Postopek : 2010/0362(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0262/2011

Predložena besedila :

A7-0262/2011

Razprave :

PV 14/02/2012 - 12
CRE 14/02/2012 - 12

Glasovanja :

PV 15/02/2012 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0044

POROČILO     ***I
PDF 978kWORD 550k
4. 7. 2011
PE 456.663v02-00 A7-0262/2011

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

(KOM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: James Nicholson

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

(KOM(2010)0728 – C7‑0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0728),

–   ob upoštevanju člena 294(2), prvega odstavka člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0408/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženega mnenja o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki ga je v okviru Protokola št. 2 predložil poljski sejm in v katerem trdi, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. maja 2011(1),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0262/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Obstajajo prikrajšane regije, ki so močno odvisne od proizvodnje mleka, zaradi česar je treba oceniti smernice, določene za sektor mleka in mlečnih izdelkov, kot se priznava v Pogodbah, da bi bila pomoč tem politikam in njihovo izvajanje še naprej prilagojena njihovim posebnim lastnostim.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V letih 20072009 so se na trgih mleka in mlečnih izdelkov zgodili izjemni dogodki. Najprej so se zaradi izrednih vremenskih razmer v Oceaniji znatno zmanjšale zaloge, kar je povzročilo hitro in precejšnje povišanje cen. Čeprav so se pozneje svetovne zaloge začele obnavljati, cene pa vračati na običajnejše ravni, je finančna in gospodarska kriza, ki je sledila, negativno vplivala na proizvajalce mleka in mlečnih izdelkov v EU. Stroški krme in drugih vložkov so se sprva znatno povišali zaradi višjih cen blaga. Povpraševanje v svetu in v EU, vključno s povpraševanjem po mleku in mlečnih izdelkih, se je posledično zmanjšalo, medtem ko je bila proizvodnja v EU nespremenjena, kar je povzročilo padec cen v EU na nižjo varnostno raven. Ta izraziti padec cen mleka in mlečnih izdelkov pa se ni v celoti prenesel v nižje cene mleka in mlečnih izdelkov na ravni potrošnikov, kar je povzročilo povečanje bruto marže v panogah na koncu prodajne verige pri večini proizvodov in držav v sektorju mleka in mlečnih izdelkov in preprečilo, da bi se povpraševanje prilagodilo nizkim cenam blaga, s čimer se je povrnitev cen upočasnila, vpliv nizkih cen na proizvajalce mleka pa še povečal.

(2) Dogajanje v času od leta 2007 do leta 2009 je imelo vpliv brez primere na dejavnost sektorja mleka in mlečnih izdelkov in je povzročilo skrajno nestanovitnost cen, ki so se nazadnje v letu 2009 sesule, kar je mnoge pridelovalce mleka v Evropi prisililo v opustitev dejavnosti, mnogi drugi pa so se znašli na robu preživetja.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Poleg mlečnega sektorja so se otežili tržni pogoji tudi za druge sektorje, zlasti sektor oljčnega olja in namiznih oljk, kjer sta bila jakost in trajanje nestanovitnosti cen v preteklih treh letih brez primere. Da bi zagotovili racionalen razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev oljčnega olja, je treba v bližnji prihodnosti okrepiti njihova pogodbena razmerja in zagotoviti pravičnejšo porazdelitev dodatne vrednosti v dobavni verigi z večjo funkcionalno učinkovitostjo in okrepitvijo vloge organizacij proizvajalcev, kot je določeno v Uredbi št. 1234/2007. Zato bi morala Evropska komisija v svoje prihodnje zakonodajne predloge vključiti ukrepe za preprečitev kriz v sektorju, pri tem pa uporabiti kot vzorec triletne delovne programe, ki so že vključeni v obstoječo Uredbo št. 1234/2007, s katerimi bi se izboljšale možnosti organizacij proizvajalcev za načrtovanje proizvodnje, povečala tržna vrednost ter preprečevale in obvladovale krize.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2 b) Ti izjemni dogodki so še bolj izpostavili pomembno vlogo proizvodov, za katere se uporablja klasifikacija z zaščiteno označbo porekla (ZOP) ali zaščiteno geografsko označbo (ZGO), zlasti pri zagotavljanju dodane vrednosti za proizvajalce in zdravega gospodarstva podeželskih območjih, še posebej tistih, ki so najbolj ranljiva. Da bi to vlogo prepoznali, ohranjali in razvijali, je treba skupaj s smernicami, ki jih določa člen 184(6) Uredbe (ES) št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 72/2009, za te kakovostne proizvode predvideti uvedbo instrumentov za uravnavanje ponudbe, kar bi njihovim proizvajalcem omogočilo, da še naprej veliko prispevajo k stabilnosti in konkurenčnosti evropskega sektorja mleka.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Glede na ta težki položaj na trgu mleka je bila oktobra 2009 ustanovljena strokovna skupina na visoki ravni za mleko (v nadaljnjem besedilu: skupina na visoki ravni), ki naj bi razpravljala o srednje- in dolgoročnih ureditvah za sektor mleka in mlečnih izdelkov glede na iztek mlečnih kvot leta 2015. Skupina na visoki ravni naj bi ob upoštevanju rezultatov pregleda zdravstvenega stanja SKP pripravila regulativni okvir, ki naj bi prispeval k stabilizaciji trga in prihodkov proizvajalcev ter izboljšal preglednost.

(3) V odziv na ta težki položaj na trgu mleka je bila oktobra 2009 ustanovljena skupina na visoki ravni za mleko (v nadaljnjem besedilu: skupina na visoki ravni), ki naj bi razpravljala o srednje- in dolgoročnih ureditvah za sektor mleka in mlečnih izdelkov, kar bi glede na iztek mlečnih kvot leta 2015 (odločitve, ki jo je treba oceniti v poročilu za leto 2012, določenem kot del sistematskega pregleda), prispevalo k stabilizaciji trga in prihodkov proizvajalcev ter izboljšalo preglednost v tem sektorju.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Skupina na visoki ravni je pridobila ustne in pisne prispevke glavnih evropskih skupin zainteresiranih strani v dobavni verigi mleka in mlečnih izdelkov, ki predstavljajo kmete, predelovalce mleka, trgovce z mlekom in mlečnimi izdelki, prodajalce na drobno in potrošnike. Prispevke so ji predložili tudi povabljeni akademski strokovnjaki, predstavniki tretjih držav, nacionalni organi za konkurenco in službe Komisije. Poleg tega je 26. marca 2010 potekala konferenca zainteresiranih strani za mleko in mlečne izdelke, ki je omogočila večjemu številu udeležencev v dobavni verigi, da predstavijo svoja stališča. Skupina na visoki ravni je 15. junija 2010 predložila poročilo, ki je vsebovalo analizo sedanjega stanja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ter vrsto priporočil.

(4) Skupina na visoki ravni je pridobila ustne in pisne prispevke glavnih evropskih skupin zainteresiranih strani v dobavni verigi mleka in mlečnih izdelkov in je 15. junija 2010 podala svoje poročilo. Poročilo je vsebovalo analizo sedanjega stanja v sektorju mleka ter številna priporočila v zvezi s pogodbenimi razmerji, pogajalsko močjo proizvajalcev, medstrokovnimi/medpanožnimi organizacijami, preglednostjo, tržnimi ukrepi in terminskimi pogodbami, standardi trženja in označevanja izvora ter inovacijami in raziskavami, ni pa omenjalo distribucije.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Skupina na visoki ravni je ugotovila, da se sektorja proizvodnje in predelave mleka in mlečnih izdelkov po državah članicah močno razlikujeta. Poleg tega obstajajo tudi velike razlike med nosilci dejavnosti in vrstami nosilcev dejavnosti po posameznih državah članicah. Vendar pa je koncentracija ponudbe velikokrat majhna, posledica tega pa je neuravnoteženost pogajalske moči v dobavni verigi med kmeti in mlekarnami. Ta neuravnoteženost lahko povzroči nepoštene trgovinske prakse; zlasti kmetje ob dobavi ne vedo, kakšno ceno bodo dobili za mleko, ker ceno pogosto mnogo pozneje določijo mlekarne na podlagi pridobljene dodane vrednosti, ki je v primeru drugih ureditev, kot so zadruge, pogosto popolnoma zunaj kmetovega nadzora.

(5) Skupina na visoki ravni je ugotovila, da se sektorja proizvodnje in predelave mleka in mlečnih izdelkov po državah članicah močno razlikujeta. Poleg tega obstajajo tudi velike razlike med nosilci dejavnosti in vrstami nosilcev dejavnosti po posameznih državah članicah. Vendar pa je koncentracija ponudbe velikokrat majhna, posledica tega pa je neuravnoteženost pogajalske moči v dobavni verigi med kmeti in mlekarnami. Ta neuravnoteženost lahko povzroči nepoštene trgovinske prakse; zlasti kmetje ob dobavi ne vedo, kakšno ceno bodo dobili za mleko, ker jo pogosto mnogo pozneje določijo mlekarne na podlagi pridobljene dodane vrednosti, ki je pogosto popolnoma zunaj kmetovega nadzora. To neravnotežje in neenakomerna razporeditev dodane vrednosti v dobavni verigi zahtevata, da se sprejmejo ukrepi, ki bodo obsegali vse stopnje verige, tudi distribucijski sektor.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Težava je tudi pri prenosu cen vzdolž verige, zlasti kar zadeva odkupne cene kmetijskih proizvodov. Po drugi strani pa se leta 2009 ponudba mleka ni odzvala na manjše povpraševanje. V nekaterih večjih državah članicah proizvajalkah so se kmetje na nižje cene odzvali tako, da so proizvedli več kot prejšnje leto. Dodana vrednost v verigi se je vse bolj koncentrirala v panogah na koncu prodajne verige, zlasti v mlekarnah.

(6) Težava je torej tudi pri prenosu cen vzdolž verige, zlasti kar zadeva odkupne cene kmetijskih proizvodov, katerih ravni ponavadi ne upoštevajo naraščanja stroškov proizvodnje. Po drugi strani pa se leta 2009 ponudba mleka ni naravno prilagodila manjšemu povpraševanju.

 

V nekaterih večjih državah članicah proizvajalkah so se kmetje na nižje cene odzvali tako, da so proizvedli več kot prejšnje leto. Dodana vrednost v verigi se je vse bolj usmerila v sektorje na koncu verige, zlasti v mlekarne in prodajalce na drobno, pri čemer cene za končne potrošnike ne odražajo tistih, plačanih proizvajalcem.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6a) Nedavno je na ravni Unije potekala razprava o delovanju verige preskrbe s hrano. Poudarjeno je bilo, da vhodni stroški za proizvajalce neprestano naraščajo, vendar se to ne odraža v cenah, ki jih plačujejo potrošniki. Kaže se tudi zaskrbljenost zaradi vse večje moči velikih trgovcev in posebej, ker dodana vrednost ni enakomerno porazdeljena po vsej verigi.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V mlekarnah pa količina dobave v sezoni ni vedno dobro načrtovana. Celo pri mlekarskih zadrugah (ki so v lasti kmetov, ki so lastniki predelovalnih zmogljivosti, s katerimi se predela 58 % surovega mleka v EU) se lahko zgodi, da se ponudba ne prilagaja povpraševanju: kmetje morajo namreč vse mleko dobaviti svoji zadrugi, zadruga pa mora sprejeti vse mleko.

(7) V mlekarnah pa količina dobave v sezoni ni vedno dobro načrtovana. Celo pri mlekarskih zadrugah se lahko zgodi, da da se ponudba ne prilagaja povpraševanju: kmetje morajo namreč vse mleko dobaviti svoji zadrugi, zadruga pa mora sprejeti vse mleko. Zato bi morala Komisija predložiti okvirne smernice EU za sektor zadrug.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Uporaba formalnih pisnih pogodb, sklenjenih pred dobavo, ni zelo razširjena, celo takih pogodb ne, ki bi vsebovale osnovne elemente. Vendar pa bi se z njimi lahko izboljšala ozaveščenost in okrepila odgovornost nosilcev dejavnosti v verigi mleka in mlečnih izdelkov, da bi bolje upoštevali tržne signale, izboljšali prenos cen, ponudbo prilagodili povpraševanju in se izognili nekaterim nepoštenim trgovinskim praksam.

(8) Z uporabo formalnih pisnih pogodb bi se lahko okrepila odgovornost nosilcev dejavnosti v verigi mleka in mlečnih izdelkov in izboljšala ozaveščenost o tem, da je treba bolje upoštevati tržne signale, izboljšati prenos cen, ponudbo prilagoditi povpraševanju in se izogniti nekaterim nepoštenim trgovinskim praksam. Vendar s priznavanjem medpanožnih organizacij, organizacij proizvajalcev in pogodbenih razmerij med proizvajalci in prvimi kupci surovega mlega verjetno ni mogoče rešiti hudih težav evropskega sektorja mleka, povezanih zlasti z malimi proizvajalci mleka ter neobdelovalnimi in oddaljenimi regijami proizvajalkami mleka. Zato bi morala Komisija pri reformi SKP predlagati dodatne ukrepe za sektor mleka, ki bi upoštevali posebne ukrepe kot del neposrednih plačil in programov za razvoj podeželja.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ker take pogodbe niso urejene z zakonodajo EU, lahko države članice v okviru svojih sistemov pogodbenega prava določijo obvezno uporabo takih pogodb, če pri tem spoštujejo zakonodajo EU ter zlasti pravilno delovanje notranjega trga in skupno ureditev trga. Ker so razmere na tem področju v EU zelo različne, bi morala biti zaradi subsidiarnosti odločitev o tem prepuščena državam članicam. Za zagotovitev ustreznih minimalnih standardov za take pogodbe ter pravilnega delovanja notranjega trga in skupne ureditve trga pa je treba nekatere osnovne pogoje za uporabo takih pogodb določiti na ravni EU. Ker imajo lahko nekatere mlekarske zadruge v statutih določena pravila s podobnim učinkom, bi jih bilo treba zaradi enostavnosti izvzeti iz zahteve za pogodbe. Da bi zagotovili učinkovitost vsakega takega sistema, pri katerem vmesne strani zbirajo mleko od kmetov za dobavo predelovalcem, je treba sistem enako uporabljati tudi zanje.

(9) Ker take pogodbe niso urejene z zakonodajo EU, lahko države članice v okviru svojih sistemov pogodbenega prava trenutno določijo obvezno uporabo takih pogodb, če pri tem spoštujejo zakonodajo EU ter zlasti pravilno delovanje notranjega trga in skupno ureditev trga. Ker so pogodbe osnova predloga Komisije za bodočo ureditev sektorja mleka, bi morale vse države članice slediti istemu načelu s prožnimi pravili za izvajanje. Za zagotovitev ustreznih minimalnih standardov za take pogodbe ter pravilnega delovanja notranjega trga in skupne ureditve trga je treba nekatere osnovne pogoje za uporabo takih pogodb določiti na ravni EU. Ker imajo lahko nekatere mlekarske zadruge v statutih določena pravila s podobnim učinkom, bi jih bilo treba zaradi enostavnosti izvzeti iz zahteve za pogodbe. Za zagotovitev enakih pogojev za vso dobavo surovega mleka na nekem ozemlju, bi morala veljati zakonodaja države članice, ki sprejme dobavljeno mleko.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Unija bi si morala v skladu s svojim motom „združena v raznolikosti“ prizadevati za skupne politike, ki bi spoštovale posebne značilnosti različnih držav članic, ne da bi jih ogrožale. Zato bi morala zakonodaja Unije upoštevati, da se sektor mleka po državah članicah razlikuje, in ne bi smela določati pogojev za industrijo, ki bi zmanjšali proizvodnjo mleka v državah članicah in regijah, kjer ta tradicionalno zagotavlja dohodek podeželskim skupnostim in s tem prispeva k poseljenosti in oživitvi podeželja na prikrajšanih območjih, kot so gorske in najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi zagotovili racionalen razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev mleka, je treba okrepiti njihovo pogajalsko moč v odnosu do predelovalcev, kar bi moralo voditi do pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v dobavni verigi. Zato bi bilo treba za uresničitev teh ciljev skupne kmetijske politike sprejeti določbo v skladu s členom 42 in členom 43(2) PDEU, s katero bi se organizacijam proizvajalcev, ki jih sestavljajo proizvajalci mleka in mlečnih izdelkov ali njihova združenja, omogočilo, da se z mlekarno pogajajo o pogodbenih pogojih, vključno s ceno, skupno za del proizvodnje ali vso proizvodnjo svojih članov. Da bi ohranili učinkovito konkurenco na trgu mleka in mlečnih izdelkov, bi morale za to možnost veljati ustrezne količinske omejitve. Take organizacije proizvajalcev bi zato morale biti prav tako upravičene do priznanja v skladu s členom 122 Uredbe (ES) št. 1234/2007. Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s pogoji za odobritev združenj organizacij proizvajalcev.

(11) Da bi zagotovili trajnosten razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev mleka, je treba okrepiti njihovo pogajalsko moč v odnosu do predelovalcev, kar bi moralo voditi do pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v dobavni verigi. Zato bi bilo treba za uresničitev teh ciljev skupne kmetijske politike sprejeti določbo v skladu s členom 42 in členom 43(2) PDEU, s katero bi se organizacijam proizvajalcev, ki jih sestavljajo proizvajalci mleka in mlečnih izdelkov ali njihova združenja, omogočilo, da se z mlekarno pogajajo o pogodbenih pogojih, vključno s ceno, skupno za del proizvodnje ali vso proizvodnjo svojih članov. Da bi ohranili učinkovito konkurenco na trgu mleka in mlečnih izdelkov, bi morale za to možnost veljati ustrezne količinske omejitve. Take organizacije proizvajalcev bi zato morale biti prav tako upravičene do priznanja v skladu s členom 122 Uredbe (ES) št. 1234/2007. Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s pogoji za odobritev združenj organizacij proizvajalcev. Nova zakonodaja bi morala dejansko priznati obstoječe organizacije proizvajalcev.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) V vseh državah članicah Unije je treba čim prej omogočiti mehak prehod s sistema Unije za mlečne kvote, saj bi nenadne spremembe v nekaterih državah članicah lahko povzročile nihanje cen na mednarodnih trgih in ogrozile stabilnost in predvidljivost trga, ki je tako pomemben za evropske kmete, ki pridelujejo mleko.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Na ravni EU so v nekaterih panogah sprejeta pravila za medpanožne organizacije. Te organizacije imajo lahko koristno vlogo pri spodbujanju dialoga med udeleženci v dobavni verigi ter pospeševanju najboljše prakse in preglednosti trga. Taka pravila bi bilo treba enako uporabljati v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, skupaj z določbami, ki bi pojasnile položaj takih organizacij v skladu s konkurenčnim pravom, pri čemer pa bi bilo treba zagotoviti, da ne izkrivljajo konkurence ali notranjega trga oziroma da ne vplivajo na dobro delovanje skupne ureditve trga.

(12) Na ravni EU so v nekaterih panogah sprejeta pravila za medpanožne organizacije. Te organizacije imajo lahko koristno vlogo pri spodbujanju dialoga med udeleženci v dobavni verigi ter pospeševanju najboljše prakse in preglednosti trga. Taka pravila bi bilo treba uporabljati tudi v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, skupaj z določbami, ki bi pojasnile položaj takih organizacij v skladu s konkurenčnim pravom, pri čemer pa bi bilo treba zagotoviti, da ne izkrivljajo konkurence ali notranjega trga oziroma da ne vplivajo na dobro delovanje skupne ureditve trga. Države članice bi morale z ukrepi spodbuditi vse ustrezne akterje k sodelovanju v medpanožnih organizacijah.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Komisija potrebuje pravočasne informacije o količinah dobavljenega surovega mleka, da bi lahko sledila dogajanju na trgu. Člen 192 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa podlago za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo. Vendar pa je treba zagotoviti, da predelovalci take informacije redno pošiljajo državam članicam. Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, kar zadeva področje uporabe, vsebino, obliko in časovni razpored takih prijav.

(13) Komisija potrebuje pravočasne informacije o količini, značilnostih in povprečni ceni dobavljenega surovega mleka, da bi lahko sledila dogajanju na trgu. Ob upoštevanju poslovne tajnosti vsakega podjetja člen 192 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa podlago za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo. Vendar pa je treba zagotoviti, da prvi kupec take informacije redno sporoča državam članicam. Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, kar zadeva področje uporabe, vsebino, obliko in časovni razpored takih prijav.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13a) Da bi omogočili učinkovito zgodnje obveščanje o morebitnih neravnovesjih v sektorju mleka in večjo preglednost na trgu, je treba ustanoviti agencijo za nadzor trga, ki bi na vseh ravneh dobavne verige za mleko in mlečne izdelke v Uniji in državah članicah zbirala in širila podatke in informacije o proizvodnji in dobavi, izvozu in uvozu, proizvodnih stroških, cenah mleka na kmetijah, cenah za potrošnike in maržah. Za svoje učinkovito delovanje bi morala biti neodvisna pri svojih dejavnostih in poročati Upravljalnemu odboru za skupno ureditev kmetijskih trgov.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b) Konkurenčne politike je treba usklajevati na ravni Unije, da bi se zagotovila njihova enotna razlaga in izvajanje v vseh državah članicah, saj „zadevni trg“ za sektor mleka in mlečnih izdelkov v več pogledih ni več omejen na državne meje držav članic, ampak je vse bolj mednaroden.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Ukrepi, določeni v tej uredbi, so upravičeni glede na trenutne gospodarske razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter strukturo dobavne verige. Zato bi jih bilo treba uporabljati dovolj dolgo (pred odpravo mlečnih kvot in po njej), da bi lahko dosegli njihov polni učinek. Glede na njihovo daljnosežno naravo pa bi kljub temu morali biti začasni in bi jih bilo treba pregledati, da bi opredelili njihovo delovanje in smiselnost nadaljnje uporabe. To bi bilo treba obravnavati v poročilih Komisije o razvoju trga mleka, ki ju je treba predložiti do 30. junija 2014 in 31. decembra 2018 in v njiju zlasti obravnavati možne spodbude za kmete, da bi sklepali sporazume o skupni proizvodnji.

(14) Ukrepi, določeni v tej uredbi, so upravičeni glede na trenutne gospodarske razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter strukturo dobavne verige. Zato bi jih bilo treba uporabljati dovolj dolgo, da bi lahko dosegli njihov polni učinek. Glede na njihovo daljnosežno naravo pa bi kljub temu morali biti začasni in bi jih bilo treba pregledati, da bi opredelili njihovo delovanje in smiselnost nadaljnje uporabe. To bi bilo treba obravnavati v poročilih Komisije o razvoju trga mleka, ki ju je treba predložiti do 30. junija 2014 in 31. decembra 2018 in v njiju zlasti obravnavati možne spodbude za kmete, da bi sklepali sporazume o skupni proizvodnji.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, da bi dopolnila ali spremenila nekatere nebistvene elemente ukrepov, določenih v tej uredbi. Opredeliti je treba elemente, za katere se tako pooblastilo lahko izvaja, in pogoje, ki veljajo za tako pooblastitev.

(15) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU bi bilo treba prenesti na Komisijo, da bi dopolnila ali spremenila nekatere nebistvene elemente ukrepov, določenih v tej uredbi. Pomembno je zlasti, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje tudi na strokovni ravni. Pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov bi morala zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev enotne uporabe ukrepov iz te uredbe v vseh državah članicah bi morala biti Komisija pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 PDEU. Če ni izrecno določeno drugače, mora Komisija navedene izvedbene akte sprejeti v skladu z določbami Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] Evropskega parlamenta in Sveta o ….

(16) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Izvedbena pooblastila, povezana s pogoji za priznavanje organizacij proizvajalcev ter njihovih združenj in medpanožnih organizacij, je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.

 

____________

 

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13 ."

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16a) Glede na svojo pristojnost na področju konkurenčne politike Unije in glede na poseben značaj teh aktov bi morala Komisija odločiti, ali so nekateri sporazumi in usklajeno ravnanje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov skladni s konkurenčnimi pravili Unije in ali se lahko organizaciji proizvajalcev dovolijo pogajanja, povezana z več kot eno državo članico.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 113 da

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 113 da

 

Pravila za izboljšanje in stabilizacijo delovanja skupnega trga mlečnih izdelkov

 

1. Za izboljšanje in stabilizacijo delovanja trga mlečnih izdelkov z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo po Uredbi (ES) št. 510/2006 lahko države članice določijo pravila za upravljanje ponudbe, če to uradno zahtevajo skupine, ki so odgovorne za ZOP ali ZGO.

 

2. Taka pravila so sorazmerna z zastavljenim ciljem in:

 

(a) lahko pokrivajo le uravnavanje ponudbe ter prilagajajo ponudbo proizvoda v skladu s povpraševanjem po njem;

 

(b) se lahko sprejmejo z izvedbenemi sklepi medpanožnih organizacij iz člena 123 ali sklepi skupin, ki upravljajo ZOP ali ZGO iz Uredbe (ES) št. 510/2006;

 

(c) so lahko obvezujoča le za (obnovljivo) obdobje petih let trženja;

 

(d) se ne morejo nanašati na posle po prvem trženju zadevnega proizvoda;

 

(e) ne omogočajo določanja cen, tudi ne okvirnih ali priporočenih cen;

 

(f) ne povzročajo nedostopnosti pretiranega deleža zadevnega izdelka, ki bi sicer bil na voljo;

 

(g) ne škodujejo konkurenci na notranjem trgu, ne ovirajo dostopa novih udeležencev do trga in ne škodujejo malim proizvajalcem.

 

2. O pravilih iz prevega odstavka je treba v celoti obvestiti izvajalce z objavo v uradni publikaciji zadevne države članice.

 

3. Države članice o odločitvah in ukrepih, ki jih v letu n sprejmejo v skladu s tem členom, do 1. marca leta n+1 uradno obvestijo Komisijo.

 

4. Komisija lahko kadar koli prekliče dovoljenje države članice za določitev takih pravil, če ugotovi, da ta odločitev onemogoča konkurenco na notranjem trgu, ogroža prosti pretok blaga, ali da je v nasprotju s cilji iz člena 39 PDEU.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4) Države članice lahko priznajo tudi medpanožne organizacije, ki:

4) Države članice priznajo tudi medpanožne organizacije, ki:

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) jih sestavljajo predstavniki gospodarskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, trženjem ali predelavo proizvodov iz sektorja mleka in mlečnih izdelkov;

(a) so uradno zaprosile za priznanje in jih sestavljajo predstavniki priznanih kmetijskih organizacij in mlečne predelovalne industrije, lahko pa so udeleženi tudi predstavniki trgovine in distribucije mleka in mlečnih izdelkov ali kateri koli drugi udeleženec dobavne verige mleka in/ali javni organi;

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (a a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) so uradno ustanovljeni kot subjekti z demokratičnim upravljanjem in predstavniškimi strukturami;

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ob upoštevanju interesov potrošnikov v eni ali več regijah Unije izvajajo eno ali več naslednjih dejavnosti:

(c) ob upoštevanju interesov vseh udeležencev dobavne verige mleka v eni ali več regijah Unije izvajajo eno ali več naslednjih dejavnosti:

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (i)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) za izboljšanje znanja in preglednosti proizvodnje in trga, vključno z objavo statističnih podatkov o cenah, količinah in trajanju predhodno sklenjenih pogodb za dobavo surovega mleka ter z zagotavljanjem analiz o možnem prihodnjem razvoju trga na regionalni ali nacionalni ravni;

(i) za izboljšanje znanja in preglednosti proizvodnje in trga, vključno z objavo statističnih podatkov o cenah, količinah in trajanju predhodno sklenjenih pogodb za dobavo surovega mleka ter z zagotavljanjem analiz o možnem prihodnjem razvoju trga na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (ii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) za pomoč pri koordinaciji izboljšanja načina dajanja proizvodov iz sektorja mleka in mlečnih izdelkov na trg, zlasti z raziskavami in tržnimi analizami;

(ii) za pomoč pri koordinaciji izboljšanja načina proizvodnje in dajanja proizvodov iz sektorja mleka in mlečnih izdelkov na trg, zlasti z raziskavami in tržnimi analizami, usmerjenimi posebej v kakovostne evropske proizvode, da se poudari njihova dodana vrednost;

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (ii a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia) za spodbujanje potrošnje in obveščanje o mleku in mlečnih izdelkih na notranjih in zunanjih trgih;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (ii b) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ii b) za raziskovanje potencialnih izvoznih trgov;

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (iii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) za pripravo standardnih oblik pogodb, usklajenih s predpisi Unije;

(iii) za pripravo standardnih oblik pogodb, usklajenih s predpisi Unije, za prodajo surovega mleka mlekarnam in preskrbo distrubuterjev in trgovcev s predelanimi izdelki ob upoštevanju potrebe po ustvarjanju pravičnih konkurenčnih pogojev in preprečevanju izkrivljanja trga, kar je v interesu vseh, ki sodelujejo v tej panogi;

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (iii a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) za razvoj praks, namenjenih preprečevanju in upravljanju tveganj, povezanih s proizvodnjo, predelavo, trženjem in distribucijo mleka in mlečnih izdelkov;

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (iv a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iva) za ohranjanje in razvoj proizvodnega potenciala sektorja mleka;

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (vi a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(vi a) za krepitev varnosti hrane in prehranske varnosti, zlasti z zagotavljanjem sledljivosti mlečnih izdelkov;

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (vii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii) za izkoriščanje možnosti ekološkega kmetovanja ter varstvo in spodbujanje takega kmetovanja, pa tudi označb porekla, znakov kakovosti in geografskih označb, in

za izkoriščanje možnosti ekološkega kmetovanja ter varstvo in spodbujanje takega kmetovanja, pa tudi označb porekla, znakov kakovosti in geografskih označb in zagotavljanje informacij o posebnih značilnostih mleka in mlečnih izdelkov z zaščiteno označbo porekla (ZOP) ali zaščiteno geografsko označbo (ZGO);

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (viii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(viii) za pospeševanje integrirane pridelave ali drugih okolju prijaznih načinov pridelave.“

(viii) za pospeševanje integrirane pridelave, ki je na evropski ravni priznana in certificirana kot okolju prijazna;

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (viii a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(viii a)             za ozaveščanje o možnostih financiranja, spodbujanje inovacij in podpiranje programov uporabnih raziskav in razvoja, da bi v celoti izkoristili potencial mleka in mlečnih izdelkov, predvsem zato da se ustvarijo izdelki z dodano vrednostjo, ki so privlačnejši za potrošnike; in

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 – točka (c) – podtočka (viii b) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(viiib) za prizadevanja za pravičnejšo porazdelitev dobička iz verige preskrbe s hrano ter za spodbujanje regionalne in lokalne ekonomske dejavnosti s krepitvijo zadružnih struktur in neposredno prodajo mleka in mlečnih izdelkov potrošnikom.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 123 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če se surovo mleko dobavlja iz območij z omejenimi možnostmi (gorska območja, vmesna območja z omejenimi možnostmi,območja z posebnimi naravnimi ovirami), mora kakršen koli prenos zbrane količine na območje, ki nima omejenih možnosti, ali med različnimi vrstami območij z omejenimi možnostmi vnaprej odobriti medpanožna organizacija, katere člana sta posamezni zbiralec in proizvajalec.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126 a – odstavek 2 – točka (c) – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) če celotna količina surovega mleka, o kateri se neka organizacija proizvajalcev pogaja, ne presega:

(c) če za neko organizacijo proizvajalcev:

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126 a – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (i)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) 3,5 % celotne proizvodnje Unije in

(i) količina surovega mleka, o kateri se pogaja, ne presega 3,5 % celotne proizvodnje Unije in

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126 a – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (ii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) 33 % celotne nacionalne proizvodnje katere koli države članice, vključene v taka pogajanja zadevne organizacije proizvajalcev, in

(ii) količina surovega mleka, o kateri se pogaja in je proizvedena v kateri koli državi članici, ne presega 40 % celotne nacionalne proizvodnje te države članice in

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126 a – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (iii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) 33 % celotne združene nacionalne proizvodnje vseh držav članic, vključenih v taka pogajanja zadevne organizacije proizvajalcev;

(iii) količina surovega mleka, o kateri se pogaja in je dobavljena v kateri koli državi članici, ne presega 40 % celotne nacionalne proizvodnje te države članice,

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126a – odstavek 2 – točka (d)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) če zadevni kmetje niso člani nobene druge organizacije proizvajalcev, ki se tudi pogaja o takih pogodbah v njihovem imenu, in

(d) če zadevni kmetje niso člani nobene druge organizacije proizvajalcev, ki se tudi pogaja o takih pogodbah v njihovem imenu. Vendar lahko države članice v ustrezno utemeljenih primerih odstopijo od tega pogoja, če se dva ločena proizvodna obrata nahajata na različnih geografskih območjih, in

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126a – odstavek 2 – točka (e)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) če organizacija proizvajalcev obvesti pristojne organe države članice ali držav članic, v katerih deluje.

(e) če organizacija proizvajalcev pristojne organe države članice ali držav članic, v katerih deluje, obesti o količini surovega mleka, o kateri se pogaja.

Predlog spremembe  48

Proposal for a regulation - amending act

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126 a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Ne glede na točki (ii) in (iii) v odstavku 2(c) lahko v državah članicah, kjer je skupna letna proizvodnja surovega mleka manjša od 500 000 ton, potekajo pogajanja organizacije proizvajalcev, če skupna količina surovega mleka, o kateri se posamezna organizacija proizvajalcev pogaja, ne presega:

 

– 75 % skupne nacionalne proizvodnje katere koli države članice in

 

– 75 % celotne združene nacionalne proizvodnje vseh zadevnih držav članic.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za namene tega člena sklici na organizacije proizvajalcev zajemajo tudi združenja takih organizacij proizvajalcev. Da se zagotovi ustrezno spremljanje teh združenj, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o pogojih za priznanje takih združenj.

3. Za namene tega člena sklici na organizacije proizvajalcev zajemajo tudi združenja takih organizacij proizvajalcev.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 126a – odstavek 5 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Z odstopanjem od odstavkov 2(c)(ii) in (iii), tudi če prag 33 % ni bil presežen, se lahko organ za konkurenco iz drugega pododstavka v posameznem primeru na svojem ozemlju odloči, da organizaciji proizvajalec ne dovoli pogajanj, če meni, da je to potrebno, da se prepreči izključevanje konkurence ali da se preprečijo resne posledice za mala in srednje velika podjetja, ki predelujejo mleko.

5. Z odstopanjem od odstavkov 2(c)(i), (ii) in (iii), tudi če prag 3,5 % ali 40 % ni bil presežen, se lahko organ za konkurenco iz drugega pododstavka v posameznem primeru na svojem ozemlju odloči, da se je treba ponovno ali da se sploh ne sme pogajati za sporazum, ki vključuje organizacijo proizvajalcev, če meni, da je to potrebno, da se prepreči hudo izkrivljanje konkurence ali da se preprečijo resne posledice za mala in srednje velika podjetja, ki predelujejo mleko.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4a (novo)

Uredba (ES) št. 1234/2007

Del II – naslov II – poglavje II – oddelek II b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V poglavju II naslova II dela II se vstavi naslednji oddelek IIb:

 

"Oddelek IIb

 

Priznanje

 

Člen 126b

 

Priznanje organizacij proizvajalcev in njihovih združenj v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

 

1. Države članice priznajo za organizacije proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov vse pravne osebe ali jasno opredeljene dele pravnih oseb, ki zaprosijo za tako priznanje, če te:

 

a) izpolnjujejo zahteve iz člena 122(b) in (c),

 

b) združujejo minimalno število članov in/ali pokrivajo minimalen obseg proizvodnje, ki se lahko trži in ki ga določi zadevna država članica;

 

c) predložijo zadostna dokazila, da lahko primerno izvajajo svoje dejavnosti z vidika trajanja, učinkovitosti in koncentracije ponudbe;

 

d) imajo statut v skladu s točkami (a), (b) in (c).

 

2. Države članice lahko na zahtevo priznajo združenje organizacij proizvajalcev, če zadevna država članica meni, da je združenje sposobno opravljati vse dejavnosti priznane organizacije proizvajalcev in izpolnjuje pogoje iz odstavka 1.

 

3. Države članice lahko odločijo, da se organizacija proizvajalcev, ki je bila priznana pred * na podlagi nacionalne zakonodaje in ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, prizna kot organizacija proizvajalcev v skladu s členom 122(1)(iiia).

 

4. Države članice:

 

(a) se v treh mesecih po vložitvi zahtevka z vsemi ustreznimi dokazili odločijo, ali bodo priznale organizacijo proizvajalcev;

 

(b) v rednih presledkih, ki jih določijo same, izvajajo preglede, da preverijo, ali organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev spoštujejo določbe tega poglavja;

 

(c) v primeru nespoštovanja ali nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz te uredbe naložijo tem organizacijam vrste kazni, ki so jih določile, in po potrebi odločijo, ali jim je treba odvzeti priznanje;

 

(d) Komisiji enkrat letno ter najkasneje do 1. marca sporočijo število odobrenih, zavrnjenih in odvzetih priznanj v predhodnem letu.

 

5. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila, potrebna za izvajanje pogojev za priznanje organizacij proizvajalcev in njihovih združenj, določenih v tem členu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 196b(2).

 

Člen 126c

 

Priznanje medpanožnih organizacij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

 

1. Države članice lahko priznajo medpanožne organizacije v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, ki

 

(a) izpolnjujejo zahteve iz člena 123(4);

 

(b) izvajajo svoje dejavnosti v eni ali več regijah na zadevnem ozemlju;

 

(c) predstavljajo pomemben delež proizvodnje surovega mleka ali predelave ali trženja mlečnih izdelkov;

 

(d) ne sodelujejo pri proizvodnji mleka ali predelavi ali trženju mlečnih izdelkov.

 

2. Države članice se lahko odločijo, da se medpanožna organizacija, ki je bila pred ...* priznana na podlagi nacionalne zakonodaje in ki izpolnjuje pogoje iz tega člena, prizna kot medpanožna organizacija.

 

3. Če države članice izkoristijo možnost za priznanje medpanožne organizacije v skladu z odstavkom 1:

 

(a) se v treh mesecih po vložitvi zahtevka z vsemi ustreznimi dokazili odločijo, ali bodo priznale medpanožno organizacijo;

 

(b) v rednih presledkih, ki jih določijo same, izvajajo preglede, da preverijo, ali medpanožne organizacije spoštujejo pogoje, ki veljajo za njihovo priznanje;

 

(c) v primeru nespoštovanja ali nepravilnosti pri izvajanju ukrepov iz te uredbe naložijo tem organizacijam vrste kazni, ki so jih določile, ter po potrebi odločijo, ali jim je treba odvzeti priznanje;

 

(d) prekličejo priznanje, če:

 

(i) medpanožna organizacija ne izpolnjuje več zahtev in pogojev za priznanje, ki jih določa ta člen;

 

(ii) medpanožna organizacija sodeluje pri kakršnem koli sporazumu, sklepu in usklajenem ravnanju iz člena 177a(4), ne glede na druge kazni, ki jih je treba naložiti v skladu z nacionalnim pravom;

 

(iii) medpanožna organizacija ne izpolnjuje obveznosti o uradnem obveščanju iz člena 177a(2);

 

(e) Komisiji enkrat letno ter najkasneje do 1. marca sporočijo število odobrenih, zavrnjenih in odvzetih priznanj v predhodnem letu.

 

4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila, potrebna za izvajanje pogojev za priznanje medpanožnih organizacij, določenih v tem členu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 196b(2).

 

Člen 126d

 

Za jasno opredelitev ciljev in odgovornosti organizacij proizvajalcev in združenj teh organizacij, kar prispeva k učinkovitosti njihovega delovanja, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 196a, ki določajo:

 

(a) pogoje, pod katerimi ustrezni pristojni organi zagotavljajo upravno pomoč pri mednacionalnem sodelovanju med mednacionalnimi organizacijami ali združenji proizvajalcev, in

 

(b) pravila za možnost odstopanja od odstotkov iz člena 126a(2) točka (c) v primeru nenadne in nepredvidljive spremembe ravni nacionalne proizvodnje, ki bi se z enega leta na drugo zgodila v eni od držav članic, da se organizacijam proizvajalcev omogoči nadaljnje delovanje.

 

___________

 

* Prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

 

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 177a – odstavek 4 – točka (a)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, ki bi lahko povzročili kakršno koli delitev trgov znotraj Unije;

(a) sporazumi, sklepi in usklajeno ravnanje, ki bi lahko povzročili kakršno koli delitev trgov ali ovirali pravilno delovanje notranjega trga Unije;

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 179

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Člen 179 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Člen 179Izvedbena pooblastila za sporazume in usklajena ravnanja

 

 

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi s členi od 176a do 178.“

 

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7a (novo)

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 179 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7a. Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 179aIzvedbena pooblastila za sporazume in usklajeno ravnanje v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

 

 

Komisija lahko sprejme izvedbene akte za vse potrebne ukrepe v zvezi s členom 177a.

 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 196b.”

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Predelovalci surovega mleka pristojnemu nacionalnemu organu vsak mesec prijavijo količine surovega mleka, ki so jim bile dobavljene.

1. Prvi kupec pri pristojnem nacionalnem organu vsak mesec prijavi količinske podatke o značilnostih, količini in povprečni ceni, plačani za surovo mleko, ki mu je bilo dobavljeno, kar omogoča natančno oceno skupne proizvodnje in ponudbe mleka v Uniji ter izboljšuje preglednost v vsej verigi preskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki, kar koristi vsem akterjem v njej.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 e – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Da bi zaščitili pošteno konkurenčno prakso in preprečili izkrivljanje trga, se pred objavo takšnih podatkov, do katere sme priti šele 45 dni po prejetju teh izjav, upošteva njihova poslovna občutljivost.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če država članica sklene, da mora biti vsaka dobava surovega mleka, ki jo kmet zagotovi predelovalcu, zajeta v pisni pogodbi, sklenjeni med strankama, taka pogodba izpolnjuje pogoje iz odstavka 2.

1. Vsaka dobava surovega mleka, ki jo kmet zagotovi predelovalcu, mora biti zajeta v pisni pogodbi, sklenjeni med strankama. Take pogodbe izpolnjujejo pogoje iz odstavka 2.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru, opisanem v prvem pododstavku, zadevna država članica sklene tudi, da mora biti za surovo mleko, ki se dobavi prek enega ali več zbiralcev, vsaka faza dobave zajeta v taki pogodbi, sklenjeni med strankama. V ta namen ,zbiralec‘ pomeni podjetje, ki prevaža surovo mleko od kmeta ali drugega zbiralca do predelovalca surovega mleka ali drugega zbiralca, pri čemer se lastništvo nad surovim mlekom vsakič prenese.

Če se surovo mleko dobavi prek enega ali več zbiralcev, država članica odloči, katera faza dobave je zajeta v taki pogodbi, sklenjeni med strankama. V ta namen ,zbiralec‘ pomeni podjetje, ki prevaža surovo mleko od kmeta ali drugega zbiralca do predelovalca surovega mleka ali drugega zbiralca, pri čemer se lastništvo nad surovim mlekom vsakič prenese.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (i)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) ceno, ki se plača za dobavo in je:

(i) ceno mleka, ki se plača za dobavo, določeno za najmanj eno leto, in je:

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (i) – alinea 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– izračunana s formulo, določeno v pogodbi, in/ali

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (i) – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

spremenljiva le na podlagi dejavnikov, ki so določeni v pogodbi, zlasti razvoja razmer na trgu na podlagi tržnih kazalnikov, dobavljene količine in kakovosti ali sestave dobavljenega surovega mleka;

– spremenljiva le na podlagi dejavnikov, ki so določeni v pogodbi, zlasti razvoja razmer na trgu, drugih tržnih kazalnikov, dobavljene količine in kakovosti ali sestave dobavljenega surovega mleka in/ali;

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (i) – alinea 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– lahko fiksna za določeno količino, za vse dodatne količine pa spremenljiva v skladu z merili po prostem dogovoru, ki so določena v pogodbi,

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (ii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) količino, ki se lahko dobavi in/ali se bo dobavila, ter čas dobave in

(ii) količino surovega mleka, ki se lahko dobavi in/ali se bo dobavila, in čas te dobave,

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (iii)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) trajanje pogodbe, ki lahko vključuje trajanje za nedoločen čas z določbami o odpovedi.

(iii) trajanje pogodbe, ki lahko vključuje trajanje za nedoločen čas z odpovednimi klavzulami ter klavzulami o ponovnem pogajanju,

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (iii a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iii a) pravila za ponovno pogajanje o pogodbi,

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (iii b) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiib) podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih,

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (iii c) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiic) načine zbiranja ali dostave izdelkov,

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (iii d) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiid) značilnosti izdelkov.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 2 – točka (c) – podtočka (iii e) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiie) pravila, ki se uporabljajo v primerih višje sile.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 se pogodba ne zahteva, kadar kmet dobavlja surovo mleko predelovalcu surovega mleka, če je predelovalec zadruga, katere član je kmet in ki ima v statutih določbe s podobnimi učinki, kot so določeni v točkah (a), (b) in (c) odstavka 2.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 se pogodba ne zahteva, kadar kmet dobavlja surovo mleko zadrugi, katere član je in ki ima v statutih ali sporazumih, ki so z njimi povezani ali iz njih izhajajo, določbe s podobnimi učinki, kot so določeni v točkah (a), (b) in (c) odstavka 2.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Stranke se prosto pogajajo o vseh elementih pogodb za dobavo surovega mleka, ki jih sklenejo kmetje, zbiralci ali predelovalci surovega mleka, vključno z elementi, navedenimi v odstavku 2(c).

4. Stranke se prosto pogajajo o vseh elementih pogodb za dobavo surovega mleka, ki jih sklenejo kmetje, zbiralci ali predelovalci surovega mleka, vključno z elementi, navedenimi v odstavku 2(c). Kljub temu lahko države članice ob ustreznem upoštevanju načela subsidiarnosti določijo minimalno trajanaje za te pogodbe.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 185 f – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila enotno uporabo tega člena.“

črtano

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196 a – odstavek 1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

- 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196a – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz te uredbe podelijo za nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

 

1a. Prenos pooblastil iz členov 126a(126) in 185e(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …*. Komisija najkasneje devet mesecev pred koncem tega petletnega obdobja pripravi poročilo o prenesenih pooblastilih. Veljavnost prenesenega pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet najkasneje tri mesece pred zaključkom vsakega obdobja ugovarjata temu podaljšanju .

 

____________

 

* UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196a – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

črtano

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz odstavka 1.

črtano

Institucija, ki je začela notranji postopek odločanja o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter morebitne razloge za preklic.

 

Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedeni odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na poznejši datum, določen v navedeni odločitvi. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196a – odstavek 2a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta prenos pooblastil iz člena 126d in člena 185e(2). S sklepom o preklicu preneha veljati v njem navedeno pooblastilo. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu ali na kasnejši datum, ki je v njem naveden. To ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki že veljajo.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196 a – odstavek 2 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2b. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196 a – odstavek 2 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2c. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 126d in členom 185e(2), začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih, potem ko sta bila uradno obveščena o njem, ne ugovarjata ali če pred iztekom omenjenega roka seznanita Komisijo, da aktu ne bosta ugovarjala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Evropski parlament in Svet lahko vložita ugovor zoper delegirani akt v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

črtano

Če po izteku navedenega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je določen v njem.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet oba obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

 

Če Evropski parlament ali Svet ugovarja zoper delegirani akt, ta akt ne začne veljati. Institucija, ki ugovarja zoper delegirani akt, navede razloge za ugovor.

 

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni akti

Postopek v odboru

Kadar se sprejmejo izvedbeni akti v skladu s to uredbo, Komisiji pomaga odbor iz člena 195 te uredbe, uporablja pa se postopek iz člena [5] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy].“

1. Komisiji pomaga upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov. To je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/20111.

 

___________

 

1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1234/2007

Člen 196 b – odstavek 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/20111.

 

____________

 

1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13

(1)

Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

V letih 2007–2009 je v sektorju mleka in mlečnih izdelkov prišlo do izjemnih dogodkov. Najprej so se zaradi izrednih vremenskih razmer v Oceaniji znatno zmanjšale zaloge, kar je povzročilo hitro in precejšnje povišanje cen. Čeprav so se pozneje svetovne zaloge začele obnavljati, cene pa vračati na običajne ravni, je finančna in gospodarska kriza, ki je sledila, negativno vplivala na proizvajalce mleka in mlečnih izdelkov v EU ter zaostrila nestanovitnost cen. Stroški krme in drugih vložkov so se sprva znatno povišali zaradi višjih cen blaga. Posledično se je povpraševanje v EU in v svetu zmanjšalo, proizvodnja EU pa je ostala stabilna in so zato cene v EU močno padle. Ta izraziti padec cen mleka in mlečnih izdelkov pa se za potrošnike ni v celoti prenesel v nižje cene mleka. Razmere so upočasnile ponoven dvig cen, vpliv nizkih cen na proizvajalce mleka pa se je še povečal.

Oktobra 2009 je bila zaradi teh težkih razmer na trgu mleka ustanovljena skupina na visoki ravni, ki naj bi razpravljala o srednje- in dolgoročni ureditvi sektorja mleka in mlečnih izdelkov po izteku mlečnih kvot leta 2015. Skupina naj bi ob upoštevanju rezultatov pregleda zdravstvenega stanja SKP pripravila regulativni okvir, ki naj bi prispeval k stabilizaciji trga in prihodkov proizvajalcev ter izboljšal preglednost.

Skupina na visoki ravni je pridobila ustne in pisne prispevke glavnih evropskih skupin zainteresiranih strani v dobavni verigi mleka in mlečnih izdelkov, ki predstavljajo kmete, predelovalce mleka, trgovce z mlekom in mlečnimi izdelki, prodajalce na drobno in potrošnike. Prispevke so ji predložili tudi pozvani akademski strokovnjaki, predstavniki tretjih držav, nacionalni organi za konkurenco in službe Komisije. Poleg tega je 26. marca 2010 potekala konferenca zainteresiranih strani za mleko in mlečne izdelke, ki je večjemu številu udeležencev v dobavni verigi omogočila, da predstavijo svoja stališča. Skupina na visoki ravni je 15. junija 2010 predložila poročilo, ki je vsebovalo analizo sedanjega stanja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov ter vrsto priporočil.

Ugotovila je, da se sektorja proizvodnje in predelave mleka in mlečnih izdelkov po državah članicah močno razlikujeta. Poleg tega obstajajo tudi velike razlike med nosilci dejavnosti in vrstami nosilcev dejavnosti po posameznih državah članicah. Stopnja koncentracije ponudbe je pogosto majhna, posledica tega pa je neuravnoteženost pogajalske moči v dobavni verigi med kmeti in mlekarnami. Ta neuravnoteženost lahko povzroči nepoštene trgovinske prakse; zlasti kmetje ob dobavi ne vedo, kakšno ceno bodo dobili za mleko, ker mlekarne ceno pogosto mnogo pozneje določijo na podlagi pridobljene dodane vrednosti, ki je za razliko od drugih ureditev, na primer pri zadrugah, pogosto popolnoma zunaj kmetovega nadzora.

V mlekarnah pa količina dobave v sezoni ni vedno dobro načrtovana. Celo pri mlekarskih zadrugah (ki so v lasti kmetov, ki so lastniki predelovalnih zmogljivosti, s katerimi se predela 58 % surovega mleka v EU) se lahko zgodi, da se ponudba ne prilagaja povpraševanju: kmetje morajo namreč vse mleko dobaviti svoji zadrugi, zadruga pa ga mora v celoti sprejeti.

Težava je tudi pri prenosu cen vzdolž verige, zlasti kar zadeva odkupne cene kmetijskih proizvodov. Po drugi strani pa se ponudba mleka leta 2009 ni odzvala na manjše povpraševanje. V nekaterih večjih državah članicah proizvajalkah so se kmetje na nižje cene odzvali tako, da so proizvedli več kot prejšnje leto.

Predlogi

Pogodbe

Uporaba formalnih pisnih pogodb, sklenjenih pred dobavo, ni zelo razširjena, celo takih pogodb ne, ki bi vsebovale osnovne elemente. Vendar pa bi se z njimi lahko izboljšala ozaveščenost in okrepila odgovornost nosilcev dejavnosti v verigi mleka in mlečnih izdelkov, da bi bolje upoštevali tržne signale, izboljšali prenos cen, ponudbo prilagodili povpraševanju in se izognili nekaterim nepoštenim trgovinskim praksam.

Ker take pogodbe niso urejene z zakonodajo EU, lahko države članice v okviru svojih sistemov pogodbenega prava določijo obvezno uporabo takih pogodb, če pri tem spoštujejo zakonodajo EU ter zlasti pravilno delovanje notranjega trga in skupno ureditev trga. Da bi zagotovili minimalne standarde za te pogodbe, je treba na ravni EU postaviti nekaj osnovnih pogojev za njihovo uporabo, s katerimi bi postavili splošen okvir, hkrati pa ohranili visoko stopnjo prožnosti. Pogodbe bi morale ostati prostovoljne na ravni držav članic, a bi imeli vsi proizvajalci možnost zaprositi za pogodbo, ki je skladna z minimalnimi pogoji iz predloga, če to želijo.

Ker imajo lahko nekatere mlekarske zadruge v statutih ali z njimi povezanimi sporazumi določena pravila s podobnim učinkom, bi jih bilo treba zaradi enostavnosti izvzeti iz zahteve za pogodbe. Da bi zagotovili učinkovitost vsakega takega sistema, pri katerem vmesne strani zbirajo mleko od kmetov za dobavo predelovalcem, je treba sistem enako uporabljati tudi zanje.

Pogajalska moč proizvajalcev

Da bi zagotovili racionalen razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev mleka, je treba okrepiti njihovo pogajalsko moč v odnosu do predelovalcev, kar bi moralo voditi do pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v dobavni verigi. Zato bi bilo treba za uresničitev teh ciljev skupne kmetijske politike sprejeti določbo v skladu s členom 42 in členom 43(2) PDEU, s katero bi se organizacijam proizvajalcev, ki jih sestavljajo proizvajalci mleka in mlečnih izdelkov ali njihova združenja, omogočilo, da se z mlekarno pogajajo o pogodbenih pogojih, vključno s ceno, skupno za del proizvodnje ali vso proizvodnjo svojih članov. Da bi ohranili učinkovito konkurenco na trgu mleka in mlečnih izdelkov, bi morale za to možnost veljati ustrezne količinske omejitve. Take organizacije proizvajalcev bi zato morale biti prav tako upravičene do priznanja v skladu s členom 122 Uredbe (ES) št. 1234/2007. Da bi zagotovili uravnotežen pristop, lahko posredujejo nacionalni organi za konkurenco, če menijo, da je katera od organizacij proizvajalcev postala preveč prevladujoča in da ogroža pošteno konkurenco, tudi če pogajalska moč posamezne organizacije proizvajalcev ni presegla dovoljene odstotne meje iz predloga. To je zlasti pomembno za varovanje malih predelovalcev ter malih in srednjih podjetij.

Medpanožne organizacije

Te organizacije imajo lahko koristno vlogo pri spodbujanju dialoga med udeleženci v dobavni verigi ter pospeševanju najboljše prakse in preglednosti trga. Taka pravila bi bilo treba enako uporabljati v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, skupaj z določbami, ki bi pojasnile položaj takih organizacij v skladu s konkurenčnim pravom, pri čemer pa bi bilo treba zagotoviti, da ne izkrivljajo konkurence ali notranjega trga oziroma da ne vplivajo na dobro delovanje skupne ureditve trga.

Vendar pravila, ki se nanašajo na medpanožne organizacije v sektorju mleka in mlečnih izdelkov, ne bi smela biti tako daljnosežna kot v drugih sektorjih (kot je sektor sadja in zelenjave).

Preglednost

Komisija potrebuje pravočasne informacije o količinah dobavljenega surovega mleka, da bi lahko sledila dogajanju na trgu zlasti v obdobju po odpravi kvot. Člen 192 Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa podlago za izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo. Vendar pa je treba zagotoviti, da predelovalci take informacije redno pošiljajo državam članicam in da se te nato posredujejo v analizo Komisiji. Prenos teh podatkov bo zelo pomemben za oceno proizvodnje mleka v EU, vendar je treba vedno upoštevati njihovo komercialno občutljivost. Višji cilj analize splošne proizvodnje mleka v EU in njegove dobave mora biti spodbujanje vseh udeležencev v dobavni verigi mleka, da se odzivajo na signale trga, kar bo koristilo vsem akterjem vzdolž te verige.

Zaključna ugotovitev

Sektor mleka in mlečnih izdelkov v Evropi bo po izteku kvot leta 2015 doživel velik preobrat. Da bi zagotovili njegovo varno in stabilno prihodnost, je treba izboljšati pogajalsko moč proizvajalcev. To bi morda lahko dosegli z uporabo pogodb in s spodbujanjem proizvajalcev, da se povežejo v organizacije. Ukrepi za izboljšanje preglednosti in celostna analiza podatkov o proizvodnji mleka v EU bi morali napredovati in zamenjati sorazmerno stabilnost, ki je bila nekoč dosežena z upravljanjem dobave. Evropa bi se morala zgledovati po državah, kot je Švica, ki je leta 2009 odpravila kvote, da bi razumela morebitne posledice novega sistema in predvidela vse negativne učinke.


POSTOPEK

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD)

Datum predložitve EP

8.12.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

13.12.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

James Nicholson

1.12.2010

 

 

 

Obravnava v odboru

7.2.2011

15.3.2011

2.5.2011

 

Datum sprejetja

27.6.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Salvatore Caronna, Maria do Céu Patrão Neves, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mara Bizzotto, Ioan Enciu, Oreste Rossi

Datum predložitve

5.7.2011

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov