ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

24.6.2011 - (16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Béla Glattfelder

Procedura : 2010/0317(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0247/2011
Teksty złożone :
A7-0247/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

(16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (16198/2010),

–   uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającą Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (16199/2010),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) podpunkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0126/2011),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7–0247/2011),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

UZASADNIENIE

Szwajcaria jest czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej, przy czym szczególnie wyróżniają się rozmiary przywozu i wywozu produktów rolnych. I tak w 2010 r. UE wyeksportowała do Szwajcarii produkty rolne o łącznej wartości 6,3 mld EUR, dzięki czemu kraj ten stał się trzecim pod względem wielkości rynkiem eksportu dla produktów rolnych UE. Ogromne znaczenie ma zatem stała współpraca Unii Europejskiej z władzami szwajcarskimi na rzecz poprawy warunków i klimatu dwustronnych stosunków handlowych.

UE i Szwajcaria uregulowały wzajemne stosunki poprzez ustanowienie dwustronnych traktatów w różnych dziedzinach. W celu zminimalizowania negatywnych skutków odrzucenia przez Szwajcarię w 1992 r. Porozumienia EOG, wszczęto negocjacje w sprawie umów handlowych w siedmiu obszarach, w tym w sektorze produktów rolnych. Umowa dotycząca produktów rolnych (zwaną dalej „Umową”) została zawarta w 1999 r. i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2002 r. Jej rezultatem nie była całkowicie wolna wymiana handlowa w zakresie produktów rolnych, lecz jedynie częściowa liberalizacja dotycząca niektórych sektorów rolnictwa.

Umowa zawiera 11 załączników, których liczne aktualizacje zostały wynegocjowane przez Komisję ze względu na rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 i w 2007 r. oraz ze względu na zacieśnienie stosunków w dziedzinie produktów rolnych między obiema stronami.

W grudniu 2008 r. Unia Europejska przyjęła umowę (COM(2008)0509) mającą na celu ułatwienie wymiany handlowej w dziedzinie produktów rolnych, a zwłaszcza win i napojów spirytusowych, między obiema stronami poprzez zniesienie barier technicznych. W 2009 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która miała za cel zmianę załącznika 11 dotyczącego środków zootechnicznych (COM(2008)0685).

Obecnie obie strony (UE i Szwajcaria) poprzez dodanie nowego załącznika (załącznik 12) zmierzają do zapewnienia wzajemnego uznawania chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w celu poprawy warunków dwustronnej wymiany handlowej przy jednoczesnym promowaniu jakości w łańcuchu żywności.

Obie strony uzgodniły zharmonizowaną procedurę opisu i skutecznej ochrony zarejestrowanych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych. W następstwie tego wspólnego porozumienia i konwergencji wewnętrznego prawodawstwa obie strony wzajemnie uznały wykaz chronionych produktów rolnych. Na mocy nowego załącznika 12 ochronie podlegają: około 800 oznaczeń geograficznych zarejestrowanych w UE i 22 oznaczenia geograficzne zarejestrowane w Szwajcarii. Stanowi to istotną i od dawna oczekiwaną poprawę w stosunku do dotychczasowych warunków wymiany handlowej, gdyż do tej pory na mocy dwustronnej umowy z Konfederacją Szwajcarską wprowadzono wyłącznie ochronę oznaczeń win i napojów spirytusowych.

Artykuł 8 („Przepisy szczególne w odniesieniu do niektórych nazw”) załącznika 12 zezwoli ponadto, by obie strony skorzystały z pewnych okresów przejściowych (trwających od 3 do 5 lat) w celu kontynuowania na każdym z rynków opisu i prezentacji niektórych produktów, przede wszystkim różnych rodzajów serów, pod nazwą zarejestrowaną jako oznaczenie geograficzne lub nazwa pochodzenia na terytorium drugiej strony.

Ponadto dzięki temu dodatkowi do Umowy eksporterzy UE związani z głównymi sektorami produkcji rolnej, takimi jak mięso i produkty mleczne, będą mogli teraz korzystać na jednym z największych i najbliższych rynków eksportu z większego poziomu ochrony ich oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia, które odzwierciedlają ich know-how oraz wysoką jakość produktów żywnościowych.

Sprawozdawca zaleca Parlamentowi wydanie zgody na zawarcie umowy.

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (25.5.2011)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi
(16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Csaba Sándor Tabajdi

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek jest wynikiem negocjacji dwustronnych, które były prowadzone od października 2007 r. do grudnia 2009 r. Umowa przewiduje wzajemną ochronę chronionych przez każdą ze Stron nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Strony – Unia Europejska i Konfederacja Szwajcarska – zmierzają do zapewnienia wzajemnego uznawania chronionych nazw pochodzenia (CHNP) i chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) w celu poprawy warunków dwustronnej wymiany handlowej, promowania jakości w łańcuchu żywności i utrzymania wartości zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Umowa nie ma wpływu na budżet.

Na tej podstawie Komisja proponuje, by Rada wyznaczyła osobę lub osoby upoważnione do zawarcia umowy w imieniu Unii Europejskiej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi sugeruje zatwierdzenie wniosku Komisji. Zwraca również uwagę, że wykaz produktów chronionych znajdujący się w załączniku do umowy dołączonej do wniosku Komisji dotyczącego decyzji Rady nie jest zgodny z aktualną bazą danych DOOR. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję jest to spowodowane faktem, że w umowie uwzględnia się bazy danych istniejące we wrześniu 2009 r. Od tego czasu do baz danych nieustannie dokonuje się wpisu nowych produktów. Artykuł 16 załącznika przewiduje, że w dodatku 1 do załącznika dokonuje się wpisu nowych OG przy wykorzystaniu procedury ustanowionej przez komitet. Strony zobowiązują się do rozpatrzenia oznaczeń geograficznych, których nie wymieniono w dodatku 1 nie później niż dwa lata po wejściu w życie załącznika, oraz do wzajemnego konsultowania się w sprawie wszelkich innych zmian, które mają być uwzględnione w załączniku.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca ponadto uwagę, że ustawodawstwo dotyczące ochrony pochodzenia jako całość zostanie poddane przeglądowi w ramach nowego pakietu przepisów służących zapewnieniu jakości. Wobec tego w świetle nowego aktu prawnego, który ma zostać przyjęty w tej dziedzinie, Komisja powinna przeprowadzić przegląd obecnej umowy w grudniu 2011 r.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa Komisję Handlu Międzynarodowego, właściwą dla tej sprawy, by zaleciła Parlamentowi wydanie zgody.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO

Data przyjęcia

24.5.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pablo Zalba Bidegain

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

21.6.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa