RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate

4.7.2011 - (COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: James Nicholson


Procedură : 2010/0362(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0262/2011

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate

(COM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0728),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0408/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, de către Dieta poloneză, în care se afirmă că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 mai 2011[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0262/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Există regiuni dezavantajate care depind în mare măsură de producția de lapte și în privința cărora este necesar să se evalueze orientările elaborate pentru sectorul laptelui și al produselor lactate, așa cum se atestă în tratate, pentru ca sprijinul acordat și aplicarea acestor politici să fie în continuare adaptate caracteristicilor lor specifice.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În 2007-2009 au avut loc evoluții excepționale pe piețele din sectorul laptelui și al produselor lactate. La început, condiții climatice extreme în Oceania au provocat o scădere semnificativă a aprovizionărilor, urmată de o mărire rapidă și considerabilă a prețurilor. Apoi, în timp ce aprovizionările începeau să se redreseze pe plan mondial iar prețurile reveneau la niveluri mai normale, criza financiară și economică a afectat în mod negativ producătorii europeni de lapte și produse lactate, ceea ce a accentuat instabilitatea prețurilor. Mai întâi, scumpirea materiilor prime a provocat o creștere semnificativă a costului alimentelor pentru animale și ale altor furnituri, inclusiv a energiei. Ulterior, o scădere a cererii mondiale și la nivelul UE, inclusiv de lapte și produse lactate, în timp ce producția din UE era constantă, a dus la o prăbușire a prețurilor în UE, până la nivelul cel mai scăzut al plasei de securitate. Acest declin marcat al prețurilor produselor lactate de bază nu s-a repercutat integral asupra produselor lactate propuse consumatorilor, ceea ce, în majoritatea țărilor și pentru majoritatea produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate, a provocat o creștere a marjei brute a sectoarelor situate în aval, a blocat adaptarea cererii la scăderea prețurilor produselor de bază, a încetinit redresarea prețurilor și a exacerbat incidența scăderii prețurilor asupra producătorilor de lapte.

 

(2) În perioada 2007-2009, au avut loc o serie de evenimente care au avut un efect fără precedent asupra activității din sectorul laptelui și al produselor lactate, provocând o volatilitate extremă a prețurilor, care a dus în cele din urmă la prăbușirea prețurilor în 2009, fapt ce a provocat falimentul multor agricultori din sectorul produselor lactate din Europa și a pus în mare pericol viabilitatea multor producători de produse lactate.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În afară de sectorul produselor lactate, și alte sectoare s-au confruntat cu condiții de piață dificile, în special sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de consum, sectoare în care volatilitatea prețurilor a fost mai pronunțată și mai îndelungată ca niciodată. Pentru a asigura o dezvoltare rațională a producției și pentru a garanta un nivel de viață echitabil producătorilor de ulei de măsline, este necesar ca în viitorul apropiat să se consolideze relațiile contractuale ale acestora și să se asigure o repartizare mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare, prin creșterea eficienței funcționale și prin consolidarea rolului organizațiilor producătorilor, astfel cum se prevede în Regulamentul nr. 1234/2007. În acest sens, Comisia Europeană ar trebui să includă în viitoarele sale propuneri legislative măsuri de prevenire a crizelor în acest sector, folosind ca model programele operaționale pentru perioade de trei ani incluse deja în actualul Regulament nr. 1234/2007, ceea ce ar permite organizațiilor producătorilor să planifice producția, să crească valoarea de piață și să prevină și să gestioneze crizele.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Aceste evenimente deosebite au pus și mai mult în evidență rolul fundamental al producătorilor care beneficiază de o denumire de origine protejată (DOP) sau de o încadrare în categoria indicațiilor geografice protejate (IGP), în special în ceea ce privește generarea de valoare adăugată în beneficiul producătorilor și situația economică bună a zonelor rurale, în special a celor mai vulnerabile. Pentru a recunoaște, a conserva și a dezvolta acest rol, este necesar ca, în acord cu orientările definite la articolul 184 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 72/2009, să se autorizeze, pentru aceste produse de calitate, punerea în practică a unor instrumente de reglementare a ofertei, care să le permită producătorilor să contribuie în mod semnificativ la stabilitatea și la competitivitatea sectorului european al produselor lactate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În octombrie 2009, având în vedere situația dificilă a pieții laptelui, a fost constituit un grup de experți la nivel înalt („GNI”) în domeniul laptelui, în scopul examinării dispozițiilor aplicabile sectorului laptelui și al produselor lactate, pe termen lung și mediu, în vederea suprimării cotelor de lapte, programată pentru 2015. GNI avea misiunea de a elabora un cadru reglementar susceptibil de a contribui la stabilizarea pieței și a veniturilor producătorilor și de a ameliora transparența pieței, respectând totodată rezultatele bilanțului de sănătate.

(3) Ca reacție la situația dificilă a pieții laptelui, în octombrie 2009 a fost constituit un grup de experți la nivel înalt („GNI”) în domeniul laptelui în scopul examinării dispozițiilor aplicabile sectorului laptelui și al produselor lactate, pe termen lung și mediu, care, în contextul suprimării cotelor de lapte, programată pentru 2015 (o decizie care încă trebuie evaluată în raportul din 2012, prevăzut ca parte a „bilanțului de sănătate”), ar contribui la stabilizarea pieței și a veniturilor producătorilor și la creșterea transparenței în acest sector.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) GNI a beneficiat de contribuții orale și scrise din partea marilor grupuri europene de operatori din lanțul de aprovizionare cu produse lactate, reprezentând agricultorii, fabricanții de produse lactate, comercianții cu produse lactate, comercianții în detaliu și consumatorii. GNI a beneficiat, de asemenea, de contribuții din partea experților universitari invitați, a reprezentanților unor țări terțe, a autorităților naționale responsabile cu concurența și a serviciilor Comisiei. La 26 martie 2010 a avut loc, de asemenea, o conferință a părților interesate din sectorul produselor lactate care a permis unui număr mai mare de actori din lanțul de aprovizionare să își exprime punctele de vedere. La 15 iunie 2010, GNI și-a prezentat raportul, care conține o analiză a situației actuale a sectorului produselor lactate și un anumit număr de recomandări.

(4) GNI a beneficiat de contribuții orale și scrise din partea marilor grupuri europene de operatori din lanțul de aprovizionare cu produse lactate și a prezentat raportul său la 15 iunie 2010. Acest raport conține o analiză a situației actuale a sectorului produselor lactate și o serie de recomandări concentrate pe relațiile contractuale, puterea de negociere a producătorilor, organizațiile interprofesionale, transparență, măsuri de piață și contracte futures, standarde de comercializare, etichetarea originii și inovarea și cercetarea, dar nu face nicio referire la distribuție.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) GNI a observat că sectoarele producției și prelucrării produselor lactate sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Se constată, de asemenea, situații foarte variate între operatorii și tipurile de operatori din interiorul fiecărui stat membru. Cu toate acestea, concentrația cererii este scăzută în multe cazuri, ceea ce duce la un dezechilibru al puterii de negociere între agricultorii și fabricanții de produse lactate în cadrul unui lanț de aprovizionare. Acest dezechilibru poate duce la practici comerciale neloiale; în special, este frecvent ca agricultorii să nu cunoască prețul pe care îl vor primi pentru laptele lor la livrare, întrucât acesta este fixat adeseori cu mult mai târziu de către fabricile de produse lactate, pe baza valorii adăugate obținute, criteriu asupra căruia exploatatul nu are nicio influență dacă nu face parte dintr-o cooperativă.

(5) GNI a observat că sectoarele producției și prelucrării produselor lactate sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Se constată, de asemenea, situații foarte variate între operatorii și tipurile de operatori din interiorul fiecărui stat membru. Cu toate acestea, concentrația cererii este scăzută în multe cazuri, ceea ce duce la un dezechilibru al puterii de negociere între agricultori și fabricile de produse lactate în cadrul lanțului de aprovizionare. Acest dezechilibru poate duce la practici comerciale neloiale; în special, agricultorii nu cunosc prețul pe care îl vor primi pentru laptele lor la livrare, întrucât acesta este fixat adeseori cu mult mai târziu de către fabricile de produse lactate, pe baza valorii adăugate obținute, asupra căreia de multe ori agricultorii nu au nicio influență. Acest dezechilibru și repartizarea inegală a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare impun, prin urmare, adoptarea unor măsuri care să se aplice în toate etapele lanțului, inclusiv în sectorul distribuției.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Există o problemă de repartiție a prețului de la un capăt la altul al lanțului, care afectează în special prețurile de la poarta fermei. Pe de altă parte, se constată în cursul anului 2009, oferta de lapte nu a reacționat la scăderea cererii. Într-adevăr, în anumite state membre mari producătoare de lapte, ca reacție la scăderea prețurilor, agricultorii au produs mai mult decât în anii precedenți. Valoarea adăugată în cadrul lanțului s-a concentrat tot mai mult în sectoarele situate în aval și îndeosebi în fabricile de produse lactate.

(6) Există așadar o problemă de repartiție a prețului de la un capăt la altul al lanțului, care afectează în special prețurile de la poarta fermei, al căror nivel nu ține seama, în general, de costurile de producție din ce în ce mai ridicate. Pe de altă parte, în cursul anului 2009, oferta de lapte nu s-a adaptat în mod natural la cererea mai scăzută.

 

Într-adevăr, în anumite state membre mari producătoare de lapte, ca reacție la scăderea prețurilor, agricultorii au produs mai mult decât în anii precedenți. Valoarea adăugată în cadrul lanțului s-a concentrat tot mai mult în sectoarele situate în aval și îndeosebi în cazul fabricilor de produse lactate și al comercianților cu amănuntul, prețul plătit de consumatorul final nefiind oglindit în prețul plătit producătorilor.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Recent, au avut loc mai multe dezbateri la nivelul Uniunii cu privire la funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente. S-a subliniat faptul că, în timp ce pentru producători costurile de producție continuă să crească, prețurile plătite de consumatori nu reflectă în mod adecvat această situație. De asemenea, există preocupări cu privire la puterea din ce în ce mai mare a marilor comercianți cu amănuntul și, mai exact, cu privire la faptul că valoarea adăugată nu este repartizată în mod egal de-a lungul lanțului.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Pentru fabricile de produse lactate, volumul care va fi livrat în cursul sezonului nu este întotdeauna bine planificat. Chiar și cele constituite în cooperative de produse lactate (deținute de agricultori care sunt proprietari ai instalațiilor de prelucrare, în care se prelucrează 58 % din laptele crud din UE) pot suferi de o deficiență de adaptare a ofertei la cerere: agricultorii sunt obligați să livreze totalitatea cantităților lor de lapte cooperativei lor iar aceasta este obligată să o accepte.

(7) Pentru fabricile de produse lactate, volumul care va fi livrat în cursul sezonului nu este întotdeauna bine planificat. Chiar și în cazul cooperativelor din sectorul produselor lactate există o potențială deficiență de adaptare a ofertei la cerere: agricultorii sunt obligați să livreze totalitatea cantităților lor de lapte cooperativei lor, iar aceasta este obligată să o accepte. În acest context, Comisia ar trebui să propună un cadru de orientări al UE pentru sectorul cooperativelor.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Utilizarea unor contracte oficiale scrise, încheiate înainte de livrare, chiar conținând doar elemente de bază, este puțin răspândită. Ori, acestea ar putea permite sporirea sensibilizării și consolidarea responsabilității operatorilor din lanțul produselor lactate la necesitatea de a considera cu mai mare atenție semnalele pieței, de a ameliora repartiția prețurilor și de a adapta oferta la cerere, precum și de a contribui la evitarea anumitor practici comerciale neloiale.

(8) Utilizarea unor contracte oficiale scrise ar putea permite consolidarea responsabilității operatorilor din lanțul produselor lactate și creșterea gradului de sensibilizare cu privire la necesitatea de a ține mai mult seama de semnalele pieței, de a ameliora repartiția prețurilor și de a adapta oferta la cerere, precum și de a contribui la evitarea anumitor practici comerciale neloiale. Cu toate acestea, recunoașterea organizațiilor interprofesionale, a organizațiilor producătorilor și a relațiilor contractuale dintre producători și primii cumpărători ai laptelui crud s-ar putea să nu fie de ajuns pentru a face față problemelor serioase cu care se confruntă sectorul produselor lactate din Europa, în special cu privire la micii producători de lapte și la regiunile nearabile și izolate în care se produce lapte. Comisia ar trebui, prin urmare, să propună măsuri suplimentare pentru sectorul produselor lactate în contextul reformei PAC care să țină seama de măsurile specifice ce fac parte din plățile directe și din mecanismele de dezvoltare rurală.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Întrucât aceste contracte nu fac obiectul niciunei reglementări la nivelul UE, statele membre au posibilitatea, în cadrul propriului lor drept al contractelor, să impună obligativitatea încheierii unor astfel de contracte, cu condiția respectării legislației Uniunii Europene, îndeosebi în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și organizarea comună a pieței. Având în vedere diversitatea situațiilor constatate în acest domeniu în UE, este indicat ca, în interesul principiului subsidiarității, o astfel de decizie să rămână la latitudinea statelor membre. Cu toate acestea, pentru a se asigura că respectivele contracte sunt conforme unor standarde minime adecvate și pentru a garanta atât buna funcționare a pieței interne, cât și organizarea comună a pieței, este necesar să se stabilească anumite condiții de bază la nivel UE pentru utilizarea acestor contracte. Întrucât este posibil ca anumite cooperative de fabricanți de produse lactate posede deja, în staturile lor, reguli cu efecte similare, este indicat ca, în interesul simplicității, acestea să fie scutite de obligația de a încheia contracte. Pentru garantarea eficacității oricărui sistem astfel constituit, acesta ar trebui să se aplice în același mod în cazurile în care colectarea laptelui de la agricultorii și livrarea lui către unitățile prelucrătoare sunt efectuate de către intermediari.

(9) Întrucât aceste contracte nu fac obiectul niciunei reglementări la nivelul UE, statele membre au posibilitatea, în cadrul propriului lor drept al contractelor, să impună, în prezent, încheierea unor astfel de contracte, cu condiția ca dreptul UE să fie respectat și în special ca buna funcționare a pieței interne și organizarea comună a pieței să fie respectate. Având în vedere că relațiile contractuale reprezintă fundamentul propunerii Comisiei pentru viitoarea reglementare a sectorului lactatelor, toate statele membre ar trebui să aplice același principiu, cu reguli flexibile de punere în aplicare. Pentru a asigura faptul că respectivele contracte sunt conforme unor standarde minime adecvate și pentru a garanta atât buna funcționare a pieței interne, cât și organizarea comună a pieței, este necesar să se stabilească anumite condiții de bază la nivelul UE pentru utilizarea unor astfel de contracte. Întrucât este posibil ca anumite cooperative din sectorul produselor lactate să aibă deja, în staturile lor, reguli cu efecte similare, este indicat ca, în interesul simplității, acestea să fie scutite de obligația de a încheia contracte. Pentru a garanta condiții uniforme pentru toate livrările de lapte crud dintr-o anumită zonă, ar trebui să se aplice legislația statului membru care beneficiază de livrarea respectivă.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În conformitate cu propria deviză, „Unită în diversitate”, UE ar trebui să caute să elaboreze politici comune care să țină seama de caracteristicile specifice inerente diferitelor state membre și care să nu le compromită. Legislația Uniunii ar trebui, prin urmare, să țină seama de diversitatea prezentă în sectorul laptelui în diferitele state membre și nu ar trebui să prevadă condiții pentru acest sector care să elimine producția de lapte în statele membre și în regiunile în care această producție garantează, în mod tradițional, un venit pentru comunitățile rurale, contribuind astfel la popularea și la revitalizarea zonelor rurale din regiuni dezavantajate, cum ar fi regiunile montane și cele ultraperiferice.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a asigura o dezvoltare rațională a producției și a asigura, astfel, condiții de viață echitabile producătorilor de produse lactate, ar trebui să fie consolidată puterea lor de negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, pentru realizarea acestor obiective ale politicii agricole comune, ar trebui să se adopte o dispoziție, în temeiul articolelor 42 și 43 alineatul (2) din TFUE, care să permită organizațiilor de producători constituite din agricultorii producători de produse lactate sau asociațiilor acestora să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor și îndeosebi prețurile, pentru producția totală sau parțială a membrilor lor. În vederea menținerii unei concurențe efective pe piața produselor lactate, această posibilitate ar trebui să fie supusă unor limite cantitative adecvate. În consecință, astfel de organizații de producători ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru a fi recunoscute în temeiul articolului 122 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește respectarea condițiilor de aprobare a organizării de asociații de producători.

(11) Pentru a asigura o dezvoltare durabilă a producției și pentru a asigura, astfel, agricultorilor din sectorul produselor lactate un nivel de trai echitabil, puterea lor de negociere față de unitățile de prelucrare ar trebui să fie consolidată, ceea ce ar trebui să ducă la o repartizare mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, pentru realizarea acestor obiective ale politicii agricole comune, ar trebui să se adopte o dispoziție, în temeiul articolelor 42 și 43 alineatul (2) din TFUE, care să permită organizațiilor producătorilor constituite de agricultorii din sectorul produselor lactate sau asociațiilor acestora să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor, inclusiv prețurile, pentru producția totală sau parțială a membrilor lor în ceea ce privește un anumit produs lactat. În vederea menținerii unei concurențe efective pe piața produselor lactate, această posibilitate ar trebui să fie supusă unor limite cantitative adecvate. În consecință, astfel de organizații ale producătorilor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru a fi recunoscute în temeiul articolului 122 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește respectarea condițiilor de aprobare a asociațiilor de organizații ale producătorilor. Organizațiile existente ale producătorilor ar trebui recunoscute de facto de noua legislație.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Este necesar să se faciliteze o introducere lină a sistemului de cote pentru lapte al Uniunii în toate statele membre ale Uniunii cât mai curând posibil, deoarece o introducere bruscă în anumite state membre ar putea cauza fluctuații ale prețurilor pe piețele internaționale și dăuna stabilității și predictibilității pieței, atât de necesare agricultorilor europeni din sectorul produselor lactate.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru organizațiile interprofesionale din anumite sectoare au fost introduse reguli la nivelul UE. Aceste organizații pot juca un rol apreciabil, facilitând dialogul între actorii din lanțul de aprovizionare și promovând cele mai bune practici și transparența pieței. Astfel de reguli, precum și dispozițiile care clarifică poziția respectivelor organizații față de dreptul la concurență, ar trebui să se aplice în același mod în sectorul laptelui și al produselor lactate, asigurându-se, în același timp că ele nu denaturează concurența sau piața internă și nu afectează buna funcționare a organizării comune a pieței.

(12) Pentru organizațiile interprofesionale din anumite sectoare au fost introduse reguli la nivelul UE. Aceste organizații pot juca un rol apreciabil, facilitând dialogul între actorii din lanțul de aprovizionare și promovând cele mai bune practici și transparența pieței. Astfel de reguli, precum și dispozițiile care clarifică poziția respectivelor organizații în temeiul dreptului concurențial, ar trebui să se aplice și în sectorul laptelui și al produselor lactate, asigurându-se, în același timp, faptul că ele nu denaturează concurența sau piața internă și nu afectează buna funcționare a organizării comune a pieței. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a încuraja toți actorii relevanți să devină membri ai organizațiilor interprofesionale.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a urmări evoluțiile pieței, Comisia are nevoie să obțină în timp util informații privind volumele de lapte crud livrate. Articolul 192 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede un cadru pentru schimbul de informații între statele membre și Comisie. Cu toate acestea, ar trebui să se adopte dispozițiile necesare pentru a se asigura că prelucrătorii furnizează în mod regulat astfel de informații statelor membre. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește domeniul de aplicare, conținutul, formatul și periodicitatea acestor declarații.

(13) Pentru a urmări evoluțiile pieței, Comisia are nevoie să obțină în timp util informații privind volumul de lapte crud livrat, precum și caracteristicile și prețul mediu ale acestuia. Respectând, pe de-o parte, confidențialitatea comercială a fiecărei întreprinderi, articolul 192 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 furnizează o bază pentru schimbul de informații între statele membre și Comisie. Cu toate acestea, ar trebui să se ia măsurile necesare pentru a se asigura faptul primii cumpărători furnizează în mod regulat astfel de informații statelor membre. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește domeniul de aplicare, conținutul, formatul și periodicitatea acestor declarații.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13a) Pentru a asigura o avertizare timpurie eficace în cazul unui dezechilibru probabil al pieței în sectorul laptelui și o transparență sporită, ar trebui înființată o agenție de monitorizare a pieței în scopul de a colecta și de a disemina datele și informațiile privind producția și oferta, exporturile și importurile, costurile de producție, prețurile laptelui la nivel de fermă, prețurile de consum și marjele de profit la toate nivelurile lanțului de aprovizionare cu lapte și produse lactate din Uniune și din statele membre. Pentru a funcționa în mod eficace, agenția ar trebui să își desfășoare activitatea în mod independent și să fie subordonată Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 13b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b) Politicile în domeniul concurenței trebuie coordonate la nivelul Uniunii pentru a asigura interpretarea și aplicarea uniforme în toate statele membre, deoarece „piața relevantă” pentru sectorul produselor lactate nu se mai limitează în multe privințe la frontierele naționale ale statelor membre, ci are un caracter internațional din ce în ce mai pronunțat.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt justificate în contextul economic actual al pieței produselor lactate și în structura lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui să fie aplicate pe o perioadă suficient de lungă (atât înainte, cât și după suprimarea cotelor de lapte), pentru a le permite să-și producă efectele pe deplin. Totuși, întrucât ele dispun de un domeniu larg de aplicare, aceste măsuri ar trebui să fie de natură temporară și să facă obiectul unei reexaminări pentru a evalua modul lor de funcționare și a determina dacă este indicat să fie continuate. Chestiunea ar trebui să facă obiectul rapoartelor Comisiei care urmează a fi prezentate până la 30 iunie 2014 și 31 decembrie 2018, privind dezvoltarea pieței laptelui, îndeosebi în ceea ce privește stimulentele potențiale care vizează încurajarea agricultorilor de a încheia acorduri de producție comune.

(14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt justificate în contextul economic actual al pieței produselor lactate și al structurii lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui să fie aplicate pe o perioadă suficient de lungă pentru a le permite să-și producă efectele pe deplin. Totuși, întrucât ele dispun de un domeniu larg de aplicare, aceste măsuri ar trebui să fie de natură temporară și să facă obiectul unei reexaminări pentru a evalua modul lor de funcționare și a determina dacă este indicat să fie continuate. Chestiunea ar trebui să facă obiectul rapoartelor Comisiei care urmează a fi prezentate până la 30 iunie 2014 și 31 decembrie 2018 privind dezvoltarea pieței laptelui, îndeosebi în ceea ce privește stimulentele potențiale care vizează încurajarea agricultorilor de a încheia acorduri de producție comune.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale măsurilor prevăzute în prezentul regulament. Trebuie definite elementele asupra cărora poate fi exercitată competența menționată, precum și condițiile cărora li se supune delegarea respectivă.

(15) Competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale măsurilor prevăzute în prezentul regulament. Este deosebit de important ca în timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a asigura o aplicare uniformă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament în toate statele membre, Comisia trebuie să fie împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE. În absența unor dispoziții contrare explicite, Comisia trebuie să adopte aceste acte de punere în aplicare în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. [xxxx/yyyy] al Parlamentului European și al Consiliului privind…

(16) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Competențele de executare privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor producătorilor și a asociațiilor acestora, precum și a organizațiilor interprofesionale ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din … de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie*.

 

____________

 

*JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16a) Având în vedere competența Comisiei cu privire la politica Uniunii în domeniul concurenței și caracterul deosebit al actelor respective, Comisia ar trebui să decidă dacă anumite acorduri și practici concertate din sectorul laptelui și al produselor lactate sunt compatibile cu normele Uniunii în materie de concurență, precum și dacă o organizație a producătorilor poate purta negocieri referitoare la producția din mai multe state membre.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 113da

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 113da

 

Norme vizând ameliorarea și stabilizarea funcționării pieței comune a produselor lactate

 

(1) În vederea ameliorării și stabilizării funcționării pieței produselor lactate care beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 510/2006, statele membre pot stabili norme de facilitare a gestionării ofertei în cazul în care grupurile responsabile de DOP sau de IGP depun în mod oficial o astfel de cerere.

 

(2) Aceste norme trebuie să fie proporționale cu obiectivul urmărit și:

 

(a) se pot referi doar la reglementarea ofertei și trebuie să aibă scopul de a adapta, pentru produsul respectiv, oferta la cerere;

 

(b) pot fi adoptate prin decizii de aplicare luate de organizațiile interprofesionale menționate la articolul 123 sau prin decizii luate de grupurile de operatori care gestionează DOP sau IGP la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 510/2006;

 

(c) nu pot fi obligatorii pe o perioadă de comercializare mai lungă de cinci ani (care poate fi reînnoită);

 

(d) nu se pot referi la tranzacții care au loc după prima comercializare a produsului în cauză;

 

(e) nu pot permite fixarea prețurilor, nici atunci când prețurile sunt fixate cu titlu orientativ sau de recomandare;

 

(f) nu pot duce la indisponibilitatea unei proporții excesive din oferta de produs în cauză, ofertă care altminteri ar fi disponibilă;

 

(g) nu pot afecta negativ concurența de pe piața internă, nu pot constitui un obstacol pentru nou-veniții pe piață și nu pot aduce prejudicii micilor producători.

 

(2) Normele menționate la alineatul (1) trebuie aduse la cunoștința operatorilor prin publicarea in extenso într-o publicație oficială a respectivului stat membru.

 

(3) Deciziile și măsurile luate de statele membre în anul n conform dispozițiilor prezentului articol sunt notificate Comisiei înainte de data de 1 martie a anului n+1.

 

(4) Comisia poate revoca în orice moment autorizația acordată unui stat membru privind introducerea unor astfel de norme în cazul în care constată că decizia respectivă exclude concurența de pe piața internă, compromite libera circulație a mărfurilor sau contravine obiectivelor articolului 39 din TFUE.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre pot să recunoască, de asemenea, organizațiile interprofesionale care:

(4) Statele membre recunosc, de asemenea, organizațiile interprofesionale care:

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sunt formate din reprezentanți ai activităților economice legate de producția, comercializarea sau prelucrarea produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate;

(a) au solicitat în mod oficial recunoașterea și sunt formate din reprezentanți ai unor organizații agricole recunoscute și ai sectorului de procesare a produselor lactate, din acestea făcând parte, în mod opțional, reprezentanți ai sectorului de comercializare și ai sectorului de distribuție a laptelui și a produselor lactate sau orice alți actori din lanțul de aprovizionare cu produse lactate și/sau autorități publice;

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) sunt înființate în mod oficial ca entități cu o guvernanță democratică și cu structuri reprezentative;

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) desfășoară, într-una sau mai multe regiuni ale Uniunii, una sau mai multe activități dintre următoarele activități, ținând seama de interesele consumatorilor:

(c) desfășoară, într-una sau mai multe regiuni ale Uniunii, una sau mai multe activități dintre următoarele activități, ținând seama de interesele tuturor actorilor din cadrul lanțului de aprovizionare cu produse lactate:

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) ameliorarea cunoștințelor și transparența la nivelul producției și al pieței, inclusiv prin publicarea de date statistice cu privire la prețuri, volume și durata contractelor de livrare de lapte crud încheiate anterior, precum și prin realizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional sau național;

(i) ameliorarea cunoștințelor și creșterea transparenței la nivelul producției și al pieței, inclusiv prin publicarea de date statistice cu privire la prețuri, volume și durata contractelor de livrare de lapte crud încheiate anterior, precum și prin furnizarea unor studii privind perspectivele de evoluție ale pieței la nivel regional, național și internațional;

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) contribuirea la o mai bună coordonare a introducerii pe piață a produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate, în special prin cercetare și studii de piață;

(ii) contribuirea la o mai bună coordonare a producerii și a introducerii pe piață a produselor din sectorul laptelui și al produselor lactate, prin cercetare și studii de piață care să se concentreze în mod deosebit asupra produselor europene de calitate, pentru a evidenția valoarea adăugată a acestora;

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul iia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia) promovarea consumului și furnizarea de informații referitoare la lapte și la produsele lactate atât pe piețele interne, cât și pe cele externe;

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul iib (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iib) explorarea potențialelor piețe de export;

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) elaborarea unor contracte-tip compatibile cu normele Uniunii;

(iii) elaborarea unor contracte-tip compatibile cu normele Uniunii pentru vânzarea laptelui crud către fabricile de produse lactate și pentru aprovizionarea distribuitorilor și a comercianților cu amănuntul cu produse procesate, ținând seama de faptul că este necesar să se ofere condiții de concurență echitabile și să se evite denaturarea pieței, în interesul tuturor actorilor care își desfășoară activitatea în acest sector;

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul iiia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) dezvoltarea unor practici destinate prevenirii și gestionării riscurilor legate de producerea, procesarea, comercializarea și distribuirea laptelui și ale produselor lactate;

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul iva (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva) menținerea și dezvoltarea capacității de producție a sectorului produselor lactate;

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul via (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(via) creșterea siguranței și a securității alimentare, în special prin asigurarea trasabilității produselor lactate;

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul vii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii) exploatarea potențialului agriculturii ecologice și protejarea și promovarea unei astfel de agriculturi, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice; precum și

(vii) exploatarea potențialului agriculturii ecologice și protejarea și promovarea unei astfel de agriculturi, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice, precum și furnizarea unor informații referitoare la caracteristicile deosebite ale laptelui și ale produselor lactate cu o denumire de origine protejată (DOP) sau cu o indicație geografică protejată (IGP);

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul viii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(viii) promovarea producției integrate sau a altor metode de producție care protejează mediul.”

(viii) promovarea producției integrate recunoscute și certificate la nivel european ca fiind o producție care protejează mediul;

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul viiia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(viiia) sensibilizarea cu privire la posibilitățile de finanțare, promovarea inovării și susținerea programelor de cercetare și dezvoltare (C&D) aplicate în vederea exploatării întregului potențial al laptelui și al produselor lactate, în special pentru a crea produse cu valoare adăugată care să îi atragă mai mult pe consumatori, precum și

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4 – litera c – subpunctul viiib (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(viiib) depunerea de eforturi în vederea unei repartizări echitabile a profiturilor din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și promovarea activității economice de la nivel regional și local, prin consolidarea structurilor de cooperare și a vânzărilor directe de lapte și de produse lactate către consumatori;

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 123 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În cazurile în care laptele crud provine din zone defavorizate (zone montane, zone defavorizate intermediare, zone cu un anumit handicap natural), orice transfer de volum colectat către o zonă care nu este defavorizată sau între diferite tipuri de zone defavorizate trebuie autorizat în prealabil de către organizația interprofesională ai cărei membri sunt întreprinderea care efectuează colectarea și producătorul în cauză.

Amendamentul  42

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 2 – litera c – teza introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cu condiția ca volumul total de lapte crud care face obiectul unor astfel de negocieri de către o aceeași organizație de producători să nu depășească:

(c) cu condiția ca, pentru o anumită organizație a producătorilor:

Amendamentul  43

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 2 – litera c – subpunctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) 3,5 % din producția totală a Uniunii;

(i) volumul de lapte crud care face obiectul unor astfel de negocieri să nu depășească 3,5% din producția totală a Uniunii și

Amendamentul  44

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 2 – litera c – subpunctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) 33 % din producția națională totală a oricărui stat membru interesat de negocierile purtate de către respectiva organizație de producători;

(ii) volumul de lapte crud care face obiectul unor astfel de negocieri și care este produs într-un anumit stat membru să nu depășească 40% din producția națională totală a respectivului stat membru și

Amendamentul  45

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 2 – litera c – subpunctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) 33 % din producția națională combinată totală a tuturor statelor membre interesate de negocierile purtate de către respectiva organizație de producători;

(iii) volumul de lapte crud care face obiectul unor astfel de negocieri și care este livrat într-un anumit stat membru să nu depășească 40% din producția națională totală a respectivului stat membru;

Amendamentul  46

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) cu condiția ca agricultorii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații de producători care negociază, de asemenea, astfel de contracte în propriul lor nume, și

(d) cu condiția ca agricultorii în cauză să nu fie membri ai niciunei alte organizații a producătorilor care negociază, de asemenea, astfel de contracte în numele lor. Cu toate acestea, statele membre pot deroga de la această condiție în cazuri justificate în mod corespunzător, în care două unități de producție separate sunt amplasate în zone geografice diferite și

Amendamentul  47

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 2 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cu condiția ca organizația de producători să notifice autoritățile competente ale statului membru sau statelor membre în care își desfășoară activitatea.

(e) cu condiția ca organizația producătorilor să notifice autoritățile competente ale statului membru sau ale statelor membre în care își desfășoară activitatea cu privire la volumul de lapte crud care face obiectul acestor negocieri.

Amendamentul  48

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Prin derogare de la alineatul (2) litera (c) punctele (ii) și (iii), în statele membre cu o producție anuală totală de lapte crud mai scăzută de 500 000 de tone, organizațiile producătorilor pot purta negocieri, cu condiția ca volumul total de lapte crud inclus în negocierile purtate de o anumită organizație a producătorilor să nu depășească:

 

- 75% din producția națională totală a oricărui stat membru în cauză și

 

- 75% din producția națională cumulată totală a tuturor statelor membre în cauză.

Amendamentul  49

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile de producători includ, de asemenea, asociațiile unor astfel de organizații de producători. Pentru a se asigura că aceste asociații sunt monitorizate în mod corect, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, normele aplicabile condițiilor necesare pentru recunoașterea unor astfel de asociații.

(3) În sensul prezentului articol, trimiterile la organizațiile producătorilor includ, de asemenea, asociațiile unor astfel de organizații ale producătorilor.

Amendamentul  50

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 126a – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cu derogare de la alineatul 2 litera (c) punctele (ii) și (iii), chiar dacă plafonul de 33 % nu a fost depășit, autoritatea responsabilă cu concurența vizată la al doilea paragraf poate decide într-un caz individual, dacă ea consideră necesar, să nu autorizeze negocierea de către organizația de producători, pentru a evita excluderea concurenței sau pentru a evita prejudicierea IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul său.

(5) Prin derogare de la alineatul 2 litera (c) punctele (i), (ii) și (iii), chiar dacă plafonul de 3,5% sau de 40% nu a fost depășit, autoritatea responsabilă cu concurența la care se face referire la al doilea paragraf poate decide într-un caz individual că acordul în care este implicată organizația respectivă a producătorilor trebuie ori să fie renegociat ori să fie anulat complet dacă aceasta consideră că acest lucru este necesar pentru a evita denaturarea gravă a concurenței sau pentru a evita prejudicierea IMM-urilor prelucrătoare de lapte crud de pe teritoriul său.

Amendamentul  51

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Partea II - Titlul II - Capitolul II - Secțiunea IIb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. În partea a II-a titlul II capitolul II se adaugă următoarea secțiune IIb:

 

„Secțiunea IIb

 

Recunoașterea

 

Articolul 126b

 

Recunoașterea organizațiilor producătorilor și a asociațiilor acestora din sectorul laptelui și al produselor lactate

 

(1) Statele membre recunosc ca organizații ale producătorilor din sectorul laptelui și al produselor lactate toate entitățile juridice sau toate părțile clar definite din cadrul entităților juridice care solicită această recunoaștere, cu condiția ca:

 

(a) acestea să răspundă exigențelor prevăzute la articolul 122 literele (b) și (c);

 

(b) acestea să întrunească un număr minim de membri și/sau să acopere un volum minim de producție comercializabilă, care urmează să fie stabilit de statul membru în cauză;

 

(c) acestea să ofere o dovadă suficientă în ceea ce privește capacitatea lor de a-și desfășura activitățile în mod adecvat, atât în timp, cât și din punctul de vedere al eficienței și al concentrării ofertei;

 

(d) acestea să aibă statute care să respecte prevederile de la literele (a), (b) și (c).

 

(2) În urma unei solicitări, statele membre pot recunoaște o asociație formată din organizații ale producătorilor în cazul în care statul membru în cauză consideră că asociația respectivă este capabilă să desfășoare toate activitățile desfășurate de o organizație recunoscută a producătorilor și că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1).

 

(3) Statele membre pot decide că o organizație a producătorilor care a fost recunoscută în temeiul dreptului național înainte de...* și care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) trebuie recunoscută ca organizație a producătorilor în conformitate cu articolul 122 alineatul (1) punctul (iiia).

 

(4) Statele membre:

 

(a) decid în termen de trei luni de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele justificative relevante dacă să acorde unei organizații a producătorilor recunoașterea;

 

(b) efectuează, la intervale regulate stabilite de acestea, controale pentru a verifica dacă organizațiile producătorilor și asociațiile de organizații ale producătorilor respectă dispozițiile din prezentul capitol;

 

(c) aplică acestor organizații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul regulament sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile stabilite de acestea și decid, dacă este cazul, dacă ar trebui retrasă recunoașterea;

 

(d) informează Comisia, o dată pe an și cel târziu la 1 martie, cu privire la numărul acordărilor, refuzurilor și retragerilor recunoașterii din cursul anului precedent.

 

(5) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să se stabilească norme detaliate necesare punerii în aplicare a condițiilor de recunoaștere a organizațiilor producătorilor și a asociațiilor acestora menționate la prezentul articol. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 196b alineatul (2).

 

Articolul 126c

 

Recunoașterea organizațiilor interprofesionale din sectorul laptelui și al produselor lactate

 

(1) Statele membre pot recunoaște organizațiile interprofesionale din sectorul laptelui și al produselor lactate care:

 

(a) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 123 alineatul (4);

 

(b) își desfășoară activitatea într-una sau mai multe regiuni de pe teritoriul în cauză;

 

(c) reprezintă o parte semnificativă din producția de lapte crud, din procesarea sau comercializarea produselor lactate;

 

(d) nu se implică în producția de lapte, în procesarea sau în comercializarea produselor lactate.

 

(2) Statele membre pot decide că o organizație interprofesională care a fost recunoscută înainte de ...*, în temeiul legislației naționale, și care îndeplinește condițiile prevăzute la prezentul articol trebuie recunoscută ca organizație interprofesională.

 

(3) Atunci când utilizează posibilitatea de a recunoaște o organizație interprofesională în conformitate cu alineatul (1), statele membre:

 

(a) decid în termen de trei luni de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele justificative relevante dacă să acorde unei organizații interprofesionale recunoașterea;

 

(b) efectuează, la intervale regulate stabilite de acestea, controale pentru a verifica dacă organizațiile interprofesionale respectă condițiile care reglementează recunoașterea acestora;

 

(c) aplică acestor organizații, în caz de nerespectare a măsurilor prevăzute în prezentul regulament sau de nereguli privind aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și stabilite de acestea și decid, dacă este cazul, dacă ar trebui retrasă recunoașterea;

 

(d) retrag recunoașterea în cazul în care:

 

(i) cerințele și condițiile privind recunoașterea prevăzute la prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;

 

(ii) organizația interprofesională participă la oricare dintre acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la articolul 177a alineatul (4), fără a aduce atingere niciunei alte sancțiuni ce trebuie impuse în temeiul legislației interne;

 

(iii) organizația interprofesională nu respectă obligația de notificare menționată la articolul 177a alineatul (2);

 

(e) informează Comisia, o dată pe an și cel târziu la 1 martie, cu privire la numărul acordărilor, refuzurilor și retragerilor recunoașterii din cursul anului precedent.

 

(4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să se stabilească norme detaliate necesare punerii în aplicare a condițiilor de recunoaștere a organizațiilor interprofesionale menționate la prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 196b alineatul (2).

 

Articolul 126d

 

Pentru a asigura faptul că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor producătorilor și ale asociațiilor organizațiilor producătorilor sunt definite în mod clar, astfel încât să contribuie la eficiența demersurilor organizațiilor respective, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 196a, acte care stabilesc:

 

(a) condițiile în care autoritățile competente relevante acordă sprijin administrativ în cazul unei cooperări transnaționale privind organizațiile sau asociațiile transnaționale ale producătorilor și

 

(b) norme referitoare la posibilitatea de a deroga de la proporțiile menționate la articolul 126a alineatul (2) litera (c) în cazul unei schimbări bruște și imprevizibile de la un an la altul într-un stat membru în ceea ce privește nivelul producției naționale pentru a permite organizațiilor producătorilor să își desfășoare în continuare activitatea.

 

___________

 

*... A se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

 

Amendamentul  52

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 177a – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) acordurile, deciziile și practicile concertate care pot duce la împărțirea, sub orice formă, a piețelor în cadrul Uniunii;

(a) acordurile, deciziile și practicile concertate care pot duce la împărțirea, sub orice formă, a piețelor sau care afectează funcționarea adecvată a pieței interne a Uniunii;

Amendamentul  53

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 179

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Articolul 179 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 179Competențe de executare în materie de acorduri și de practici concertate

 

 

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare legate de articolele 176a-178.”

 

Amendamentul  54

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 179a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 179aCompetențe de executare în privința acordurilor și a practicilor concertate în sectorul laptelui și al produselor lactate

 

 

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare cu privire la toate măsurile necesare în legătură cu articolul 177a.

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 196b.”

Amendamentul  55

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185e – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prelucrătorii de lapte crud declară autorității naționale competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni.

(1) Primul cumpărător declară autorității naționale competente cantitatea de lapte crud care i-a fost livrată în cursul fiecărei luni, precum și detalii privind caracteristicile, volumul și prețul plătit pentru acesta în vederea evaluării corecte a producției și a ofertei globale de lapte din Uniune, îmbunătățind astfel transparența în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse lactate în beneficiul tuturor actorilor care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia.

Amendamentul  56

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185e – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În vederea protejării practicilor concurențiale loiale și pentru a evita denaturarea pieței, se analizează caracterul sensibil din punct de vedere comercial al acestor date înainte ca acestea să fie făcute publice, și anume la cel puțin 45 de zile de la data primirii declarațiilor respective.

Amendamentul  57

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă un stat membru decide că orice livrare de lapte crud a unui producător către un prelucrător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract între părți, un astfel de contract va îndeplini condițiile stabilite la alineatul (2).

(1) Orice livrare de lapte crud realizată de un agricultor către o unitate de prelucrare a laptelui crud trebuie să facă obiectul unui contract între părți. Un astfel de contract îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (2).

Amendamentul  58

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul descris la primul paragraf, statul membru în cauză va decide, de asemenea, dacă atunci când livrarea laptelui crud se face prin intermediul unuia sau mai multor colectori, fiecare etapă a livrării trebuie să facă obiectul unui astfel de contract între părți. În acest sens, prin „colector” se înțelege o întreprindere care transportă lapte crud de la un producător sau de la alt colector la un prelucrător de lapte crud sau un alt colector, caz în care proprietatea laptelui crud este transferată de fiecare dată.

Dacă livrarea laptelui crud se face prin intermediul unuia sau mai multor colectori, statul membru în cauză decide ce etapă a livrării trebuie să facă obiectul unui astfel de contract între părți. În acest sens, prin „colector” se înțelege o întreprindere care transportă lapte crud de la un agricultor sau de la un alt colector la o unitate de prelucrare a laptelui crud sau la un alt colector, caz în care proprietatea laptelui crud este transferată de fiecare dată.

Amendamentul  59

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) prețul datorat pentru livrare, care:

(i) prețul laptelui datorat pentru livrare, care este stabilit pentru cel puțin doi ani și care:

Amendamentul  60

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul i – liniuța 1a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- se calculează utilizând o formulă prevăzută în contract și/sau

Amendamentul  61

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul i – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- nu poate varia decât în funcție de factori stabiliți în contract, și anume evoluția situației pieței, apreciată pe baza indicatorilor pieței, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat;

- nu poate varia decât în funcție de factori stabiliți în contract, în special evoluția situației pieței, alți indicatori de piață, volumul livrat și calitatea sau compoziția laptelui crud livrat și/sau;

Amendamentul  62

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul i – liniuța 2a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- poate fi fix pentru un anumit volum și pentru orice volum suplimentar variabil în funcție de criterii stabilite în mod liber și prevăzute în contract;

Amendamentul  63

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) volumul care poate și/sau urmează să fie livrat precum și calendarul livrărilor;

(ii) volumul de lapte crud care poate și/sau trebuie să fie livrat, precum și calendarul acestor livrări;

Amendamentul  64

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul iii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) durata de validitate a contractului, care poate fi încheiat pe o durată nedeterminată și însoțit de clauze de reziliere.

(iii) durata de validitate a contractului, care poate fi încheiat pe o durată nedeterminată și poate include clauze de renegociere și de reziliere.

Amendamentul  65

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul iiia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) regulile aplicabile în cazul renegocierii contractului;

Amendamentul  66

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul iiib (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib) detaliile privind perioadele și procedurile de plată;

Amendamentul  67

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul iiic (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiic) modalitățile de colectare sau de livrare a produselor;

Amendamentul  68

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul iiid (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiid) caracteristicile produselor;

Amendamentul  69

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 2 – litera c – subpunctul iiie (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiie) regulile aplicabile în caz de forță majoră.

Amendamentul  70

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile alineatului 1, nu este necesar să se încheie un contract atunci când laptele crud este livrat de un producător unui prelucrător de lapte care funcționează sub forma unei cooperative al cărei membru este producătorul, dacă statuturile acesteia prevăd dispoziții având efecte similare celor stabilite la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

(3) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), nu este necesar să se încheie un contract atunci când laptele crud este livrat de un agricultor unei cooperative din care agricultorul face parte, dacă statutele acesteia sau acordurile legate de aceste statute sau care decurg din acestea prevăd dispoziții având efecte similare celor stabilite la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).

Amendamentul  71

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Toate elementele contractelor de livrare a laptelui crud încheiate de către producători, colectori sau prelucrători de lapte crud, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c) sunt negociate în mod liber între părți.

(4) Toate elementele contractelor de livrare a laptelui crud încheiate de agricultori, de colectori sau de unități de prelucrare a laptelui crud, inclusiv elementele menționate la alineatul (2) litera (c) sunt negociate în mod liber între părți. Cu toate acestea, statele membre pot stabili durata minimă de validitate a contractelor, cu condiția respectării principiului subsidiarității.

Amendamentul  72

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 185f – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru a garanta aplicarea uniformă a prezentului articol, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare.”

eliminat

Amendamentul  73

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(- 1) Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul  74

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele delegate menționate în prezentul regulament îi sunt conferite Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(1a) Delegarea de competențe menționată la articolul 126d și la articolul 185e alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ...*. Comisia elaborează un raport privind competențele delegate cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește tacit pe perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

____________

 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  75

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

eliminat

Amendamentul  76

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționată la alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

eliminat

Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia în timp util înainte de luarea deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum și posibilele motive ale acesteia.

 

Prin decizia de revocare ia sfârșit delegarea competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia de revocare intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Amendamentul  77

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 126d și la articolul 185e alineatul (2). O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul  78

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul 2b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2b) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  79

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul 2c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2c) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 126d și al articolului 185e alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  80

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni la actul delegat în termen de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu o lună.

eliminat

În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul său.

 

Actul delegat se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea perioadei respective dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

 

În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni cu privire la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni expune motivele care au stat la baza acestora.

 

Amendamentul  81

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acte de punere în aplicare

Procedura comitetelor

Atunci când se adoptă acte de punere în aplicare în temeiul prezentului regulament, Comisia este asistată de comitetul menționat la articolul 195 din regulament și se aplică procedura prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy].”

(1) Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/20111.

 

___________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Amendamentul  82

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Articolul 196b – alineatul 2 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/20111.

 

____________

 

1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Între 2007 și 2009 au avut loc evoluții deosebite în sectorul laptelui și al produselor lactate. La început, o serie de condiții climatice extreme din Oceania au provocat o scădere semnificativă a ofertei, ceea ce a adus la o creștere rapidă și considerabilă a prețurilor. Cu toate acestea, în timp ce nivelul de aprovizionare de la nivel mondial începuse să se redreseze, iar prețurile începuseră să revină la niveluri mai normale, criza financiară și economică ulterioară a afectat în mod negativ producătorii de produse lactate din UE și a accentuat volatilitatea prețurilor. Mai întâi, scumpirea materiilor prime a provocat o creștere semnificativă a costului hranei pentru animale și a costurilor de producție, inclusiv a costului energiei. Ulterior, o scădere a cererii din UE și de la nivel mondial, corelată cu menținerea unei producții stabile în UE, a dus la prăbușirea prețurilor în UE. Acest declin brusc al prețurilor produselor lactate de bază nu a dus pe deplin la scăderea prețurilor produselor lactate de la nivelul consumatorilor. Această situație a încetinit redresarea prețurilor și a exacerbat impactul scăderii prețurilor asupra producătorilor de lapte.

În octombrie 2009, având în vedere această situație dificilă de pe piața laptelui, a fost constituit un grup de experți la nivel înalt („GNI”) în domeniul laptelui, în scopul examinării dispozițiilor aplicabile sectorului laptelui și al produselor lactate, pe termen lung și mediu, având în vedere suprimarea cotelor de lapte, programată pentru 2015. GNI avea misiunea de a elabora un cadru de reglementare care să contribuie la stabilizarea pieței și a veniturilor producătorilor și la creșterea transparenței, respectând, totodată, rezultatele bilanțului de sănătate.

GNI a beneficiat de contribuții orale și scrise din partea marilor grupuri interesate din lanțul de aprovizionare cu produse lactate reprezentând agricultorii, unitățile de prelucrare din sectorul produselor lactate, comercianții de produse lactate, comercianții cu amănuntul și consumatorii. GNI a beneficiat, de asemenea, de contribuții din partea experților universitari invitați, a reprezentanților unor țări terțe, a autorităților naționale responsabile din domeniul concurenței și a serviciilor Comisiei. La 26 martie 2010, a avut loc, de asemenea, o conferință a părților interesate din sectorul produselor lactate, care a permis unui număr mai mare de actori din lanțul de aprovizionare să își exprime punctele de vedere. La 15 iunie 2010, GNI și‑a prezentat raportul, care conține o analiză a situației actuale din sectorul produselor lactate și o serie de recomandări.

GNI a remarcat că sectoarele producției și prelucrării produselor lactate sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Se constată, de asemenea, situații foarte variate între operatori și tipurile de operatori din interiorul fiecărui stat membru. Concentrarea ofertei este scăzută în multe cazuri, ceea ce duce la un dezechilibru la nivelul puterii de negociere în cadrul lanțului de aprovizionare între agricultori și fabricile de produse lactate. Acest dezechilibru poate duce la practici comerciale neloiale; trebuie menționat în special faptul că adesea agricultorii nu cunosc prețul pe care îl vor primi pentru laptele lor la livrare, întrucât acesta este fixat adeseori cu mult mai târziu de fabricile de produse lactate, pe baza valorii adăugate obținute, situație asupra căreia, de multe ori, agricultorul care nu face parte dintr-o cooperativă nu are nicio influență.

Pe de altă parte, pentru fabricile de produse lactate, volumul care urmează a fi livrat în cursul unui sezon nu este întotdeauna bine planificat. Chiar și cooperativele din sectorul produselor lactate (deținute de agricultori care sunt proprietari ai instalațiilor de prelucrare, în care se prelucrează 58 % din laptele crud din UE) pot suferi de o lipsă de adaptare a ofertei la cerere: agricultorii sunt obligați să livreze totalitatea cantităților lor de lapte cooperativei lor, iar aceasta este obligată să o accepte.

Există o problemă de repartiție a prețului de la un capăt la altul al lanțului, care afectează în special prețurile de la poarta fermei. Pe de altă parte, se constată că, în cursul anului 2009, oferta de lapte nu a reflectat scăderea cererii. Într-adevăr, în anumite state membre mari producătoare de lapte, ca reacție la scăderea prețurilor, agricultorii au produs mai mult decât în anul precedent.

Propuneri

Contractele

Utilizarea unor contracte oficiale scrise, încheiate înainte de livrare, conținând doar elemente de bază, este puțin răspândită. Totuși, după eliminarea cotelor, acestea ar putea permite sporirea sensibilizării și consolidarea responsabilității operatorilor din lanțul produselor lactate de a ține seama într-o mai mare măsură de semnalele pieței, de a îmbunătăți repartiția prețurilor și de a adapta oferta la cerere, precum și de a contribui la evitarea practicilor comerciale neloiale.

Întrucât aceste contracte nu fac obiectul niciunei reglementări la nivelul UE, statele membre au posibilitatea, în cadrul propriului lor drept al contractelor, să impună încheierea unor astfel de contracte, cu condiția respectării dreptului UE, îndeosebi în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și organizarea comună a pieței. Pentru a garanta că respectivele contracte se conformează unor standarde minime adecvate, ar trebui să se stabilească anumite condiții de bază la nivelul UE pentru utilizarea acestor contracte, ceea ce ar schița un cadru general și ar menține, în același timp, un grad înalt de flexibilitate. Încheierea contractelor ar trebui să fie în continuare voluntară la nivelul statelor membre, chiar dacă toți producătorii ar trebui să poată, dacă doresc, să solicite încheierea unui contract care să respecte condițiile minime stabilite în prezenta propunere.

Întrucât este posibil ca anumite cooperative din sectorul produse lactate să posede deja, în statutele lor sau în acordurile conexe, reguli cu efecte similare, este indicat ca, în interesul simplității, acestea să fie scutite de obligația de a încheia contracte. Pentru garantarea eficacității oricărui astfel de sistem, acest aspect ar trebui să se aplice în același mod în cazurile în care colectarea laptelui de la agricultori și livrarea lui către unitățile de prelucrare sunt efectuate de către intermediari.

Puterea de negociere a producătorilor

Pentru a asigura o dezvoltare rațională a producției și pentru a asigura, astfel, condiții de viață echitabile agricultorilor din sectorul produselor lactate, ar trebui să fie consolidată puterea lor de negociere cu unitățile de prelucrare, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, pentru realizarea acestor obiective ale politicii agricole comune, ar trebui să se adopte o dispoziție, în temeiul articolelor 42 și 43 alineatul (2) din TFUE, care să permită organizațiilor producătorilor constituite din agricultori din sectorul produselor lactate sau din asociații ale acestora să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor, îndeosebi prețurile, pentru producția parțială sau totală a membrilor lor în ceea ce privește un anumit produs lactat. În vederea menținerii unei concurențe efective pe piața produselor lactate, această posibilitate ar trebui să fie supusă unor limite cantitative adecvate. În consecință, astfel de organizații ale producătorilor ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru a fi recunoscute în temeiul articolului 122 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Pentru a asigura o abordare echilibrată, autoritățile naționale din domeniul concurenței pot interveni dacă sunt de părere că o organizație a producătorilor are o poziție prea dominantă în detrimentul concurenței loiale, chiar dacă puterea de negociere a unei anumite organizații a producătorilor nu a depășit limitele procentuale admise prevăzute în prezenta propunere. Acest aspect va fi relevant în special în vederea protejării unităților mici de prelucrare și a IMM-urilor.

Organizațiile interprofesionale

Organizațiile interprofesionale pot avea un rol util în ceea ce privește facilitarea dialogului între actorii din lanțul de aprovizionare și promovarea celor mai bune practici și a transparenței pieței. Astfel de reguli, precum și dispozițiile care clarifică poziția respectivelor organizații în temeiul dreptului concurențial, ar trebui să se aplice în același mod în sectorul laptelui și al produselor lactate, asigurându-se, în același timp faptul că ele nu denaturează concurența sau piața internă și nu afectează buna funcționare a organizării comune a pieței.

Cu toate acestea, regulile aparținând organizațiilor interprofesionale din sectorul produselor lactate nu ar trebui să fie atât de exhaustive ca în alte sectoare (cum ar fi sectorul fructelor și al legumelor).

Transparența

Pentru a urmări evoluțiile pieței, în special în perioada ulterioară eliminării cotelor, Comisia are nevoie să obțină în timp util informații privind volumele de lapte crud livrate. Articolul 192 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 oferă o bază pentru schimbul de informații între statele membre și Comisie. Cu toate acestea, ar trebui să se ia măsurile necesare pentru a se asigura faptul că unitățile de prelucrare furnizează în mod regulat statelor membre astfel de informații, care ar trebui transmise ulterior Comisiei pentru a fi analizate. Dacă, pe de-o parte, transmiterea acestor date se va dovedi a fi foarte importantă pentru evaluarea producției de lapte în UE, pe de altă parte, caracterul sensibil din punct de vedere comercial al acestor date ar trebui respectat întotdeauna. Scopul global al analizării producției și a ofertei globale de lapte din UE ar trebui să fie încurajarea tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare cu produse lactate să răspundă la semnalele pieței în beneficul tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul acestuia.

Concluzie

În sectorul produselor lactate din Europa va avea loc o schimbare majoră după eliminarea cotelor în 2015. Pentru a asigura un viitor stabil acestui sector, trebuie crescută puterea de negociere a producătorilor. Să sperăm că acest lucru poate fi realizat prin încheierea de contracte și prin încurajarea producătorilor să se organizeze în organizații ale producătorilor. Măsurile de creștere a transparenței și analizarea exhaustivă a datelor privind producția de lapte din UE ar trebui să înlocuiască într-o anumită măsură stabilitatea relativă realizată înainte prin gestionarea ofertei. Europa ar trebui să urmeze exemplul unor țări precum Elveția, unde cotele au fost eliminate în 2009, pentru a înțelege ce impact poate avea noul sistem și pentru a anticipa efectele negative.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate

Referințe

COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD)

Data prezentării la PE

8.12.2010

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

13.12.2010

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

James Nicholson

1.12.2010

 

 

 

Examinare în comisie

7.2.2011

15.3.2011

2.5.2011

 

Data adoptării

27.6.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Salvatore Caronna, Maria do Céu Patrão Neves, Dimitar Stoyanov

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mara Bizzotto, Ioan Enciu, Oreste Rossi

Data depunerii

5.7.2011