JELENTÉS az egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  29.6.2011 - (COM(2010)0765 – C7‑0009/2011 – 2010/0369(COD)) - ***I

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  Előadó: Vital Moreira


  Eljárás : 2010/0369(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0257/2011
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0257/2011
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2010)0765 – C7‑0009/2011 – 2010/0369(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0765),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0009/2011),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0257/2011),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A közös kereskedelempolitika területét érintő alábbi jogi aktusok – jóllehet még hatályban vannak – elavulttá váltak:

  törölve

  a bizonyos felhasználási módokra szánt édesburgonya és maniókakeményítő behozatalára alkalmazandó rendelkezésekről és a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 1988. május 16-i 1471/88/EGK tanácsi rendeletnek már nincs joghatása, mivel tartalmát átvették későbbi jogszabályok.

   

  a Feröer-szigetekről származó és onnan érkező, a 23091011 KN-kód alá tartozó, kiskereskedelmi forgalomba hozott kutya- és macskaeledelre, illetve az ex23099041 KN-kód alá tartozó haleledelre vonatkozóan éves közösségi vámkontingens megnyitásáról szóló, 1992. február 25-i 478/92/EGK tanácsi rendelet célja az 1992. évre vonatkozó vámkontingens megnyitása volt, ezért már nincs joghatása.

   

  a Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Szlovéniából, Montenegróból, Szerbiából és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó juhhús- és kecskehústermékeknek a Közösség területére való behozatalára alkalmazandó szabályokról szóló, 1992. október 26-i 3125/92/EGK tanácsi rendelet ideiglenes helyzetet szabályozott, ezért már nincs joghatása.

   

  az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs közösségi behozataláról szóló, 1996. október 28-i 2184/96/EK rendelet a vámtételek olyan nemzetközi megállapodásból eredő csökkentését írta elő, amely helyébe egy másik, Egyiptommal kötött megállapodás lépett, ezért már nincs joghatása.

   

  az Izraelből származó és onnan érkező pulykahúsra vonatkozó vámkontingensnek az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött társulási megállapodás és ideiglenes megállapodásban előírt megnyitásáról szóló, 1996. december 12-i 2398/96/EK tanácsi rendeletnek már nincs joghatása, mivel az az 1995-ben aláírt társulási megállapodáson alapult, amely helyébe a 2010. január 1-jén hatályba lépett társulási megállapodás lépett, amely új vámkontingenseket határozott meg.

   

  az Algériából, Marokkóból és Egyiptomból származó egyes gabonafélék rostálásából, őrléséből vagy más munkafolyamatokból visszamaradó korpa, korpás liszt és egyéb maradékanyagok, valamint a Marokkóból származó durumbúza behozataláról szóló, 1999. július 29-i 1722/1999/EK tanácsi rendeletnek már nincs joghatása, mivel az az Algériával, Marokkóval és Egyiptommal kötött társulási megállapodások időközben már megtörtént hatályba lépését megelőző időszakra vonatkozó ideiglenes eszköz volt.

   

  a Tunéziából származó olívaolaj 2000. január 1-jétől 2000. december 31-ig terjedő időszak alatt való behozatalára vonatkozó általános szabályok megállapításáról és a 906/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. december 17-i 2798/1999/EK tanácsi rendelet csupán a 2000. évre vonatkozó intézkedést vezetett be, ezért már nincs joghatása.

   

  az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában az 1995. évre közösségi vámkontingensek formájában történő egyes engedmények megállapításáról szóló 1416/95/EK rendeletben meghatározott intézkedések 2000. évre történő megújításáról szóló, 2000. január 24-i 215/2000/EK tanácsi rendelet csupán a 2000. évre vonatkozott, ezért már nincs joghatása.

   

  az Európai Közösség és egyrészről Barbados, Belize, a Kongói Köztársaság, a Fidzsi-szigetek, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, Elefántcsontparti Köztársaság, Jamaica, a Kenyai Köztársaság, a Madagaszkári Köztársaság, a Malawi Köztársaság, a Mauritiusi Köztársaság, a Suriname Köztársaság, Saint Kitts és Nevis, a Szváziföldi Királyság, a Tanzániai Egyesült Köztársaság, a Trinidad és Tobago Köztársaság, az Ugandai Köztársaság, a Zambiai Köztársaság és a Zimbabwei Köztársaság, másrészről az Indiai Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a 2001/2002-es és a 2003/2004-es szállítási időszakra vonatkozóan a nádcukor garantált áráról szóló megállapodások megkötéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/910/EK tanácsi határozat ideiglenes volt, ezért már nincs joghatása.

   

  a Svájci Államszövetség számára egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában közösségi vámkontingensek formájában történő egyes engedmények megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 1923/2004/EK tanácsi rendelet 2004. május 1-jétől december 31-ig alkalmazandó intézkedést vezetett be, ezért már nincs joghatása.

   

  az 1995-ös Gabonakereskedelmi Egyezmény időbeli hatályának a tekintetében a Közösség nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban elfogadandó álláspont kialakításáról szóló, 2007. április 16-i 2007/317/EK tanácsi határozatnak már nincs joghatása, mivel tartalmát későbbi jogszabály vette át.

   

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) Több, a közös kereskedelempolitika területét érintő jogi aktus – jóllehet hivatalosan még hatályban van – elavulttá vált.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2b) A bizonyos felhasználási módokra szánt édesburgonya és maniókakeményítő behozatalára alkalmazandó rendelkezésekről és a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 1988. május 16-i 1471/88/EGK tanácsi rendeletnek1 már nincs joghatása, mivel tartalmát későbbi jogszabályok vették át.

   

  _____________

   

  1 HL L 134., 1988.5.31., 1. o.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2c) A Feröer-szigetekről származó és onnan érkező, a 23091011 KN-kód alá tartozó, kiskereskedelmi forgalomba hozott kutya- és macskaeledelre, illetve az ex23099041 KN-kód alá tartozó haleledelre vonatkozóan éves közösségi vámkontingens megnyitásáról szóló, 1992. február 25-i 478/92/EGK tanácsi rendelet1 célja az 1992. évre vonatkozó vámkontingens megnyitása volt, ezért már nincs joghatása.

   

  _____________

   

  1 HL L 55., 1992.2.29., 2. o.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2d) A Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Szlovéniából, Montenegróból, Szerbiából és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó juhhús- és kecskehústermékeknek a Közösség területére való behozatalára alkalmazandó szabályokról szóló, 1992. október 26-i 3125/92/EGK tanácsi rendelet1 ideiglenes helyzetet szabályozott, ezért már nincs joghatása.

   

  ______________

   

  1 HL L 313., 1992.10.30., 3. o.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 e preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2e) Az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs közösségi behozataláról szóló, 1996. október 28-i 2184/96/EK tanácsi rendelet1 a vámtételek olyan nemzetközi megállapodásból eredő csökkentését írta elő, amely helyébe egy másik, Egyiptommal 2009. október 28-án megkötött és 2010. június 1-jén hatályba lépett megállapodás lépett, ezért már nincs joghatása.

   

  ________________

   

  1 HL L 292., 1996.11.15., 1. o.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 f preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2f) Az Izraelből származó és onnan érkező pulykahúsra vonatkozó vámkontingensnek az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött társulási megállapodás és ideiglenes megállapodásban előírt megnyitásáról szóló, 1996. december 12-i 2398/96/EK tanácsi rendeletnek1 már nincs joghatása, mivel az az 1995-ben aláírt társulási megállapodáson alapult, amely helyébe az Izraellel 2009. november 4-én aláírt és 2010. január 1-jén hatályba lépett társulási megállapodás lépett, amely új vámkontingenseket határozott meg.

   

  ______________

   

  1 HL L 327., 1996.12.18., 7. o.

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 g preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2g) Az Algériából, Marokkóból és Egyiptomból származó egyes gabonafélék rostálásából, őrléséből vagy más munkafolyamatokból visszamaradó korpa, korpás liszt és egyéb maradékanyagok, valamint a Marokkóból származó durumbúza behozataláról szóló, 1999. július 29-i 1722/1999/EK tanácsi rendeletnek1 már nincs joghatása, mivel az az Algériával 2002. április 22-én megkötött és 2005. szeptember 1-jén hatályba lépett társulási megállapodás, a Marokkóval 1996. február 26-án megkötött és 2000. március 1-jén hatályba lépett – mezőgazdaságról szóló mellékletei tekintetében egy 2003-ban, illetve egy 2005-ben hatályba lépett megállapodással módosított – társulási megállapodás, valamint az Egyiptommal 2009. október 28-án megkötött és 2010. június 1-jén hatályba lépett társulási megállapodás hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó ideiglenes eszköz volt.

   

  _____________

   

  1 HL L 203., 1999.8.3., 16. o.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 h preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2h) A Tunéziából származó olívaolaj 2000. január 1-jétől 2000. december 31-ig terjedő időszak alatt való behozatalára vonatkozó általános szabályok megállapításáról és a 906/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. december 17-i 2798/1999/EK tanácsi rendelet1 csupán a 2000. évre vonatkozó intézkedést vezetett be, ezért már nincs joghatása.

   

  ______________

   

  1 HL L 340., 1999.12.31., 1. o.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 i preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2i) Az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában az 1995. évre közösségi vámkontingensek formájában történő egyes engedmények megállapításáról szóló 1416/95/EK rendeletben meghatározott intézkedések 2000. évre történő megújításáról szóló, 2000. január 24-i 215/2000/EK tanácsi rendelet1 csupán a 2000. évre vonatkozott, ezért már nincs joghatása.

   

  ____________

   

  1 HL L 24., 2000.1.29., 9. o.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 j preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2j) Az Európai Közösség és egyrészről Barbados, Belize, a Kongói Köztársaság, a Fidzsi-szigetek, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, Elefántcsontparti Köztársaság, Jamaica, a Kenyai Köztársaság, a Madagaszkári Köztársaság, a Malawi Köztársaság, a Mauritiusi Köztársaság, a Suriname Köztársaság, Saint Kitts és Nevis, a Szváziföldi Királyság, a Tanzániai Egyesült Köztársaság, a Trinidad és Tobago Köztársaság, az Ugandai Köztársaság, a Zambiai Köztársaság és a Zimbabwei Köztársaság, másrészről az Indiai Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, a 2003/2004-es és a 2004/2005-ös szállítási időszakra vonatkozóan a nádcukor garantált áráról szóló megállapodások megkötéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/910/EK tanácsi határozat1 ideiglenes volt, ezért már nincs joghatása.

   

  _____________

   

  1 HL L 391., 2004.12.31., 1. o.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 k preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2k) A Svájci Államszövetség számára egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában közösségi vámkontingensek formájában történő egyes engedmények megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 1923/2004/EK tanácsi rendelet1 2004. május 1-jétől december 31-ig alkalmazandó intézkedést vezetett be, ezért már nincs joghatása.

   

  _______________

   

  1 HL L 331., 2004.11.5., 9. o.

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 l preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2l) Az 1995-ös Gabonakereskedelmi Egyezmény időbeli hatályának a tekintetében a Közösség nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban elfogadandó álláspont kialakításáról szóló, 2007. április 16-i 2007/317/EK tanácsi határozatnak1 már nincs joghatása, mivel tartalmát későbbi jogszabály vette át.

   

  _______________

   

  1 HL L 119., 2007.5.9., 30. o.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A bizonyos országokra vonatkozó alábbi jogi aktusok elavulttá váltak az adott országok Európai Unióhoz történt csatlakozását követően:

  törölve

  a Tanács 98/658/EK határozata (1998. szeptember 24.) az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Szlovénia között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Szlovénia közötti Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve megkötéséről.

   

  a Tanács 278/2003/EK rendelete (2003. február 6.) egyes Lengyelországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  a Tanács 999/2003/EK rendelete (2003. június 2.) egyes Magyarországról származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Magyarországra történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  a Tanács 1039/2003/EK rendelete (2003. június 2.) egyes Észtországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Észtországba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  a Tanács 1086/2003/EK rendelete (2003. június 18.) egyes Szlovéniából származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Szlovéniába történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  a Tanács 1087/2003/EK rendelete (2003. június 18.) egyes Lettországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Lettországba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  a Tanács 1088/2003/EK rendelete (2003. június 18.) egyes Litvániából származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Litvániába történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  a Tanács 1089/2003/EK rendelete (2003. június 18.) a Szlovák Köztársaságból származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Szlovák Köztársaságba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  a Tanács 1090/2003/EK rendelete (2003. június 18.) a Cseh Köztársaságból származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Cseh Köztársaságba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról.

   

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) Több, bizonyos országokra vonatkozó jogi aktus elavulttá vált az adott országok Európai Unióhoz való csatlakozását követően.

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b) A Tanács 98/658/EK határozata (1998. szeptember 24.) az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Szlovénia között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Szlovénia közötti Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve megkötéséről1.

   

  _______________

   

  1 HL L 314., 1998.11.24., 6. o.

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3c) A Tanács 278/2003/EK rendelete (2003. február 6.) egyes Lengyelországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 42., 2003.2.15., 1. o.

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3d) A Tanács 999/2003/EK rendelete (2003. június 2.) egyes Magyarországról származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Magyarországra történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 146., 2003.6.13., 10. o.

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 e preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3e) A Tanács 1039/2003/EK rendelete (2003. június 2.) egyes Észtországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Észtországba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 151., 2003.6.19., 1. o.

  Módosítás  20

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 f preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3f) A Tanács 1086/2003/EK rendelete (2003. június 18.) egyes Szlovéniából származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Szlovéniába történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 163., 2003.7.1., 1. o.

  Módosítás  21

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 g preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3g) A Tanács 1087/2003/EK rendelete (2003. június 18.) egyes Lettországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Lettországba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 163., 2003.7.1., 19. o.

  Módosítás  22

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 h preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3h) A Tanács 1088/2003/EK rendelete (2003. június 18.) egyes Litvániából származó feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Litvániába történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 163., 2003.7.1., 38. o.

  Módosítás  23

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 i preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3i) A Tanács 1089/2003/EK rendelete (2003. június 18.) a Szlovák Köztársaságból származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Szlovák Köztársaságba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 163., 2003.7.1., 56. o.

  Módosítás  24

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 j preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3j) A Tanács 1090/2003/EK rendelete (2003. június 18.) a Cseh Köztársaságból származó egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek behozatalához és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Cseh Köztársaságba történő kiviteléhez kapcsolódó autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról1.

   

  _______________

   

  1 HL L 163., 2003.7.1., 73. o.

  Módosítás  25

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Az (1) bekezdésben említett jogszabályok hatályon kívül helyezése nem érinti:

   

  a) az ezen jogszabályok alapján elfogadott uniós jogi aktusok hatályának megőrzését; valamint

   

  b) az (1) bekezdésben említett jogszabályok által más olyan uniós jogi aktusokban végrehajtott módosítások folyamatos érvényességét, amelyeket a jelen rendelet nem helyezett hatályon kívül.

  INDOKOLÁS

  A Bizottság jogi aktusok hatályon kívül helyezését célzó, az Európai Parlament és a Tanács számára a rendes jogalkotási eljárás keretében benyújtott javaslatának hátterében az Európai Unió azon politikai kötelezettségvállalása áll, hogy a vállalkozások számára biztosítandó jobb és egyértelműbb jogszabályi környezet megteremtése érdekében javítja a jogalkotás minőségét és egyszerűsíti a hatályos jogszabályokat.

  Az elmúlt évtizedekben az Unió közös kereskedelempolitikája területén elfogadott jogi aktusok közül több már valamennyi joghatását kimerítette, technikailag azonban hatályban maradt. Ezek a jogi aktusok az alábbiak miatt elavulttá váltak:

  § ideiglenes jelleggel jöttek létre (478/92/EGK tanácsi rendelet, 3125/92/EGK tanácsi rendelet, 2798/1999/EK tanácsi rendelet, 215/2000/EK tanácsi rendelet, 2004/910/EK tanácsi határozat, 1923/2004/EK tanácsi rendelet), vagy

  § tartalmukat későbbi jogszabályok vették át (1471/88/EGK tanácsi rendelet, 2007/317/EK tanácsi határozat), vagy

  § tartalmuk olyan nemzetközi megállapodásból eredt, amely helyébe később egy másik megállapodás lépett (2184/96/EK tanácsi rendelet, 2398/96/EK tanácsi rendelet), vagy

  § időközben már hatályba lépett nemzetközi megállapodás hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó ideiglenes eszközként jöttek létre (1722/1999/EK tanácsi rendelet).

  Emellett számos, az új tagállamok csatlakozásához kapcsolódó intézkedés elavulttá vált a csatlakozást követően (98/658/EK tanácsi határozat, 278/2003/EK tanácsi rendelet, 999/2003/EK tanácsi rendelet, 1039/2003/EK tanácsi rendelet, 1086/2003/EK tanácsi rendelet, 1087/2003/EK tanácsi rendelet, 1088/2003/EK tanácsi rendelet, 1089/2003/EK tanácsi rendelet, 1090/2003/EK tanácsi rendelet).

  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásban egyetértett abban, hogy a közösségi jogot aktualizálni, valamint a már nem alkalmazott jogi aktusok hatályon kívül helyezése révén tömöríteni kell[1]. Azokat a jogi aktusokat, amelyeknek nincs folyamatos relevanciája, el kell távolítani a közösségi vívmányok közül, hogy javuljon az uniós jogszabályok átláthatósága és biztonsága.

  Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely egyértelműen kimondja, hogy a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a Tanács vagy az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott jogi aktusok elavulttá nyilvánításához. A jogbiztonság érdekében a jogi aktusok hatályon kívül helyezését az uniós jogalkotó engedélyezi.

  A javasolt módosítások célja a nagyobb egyértelműség és jogbiztonság megteremtése az uniós polgárok és intézmények számára.

  • [1]               HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezése

  Hivatkozások

  COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  20.12.2010

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  18.1.2011

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  18.1.2011

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  JURI

  26.1.2011

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Vital Moreira

  26.1.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  13.4.2011

  23.5.2011

   

   

  Az elfogadás dátuma

  21.6.2011

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa

  Benyújtás dátuma

  29.6.2011