BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter

12.7.2011 - (KOM(2010)0733 – C7‑0423/2010 – 2010/0353(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Iratxe García Pérez


Procedure : 2010/0353(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0266/2011

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter

(KOM(2010)0733 – C7‑0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0733),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, og artikel 118, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0423/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 5. maj 2011[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0266/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter

om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringerne om vareartikler; "fødevarer" bør være omfattet af forordningen, som det er tilfældet med de nugældende forordninger 509/2006 og 510/2006.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Kvaliteten og alsidigheden af Den Europæiske Unions landbrugsproduktion er en vigtig styrke og konkurrencefordel for EU's producenter og er samtidig en del af EU's levende gastronomiske kulturarv. Denne kulturarv kan vi takke EU's landbrugere og producenter for, som med deres færdigheder og beslutsomhed har opretholdt traditionerne, samtidig med at de har taget hensyn til udviklingen af nye produktionsmetoder og materialer.

(1) Kvaliteten og alsidigheden af Den Europæiske Unions landbrugs-, fiskeri og akvakulturproduktion er en af dens vigtigste styrker, udgør en konkurrencefordel for EU's producenter og yder samtidig et betydeligt bidrag til EU's levende gastronomiske kulturarv. Denne kulturarv kan vi takke EU's landbrugere og producenter for, som med deres færdigheder og beslutsomhed har holdt traditionerne i hævd, samtidig med at de har taget hensyn til udviklingen af nye produktionsmetoder og materialer.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) EU's borgere og forbrugere efterspørger i stigende grad kvalitetsprodukter og traditionelt fremstillede produkter. De ønsker således også at bevare en alsidig landbrugsproduktion i EU. Dette ønske giver sig udslag i efterspørgsel efter landbrugsprodukter og fødevarer med en identificerbar specificitet, især når det gælder geografisk oprindelse.

(2) EU's borgere og forbrugere efterspørger i stigende grad kvalitetsprodukter og traditionelt fremstillede produkter. De ønsker således også at bevare en alsidig landbrugsproduktion, et alsidigt fiskeri og en alsidig akvakultur i EU. Dette ønske giver sig udslag i efterspørgsel efter landbrugsprodukter og fødevarer med specifikke karakteristika, især knyttet til den geografiske oprindelse.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Kvalitetsordninger kan hjælpe producenterne med at blive belønnet for deres bestræbelser på at producere et bredt udvalg af kvalitetsprodukter, hvilket er til gavn for landdistrikternes økonomi. Dette gælder specielt i de mindre gunstigt stillede områder, hvor landbruget tegner sig for en betydelig andel af de økonomiske aktiviteter. På denne måde kan kvalitetsordninger bidrage til og supplere ikke blot politikken for udvikling af landdistrikterne, men også den fælles landbrugspolitiks markeds- og indkomststøtteordninger.

(4) Kvalitetsordninger, hvormed producenterne belønnes for deres bestræbelser på at producere et bredt udvalg af kvalitetsprodukter, kan være til gavn for landdistrikternes økonomi Dette gælder specielt i de mindre gunstigt stillede områder, i bjergområder og de mest fjerntliggende regioner, hvor landbruget tegner sig for en betydelig andel af økonomien og produktionsomkostningerne er høje. På denne måde kan kvalitetsordninger bidrage til og supplere ikke blot politikken for udvikling af landdistrikterne, men også den fælles landbrugspolitiks markeds- og indkomststøtteordninger.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) EU har i nogen tid arbejdet på at forenkle den fælles landbrugspolitiks lovgivningsmæssige rammer. Forenklingsbestræbelserne bør også omfatte de forordninger, der vedrører kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter.

(11) EU har i nogen tid arbejdet på at forenkle den fælles landbrugspolitiks lovgivningsmæssige rammer. Forenklingsbestræbelserne bør også omfatte lovgivningen på området for kvalitetspolitikken for landbrugsprodukter, uden at der derved stilles spørgsmålstegn ved de specifikke karakteristika ved disse produkter, med det formål at reducere producenternes administrative byrde.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 13 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- de bestemmelser i forordning (EF) nr. 1234/2007 og direktiv 2001/110/EF, der vedrører frivillig mærkning.

udgår

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringerne om vareartikler.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Det overordnede mål med at beskytte oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser er at give landbrugerne og producenterne mulighed for at opnå en ordentlig pris, der afspejler produktets kvalitet, og for at give tydelige oplysninger om produkter med specifikke karakteristika, der er knyttet til den geografiske oprindelse, hvilket giver forbrugerne grundlaget for at træffe mere velinformerede købebeslutninger.

(18) Det overordnede mål med at beskytte oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser er at give landbrugerne og producenterne mulighed for at opnå en ordentlig pris, der afspejler et givent produkts og dets produktionsmådes kvalitet og karakteristika, og at give tydelige oplysninger om produkter med specifikke karakteristika, der er knyttet til den geografiske oprindelse, hvilket giver forbrugerne grundlaget for at træffe mere velinformerede købebeslutninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) At sikre ensartet beskyttelse i hele EU af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende beskyttede betegnelser er ligeledes en opgave, som bedst kan udføres på EU-niveau.

(19) At sikre ensartet beskyttelse i hele EU af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende beskyttede betegnelser er en prioriteret opgave, som bedst kan udføres på EU-niveau.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Med et sæt fælles EU-rammebestemmelser for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, som registreres, er det muligt at udvikle disse betegnelser, fordi sådanne bestemmelser i kraft af deres ensartethed sikrer lige konkurrencevilkår for producenter af produkter med sådanne betegnelser og styrker produkternes troværdighed i forbrugernes øjne. Der bør derfor fastsættes bestemmelser for udviklingen af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser på EU-niveau.

(20) Med et sæt fælles EU-rammebestemmelser for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, som registreres, er det muligt at udvikle disse betegnelser, fordi sådanne bestemmelser i kraft af deres ensartethed sikrer lige konkurrencevilkår for producenter af produkter med sådanne betegnelser og styrker produkternes troværdighed i forbrugernes øjne. Der bør derfor fastsættes bestemmelser for udviklingen af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser på EU-niveau og for oprettelsen af mekanismer til ekstern beskyttelse af disse inden for rammerne af WTO, hvorunder det er vigtigt at sikre anerkendelsen af den merværdifaktor, som produkternes kvalitet og deres produktionsmodel udgør.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) I lyset af deres specificitet bør der fastsættes særlige mærkningsregler for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, som kræver, at producenterne anvender de fastlagte EU-symboler eller angivelser på emballagen. Det bør gøres obligatorisk at anvende disse symboler eller angivelser for EU-betegnelser, dels for at gøre forbrugerne bedre bekendt med denne kategori af produkter og de dermed forbundne garantier, dels for at gøre det lettere at genkende disse produkter på markedet og dermed gøre det lettere at føre kontrol med dem. Af hensyn til WTO-kravene bør det være frivilligt at anvende disse symboler og angivelser, når der er tale om geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser med oprindelse i tredjelande.

(28) I lyset af deres specificitet bør der fastsættes særlige mærkningsregler for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, som kræver, at producenterne anvender de fastlagte EU-symboler eller angivelser på emballagen. Det bør gøres obligatorisk at anvende disse symboler eller angivelser for EU-betegnelser, dels for at gøre forbrugerne bedre bekendt med denne kategori af produkter og de dermed forbundne garantier, dels for at gøre det lettere at genkende disse produkter på markedet og dermed gøre det lettere at føre kontrol med dem. Af hensyn til WTO-kravene bør anvendelsen af disse symboler eller angivelser kun autoriseres for geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser med oprindelse i tredjelande i forbindelse med varer, der har gennemgået de procedurer, der er fastsat i afsnit V, kapitel IV, i denne forordning.

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringerne om vareartikler.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) For at sikre, at det kun er betegnelser for ægte traditionelle produkter, der registreres i henhold til ordningen, bør der ses nærmere på, hvilke andre kriterier og betingelser for registrering der bør fastsættes, navnlig hvad angår definitionen af "traditionel", som bør ændres, således at udtrykket kun anvendes for produkter, der har været produceret i en anselig periode. For bedre at kunne beskytte EU's kulinariske arv bør ordningen for garanterede traditionelle specialiteter i højere grad være rettet mod færdigretter og forarbejdede produkter.

(36) For at sikre, at det kun er betegnelser for ægte traditionelle produkter, der registreres i henhold til ordningen, bør der ses nærmere på, hvilke andre kriterier og betingelser for registrering der bør fastsættes, navnlig hvad angår definitionen af "traditionel", som bør ændres, således at udtrykket kun anvendes for produkter, der har været produceret i en anselig periode.

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringerne om vareartikler.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) For ikke at skabe ulige konkurrencevilkår bør alle producenter, også producenter i tredjelande, kunne anvende en registreret betegnelse og i givet fald det EU-symbol, der er knyttet til angivelsen "garanteret traditionel specialitet", forudsat at produktet er i overensstemmelse med den relevante varespecifikation, og den pågældende producent er omfattet af en kontrolordning.

(39) For ikke at skabe ulige konkurrencevilkår bør alle producenter, også producenter i tredjelande, kunne anvende en registreret betegnelse for en garanteret traditionel specialitet, forudsat at produktet er i overensstemmelse med den relevante varespecifikation, og den pågældende producent er omfattet af en kontrolordning. For garanterede traditionelle specialiteter, som er produceret i EU, bør EU-symbolet fremgå af mærket og ledsages af angivelsen "garanteret traditionel specialitet".

Begrundelse

Med henblik på at øge forbrugerbevidstheden og sikre, at de europæiske forbrugere genkender og skelner mellem de ægte kvalitetsmærker og de adskillige kvalitetserklæringer, som visse produkter er forsynet med uden kontrol, bør anvendelsen af EU's symboler gøres obligatorisk, så forbrugerne hurtigere kan gøre sig bekendt med dem.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a) Der skal etableres en procedure for udskiftning af betegnelser, der er registreret uden forbehold i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 509/2006, med betegnelser der kan registreres og automatisk opføres i registret med betegnelsesforbehold.

Begrundelse

GTS-registret indeholder på nuværende tidspunkt betegnelser registreret, uden at betegnelsen er forbeholdt, som det er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 509/2006. På baggrund af de bestemmelser, der kun gør det muligt fortsat at anvende disse betegnelser under betingelserne i forordning (EF) nr. 509/2006 frem til den 31. december 2017, skal der indføres en procedure for at give mulighed for, at GTS, som registreres uden reservation af betegnelsen, kan registreres og automatisk tilføjes registret, som der henvises til i artikel 25 i den nye forordning.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) Der bør være en klar skillelinje mellem de obligatoriske handelsnormer, som er omfattet af lovgivningen om den fælles markedsordning, og de fakultative kvalitetsudtryk, som bør inkluderes i kvalitetsordningernes struktur. De fakultative kvalitetsudtryk bør fortsat bidrage til at realisere målene for handelsnormerne og bør derfor være begrænset til at omfatte de produkter, der er opført i traktatens bilag I.

udgår

Begrundelse

De specifikke bestemmelser vedrørende fakultative forbeholdte udtryk og alle artikler og betragtninger vedrørende disse udtryk og handelsnormer samt bilag II flyttes til forslaget til forordning om handelsnormer (2010/0354 COD) med det formål at integrere alle fakultative forbeholdte udtryk i fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) Af hensyn til formålet med denne forordning og af klarhedshensyn bør de allerede eksisterende fakultative kvalitetsudtryk være omfattet af denne forordning.

udgår

Begrundelse

De specifikke bestemmelser vedrørende fakultative forbeholdte udtryk og alle artikler og betragtninger vedrørende disse udtryk og handelsnormer samt bilag II flyttes til forslaget til forordning om handelsnormer (2010/0354 COD) med det formål at integrere alle fakultative forbeholdte udtryk i fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a) Der skal etablere et sekundært kvalitetssystem baseret på merværdiskabende kvalitetsudtryk, som kan formidles på det indre marked og som finder anvendelse på frivillig basis. Disse fakultative kvalitetsudtryk bør henvise til særlige karakteristika ved produktet, landbrugsmetoden eller forarbejdningsmåden. Det fakultative kvalitetsudtryk "bjerglandbrugsprodukt" har til dato opfyldt betingelserne og vil bringe merværdi til produktet, når det markedsføres.

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringerne vedrørende fastsættelse af de "fakultative kvalitetsudtryk".

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57) Den rolle, som sammenslutninger spiller, bør præciseres og anerkendes. Sammenslutninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med ansøgninger om registrering oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, også når det gælder ændringer af varespecifikationer og annulleringsansøgninger. Sammenslutninger kan også udarbejde tiltag til overvågning af, at beskyttelsen af registrerede betegnelser håndhæves, at produktionen foregår i overensstemmelse med varespecifikationen, og at der informeres om og iværksættes salgsfremstød for registrerede betegnelser, og generelt ethvert tiltag, der har til formål at højne værdien af den registrerede betegnelse og gøre kvalitetsordningen mere effektiv. Disse aktiviteter bør på ingen måde fremme eller tilskynde til konkurrencehæmmende adfærd som omhandlet i traktatens artikel 101 og 102.

(57) Den rolle, som sammenslutninger spiller, bør præciseres og anerkendes. Sammenslutninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med ansøgninger om registrering oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og garanterede traditionelle specialiteter, også når det gælder ændringer af varespecifikationer og annulleringsansøgninger. Sammenslutninger kan også udarbejde tiltag til overvågning af, at beskyttelsen af registrerede betegnelser håndhæves, at produktionen foregår i overensstemmelse med varespecifikationen, og at der informeres om og iværksættes salgsfremstød for registrerede betegnelser, og generelt ethvert tiltag, der har til formål at højne værdien af den registrerede betegnelse og gøre kvalitetsordningen mere effektiv. Endvidere skal de føre tilsyn med produktets position på markedet og regulere denne position efter fastsatte regler. Disse aktiviteter bør på ingen måde fremme eller tilskynde til konkurrencehæmmende adfærd som omhandlet i traktatens artikel 101 og 102.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(61a) Med hensyn til grænseoverskridende kvalitetsprodukter bør den fælles registreringsprocedure for beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske angivelser og garanteret traditionelle specialiteter forenkles.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62) Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatens artikel 290 for at udbygge eller ændre visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning. Det bør fastsættes, i forbindelse med hvilke elementer denne beføjelse kan udøves, og hvilke betingelser der gælder for delegationen.

(62) For at sikre, at den i denne forordning fastsatte ordning kan fungere efter hensigten, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten tillægges Kommissionen i forbindelse med udbygning eller ændring af visse ikke-væsentlige elementer i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør under forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sikre, at relevante dokumenter fremsendes samtidigt og rettidigt til Europa-Parlamentet og Rådet på hensigtsmæssig vis.

Begrundelse

Afspejler den fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter mellem institutionerne.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62a) Med henblik på at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning, skal Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at oprette og opdatere et register over beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS), fastlægge registrets form og indhold og metoden til offentliggørelse af produktcertificeringsorganernes navn og adresse, offentliggøre listen over produktbetegnelser, for hvilke der til Kommissionen er indgivet registreringsansøgninger, sørge for offentliggørelse i EUT af visse dokumenter, træffe afgørelse om at afvise ansøgninger, der ikke opfylder betingelserne, registrere betegnelser der ikke er genstand for indsigelser, og tillade eller forbyde ændringer af varespecifikationer, såfremt de er beskedne.

Begrundelse

Der er tilfælde, hvor Kommissionen skal kunne træffe foranstaltninger uden assistance fra Komitéen.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 63

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63) For at sikre, at denne forordning anvendes ensartet i alle medlemsstaterne, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 291. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat bør Kommissionen vedtage disse gennemførelsesretsakter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXXX om ...36 -

(63) Gennemførelsesbestemmelser, der vedrører forlængelse af visse overgangsperioder, beskyttelse af GTS, anvendelse af fakultative kvalitetsudtryk, beslutning om registrering af betegnelser når der ikke er opnået enighed i Komitéen for Landbrugsprodukters Kvalitet samt slettelse af registrerede BOB, BGB og GTS, skal udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.

 

______________

 

1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Begrundelse

I overensstemmelse med skabelonerne til artikler om gennemførelsesbestemmelser.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning har til formål at hjælpe producenter af landbrugsprodukter med at informere køberne og forbrugerne om produkternes karakteristika og landbrugsmæssige kvaliteter, idet det sikres, at:

1. Denne forordning har til formål at hjælpe producenter af landbrugsprodukter og fødevarer med at informere køberne og forbrugerne om produkternes karakteristika og landbrugsmæssige kvaliteter og dermed sikre, at:

Begrundelse

Det skal gøres tydeligt, at fødevarer også er omfattede af forordningen, som det allerede er tilfældet med de nugældende forordninger 509/2006 og 510/2006.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltningerne i denne forordning har til formål at fremme landbrugs- og forarbejdningsaktiviteter og produktionsmetoder, der er forbundet med kvalitetsprodukter, hvilket vil bidrage til at realisere politikken for udvikling af landdistrikterne.

Foranstaltningerne i denne forordning har til formål at fremme landbrugs-, akvakultur- og forarbejdningsaktiviteter og driftssystemer, der er forbundet med kvalitetsprodukter, hvilket vil bidrage til at realisere målene for politikken for udvikling af landdistrikterne med særlig fokus på områder, hvor landbrugssektoren har en fremtrædende økonomisk betydning, især i ugunstigt stillede områder.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved denne forordning oprettes der "kvalitetsordninger", som udgør grundlaget for identifikation og – i de tilfælde, hvor det er nødvendigt - beskyttelse af betegnelser og udtryk, der viser eller beskriver, at landbrugsproduktet har:

2. Ved denne forordning oprettes der "kvalitetsordninger", som udgør grundlaget for identifikation og – i de tilfælde, hvor det er nødvendigt beskyttelse af betegnelser og udtryk, der viser eller beskriver, at landbrugs-, fiskeri- og akvakulturproduktet har:

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kvalitetsordningerne i denne forordnings afsnit III gælder dog ikke for uforarbejdede landbrugsprodukter.

udgår

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at de produkter, der er omfattet af denne forordning, er tæt knyttet til landbrugsprodukter eller til erhvervslivet i landdistrikterne, kan Kommissionen ændre forordningens bilag I ved hjælp af delegerede retsakter.

For at sikre, at de produkter, der er omfattet af denne forordning, er tæt knyttet til landbrugsprodukter eller til erhvervslivet i landdistrikterne, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 53, som supplement til bilag I til denne forordning.

Begrundelse

Der opnås hermed mere klarhed vedrørende Kommissionens beføjelser til at tilføje nye varer henhørende under bilag I.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning gælder ikke for vinavlsprodukter, bortset fra vineddike, eller for spiritus eller aromatiserede vine.

2. Denne forordning gælder ikke for vinavlsprodukter, bortset fra vineddike og druesaft, for spiritus eller aromatiserede vine.

Begrundelse

Druesaft er som beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse ikke omfattet af hverken fusionsmarkedsordningen eller forordning 510/2006, hvilket denne ændring søger at råde bod på.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. enhver organisation, uanset retlig status, hvis medlemmer hovedsagelig er producenter eller forarbejdningsvirksomheder, der arbejder med samme produkt

2. enhver organisation, uanset retlig status, hvis medlemmer hovedsagelig er operatører, som producerer, forarbejder eller både producerer og forarbejder samme produkt

 

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "traditionel": påvist brug på det indenlandske marked i en periode, der er lang nok til, at produktet er videreført af en ny generation; denne periode skal svare til det, der almindeligvis betragtes som to generationer, dvs. mindst 50 år

3) "traditionel": påvist brug på det indenlandske marked i en periode, der er lang nok til, at produktet er videreført af en ny generation; denne periode skal svare til det, der almindeligvis betragtes som to generationer, dvs. mindst 50 år. Kommissionen opstiller dog ved delegerede retsakter betingelserne for bevilling af undtagelse i tilfælde af gamle produkter og opskrifter, der er blevet taget i brug igen for nylig. I disse tilfælde vil perioden være den, der tildeles til en generation, dvs. mindst 25 år.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Betingelser og beskrivelser af produkter, der allerede indgår i "artsbetegnelserne", gøres tydelige med tilføjelse på en liste.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) "produktionstrin": enten fremstilling, forarbejdning eller behandling.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 3 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b) "forarbejdede produkter": samme betydning som i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004, artikel 2, stk. 1, litra o)*.

 

______________

 

* EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) hvis produktionstrin alle har fundet sted i samme afgrænsede geografiske område

iii) hvis produktionstrin, jf. definitionen i artikel 3, nr. 6a, alle har fundet sted i samme afgrænsede geografiske område

 

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) som for mindst ét produktionstrins vedkommende er fremstillet i det afgrænsede geografiske område.

iii) som for mindst ét produktionstrins vedkommende, som er afgørende for opfyldelse af betingelserne under ii), er fremstillet i det afgrænsede geografiske område.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at kunne tage hensyn til de særlige forhold, der gælder for visse sektorer eller områder, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter vedtage restriktive bestemmelser eller undtagelsesbestemmelser, for så vidt angår de produktionstrin, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område, eller råvarernes oprindelse.

3. For at kunne tage hensyn til de særlige forhold, der gælder for visse sektorer eller områder, tillægges Kommissionen beføjelser til efter forslag fra den ansøgende sammenslutning at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 53 vedrørende undtagelser fra denne forordning, for så vidt angår

 

specifikke produktionstrin, som nødvendigvis skal finde sted i det afgrænsede geografiske område, eller

 

– lokalisering af visse produktionstrin i det afgrænsede geografiske område, eller

 

– råvarernes oprindelse.

 

Disse undtagelsesbestemmelser tager med udgangspunkt i objektive kriterier hensyn til kvalitet, brug, anerkendt ekspertise, naturlige faktorer og udviklingen af ugunstigt stillede områder.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Med henblik på at sikre at forbrugerne bliver ordentligt informeret i forbindelse med produkter med beskyttet geografisk betegnelse, skal landbrugsproduktets oprindelsessted som minimum specificeres i de tilfælde, hvor oprindelsesstedet ikke er identisk med det sted, hvor forarbejdningen har fundet sted.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Navne, der er blevet artsbetegnelser, må ikke registreres som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser.

1. Navne, der er blevet artsbetegnelser, må ikke registreres som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser. Ved bestemmelsen af, hvorvidt en betegnelse er blevet en artsbetegnelse, tages oversættelsen af betegnelsen til hvert af de officielle sprog i EU i betragtning.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er tilladt at registrere en betegnelse, som er helt eller delvis identisk med en betegnelse, der allerede er opført i det register, der er oprettet i henhold til artikel 11, hvis der i praksis tydeligt kan skelnes mellem betingelserne for brug og præsentation af den senere registrerede enslydende betegnelse og den allerede registrerede, således at forbrugerne ikke vildledes.

3. Det er ikke tilladt at registrere en betegnelse, som er helt eller delvis identisk med en betegnelse, der allerede er opført i det register, der er oprettet i henhold til artikel 11, medmindre der i praksis tydeligt kan skelnes mellem betingelserne for lokal og traditionel brug og præsentation af den senere registrerede enslydende betegnelse og den allerede registrerede, således at forbrugerne ikke forledes til at tro, at produkterne stammer fra et andet territorium, heller ikke selv om betegnelsen er præcis, for så vidt angår de pågældende landbrugs- eller fødevarers faktiske oprindelsesterritorium, -region eller -sted.

Begrundelse

Denne ændring sigter mod at skabe mere sammenhæng med fusionsmarkedsordningen (vin). Den er i overensstemmelse med udvidelsen af beskyttelsesbestemmelserne for vin i WTO's TRIPs-aftale.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en beskrivelse af det pågældende produkt med angivelse af eventuelle råvarer og af produktets vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske karakteristika

b) en beskrivelse af det pågældende produkt med angivelse af eventuelle råvarer såvel som af produktets vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske karakteristika

Begrundelse

Det er vigtigt i denne forbindelse at fastholde de nuværende bestemmelser i forordning 510/2006, der tager hensyn til de forskelle, som findes mellem produkter med geografisk betegnelse, hvad angår de karakteristika, der analyseres.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) bevis for, at produktet har oprindelse i det afgrænsede geografiske område, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra a) eller b)

d) bevis for, at produktet har oprindelse i det afgrænsede geografiske område, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra a) eller b), og artikel 5, stk. 3.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) en beskrivelse af, hvordan produktet fremstilles, og af de autentiske og uændrede lokale metoder og eventuelt oplysninger om emballering, hvis den ansøgende sammenslutning har besluttet, at emballering skal finde sted inden for det afgrænsede geografiske område med den begrundelse, at dette bidrager til at bevare produktets kvalitet eller sikre dets oprindelse eller sikre, at der føres kontrol

e) en beskrivelse af, hvordan produktet fremstilles og, hvis det er hensigtsmæssigt, af de autentiske og uændrede lokale metoder og oplysninger om emballering, hvis den ansøgende sammenslutning har besluttet, at emballering skal finde sted inden for det afgrænsede geografiske område med den begrundelse, at dette bidrager til at bevare produktets kvalitet eller sikre dets oprindelse eller sikre, at der føres kontrol

Begrundelse

Dette skaber større juridisk klarhed i teksten.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. For at bidrage til at sikre produkternes kvalitet og gode image kan varespecifikationen indeholde specifikke krav, der har til formål at beskytte produktionsområdets naturlige ressourcer eller landskab eller forbedre velfærden for husdyr.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) bevis for, at den ansøgende sammenslutning som omhandlet i artikel 46 er repræsentativ for vareproducenterne;

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne har mulighed for at yde en betegnelse midlertidig national beskyttelse i henhold til denne forordning med virkning fra den dato, hvor der indgives en ansøgning til Kommissionen.

Medlemsstaterne har mulighed for at yde en betegnelse midlertidig national beskyttelse eller tillade en ændring af produktspecifikationen i henhold til denne forordning med virkning fra den dato, hvor der indgives en ansøgning til Kommissionen.

Begrundelse

En national overgangsperiode bør være til rådighed til at dække ikke blot registrering af en ny beskytte oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, men ligeledes anmodning om ændring af specifikationen af en af disse betegnelser. Dette vil sikre status quo på dette område.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) indeholder oplysninger, som viser, at den betegnelse, som der ansøges om registrering af, er en artsbetegnelse.

d) indeholder oplysninger, som viser, at den betegnelse eller den oversættelse af betegnelsen til et af EU's officielle sprog, som der ansøges om registrering af, er en artsbetegnelse.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) viser, at kravene i artikel 7, stk. 1, litra e), ikke er overholdt.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter og uden bistand fra den komité, der er nævnt i artikel 54, fastsætte, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde.

3. Kommissionen kan, uden at artikel 54 finder anvendelse, vedtage gennemførelsesretsakter for, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde. Registret indeholder som minimum enhedsdokumentet, varespecifikationen og Kommissionens godkendelse.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører et produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende varespecifikation.

1. Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører et produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende varespecifikation og kontrolplan.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Er der tale om et produkt med oprindelse i EU, som markedsføres under en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, der er registreret efter procedurerne i denne forordning, skal udtrykkene "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografisk betegnelse" eller de dertil knyttede EU-symboler anføres på mærkningen. De dertil svarende forkortelser "BOB" eller "BGB" må ligeledes anføres på mærkningen.

3. Er der tale om et produkt med oprindelse i EU, som markedsføres under en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, der er registreret efter procedurerne i denne forordning, skal de dertil knyttede EU-symboler anføres på mærkningen. Endvidere skal den registrerede betegnelse for produktet anføres umiddelbart før udtrykkene "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografisk betegnelse" eller de dertil svarende forkortelser "BOB" eller "BGB".

 

3a. Endvidere kan følgende også anføres på mærkningen: afbildning af det geografiske oprindelsesområde som omhandlet i artikel 5 og tekst, grafik eller symboler, der henviser til medlemsstaten og/eller regionen, hvori det geografiske oprindelsesområde er beliggende.

 

3b. Medmindre andet er fastsat i direktiv 2000/13/EF kan de kollektive geografiske varemærker omfattet af artikel 15 i direktiv 2008/95/EF anvendes på mærkninger sammen med den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Er der tale om produkter med oprindelse i tredjelande, som markedsføres under en betegnelse, der er opført i registret, kan de angivelser, der er omhandlet i stk. 3, og de dertil knyttede EU-symboler også anføres på mærkningen.

4. Er der tale om produkter med oprindelse i tredjelande, som markedsføres under en betegnelse, der er opført i registret i overensstemmelse med denne forordnings afsnit V, kapitel IV, kan de angivelser, der er omhandlet i stk. 3, og de dertil knyttede EU-symboler også anføres på mærkningen.

Begrundelse

Kun produkter fra tredjelande og EU-lande, der har været underkastet den undersøgelsesprocedure, der er indeholdt i denne forordning ("gensidighed"), bør have ret til at være mærket med de samme symboler og betegnelser.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller for så vidt anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, hvis disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller hvis anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses anseelse, herunder hvis produkterne anvendes som ingredienser

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning" eller tilsvarende

b) enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning" eller tilsvarende, herunder hvis produktet anvendes som ingrediens

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige administrative og juridiske foranstaltninger til at hindre eller standse ulovlig anvendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som omhandlet i stk. 1, bl.a. på anmodning af producentsammenslutninger, jf. artikel 42, stk. 1, litra a).

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige administrative og juridiske foranstaltninger til at hindre eller standse ulovlig anvendelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som omhandlet i stk. 1, der fremstilles eller markedsføres i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Til dette formål udpeger medlemsstaterne de myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af de administrative foranstaltninger vedrørende BOB, BGB og GTS i overensstemmelse med de procedurer, der fastlægges af hver enkelt medlemsstat. Disse myndigheder er objektive og upartiske. De tildeles endvidere personale og ressourcer i et omfang, der står mål med disse målsætninger.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at forhindre markedsføring i EU eller eksport til tredjelande af produkter, der ikke er mærket i overensstemmelse med denne forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 53 til fastsættelse af, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal gennemføre i denne henseende.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse er registreret i henhold til denne forordning, gives der afslag på ansøgninger om registrering af et varemærke, hvis anvendelsen af dette varemærke er i strid med artikel 13, og hvis det vedrører samme type produkt, når ansøgningen om registrering af varemærket indgives efter den dato, hvor ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er indgivet til Kommissionen.

1. Når en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse er registreret i henhold til denne forordning, gives der afslag på ansøgninger om registrering af et varemærke, hvis anvendelsen af dette varemærke er i strid med artikel 13, når ansøgningen indgives efter den dato, hvor ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er indgivet til den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Et varemærke, hvis anvendelse er i strid med artikel 13, og som der i god tro er indgivet ansøgning for, som er registreret, eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på EU's område før den dato, hvor ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er indgivet til Kommissionen, kan fortsat anvendes eller fornys for det pågældende produkt uanset registreringen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller at rettighederne dertil ikke er fortabt af grunde, der er anført i forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar om EF-varemærker eller i direktiv 2008/95/EF, jf. dog artikel 6, stk. 4. I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker.

2. Et varemærke, hvis anvendelse er i strid med artikel 13, og som der i god tro er indgivet ansøgning for, som er registreret, eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på EU's område før den dato, hvor ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er indgivet til den berørte medlemsstat, kan fortsat anvendes eller fornys for det pågældende produkt uanset registreringen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller at rettighederne dertil ikke er fortabt af grunde, der er anført i forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar om EF-varemærker eller i direktiv 2008/95/EF, jf. dog artikel 6, stk. 4. I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker, hvis produktet, der bærer det varemærke, som ville være i strid med artikel 13, er fremstillet i overensstemmelse med specifikationen og er omfattet af kontrolordningen.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For produkter med oprindelse i en medlemsstat eller et tredjeland, bortset fra ansøgerlandet, hvis betegnelse består af eller indeholder en betegnelse, der er i strid med artikel 13, stk. 1, er det, uden at dette berører artikel 14, fortsat tilladt at anvende den beskyttede betegnelse i en overgangsperiode på op til fem år, dog kun hvis det af en indsigelse, der er antaget i henhold til artikel 48, fremgår, at:

1. For produkter med oprindelse i en medlemsstat eller et tredjeland, bortset fra ansøgerlandet, hvis betegnelse består af eller indeholder en betegnelse, der er i strid med artikel 13, stk. 1, er det, uden at dette berører artikel 14, fortsat tilladt at anvende den betegnelse, som den blev markedsført under, i en overgangsperiode på op til fem år, dog kun hvis det af en indsigelse, der er antaget i henhold til artikel 48, fremgår, at:

Begrundelse

"En betegnelse, der er i strid med artikel 13, stk.1," er ikke nødvendigvis ensbetydende med anvendelsen af en beskyttet betegnelse som sådan, men en deformation heraf eller en henvisning dertil.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. En overgangsperiode kan også fastsættes for virksomheder etableret i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor det geografiske område er beliggende, forudsat at de pågældende virksomheder lovligt har markedsført de pågældende produkter ved hjælp af de pågældende betegnelser uafbrudt i mindst fem år forud for datoen for offentliggørelsen som angivet i artikel 47, stk. 2, og har påpeget dette i den nationale indsigelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 46, stk. 3, eller Fællesskabet indsigelsesprocedure omhandlet i artikel 48, stk. 1. Ovennævnte overgangsperiode i dette stykke må ikke overstige fem år.

Begrundelse

Denne ændring omfatter de nuværende bestemmelser i artikel 13, stk. 3, andet afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006, som bevilger en overgangsperiode til virksomheder beliggende i den ansøgende medlemsstat, der har foretaget en gyldig indsigelse mod ansøgningen i løbet af den indenlandske høringsfase, og som ønsker at have tid til at foretage de nødvendige tilpasninger for at tage hensyn til, at den betegnelse, hvis registrering de var imod, er blevet beskyttet.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der oprettes en ordning for garanterede traditionelle specialiteter for at hjælpe producenter af traditionelle produkter med at markedsføre disse produkter og informere forbrugerne om produkternes værdiforøgende egenskaber.

Der oprettes en ordning for garanterede traditionelle specialiteter for at sikre og fremme traditionelle produktionsmetoder og opskrifter ved at hjælpe producenter af traditionelle produkter med at markedsføre disse produkter og informere forbrugerne om deres traditionelle opskrifter og produkters værdiforøgende egenskaber.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En betegnelse kan registreres som en garanteret traditionel specialitet, hvis den beskriver et bestemt forarbejdet produkt, som:

1. En betegnelse kan registreres som en garanteret traditionel specialitet, hvis den beskriver et bestemt produkt eller en bestemt fødevare, som:

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) er resultatet af en produktionsmåde og en sammensætning, som svarer til den traditionelle praksis for det pågældende produkt, og

a) er resultatet af en produktionsmåde og/eller forarbejdning eller en sammensætning, som svarer til den traditionelle praksis for det pågældende produkt eller den pågældende fødevare, eller

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) give udtryk for produktets traditionelle karakter.

b) give udtryk for produktets traditionelle karakter eller særkende.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) omfanget af ansøgningen om anerkendelse som en garanteret traditionel specialitet

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en beskrivelse af produktet, herunder de vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske karakteristika, som viser produktets specificitet

b) en beskrivelse af produktet, herunder, hvis det er hensigtsmæssigt, de vigtigste fysiske, kemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske karakteristika, som viser produktets specificitet

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En betegnelse, der er registreret som garanteret traditionel specialitet, kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører et produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende varespecifikation.

1. En betegnelse, der er registreret som garanteret traditionel specialitet, kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører et produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende varespecifikation og dens kontrolplan.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Er der tale om produkter med oprindelse i EU, der markedsføres som en garanteret traditionel specialitet, der er registreret i henhold til denne forordning, skal mærkningen indeholde det symbol, der er nævnt i stk. 2, jf. dog stk. 4.

3. Er der tale om produkter med oprindelse i EU, der markedsføres som en garanteret traditionel specialitet, der er registreret i henhold til denne forordning, skal mærkningen indeholde det symbol, der er nævnt i stk. 2, jf. dog stk. 4. Endvidere skal betegnelsen for produktet anføres umiddelbart før udtrykket "garanteret traditionel specialitet" eller den tilsvarende forkortelse "GTS".

Det er valgfrit at anvende symbolet på garanterede traditionelle specialiteter, der produceres uden for EU.

Det er valgfrit at anvende symbolet på garanterede traditionelle specialiteter, der produceres uden for EU.

Symbolet i stk. 2 kan suppleres eller erstattes med angivelsen "garanteret traditionel specialitet".

 

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Betegnelser, der er registreret i overensstemmelse med kravene i artikel 1, stk. 1, første afsnit, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006, herunder betegnelser, der er registreret på grundlag af ansøgninger som omhandlet i artikel 55, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning, kan anvendes indtil den 31. december 2017 på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 509/2006.

2. Betegnelser, der er registreret i overensstemmelse med kravene i artikel 1, stk. 1, første afsnit, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006, herunder betegnelser, der er registreret på grundlag af ansøgninger som omhandlet i artikel 55, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning, kan anvendes indtil den 31. december 2017 på de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 509/2006, medmindre medlemsstaterne anvender den i stk. 2a omhandlede procedure.

 

2a. Senest den 31. december 2016 skal medlemsstaterne indsende en oversigt til Kommissionen over de garanterede traditionelle specialiteter, som er registreret i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 509/2006, og som overholder denne forordning. Betegnelserne for de garanterede traditionelle specialiteter kan tilpasses, så de overholder artikel 18, stk. 2, litra b).

 

Kommissionen offentliggør den samlede oversigt i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Enhver indsigelse, jf. artikel 48 og 49, indgives til Kommissionen inden for to måneder efter datoen for denne offentliggørelse.

 

Efter afslutning af proceduren tilpasser Kommissionen i hensigtsmæssigt omfang indholdet i det i artikel 22 omhandlede register. De tilhørende specifikationer er de i artikel 19 omhandlede specifikationer.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der oprettes en ordning for fakultative kvalitetsudtryk for at hjælpe producenter af landbrugsprodukter med værdiforøgende karakteristika og egenskaber med at gøre opmærksom på disse karakteristika og egenskaber på det indre marked og ikke mindst for at støtte og supplere de specifikke handelsnormer.

Der oprettes en ordning for fakultative kvalitetsudtryk for at hjælpe producenter af landbrugsprodukter med værdiforøgende karakteristika og egenskaber med at gøre opmærksom på disse karakteristika og egenskaber på det indre marked.

Begrundelse

De specifikke bestemmelser vedrørende fakultative forbeholdte udtryk og alle artikler og betragtninger vedrørende disse udtryk og handelsnormer samt bilag II flyttes til forslaget til forordning om handelsnormer (2010/0354 COD) med det formål at integrere alle fakultative forbeholdte udtryk i fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De medlemsstater, som allerede benytter fakultative udtryk, har ret til at bibeholde mere restriktive nationale foranstaltninger.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Eksisterende fakultative kvalitetsudtryk

 

1. De fakultative kvalitetsudtryk, der er omfattet af denne ordning på datoen for denne forordnings ikrafttræden, er opført i forordningens bilag II sammen med de retsakter, der fastsætter vilkårene og betingelserne for at anvende disse udtryk.

 

2. De fakultative kvalitetsudtryk, der er nævnt i stk. 1, gælder indtil de ændres eller annulleres efter proceduren i artikel 28.

 

Begrundelse

De specifikke bestemmelser vedrørende fakultative forbeholdte udtryk og alle artikler og betragtninger vedrørende disse udtryk og handelsnormer samt bilag II flyttes til forslaget til forordning om handelsnormer (2010/0354 COD) med det formål at integrere alle fakultative forbeholdte udtryk i fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Forbehold, ændring eller annullering

 

For at tage hensyn til forbrugernes forventninger, den videnskabelige og tekniske udvikling, markedssituationen og udviklingen i handelsnormerne og de internationale normer kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter:

 

a) fastlægge nye fakultative kvalitetsudtryk, idet den fastsætter betingelserne for deres anvendelse

 

b) ændre betingelserne for anvendelsen af fakultative kvalitetsudtryk eller

 

c) annullere fakultative kvalitetsudtryk.

 

Begrundelse

Disse elementer er vigtige bestanddele i EU's politik til forbedring af landbrugsvarernes kvalitet. Det er nødvendigt, at standardlovgivningsproceduren følges ved ændring af denne forordning med henblik på at fastsætte nye fakultative udtryk (f.eks. "produkter fra bjergproduktion") eller annullere et fakultativt udtryk.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29a

 

Bjergprodukter

 

1. Udtrykket "bjergprodukt" oprettes. Dette udtryk kan kun anvendes til at beskrive de produkter beregnet til konsum, der fremgår af listen i bilag I til traktaten, hvis råvarer stammer fra bjergområder. For at udtrykket må anvendes i forbindelse med forarbejdede produkter gælder desuden, at forarbejdningen også skal foregå i bjergområder eller under visse omstændigheder i områder tæt på bjerge.

 

2. I denne artikel forstås ved "bjergområder" inden for EU områder i den betydning, der fremgår af forordning (EF) nr. 1257/1999, artikel 18, stk. 1.

 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 52 vedrørende fastsættelsen af produktionsmetoder og andre kriterier, der er relevante for anvendelsen af dette fakultative kvalitetsudtryk. Kommissionen tager ved vedtagelsen af sådanne retsakter gode landbrugsmetoder, der er forenelige med nødvendigheden af miljøbeskyttelse og naturbevarelse, i betragtning, især i form af bæredygtigt landbrug.

 

For så vidt angår produkter fra tredjelande, inkluderer "bjergområder" områder, som opfylder kriterier, der svarer til kriterierne i artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1257/1999.

 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 53, som fastsætter undtagelser fra de i stk. 1 omhandlede anvendelsesbetingelser i behørigt begrundede tilfælde og for at tage højde for naturlige restriktioner, der påvirker landbrugsproduktionen i bjergområder.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 53, som fastsætter retningslinjer for at forhindre, at udtrykket "bjerg" eller lignende udtryk, som kan formodes at vildlede forbrugerne, anvendes i forbindelse med mærkning af produkter, som ikke er i overensstemmelse med denne artikel.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29 b

 

Produkt fra ølandbrug

 

Kommissionen skal senest den 30. september 2012 fremlægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende hensigtsmæssigheden af et nyt udtryk, "produkt fra ølandbrug". Dette udtryk kan kun anvendes til at beskrive de produkter beregnet til konsum, der fremgår af listen i bilag I til traktaten, hvis råvarer stammer fra øer. For at udtrykket må anvendes i forbindelse med forarbejdede produkter gælder desuden, at forarbejdningen også skal foregå på øer i tilfælde, hvor dette i væsentlig grad influerer på slutproduktets særlige kendetegn.

 

Rapporten skal om fornødent vedlægges hensigtsmæssige lovforslag til indførelse af udtrykket "produkt fra ølandbrug".

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 29 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29c

 

Lokalt og direkte salg

 

Senest den 30. september 2012 fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om hensigtsmæssigheden af en ny mærkningsordning for lokalt landbrug og direkte salg, der skal bistå producenterne med at markedsføre deres produkter lokalt. Rapporten skal fokusere på landbrugerens evne til at tilføre værdi til sit produkt ved hjælp af den nye mærkning og skal inddrage andre kriterier, såsom mulighederne for at reducere CO2-udledningen og affaldsmængden ved hjælp af korte produktions- og distributionskæder.

 

Rapporten skal om fornødent vedlægges hensigtsmæssige lovforslag til indførelse af en mærkningsordning for lokalt og direkte salg.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at andre produkter ikke mærkes således, at de kan forveksles med fakultative kvalitetsudtryk.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at andre produkter ikke mærkes således, at de kan forveksles med andre kvalitetsoplysninger.

Begrundelse

Dette har til hensigt at undgå juridisk usikkerhed i de tilfælde, hvor en række af sådanne kvalitetsoplysninger eventuelt eksisterer i alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne udpeger også de kompetente myndigheder, der skal træffe de i artikel 13, stk. 3, omhandlede nødvendige administrative og juridiske foranstaltninger.

Begrundelse

Reglen, der er angivet i artikel 13, stk. 3, er afgørende, men der er brug for at gøre den mere virkningsfuld. Til dette formål skal hver medlemsstat fastsætte, hvilken myndighed der er ansvarlig for at træffe de administrative og juridiske foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 13.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udgifterne til kontrol af overholdelsen af varespecifikationerne kan afholdes af de erhvervsdrivende, der kontrolleres.

Udgifterne til kontrol af overholdelsen af varespecifikationerne afholdes af de erhvervsdrivende, der kontrolleres. Medlemsstaterne kan også bidrage til omkostningerne.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse på de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 33. Kommissionen offentliggør navn og adresse på disse myndigheder.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navn og adresse på de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 33. Kommissionen offentliggør navn og adresse på disse myndigheder. Medlemsstaterne foretager kontrol på grundlag af en risikoanalyse for at sikre overholdelse af kravene i denne forordning og anvender i tilfælde af overtrædelse hensigtsmæssige administrative sanktioner.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning berører ikke anvendelsen af udtryk, der er artsbetegnelser i EU, heller ikke, selvom artsbetegnelsen indgår i en betegnelse, der er beskyttet inden for rammerne af en kvalitetsordning, jf. dog artikel 13.

1. Denne forordning berører ikke anvendelsen af udtryk, der er artsbetegnelser i en eller flere medlemsstater, heller ikke selvom artsbetegnelsen indgår i en betegnelse, der er beskyttet inden for rammerne af en kvalitetsordning, jf. dog artikel 13.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de faktiske forhold i medlemsstaterne og i forbrugsområderne

a) de faktiske forhold i forbrugsområderne

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. For at beskytte interesseparternes rettigheder fuldt ud kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter fastsætte yderligere bestemmelser for vurdering af, hvorvidt betegnelser eller udtryk som omhandlet i stk. 1 er artsbetegnelser.

udgår

Begrundelse

Vedtagelsen af regler til bestemmelse af "artsbetegnelser" er grundlæggende for produktkvalitetsordningerne og skal derfor ikke overlades til delegerede retsakter.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Betegnelser, forkortelser og symboler, der henviser til kvalitetsordningerne, må kun anføres på et produkts mærkning, hvis produktet er fremstillet i overensstemmelse med reglerne for den kvalitetsordning, de hører ind under. Dette gælder navnlig følgende betegnelser, forkortelser og symboler:

1. Betegnelser, forkortelser og symboler, der henviser til kvalitetsordningerne, må kun anvendes til at kendetegne produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med reglerne for den kvalitetsordning, de hører ind under. Dette gælder navnlig følgende betegnelser, forkortelser og symboler:

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1290/2005 på initiativ af Kommissionen eller på dens vegne på centralt grundlag finansiere administrativ støtte til udvikling, forberedelse, overvågning, gebyrer til administrativ og juridisk støtte og retsbeskyttelse, registreringsgebyrer, fornyelsesgebyrer, overvågningsgebyrer for varemærker, sagsomkostninger og andre relaterede foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte betegnelser, forkortelser og symboler, som henviser til kvalitetsordninger, mod uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning eller enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne både i EU og i tredjelande.

2. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) kan i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1290/2005 på initiativ af Kommissionen eller på dens vegne på centralt grundlag finansiere administrativ støtte til udvikling, forberedelse, overvågning, gebyrer til administrativ og juridisk støtte og retsbeskyttelse, registreringsgebyrer, fornyelsesgebyrer, overvågningsgebyrer for varemærker, sagsomkostninger og andre relaterede foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte og fremme brugen af betegnelser, forkortelser og symboler, som henviser til kvalitetsordninger, mod uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning eller enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne både i EU og i tredjelande.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter regler for ensartet beskyttelse af de betegnelser, forkortelser og symboler, der er omhandlet i stk. 1.

3. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 53 til fastsættelse af regler for ensartet beskyttelse af de betegnelser, forkortelser og symboler, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis bestemmelserne i stk. 1 overtrædes, anvender medlemsstaterne hensigtsmæssige administrative sanktioner.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører de specifikke bestemmelser om producentorganisationer og brancheorganisationer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007, har sammenslutninger ret til:

Uden at dette berører de specifikke bestemmelser om producentorganisationer og brancheorganisationer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007, har sammenslutninger, der er repræsentative for produktet, ret til:

a) at bidrage til at sikre kvaliteten af deres produkter på markedet ved at overvåge anvendelsen af betegnelsen i handelen og, om nødvendigt, ved med henblik på foranstaltningerne i artikel 13, stk. 3, at informere de myndigheder, der er omhandlet i artikel 33

a) at bidrage til at sikre kvaliteten, anseelsen og autenticiteten af deres produkter på markedet ved at overvåge anvendelsen af betegnelsen i handelen og, om nødvendigt, ved med henblik på foranstaltningerne i artikel 13, stk. 3, at informere de myndigheder, der er omhandlet i artikel 33, eller en anden kompetent myndighed

 

aa) at gribe ind for at sikre rimelig retsbeskyttelse af den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse og de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er direkte forbundet hermed

b) udarbejde informations- og markedsføringstiltag, der tager sigte på at oplyse forbrugerne om produkternes værdiforøgende egenskaber

b) at udarbejde informations- og markedsføringstiltag, der tager sigte på at oplyse forbrugerne om produkternes værdiforøgende egenskaber

c) udarbejde tiltag, der sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med varespecifikationen

c) at udarbejde tiltag, der sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med varespecifikationen

d) træffe foranstaltninger for at forbedre ordningernes funktion, herunder opbygning af økonomisk ekspertise, gennemførelse af økonomiske analyser, spredning af økonomiske oplysninger om ordningen og rådgivning af producenterne.

d) at træffe foranstaltninger for at forbedre ordningernes funktion, herunder opbygning af økonomisk ekspertise, gennemførelse af økonomiske analyser, spredning af økonomiske oplysninger om ordningen og rådgivning af producenterne

 

da) at ansøge om tilladelse fra sin medlemsstat til at indføre et system til styring af sin produktion.

 

For så vidt angår dette system, fastsætter medlemsstaterne med henblik på at skabe bedre betingelser for, at markedet for BOB og BGB kan være stabilt og fungere, regler, der tillader sammenslutninger at tilpasse udbuddet til efterspørgslen i de tilfælde, hvor sammenslutninger med ansvar for BOB og BGB formelt fremsætter krav herom. En sådan styring af forsyningssystemer må ikke må skade konkurrencen på det indre marked, udgøre en barriere for nye markedsdeltagere eller påvirke små producenter negativt. Kommissionen skal underrettes og kan til enhver tid trække medlemsstaternes tilladelse tilbage

 

db) at træffe foranstaltninger til at øge værdien af produkter og om fornødent tage skridt til at forhindre eller imødegå enhver foranstaltning, der forringer eller kan forringe disse produkters image

 

dc) Medlemsstaterne tilskynder til dannelse og drift af sammenslutninger på deres territorier ved administrative midler. Endvidere underretter medlemsstaterne Kommissionen, som offentliggør navn og adresse på de sammenslutninger, der henvises til i artikel 3, nr. 2), og opdaterer disse oplysninger regelmæssigt.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Erhvervsdrivende, der fremstiller og oplagrer en traditionel specialitet, en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse, eller som markedsfører en sådan traditionel specialitet, beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, er også omfattet af den kontrolordning, der er omhandlet i dette afsnits kapitel I.

2. Erhvervsdrivende, der fremstiller, emballerer, oplagrer eller markedsfører produkter med en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), en beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller en garanteret traditionel specialitet (GTS), er også omfattet af den kontrolordning, der er omhandlet i dette afsnits kapitel I.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører forordning (EF) nr. 882/2004 og navnlig bestemmelserne i nævnte forordnings afsnit II, kapitel VI, kan medlemsstaterne kræve et gebyr til dækning af deres udgifter til forvaltning af kvalitetsordningerne, også udgifterne til behandling af registreringsansøgninger, indsigelser og ændrings- eller annulleringsansøgninger som omhandlet i nærværende forordning.

Uden at dette berører forordning (EF) nr. 882/2004 og navnlig bestemmelserne i nævnte forordnings afsnit II, kapitel VI, kan medlemsstaterne kræve et rimeligt gebyr til dækning af deres udgifter til forvaltning af kvalitetsordningerne, også udgifterne til behandling af registreringsansøgninger, indsigelser og ændrings- eller annulleringsansøgninger som omhandlet i nærværende forordning.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 44a

 

Indberetning om retningslinjer

 

Kommissionen forelægger den … * Europa-Parlamentet og Rådet en rapport vedrørende retningslinjerne for bedste praksis angående de frivillige certificeringsordninger (2010/C 341/04) og mærkningen af varer med ingredienser med BOB og BGB (2010/C 341/03), med det formål at fastslå, hvorvidt der er behov for lovgivning, om nødvendigt vedlagt relevante forslag.

 

_______________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Kommissionens foreslåede retningslinjer er kun et redskab til orientering og skal ses som anbefalinger. Efter tre års anvendelse vil det være nyttigt at se, hvorvidt der i stedet er behov for lovbefalede foranstaltninger.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det er kun sammenslutninger, der kan indgive ansøgninger om registrering af betegnelser inden for rammerne af de kvalitetsordninger, der er nævnt i artikel 45.

Det er kun sammenslutninger som defineret i artikel 3, der kan indgive ansøgninger om registrering af betegnelser inden for rammerne af de kvalitetsordninger, der er nævnt i artikel 45.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fysiske eller juridiske personer kan på særlige betingelser ligestilles med en sammenslutning.

Fysiske eller juridiske personer kan på særlige betingelser, og kun hvis der ikke findes en sammenslutning for et produkt, ligestilles med en sammenslutning.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemgår på passende vis ansøgninger, som den har modtaget i henhold til artikel 46, for at kontrollere, om de er berettigede og opfylder betingelserne for den pågældende ordning. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 6 måneder.

Kommissionen gennemgår på passende vis ansøgninger, som den har modtaget i henhold til artikel 46, for at kontrollere, om de er berettigede og opfylder betingelserne for den pågældende ordning. Denne gennemgang ikke tage mere end 6 måneder. Såfremt Kommissionen udbeder sig yderligere oplysninger, suspenderes denne periode under den forudsætning, at en sådan suspendering i reglen kun finder sted én gang. Perioden fortsætter, så snart Kommissionen har modtaget oplysningerne.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Inden for en frist på to måneder fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende har myndighederne i en medlemsstat eller i et tredjeland eller fysiske eller juridiske personer med en legitim interesse, som er etableret i et tredjeland, mulighed for at rejse indsigelse, som stiles til Kommissionen.

1. Inden for en frist på fire måneder fra datoen for offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende kan myndighederne i en medlemsstat eller i et tredjeland eller fysiske eller juridiske personer med en legitim interesse, som er etableret i et tredjeland, rejse indsigelse, som stiles til Kommissionen.

Fysiske eller juridiske personer med en legitim interesse, der er etableret eller har bopæl i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra ansøgningen er indgivet, kan inden for en frist, der giver mulighed for at rejse indsigelse som omhandlet i artikel 1, rejse indsigelse over for den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret.

Fysiske eller juridiske personer med en legitim interesse, der er etableret eller har bopæl i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvorfra ansøgningen er indgivet, kan inden for en frist, der giver mulighed for at rejse indsigelse i henhold til artikel 1, rejse indsigelse over for den medlemsstat, hvor vedkommende er etableret.

 

Hvis der indgives en indsigelsesskrivelse til Kommissionen, skal der inden for to måneder følges op på denne med en begrundet indsigelse.

2. Kommissionen kontrollerer, om indsigelserne kan antages.

2. Kommissionen kontrollerer, om indsigelserne kan antages.

3. Hvis en indsigelse kan antages, opfordrer Kommissionen myndigheden eller den person, der har rejst indsigelsen, og den myndighed eller det organ, der har indgivet ansøgningen, til at indlede konsultationer i et rimeligt tidsrum på højst tre måneder.

3. Hvis en begrundet indsigelse kan antages, opfordrer Kommissionen, inden for højst to måneder myndigheden eller den person, der har rejst indsigelsen, og den myndighed eller det organ, der har indgivet ansøgningen, til at indlede konsultationer i et rimeligt tidsrum på højst tre måneder. Kommissionen kan på anmodning fra en af de berørte parter forlænge tidsfristen for høringerne med op til tre måneder, hvis den formoder, at en forlængelse af tidsfristen vil kunne bidrage til opnåelse af enighed, eller hvis en af de berørte parter er fra et tredjeland.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En sammenslutning, som har en legitim interesse, kan ansøge om at få godkendt ændringer af en varespecifikation.

1. En sammenslutning, jf. definitionen i artikel 3, som har en legitim interesse, kan ansøge om at få godkendt ændringer af en varespecifikation.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Er der tale om en eller flere væsentlige ændringer af varespecifikationen, skal ændringsansøgningen indgives og behandles efter den procedure, der er fastsat i artikel 46, 47, 48 og 49.

2. Er der tale om en eller flere væsentlige ændringer af varespecifikationen, skal ændringsansøgningen indgives og behandles efter den procedure, der er fastsat i artikel 46, 47, 48 og 49. Kontrollen af ansøgningen vedrører udelukkende den foreslåede ændring.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, annullere registreringen af en beskyttet oprindelsesbetegnelse, en beskyttet geografisk betegnelse eller en garanteret traditionel specialitet ved hjælp af gennemførelsesretsakter i følgende tilfælde:

1. Kommissionen kan på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, efter en fuldstændig og upartisk undersøgelse i henhold til den procedure, der fremgår af stk. 2, annullere registreringen af en beskyttet oprindelsesbetegnelse, en beskyttet geografisk betegnelse eller en garanteret traditionel specialitet ved hjælp af gennemførelsesretsakter i følgende tilfælde:

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) der er ikke markedsført et produkt med den pågældende garanterede traditionelle specialitet, beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse i mindst fem år.

b) der er ikke markedsført et produkt med den pågældende garanterede traditionelle specialitet, beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse i mindst ti år.

Begrundelse

Set i lyset af den tidskrævende og skelsættende procedure, der kræves for at registrere en oprindelsesbetegnelse/geografisk betegnelse, skal der udvises særlig omhu i forhold til betingelserne og procedurerne for annulleringen heraf, herunder det tidsrum, hvori det ikke må markedsføres.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Delegerede retsakter

Udøvelse af delegationen

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne forordning, for en ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

 

2. Den i stk. 1 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Kommissionen tillægges den i artikel 2, stk. 1, art. 5, stk. 3, art. 7, stk. 3, art. 12, stk. 5, art. 13, stk. 3, litra a), art. 16, stk. 2, art. 18, stk. 4, art. 19, stk. 2, art. 23, stk. 4, art. 25, stk. 3, art. 29, stk. 3, art. 29a, art. 39, stk. 2, art. 41, stk. 3, art. 46, stk. 1 og 7, art. 48, stk. 6, art. 50, stk. 3, og art. 51, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser for en periode på fem år fra…*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig dette senest tre måneder inden hver periodes udløb.

Den institution, der har indledt en intern procedure for at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, giver den anden lovgiver og Kommissionen meddelelse herom senest en måned inden den endelige afgørelse træffes og angiver, hvilke delegerede beføjelser der vil kunne tilbagekaldes, og grundene til tilbagekaldelsen.

 

Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

3. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen. Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft før fristens udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke har til hensigt at gøre indsigelse.

 

Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene hertil.

 

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til denne forordning træder kun i kraft, hvis hverken Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis både Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne periode forlænges med to måneder på initiativ fra enten Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

_____________

 

* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Tilpasning af tekstens ordlyd i overensstemmelse med den fælles forståelse om praktiske retningslinjer for anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF).

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakter

Udvalgsprocedure

Når der vedtages gennemførelsesretsakter i henhold til denne forordning bistås Kommissionen af Komitéen for Kvalitetspolitikken for Landbrugsprodukter efter proceduren i artikel [5] i forordning (EU) nr. [xxxx/yyyy] (to be completed following the adoption of the regulation on control mechanisms, as referred to in Article 291(2) of the TFEU, currently the subject of discussion by the European Parliament and the Council)

1. Kommissionen bistås af Komitéen for Landbrugsprodukters Kvalitet. Denne komité er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Begrundelse

Er i overensstemmelse med modellerne for bestemmelser vedrørende gennemførelsesretsakter, der er underlagt medlemsstaternes kontrol, og med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle regler og principper vedrørende medlemsstaternes kontrol over Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Bilag I – punkt I – led 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– vegetabilske olier af landbrugsmæssig oprindelse til kosmetiske formål,

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Bilag I – punkt II – sidste led (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

– salt

Begrundelse

Der findes traditionelle metoder af nærmest håndværksmæssigt tilsnit, til produktion af havsalt. Disse produktionsmetoder skal anerkendes under GTS-ordningen.

  • [1]  Udtalelse af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).

BEGRUNDELSE

Generel orientering

Inden for europæisk landbrug fremstilles der en stor variation af fødevarer under anvendelse af fremstillingsmetoder, der tager hensyn til miljøet og landbrugssamfundene. Den regionale mangfoldighed af fødevarer, de traditionelle produktionsmetoder der sommetider er flere århundreder gamle, det udtalte hensyn til sikkerheden og gode miljøbetingelser er alle medbestemmende for, at kvaliteten af europæiske fødevarer er blandt verdens bedste.

Landbrugerne såvel som forbrugerne skal gøres opmærksom på disse særtræk ved de fødevarer, der fremstilles i deres egne lande. Desuden kan denne kvalitetsorienterede tilgang bidrage til at belønne de bedste kvalitetsvarer på de hjemlige såvel som de internationale markeder. EU har inden for rammerne af sin politik for fødevarekvalitet indført en række mærknings- og kvalitetsordninger, der sikrer anerkendelse af de værdibringende og regionale særtræk ved varerne.

De nuværende kvalitetsordninger omfatter: beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB), garanterede traditionelle specialiteter (GTS), økologisk jordbrug og regionerne i den yderste periferi, hver med sit eget symbol.

Kommissionens nye forslag

Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter behandler i øjeblikket et lovforslag fra Kommissionen om kvalitets- og mærkningsstandarder.

Kommissionens fremlagte kvalitetspakke tager sigte på at forbedre ikke blot EU's kvalitetslovgivning, men også den lovgivning, der vedrører forvaltningen af nationale og private certificeringsordninger, således at de gøres mere enkle, mere gennemskuelige og lettere at forstå og bliver mindre besværlige at anvende for producenterne og forvaltningerne.

Kommissionen forelagde dette sæt af lovforslag i december 2010 efter en bredtfavnende offentlig høringsproces, der blev iværksat med udgivelsen af grønbogen om kvalitet i 2009. Pakken omfattede to forslag til forordning, én om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og én om handelsnormer, og endvidere to dokumenter med retningslinjer, den ene om certificeringsordninger og den anden om mærkning af produkter indeholdende ingredienser med beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser. Forslagene er vidtrækkende og omfatter mange af de punkter, som Parlamentet stillede krav om i initiativbetænkningen udarbejdet af MEP Giancarlo Scottà. Foruden de indholdsmæssige punkter er det også vigtigt at notere sig bestemmelserne vedrørende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der har stor betydning for, hvordan politikudformningen i praksis vil forløbe i de kommende år.

Ordførerens forslag

Ordføreren mener som en generel betragtning, at forenklingen og videreudviklingen af de nuværende ordninger bør prioriteres, og ligeledes tilføjelsen af nye kvalitetsudtryk der sandsynligvis vil skabe merværdi for de bedste EU-baserede producenter. Kommissionens forslag udgør for så vidt et godt og prisværdigt udgangspunkt, men ordføreren mener, at der kan opnås større klarhed og et mere omfattende EU-kvalitetssystem.

Ordføreren har i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet til betænkning i stort omfang konsulteret kolleger og skyggeordførere, drøftet lovforslagene i udvalget ad to omgange, og afholdt en workshop om politikken med deltagelse af eksperter. Desuden blev Kommissionen jævnligt anmodet om at stille sig til rådighed for konsultation og opklarende spørgsmål; ordføreren har også afholdt en lang række møder med industri, interessehavere og de involverede institutioner på nationalt plan og EU-plan.

Ordføreren har forsøgt at skabe større klarhed og enkelhed overalt i teksten, hvor der var behov for det. Et vigtigt element er i denne forbindelse indføjelsen af tydeligere definitioner, der gør teksten mere forståelig for både producenter og forbrugere. I nogle tilfælde var der også behov for at skabe større juridisk klarhed. Herunder følger ordførerens orientering om de ændringer, der er foreslået til hvert af forordningens afsnit.

Afsnit I

· Kvalitetsordningen for garanterede traditionelle specialiteter bør også finde anvendelse for uforarbejdede varer, eftersom der findes traditionelle metoder til produktion af afgrøder og husdyr, som ikke er begrænsede til bestemte geografiske områder og som giver varer med særtræk, der skaber merværdi eller tilfører denne merværdi som følge af landbrugsteknikker og derfor passer perfekt på det mål for forslaget, som fremgår af artikel 1, stk. 2, litra a) og b).

· Endvidere er der, i forhold til den definition af "forarbejdning", der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, fortsat tilfælde, hvor det ikke er klart, hvorvidt varen er forarbejdet eller ej, fordi det her skal vurderes, om behandlingen medfører en "væsentlig ændring" af det oprindelige produkt. I denne forbindelse anmodes der om, at salt optages i kvalitetsordningen for garanterede traditionelle specialiteter.

· Definering af, hvad der menes vedrørende "produktionstrin".

Afsnit II

· Vi foreslår, at definitionen af "produktionstrin" også indføjes i artikel 3, da dette vil skabe større klarhed, ikke mindst når vi eksempelvis henviser til produktionstrin i artikel 5, stk. 1, litra b), underpunkt iii).

· Angående artikel 6 foreslår vi en alternativ ordlyd ud fra den betragtning, at hvis behandling er lig med fødevarer og vine, for så vidt angår Kommissionens håndhævelse af de forpligtelser, EU har påtaget sig med TRIPs-aftalen, bør dette ligeledes udvides til at omfatte fødevarer og alle aspekter vedrørende den yderligere beskyttelse gældende for vine i henhold til aftalen.

· I artikel 7, stk. 1, litra b), foreslår vi (i den engelske tekst) at bibeholde "mikrobiologiske eller organoleptiske";

· Hvad angår artikel 12, stk. 3, er ordføreren af den opfattelse, at de EU-symboler, der er udarbejdet og vedtaget som markører for BOB og BGB, skal fremgå tydeligt af mærkningen. Til gengæld finder ordføreren, at mærkning med EU-symbol og betegnelser skal være forbeholdt de varer, der har gennemgået den samme registreringsprocedure på samme vilkår som varer med oprindelse i det indre marked, og ikke via bilaterale aftaler.

Afsnit III

· Her forsøger vi at skabe overensstemmelse med de andre ændringer, der fraviger en begrænsning, der kun er gældende for forarbejdede fødevarer; endvidere anser vi ikke denne begrænsning for nødvendig, for så vidt angår garanterede traditionelle specialiteter.

Afsnit IV

· Ordføreren mener, at fakultative forbeholdte udtryk (opstillet i bilag II) bør bibeholdes i fusionsmarkedsordningen og derfor bør medtages i forordningen om handelsnormer, da dette på bedre vis afspejler disse frivillige politikinstrumenters beskaffenhed. Samtidig er der behov for et retsgrundlag for de fakultative kvalitetsudtryk, som Kommissionen eventuelt vil fremlægge senere hen. Ordføreren mener derfor, at sådan et retsgrundlag skal bibeholdes. Ordføreren foreslår som det første af sådanne fakultative kvalitetsudtryk "bjergprodukter".

· Ordføreren er af den opfattelse, at der bør indføres en ordning for varer fra bjerglandbrug. Efter bredtfavnende høringer stod det klart, at sektoren ikke blot ønsker en sådan ordning, men at en sådan også ville betyde en klar merværdi for forbrugeren og for varernes værdi.

· Det er desuden vores håb, at Kommissionen vil analysere og være i stand til snarligt at fremlægge forslag til nye fakultative kvalitetsudtryk, såsom "ø-" og "arktiske" produkter. Herudover anmoder vi om, at der inden for rammerne af den foreslåede forordning gøres yderligere overvejelser om en frivillig mærkningsordning for oksekød.

Afsnit V

· For så vidt angår producentsammenslutningernes rolle i ordningerne for BOB og BGB, tilslutter ordføreren sig Kommissionens forslag og håber, at de gennemføres hurtigst muligt. Endvidere er ordføreren af den opfattelse, at betingelserne for en yderligere styrkelse af sammenslutningernes rolle er opfyldt. Derfor foreslås det, at producentsammenslutningerne i begrænsede, kontrollerede situationer og under nøje tilsyn af medlemsstaterne og Kommissionen, tildeles en rolle i indførelsen af foranstaltninger vedrørende produktionsstyring. Baggrunden herfor er, at sådanne systemer har vist sig at kunne medføre større stabilitet for producenter af varer af stor værdi med BOB eller BGB og forebygge ekstreme prisudsving inden for denne sektor.

· For så vidt angår anvendelsen af retningslinjer (vedrørende fakultative certificeringsordninger og anvendelse af ingredienser med beskyttede oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser), stiller vi krav om, at Kommissionen tre år efter forordningens ikrafttræden aflægger rapport til lovgivningsmyndigheden om muligheden for at indføre påbudt lovgivning på dette område;

· Ordføreren har også foretaget tydeliggørende ændringer vedrørende procedurerne for indsigelse, idet der skabes mulighed for en forlængelse af tidsfristen, når det er sandsynligt, at der vil blive opnået enighed;

Bilag

· Ordføreren foreslår, at der tilføjes yderligere varer til bilaget, således at de omfatter varer, der kan komme under beskyttelsesordningen for BOB, BGB og GTS.

· Bilag II (på nuværende tidspunkt de fakultative forbeholdte udtryk) flyttes over til forordningen om handelsnormer.

Tilpasning

Hvad angår tilpasning, er det ordførerens opfattelse, at der skal findes en balance mellem nødvendigheden af, at Kommissionen kan handle effektivt og hensigtsmæssigt, og de beføjelser som Parlamentet og Rådet er tillagt, jf. Lissabontraktaten, angående lovgivningsprocessen. Ordføreren tilslutter sig overordnet set hovedparten af forslagene til delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter, og finder, at Kommissionen i denne henseende har begået et velafbalanceret forslag.

PROCEDURE

Titel

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter

Referencer

KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)

Dato for høring af EP

10.12.2010

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

18.1.2011

IMCO

18.1.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

26.1.2011

IMCO

26.1.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Iratxe García Pérez

27.10.2010

 

 

 

Behandling i udvalg

26.1.2011

15.3.2011

11.4.2011

 

Dato for vedtagelse

21.6.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Luís Paulo Alves, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Giommaria Uggias

Dato for indgivelse

12.7.2011