινής "κλασσικής δόσης", αλλά τα φωσφορικά άλατα (από φωσφονικά) θα μπορούν να υπερβαίνουν το 0,5% του συνολικού βάρους.

Όταν συναντήθηκαν ο εισηγητής της επιτροπής και οι σκιώδεις εισηγητές, μια μεγάλη πλειοψηφία ετάχθη υπέρ του να περιληφθούν στην πρόταση και τα απορρυπαντικά για τα οικιακά ΑΠΠ. Καθώς δεν υπάρχει κάποιο καθιερωμένο βάρος πλύσης για τα απορρυπαντικά ΑΠΠ, το όριο πρέπει να ορισθεί στο 0,5% φωσφόρου κατά βάρος.

Με το να ορίσουμε ημερομηνία εντός της οποίας θα περιορισθούν τα φωσφορικά άλατα στα απορρυπαντικά για οικιακά αυτόματα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, μπορούμε να συμβάλουμε καλύτερα στη μείωση του κινδύνου ευτροφισμού ανά την ΕΕ, και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Ο καθορισμός μιας λογικής ημερομηνίας για τον περιορισμό των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά ΑΠΠ θα εξωθήσει την καινοτομία που απαιτείται για την ταχύτερη μετάβαση σε παρασκευάσματα χωρίς φωσφορικά άλατα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες επί των κατασκευαστών. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί επίσης και η εναρμόνιση στην εσωτερική αγορά.

Ο εισηγητής προτείνει την εκπόνηση μελέτης προς διερεύνηση της σκοπιμότητας και των πιθανών συνεπειών από την κατάργηση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, όπου η κατάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη.

Σ' ό, τι αφορά το να περιληφθούν στον κανονισμό και τα απορρυπαντικά ΑΠΠ, η επιτροπή θα ήθελε να εξετάσει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην επιτάχυνση της εκστρατείας κατά του ευτροφισμού και της απώλειας θέσεων απασχόλησης στις ΜΜΕ που παράγουν απορρυπαντικά ΑΠΠ πλούσια σε φωσφορικά άλατα και δεν διαθέτουν ακόμα την τεχνογνωσία να τα παρασκευάζουν χωρίς τα εν λόγω άλατα, μολονότι δυστυχώς φαίνεται να μην υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που κινδυνεύουν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (14.4.2011)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων
(COM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marc Tarabella

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εσωτερική αγορά των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων είναι αυτή τη στιγμή κατακερματισμένη όσον αφορά το περιεχόμενο των φωσφορικών αλάτων και των άλλων φωσφορικών ενώσεων. Επιβάλλεται εναρμονισμένη προσέγγιση, έτσι ώστε να βοηθηθεί η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απορρυπαντικών.

Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την περιεκτικότητα των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις, τα κράτη μέλη δεν ακολούθησαν ενιαία προσέγγιση. Ορισμένα κράτη μέλη έλαβαν εθνικά μέτρα για να περιορίσουν τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά. Άλλα κράτη μέλη προτίμησαν την οδό της εθελοντικής δράσης του κλάδου για μείωση της χρήσης φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά· ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ορισμένοι παραγωγοί να μην αισθάνονται δεσμευμένοι από εθελοντικές συμφωνίες. Επιπλέον, δέκα κράτη μέλη δεν έχουν επιβάλει κανένα περιορισμό στην περιεκτικότητα των απορρυπαντικών σε φωσφορικά άλατα. Μια τέτοια ποικιλία προσεγγίσεων έχει οδηγήσει σε μια άκρως κατακερματισμένη αγορά για τα απορρυπαντικά, ως αποτέλεσμα των οποίων οι παραγωγοί απορρυπαντικών είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες, κάτι το οποίο με τη σειρά του προκαλεί απώλεια χρόνου και επιπρόσθετο κόστος.

Επιπλέον, σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται σε νομοθεσία εναρμόνισης, έχει εφαρμογή η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 764/2008 για την αμοιβαία αναγνώριση[1] απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποχρεούνται να αποδέχονται τα προϊόντα, επομένως και απορρυπαντικά που περιέχουν διάφορα επίπεδα φωσφορικών αλάτων, τα οποία κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για το αντίθετο. Οι σχετικά σύντομες προθεσμίες τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους οι διοικήσεις των κρατών μελών προκειμένου να λάβουν απόφαση σε θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης, επιβάλλουν αισθητό φόρτο, ιδίως όταν πρόκειται για πολυάριθμα προϊόντα.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων ρούχων στην εσωτερική αγορά, συνιστάται να εναρμονιστούν οι αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες σχετικά με την περιεκτικότητα των εν λόγω απορρυπαντικών σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις. Τούτο επιπλέον θα συνεισφέρει στην εξάλειψη των δαπανών που επωμίζονται οι παραγωγοί και οι εθνικές διοικήσεις λόγω του τρέχοντος κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς και θα αποφύγει επιβαρύνσεις που συνδέονται με την αμοιβαία αναγνώριση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004, η Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να περιοριστούν προκειμένου να μειωθεί η συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης των φωσφορικών αλάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα φωσφορικά άλατα.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τα απορρυπαντικά1, η Επιτροπή αξιολόγησε τη χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά στην «έκθεση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων». Κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων πρέπει να απαγορευτεί προκειμένου να μειωθεί η συμβολή των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού καθώς και να μειωθεί το κόστος εξάλειψης των φωσφορικών αλάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αυτή η εξοικονόμηση κόστους υπερβαίνει σημαντικά το κόστος αναπαρασκευής απορρυπαντικών οικιακών πλυντηρίων ρούχων με εναλλακτικές ουσίες στα φωσφορικά άλατα. Επιπλέον, η απαγόρευση των φωσφορικών αλάτων θα συνεισφέρει στην εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων και έτσι θα βελτιώσει την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των απορρυπαντικών.

 

_______

1 ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την περιεκτικότητα των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις, τα κράτη μέλη δεν ακολούθησαν ενιαία προσέγγιση, κάτι το οποίο οδήγησε σε μια άκρως κατακερματισμένη εσωτερική αγορά για τα εν λόγω απορρυπαντικά όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα. Προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων στην εσωτερική αγορά, επιβάλλεται να εναρμονισθούν οι αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων με βάση τα φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, δηλαδή φωσφονικά, τα οποία αν χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες θα μπορούσαν να είναι προβληματικά για το περιβάλλον.

(2) Αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις για τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων με βάση τα φωσφορικά άλατα απαιτούν μικρές ποσότητες άλλων φωσφορικών ενώσεων, δηλαδή φωσφονικά, τα οποία επιτελούν πολύ συγκεκριμένη λειτουργία που είναι διαφορετική στα φωσφορικά άλατα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες μικρές ποσότητες ώστε να μη συμβάλλουν σε κανένα μετρήσιμο βαθμό στον ευτροφισμό.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η αλληλεπίδραση μεταξύ των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων απαιτεί προσεκτική επιλογή του πεδίου εφαρμογής και του επιπέδου περιορισμού. Ο περιορισμός πρέπει να ισχύει για όλες τις φωσφορικές ενώσεις προκειμένου να αποκλειστεί η απλή αντικατάσταση των περιορισμένων φωσφορικών αλάτων από άλλες φωσφορικές ενώσεις. Ο περιορισμός την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων πρέπει να είναι επαρκώς χαμηλός για να προλαμβάνει αποτελεσματικά τη διάθεση στην αγορά απορρυπαντικά παρασκευάσματα με φωσφορικά άλατα για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, αλλά αρκετά υψηλός ώστε να επιτρέπει την ελάχιστη ποσότητα φωσφονικών που απαιτείται για εναλλακτικά παρασκευάσματα.

διαγράφεται

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Επειδή οι στόχοι των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, δηλαδή η μείωση της συμβολής των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού και η μείωση του κόστους για την εξάλειψη των φωσφορικών αλάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αφού τα εθνικά μέτρα με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που διασχίζει τα εθνικά σύνορα και επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(4) Επειδή οι στόχοι των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, δηλαδή η μείωση της συμβολής των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά στον κίνδυνο ευτροφισμού, η μείωση του κόστους για την εξάλειψη των φωσφορικών αλάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων καθώς και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αφού τα εθνικά μέτρα με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού που διασχίζει τα εθνικά σύνορα και επειδή οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Αιτιολόγηση

Ελλείψει εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο ως προς την περιεκτικότητα των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις, τα κράτη μέλη δεν ακολούθησαν ενιαία προσέγγιση, κάτι το οποίο οδήγησε σε μια άκρως κατακερματισμένη εσωτερική αγορά για τα εν λόγω απορρυπαντικά όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε φωσφορικά άλατα. Προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων στην εσωτερική αγορά, επιβάλλεται να εναρμονισθούν οι αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι περιορισμοί της χρήσης των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων από τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω απορρυπαντικά.

(5) Δεν είναι σκόπιμο να επεκταθεί η απαγόρευση της χρήσης των φωσφορικών αλάτων από τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων στα απορρυπαντικά για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων ή στα απορρυπαντικά για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση, επειδή δεν διατίθενται ακόμη κατάλληλες τεχνικές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις από τη χρήση φωσφορικών αλάτων στα εν λόγω απορρυπαντικά και επειδή δεν διατίθεται ακόμη αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα εκτιμά τον αντίκτυπο της επέκτασης των περιορισμών στα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων, που θα εκτιμά ειδικότερα το κόστος αναπαρασκευής και τον αντίκτυπο των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε παρασκευάσματα χωρίς φωσφορικά άλατα, στο νερό των νοικοκυριών και στην κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο της χρήσης από τους καταναλωτές (πλύσιμο), και το οικονομικό κόστος για τους καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Η διενεργηθείσα αξιολόγηση αντικτύπου εξέτασε κυρίως τα φωσφορικά άλατα τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων. Οι πιθανές αλλαγές στις επιδόσεις καθαρισμού που θα ανακύψουν λόγω της μετάβασης σε απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα για τα αυτόματα οικιακά πλυντήρια πιάτων θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις πολύ διαφορετικές από εκείνες για τα απορρυπαντικά οικιακών πλυντηρίων ρούχων: χρήση διαφορετικών υποκατάστατων χημικών ενώσεων, επιλογή πιο εντατικού προγράμματος πλυσίματος από τους καταναλωτές με αντίκτυπο στο κόστος, στο νερό, στην ενέργεια (και επομένως στο CO2).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα διενεργήσει διαβουλεύσεις. Επιπλέον, η διατύπωση αυτή είναι μια προτεινόμενη τυποποιημένη ρήτρα που προβλέπεται στο παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαφοροποιημένη εφαρμογή του περιορισμού που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

(9) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια διαφοροποιημένη εφαρμογή της απαγόρευσης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αναπαρασκευάσουν τα απορρυπαντικά τους για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων που βασίζονται στα φωσφορικά άλατα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις κατά το συνήθη κύκλο αναπαρασκευής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– περιορισμούς σχετικά με την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά.

– περιορισμούς ή απαγορεύσεις σχετικά με την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 2 – παράγραφοι 3 και 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 2 το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

 

(α) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“3. «καθαρισμός»: η διαδικασία με την οποία η βρωμιά αποσπάται από το υπόστρωμα και διαλύεται ή μετατρέπεται σε κατάσταση διαλύματος ή διασποράς.»

“3. «καθαρισμός»: η διαδικασία με την οποία η βρωμιά αποσπάται από το υπόστρωμα και διαλύεται ή μετατρέπεται σε κατάσταση διαλύματος ή διασποράς.»

 

(β) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

9. "Διάθεση στην αγορά" είναι η προμήθεια ή η διάθεση σε τρίτο είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Η εισαγωγή θεωρείται διάθεση στην αγορά."

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και εναρμονισμένη χρήση των όρων επιβάλλεται να εναρμονιστεί ο ορισμός της "διάθεσης στην αγορά" με τους αντίστοιχους ορισμούς που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), δεδομένου ότι βασικό αντικείμενο και των τριών αυτών κανονισμών είναι ουσίες και μίγματα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 2 – παράγραφος 12 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

"12α. "Αξιολόγηση κύκλου ζωής" σημαίνει την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή των πρώτων υλών, έως την παραγωγή και συσκευασία του προϊόντος, τη μεταφορά στα καταστήματα λιανικής και την συνακόλουθη χρήση του και την διάθεσή του από τον καταναλωτή."

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι τροπολογίες 19 και 21 αναφέρονται σε "αξιολόγηση κύκλου ζωής" είναι σκόπιμο να οριστεί αυτός ο όρος.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 4 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα απορρυπαντικά που αναφέρονται στο παράρτημα VIα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους περιορισμούς όσον αφορά τη περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα δεν θα διατίθενται στην αγορά από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Τα απορρυπαντικά που αναφέρονται στο παράρτημα VIα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους περιορισμούς όσον αφορά την περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα δεν θα διατίθενται στην αγορά από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα απορρυπαντικά που εκτίθενται στο παράρτημα VIα, τα οποία τοποθετούνται στην αγορά πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά έως την …* χωρίς να υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς ως προς την περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

 

_______________________

*ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η μεταβατική διάταξη θα εξασφαλίσει ότι τα απορρυπαντικά που τοποθετούνται στην αγορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά για άλλα δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού. Με αυτή την πρόνοια, οι νέες απαιτήσεις για την περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση όσον αφορά τα απορρυπαντικά που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"4. Επιπλέον, η συσκευασία των απορρυπαντικών που πωλούνται στο ευρύ κοινό με προορισμό να χρησιμοποιηθούν ως απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων αναγράφει τις πληροφορίες που προβλέπονται στα παραρτήματα VII μέρος Β και VII Βα.»

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Στο άρθρο 11, προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος:

 

"6α. Προκειμένου να προληφθούν στρεβλώσεις της περιβαλλοντικής ανταγωνιστικότητας, οι κατασκευαστές δεν διατυπώνουν περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς για ιδιότητες οι οποίες αποτελούν απλώς συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ένωσης.»

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές πρέπει να εμποδίζονται να προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές προβάλλοντας ιδιότητες προϊόντων οι οποίες απλώς απαιτούνται από την ενωσιακή νομοθεσία. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να επιτρέπεται ισχυρισμός για μη περιεκτικότητα σε φωσφορικά άλατα προκειμένου για κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες ήδη βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση των φωσφορικών αλάτων.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 13α, 13β και 13γ, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα απορρυπαντικά με διαλύτες.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 13α, 13β και 13γ, τροποποιήσεις των παραρτημάτων I, II, III, IV, V, VI, VII και VIII του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα απορρυπαντικά με διαλύτες.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα VIa του Κανονισμού περιέχει ουσιώδη στοιχεία, κατά συνέπεια οι τροπολογίες στα στοιχεία αυτά πρέπει να εγκριθούν από τον νομοθέτη μέσω της νομοθετικής διαδικασίας και όχι με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 13β – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται σ’ αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται σ' αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση οι οποίες ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου επιβάλλεται να προσδιορίζεται η ακριβής χρονική στιγμή. Επιπλέον, η διατύπωση αυτή είναι μια προτεινόμενη τυποποιημένη ρήτρα που προβλέπεται στο παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 13 γ – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις για πράξη κατ’ εξουσιοδότηση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Αιτιολόγηση

Η μακρότερη περίοδος για την παράταση είναι επιθυμητή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ικανός χρόνος για τον προσεκτικό έλεγχο του μέτρου. Επιπλέον, η δίμηνη περίοδος είναι μια προτεινόμενη τυποποιημένη ρήτρα που προβλέπεται στο παράρτημα συναίνεσης σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες της προσφυγής σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες όσον αφορά τους περιορισμούς της περιεκτικότητας φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων για τα απορρυπαντικά για τα οποία δεν καθορίζονται περιορισμοί ως προς την περιεκτικότητα στο παράρτημα VΙα, εάν δικαιολογείται για λόγους προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και εάν διατίθενται εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις.

«Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν εθνικούς κανόνες όσον αφορά τους περιορισμούς της περιεκτικότητας φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων για τα απορρυπαντικά για τα οποία δεν καθορίζονται περιορισμοί ως προς την περιεκτικότητα στο παράρτημα VΙα, εάν δικαιολογείται για λόγους προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και εάν διατίθενται εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς απορρυπαντικών, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να ενθαρρύνονται να θεσπίζουν νέες εθνικές διατάξεις σχετικά με περιορισμούς στην περιεκτικότητα των απορρυπαντικών σε φωσφορικά άλατα και άλλες φωσφορικές ενώσεις.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων και, εάν δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία κατάργησή τους ή τον περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.»

1. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων σε συνέχεια μελέτης για την αξιολόγηση κύκλου ζωής των οικιακών απορρυπαντικών για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, τις επιδόσεις τους, την οικονομική τους αποδοτικότητα και τους περιορισμούς από πλευράς πρόσβασης στην τεχνολογία και, εάν δικαιολογείται, υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη βαθμιαία κατάργησή τους ή τον περιορισμό συγκεκριμένων εφαρμογών.»

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεξοδική εξέταση της χρήσης φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε οικιακά απορρυπαντικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, η Επιτροπή πρέπει ιδίως να αναθέσει μια μελέτη ώστε να αναλυθεί ο κύκλος ζωής των οικιακών απορρυπαντικών για αυτόματα πλυντήρια πιάτων, οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, οι επιδόσεις τους, η οικονομική τους αποδοτικότητα και οι περιορισμοί από πλευράς πρόσβασης στην τεχνολογία. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να εξεταστεί οποιαδήποτε μελλοντική δράση όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά αυτόματων πλυντηρίων πιάτων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει επίσης έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις τεχνικές και οικονομικές προοπτικές και προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης για την ανάκτηση και ανακύκλωση φωσφορικών αλάτων από τα οικιακά λύματα, την κοπριά των ζώων και τα βιομηχανικά απόβλητα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαχείριση των πόρων και τις γεωπολιτικές πτυχές των αποθεμάτων φυσικών φωσφορικών και την αξιολόγηση των συνεπειών για τη χρήση και την πιθανή ανακύκλωση των φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά.

Αιτιολόγηση

Τα φωσφορικά άλατα είναι μη ανανεώσιμοι πόροι, μη αντικαταστάσιμα για τη σίτιση του πληθυσμού της γης καθώς και σε ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η ΕΕ εξαρτάται ουσιαστικά από τις εισαγωγές, δεδομένου ότι τα αποθέματα είναι συγκεντρωμένα στην Κίνα και στη Δυτική Σαχάρα. Εξάλλου, η εφαρμογή των οδηγιών για την προστασία των υδάτων στην ΕΕ θα οδηγήσει σε αύξηση των εγκαταστάσεων απομάκρυνσης των φωσφορικών. Τούτο παρέχει σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη της ανάκτησης και ανακύκλωσης φωσφορικών αλάτων μετατρέποντας το ρεύμα αποβλήτων σε δυνητικό, μη εισαγόμενο πόρο.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους και ιδρύματα, σε συνέχεια αξιολόγησης του κύκλου ζωής των απορρυπαντικών που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους και ιδρύματα, τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, τις επιδόσεις τους, την οικονομική τους αποδοτικότητα και τους περιορισμούς από πλευράς πρόσβασης στην τεχνολογία, και, εφόσον δικαιολογείται, θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση ενόψει της σταδιακής τους κατάργησης ή του περιορισμού σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Αιτιολόγηση

Φαίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους και ιδρύματα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση απέναντι στη χρήση φωσφορικών αλάτων σε διάφορους τύπους απορρυπαντικών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις ούτε από τεχνική ούτε από οικονομική άποψη προκειμένου για απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς χώρους και ιδρύματα, ωστόσο η κατάσταση στο μέλλον θα μπορούσε να εξελιχθεί και κατά συνέπεια πρέπει να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Παράρτημα VI α – τίτλος και στήλη 2 – σειρά 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν η συνολική περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,5% κατά βάρος

Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν περιέχουν πρόσθετα φωσφορικά άλατα

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004

Παράρτημα VII – τμήμα Β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Στο Παράρτημα VII παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:

 

Βα. Πληροφορίες για αειφόρο χρήση

 

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση)1, η σήμανση των οικιακών απορρυπαντικών πλυντηρίων ρούχων:

 

- αναφέρει σχετικές πληροφορίες, μέσω λογοτύπου και/ή κειμένου, σχετικά με την ενθάρρυνση της αειφόρου χρήσης των απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων, όπως συστάσεις για την αποφυγή της ελλιπούς φόρτωσης των πλυντηρίων, για την τήρηση των οδηγίες δοσολογίας, για το πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία και την ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, και

 

- περιέχει παραπομπές σε σχετικές πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν σε υπάρχουσες πηγές, όπως οι ιστότοποι στο Διαδίκτυο, για τους καταναλωτές, προκειμένου αυτοί να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιμες συστάσεις, υποδείξεις και συμβουλές, ενθαρρύνοντας την αειφόρο χρήση των απορρυπαντικών.

 

__________

1 ΕΕ L 376, 27. 12.2006, σ. 21."

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

10.11.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Marc Tarabella

11.2.2011

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.4.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

  • [1]  Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους (ΕΕ L 218, 13.08.2008, σ. 21).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 648/2004 όσον αφορά τη χρήση φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων στα οικιακά απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.10.2010

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

10.11.2010

IMCO

10.11.2010

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Bill Newton Dunn

19.1.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.4.2011

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.6.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther Herranz García, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Bill Newton Dunn, Alojz Peterle, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Catherine Stihler

Ημερομηνία κατάθεσης

24.6.2011