Betänkande - A7-0246/2011Betänkande
A7-0246/2011

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk

23.6.2011 - (KOM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Bill Newton Dunn


Förfarande : 2010/0298(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0246/2011
Ingivna texter :
A7-0246/2011
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk

(KOM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0597),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0356/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 mars 2011[1],

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...[2],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7‑0246/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk

Förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Kommissionen har i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 bedömt användningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel i rapporten till rådet och Europaparlamentet beträffande användning av fosfater. Efter ytterligare analyser har kommissionen konstaterat att användningen av fosfater i tvättmedel för hushållsbruk bör begränsas för att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken och för att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar. Besparingarna uppväger kostnaden för att ändra på sammansättningen av tvättmedel för hushållsbruk med alternativ till fosfater.

(1) Kommissionen har i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 bedömt användningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel i rapporten till rådet och Europaparlamentet beträffande användning av fosfater. Efter ytterligare analyser har kommissionen konstaterat att användningen av fosfater i tvättmedel för hushållsbruk bör begränsas för att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken och för att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar. Besparingarna uppväger kostnaden för att ändra på sammansättningen av tvättmedel för hushållsbruk med alternativ till fosfater. Det är dock avgörande att teknik och tillhörande utrustning för återvinning av fosfor införs för att lösa problemet med att det råder brist på detta grundämne.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade tvättmedel för hushållsbruk kräver små mängder andra fosforföreningar, nämligen fosfonater som kan vara skadliga för miljön om de används i större mängder.

(2) Effektiva alternativ till fosforbaserade tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk kräver för närvarande små mängder andra fosforföreningar, nämligen fosfonater, eller andra komplexbildare, såsom polykarboxylater. Dessa ämnen är inte biologiskt lättnedbrytbara. Den vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker fann i sitt yttrande av den 29 maj 2007 med titeln ”Non surfactant Organic Ingredients and Zeolite-based Detergents” (icke-ytaktiva organiska beståndsdelar och zeolitbaserade tvätt- och rengöringsmedel) att den tillgängliga informationen inte räckte för att utesluta potentiella risker utgående från dessa ämnen och rekommenderade att ytterligare information tas fram för en mer noggrann och fullständig bedömning. Om dessa ämnen skulle användas i större mängder till följd av begränsningen av användningen av fosfater skulle detta kunna vara skadligt för miljön.

Motivering

Användningen av andra komplexbildare gäller för närvarande inte bara för tvättmedel för hushållsbruk utan också för maskindiskmedel för hushållsbruk. Det är viktigt att hänvisa till resultaten från Europeiska kommissionens berörda vetenskapliga kommitté, som tyder på att dessa komplexbildare mycket väl kan orsaka miljöproblem, samt till kommitténs anslutande rekommendation att man bör ta fram ytterligare information.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken och att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva då nationella åtgärder med olika tekniska specifikationer inte kan påverka vattenkvaliteten över nationsgränserna, samtidigt som de bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(4) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken, att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar och att garantera en välfungerande inre marknad för tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva då nationella åtgärder med olika tekniska specifikationer inte kan påverka vattenkvaliteten över nationsgränserna, samtidigt som de bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att nå detta mål.

Motivering

Hittills har halterna av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk inte harmoniserats på EU-nivå och därför har medlemsstaterna valt att gå till väga på flera olika sätt. Till följd av detta har den inre marknaden för dessa tvättmedel kommit att bli mycket oenhetlig i fråga om fosfathalten i dem. För att rörligheten för tvättmedel för hushållsbruk på den inre marknaden ska bli bättre behövs det en harmonisering av de olika nationella bestämmelserna.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Man bör inte utöka begränsningen av användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk till att även omfatta maskindiskmedel för hushållsbruk eller tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ till användningen av fosfater i dessa tvätt- och rengöringsmedel ännu inte finns tillgängliga.

(5) Det finns redan på marknaden effektiva maskindiskmedel för hushållsbruk med begränsad fosforhalt. Man bör därför utöka begränsningen av användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk till att även omfatta maskindiskmedel för hushållsbruk. Däremot bör man inte utöka denna begränsning till att omfatta tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ till användningen av fosfater i dessa tvätt- och rengöringsmedel ännu inte finns tillgängliga.

Motivering

Man bör begränsa användningen av fosfater och andra fosforföreningar också i maskindiskmedel för hushållsbruk.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till denna förordning.

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till förordning (EG) nr 648/2004. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå.

Motivering

Det bör ses till att kommissionen bedriver samråd. (Lydelsen hämtad ur samförståndet om det praktiska upplägget kring användandet av delegerade akter.)

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Det är lämpligt att skjuta upp tillämpningen av den begränsning som fastställs i denna förordning för att möjliggöra för aktörer, särskilt små och medelstora företag, att ändra sammansättningen på sina fosfatbaserade tvättmedel för hushållsbruk med alternativ inom ramen för den normala produktutvecklingsprocessen för att minska kostnaderna.

(9) Det är lämpligt att skjuta upp tillämpningen av de begränsningar som fastställs i denna förordning för att möjliggöra för aktörer, särskilt små och medelstora företag, att ändra sammansättningen på sina fosfatbaserade tvättmedel för hushållsbruk och maskindiskmedel för hushållsbruk med alternativ inom ramen för den normala produktutvecklingsprocessen för att minska kostnaderna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Medlemsstaterna är emellertid skyldiga att följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område1 genom att tillämpa tillräckliga och lämpliga system för rening av vatten och, framför allt, utrusta avloppsreningsverk med ett tredje reningssteg i enlighet med rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse2. Detta är av avgörande betydelse för att garantera god kvalitet på de europeiska vattnen och, framför allt, minska utsläpp av fosfat från punktkällor.

 

___________

EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

2 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) I den handlingsplan för Östersjön som antogs den 15 november 2007 av Helsingforskommissionen och i kommissionens meddelande av den 10 juni 2009 om EU:s strategi för Östersjöområdet hänvisas till att de fosfater som ingår i tvättmedel för hushållsbruk måste ersättas på ett lämpligt sätt av andra ämnen för att minska eutrofieringen av Östersjön, som uppnått en farligt hög nivå, och att utsläppen av näringsämnen (särskilt fosfater) i havet måste minskas, med hänsyn till att denna typ av åtgärder också leder till minskad eutrofiering i andra hav.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) Eftersom de fosfater som ingår i tvättmedel för hushållsbruk endast utgör en mindre del av de fosfater som orsakar eutrofiering av haven måste också mängden fosfater som hamnar i haven och härrör från andra källor minskas kraftigt för att skydda havsmiljön.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Skäl 20 ska ersättas med följande:

 

”För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionens ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 20111 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.”

 

____________

1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 2 – leden 3 och 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

 

a) led 3 ska ersättas med följande:

”3. rengöring: process då jord avlägsnas från substratet och löses upp eller dispergeras.”

”3. rengöring: process då smuts avlägsnas från substratet och löses upp eller dispergeras.”

 

b) led 9 ska ersättas med följande:

 

9. utsläppande på marknaden: leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Införsel ska anses innebära utsläppande på marknaden.

Motivering

För att skapa klarhet angående rättsläget och göra termbruket enhetligt är det på sin plats att definitionen på ”utsläppande på marknaden” rättar sig efter de definitioner som ges i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) respektive förordning (EG) nr 1272/2008, eftersom alla dessa tre förordningar huvudsakligen handlar om ämnen och blandningar.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 4a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tvätt- och rengöringsmedel som förtecknats i bilaga VIa och släppts ut på marknaden före det datum som fastställts i den bilagan får fortsätta att tillhandahållas på marknaden fram till den ...* utan att de måste följa de begränsningar för halterna av fosfater och andra fosforföreningar som fastställts i den bilagan.

 

____________

* EUT, för in datum: Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Denna övergångsbestämmelse kommer att innebära att tvätt- och rengöringsmedel som släpps ut på marknaden i enlighet med gällande lagstiftning får fortsätta att tillhandahållas på marknaden under ytterligare två år efter den dag då förordningen träder i kraft. Med hjälp av denna bestämmelse bör denna förordnings nya krav i fråga om halterna av fosfater och andra fosforföreningar inte bli en börda för tvätt- och rengöringsmedel som följer kraven i nuvarande lagstiftning.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 5 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Artikel 5.4 ska ersättas med följande:

 

4. På grundval av särskilt den bedömning som medlemsstaterna gjort får kommissionen medge undantag i enlighet med förfarandet i artikel 12.2. Vid behov ska kommissionen innan den medger undantag göra en ytterligare bedömning av de frågor som anges i punkt 3 i denna artikel. Den ska fatta sitt beslut inom tolv månader efter det att medlemsstatens bedömning inkommit, utom när det gäller artikel 5.4 i förordning (EU) nr 182/2011, då tiden ska vara 18 månader.”

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Om kommissionen inte medger undantag ska den fatta sitt beslut inom tolv månader efter det att medlemsstatens bedömning enligt artikel 5.3 inkommit, utom när det gäller artikel 5.4 i förordning (EU) nr 182/2011, då tiden ska vara 18 månader. Den får fastställa en övergångsperiod under vilken utsläppandet på marknaden och användningen av tensiden ska avvecklas. Denna övergångsperiod får inte vara längre än två år räknat från dagen för kommissionens beslut.”

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Om det befaras att ett test som utförts i enlighet med de metoder som anges i bilaga II, III, IV eller VIII lett till falska positiva resultat, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter underrätta kommissionen, och kommissionen ska kontrollera dessa resultat och vidta nödvändiga åtgärder genom delegerade akter i enlighet med artikel 13a.”

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfarandena för delegerade akter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3d (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 11 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d. I artikel 11 ska punkt 4 ersättas med följande:

 

4. På förpackningar till tvätt- och rengöringsmedel som säljs till allmänheten och som är avsedda att användas för tvätt av textilier ska dessutom de uppgifter som avses i avsnitt B och Ba i bilaga VII anges.”

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

 

”6a. För att förhindra snedvridningar av den miljömässiga konkurrenskraften får tillverkarna inte göra miljöpåståenden om egenskaper som enbart uppfyller unionslagstiftningen.”

Motivering

Det bör förhindras att tillverkarna förvirrar konsumenterna genom att framhäva sådana egenskaper hos produkterna som i själva verket inte innebär något annat än att produkterna uppfyller unionslagstiftningens krav. Man bör till exempel inte få hävda att en produktkategori är fosfatfri om det redan är förbjudet att använda fosfater i sådana produkter.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Artikel 12.3 ska utgå.

(4) Artikel 12 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 12

 

Kommittéförfarande

 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2. Vid hänvisning till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Motivering

Anpassning av den grundläggande rättsakten till de nya förfaranden för genomförandebefogenheter som fastställts i förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b och 13c, anta ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna till vetenskapliga och tekniska framsteg. Kommissionen ska om möjligt använda europeiska standarder.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a, med avseende på ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna till vetenskapliga och tekniska framsteg. Kommissionen ska om möjligt använda europeiska standarder.

2. Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b och 13c, anta ändringar av bilagorna till denna förordning vad gäller lösningsmedelsbaserade tvätt- och rengöringsmedel.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a, med avseende på nödvändiga ändringar av bilagorna till denna förordning vad gäller lösningsmedelsbaserade tvätt- och rengöringsmedel.

3. Om individuella riskbaserade koncentrationsgränser för doftämnesallergener upprättas av vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter, ska kommissionen i enlighet med artiklarna 13a, 13b och 13c anpassa gränsen på 0,01 % som anges i avsnitt A i bilaga VII i enlighet därmed.”

3. Om individuella riskbaserade koncentrationsgränser för doftämnesallergener upprättas av vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 13a för att anpassa gränsen på 0,01 % som anges i avsnitt A i bilaga VII i enlighet därmed.”

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 648/2004

Artiklarna 13a, 13b och 13c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Följande artiklar ska införas som artiklarna 13a, 13b och 13c:

(6) Följande artikel ska införas:

”Artikel 13a

”Artikel 13a

Utövning av den delegerade befogenheten

Delegeringens utövande

1. Kommissionen ska ges befogenhet att under obestämd tid anta de delegerade akter som avses i artikel 13.

1. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 13 ges till kommissionen de villkor som fastställs i denna artikel.

 

1a. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den …*.

 

1b. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angett datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3. Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 13b och 13c.

3. En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

__________

* EUT: Den dag denna förordning träder i kraft.

Artikel 13b

 

Återkallande av den delegerade befogenheten

 

1. Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegerade befogenhet som avses i artikel 13.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det ska träda i kraft omedelbart eller på den dag som anges i beslutet. Beslutet ska inte påverka giltigheten hos delegerade rättsakter som redan är i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Artikel 13c

 

Invändningar mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter det att den anmälts. Denna tidsfrist ska förlängas med en månad om Europaparlamentet eller rådet tar initiativ till detta.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet meddelat några invändningar inom den bestämda tidsfristen, ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft det datum som anges i akten. Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan tidsfristen löper ut om både Europaparlamentet och rådet har meddelat kommissionen att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot en delegerad akt ska ange av vilka skäl den gör detta.”

 

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 16 – stycke -1 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast i december 2013 ha gjort en bedömning, överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om användningen av fosfonater och polykarboxylater i tvätt- och rengöringsmedel samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte är successiv avveckling eller begränsning till vissa tillämpningar.

Motivering

I enlighet med rekommendationerna från Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté är det nödvändigt med ytterligare bedömning av fosfonater och polykarboxylater eftersom man inte kan utesluta risker för miljön. Kommissionen bör därför se över användningen av dem.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om användningen av fosfater och andra fosforföreningar i maskindiskmedel för hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte är en successiv avveckling eller begränsning till vissa tillämpningar.”

Kommissionen ska senast den 31 december 2016 ha gjort en bedömning, överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte är en successiv avveckling eller begränsning till vissa tillämpningar.”

Motivering

Av enhetlighetsskäl bör man undersöka användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast den 31 december 2016 ha gjort en bedömning, överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag om ett gränsvärde på 0,2 % för fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk och maskindiskmedel för hushållsbruk.

Motivering

Kommissionen bör för att garantera en hög nivå på skyddet av miljön och folkhälsan, i motiverade fall, lägga fram ett lagstiftningsförslag om ett gränsvärde på 0,2 % för fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk och maskindiskmedel för hushållsbruk. Eftersom Sverige redan har infört detta gränsvärde borde EU också kunna göra det.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 16 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast den 31 december 2014 också ha gjort en bedömning och överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om framtidsutsikterna för teknisk, ekonomisk och hållbar utveckling när det gäller återvinning och återanvändning av fosfat från hushållsavloppsvatten, gödsel från djur och industriavfall, där hänsyn tagits till förvaltningen av resurser och de geopolitiska aspekterna av råfosfattillgångarna och en bedömning gjorts av konsekvenserna för användningen och den eventuella återvinningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel.

Motivering

Fosfater är en icke-förnybar resurs som är oersättlig både när det gäller att förse världens befolkning med livsmedel och för användningsområden inom sjukvården och industrin. EU är i huvudsak beroende av import eftersom reserverna är koncentrerade till Kina och Västsahara. Samtidigt kommer genomförandet av EU:s vattenskyddsdirektiv att leda till att alltfler anläggningar för att avlägsna fosfater installeras. Detta ger oss en utmärkt möjlighet att utveckla återvinningen och återanvändningen av fosfater, och att omvandla avfallsflödet till en potentiell resurs som inte behöver importeras.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga

Förordning (EG) nr 648/2004

Bilaga VIa

 

Kommissionens förslag

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR

Tvätt- och rengöringsmedel

Begränsningar

Det datum från och med vilket begränsningarna tillämpas

Tvättmedel för hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om den totala fosforhalten är lika med eller större än 0,5 viktprocent

1 januari 2013

 

Parlamentets ändringsförslag

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR

Tvätt- och rengöringsmedel

Begränsningar

Det datum från och med vilket begränsningarna tillämpas

Tvättmedel för hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om den totala fosforhalten är lika med eller större än 0,5 g per tvätt med normal last, i enlighet med vad som anges i avsnitt B i bilaga VII.

1 januari 2013

Maskindiskmedel för hushållsbruk

Får inte släppas på marknaden om den totala fosforhalten är lika med eller större än 0,5 g som standarddosering.

Standarddoseringen är den rekommenderade doseringen i g eller ml avsedd för normalt nedsmutsade bordsartiklar i en fulladdad diskmaskin med plats för 12 standardkuvert, oberoende av vattnets hårdhetsgrad. Denna dosering utesluter alla doseringsrekommendationer för förbehandling. Den utesluter också sköljmedel avsedda att användas under programmets sista sköljning.

1 januari 2015

Motivering

Vissa fosforbaserade ingredienser används i små mängder i fosfatfria produkter i form av fosfonater. Till följd av en koncentrationseffekt i kompakttvättmedel kan det hända att gränsen på 0,5 % fosfor överskrids. Genom att uttrycka begränsningen såsom högst 0,5 gram fosfor per tvätt med normal last undviker man att hindra ytterligare kompaktering, som är en viktig drivkraft för ekologisk hållbarhet.

Av samma skäl som ovan är det också lämpligt att begränsa användningen av fosfater och andra fosforföreningar i diskmedel för hushåll, och att uttrycka begränsningen i enheten gram.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Bilaga VII – avsnitt Ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. I bilaga VII ska följande punkt läggas till:

 

”Ba. Information om hållbar användning

 

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version)1 ska märkningen av tvättmedel för hushållsbruk

 

– innehålla relevant information, i form av en logotyp och/eller text, som uppmuntrar till en hållbar användning av tvättmedel, till exempel rekommendationer om att man ska tvätta med full maskin, följa doseringsanvisningarna, tvätta med lägre temperatur och återvinna/återanvända förpackningen.

 

– innehålla hänvisningar till andra befintliga informationskällor för konsumenter, till exempel webbplatser, så att konsumenterna kan få tillgång till användbara rekommendationer, tips och råd som uppmuntrar till en hållbar användning.”

 

__________

1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

  • [1]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C ...

MOTIVERING

Syftet med kommissionens föreliggande förslag till förordning är att minska mängden fosfor i tvättmedel för hushållsbruk. Kommissionen valde en förordning i stället för ett direktiv för att bättre harmonisera de olika föreskrifterna på nationell nivå.

Fosfaterna kommer till sist ut i våra vattendrag: i floder, älvar, bäckar och sjöar och framför allt i Donaubäckenet och Östersjön. Fosfor bidrar till att levande organismer frodas. Följden blir en ymnig förekomst av alger och andra snabbväxande växter i vattendrag med ökad fosfortillförsel. Detta leder till eutrofiering: extrem algblomning som berövar andra levande organismer deras syre och även kan producera toxiner som dödar fisk, växter och andra arter och dessutom försämrar själva vattenkvaliteten.

För att vi ska få renare vatten i Europa är det därför önskvärt att minska mängden fosfor som kommer ut i vattnet i vår världsdel – och faktiskt också överallt i världen.

Fosfater används inom EU mest i gödningsämnen, men kvarstannar då för det mesta i marken. Fosforn i vattnet kommer huvudsakligen från människor och andra däggdjur: huvudkällan är exkrementer och urin, men dessa omfattas givetvis inte av det föreliggande förslaget.

Men tvättmedel för hushållsbruk bidrar med avsevärda mängder fosfor och den fosforn kommer direkt ut i vattendragen. Därför är kommissionens förslag varmt välkommet.

Det finns ytterligare en källa till fosfatutsläpp från hushållen, nämligen maskindiskmedel för hushållsbruk.

Fosfater används i tvätt- och rengöringsmedel för att vattnet ska bli mindre hårt och rengöringen effektiv och de förbättrar också rengöringsförmågan på andra sätt.

Läget försvåras av att vattnet i högsta grad är olika hårt på olika håll inom EU. Skandinavien brukar ha så mjukt vatten att tvätt- och rengöringsmedel klarar sig med mindre fosfat och fungerar ändå bra. I andra delar av Europa, såsom i Sydeuropa, är vattnet hårdare så att det behövs mera fosfat i tvätt- och rengöringsmedel för att tvätten och disken ska bli ordentligt rena.

Det finns för all del alternativ till fosfater i tvätt- och rengöringsmedel, och framför allt i tvättmedel för hushållsbruk går trenden i riktning fosfatfritt. Redan i dag upptar fosfatfria flytande tvättmedel en stor och växande andel på marknaden inom EU. Maskindiskmedlen för hushållsbruk är visserligen ännu huvudsakligen fosfatbaserade, men det finns fosfatfria produkter och fosfatfri teknik. I de alternativa sammansättningarna för tvätt- och rengöringsmedel måste det likväl ingå fosfonater (som också innehåller fosfor men i åtskilligt mindre mängder) för att de ska rengöra effektivt. Därför går det inte att totalförbjuda fosfor.

Av dagens nationella lagstiftning runtom i EU framgår det att trenden för tvätt- och rengöringsmedel går i riktning fosfatfritt. En del medlemsstater har redan begränsningar som gäller för tvättmedel för hushållsbruk, medan några också är i färd med att införa begränsningar som ska gälla för maskindiskmedel för hushållsbruk. Detta har skapat oenhetlighet på den inre marknaden för tvätt- och rengöringsmedel och medför kostnader för företag med verksamhet i flera olika medlemsstater. Eftersom unionslagstiftningen inte harmoniserats får EU det också svårt att ingå överenskommelser med tredjeländer om att inom ramen för regionala initiativ för renare vatten, såsom Helsingforskommissionens handlingsplan för Östersjön och strategin för Donauregionen, minska fosforinnehållet i tvätt- och diskmedel.

Det förefaller allmänt accepterat att största mängden fosfor per tvätt bör fastställas till 0,5 gram per dos (vid tvätt med normal last) för tvättmedel för hushållsbruk. Om detta gränsvärde uttrycks i gram per tvätt snarare än i viktprocent, såsom kommissionen ursprungligen föreslagit, kommer tvättmedelstillverkarna att kunna ta fram kompaktare och mera koncentrerade sammansättningar, som inte kommer att innehålla några större mängder av fosfor än 0,5 viktprocent av nuvarande dos per ”tvätt med normal last” men där fosforn (från fosfonaterna) skulle kunna utgöra mer än 0,5 procent av totalvikten.

Då utskottets föredragande och skuggföredragandena sammanträdde ställde sig en stor majoritet bakom att också maskindiskmedel för hushållsbruk skulle tas med i förslaget. Eftersom det inte finns någon definition av begreppet ”disk med normal last” i samband med maskindiskmedel för hushållsbruk bör gränsen också fastställas till 0,5 viktprocent.

Om vi fastställer en tidpunkt för när fosforn i tvätt- och maskindiskmedel för hushållsbruk kommer att begränsas kan vi garantera största möjliga bidrag till minskad övergödningsrisk runtom i EU på kortaste möjliga tid. När det fastställs en rimlig tidpunkt för ett gränsvärde för fosfor i maskindiskmedel för hushållsbruk kommer det att sporra den innovation som behövs för att övergången till fosfatfria sammansättningar ska gå snabbare och samtidigt låta oss hinna begränsa de negativa konsekvenserna för tillverkarna. Detta kommer också att trygga harmoniseringen på den inre marknaden.

Föredraganden rekommenderar att det undersöks om det skulle gå att förbjuda fosfat i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin eller vid institutioner samt vilka konsekvenser detta skulle få inom ett område där situationen är åtskilligt mera komplicerad.

Frågan om att ta med maskindiskmedel för hushållsbruk i förordningen ställer utskottet inför en avvägning mellan dels att påskynda arbetet mot eutrofiering och dels att ta risken av att arbetstillfällen går förlorade inom små och medelstora företag som tillverkar sådana medel och ännu inte har tillräckligt kunnande för att göra dem fosfatfria, trots att det tyvärr ser ut som om det inte finns någon statistik över hur många arbetstillfällen som befinner sig i farozonen.

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (14.4.2011)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk
(KOM(2010)0597 – C7‑0356/2010 – 2010/0298(COD))

Föredragande: Marc Tarabella

KORTFATTAD MOTIVERING

Den inre marknaden för tvättmedel för hushållsbruk kännetecknas i dag av oenhetlighet i fråga om innehållet av fosfater och andra fosforföreningar. Som ett bidrag till en bättre fungerande inre marknad för tvätt- och rengöringsmedel behövs det en harmonisering.

Hittills har halterna av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk inte harmoniserats på EU-nivå och därför har medlemsstaterna valt att gå till väga på flera olika sätt. Somliga medlemsstater har infört nationella begränsningsåtgärder för fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Andra har valt att låta industrin frivilligt begränsa användningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Då kan det emellertid hända att somliga tillverkare inte upplever sig som bundna av frivilliga åtaganden. Till detta kommer att tio medlemsstater inte alls begränsar fosfathalterna i tvätt- och rengöringsmedel. Den här mångfalden av olika tillvägagångssätt har kraftigt splittrat den inre marknaden för tvätt- och rengöringsmedel, så att tillverkarna av dessa medel måste rätta sig efter olika nationella bestämmelser, vilket i sin tur leder till tidsspillan och merkostnader.

För produkter som inte harmoniserats genom lagstiftningen gäller dessutom principen om ömsesidigt erkännande. Enligt förordning (EG) nr 764/2008 om ömsesidigt erkännande[1] är medlemsstaterna skyldiga att godkänna varor, alltså också tvätt- och rengöringsmedel med olika fosfathalter, som lagligen saluförs i en annan medlemsstat om de inte kan påvisa att särskilda skäl talar mot detta. Eftersom medlemsstaternas myndigheter har ganska kort beslutstid i frågor som berör ömsesidigt erkännande är beslutsfattandet ordentligt betungande, särskilt då beslut ska fattas om flera produkter.

För att rörligheten för tvättmedel för hushållsbruk på den inre marknaden ska bli bättre rekommenderas därför en harmonisering av de olika nationella bestämmelserna om innehåll av fosfater och andra fosforföreningar i dessa tvättmedel. Detta skulle också bidra till att få bort de kostnader som åsamkas tillverkare och nationella förvaltningar av den inre marknadens nuvarande splittring och göra det ömsesidiga erkännandet mindre betungande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Kommissionen har i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 648/2004 bedömt användningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel i rapporten till rådet och Europaparlamentet beträffande användning av fosfater6. Efter ytterligare analyser har kommissionen konstaterat att användningen av fosfater i tvättmedel för hushållsbruk bör begränsas för att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken och för att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar. Besparingarna uppväger kostnaden för att ändra på sammansättningen av tvättmedel för hushållsbruk med alternativ till fosfater.

(1) Kommissionen har i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel1 bedömt användningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel i rapporten till rådet och Europaparlamentet beträffande användning av fosfater6. Efter ytterligare analyser har kommissionen konstaterat att användningen av fosfater i tvättmedel för hushållsbruk bör förbjudas för att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken och för att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar. Besparingarna uppväger kostnaden för att ändra på sammansättningen av tvättmedel för hushållsbruk med alternativ till fosfater. Ett fosfatförbud skulle dessutom bidra till att harmonisera den inre marknaden för tvättmedel för hushållsbruk och således förbättra den fria rörligheten för dessa tvättmedel.

 

____________________

1 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

Motivering

Hittills har halterna av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk inte harmoniserats på EU-nivå och därför har medlemsstaterna valt att gå till väga på flera olika sätt. Till följd av detta har den inre marknaden för dessa tvättmedel kommit att bli mycket oenhetlig i fråga om fosfathalten i dem. För att rörligheten för tvättmedel för hushållsbruk på den inre marknaden ska bli bättre behövs det en harmonisering av de olika nationella bestämmelserna.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Effektiva alternativ till fosforbaserade tvättmedel för hushållsbruk kräver små mängder andra fosforföreningar, nämligen fosfonater som kan vara skadliga för miljön om de används i större mängder.

2. Effektiva alternativ till fosforbaserade tvättmedel för hushållsbruk kräver små mängder andra fosforföreningar, nämligen fosfonater. Dessa fyller en mycket speciell funktion som skiljer sig från fosfater och används i så små mängder att de inte i någon mätbar utsträckning bidrar till eutrofiering.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Samspelet mellan fosfater och andra fosforföreningar kräver ett genomtänkt val av begränsningens omfattning och nivå. Begränsningen bör gälla alla fosforföreningar för att utesluta att de begränsade fosfaterna bara ersätts med andra fosforföreningar. Gränsvärdet för fosfor bör vara så lågt att det effektivt förhindrar försäljningen av fosfatbaserade tvättmedel för hushållsbruk, medan det bör vara så högt att det tillåter den minsta mängd fosfonater som behövs i alternativa sammansättningar.

utgår

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken och att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva då nationella åtgärder med olika tekniska specifikationer inte kan påverka vattenkvaliteten över nationsgränserna, samtidigt som de bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(4) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, dvs. att minska det bidrag fosfater i tvätt- och rengöringsmedel ger till eutrofieringsrisken, att minska kostnaderna för avlägsnandet av fosfater i avloppsreningsanläggningar och att garantera en välfungerande inre marknad för tvättmedel för hushållsbruk, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva då nationella åtgärder med olika tekniska specifikationer inte kan påverka vattenkvaliteten över nationsgränserna, samtidigt som de bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att nå detta mål.

Motivering

Hittills har halterna av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk inte harmoniserats på EU-nivå och därför har medlemsstaterna valt att gå till väga på flera olika sätt. Till följd av detta har den inre marknaden för dessa tvättmedel kommit att bli mycket oenhetlig i fråga om fosfathalten i dem. För att rörligheten för tvättmedel för hushållsbruk på den inre marknaden ska bli bättre behövs det en harmonisering av de olika nationella bestämmelserna.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Man bör inte utöka begränsningen av användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk till att även omfatta maskindiskmedel för hushållsbruk eller tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner, eftersom lämpliga, tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ till användningen av fosfater i dessa tvätt- och rengöringsmedel ännu inte finns tillgängliga.

5. Man bör inte utöka fosfatförbudet till att även omfatta maskindiskmedel för hushållsbruk eller tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner eller begränsa användningen av fosfater i dessa tvätt- och rengöringsmedel, eftersom lämpliga, tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ till användningen av fosfater i dessa tvätt- och rengöringsmedel ännu inte finns tillgängliga. Det finns ännu inte heller någon tillgänglig konsekvensanalys som bedömer konsekvenserna av att utöka begränsningen till att även omfatta maskindiskmedel för hushållsbruk, där särskild hänsyn tagits till kostnaderna för att ändra sammansättningen och konsekvenserna av de kemikalier som används i fosfatfria sammansättningar, vatten- och energiförbrukningen när konsumenterna använder dem (tvättcykeln) och de ekonomiska kostnaderna för konsumenterna.

Motivering

I den konsekvensanalys som genomfördes undersökte man framför allt fosfater i tvättmedel för hushållsbruk. Eventuella förändringar av diskresultatet till följd av övergången till fosfatfria maskindiskmedel för hushållsbruk kan eventuellt få betydande ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som skiljer sig markant från konsekvenserna av tvättmedel för hushållsbruk, nämligen att konsumenterna börjar använda olika ersättningskemikalier och väljer mer krävande tvättprogram, vilket inverkar på kostnaderna och vatten- och energiförbrukningen (och i sin tur koldioxidutsläppen).

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till denna förordning.

(7) Kommissionen bör bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till förordning (EG) nr 648/2004. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

Motivering

Det måste ses till att kommissionen bedriver samråd. Den föreslagna lydelsen är dessutom en standardklausul i bilagan till samförståndet om det praktiska upplägget kring användandet av delegerade akter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Det är lämpligt att skjuta upp tillämpningen av den begränsning som fastställs i denna förordning för att möjliggöra för aktörer, särskilt små och medelstora företag, att ändra sammansättningen på sina fosfatbaserade tvättmedel för hushållsbruk med alternativ inom ramen för den normala produktutvecklingsprocessen för att minska kostnaderna.

9. Det är lämpligt att skjuta upp tillämpningen av det förbud som fastställs i denna förordning för att möjliggöra för aktörer, särskilt små och medelstora företag, att ändra sammansättningen på sina fosfatbaserade tvättmedel för hushållsbruk med alternativ inom ramen för den normala produktutvecklingsprocessen för att minska kostnaderna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 1 – punkt 2 – strecksats 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Begränsningar av mängden fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel.”

– Begränsningar av eller förbud mot mängden fosfater i tvätt- och rengöringsmedel.”

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 2 – leden 3 och 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

 

a) led 3 ska ersättas med följande:

”3. rengöring: process då jord avlägsnas från substratet och löses upp eller dispergeras.”

”3. rengöring: process då smuts avlägsnas från substratet och löses upp eller dispergeras.”

 

b) led 9 ska ersättas med följande:

 

9. utsläppande på marknaden: leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller kostnadsfritt. Införsel ska anses innebära utsläppande på marknaden.

Motivering

För att skapa klarhet angående rättsläget och göra termbruket enhetligt är det på sin plats att definitionen på ”utsläppande på marknaden” rättar sig efter de definitioner som ges i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) respektive förordning (EG) nr 1272/2008, eftersom alla dessa tre förordningar huvudsakligen handlar om ämnen och blandningar.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 2 – led 12a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”12a. livscykelbedömning: bedömning av en produkts miljöpåverkan under alla faser, från råvaruproduktionen genom tillverkningen av produkten, förpackningen, transporten till detaljhandelns försäljningsställen och konsumentens användning och bortskaffande av produkten.”

Motivering

Eftersom det i ändringsförslag 19 och 21 talas om ”livscykelbedömning” är det på sin plats med en begreppsdefinition.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tvätt- och rengöringsmedel som förtecknas i bilaga VIa och som inte följer begränsningarna av mängden fosfater och andra fosforföreningar som fastställs i den bilagan får inte släppas ut på marknaden från och med det datum som anges i den bilagan.”

Tvätt- och rengöringsmedel som förtecknas i bilaga VIa och som inte följer begränsningarna av mängden fosfater som fastställs i den bilagan får inte släppas ut på marknaden från och med det datum som anges i den bilagan.”

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 4a – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tvätt- och rengöringsmedel som förtecknats i bilaga VIa och släppts ut på marknaden före det datum som fastställts i den bilagan får fortsätta att tillhandahållas på marknaden fram till den ...* utan att de måste följa de begränsningar för halterna av fosfater som fastställts i den bilagan.

 

____________

* EUT, för in datum: Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Denna övergångsbestämmelse kommer att innebära att tvätt- och rengöringsmedel som släpps ut på marknaden i enlighet med gällande lagstiftning får fortsätta att tillhandahållas på marknaden under ytterligare två år efter den dag då förordningen träder i kraft. Med hjälp av denna bestämmelse bör denna förordnings nya krav i fråga om halterna av fosfater och andra fosforföreningar inte bli en börda för tvätt- och rengöringsmedel som följer kraven i nuvarande lagstiftning.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 11 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 11 ska punkt 4 ersättas med följande:

 

4. På förpackningar till tvätt- och rengöringsmedel som säljs till allmänheten och som är avsedda att användas för tvätt av textilier ska dessutom de uppgifter som avses i bilagorna VII B och VII Ba anges.”

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

 

”6a. För att förhindra snedvridningar av den miljömässiga konkurrenskraften får tillverkarna inte göra miljöpåståenden om egenskaper som enbart uppfyller unionslagstiftningen.”

Motivering

Det bör förhindras att tillverkarna förvirrar konsumenterna genom att framhäva sådana egenskaper hos produkterna som i själva verket inte innebär något annat än att produkterna uppfyller unionslagstiftningens krav. Man bör till exempel inte få hävda att en produktkategori är fosfatfri om det redan är förbjudet att använda fosfater i sådana produkter.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 13 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b och 13c, anta ändringar av bilagorna till denna förordning vad gäller lösningsmedelsbaserade tvätt- och rengöringsmedel.

2. Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 13a, 13b och 13c, anta ändringar av bilagorna I, II, III, IV, V, VI, VII och VIII till denna förordning vad gäller lösningsmedelsbaserade tvätt- och rengöringsmedel.

Motivering

Bilaga VIa till förordningen innehåller väsentliga delar och därför bör ändringar av dessa antas av lagstiftaren och inte genom delegerade akter.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 13b – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det ska träda i kraft omedelbart eller på den dag som anges i beslutet. Beslutet ska inte påverka giltigheten hos delegerade rättsakter som redan är i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det ska träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

För att skapa klarhet angående rättsläget krävs exakta tidsangivelser. Lydelsen har dessutom föreslagits som standardklausul i bilagan till det gemensamma samförståndet om det praktiska upplägget kring användandet av delegerade akter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 13c – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader efter det att den anmälts. Denna tidsfrist ska förlängas med en månad om Europaparlamentet eller rådet tar initiativ till detta.

1. Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom två månader från den dag då akten delges. Denna tidsfrist ska förlängas med två månader om Europaparlamentet eller rådet tar initiativ till detta.

Motivering

För att det verkligen ska finnas tillräckligt med tid för att granska åtgärden är det önskvärt med en längre förlängningstid. En period på två månader har dessutom föreslagits som standardklausul i bilagan till gemensamma samförståndet om det praktiska upplägget kring användandet av delegerade akter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 14 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstater får behålla eller införa nationella bestämmelser för begränsningar av mängden fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel för vilka det inte finns några begränsningar fastställda i bilaga VIa om de kan motiveras med skyddet av vattenmiljön och det finns tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ tillgängliga.”

”Medlemsstater får behålla nationella bestämmelser för begränsningar av mängden fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel för vilka det inte finns några begränsningar fastställda i bilaga VIa om de kan motiveras med skyddet av vattenmiljön och det finns tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ tillgängliga.”

Motivering

För att den inre marknaden för tvätt- och rengöringsmedel ska fungera bra och inte splittras ytterligare bör medlemsstaterna inte uppmuntras att fastställa några nya regler för begränsningar av halten av fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel. (Övriga delen av motiveringen handlar om utbyte av ett engelskt ord och berör inte den svenska versionen.).

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 16 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om användningen av fosfater och andra fosforföreningar i maskindiskmedel för hushållsbruk samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte är en successiv avveckling eller begränsning till vissa tillämpningar.”

1. Kommissionen ska senast den 31 december 2014 ha gjort en bedömning, överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om användningen av fosfater och andra fosforföreningar i maskindiskmedel för hushållsbruk, vilken ska föregås av en undersökning som bygger på en livscykelbedömning av maskindiskmedel för hushållsbruk, tillbudsstående alternativ, deras prestanda och kostnadseffektivitet och begränsningar i fråga om vilken teknik de kan användas tillsammans med, samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte är en successiv avveckling eller begränsning till vissa tillämpningar.”

Motivering

För att användningen av fosfater och andra fosforföreningar i maskindiskmedel för hushållsbruk verkligen ska undersökas grundligt bör kommissionen framför allt beställa en undersökning där livscykeln hos sådana diskmedel undersöks, tillsammans med tillbudsstående alternativ, deras prestanda och kostnadseffektivitet och begränsningar i fråga om vilken teknik de kan användas tillsammans med. Detta måste göras för att man ska kunna ta ställning till eventuella kommande åtgärder för användningen av fosfater och andra fosforföreningar i maskindiskmedel.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 16 – punkt 1 –stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast den 31 december 2014 också ha gjort en bedömning och överlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om framtidsutsikterna för teknisk, ekonomisk och hållbar utveckling när det gäller återvinning och återanvändning av fosfor från hushållsavloppsvatten, gödsel från djur och industriavfall, där hänsyn tagits till förvaltningen av resurser och de geopolitiska aspekterna av råfosfattillgångarna och en bedömning gjorts av konsekvenserna för användningen och den eventuella återvinningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel.

Motivering

Fosfater är en icke-förnybar resurs som är oersättlig både när det gäller att förse världens befolkning med livsmedel och för användningsområden inom sjukvården och industrin. EU är i huvudsak beroende av import eftersom reserverna är koncentrerade till Kina och Västsahara. Samtidigt kommer genomförandet av EU:s vattenskyddsdirektiv att leda till att alltfler anläggningar för att avlägsna fosfater installeras. Detta ger oss en utmärkt möjlighet att utveckla återvinningen och återanvändningen av fosfater, och att omvandla avfallsflödet till en potentiell resurs som inte behöver importeras.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 648/2004

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska senast den 31 december 2017 göra en bedömning och överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner, vilken ska föregås av en undersökning som bygger på en livscykelbedömning av tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner, tillbudsstående alternativ, deras prestanda och kostnadseffektivitet och begränsningar i fråga om vilken teknik de kan användas tillsammans med, samt, i motiverade fall, ha lagt fram ett lagstiftningsförslag vars syfte är en successiv avveckling eller begränsning till vissa tillämpningar.

Motivering

Det förefaller på sin plats med en undersökning av användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner för att det ska råda konsekvens i synen på användningen av fosfater i olika slags tvätt- och rengöringsmedel. I nuläget har vi varken tekniskt fungerande eller ekonomiskt lönsamma alternativ till tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin och vid institutioner, men det här kan komma att ändra sig i framtiden och därför bör situationen hållas under uppsikt.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga

Förordning (EG) nr 648/2004

Bilaga VIa – rubrik och kolumn 2 – rad 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER OCH ANDRA FOSFORFÖRENINGAR

BEGRÄNSNINGAR AV MÄNGDEN FOSFATER

Får inte släppas på marknaden om den totala fosforhalten är lika med eller större än 0,5 viktprocent

Får inte släppas på marknaden om de innehåller tillsatta fosfater

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EG) nr 648/2004

Bilaga VII – avsnitt Ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. I bilaga VII ska följande punkt läggas till:

 

”Ba. Information om hållbar användning

 

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version)1 ska märkningen av tvättmedel för hushållsbruk

 

– innehålla relevant information, i form av en logotyp och/eller text, som uppmuntrar till en hållbar användning av tvättmedel, till exempel rekommendationer om att man ska tvätta med full maskin, följa doseringsanvisningarna, tvätta med lägre temperatur och återvinna/återanvända förpackningen.

 

– innehålla hänvisningar till andra befintliga informationskällor för konsumenter, till exempel webbplatser, så att konsumenterna kan få tillgång till användbara rekommendationer, tips och råd som uppmuntrar till en hållbar användning.”

 

__________

1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk

Referensnummer

KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

10.11.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marc Tarabella

11.2.2011

 

 

Antagande

13.4.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Marc Tarabella

  • [1]  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk

Referensnummer

KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD)

Framläggande för parlamentet

28.10.2010

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

10.11.2010

IMCO

10.11.2010

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Bill Newton Dunn

19.1.2011

 

 

 

Behandling i utskott

18.4.2011

 

 

 

Antagande

15.6.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

8

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Esther Herranz García, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Bill Newton Dunn, Alojz Peterle, Michail Tremopoulos, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Anna Hedh, Catherine Stihler

Ingivande

24.6.2011