VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad

29.6.2011 - (COM(2010)0765 – C7‑0009/2011 – 2010/0369(COD)) - ***I

Commissie internationale handel
Rapporteur: Vital Moreira
PR_COD_1amCom


Procedure : 2010/0369(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0257/2011
Ingediende teksten :
A7-0257/2011
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad

(COM(2010)0765 – C7‑0009/2011 – 2010/0369(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0765),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0009/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7‑0257/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De volgende wetsbesluiten met betrekking tot het gemeenschappelijk handelsbeleid zijn achterhaald, hoewel zij formeel nog steeds van kracht zijn:

Schrappen

Verordening (EEG) nr. 1471/88 van de Raad van 16 mei 1988 betreffende de regeling voor de invoer van bataten (zoete aardappelen) en maniokzetmeel, voor bepaalde doeleinden, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief heeft geen effect meer aangezien de inhoud ervan in latere wetsbesluiten is opgenomen.

 

Verordening (EEG) nr. 478/92 van de Raad van 25 februari 1992 houdende opening van een jaarlijks communautair tariefcontingent voor honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein, van GN-code 2309 10 11 en een jaarlijks communautair tariefcontingent voor visvoeder van GN-code ex 2309 90 41, van oorsprong uit de Faeröer was bedoeld voor de opening van een tariefcontingent voor het jaar 1992 en heeft derhalve geen effect meer.

 

Verordening (EEG) nr. 3125/92 van de Raad van 26 oktober 1992 betreffende de regeling die van toepassing is bij invoer in de Gemeenschap van producten uit de sector schapen- en geitenvlees van oorsprong uit Bosnië- Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Montenegro en Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië had betrekking op een tijdelijke situatie en heeft derhalve geen effect meer.

 

Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad van 28 oktober 1996 betreffende de invoer van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte was bedoeld om de douanerechten te verminderen op grond van een internationale overeenkomst die vervolgens is vervangen door een andere overeenkomst met Egypte, waardoor die verordening geen effect meer heeft.

 

Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad van 12 december 1996 houdende opening van een tariefcontingent voor kalkoenvlees van oorsprong en herkomst uit Israël, dat is vastgesteld in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël heeft geen effect meer omdat zij gebaseerd is op een in 1995 ondertekende Associatieovereenkomst die vervolgens is vervangen door de op 1 januari 2010 in werking getreden Associatieovereenkomst waarin nieuwe tariefcontingenten zijn vastgesteld.

 

Verordening (EG) nr. 1722/1999 van de Raad van 29 juli 1999 betreffende de invoer van zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van bepaalde granen, van oorsprong uit Algerije, Marokko en Egypte, alsmede betreffende de invoer van durumtarwe, van oorsprong uit Marokko heeft geen effect meer omdat zij bedoeld was als tussentijds instrument voor de periode vóór de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomsten met Algerije, Marokko en Egypte, hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden.

 

Bij Verordening (EG) nr. 2798/1999 van de Raad van 17 december 1999 houdende vaststelling van de algemene regels voor de invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 906/98 is een maatregel ingevoerd die alleen in het jaar 2000 van toepassing was, waardoor deze verordening nu geen effect meer heeft.

 

Verordening (EG) nr. 215/2000 van de Raad van 24 januari 2000 tot verlenging voor 2000 van de maatregelen bedoeld in Verordening (EG) nr. 1416/95 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten in 1995 voor bepaalde verwerkte landbouwproducten had alleen betrekking op het jaar 2000 en heeft daarom geen effect meer.

 

Besluit 2004/910/EG van de Raad van 26 april 2004 betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, de Republiek Kongo, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe enerzijds, en de Republiek India anderzijds, inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiodes 2003/2004 en 2004/2005 had een tijdelijk karakter en heeft daarom geen effect meer.

 

Bij Verordening (EG) nr. 1923/2004 van de Raad van 25 oktober 2004 tot vaststelling, voor de Zwitserse Bondsstaat, van concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde verwerkte landbouwproducten is een maatregel ingevoerd die van 1 mei tot en met 31 december 2004 van toepassing was, waardoor deze verordening geen effect meer heeft.

 

Besluit 2007/317/EG van de Raad van 16 april 2007 tot vaststelling van het namens de Gemeenschap in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995 heeft geen effect meer omdat de inhoud ervan in een volgend wetsbesluit is opgenomen.

 

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Enkele wetsbesluiten met betrekking tot het gemeenschappelijk handelsbeleid zijn achterhaald, hoewel zij formeel nog steeds van kracht zijn.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Verordening (EEG) nr. 1471/88 van de Raad van 16 mei 1988 betreffende de regeling voor de invoer van bataten (zoete aardappelen) en maniokzetmeel, voor bepaalde doeleinden, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief¹ heeft geen effect meer aangezien de inhoud ervan in latere wetsbesluiten is opgenomen.

 

_____________

 

1 PB L 134 van 31.5.1988, blz. 1.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater) Verordening (EEG) nr. 478/92 van de Raad van 25 februari 1992 houdende opening van een jaarlijks communautair tariefcontingent voor honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein, van GN‑code 2309 10 11 en een jaarlijks communautair tariefcontingent voor visvoeder van GN‑code ex 2309 90 41, van oorsprong uit de Faeröer¹ was bedoeld voor de opening van een tariefcontingent voor het jaar 1992 en heeft derhalve geen effect meer.

 

_____________

 

1 PB L 55 van 29.2.1992, blz. 2.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quinquies) Verordening (EEG) nr. 3125/92 van de Raad van 26 oktober 1992 betreffende de regeling die van toepassing is bij invoer in de Gemeenschap van producten uit de sector schapen- en geitenvlees van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Montenegro en Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië¹ had betrekking op een tijdelijke situatie en heeft derhalve geen effect meer.

 

_____________

 

1 PB L 313 van 30.10.1992, blz. 3.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 sexies) Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad van 28 oktober 1996 betreffende de invoer van rijst van oorsprong en herkomst uit Egypte¹ was bedoeld om de douanerechten te verminderen op grond van een internationale overeenkomst die vervolgens is vervangen door de overeenkomst die op 28 oktober 2009 met Egypte is getekend en die op 1 juni 2010 in werking is getreden, waardoor genoemde verordening geen effect meer heeft.

 

_____________

 

1 PB L 292 van 15.11.1996, blz. 1.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 septies) Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad van 12 december 1996 houdende opening van een tariefcontingent voor kalkoenvlees van oorsprong en herkomst uit Israël, dat is vastgesteld in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël¹ heeft geen effect meer omdat zij is gebaseerd op een in 1995 ondertekende Associatieovereenkomst die vervolgens is vervangen door de op 4 november 2009 met Israël getekende en op 1 januari 2010 in werking getreden Associatieovereenkomst waarin nieuwe tariefcontingenten zijn vastgesteld.

 

_____________

 

1 PB L 327 van 18.12.1996, blz. 7.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 octies) Verordening (EG) nr. 1722/1999 van de Raad van 29 juli 1999 betreffende de invoer van zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van bepaalde granen, van oorsprong uit Algerije, Marokko en Egypte, alsmede betreffende de invoer van durumtarwe, van oorsprong uit Marokko¹ heeft geen effect meer omdat zij was bedoeld als tussentijds instrument voor de periode vóór de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst die op 22 april 2002 met Algerije werd getekend en op 1 september 2005 in werking is getreden, de Associatieovereenkomst die op 26 februari 1996 met Marokko werd getekend en op 1 maart 2000 in werking is getreden en waarvan de bijlagen zijn gewijzigd op grond van overeenkomsten die in 2003 en 2005 in werking zijn getreden, en de Associatieovereenkomst die op 28 oktober 2009 met Egypte werd getekend en op 1 juni 2010 in werking is getreden.

 

_____________

 

1 PB L 203 van 3.8.1999, blz. 16.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 nonies) Bij Verordening (EG) nr. 2798/1999 van de Raad van 17 december 1999 houdende vaststelling van de algemene regels voor de invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 906/981¹ werd een maatregel ingevoerd die alleen in het jaar 2000 van toepassing was, waardoor deze verordening nu geen effect meer heeft.

 

_____________

 

1 PB L 340 van 31.12.1999, blz. 1.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 decies) Verordening (EG) nr. 215/2000 van de Raad van 24 januari 2000 tot verlenging voor 2000 van de maatregelen bedoeld in Verordening (EG) nr. 1416/95 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten in 1995 voor bepaalde verwerkte landbouwproducten¹ had alleen betrekking op het jaar 2000 en heeft daarom geen effect meer.

 

_____________

 

1 PB L 24 van 29.1.2000, blz. 9.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 undecies) Besluit 2004/910/EG van de Raad van 26 april 2004 betreffende de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, de Republiek Kongo, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe enerzijds, en de Republiek India anderzijds, inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiodes 2003/2004 en 2004/2005¹ had een tijdelijk karakter en heeft derhalve geen effect meer.

 

_____________

 

1 PB L 391 van 31.12.2004, blz. 1.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 dodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 dodecies) Bij Verordening (EG) nr. 1923/2004 van de Raad van 25 oktober 2004 tot vaststelling, voor de Zwitserse Bondsstaat, van concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde verwerkte landbouwproducten¹ werd een maatregel ingevoerd die van 1 mei tot en met 31 december 2004 van toepassing was, waardoor deze verordening geen effect meer heeft.

 

_____________

 

1 PB L 331 van 5.11.2004, blz. 9.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 2 terdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 terdecies) Besluit 2007/317/EG van de Raad van 16 april 2007 tot vaststelling van het namens de Gemeenschap in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995¹ heeft geen effect meer omdat de inhoud ervan in een volgend wetsbesluit is opgenomen.

 

_____________

 

1 PB L 119 van 9.5.2007, blz. 30.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De volgende wetsbesluiten betreffende bepaalde landen zijn achterhaald door de toetreding van die landen tot de Europese Unie:

Schrappen

Besluit 98/658/EG van de Raad van 24 september 1998 betreffende de sluiting van een aanvullend protocol bij de Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, en bij de Europa-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds.

 

Verordening (EG) nr. 278/2003 van de Raad van 6 februari 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Polen.

 

Verordening (EG) nr. 999/2003 van de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije.

 

Verordening (EG) nr. 1039/2003 van de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland.

 

Verordening (EG) Nr. 1086/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië.

 

Verordening (EG) Nr. 1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Letland.

 

Verordening (EG) Nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Litouwen.

 

Verordening (EG) Nr. 1089/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek.

 

Verordening (EG) Nr. 1090/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek.

 

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Een aantal wetsbesluiten betreffende bepaalde landen is achterhaald door de toetreding van deze landen tot de Europese Unie.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Besluit 98/658/EG van de Raad van 24 september 1998 betreffende de sluiting van een aanvullend protocol bij de Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, en bij de Europa-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds¹.

 

_____________

 

1 PB L 314 van 24.11.1998, blz. 6.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) Verordening (EG) nr. 278/2003 van de Raad van 6 februari 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Polen¹.

 

_____________

 

1 PB L 42 van 15.2.2003, blz. 1.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinquies) Verordening (EG) nr. 999/2003 van de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije¹.

 

_____________

 

1 PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 sexies) Verordening (EG) nr. 1039/2003 van de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Estland¹.

 

_____________

 

1 PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 septies) Verordening (EG) nr. 1086/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Slovenië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Slovenië¹.

 

_____________

 

1 PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 octies) Verordening (EG) nr. 1087/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Letland en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Letland¹.

 

_____________

 

1 PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 nonies) Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Litouwen en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Litouwen¹.

 

_____________

 

1 PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 decies) Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar de Slowaakse Republiek¹.

 

_____________

 

1 PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 undecies) Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar de Tsjechische Republiek¹.

 

_____________

 

1 PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis De intrekking van de in lid 1 genoemde wetsbesluiten doet geen afbreuk aan:

 

a) het van kracht blijven van Uniewetgeving vastgesteld op basis van genoemde wetsbesluiten; en

 

b) de voortdurende rechtsgeldigheid van wijzigingen die door de in lid 1 genoemde wetsbesluiten zijn aangebracht in andere besluiten van de Uniewetgeving die niet door deze verordening worden ingetrokken.

TOELICHTING

Het via de gewone wetgevingsprocedure aan het Parlement en de Raad voorgelegde voorstel van de Commissie tot intrekking van een aantal wetsbesluiten, is ingegeven door de beleidstoezegging van de Europese Unie om de kwaliteit van het wetgevingsproces te verbeteren en de vigerende wetgeving te vereenvoudigen teneinde een beter en transparanter wetgevingskader te creëren voor bedrijven.

Veel wetsbesluiten op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Unie die gedurende de afgelopen decennia zijn vastgesteld, hebben geen enkel effect meer, maar blijven technisch gezien van kracht. Deze besluiten zijn inmiddels achterhaald aangezien:

§ zij van tijdelijke aard waren (Verordening (EEG) nr. 478/92 van de Raad, Verordening (EEG) nr. 3125/92 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2798/1999 van de Raad, Verordening (EG) nr. 215/2000 van de Raad, Besluit 2004/910/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1923/2004 van de Raad);

§ de inhoud ervan is opgenomen in latere wetsbesluiten (Verordening (EEG) nr. 1471/88 van de Raad, Besluit 2007/317/EG van de Raad);

§ de inhoud ervan voortvloeide uit een internationale overeenkomst die vervolgens is vervangen door een andere overeenkomst (Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad);

§ zij waren bedoeld als een tussentijds instrument voor de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van een internationale overeenkomst, hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden (Verordening (EG) nr. 1722/1999 van de Raad).

Voorts zijn diverse maatregelen in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten na de toetreding van deze landen eveneens achterhaald (Besluit 98/658/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 278/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 999/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1039/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1086/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1087/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1088/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1089/2003 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1090/2003 van de Raad).

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn in hun interinstitutioneel akkoord betreffende een beter wetgevingsproces overeengekomen dat communautaire wetgeving moet worden geactualiseerd en gecomprimeerd door wetsbesluiten die niet langer van toepassing zijn in te trekken[1]. Besluiten die niet langer relevant zijn moeten uit het acquis communautaire worden verwijderd teneinde de transparantie en de rechtszekerheid van de Uniewetgeving te verbeteren.

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie waarin zij duidelijk stelt niet over de bevoegdheid te beschikken om wetsbesluiten die door de Raad of door het Europees Parlement en de Raad zijn vastgesteld, achterhaald te verklaren. Het is in het belang van de rechtszekerheid dat intrekking van wetsbesluiten wordt bekrachtigd door de wetgever van de Unie.

De voorgestelde amendementen beogen meer duidelijkheid en rechtszekerheid te bewerkstelligen voor de burgers en instellingen van de Unie.

  • [1]               PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

PROCEDURE

Titel

Intrekking van een aantal achterhaalde wetsbesluiten van de Raad

Document- en procedurenummers

COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD)

Datum indiening bij EP

20.12.2010

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

18.1.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

JURI

18.1.2011

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

26.1.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Vital Moreira

26.1.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

13.4.2011

23.5.2011

 

 

Datum goedkeuring

21.6.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

George Sabin Cutaş, Mário David, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Inese Vaidere, Jarosław Leszek Wałęsa

Datum indiening

29.6.2011