ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

24.6.2011 - (16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE)) - ***

Комисия по международна търговия
Докладчик: Béla Glattfelder

Процедура : 2010/0317(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0247/2011
Внесени текстове :
A7-0247/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

(16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (16198/2010),

–   като взе предвид проектоспоразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, с което се изменя Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (16199/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0126/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0247/2011),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и Конфедерация Швейцария.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Швейцария е четвъртият по значение търговски партньор на Европейския съюз, като преди всичко значителна стойност имат осъществяваните между ЕС и Швейцария износ и внос на селскостопански продукти. През 2010 г. ЕС реализира износ на селскостопански продукти за Швейцария на стойност 6,3 млрд. евро, с което тази страна стана третият по големина експортен пазар за селскостопанските продукти на ЕС. Ето защо от изключително значение е Европейският съюз да продължава сътрудничеството си с органите на Швейцария с цел подобряване на условията на двустранните търговски отношения.

Отношенията между ЕС и Швейцария се основават на двустранни договори в различни области. За да се сведат до минимум отрицателните последици от отхвърлянето на Споразумението за ЕИП от страна на Швейцария, през 1992 г., бяха започнати преговори за търговски споразумения в седем сектора, включително и в сектора на селскостопанските продукти. Споразумението относно селското стопанство (наричано по-долу „Споразумението“) беше сключено през 1999 г. и е в сила от 1 юни 2002 г. То не доведе до изцяло свободна търговия със селскостопански продукти, а само до частична либерализация на някои сектори на селското стопанство.

Споразумението съдържа 11 приложения, за които Европейската комисия е договорила различни подобрения вследствие на разширяването на Европейския съюз през 2004 и 2007 г. и с цел укрепване на отношенията между двете страни в сектора на селското стопанство.

През декември 2008 г. Европейският съюз прие споразумение (COM(2008)0509), с което се цели улесняване на търговията със селскостопански продукти между двете договорни страни, преди всичко на търговията с вино и алкохолни напитки, чрез премахване на техническите пречки. През 2009 г. Европейският парламент даде своето одобрение за сключване на споразумение между ЕО и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 относно ветеринарните мерки (COM(2008)0685).

С добавянето на ново приложение (приложение 12), двете страни по споразумението (ЕС и Швейцария) се стремят да гарантират взаимното признаване на защитените наименования за произход и защитените географски указания, за да се запазят условията на двустранната търговия със селскостопански продукти, като същевременно се поддържа качеството на хранителната верига.

Двете договорни страни постигнаха споразумение относно хармонизирана процедура за определянето и ефективната защита на регистрираните наименования за произход и географските указания. Вследствие на това споразумение и на сближаването на националното им законодателство двете договорни страни се споразумяха за взаимно признаване на списък, съдържащ регистрираните защитени селскостопански продукти. В това ново приложение (приложение 12) приблизително 800 географски указания са регистрирани в ЕС и 22 географски указания са регистрирани в Швейцария. То представлява сериозно и дългоочаквано подобрение на предишните търговски условия, тъй като досега в двустранно споразумение с Конфедерация Швейцария беше установена само защитата на наименованията на вина и спиртни напитки.

Член 8 („специални разпоредби за някои наименования“) на приложение 12 въпреки това ще позволи на договорните страни да се възползват от някои преходни периоди (от 3 до 5 години), в които те ще продължават да обозначават и предлагат на съответните свои пазари някои продукти, в повечето случаи различни видове сирене, с етикет, регистриран от другата договорна страна като географско указание или наименование за произход.

Въпреки това благодарение на това допълнение към Споразумението износителите от ЕС на основни селскостопански продукти като месо и млечни продукти ще могат да се възползват на един от най-близките и най-големите ни експортни пазари от по-добра защита на наименованията за произхода и географските указания, които отразяват тяхното ноу-хау и високата степен на качество на хранителните продукти.

Докладчикът препоръчва на Парламента да даде одобрението си за споразумението.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (25.5.2011)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта за решение на Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти
(16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Докладчик по становище: Csaba Sándor Tabajdi

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението е резултат от двустранните преговори, водени между октомври 2007 г. и декември 2009 г. Споразумението предвижда взаимна закрила на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, защитени от съответните страни по споразумението.

Страните по споразумението (Европейският съюз и Конфедерация Швейцария) имат за цел да гарантират взаимно признаване на защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ), за да се подобрят условията на двустранната търговия, да се поощри качеството по хранителната верига и да се запази значението на устойчивото развитие на селските райони. Споразумението не оказва влияние върху бюджета.

Въз основа на посоченото по-горе Комисията предлага на Съвета да определи лицето или лицата, упълномощени да сключат споразумението от името на Европейския съюз.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони предлага да се одобри предложението на Комисията. Тя отбелязва също така, че списъкът на защитените продукти в приложението към предложението на Комисията за решение на Съвета не е в съответствие с настоящата база данни DOOR. Според информацията на Комисията това се дължи на факта, че споразумението е взело предвид съществуващите бази данни към септември 2009 г. От тази дата насам базите данни постоянно се актуализират с нови продукти. Член 16 от приложението предвижда добавяне на нови ГО в допълнение 1 към приложението съгласно процедурата на комитети. Страните по споразумението се задължават да разгледат случая на ГО, които не фигурират в допълнение 1, най-късно две години след влизането в сила на приложението и да се консултират взаимно за всяка друга промяна ви да приложението.

Освен това комисията по земеделие и развитие на селските райони отбелязва, че законодателството относно защитата на произхода като цяло ще бъде преразгледано посредством новия „Пакет за качество“. Следователно Комисията следва да преразгледа действащото споразумение през декември 2011 г. в контекста на приемането на това ново законодателство в областта.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.5.2011г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Мария Неделчева, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pablo Zalba Bidegain

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.6.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa