Betänkande - A7-0247/2011Betänkande
A7-0247/2011

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

24.6.2011 - (16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE)) - ***

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Béla Glattfelder

Förfarande : 2010/0317(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0247/2011
Ingivna texter :
A7-0247/2011
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

(16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (16198/2010),

–   med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (16199/2010),

–   med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 och 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0126/2011),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7‑0247/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

MOTIVERING

Schweiz är Europeiska unionens fjärde största handelspartner och i synnerhet värdet av exporten och importen av jordbruksprodukter mellan EU och Schweiz är betydande. Under år 2010 exporterade EU jordbruksprodukter till Schweiz till ett värde av 6,3 miljarder euro vilket innebär att Schweiz är EU:s tredje viktigaste exportmarknad för jordbruksprodukter. Därför är det mycket viktigt att EU fortsätter att arbeta tillsammans med de schweiziska myndigheterna för att förbättra förutsättningarna och villkoren för de bilaterala handelsförbindelserna.

EU och Schweiz har reglerat sina förbindelser genom att upprätta bilaterala avtal på olika områden. För att minska de negativa konsekvenserna av Schweiz nej till EES-avtalet 1992 inleddes förhandlingar om handelsavtal på sju områden, inbegripet jordbruksprodukter. Jordbruksavtalet (anges här som ”avtalet”) ingicks 1999 och har varit i kraft sedan den 1 juni 2002. Detta avtal har inte inneburit fullständig frihandel när det gäller jordbruksprodukter utan bara en delvis liberalisering för vissa jordbrukssektorer.

Avtalet innehåller 11 bilagor där Europeiska kommissionen har förhandlat fram olika uppdateringar till följd av Europeiska unionens utvidgningar 2004 och 2007, och för att stärka förbindelserna på jordbruksområdet mellan båda parter.

I december 2008 godkände Europeiska unionen ett avtal (KOM(2008)0509) med syftet att underlätta handeln med jordbruksprodukter mellan båda parter, särskilt för vin och spritdrycker, genom att ta bort tekniska hinder. 2009 gav Europaparlamentet sitt samtycke till ett avtal mellan EG och Schweiziska edsförbundet som syftade till att ändra bilaga 11 om veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder (KOM(2008)0685).

Genom att lägga till en ny bilaga (Bilaga 12) avser de båda parterna (EU och Schweiz) att nu säkerställa ett ömsesidigt erkännande av ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar för att bevara villkoren för den bilaterala handeln med jordbruksprodukter samtidigt som man främjar kvalitén i livsmedelskedjan.

Båda parter har kommit överens om ett harmoniserat förfarande för att tilldela och effektivt skydda registrerade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Efter denna gemensamma överenskommelse och harmoniseringen av respektive parts lagstiftning har båda parter ömsesidigt erkänt en förteckning över registrerade jordbruksprodukter. Denna nya bilaga 12 innehåller omkring 800 geografiska beteckningar som är registrerade i EU och 22 geografiska beteckningar som är registrerade i Schweiz. Den utgör en ordentlig och efterlängtad förbättring av tidigare handelsvillkor eftersom endast skydd för beteckningar för viner och spritdrycker hittills varit fastställt i ett bilateralt avtal med Schweiziska edsförbundet.

Artikel 8 (”särskilda bestämmelser för vissa beteckningar”) i bilaga 12 innebär ändå att parterna kommer att kunna utnyttja vissa övergångsperioder (3–5 år) för att på sina respektive marknader fortsätta att märka och marknadsföra vissa produkter, främst olika ostar, med en märkning som är registrerad som en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning av den andra parten.

Tack vare detta tillägg till avtalet kommer europeiska exportörer på viktiga områden inom jordbruksproduktionen, exempelvis kött- och mjölkproduktion, att omfattas av ett större skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar på en av våra närmaste och största exportmarknader, ett skydd som återspeglar de europeiska exportörernas kunnande och den höga livsmedelskvalitén.

Föredraganden rekommenderar parlamentet att säga ja till avtalet.

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (25.5.2011)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter
(16198/2010 – C7‑0126/2011 – 2010/0317((NLE))

Föredragande: Csaba Sándor Tabajdi

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag tillkom efter bilaterala förhandlingar som förts mellan oktober 2007 och december 2009. Avtalet föreskriver ett ömsesidigt skydd för de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel som skyddas av de båda parterna.

De båda parterna (Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet) strävar efter ett ömsesidigt skydd för ursprungsbeteckningar (SUB) och geografiska beteckningar (SGB) för att förbättra villkoren för den bilaterala handeln, främja kvalitet i livsmedelskedjan och bevara värdet av en hållbar utveckling av landsbygden. Avtalet ger inga budgetkonsekvenser.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet utser den eller de personer som ska ha rätt att ingå avtalet på Europeiska unionens vägnar.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling föreslår att kommissionens förslag godkänns. Utskottet konstaterar också att listan över skyddade produkter som finns i det avtalstillägg som bifogats till rådets beslut inte är i överensstämmelse med det nuvarande innehållet i databaserna DOOR och E-Bacchus. Enligt kommissionens information beror detta på att avtalet hänvisar till databaserna som de såg ut i september 2009. Databaserna uppdateras sedan dess kontinuerligt med nya produkter. Artikel 16 i bilagan avser införandet av nya ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i tillägg 1 till bilagan i enlighet med kommittéförfarandet. Parterna förbinder sig att senast två år efter det att bilagan trätt i kraft granska fall där ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inte anges i tillägg 1 samt att rådgöra med varandra när det gäller alla andra ändringar av bilagan.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling konstaterar vidare att all lagstiftning gällande skydd av ursprungsbeteckning ska revideras genom ett nytt ”kvalitetspaket”. Därför bör kommissionen, i ljuset av den nya lagstiftning som kommer att antas på området, revidera den nuvarande överenskommelsen i december 2011.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

24.5.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pablo Zalba Bidegain

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

21.6.2011

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa