ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

24.6.2011 - (16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE)) - ***

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Béla Glattfelder

Διαδικασία : 2010/0317(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0247/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0247/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων

(16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16198/2010),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (16199/2010),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0126/2011),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0247/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ελβετία είναι ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, πιο συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών και εισαγωγών γεωργικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το 2010, η ΕΕ εξήγαγε στην Ελβετία γεωργικά προϊόντα αξίας 6,3 δισ. ευρώ, γεγονός που έκανε την Ελβετία τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ. Έχει, ως εκ τούτου, τεράστια σημασία η συνεχής συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ελβετικών αρχών για να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι όροι των διμερών εμπορικών σχέσεων.

Η ΕΕ και η Ελβετία έχουν ορίσει τις σχέσεις τους μέσω της σύναψης διμερών συνθηκών σε διάφορους τομείς. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες της απόρριψης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ εκ μέρους της Ελβετίας το 1992, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις σε επτά τομείς, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων. Η συμφωνία για τη γεωργία (εφεξής "Συμφωνία") συνάφθηκε το 1999 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002. Δε διασφάλισε τελείως ελεύθερο εμπόριο γεωργικών προϊόντων, αλλά μόνο μερική ελευθέρωση ορισμένων γεωργικών τομέων.

Η Συμφωνία περιέχει 11 παραρτήματα, για τα οποία η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί διάφορες αναβαθμίσεις, λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και το 2007 και προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργικές σχέσεις μεταξύ των δύο μερών.

Το Δεκέμβριο 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε συμφωνία (COM(2008)0509) που αποσκοπούσε στη διευκόλυνση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων μεταξύ των δύο μερών και ιδίως του εμπορίου κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών, μέσω της άρσης των τεχνικών φραγμών. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της ΕΚ και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, η οποία αποσκοπούσε στην τροποποίηση του παραρτήματος 11 για τα κτηνιατρικά μέτρα (COM(2008)0685).

Σήμερα, μέσω της προσθήκης νέου παραρτήματος (παράρτημα 12), τα δύο μέρη (η ΕΕ και η Ελβετία) επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν οι προϋποθέσεις του διμερούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων και ταυτόχρονα να προαχθεί η ποιότητα της τροφικής αλυσίδας.

Αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν επί μιας εναρμονισμένης διαδικασίας για την ονομασία και την ουσιαστική προστασία καταχωρισμένων προελεύσεων και γεωγραφικών ενδείξεων. Με βάση αυτή την κοινή συνεννόηση και τη σύγκλιση της εγχώριας νομοθεσίας τους, αμφότερα τα μέρη έχουν αναγνωρίσει σε αμοιβαία βάση έναν κατάλογο προστατευόμενων γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτού του νέου παραρτήματος 12, απαριθμούνται περίπου 800 γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες στην ΕΕ και 22 γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες στην Ελβετία. Συνιστά σοβαρή και από καιρό αναμενόμενη βελτίωση των προηγούμενων εμπορικών προϋποθέσεων, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχει καθιερωθεί μόνο η προστασία της ονομασίας των κρασιών και των οινοπνευματωδών ποτών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την Ελβετική Συνομοσπονδία.

Το άρθρο 8 ("Ιδιαίτερες διατάξεις για ορισμένες ονομασίες") του εν λόγω παραρτήματος 12 θα επιτρέψει, ωστόσο, στα μέρη να επωφεληθούν από ορισμένες μεταβατικές περιόδους (διάρκειας 3 έως 5 ετών), ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να ονομάζουν και να παρουσιάζουν στην αντίστοιχη αγορά τους ορισμένα προϊόντα, κυρίως ποικιλίες τυριών, σε ετικέτα που καταχωρίζεται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ως γεωγραφική ένδειξη ή προέλευση.

Ωστόσο, χάρη σε αυτήν την προσθήκη στη Συμφωνία, οι εξαγωγείς της ΕΕ στους βασικούς τομείς γεωργικής παραγωγής, όπως ο τομέας του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, θα επωφεληθούν τώρα σε μία από τις πλησιέστερες και μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές μας από μεγαλύτερη προστασία της προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεών τους, που αντανακλούν την τεχνογνωσία τους και υψηλό βαθμό ποιότητας τροφίμων.

Ο εισηγητής συνιστά στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (25.5.2011)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων
(16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Csaba Sándor Tabajdi

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση είναι το αποτέλεσμα διμερών διαπραγματεύσεων, που διεξήχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2007 και Δεκεμβρίου 2009. Η συμφωνία προβλέπει την αμοιβαία προστασία των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που προστατεύονται από τα αντίστοιχα Μέρη.

Τα συμβαλλόμενα μέρη (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετική Συνομοσπονδία) έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την αμοιβαία αναγνώριση των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ), με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών των διμερών συναλλαγών, την προαγωγή της ποιότητας της διατροφικής αλυσίδας και τη διαφύλαξη της αξίας της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Η συμφωνία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα είναι εξουσιοδοτημένα να συνάψουν τη Συμφωνία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής. Σημειώνει επίσης ότι στο Παράρτημα της συμφωνίας που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου, ο κατάλογος των προστατευόμενων προϊόντων δεν είναι σύμφωνος με την τρέχουσα βάση δεδομένων DOOR. Σύμφωνα με πληροφορίες της Επιτροπής, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για την συμφωνία λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες ως τον Σεπτέμβριο του 2009 βάσεις δεδομένων. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι βάσεις δεδομένων ενημερώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα. Το άρθρο 16 του Παραρτήματος προβλέπει την ενσωμάτωση νέων Γεωγραφικών Ενδείξεων στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες της Επιτροπής. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν τις περιπτώσεις των ΓΕ που δεν εμπεριέχονται στο Προσάρτημα 1 το αργότερο μία διετία από την έναρξη της ισχύος του Παραρτήματος και να διαβουλεύονται μεταξύ τους όσον αφορά κάθε άλλη τροποποίηση στο Παράρτημα.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σημειώνει περαιτέρω, ότι η νομοθεσία σχετικά με την προστασία προέλευσης, συνολικά, πρόκειται να αναθεωρηθεί μέσω μιας νέας «δέσμης μέτρων για την ποιότητα». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει την τρέχουσα συμφωνία το Δεκέμβριο 2011, υπό το πρίσμα της νέας νομοθεσίας που πρόκειται να θεσπιστεί σε αυτόν τον τομέα.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

24.5.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Γεώργιος Παπαστάμκος, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Zalba Bidegain

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

21.6.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Μαρία Ελένη Κοππά, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa