RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 521/2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”

4.7.2011 - (COM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE)) - *

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Herbert Reul
[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2011/0091(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0261/2011
Texte depuse :
A7-0261/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 521/2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”

(COM(2011)0224 – C7‑0120/2011 – 2011/0091(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0224),

–   având în vedere articolele 187 și 188 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7‑0120/2011),

–   având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0261/2011),

1.  Aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

30.6.2011