RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

24.6.2011 - (16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE)) - ***

Comisia pentru comerţ internaţional
Raportor: Béla Glattfelder

Procedură : 2010/0317(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0247/2011
Texte depuse :
A7-0247/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

(16198/2010 – C7– 0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16198/2010),

–   având în vedere proiectul de Acord dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (16199/2010),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf şi articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) subpunctul v) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (C7-0126/2011),

–   având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A7–0247/2011),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Confederaţiei Elveţiene.

EXPUNERE DE MOTIVE

Elveţia este al patrulea partener comercial al Uniunii Europene, valoarea exporturilor şi importurilor de produse agricole dintre UE şi Elveţia fiind deosebit de semnificativă. În 2010, UE a exportat produse agricole în Elveţia în valoare de 6,3 miliarde de euro, ceea ce face ca această ţară să reprezinte a treia mare piaţă de export pentru produsele agricole din UE. De aceea, este deosebit de important ca Uniunea Europeană să continue să coopereze cu autorităţile elveţiene pentru a îmbunătăţi condiţiile şi termenii relaţiilor comerciale bilaterale.

UE şi Elveţia şi-au definit relaţiile în tratate bilaterale încheiate în diverse domenii. Pentru a minimiza consecinţele negative ale respingerii acordului SEA de către Elveţia în 1992, au fost deschise negocieri pentru acorduri comerciale în şapte sectoare, inclusiv cel al produselor agricole. Acordul privind agricultura (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat în 1999 şi a intrat în vigoare la 1 iunie 2002. Acesta nu a permis un comerţ complet liber cu produse agricole, ci doar o liberalizare parţială a anumitor sectoare agricole.

Acordul conţine 11 anexe, la care Comisia Europeană a negociat anumite actualizări în urma extinderii Uniunii Europene în 2004 şi 2007 şi în scopul îmbunătăţirii relaţiilor agricole dintre cele două părţi.

În decembrie 2008, Uniunea Europeană a adoptat un acord (COM(2008)0509) menit să faciliteze comerţul cu produse agricole dintre cele două părţi, în special cu vinuri şi băuturi spirtoase, prin înlăturarea barierelor tehnice. În 2009 Parlamentul European a aprobat un acord între CE şi Confederaţia Elveţiană menit să modifice anexa 11 privind măsurile veterinare (COM(2008)0685).

În prezent, prin adăugarea unei noi anexe (anexa 12), cele două părţi (UE şi Elveţia) urmăresc recunoaşterea reciprocă a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice protejate în scopul de a menţine condiţiile schimburilor comerciale bilaterale cu produse agricole, promovând în acelaşi timp calitatea de-a lungul întregului lanţ alimentar.

Ambele părţi au convenit să adopte o procedură armonizată pentru desemnarea şi protejarea eficace a denumirilor de origine şi a indicaţilor geografice înregistrate. Ca rezultat al unei înţelegeri comune şi al convergenţei legislaţiilor lor interne, cele două părţi au recunoscut reciproc o serie de produse agricole protejate. În temeiul acestei noi anexe, au fost recunoscute aproximativ 800 de indicaţii geografice înregistrate în UE şi 22 înregistrate în Elveţia. Acest fapt reprezintă o îmbunătăţire importantă şi îndelung aşteptată faţă de condiţiile comerciale din trecut, având în vedere că, până în momentul de faţă, doar protejarea denumirilor de vinuri şi băuturi spirtoase a fost prevăzută într-un acord bilateral cu Elveţia.

Articolul 8 (Dispoziţii specifice anumitor denumiri) din anexa 12 va permite totuşi părţilor să beneficieze de anumite perioade tranzitorii (de la 3 la 5 ani) şi să desemneze şi să prezinte pe respectivele lor pieţe anumite produse, în special tipuri de brânză, sub o denumire care este înregistrată ca indicaţie geografică sau denumire de origine de către cealaltă parte.

Cu toate acestea, datorită acestei adăugiri la acord, exportatorii UE de produse agricole esenţiale, precum produsele din carne şi lapte, vor benefica de acum încolo de o mai mare protecţie a denumirilor lor de origine şi a indicaţiilor geografice pe una dintre cele mai apropiate şi mai mari pieţe de export, în semn de recunoaştere a experienţei şi cunoştinţelor lor, precum şi a calităţii produselor alimentare.

Raportorul recomandă Parlamentului să aprobe acordul.

AVIZ al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (25.5.2011)

destinat Comisiei pentru comerţ internaţional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

(16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Raportor pentru aviz: Csaba Sándor Tabajdi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere este rezultatul negocierilor bilaterale desfăşurate în perioada octombrie 2007 – decembrie 2009. Acordul prevede protejarea reciprocă a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice pentru produse agricole şi alimente protejate de către cele două părţi.

Părţile (Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană) urmăresc să asigure recunoaşterea reciprocă a denumirilor de origine protejate (DOP) şi a indicaţiilor geografice protejate (IGP), cu scopul de a ameliora condiţiile schimburilor comerciale bilaterale, de a promova calitatea de-a lungul întregului lanţ alimentar şi de a proteja valoarea dezvoltării rurale durabile. Acordul nu are nicio implicaţie asupra bugetului.

Ţinând seama de cele menţionate anterior, Comisia propune Consiliului să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să încheie acordul în numele Uniunii Europene.

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală sugerează aprobarea propunerii Comisiei. De asemenea, constată faptul că, în anexa acordului care însoţeşte propunerea Comisiei privind o decizie a Consiliului, lista de produse protejate nu corespunde cu baza de date DOOR actuală. Potrivit informaţiilor furnizate de Comisie, acest lucru este o consecinţă a faptului că acordul a ţinut seama de bazele de date care existau în septembrie 2009. De atunci, bazele de date au fost actualizate în permanenţă pentru a include noi produse. Articolul 16 din anexă prevede includerea de noi indicaţii geografice în apendicele 1 la anexă prin procedura comisiilor. Părţile se angajează să analizeze cazul indicaţiilor geografice care nu sunt incluse în apendicele 1 în termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a anexei şi să se consulte cu privire la orice alte modificări care trebuie aduse anexei.

În plus, Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală constată că legislaţia în materie de protejare a denumirilor de origine urmează să fie revizuită, în ansamblu, în cadrul noului „pachet privind calitatea”. Prin urmare, Comisia ar trebui să revizuiască acordul actual în decembrie 2011, în contextul noii legislaţii care urmează să fie adoptată în acest domeniu.

******

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerţ internaţional, competentă în fond, să propună Parlamentului să îşi dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

24.5.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Pablo Zalba Bidegain

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

21.6.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

3

Membri titulari prezenţi la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa