SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen tekemisestä

24.6.2011 - (16198/2010) – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE)) - ***

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Béla Glattfelder

Menettely : 2010/0317(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0247/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0247/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen tekemisestä

(16198/2010) – C7 0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16198/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimusluonnoksen (16199/2010),

–   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0126/2011),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A7-0247/2011),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Sveitsi on Euroopan unionin neljänneksi tärkein kauppakumppani, ja erityisesti EU:n ja Sveitsin välisen maataloustuotteiden viennin ja tuonnin arvo on erittäin huomattava. Vuonna 2010 EU vei Sveitsiin maataloustuotteita 6,3 miljardin euron arvosta, minkä ansiosta Sveitsi on EU:n maataloustuotteiden kolmanneksi suurin vientimarkkina-alue. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni toimii jatkuvasti yhteistyössä Sveitsin viranomaisten kanssa kahdenvälisiä kauppasuhteita koskevien edellytysten parantamiseksi.

EU ja Sveitsi ovat määritelleet suhteensa tekemällä kahdenvälisiä sopimuksia eri aloilla. Sveitsin hylättyä ETA-sopimuksen vuonna 1992 haluttiin vähentää minimiin tästä aiheutuvat haitalliset seuraukset, minkä vuoksi käynnistettiin neuvottelut kauppasopimuksista seitsemällä alalla, maataloustuotteet mukaan luettuina. Maataloussopimus (jäljempänä "sopimus") tehtiin vuonna 1999, ja se on ollut voimassa 1. kesäkuuta 2002 lähtien. Sillä ei ole luotu täysin vapaata maataloustuotteiden kauppaa vaan on vapautettu osittain tietyt maatalouden alat.

Sopimukseen sisältyy 11 liitettä, joihin Euroopan komissio on neuvotellut eri päivityksiä Euroopan unionin vuosien 2004 ja 2007 laajentumisen vuoksi ja osapuolten maataloussuhteiden kehittämiseksi.

Euroopan unioni hyväksyi joulukuussa 2008 sopimuksen (KOM(2008)0509), jonka tavoitteena on osapuolten välisen maataloustuotteiden ja erityisesti viinin ja tislattujen alkoholijuomien kaupan helpottaminen teknisiä esteitä poistamalla. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 hyväksyntänsä EY:n ja Sveitsin valaliiton väliselle sopimukselle, jolla pyrittiin tarkistamaan liitettä 11 eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä (KOM(2008)0685).

Nyt lisättävällä uudella liitteellä (liite 12) sopimusosapuolet (EU ja Sveitsi) pyrkivät varmistamaan suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen vastavuoroisen tunnustamisen, jotta säilytetään maataloustuotteiden kahdenvälistä kauppaa koskevat edellytykset ja edistetään samalla elintarvikeketjun laatua.

Osapuolet ovat sopineet yhdenmukaistetusta menettelystä alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen määrittämisessä ja suojaamisessa. Tämän yhteisen sopimuksen ja kansallisten lainsäädäntöjensä lähentämisen jälkeen osapuolet ovat vastavuoroisesti tunnustaneet suojattujen maataloustuotteiden luettelon. Tähän uuteen liitteeseen 12 sisältyy noin 800 EU:ssa rekisteröityä maantieteellistä merkintää ja 22 Sveitsissä rekisteröityä maantieteellistä merkintää. Se on huomattava ja kauan odotettu parannus aiempiin kaupan edellytyksiin, koska tähän mennessä ainoastaan viinien ja tislattujen alkoholijuomien merkintöjen suoja on vahvistettu Sveitsin valaliiton kanssa tehdyllä kahdenvälisellä sopimuksella.

Kyseisessä liitteessä 12 olevassa 8 artiklassa ("Tiettyjä nimityksiä koskevat erityiset säännökset") kuitenkin sallitaan, että osapuolet voivat hyötyä siirtymäkausista (3–5 vuotta), joiden aikana ne voivat kuvata ja esitellä markkinoillaan tiettyjä tuotteita, etupäässä juustolaatuja, jotka on varustettu toisen osapuolen rekisteröimällä maantieteellisellä merkinnällä tai alkuperänimityksellä.

Tämän lisäyksen ansiosta tärkeimpien maataloustuotteiden, kuten lihan ja maitotuotteiden, vientiä harjoittavat EU:n yritykset hyötyvät vastedes tärkeimpiin lukeutuvan vientimarkkina-alueen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen tehokkaasta suojasta, mikä lisää niiden tietotaitoa ja elintarvikkeiden laadukkuutta.

Esittelijä suosittelee, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimukselle.

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.5.2011)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttavan sopimuksen tekemisestä
(16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Valmistelija: Csaba Sándor Tabajdi

LYHYET PERUSTELUT

Tämä ehdotus on syntynyt lokakuun 2007 ja joulukuun 2009 välillä käytyjen kahdenvälisten neuvottelujen pohjalta. Sopimuksessa määrätään osapuolten maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden suojattujen alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen vastavuoroisesta suojaamisesta.

Osapuolet eli Euroopan unioni ja Sveitsin valaliitto pyrkivät varmistamaan alkuperänimitysten (SAN) ja maantieteellisten merkintöjen (SMM) vastavuoroisen suojaamisen edistääkseen kahdenvälisen kaupan edellytyksiä, parantaakseen laatua elintarvikeketjussa ja turvatakseen maaseudun kestävän kehityksen. Sopimuksella ei ole talousarviovaikutusta.

Komissio ehdottaa edellä esitetyn perusteella, että neuvosto nimeää henkilön tai henkilöt, jo(i)lla on oikeus tehdä sopimus Euroopan unionin puolesta.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ehdottaa komission ehdotuksen hyväksymistä. Se toteaa myös, että komission ehdotukseen neuvoston päätökseksi liitetyn sopimuksen liitteessä oleva suojattujen tuotteiden luettelo ei ole nykyisen DOOR-tietokannan mukainen. Komission tietojen mukaan tämä johtuu siitä, että sopimuksessa on otettu huomioon syyskuussa 2009 olemassa olleet tietokannat. Kyseisen päivän jälkeen tietokantoihin on jatkuvasti lisätty uusia tuotteita. Liitteen 16 artiklan mukaisesti uudet maantieteelliset merkinnät otetaan liitteen lisäykseen 1 komiteamenettelyjen mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat käsittelemään muihin kuin lisäyksessä 1 lueteltuihin maantieteellisiin merkintöihin liittyvät tapaukset kahden vuoden kuluessa tämän liitteen voimaantulosta ja ne neuvottelevat keskenään kaikista muista liitteeseen tehtävistä muutoksista.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta toteaa lisäksi, että alkuperäsuojelua koskevaa lainsäädäntöä tarkistetaan kokonaisuudessaan uuden "laatupaketin" yhteydessä. Tästä syystä komission olisi tarkistettava nykyistä sopimusta joulukuussa 2011 kyseisellä alalla hyväksyttävän uuden lainsäädännön valossa.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

24.5.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pablo Zalba Bidegain

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

21.6.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa