SPRÁVA k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo

  1.7.2011 - (KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD)) - ***I

  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajca: Norbert Glante


  Postup : 2010/0282(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0260/2011
  Predkladané texty :
  A7-0260/2011
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo

  (KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM((2010)0550),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0318/2010),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. decembra 2010[1],

  –   po porade s Výborom regiónov,

  –   so zreteľom na záväzok, ktorý poskytol zástupca Rady listom z 15. júna 2011, o schválení pozície Parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0260/2011),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[2]*

  k návrhu Komisie

  ---------------------------------------------------------

  ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

  o podrobných pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú ponúka globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

  so zreteľom na návrh Európskej komisie,

  po predložení návrhu legislatívneho aktu parlamentom jednotlivých štátov,

  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

  po porade s Výborom regiónov,

  v súlade s  riadnym legislatívnym  postupom[4],

  keďže:

  (1)         V prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)[5] sa stanovuje, že konkrétne ciele programu Galileo majú zabezpečiť, aby sa signály vysielané systémom mohli využívať najmä na ponuku verejne regulovanej služby (ďalej len „PRS“) určenej pre používateľov schválených vládou na účely citlivých aplikácií, ktoré si vyžadujú účinnú kontrolu prístupu a vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby.

  (1a)       Keďže príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 683/2008 sa vzťahujú aj na služby vrátane služby PRS uvedené v jeho prílohe vzhľadom na prepojenie medzi týmto systémom a službou z právneho, technického, prevádzkového a finančného hľadiska, ako aj z hľadiska vlastníctva, je vhodné, aby sa vytvorili príslušné pravidlá uplatňovania bezpečnostných predpisov na účely tohto rozhodnutia.

  (3)         Európsky parlament a Rada opakovane uviedli, že systém zriadený v rámci programu Galileo je civilný systém pod civilnou kontrolou, teda sa realizuje podľa civilných noriem na základe civilných požiadaviek a pod kontrolou inštitúcií Únie.

  (3a)       Galileo má strategický význam pre nezávislosť Únie, pokiaľ ide o satelitnú navigáciu, určovanie polohy a času, a bude veľkým prínosom k uplatňovaniu stratégie Európa 2020 pre rozumný, trvalo udržateľný a otvorený rast.

  (4)         Medzi rôznymi službami, ktoré ponúkajú európske satelitné navigačné systémy, je služba PRS najzabezpečenejšou a zároveň najcitlivejšou, a je preto zásadná pre služby, kde sa musí zabezpečiť vysoká presnosť a úplná spoľahlivosť. Pre jej používateľov sa musí zabezpečiť nepretržitosť poskytovania tejto služby, a to aj v najzávažnejších krízových situáciách. Dôsledky porušenia bezpečnostných pravidiel počas využívania tejto služby nie sú obmedzené na príslušného používateľa, ale môžu sa dotknúť aj iných používateľov. Používanie a riadenie PRS sú preto spoločnou zodpovednosťou členských štátov s cieľom chrániť bezpečnosť Únie a aj ich vlastnú bezpečnosť. V dôsledku toho sa musí prístup k PRS prísne obmedziť na určité kategórie používateľov, ktorí budú podliehať nepretržitému monitorovaniu.

  (5)         Je preto vhodné určiť pravidlá prístupu k PRS a pravidlá jeho riadenia, a to najmä stanovením všeobecných zásad týkajúcich sa prístupu, funkcií rôznych orgánov riadenia a dohľadu, podmienok súvisiacich s výrobou a bezpečnosťou, ako aj systému kontroly vývozu.

  (6)         Pokiaľ ide o všeobecné zásady prístupu k PRS, musí sa využívanie tejto služby vzhľadom na jej skutočný účel a charakteristiky prísne obmedziť ▌, pričom členským štátom, Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť sa udelí voľný, neobmedzený a nepretržitý prístup na celom svete. Okrem toho musí mať každý členský štát možnosť samostatne rozhodnúť o tom, kto bude oprávneným používateľom PRS a akými spôsobmi sa PRS môže používať vrátane používania súvisiaceho s bezpečnosťou v súlade s minimálnymi ▌ normami.

  (7)         V záujme podpory celosvetového používania európskej technológie by sa mohli niektoré tretie krajiny a medzinárodné organizácie stať odberateľmi PRS prostredníctvom osobitných dohôd, ktoré by sa s nimi uzavreli. Pokiaľ ide o zabezpečené vládne aplikácie v oblasti satelitnej rádiovej navigácie, podmienky, za ktorých môžu ▌ tretie krajiny a medzinárodné organizácie PRS používať, by sa mali stanoviť v medzinárodných dohodách, pričom sa rozumie, že v každom prípade je nevyhnutné dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek. V kontexte týchto dohôd by sa mohla povoliť výroba prijímačov PRS, a to za osobitných podmienok a požiadaviek, ktoré by boli minimálne rovnocenné s podmienkami a požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na členské štáty EÚ. Tieto dohody by však nemali obsahovať záležitosti, ktoré sú mimoriadne citlivé z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad výroba bezpečnostných modulov.

  (7a)       O dohodách s nečlenskými krajinami alebo medzinárodnými organizáciami sa bude rokovať s plným zohľadnením dôležitosti toho, aby sa zabezpečilo dodržiavanie demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, ochrana slobody myslenia, svedomia a sloboda vierovyznania, ako aj sloboda vyjadrovania a informovania, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, dodržiavanie zásad rovnosti a solidarity a zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.

  (7b)       Bezpečnostné predpisy Európskej vesmírnej agentúry by mali poskytovať aspoň taký stupeň ochrany, ako poskytujú bezpečnostné predpisy Komisie ustanovené v prílohe k rozhodnutiu 2001/844/ES, ESUO, Euratom[6] a bezpečnostné nariadenia Rady ustanovené v prílohe k rozhodnutiu 2001/264/EÚ[7].

  (8)         Vo všeobecnosti musia Európska únia a členské štáty urobiť všetko pre to, aby zabezpečili, že systém zriadený v rámci programu Galileo a technológie a zariadenia PRS budú bezpečné a zabezpečené, s cieľom zabrániť tomu, aby signály vysielané pre PRS používali neoprávnené fyzické alebo právnické osoby, ako aj zabrániť nepriateľskému používaniu PRS proti nim.

  (9)         V tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty stanovili systém sankcií uplatniteľných v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich z tohto rozhodnutia a aby zabezpečili ich uplatňovanie. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

  (10)       S cieľom zabezpečiť efektívne riadenie používania PRS sa v prípade orgánov riadenia a dohľadu zdá byť najlepším riešením, aby odberatelia PRS určili jeden „príslušný orgán PRS“, ktorý by riadil používateľov a dohliadal na nich, čím sa zjednodušia vzťahy medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť, a zaručí sa stály dohľad nad používateľmi (najmä pokiaľ ide o národných používateľov) v súlade s minimálnymi spoločnými normami. Mala by sa však zaistiť určitá pružnosť, aby sa členským štátom umožnilo efektívne rozdeliť povinnosti .

  (10a)     Pri vykonávaní tohto rozhodnutia by sa malo akékoľvek spracovávanie osobných údajov vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov[8] a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 o spracovávaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách)[9].

  (11)       Okrem toho jednou z úloh strediska na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo uvedeného v článku 16 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 683/2008 by malo byť zabezpečenie prevádzkového rozhrania medzi rôznymi zainteresovanými stranami zodpovednými za bezpečnosť PRS.

  (12)       Rada a vysoký predstaviteľ sa tiež vyzývajú, aby prijali úlohu v riadení PRS, a to prostredníctvom uplatňovania jednotnej akcie Rady 2004/552/SZBP z 12. júla 2004 o aspektoch fungovania Európskeho satelitného rádionavigačného systému, ktorý má vplyv na bezpečnosť Európskej únie[10]. Rada sa vyzýva aj k tomu, aby schválila medzinárodné dohody, ktoré oprávňujú tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu na používanie PRS.

  (13)       Pokiaľ ide o výrobu a bezpečnosť prijímačov, je z dôvodu bezpečnostných požiadaviek nevyhnutné zveriť túto úlohu iba členskému štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS, alebo podnikom so sídlom na území členského štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS. Okrem toho musí byť výrobca prijímačov vopred riadne akreditovaný radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s nariadením (EÚ) č. 912/2010[11] a musí spĺňať požiadavky ustanovené v rozhodnutiach rady pre bezpečnostnú akreditáciu. Príslušný orgán PRS je zodpovedný za nepretržitú kontrolu súladu s touto požiadavkou na akreditáciu a týmito rozhodnutiami a zároveň s osobitnými technickými požiadavkami vyplývajúcimi zo spoločných minimálnych ▌ noriem.

  (13a)     Členský štát, ktorý neurčil príslušný orgán PRS, by mal v každom prípade určiť kontaktné miesto pre riadenie akejkoľvek zistenej škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS. Toto kontaktné miesto je orgán alebo jednotlivec alebo adresa, ktoré predstavujú miesto hlásenia, ktoré môže Komisia kontaktovať v prípade potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie s cieľom túto interferenciu odstrániť.

  (14)       Pokiaľ ide o obmedzenia vývozu, musí sa vývoz zariadení alebo technológie a softvéru, ktoré súvisia s používaním PRS a vývojom a výrobou pre PRS, mimo Európskej únie obmedziť na tie tretie krajiny, ktoré sú riadne oprávnené na prístup k PRS na základe medzinárodnej dohody s Európskou úniou, a to bez ohľadu na to, či sú tieto zariadenia, softvér alebo technológia uvedené na zozname v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím[12]. Tretia krajina, na území ktorej je umiestnená referenčná stanica vybavená zariadením PRS, ktorá patrí do systému zriadeného v rámci programu Galileo, sa nepovažuje iba na základe tejto skutočnosti za odberateľa PRS.

  (15)       Aby bolo možné prijímať spoločné minimálne normy uvedené v prílohe a v prípade potreby tieto normy aktualizovať, právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o potrebné zmeny a doplnenia prílohy s cieľom zohľadniť vývoj v rámci programu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce vykonávala náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

  Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súčasné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

  (15a)     Z dôvodu ich potenciálneho vplyvu na bezpečnosť systému Európskej únie a jej členských štátov, a to jednotlivo aj spoločne, je nevyhnutné, aby sa spoločné pravidlá týkajúce sa prístupu k službe PRS a výroby prijímačov PRS a bezpečnostných modulov jednotne uplatňovali v každom členskom štáte. Je preto potrebné, aby Komisia bola splnomocnená prijímať podrobné požiadavky, usmernenia a iné opatrenia, aby spoločné minimálne normy mohli nadobudnúť účinnosť. Aby sa zaistili jednotné podmienky pre vykonávanie tohto rozhodnutia, vykonávacie právomoci by sa mali preniesť na Komisiu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[13].

  (15b)     Audity a inšpekcie, ktoré má vykonávať Komisia s pomocou členských štátov by sa mali podľa potreby vykonávať podobne, ako sa ustanovuje v časti VII Prílohy III Rozhodnutia Rady 2011/292/EÚ z  31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ[14].

  (15c)     Pravidlá prístupu k PRS, ktorý ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo, sú predpokladom uplatňovania PRS. Komisia by mala analyzovať, či by sa nemala zaviesť politika ukladania poplatkov vrátane poplatkov pre tretie krajiny a medzinárodné organizácie, a predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tejto analýzy.

  (16)       Keďže cieľ tohto rozhodnutia, ktorým je určiť pravidlá, podľa ktorých môžu mať členské štáty, Rada, Komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, agentúry Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie prístup k PRS, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho z dôvodu rozsahu navrhovaného opatrenia lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, môže EÚ prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

  (16a)     Hneď, ako sa PRS vyhlási za schopnú prevádzky, mali by sa zaviesť systémy nahlasovania a preskúmania.

  PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

  Článok 1Predmet úpravy

  Týmto rozhodnutím sa ustanovujú ▌pravidlá, na základe ktorých môžu mať členské štáty, Rada, Komisia, ESVČ, agentúry Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie prístup k ▌PRS, ktorú ponúka ▌GNSS zriadený v rámci programu Galileo.

  Článok 1aVymedzenie pojmov

  Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

  (a)       „PRS“ je verejná regulovaná služba;

  (b)      „odberatelia PRS“ sú členské štáty, Rada, Komisia, ESVČ, ako aj agentúry Únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie, pokiaľ sú tieto agentúry, tretie krajiny a organizácie na to riadne oprávnené;

  (c)       „používatelia PRS“ sú fyzické alebo právnické osoby riadne oprávnené odberateľom PRS na to, aby vlastnili alebo používali prijímač PRS;

  (d)      „GSMC“ je stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo, ako sa uvádza v článku 16 písm. a) bode (ii) nariadenia (ES) č. 683/2008 a v článku 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 912/2010;

  (e)       „rada pre bezpečnostnú akreditáciu“ je Rada pre bezpečnostnú akreditáciu systémov európskeho GNSS zriadená článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 912/2010;

  (f)       „GNSS“ sú globálne satelitné navigačné systémy;

  (g)       „ESVČ“ je Európska služba pre vonkajšiu činnosť;

  (h)      „Agentúra pre európsky GNSS“ je agentúra zriadená nariadením (EÚ) č. 912/2010.

  Článok 2Všeobecné zásady týkajúce sa prístupu k PRS

  2.        Členské štáty, Rada, Komisia a ESVČ majú právo na neobmedzený a nepretržitý prístup k PRS na celom svete.

  3.        Je na rozhodnutí každého členského štátu, Rady, Komisie a ESVČ, či budú PRS v rámci svojich príslušných právomocí využívať.

  5.        Každý členský štát, ktorý používa PRS, v súlade s článkom 8a a bodmi i) a ii) bodu 1 prílohy samostatne rozhodne o tom, ktoré kategórie fyzických osôb, ktoré majú pobyt na jeho území alebo v jeho mene vykonávajú úradné povinnosti v zahraničí, a právnické osoby so sídlom na jeho území, sú oprávnené používať PRS, ako aj o tom, akými spôsobmi sa táto služba môže používať. Tieto spôsoby používania môžu zahŕňať aj používanie súvisiace s bezpečnosťou.

  Rada, Komisia a ESVČ v súlade s článkom 8a a bodmi i) a ii) bodu 1 prílohy rozhodnú, ktoré kategórie ich zamestnancov sú oprávnené PRS používať.

  6.        Agentúry Únie sa môžu stať odberateľmi PRS iba v takom rozsahu, v akom túto službu potrebujú na splnenie svojich úloh, a podľa podrobných pravidiel, ktoré sú ustanovené v administratívnej dohode uzavretej medzi Komisiou a príslušnou agentúrou.

  7.        Tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie sa môžu stať odberateľmi PRS iba v prípade, ak sa v súlade s postupom ustanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:

  a)        medzi Európskou úniou a treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou uzavrela dohoda o bezpečnosti informácií, v ktorej sa vymedzuje rámec pre výmenu a ochranu utajovaných informácií a v ktorej sa ustanovuje stupeň ochrany minimálne na úrovni stupňa ochrany v členských štátoch, a ak sa

  b)        medzi Európskou úniou a treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou uzavrela dohoda, v ktorej sa ustanovujú podmienky podrobných pravidiel pre prístup tretích krajín alebo medzinárodných organizácií k PRS. V týchto dohodách by mohla byť za osobitných podmienok zahrnutá výroba prijímačov PRS s výnimkou bezpečnostných modulov.

  Článok 4Uplatňovanie bezpečnostných predpisov

  1.        Každý členský štát zabezpečí, aby sa na všetky fyzické osoby s pobytom na jeho území a všetky právne subjekty usadené na jeho území, ktoré narábajú s tajnými informáciami Európskej únie týkajúcimi sa PRS, vzťahovali jeho vnútroštátne bezpečnostné predpisy zabezpečujúce aspoň taký stupeň ochrany, ako poskytujú bezpečnostné predpisy Komisie ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom a bezpečnostné nariadenia Rady ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/292/EÚ.

  2.        Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o prijatí vnútroštátnych bezpečnostných predpisov uvedených v odseku 1.

  3.        Ak sa ukáže, že utajované informácie EÚ týkajúce sa PRS boli odhalené akejkoľvek osobe, ktorá nemá oprávnenie na ich získanie, Komisia za plnej konzultácie s príslušnými členskými štátmi:

  a)        informuje pôvodcu utajovaných údajov PRS;

  b)        vyhodnotí možné poškodenie záujmov Únie alebo členských štátov;

  c)        oboznámi vhodné orgány o výsledku tohto hodnotenia a priloží odporúčanie zamerané na nápravu situácie. Tieto orgány bezodkladne informujú Komisiu o opatreniach, ktoré mienia prijať alebo prijali, vrátane tých, ktorých cieľom je zabrániť opakovaniu situácie, ako aj o výsledkoch týchto opatrení; ako aj

  d)        informuje podľa potreby Európsky parlament a Radu o týchto výsledkoch.

  Článok 6Príslušný orgán PRS

  1.        Príslušný orgán PRS určí:

  i)        každý členský štát, ktorý používa PRS, a každý členský štát, na ktorého území má sídlo niektorý zo subjektov, na ktoré sa odkazuje v článku 8 ods. 1. V týchto prípadoch sa príslušný orgán PRS zriadi na území dotknutého členského štátu, ktorý jeho určenie bezodkladne oznámi Komisii;

  ii)       Rada, Komisia a ESVČ, ak PRS používajú. V takom prípade sa môže za príslušný orgán PRS určiť v súlade s príslušnými dojednaniami Agentúra pre európsky GNSS;

  (iii) agentúry Európskej únie a medzinárodné organizácie v súlade s ustanovením o dohodách, ako sa uvádza v článku 2 ods. 6 a 7. V takom prípade sa môže za príslušný orgán PRS určiť Agentúra pre európsky GNSS;

  iv)       tretie krajiny v súlade s ustanovením o dohodách, ako sa uvádza v článku 2 ods. 7.

  1a.      Náklady na fungovanie príslušného orgánu PRS znášajú odberatelia PRS, ktorí ho určili.

  1b.      Členský štát, ktorý neurčil príslušný orgán PRS v súlade s odsekom 1 bodom i), určí v každom prípade kontaktné miesto na účely prípadného poskytnutia pomoci pri nahlasovaní zistenej potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS. Dotknutý členský štát určenie tohto miesta bezodkladne oznámi Komisii.

  1c.      Príslušný orgán PRS zabezpečuje, že používanie PRS je v súlade s článkom 8a a bodom 1 prílohy a že:

  i)        používatelia PRS sú pri riadení PRS organizovaní v skupinách spolu s GSMC;

  ii)       prístupové práva k PRS sú pre každú skupinu alebo používateľa určené a riadené;

  iii)      kľúče k PRS a iné súvisiace utajované skutočnosti sa získavajú z GSMC;

  iv)       kľúče k PRS a iné súvisiace utajované skutočnosti sa distribuujú používateľom;

  v)        bezpečnosť prijímačov a súvisiacej utajovanej technológie a skutočností sa riadi a riziká sa vyhodnocujú;

  vi)       zriadi sa kontaktné miesto na účely prípadného poskytnutia pomoci pri nahlasovaní zistenej potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS.

  1d.      Príslušný orgán PRS členského štátu zabezpečuje, že subjekt so sídlom na území tohto členského štátu môže vyvíjať alebo vyrábať prijímače PRS alebo bezpečnostné moduly iba v prípade, ak tento subjekt:

  i)        je riadne akreditovaný radou pre bezpečnostnú akreditáciu v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 912/2010 a

  (ii) spĺňa požiadavky rozhodnutí rady pre bezpečnostnú akreditáciu, ako aj článku 8a a bodu 2 prílohy v súvislosti s vývojom a výrobou prijímačov PRS alebo bezpečnostných modulov, a to v takom rozsahu, v akom sa vzťahujú na jeho činnosť.

  Každá akreditácia na výrobu zariadení ustanovená v tomto odseku sa preskúma najmenej každých päť rokov.

  1e.      V prípade vývoja alebo výroby, ktoré sú uvedené v odseku 1d, alebo v prípade vývozu mimo Únie, príslušný orgán PRS tohto členského štátu pôsobí ako kontakt pre subjekty zodpovedné za obmedzenia vývozu príslušných zariadení, technológie a softvéru, ktoré súvisia s používaním, vývojom a výrobou PRS, s cieľom zaistiť uplatňovanie ustanovení článku 9.

  1f.       Príslušný orgán PRS je prepojený s GSMC v súlade s článkom 8a a bodom 4 prílohy, ktorý sa týka prepojení medzi GSMC a príslušným orgánom PRS.

  1g.      Odsekmi 1c a 1f nie je dotknutá možnosť členských štátov delegovať určité osobitné úlohy svojich príslušných orgánov PRS na základe vzájomného súhlasu na iný členský štát s výnimkou akýchkoľvek úloh súvisiacich s vykonávaním zvrchovanej moci nad svojím územím. Úlohy uvedené v odsekoch 1c a 1f, ako aj úlohy uvedené v odseku 1d môžu vykonávať členské štáty spoločne. Príslušné členské štáty o týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu.

  1h.      Príslušný orgán PRS môže pod podmienkou osobitných dojednaní požiadať Agentúru pre európsky GNSS o technickú pomoc, aby mohol vykonávať svoje úlohy. Príslušné členské štáty o týchto dojednaniach bezodkladne informujú Komisiu.

  6a.      Príslušné orgány PRS predkladajú Komisii a agentúre pre európsky GNSS každé tri roky správy o dodržiavaní spoločných minimálnych noriem.

  7.        Komisia s pomocou ▌agentúry pre európsky GNSS predkladá raz za tri roky Parlamentu a Rade správu o dodržiavaní spoločných minimálnych ▌noriem príslušnými orgánmi PRS, ako aj v prípade ich akéhokoľvek vážneho porušenia.

  8.        V prípade, že príslušný orgán PRS nedodržiava spoločné minimálne ▌normy uvedené v článku 8a, môže Komisia pri náležitom zohľadnení zásady subsidiarity a v konzultácii s dotknutým členským štátom – a v prípade potreby po získaní ďalších cielených informácií – vydať odporúčanie. Príslušný orgán PRS do troch mesiacov od vydania odporúčania Komisie buď odporúčanie splní alebo požiada o iné zmeny, prípadne ich navrhne, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie spoločných minimálnych noriem, ako sa uvádza v článku 8a, a na základe dohody s Komisiou ich implementuje.

  Ak ani po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty príslušný orgán PRS nezabezpečí dodržiavanie spoločných minimálnych noriem, Komisia o tom informuje Radu a Európsky parlament a navrhne prijatie vhodných opatrení.

  Článok 7Úloha strediska

  na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo

  Stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo zabezpečuje prevádzkové rozhranie medzi príslušnými orgánmi PRS, Radou a vysokým predstaviteľom, ktorí konajú na základe jednotnej akcie 2004/552/SZBP, a kontrolnými strediskami. Informuje Komisiu o všetkých udalostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plynulé fungovanie PRS.

  Článok 8Výroba a bezpečnosť prijímačov a bezpečnostných modulov

  1.        ▌Členský štát ▌môže za predpokladu, že boli splnené požiadavky uvedené v článku 6 ods. 1d, poveriť výrobou prijímačov PRS alebo príslušných bezpečnostných modulov subjekty so sídlom na jeho území alebo na území iného členského štátu. Rada, Komisia alebo ESVČ môžu výrobou prijímačov PRS alebo príslušných bezpečnostných modulov na ich vlastné použitie poveriť subjekty ▌so sídlom na území ktoréhokoľvek členského štátu.

  5.        Rada pre bezpečnostnú akreditáciu môže kedykoľvek subjektu uvedenému v odseku 1 odňať povolenie, ktoré mu udelila na výrobu prijímačov PRS alebo príslušných bezpečnostných modulov, ak ▌neboli splnené podmienky ustanovené v článku 6 ods. 1d bode ii).

  Článok 8a

  Spoločné minimálne normy

  1.        Spoločné minimálne normy, ktoré musia dodržiavať príslušné orgány PRS uvedené v článku 6, sa vzťahujú na oblasti uvedené v prílohe.

  2.        Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 v súvislosti s prijatím spoločných minimálnych noriem pre oblasti uvedené v prílohe a v prípade potreby zmien a doplnení na účely aktualizácie prílohy s cieľom zohľadniť v rámci programu vývoj, najmä pokiaľ ide o technológiu a zmeny v potrebách v oblasti bezpečnosti.

  3.        Komisia môže na základe spoločných minimálnych noriem uvedených v odseku 2 prijať potrebné technické požiadavky, usmernenia a iné opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 13a ods. 2.

  4.        Komisia s plným ohľadom na odborné poradenstvo zabezpečí, aby sa podnikli kroky potrebné na splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 a aby sa splnili požiadavky súvisiace s bezpečnosťou PRS, jej používateľov a súvisiacej technológie.

  5.        Komisia s cieľom pomôcť pri zabezpečovaní súladu s týmto článkom podporuje usporiadanie stretnutia všetkých príslušných orgánov PRS aspoň raz ročne.

  6.        Komisia za pomoci členských štátov a agentúry pre európsky GNSS zabezpečí, aby príslušné orgány PRS dodržiavali spoločné minimálne normy, najmä vykonaním auditov alebo inšpekcií.

  Článok 9

  Obmedzenia vývozu

  Vývoz zariadenia, technológie a softvéru, ktoré sa týkajú používania a vývoja PRS a výroby pre ňu, mimo Únie sa povoľuje len v súlade s článkom 8a a bodom 3 prílohy a v rámci dohôd uvedených v článku 2 ods. 7 alebo v zmysle dohôd týkajúcich sa podrobných podmienok umiestnenia a prevádzkovania referenčných staníc▌.

  Článok 11Uplatňovanie jednotnej akcie 2004/552/SZBP

  ▌Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa jednotnej akcie 2004/552/SZBP.

  Článok 12Vykonávanie delegovania právomocí

  3.        Právomoc prijímať delegované akty je udelená Komisii podľa podmienok stanovených v tomto článku.

  3a.      Delegovanie právomocí uvedené v článku 8a ods. 2 sa udeľuje Komisii na obdobie piatich rokov od …[15] Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia.

  3b.      Delegovanie právomocí uvedené v článku 8a ods. 2 môžu Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už platných delegovaných aktov.

  3c.      Komisia delegovaný akt ihneď po prijatí oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

  3d.      Delegovaný akt prijatý podľa článku 8a ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

  Článok 13a Výbor

  1.        Komisii pomáha výbor zriadený nariadením (ES) č. 683/2008. Tento výbor sa považuje za výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

  2.        Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. V prípade, že výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu, pričom sa uplatní článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

  Článok 14aPreskúmanie a podávanie správ

  Najneskôr dva roky po tom, ako bola PRS vyhlásená za schopnú prevádzky, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o primeranom fungovaní a vhodnosti ustanovených pravidiel pre prístup k službám PRS a v prípade potreby navrhne príslušné zmeny a doplnenia k tomuto rozhodnutiu.

  Článok 14bOsobitné pravidlá pre vykonávanie programu Galileo

  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto rozhodnutia sa s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku systému prístup k technológii PRS a vlastníctvo alebo používanie prijímačov PRS povoľuje za predpokladu, že sa dodržiavajú zásady ustanovené v článku 8a a prílohe, týmto subjektom:

           Komisii, keď zohráva úlohu správcu programu Galileo,

           prevádzkovateľom systému zriadeného v rámci programu Galileo, a to len na účely plnenia ich úloh, ako sa ustanovuje v osobitnom dojednaní s Komisiou,

           Agentúre pre európsky GNSS s cieľom umožniť jej, aby vykonávala úlohy, ktoré jej boli zverené, ako sa uvádza v osobitnom dojednaní s Komisiou,

           Európskej vesmírnej agentúre, a to len na účely zavedenia infraštruktúry, ako sa ustanovuje v osobitnom dojednaní s Komisiou.

  Článok 14cSankcie

  Členské štáty určia sankcie, ktoré sa uplatňujú pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s týmto rozhodnutím. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

  Článok 15

  Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

  1.        Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  2.        Členské štáty začnú uplatňovať článok 6 najneskôr dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

  Článok 16Adresáti

  Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

  __________________

  Príloha

  Spoločné minimálne ▌normy ▌

  1.        V súvislosti s článkom 6 ods. 1c sa spoločné minimálne normy týkajúce sa používania PRS vzťahujú na tieto oblasti:

  i)         organizácia skupín používateľov PRS;

  ii)       vymedzenie a riadenie prístupových práv používateľov a skupín používateľov PRS odberateľov PRS;

  iii)      distribúcia kľúčov PRS a súvisiacich utajovaných informácií medzi GSMC a príslušnými orgánmi PRS;

  iv)       distribúcia kľúčov PRS a súvisiacich utajovaných informácií používateľom;

  v)        riadenie bezpečnosti, ako aj bezpečnostných incidentov, a posúdenie rizika týkajúceho sa prijímačov PRS a súvisiacej utajovanej technológie a skutočností;

  vi)       ohlasovanie zistenej potenciálne škodlivej elektromagnetickej interferencie, ktorá ovplyvňuje PRS;

  vii)      prevádzkové koncepcie a postupy týkajúce sa prijímačov PRS.

  2.  V súvislosti s článkom 6 ods. 1d sa spoločné minimálne normy týkajúce sa vývoja a výroby prijímačov PRS alebo bezpečnostných modulov vzťahujú na tieto oblasti:

  viii)    akreditácia používateľského segmentu PRS;

  ix)       bezpečnosť prijímača PRS a technológie PRS počas fázy výskumu, vývoja a výroby;

  x)        integrácia prijímača PRS a technológie PRS

  xi)       ochranný profil prijímačov PRS, bezpečnostných modulov a materiálu, v ktorom sa využíva technológia PRS.

  3.        V súvislosti s článkom 6 ods. 1e a článkom 9 sa spoločné minimálne normy týkajúce sa obmedzení vývozu vzťahujú na tieto oblasti:

  xii)     oprávnení odberatelia PRS;

  xiii)    vývoz materiálu a technológie, ktoré súvisia s PRS.

  4.        V súvislosti s článkom 6 ods. 1f sa spoločné minimálne normy týkajúce sa prepojení medzi GSMC a príslušnými orgánmi PRS vzťahujú na túto oblasť:

  xiv)     dátové a hlasové prepojenia.

  ____________________

  • [1]  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 36.
  • [2] * Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 36.
  • [4]  Pozícia Európskeho parlamentu z xx xx 2011.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2001, s. 1.
  • [7]  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.
  • [8]  Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
  • [9]  Ú. v. EÚ L 201, 31.7.2002, s. 37.
  • [10]  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 30.
  • [11]  Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.
  • [12]  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.
  • [13]  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
  • [14]  Ú. v. ES L 141, 27.5.2011, strana 17.
  • [15]  Deň nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Európsky program satelitnej navigácie Galileo bude celkovo ponúkať päť rôznych služieb: službu s otvoreným prístupom, obchodnú službu, bezpečnostnú službu v situáciách ohrozenia ľudského života, vyhľadávaciu a záchrannú službu a verejne regulovanú službu. Tento návrh sa týka verejne regulovanej služby (PRS – public regulated service) určenej len pre používateľov schválených vládou na účely citlivých aplikácií (napr. kritickej infraštruktúry, dopravy, vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, núdzových služieb). Tieto aplikácie si vyžadujú vysokú úroveň presnosti a spoľahlivosti, a preto PRS využíva odolné, šifrované signály.

  Návrh Komisie vytvára podrobný právny rámec upravujúci prístup k PRS, ako aj správu a kontrolu používateľov, s cieľom zaručiť bezpečnosť systému a ochranu informácií. Pri vytváraní tohto právneho rámca treba postupovať veľmi opatrne, keďže určité aplikácie tejto služby môžu byť politicky a strategicky citlivé a keďže je potrebné zabezpečiť požadovanú vysokú úroveň bezpečnosti. Zahŕňa to aj spoločný a harmonizovaný postup schvaľovania používateľov účastníkmi. Hoci PRS by podľa plánu mala začať fungovať až v roku 2014, je dôležité vytvoriť potrebný právny rámec už vopred, aby mali členské štáty a ostatné zainteresované strany dostatok času na zavedenie rôznych mechanizmov monitorovania a splnenie požadovaných bezpečnostných noriem.

  Návrh Komisie vytvára rámec na to, aby účastníci PRS (členské štáty na základe dobrovoľnosti, Rada, Komisia, ako aj za určitých podmienok agentúry Európskej únie, tretie krajiny a medzinárodné organizácie) mohli vybraných používateľov PRS riadne oprávniť na vlastnenie alebo používanie prijímača PRS. Návrh zahŕňa:

  · požiadavku, aby každý účastník PRS určil príslušný orgán PRS, aby tak mohol účinne spravovať a kontrolovať tých používateľov, ktorí sú oprávnení vyrábať, vlastniť alebo používať prijímače PRS;

  · stanovenie minimálnych spoločných noriem, ktoré musia spĺňať všetci účastníci;

  · zriadenie postupu schvaľovania a kontrolného mechanizmu na úrovni EÚ týkajúceho sa výroby prijímačov PRS a ich bezpečnostných modulov;

  · stanovenie prísnych pravidiel pre vývoz vybavenia a technológií týkajúcich sa používania PRS;

  · stanovenie podmienok týkajúcich sa prípadnej účasti medzinárodných organizácií a tretích krajín na PRS.

  Spravodajca podporuje návrh Komisie. PRS je jednou zo základných služieb poskytovaných programom Galileo, ktorá aj vo vážnych krízových situáciách zabezpečí kontinuitu služby a bezpečnosť. Keďže nedodržiavanie bezpečnostných ustanovení môže mať dôsledky aj pre ostatných účastníkov a používateľov (napr. nedostatky v bezpečnosti by mohli viesť k neoprávnenému, nepriateľskému používaniu PRS), mali by sa využívanie, riadenie a kontrola prístupu k PRS vykonávať na základe spoločných noriem. Spravodajca zastáva názor, že navrhovaný mechanizmus na zaručenie bezpečnosti umožňuje potrebné vyváženie medzi vymedzením spoločných minimálnych noriem a kontrolou dodržiavania pravidiel na úrovni EÚ na jednej strane a decentralizáciou súčasnej kontrolnej funkcie členských štátov na druhej strane.

  Spravodajca by chcel zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré môžu mať význam pre ďalšiu diskusiu:

  · Právny text by mal byť sformulovaný jednoznačnejšie v tom zmysle, aby rozlišoval medzi účastníkmi a používateľmi PRS. Je dôležité, aby sa tieto vymedzenia v texte dôsledne používali.

  · Účasť na PRS je pre každý členský štát dobrovoľná. Členské štáty takisto samostatne rozhodujú o spôsobe využívania PRS a o tom, či používatelia majú za túto službu platiť (pritom treba vziať do úvahy, že systém GPS nie je spoplatňovaný). Keďže je možné, že nie všetky členské štáty sa od začiatku budú na PRS zúčastňovať, spravodlivosť by sa dosiahla iba vtedy, keď by sa na pokrytí prevádzkových nákladov na PRS vzniknutých na vnútroštátnej úrovni podieľali iba členské štáty, inštitúcie a iné (medzinárodné) organizácie, ktoré sa na PRS zúčastňujú.

  · V súčasnosti je síce – aj z bezpečnostných dôvodov – potrebné obmedziť výrobu prijímačov PRS na územie EÚ, v budúcnosti by však bolo možné rozšíriť výrobu na iné krajiny, ako je Švajčiarsko, Nórsko alebo USA. V tomto prípade by sa samozrejme museli uzavrieť príslušné bezpečnostné dohody, ktoré by upravovali aj podmienky týkajúce sa takéhoto oprávnenia, aby bolo možné zaručiť dodržiavanie minimálnych noriem.

  · Keďže porušovanie bezpečnostných predpisov má dôsledky aj pre ostatných účastníkov a používateľov a mohlo by viesť k situácii, v ktorej je ohrozená bezpečnosť, mal by sa zaviesť jasný postup pre prípady, keď orgán PRS nespĺňa minimálne normy. Týmto postupom by sa v konečnom dôsledku malo zabezpečiť, aby sa uvedené normy dodržiavali v celej EÚ.

  STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (22.3.2011)

  pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

  k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo
  (KOM(2010)0550 – C7‑0318/2010 – 2010/0282(COD))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Eleni Koppa

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh rozhodnutia, ktorého cieľom je vymedziť pravidlá prístupu k verejne regulovanej službe (ďalej len PRS), službe v rámci programu Galileo, určenej výhradne pre používateľov schválených vládou a zahŕňajúcej citlivé aplikácie, ktoré si vyžadujú vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby.

  Tento návrh stanoviska sa zameriava hlavne na otázky bezpečnosti a zároveň zdôrazňuje nutnosť, aby bola Komisia aktívnejšia pri kontrole dodržiavania minimálnych spoločných noriem ustanovených v príslušnom nariadení. Navrhuje sa rozšírený systém sankcií s cieľom zaistiť centralizovanú kontrolu jeho uplatňovania. Komisia ako riadiaci orgán programu GNSS EÚ musí mať právomoc určovať sankcie v prípade nedodržania minimálnych noriem. Členské štáty zas určia, ktoré sankcie sa uplatňujú pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s týmto rozhodnutím. Pri prijímaní týchto ustanovení musia členské štáty zabezpečiť vysoký stupeň ochrany utajovaných skutočností.

  Vzhľadom na citlivý charakter PRS a trvalú potrebu ochrany utajovaných skutočností musí Komisia zabezpečiť, aby príslušné orgány PRS neustále dodržiavali minimálne spoločné normy. Preto je dôležité, aby sa vykonávali pravidelné audity, kontroly alebo inšpekcie.

  V návrhu stanoviska sa zdôrazňuje význam PRS ako užitočného nástroja v rámci operácií SBOP a požaduje sa rozvoj kapacít na preventívnu ochranu kritickej infraštruktúry a zabezpečenie bezproblémového fungovania systému, najmä v prípade medzinárodnej krízy.

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s návrhom Komisie, aby aj tretie štáty a medzinárodné organizácie mali možnosť prístupu k PRS, ak uzavrú s EÚ medzinárodné dohody v súlade s postupom uvedeným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Spravodajkyňa zdôrazňuje, že tento postup zahŕňa súhlas Európskeho parlamentu a že v dohode sa určia dôsledky v prípade porušenia jej ustanovení. Všetky sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce, aby bola zaručená bezpečnosť systému a vysoká miera nepretržitosti poskytovania.

  Je potrebné zaručiť účinné vývozné kontroly technológií dvojakého použitia a položiek uvedených v zoznamoch európskeho a medzinárodného režimu kontroly vývozu.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (1) V prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) sa stanovuje, že konkrétne ciele programu Galileo majú zabezpečiť, aby sa signály vysielané systémom mohli využívať najmä na ponuku verejne regulovanej služby (ďalej len „PRS“) určenej pre používateľov schválených vládou na účely citlivých aplikácií, ktoré si vyžadujú vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby.

  (1) V prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) sa stanovuje, že konkrétne ciele programu Galileo majú zabezpečiť, aby sa signály vysielané systémom mohli využívať najmä na ponuku verejne regulovanej služby (ďalej len „PRS“) určenej pre používateľov schválených vládou na účely citlivých aplikácií, ktoré si vyžadujú účinnú kontrolu prístupu a vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby.

  Odôvodnenie

  Cieľom navrhovaného doplnku je zdôrazniť potrebu účinne kontrolovať prístup k citlivým aplikáciám PRS.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (3a) Galileo je významný program, ktorý posilňuje nezávislosť a bezpečnosť Únie. Najmä jeho PRS je užitočným nástrojom na získavanie informácií o polohe pri plnení pátracích a záchranných úloh v rámci operácií SBOP, ako aj pri ochrane kritickej infraštruktúry v Únie.

  Odôvodnenie

  Tento PDN zdôrazňuje význam programu Galileo a jeho PRS pre nezávislosť a bezpečnosť EÚ. Zdôrazňuje najmä úlohu PRS v rámci operácií SBOP.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 3b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (3b) Vzhľadom na význam PRS pre navigáciu a navádzanie vojenských systémov by príslušné inštitúcie Únie a členské štáty mali náležite konať a zvýšiť svoje úsilie v súvislosti s možnou revíziou medzinárodného právneho rámca vrátane Zmluvy o vesmíre z roku 1967 a zohľadniť tak technologický pokrok, ku ktorému došlo od 60-tych rokov minulého storočia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (4) Medzi rôznymi službami, ktoré ponúkajú európske satelitné navigačné systémy je služba PRS najzabezpečenejšou a zároveň najcitlivejšou. Výhodou pre jeho odberateľov je skutočnosť, že musí byť zabezpečená kontinuita služby aj v najvážnejších krízových situáciách. Dôsledky porušenia bezpečnostných pravidiel počas využívania tejto služby nie sú obmedzené na príslušného používateľa, ale môžu sa dotknúť aj iných používateľov. Používanie a riadenie PRS predstavujú zároveň výzvu pre spoločnú zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o bezpečnosť Európskej únie a bezpečnosť samotných členských štátov. V tejto súvislosti sa musí prístup k PRS prísne obmedziť na určité kategórie používateľov, ktorí budú podliehať neustálym kontrolám.

  (4) Medzi rôznymi službami, ktoré ponúkajú európske satelitné navigačné systémy je služba PRS najzabezpečenejšou a zároveň najcitlivejšou. Výhodou pre jeho odberateľov je skutočnosť, že musí byť zabezpečená kontinuita služby aj v najvážnejších krízových situáciách. To je možné len vtedy, ak sa dá technicky zabrániť tomu, aby významní aktéri v oblasti vesmíru a navigácie mohli systém Galileo alebo jeho súčasti zmeniť, narušiť či dokonca zničiť. Dôsledky porušenia bezpečnostných pravidiel počas využívania tejto služby nie sú obmedzené na príslušného používateľa, ale môžu sa dotknúť aj iných používateľov. Používanie a riadenie PRS predstavujú zároveň výzvu pre spoločnú zodpovednosť členských štátov, pokiaľ ide o bezpečnosť Európskej únie a bezpečnosť samotných členských štátov. V tejto súvislosti sa musí prístup k PRS prísne obmedziť na určité kategórie používateľov, ktorí budú podliehať neustálym kontrolám.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 8

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (8) Vo všeobecnosti vykonajú Únia a členské štáty opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany systému zriadeného v rámci programu Galileo a technológií a zariadenia PRS s cieľom vyhnúť sa tomu, aby signály vysielané pre PRS používali neoprávnené fyzické alebo právnické osoby a aby sa zabránilo nepriateľskému používaniu PRS.

  (8) Vo všeobecnosti vykonajú Únia a členské štáty opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany systému zriadeného v rámci programu Galileo a technológií a zariadenia PRS s cieľom vyhnúť sa tomu, aby signály vysielané pre PRS používali neoprávnené fyzické alebo právnické osoby a aby sa zabránilo nepriateľskému používaniu PRS. Z tohto dôvodu by sa mal zaviesť európsky monitorovací systém.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 9

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (9) V tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty stanovili pravidlá o sankciách za porušenie ustanovení tohto rozhodnutia a zabezpečili ich uplatňovanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

  (9) V tejto súvislosti je dôležité, aby Komisia stanovila systém správnych opatrení uplatniteľných v prípade nedodržania povinností vyplývajúcich z tohto rozhodnutia, pričom členské štáty určia, aké sankcie sa uplatnia v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tohto rozhodnutia. Členské štáty zabezpečia uplatňovanie týchto sankcií a správnych opatrení. Správne opatrenia a sankcie musia byť v každom prípade účinné, primerané a odrádzajúce. Ak sa uplatnia správne opatrenia alebo sankcie, malo by sa zaručiť právo obvinenej osoby alebo subjektu na odvolanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 12

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (12) Rada sa takisto vyzýva, aby prijala úlohu v riadení PRS, a to prostredníctvom uplatňovania jednotnej akcie 2004/552/SZBP Rady z 12. júla 2004 o aspektoch fungovania Európskeho satelitného rádionavigačného systému, ktorý má vplyv na bezpečnosť Európskej únie na jednej strane, a schválením medzinárodných dohôd, ktoré oprávňujú tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu na používanie PRS na druhej strane.

  (12) Rada sa takisto vyzýva, aby prijala úlohu v riadení PRS, a to prostredníctvom uplatňovania jednotnej akcie 2004/552/SZBP Rady z 12. júla 2004 o aspektoch fungovania Európskeho satelitného rádionavigačného systému, ktorý má vplyv na bezpečnosť Európskej únie na jednej strane, a schválením medzinárodných dohôd, ktoré oprávňujú tretiu krajinu alebo medzinárodnú organizáciu na používanie PRS na druhej strane. Riadenie bezpečnosti musí byť jasné v prípade bezprostredného útoku nepriateľského štátu alebo neštátneho subjektu na Úniu, členské štáty alebo partnerské krajiny používajúce PRS alebo iné služby systému Galileo. Rada by preto mala v nadväznosti na zmeny, ku ktorým došlo prostredníctvom Lisabonskej zmluvy, náležite aktualizovať jednotnú akciu 2004/552/CFSP, najmä úlohu vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie v súvislosti s prerušením alebo významnou úpravou služby v prípade bezprostrednej hrozby.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 12a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (12a) Každý odberateľ PRS by mal prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového fungovania systému, pričom zabezpečí kontinuitu signálov a zabráni ich rušeniu. Mali by sa rozvíjať kapacity na úrovni členských štátov i v rámci SBOP s cieľom čeliť útokom (spoofing) na šifrované signály PRS a zaistiť bezpečnosť kritickej infraštruktúry.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je nabádať k rozvoju kapacít na riešenie situácií, ktoré ohrozujú bezproblémové fungovanie PRS, najmä v prípade medzinárodnej krízy. Článok 2 jednotnej akcie Rady 2004/552/SZBP odkazuje skôr na opatrenia v prípade takej nepríjemnej situácie, nie na jej predchádzanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 13

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (13) Pokiaľ ide o výrobu a bezpečnosť prijímačov, je v rámci bezpečnostných požiadaviek nevyhnutné zveriť túto úlohu iba členskému štátu, ktorý má prístup k PRS alebo spoločnostiam usadeným na území členského štátu s prístupom k PRS. Spoločnosť, ktorá vyrába prijímače, musí byť vopred riadne oprávnená agentúrou pre európsky GNSS stanovenou nariadením (ES) č. xxx/20109 a spĺňať pravidlá ustanovené akreditačným orgánom zriadeným v rámci tejto agentúry. Príslušný orgán PRS je zodpovedný za nepretržitú kontrolu súladu s akreditačnými normami vydanými akreditačným orgánom a zároveň s osobitnými technickými požiadavkami stanovenými v minimálnych spoločných normách.

  (13) Pokiaľ ide o výrobu a bezpečnosť prijímačov, je v rámci bezpečnostných požiadaviek nevyhnutné zveriť túto úlohu iba členskému štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS, alebo spoločnostiam usadeným na území členského štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS. Spoločnosť, ktorá vyrába prijímače, musí byť vopred riadne oprávnená agentúrou pre európsky GNSS stanovenou nariadením (ES) č. xxx/20109 a spĺňať pravidlá ustanovené akreditačným orgánom zriadeným v rámci tejto agentúry. Príslušný orgán PRS je zodpovedný za nepretržitú kontrolu súladu s akreditačnými normami vydanými akreditačným orgánom a zároveň s osobitnými technickými požiadavkami stanovenými v minimálnych spoločných normách.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 14

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (14) Pokiaľ ide o kontrolu vývozu, je dôležité obmedziť vývoz vybavenia alebo technológií týkajúcich sa používania PRS mimo Európskej únie len na tie tretie krajiny, ktoré sú riadne oprávnené na prístup k PRS, pričom sa uplatňuje medzinárodná dohoda uzavretá Úniou.

  (14) Technológia dvojakého použitia musí pri vývoze z Európskej únie všeobecne podliehať účinnej kontrole. Členské štáty musia pri posudzovaní žiadostí o vývozné kontroly výrobkov súvisiacich s GNSS dodržiavať ustanovenia európskeho a medzinárodného režimu kontroly vývozu, ako je Wassenaarske usporiadanie o kontrolách vývozu konvenčných zbraní a tovaru a technológií dvojakého použitia. Pokiaľ ide konkrétne o vybavenie alebo technológiu týkajúcu sa používania PRS, vývoz sa musí obmedziť len na tie tretie krajiny, ktoré sú riadne oprávnené na prístup k PRS, pričom sa uplatňuje medzinárodná dohoda uzavretá Úniou.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je objasniť, že PRS súvisí s technológiou dvojakého použitia. Členské štáty a ich priemyselné odvetvia musia preto dodržiavať záväzky vyplývajúce z európskeho a medzinárodného režimu kontroly vývozu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 15a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (15a) V rámci návrhu Komisie týkajúceho sa cien pre služby GNSS by Komisia s pomocou členských štátov mala navrhnúť vhodný model financovania PRS. Komisia by mala predložiť správu o finančnom rámci Európskemu parlamentu a Rade. V tejto správe by sa mali podrobne uviesť presné náklady pokrytia PRS.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Rada, Komisia a členské štáty majú prístup k PRS neobmedzene a nepretržite vo všetkých častiach sveta.

  2. Rada, Komisia a všetky členské štáty majú právo na neobmedzený a nepretržitý prístup k PRS vo všetkých častiach sveta.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je zdôrazniť, že všetky členské štáty majú právo na prístup k PRS, ak ju chcú využívať a dodržiavajú minimálne bezpečnostné normy (ako sa uvádza v iných článkoch).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 3a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3a. Členské štáty, ktoré využívajú PRS v bezpečnostných sektoroch, dodržiavajú v rámci tohto využívania zásady a priority Únie, ako je vymedzené v kapitole 1 hlave V Zmluvy o Európskej únii a špecifikované v Európskej bezpečnostnej stratégii;

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je objasniť, že pri využívaní PRS v bezpečnostných sektoroch sa musia dodržiavať zásady, ktorými sa EÚ riadi, a musí sa konať v súlade prioritami, ktoré EÚ vyhlasuje.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Používatelia PRS sú fyzické alebo právnické osoby riadne oprávnené odberateľmi PRS, aby mali v držbe alebo používali prijímač PRS.

  4. Používatelia PRS sú fyzické alebo právnické osoby vrátane vládnych orgánov, ktoré sú riadne oprávnené odberateľmi PRS, aby mali v držbe alebo používali prijímač PRS.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je objasniť, že používateľmi PRS sú vládne orgány.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. a existuje dohoda medzi Európskou úniou na jednej strane a treťou krajinou alebo touto medzinárodnou organizáciou na strane druhej uzatvorená podľa postupu uvedeného v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorou sa stanovujú podmienky a podrobnosti používania PRS tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami.

  7. a existuje dohoda medzi Európskou úniou na jednej strane a treťou krajinou alebo touto medzinárodnou organizáciou na strane druhej uzatvorená podľa postupu uvedeného v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorou sa stanovujú podmienky a podrobnosti používania PRS tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, a so súhlasom Európskeho parlamentu.

  Odôvodnenie

  V tomto PDN sa opravuje číslo článku zmluvy v anglickej verzii návrhu, keď sa pripomína, že o súhlase Európskeho parlamentu sa hovorí v článku 218 (článok 218 ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ). (Netýka sa slovenského znenia.)

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 7 – zarážka 1a (nová)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  – členské štáty a tretie krajiny, ako aj medzinárodné organizácie vzhľadom na charakter dvojakého použitia tovaru a technológie súvisiacich s PRS dodržiavajú všetkých osem kritérií Kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní stanoveného v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008;

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 7 – zarážka 2a (nová)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  tretia krajina alebo medzinárodná organizácia dodržiava zásady demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, chráni náboženskú vieru, rešpektuje ľudskú dôstojnosť a dodržiava zásady rovnosti a solidarity, ako aj zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva.

  Odôvodnenie

  Je nevyhnutné, aby tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie mali prístup k PRS len v prípade, že dodržiavajú základné zásady vychádzajúce z ustanovení kapitoly I hlavy V Zmluvy o Európskej únii, pretože PRS by nemali byť zneužívané tretími krajinami s represívnymi, totalitnými alebo autoritárskymi režimami.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh rozhodnutia

  Článok 4 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 12, 13 a 14 pravidlá týkajúce sa ochrany utajovaných informácií súvisiacich s PRS, konkrétne tie informácie, ktoré sa týkajú potreby fyzických alebo právnických osôb získať prístup k utajovaným informáciám s cieľom umožniť im vykonávať ich príslušné funkcie alebo úlohy. Každý členský štát oznámi Komisii konkrétne ustanovenia, ktoré prijal na vykonávanie tohto odseku.

  2. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 12, 13 a 14 pravidlá týkajúce sa ochrany utajovaných informácií súvisiacich s PRS, konkrétne tie informácie, ktoré sa týkajú potreby fyzických alebo právnických osôb získať prístup k utajovaným informáciám s cieľom umožniť im vykonávať ich príslušné funkcie alebo úlohy. Každý členský štát oznámi Komisii konkrétne ustanovenia, ktoré prijal na vykonávanie tohto odseku, pričom zabezpečí prinajmenšom rovnaký stupeň ochrany, aký je zaručený podľa ustanovení Komisie o bezpečnosti uvedených v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom a podľa bezpečnostných pravidiel Rady ustanovených v prílohe rozhodnutia Rady 2001/264/ES.

  Odôvodnenie

  Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany utajovaných skutočností na úrovni členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh rozhodnutia

  Článok 4 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Ak sa ukáže, že údaje týkajúce sa PRS boli odhalené tretím stranám, ktoré nemajú oprávnenie na ich získanie, Komisia začne vyšetrovanie, informuje Radu a Parlament o výsledkoch takéhoto vyšetrovania a prijme príslušné opatrenia na nápravu dôsledkov tohto neoprávneného odhalenia.

  3. Ak sa ukáže, že údaje týkajúce sa PRS boli odhalené tretím stranám, ktoré nemajú oprávnenie na ich získanie, Komisia prijme príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby k takémuto neoprávnenému konaniu ďalej nedochádzalo a:

   

  a) informuje pôvodcu;

   

  b) vyhodnotí možné poškodenie záujmov Únie alebo členských štátov;

   

  c) prijme príslušné opatrenia na zabránenie zopakovaniu tejto situácie; a

   

  d) oznámi prijaté opatrenia príslušným orgánom; ako aj

   

  e) informuje Európsky parlament a Radu o výsledkoch týchto opatrení.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Sankcie

  Sankcie a správne opatrenia

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Komisia určí, aké správne opatrenia sa budú uplatňovať, keď niektorý z odberateľov PRS poruší ustanovenia tohto rozhodnutia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty určia sankcie, ktoré sa uplatňujú pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s týmto rozhodnutím. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

  Členské štáty určia sankcie a správne opatrenia, ktoré sa uplatňujú pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s týmto rozhodnutím.

  Odôvodnenie

  Členské štáty by mali byť oprávnené vopred stanoviť nielen sankcie vychádzajúce z trestného práva, ale aj opatrenia správnej povahy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  V prípade nečlenských krajín alebo medzinárodných organizácií sa v prípade porušenia uplatňujú náležité ustanovenia podľa dohody uvedenej v článku 2 ods. 7.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek 1b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Sankcie a správne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Ohrozenie bezpečnosti systému môže viesť k odobratiu povolenia na prístup. V prípade uplatnenia sankcií alebo správnych opatrení sa zaručí právo obvinenej osoby alebo subjektu na odvolanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh rozhodnutia

  Článok 6 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  4. Odberateľ PRS môže určiť agentúru pre európsky GNSS, ktorá je prevádzkovateľom bezpečnostného strediska uvedeného v článku 16 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 683/2008 (ďalej len „bezpečnostné stredisko“) ako príslušný orgán PRS.

  4. Odberateľ PRS môže určiť agentúru pre európsky GNSS, ktorá je prevádzkovateľom bezpečnostného strediska uvedeného v článku 16 písm. a) bode ii) nariadenia (ES) č. 683/2008 (ďalej len „bezpečnostné stredisko“) ako príslušný orgán PRS. Agentúra pre európsky GNSS pôsobí ako určený príslušný orgán PRS pre Radu, Komisiu a agentúry Európskej únie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh rozhodnutia

  Článok 6 – odsek 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  7. Komisia za pomoci členských štátov a agentúry pre európsky GNSS zabezpečí, aby príslušné orgány PRS dodržiavali minimálne spoločné normy, najmä vykonaním auditov alebo inšpekcií.

  7. Komisia za pomoci členských štátov a agentúry pre európsky GNSS zabezpečí, aby príslušné orgány PRS dodržiavali minimálne spoločné normy, najmä vykonávaním pravidelných auditov alebo inšpekcií.

  Odôvodnenie

  Tento PDN zdôrazňuje potrebu pravidelnej kontroly (auditu/inšpekcie).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

  Návrh rozhodnutia

  Článok 6 – odsek 7a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  7 a. Príslušný orgán PRS pravidelne predkladá Komisii a agentúre pre európsky GNSS správy o dodržiavaní minimálnych spoločných noriem.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

  Návrh rozhodnutia

  Článok 6 – odsek 7b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  7b. Komisia s pomocou agentúry pre európsky GNSS predkladá raz za tri roky Parlamentu a Rade správu o dodržiavaní minimálnych spoločných noriem príslušnými orgánmi PRS, ako aj v prípade ich akéhokoľvek vážneho porušenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

  Návrh rozhodnutia

  Článok 8 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Každý členský štát, ktorý používa PRS, môže buď sám zabezpečiť alebo poveriť podniky so sídlom na území členského štátu, ktorý používa PRS, výrobou prijímačov PRS a príslušných bezpečnostných modulov. Rada alebo Komisia môžu poveriť členský štát, ktorý používa PRS, alebo podniky so sídlom na území členského štátu, ktorý používa PRS, výrobou prijímačov PRS a príslušných bezpečnostných modulov.

  1. Každý členský štát, ktorý určil príslušný orgán PRS, môže buď sám zabezpečiť výrobu prijímačov PRS a príslušných bezpečnostných modulov alebo touto úlohou poveriť podniky so sídlom na území členského štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS. Rada alebo Komisia môžu výrobou prijímačov PRS a príslušných bezpečnostných modulov poveriť členský štát, ktorý určil príslušný orgán PRS, alebo podniky so sídlom na území členského štátu, ktorý určil príslušný orgán PRS.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

  Návrh rozhodnutia

  Článok 8 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Akreditačný orgán pre bezpečnosť európskych satelitných navigačných systémov môže kedykoľvek subjektu uvedenému v odseku 1 odobrať povolenie, ktoré mu udelil na výrobu prijímačov PRS a príslušných bezpečnostných modulov, ak sa zdá, že nie sú dodržané opatrenia stanovené v odseku 3.

  5. Akreditačný orgán pre bezpečnosť európskych satelitných navigačných systémov môže kedykoľvek subjektu uvedenému v odseku 1 odobrať povolenie, ktoré mu udelil na výrobu prijímačov PRS a príslušných bezpečnostných modulov, ak sa zdá, že nie sú dodržané opatrenia stanovené v odseku 3. Proti rozhodnutiu o odobratí povolenia sa možno odvolať. V prípade ohrozenia bezpečnosti systému na základe predchádzajúceho, prebiehajúceho alebo potenciálneho konania orgánov uvedených v odseku 1 nemá odvolanie odkladný účinok.

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na bežné zásady európskeho práva je nevyhnutné, aby každá obvinená osoba alebo subjekt mal právo odvolať sa proti rozhodnutiu o odobratí povolenia, ale odvolací postup by nemal mať odkladný účinok v prípade, že na to existujú bezpečnostné dôvody.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

  Návrh rozhodnutia

  Článok 8 – odsek 5a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5a. Systémy a moduly musia byť flexibilné, aby zodpovedali potrebám, ktoré postupom času neustále rastú.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

  Návrh rozhodnutia

  Článok 10 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Tretia krajina, na území ktorej je umiestnená referenčná stanica vybavená zariadením PRS a ktorá patrí do systému zriadeného v rámci programu Galileo, sa nepovažuje iba na základe tejto skutočnosti za odberateľa PRS. Komisia s touto treťou krajinou stanoví podmienky umiestnenia a fungovania referenčnej stanice vybavenej zariadením PRS.

  Tretia krajina, na území ktorej je umiestnená referenčná stanica vybavená zariadením PRS a ktorá patrí do systému zriadeného v rámci programu Galileo, sa nepovažuje iba na základe tejto skutočnosti za odberateľa PRS. Komisia s touto treťou krajinou stanoví podmienky umiestnenia a fungovania referenčnej stanice vybavenej zariadením PRS. Tieto podrobné podmienky zahŕňajú možnosť prístupu príslušných európskych orgánov k referenčnej stanici na účely kontroly.

  Odôvodnenie

  Európske kontrolné orgány by mali mať zaručený prístup k referenčnej stanici v tretích krajinách na účel kontroly.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

  Návrh rozhodnutia

  Článok 11b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 11b

   

  Konzultácie s agentúrou pre európsky GNSS

   

  Komisia stanoví podmienky, za ktorých môže byť agentúra pre európsky GNSS čo najskôr zapojená do rozhodovacích procesov o PRS. Komisia v prípade, že to pokladá za potrebné, konzultuje s agentúrou pre európsky GNSS o všetkých otázkach týkajúcich sa PRS.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

  Návrh rozhodnutia

  Článok 14 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžujejeden mesiac.

  1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

  Odôvodnenie

  V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa upravuje predĺženie lehoty, počas ktorej musí Európsky parlament a Rada vysloviť námietky proti delegovaným aktom, ako bolo prijaté v druhom čítaní o vonkajších finančných nástrojoch.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

  Návrh rozhodnutia

  Príloha – bod 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  6. V prípade neúmyselného incidentu, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť PRS, ako napríklad krádež alebo strata základného prijímača, použije príslušný orgán PRS prostriedky umožňujúce zistiť a napraviť takýto incident a oznámi to bezpečnostnému stredisku.

  6. V prípade udalosti, ktorá ovplyvňuje bezpečnosť PRS, ako napríklad krádež alebo strata základného prijímača, použije príslušný orgán PRS prostriedky umožňujúce zistiť a napraviť takúto udalosť a oznámi to bezpečnostnému stredisku.

  Odôvodnenie

  Neúmyselný incident je vzhľadom na to, že do zoznamu incidentov je zaradená aj krádež, ktorá je úmyselným trestným činom, nevhodné vyjadrenie. Preto je aj so zreteľom na ďalšie jazykové verzie vhodnejšie použiť výraz udalosť, ktorý je konzistentný so zvyškom legislatívneho textu a zahŕňa úmyselné i neúmyselné konanie.

  POSTUP

  Názov

  Podmienky prístupu k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo

  Referenčné čísla

  KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD)

  Gestorský výbor

  ITRE

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  16.12.2010

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Maria Eleni Koppa

  29.11.2010

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  6.12.2010

  1.2.2011

  28.2.2011

   

  Dátum prijatia

  10.3.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  35

  5

  6

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gabriele Albertini, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Graham Watson

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Charalampos Angourakis, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Doris Pack, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Alf Svensson, Indrek Tarand, Traian Ungureanu

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Tatjana Ždanoka

  POSTUP

  Názov

  Podmienky prístupu k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo

  Referenčné čísla

  KOM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD)

  Dátum predloženia v EP

  8.10.2010

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  ITRE

  19.10.2010

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  16.12.2010

  TRAN

  19.10.2010

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  TRAN

  26.10.2010

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Norbert Glante

  8.11.2010

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  9.12.2010

  26.1.2011

  15.3.2011

  16.6.2011

  Dátum prijatia

  30.6.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  39

  3

  4

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Francesco De Angelis, Ilda Figueiredo, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Hannu Takkula, Silvia-Adriana Ţicău

  Dátum predloženia

  1.7.2011