HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

24.6.2011 - (16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE)) - ***

Udvalget om International Handel
Ordfører: Béla Glattfelder

Procedure : 2010/0317(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0247/2011
Indgivne tekster :
A7-0247/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

(16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (16198/2010),

–   der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (16199/2010),

–   der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0126/2011),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0247/2011),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Schweiz er Den Europæiske Unions fjerde handelspartner, og især værdien af eksporten og importen af landbrugsprodukter mellem EU og Schweiz er meget betydelig. I 2010 eksporterede EU landbrugsprodukter til en værdi af 6,3 mia. EUR til Schweiz, hvilket gjorde dette land til det tredjestørste eksportmarked for EU’s landbrugsprodukter. Derfor er det af største betydning, at EU til stadighed samarbejder med de schweiziske myndigheder for at forbedre betingelserne og vilkårene for de bilaterale handelsforbindelser.

EU og Schweiz har fastlagt deres forbindelser gennem etableringen af bilaterale aftaler på forskellige områder. For at minimere de negative følger af Schweiz' forkastelse af EØS-aftalen i 1992 blev der indledt forhandlinger om handelsaftaler på syv områder, herunder landbrugsprodukter. Aftalen om landbrugsprodukter (i det følgende benævnt ”aftalen”) blev indgået i 1999 og har været i kraft siden 1. juni 2002. Den har ikke skabt fuldstændig fri handel med landbrugsprodukter, men kun en delvis liberalisering for nogle landbrugssektorers vedkommende.

Aftalen indeholder 11 bilag, som Europa-Kommissionen har genforhandlet forskellige opgraderinger af som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union i 2004 og 2007 og med henblik på at forbedre de landbrugsmæssige forbindelser mellem de to parter.

I December 2008 vedtog Den Europæiske Union en aftale (KOM(2008)0509), der sigtede mod at gøre det nemmere at handle med landbrugsprodukter mellem de to parter, navnlig med vin og spiritus, ved at fjerne tekniske hindringer. I 2009 godkendte Europa-Parlamentet en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund, hvis formål var at ændre bilag 11, for så vidt angår veterinære foranstaltninger (KOM(2008)0685).

Ved at tilføje et nyt bilag (bilag 12) vil de to parter (EU og Schweiz) nu sikre gensidig anerkendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for at bevare vilkårene i den bilaterale handel med landbrugsprodukter og samtidig fremme kvaliteten i fødevarekæden.

De to parter er enedes om en harmoniseret procedure for udnævnelse og effektiv beskyttelse af registrerede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. Efter denne fælles forståelse og den indbyrdes tilnærmelse af parternes egen lovgivning har begge parter gensidigt anerkendt en liste over registrerede beskyttede landbrugsprodukter. Det nye bilag 12 omfatter omkring 800 geografiske betegnelser, der er registreret i EU, og 22 geografiske betegnelser, der er registreret i Schweiz. Det udgør en betydelig og længe ventet forbedring af de hidtidige handelsforbindelser, da den eneste beskyttelse, der har været indtil nu, for betegnelser på vin og spiritus, fandtes i en bilateral aftale med Det Schweiziske Forbund.

I henhold til bilag 12, artikel 8 (“Særlige bestemmelser for visse betegnelser) har parterne dog mulighed for at drage fordel af nogle overgangsperioder (på mellem tre og fem år), hvori de kan fortsætte med på deres respektive markeder at betegne og præsentere nogle produkter, fortrinsvis forskellige oste, under et navn, som er registreret som en geografisk betegnelse eller en oprindelsesbetegnelse hos den anden part.

Ikke desto mindre vil EU-eksportører af vigtige landbrugsprodukttyper, f.eks. kød og mejeriprodukter, takket være dette tillæg til aftalen nu på et af vores nærmeste og største eksportmarkeder kunne drage fordel af en bedre beskyttelse af deres oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der afspejler deres knowhow og fødevarekvalitet på et højt niveau.

Ordføreren anbefaler Parlamentet at godkende indgåelsen af aftalen.

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (25.5.2011)

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter
(16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Ordfører for udtalelse: Csaba Sándor Tabajdi

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget er resultatet af bilaterale forhandlinger, der blev ført i perioden fra oktober 2007 til

december 2009. Aftalen indeholder bestemmelser om gensidig beskyttelse af parternes beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

Parterne (Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund) stiler efter gensidig anerkendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB) for at forbedre de bilaterale handelsbetingelser, fremme kvaliteten i fødevarekæden og bevare værdien af en bæredygtig landdistriktsudvikling. Aftalen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

På grundlag af ovenstående foreslår Kommissionen Rådet at udpege den eller de personer, der er beføjet til at indgå aftalen på EU's vegne.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter foreslår godkendelse af Kommissionens forslag. Det bemærker endvidere, at listen over beskyttede produkter i det bilag til aftalen, der er knyttet til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse, ikke er i overensstemmelse med den nuværende DOOR-database. Ifølge Kommissionens oplysninger skyldes dette, at aftalen har taget hensyn til databaserne, som de så ud i september 2009. Siden da er databaserne konstant blevet ajourført med nye produkter. I henhold til bilagets artikel 16 sker optagelsen af nye GB'er i appendiks 1 til bilaget efter komitéens procedurer. Parterne forpligter sig til at undersøge tilfælde, hvor GB'er ikke er opført i appendiks 1, senest to år efter bilagets ikrafttrædelse og til at rådføre sig med hinanden om andre ændringer af bilaget.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter bemærker endvidere, at lovgivningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser som helhed vil blive revideret i forbindelse med den nye "kvalitetspakke". Kommissionen bør derfor revidere den aktuelle aftale i december 2011 i lyset af den nye lovgivning, der skal vedtages på området.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.5.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

0

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Pablo Zalba Bidegain

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

21.6.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

3

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa