ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

24.6.2011 - (16209/2010 – C7– 0125/2011 – 2010/0313(NLE)) - ***

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Béla Glattfelder

Procedura : 2010/0313(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0248/2011
Teksty złożone :
A7-0248/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

(16209/2010 – C7‑ 0125/2011– 2010/0313(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (16209/2010),

–   uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (16210/2010),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) podpunkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0125/2011),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0248/2011),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwu Liechtensteinu.

UZASADNIENIE

Stosunki handlowe UE z Liechtensteinem są ściśle powiązane ze stosunkami handlowymi UE z Konfederacją Szwajcarską, która jest czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej. UE i Szwajcaria uregulowały wzajemne stosunki za pośrednictwem dwustronnych traktatów w różnych dziedzinach. W celu zminimalizowania negatywnych skutków odrzucenia przez Szwajcarię Porozumienia EOG w 1992 r. podjęto negocjacje w sprawie umów handlowych w siedmiu sektorach, w tym w branży produktów rolnych. Umowa rolna została zawarta w 1999 r. i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2002 r.

Umowa rolna między WE a Szwajcarią została następnie rozszerzona o Księstwo Liechtensteinu. To rozszerzenie (dodatkowe porozumienie) weszło w życie dnia 13 października 2007 r. i zakładało, że każda zmiana umowy rolnej spowoduje zmianę umowy zawartej między UE, Szwajcarią i Liechtensteinem.

Obecnie przez dodanie nowego załącznika (załącznik 12) do umowy rolnej UE i Szwajcaria zmierzają do zapewnienia wzajemnego uznawania chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w celu utrzymania warunków dwustronnego handlu produktami rolnymi, a jednocześnie wspierania jakości łańcucha dostaw żywności. Natomiast na mocy dodatkowego porozumienia produkty Liechtensteinu uznaje się za produkty pochodzące ze Szwajcarii. W związku z tym należy odpowiednio zmienić dodatkowe porozumienie między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, tak by ochrona oznaczeń geograficznych obejmowała również Liechtenstein. Dwie nazwy wskazane w ramach szwajcarskich oznaczeń geograficznych będą obejmowały również terytorium Liechtensteinu.

Nowy załącznik 12 do umowy rolnej usprawni dwustronny handel produktami rolnymi między WE a Szwajcarią. W związku z tym zamiana dodatkowego porozumienia jest również pozytywnym i koniecznym działaniem.

Sprawozdawca zaleca Parlamentowi wydanie zgody na zawarcie omawianej umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

21.6.2011

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa