POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov

12. 7. 2011 - (KOM(2010)0733 – C7‑0423/2010 – 2010/0353(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalka: Iratxe García Pérez


Postopek : 2010/0353(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0266/2011

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov

(KOM(2010)0733 – C7‑0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0733),

–   ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 43(2) in 118(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0423/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. maja 2011[1],

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0266/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov

o shemah kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Obrazložitev

Skladnost s predlogi sprememb k členom. V uredbo bi morala biti vključena tudi „živila“, kakor so že v sedanjih uredbah 509/2006 in 510/2006.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Kakovost in raznovrstnost kmetijske proizvodnje Evropske unije sta pomembna moč in konkurenčna prednost za proizvajalce Evropske unije ter del živeče kulturne in gastronomske dediščine Unije. To je posledica spretnosti in odločnosti kmetov in proizvajalcev Evropske unije, ki ohranjajo tradicije ter hkrati upoštevajo razvoj novih metod proizvodnje in materiala.

(1) Kakovost in raznovrstnost kmetijske, ribiške in ribogojne proizvodnje Evropske unije je ena njenih prednosti, saj omogoča konkurenčno prednost za proizvajalce Unije ter znatno prispeva k njeni živeči kulturni in gastronomski dediščini. To je posledica spretnosti in odločnosti kmetov in proizvajalcev Unije, ki ohranjajo tradicije ter hkrati upoštevajo razvoj novih metod proizvodnje in materiala.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Povpraševanje državljanov in potrošnikov v Evropski uniji po kakovostnih in tradicionalnih proizvodih je vse večje. Poleg tega se zanimajo za ohranitev raznovrstnosti kmetijske proizvodnje v Evropski uniji. S tem se ustvarja povpraševanje po kmetijskih proizvodih ali živilih z določljivo posebnostjo, zlasti z geografskim poreklom.

(2) Povpraševanje državljanov in potrošnikov v Uniji po kakovostnih in tradicionalnih proizvodih je vse večje. Poleg tega se zanimajo za ohranitev raznovrstnosti kmetijske, ribiške in ribogojne proizvodnje v Uniji. S tem se ustvarja povpraševanje po kmetijskih proizvodih ali živilih s prepoznavnimi posebnimi lastnostmi, zlasti v zvezi z njihovim geografskim poreklom.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Pomoč proizvajalcem prek izvajanja shem kakovosti in nagrajevanja za njihovo prizadevanje za proizvodnjo raznolikih kakovostnih proizvodov lahko koristi podeželskemu gospodarstvu. To velja zlasti za območja z omejenimi možnostmi na katerih predstavlja kmetijski sektor velik del gospodarstva. Na ta način sheme kakovosti prispevajo k politiki razvoja podeželja ter politikam tržne in dohodkovne podpore skupne kmetijske politike (SKP) ter jih dopolnjujejo.

(4) Izvajanje shem kakovosti za nagrajevanje proizvajalcev za njihovo prizadevanje za proizvodnjo raznovrstnih kakovostnih proizvodov lahko koristi podeželskemu gospodarstvu. To velja zlasti za območja z omejenimi možnostmi, gorska območja in najbolj oddaljene regije, na katerih predstavlja kmetijski sektor velik del gospodarstva in kjer so proizvodni stroški visoki. Na ta način lahko sheme kakovosti prispevajo k politiki razvoja podeželja ter politikam tržne in dohodkovne podpore skupne kmetijske politike (SKP) ter jih dopolnjujejo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Evropska unija si že nekaj časa prizadeva za poenostavitev regulativnega okvira SKP. Ta pristop je treba uporabiti tudi za uredbe o politiki kakovosti kmetijskih proizvodov.

(11) Unija si že nekaj časa prizadeva za poenostavitev regulativnega okvira SKP. Ta pristop bi bilo treba uporabiti tudi za uredbe na področju politike kakovosti kmetijskih proizvodov, ne da bi pri tem ogrozili posebne lastnosti teh proizvodov, da bi tako zmanjšali upravna bremena za proizvajalce.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

določbe v zvezi s prostovoljnimi pravili označevanja iz Uredbe (ES) št. 1234/2007 in Direktive 2001/110/ES.

črtano

Obrazložitev

Skladnost s predlogi sprememb k členom.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Posebni cilji v zvezi z zaščito označb porekla in geografskih označb so namenjeni kmetom in proizvajalcem, da lahko zagotovijo pravičen donos za lastnosti proizvodov in jasne informacije o proizvodih s posebnimi značilnostmi, povezanimi z geografskim poreklom, na podlagi katerih bi potrošniki sprejemali bolj ozaveščene odločitve o nakupu.

(18) Posebni cilji v zvezi z zaščito označb porekla in geografskih označb so namenjeni kmetom in proizvajalcem, da lahko zagotovijo pravičen donos za lastnosti in posebnosti proizvodov ali način njihove proizvodnje ter jasne informacije o proizvodih s posebnimi značilnostmi, povezanimi z geografskim poreklom, na podlagi katerih bi potrošniki sprejemali bolj ozaveščene odločitve o nakupu.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Cilj, ki ga je mogoče učinkoviteje doseči na ravni Unije, je, da bi se v celotni Uniji zagotovilo enotno spoštovanje pravic intelektualne lastnine, povezanih z imeni, ki so zaščitena v Uniji.

(19) Prednostni cilj, ki ga je mogoče učinkoviteje doseči na ravni Unije, je, da bi se v celotni Uniji zagotovilo enotno spoštovanje pravic intelektualne lastnine, povezanih z imeni, ki so zaščitena v Uniji.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Okvir Unije za zaščito označb porekla in geografskih označb, ki zajema njihovo vključitev v register, omogoča njihov razvoj, ker z enotnejšim pristopom zagotavlja pošteno konkurenco med proizvajalci proizvodov, ki imajo takšne označbe, in izboljšuje verodostojnost teh proizvodov med potrošniki. Zagotoviti je treba razvoj označb porekla in geografskih označb na ravni Unije.

(20) Okvir Unije za zaščito označb porekla in geografskih označb, ki zajema njihovo vključitev v register, omogoča njihov razvoj, ker z enotnejšim pristopom zagotavlja pošteno konkurenco med proizvajalci proizvodov, ki imajo takšne označbe, in izboljšuje verodostojnost teh proizvodov med potrošniki. Zagotoviti je treba razvoj označb porekla in geografskih označb na ravni Unije ter vzpostavitev mehanizmov za njihovo zunanjo zaščito v okviru Svetovne trgovinske organizacije, pri čemer je treba zagotoviti priznavanje kakovosti izdelkov in načinov njihove proizvodnje kot dejavnikov dodane vrednosti.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Zaradi njihove posebne narave je treba za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe sprejeti posebne določbe o označevanju, ki določajo, da morajo proizvajalci na embalaži uporabljati ustrezne simbole ali označbe Unije. Uporaba teh simbolov ali označb mora postati obvezna za imena Unije, da bi na eni strani potrošnike bolje seznanili s to kategorijo proizvodov in z njimi povezanimi jamstvi ter na drugi strani omogočili lažjo opredelitev teh proizvodov na trgu, s čimer bi olajšali preverjanja. Ob upoštevanju zahtev Svetovne trgovinske organizacije mora biti uporaba navedenih simbolov ali označb za geografske označbe in označbe porekla iz tretje države prostovoljna.

(28) Zaradi njihove posebne narave je treba za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe sprejeti posebne določbe o označevanju, ki določajo, da morajo proizvajalci na embalaži uporabljati ustrezne simbole ali označbe Unije. Uporaba teh simbolov ali označb mora postati obvezna za imena Unije, da bi na eni strani potrošnike bolje seznanili s to kategorijo proizvodov in z njimi povezanimi jamstvi ter na drugi strani omogočili lažjo opredelitev teh proizvodov na trgu, s čimer bi olajšali preverjanja. Ob upoštevanju zahtev Svetovne trgovinske organizacije bi morala biti uporaba navedenih simbolov ali označb za geografske označbe in označbe porekla iz tretje države dovoljena samo za proizvode, ki so v skladu s postopki iz poglavja IV naslova V te uredbe.

Obrazložitev

Skladnost s predlogi sprememb k členom.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Za zagotovitev, da se v okviru sheme registrirajo pristni tradicionalni proizvodi, je treba pregledati druga merila in pogoje za registracijo imena, zlasti glede opredelitve „tradicionalen“, ki jo je treba spremeniti, tako da bo vključevala proizvode, ki se proizvajajo že zelo dolgo časa. Za boljšo zaščito kulinarične dediščine Unije je treba področje uporabe sheme zajamčenih tradicionalnih posebnosti bolj jasno usmeriti v pripravljene obroke in predelane proizvode.

(36) Za zagotovitev, da se v okviru sheme registrirajo pristni tradicionalni proizvodi, je treba pregledati druga merila in pogoje za registracijo imena, zlasti glede opredelitve „tradicionalen“, ki jo je treba spremeniti, tako da bo vključevala proizvode, ki se proizvajajo že zelo dolgo časa.

Obrazložitev

Skladnost s predlogi sprememb k členom.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39) Zaradi preprečevanja ustvarjanja pogojev nepoštene konkurence je treba vsakemu proizvajalcu, vključno s proizvajalci iz tretjih držav, omogočiti uporabo registriranega imena in, če je primerno, simbola Unije, povezanega z označbo „zajamčena tradicionalna posebnost“, če proizvod ustreza zahtevam zadevne specifikacije in je proizvajalec vključen v nadzorni sistem.

(39) Zaradi preprečevanja ustvarjanja pogojev nepoštene konkurence bi bilo treba vsakemu proizvajalcu, vključno s proizvajalci iz tretjih držav, omogočiti uporabo registriranega imena zajamčene tradicionalne posebnosti, če proizvod ustreza zahtevam zadevne specifikacije in je proizvajalec vključen v nadzorni sistem. Pri zajamčenih tradicionalnih posebnostih, ki so bile proizvedene v Uniji, bi moral biti na oznaki prikazan simbol Unije, ki bi moral biti del oznake „zajamčena tradicionalna posebnost“.

Obrazložitev

Da bi povečali ozaveščenost evropskih potrošnikov in zagotovili, da bi ti prepoznavali pristne oznake kakovosti ter razlikovali med njimi in številnimi navedbami o kakovosti, ki so nenadzorovano prisotne na nekaterih proizvodih, mora biti uporaba logotipov Unije obvezna, tako da se bodo lahko potrošniki hitreje seznanili z njimi.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(41a) Uvesti bi bilo treba postopek za zamenjavo registriranih imen brez rezervacije imena v skladu z Uredbo (ES) št. 509 z imeni, ki jih je mogoče registrirati in samodejno vpisati v register z rezervacijo imena.

Obrazložitev

V registru imen z oznako ZTP (zajamčena tradicionalna posebnost) so zdaj imena, ki so registrirana brez rezervacije imena, kot trenutno omogoča Uredba (ES) št. 509/2006. Ob upoštevanju določb, da bodo lahko ta imena pod pogoji, ki jih določa Uredba (ES) št. 509/2006, v uporabi samo do 31. decembra 2017, je treba uvesti postopek za zamenjavo imen proizvodov z oznako ZTP, ki niso rezervirana, z imeni, ki jih je mogoče registrirati in samodejno vpisati v register iz člena 25 nove uredbe.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Tržni standardi morajo biti jasno razdeljeni na obvezna pravila, ki se ohranjajo v zakonodaji o skupni ureditvi trga, in neobvezne navedbe kakovosti, ki jih je treba vključiti v strukturo shem kakovosti. Neobvezne navedbe kakovosti morajo še naprej podpirati cilje tržnih standardov, zato je treba njihovo področje uporabe omejiti na proizvode iz Priloge I k Pogodbi.

črtano

Obrazložitev

Posebne določbe v zvezi z neobveznimi rezerviranimi navedbami in vsi členi ter uvodne izjave v zvezi s temi navedbami in tržnimi standardi ter Priloga II se prenesejo v predlog uredbe o tržnih standardih (2010/0354(COD)), da se vse neobvezne rezervirane navedbe vključijo v enotno skupno ureditev trga.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Ob upoštevanju ciljev te uredbe in zaradi jasnosti mora obstoječe neobvezne navedbe kakovosti urejati ta uredba.

črtano

Obrazložitev

Posebne določbe v zvezi z neobveznimi rezerviranimi navedbami in vsi členi ter uvodne izjave v zvezi s temi navedbami in tržnimi standardi ter Priloga II se prenesejo v predlog uredbe o tržnih standardih (2010/0354(COD)), da se vse neobvezne rezervirane navedbe vključijo v enotno skupno ureditev trga.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44a) Vzpostaviti bi bilo treba še drugo stopnjo sistemov kakovosti na podlagi navedb kakovosti, katere zagotavljajo dodano vrednost, ki bi se lahko prenesli na notranji trg in ki bi se morali prostovoljno uporabljati. Te neobvezne navedbe kakovosti bi se morale nanašati na posebne značilnosti proizvoda, načina kmetovanja ali predelave. Neobvezna navedba kakovosti „proizvod gorskega kmetovanja“ je doslej izpolnjevala pogoje in bo prispevala dodano vrednost proizvodu na trgu.

Obrazložitev

Predlog spremembe prispeva k skladnosti s predlogi sprememb o uvedbi „neobvezne navedbe kakovosti“.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57) Pojasniti in priznati je treba vlogo skupin. Skupine imajo bistveno vlogo v postopku vložitve zahtevka za registracijo imen označb porekla in geografskih označb ter zajamčenih tradicionalnih posebnosti, vključno s spremembami specifikacij in zahtevki za preklic. Prav tako lahko skupina razvije dejavnosti v zvezi z nadziranjem izvajanja zaščite registriranih imen, skladnostjo proizvodnje s specifikacijami proizvoda, obveščanjem o registriranem imenu in njegovo promocijo ter na splošno kakršno koli dejavnost za povečanje vrednosti registriranih imen in učinkovitosti shem kakovosti. Vendar te dejavnosti ne smejo spodbujati ali povzročati protikonkurenčnega vedenja, ki je nezdružljivo s členoma 101 in 102 Pogodbe.

(57) Pojasniti in priznati je treba vlogo skupin. Skupine imajo bistveno vlogo v postopku vložitve zahtevka za registracijo imen označb porekla in geografskih označb ter zajamčenih tradicionalnih posebnosti, vključno s spremembami specifikacij in zahtevki za preklic. Prav tako lahko skupina razvije dejavnosti v zvezi z nadziranjem izvajanja zaščite registriranih imen, skladnostjo proizvodnje s specifikacijami proizvoda, obveščanjem o registriranem imenu in njegovo promocijo ter na splošno kakršno koli dejavnost za povečanje vrednosti registriranih imen in učinkovitosti shem kakovosti. Poleg tega bi morala nadzirati položaj proizvoda na trgu in ga uravnavati v okviru predpisanih pravil. Vendar te dejavnosti ne smejo spodbujati ali povzročati protikonkurenčnega vedenja, ki je nezdružljivo s členoma 101 in 102 Pogodbe.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(61a) V primeru čezmejnih kakovostnih proizvodov bi bilo treba poenostaviti skupni postopek registracije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62) Komisija mora biti pristojna za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da bi dopolnila ali spremenila nekatere nebistvene elemente te uredbe. Opredeliti je treba elemente, za katere se lahko izvaja navedena pristojnost, in pogoje, ki veljajo za dodelitev pristojnosti.

(62) Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, ki ga uvaja ta uredba, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, ki dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža splošni dogovor med institucijami o delegiranih aktih.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 62 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62a) Da bi zagotovili enotne pogoje pri izvajanju te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da uvede in posodablja register zaščitenih označb porekla (ZOP), zaščitenih geografskih označb (ZGO) in zajamčenih tradicionalnih posebnosti (ZTP), določi obliko in vsebino registra, opredeli načine za objavo imena in naslova certifikacijskih organov za proizvode, objavi seznam imen, za katera je prejela zahtevke za registracijo, zagotovi objavo nekaterih dokumentov v uradnem listu, zavrne zahtevek, če niso izpolnjeni pogoji, registrira ime, če ni vložen ugovor, ter odobri ali zavrne spremembe specifikacij proizvodov, če gre za manjše spremembe.

Obrazložitev

V nekaterih primerih lahko Komisija ukrepa brez pomoči odbora.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(63) Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe v vseh državah članicah je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 Pogodbe. Razen če je izrecno navedeno drugače, mora Komisija sprejeti navedene izvedbene akte v skladu z določbami iz Uredbe (EU) št. XX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o… –

(63) Izvedbena pooblastila, povezana s podaljšanjem nekaterih prehodnih obdobij, zaščito ZTP, uporabo neobveznih navedb kakovosti, odločanjem o registraciji imen, kadar v Odboru za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov niso dosegli soglasja, in preklicem registracije ZOP, ZGO ali ZTP, bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije1.

 

______________

 

1 UL L 55, 28.02.11, str. 13.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogami, uporabljenimi za člene o izvedbenih pooblastilih.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Namen te uredbe je pomagati proizvajalcem kmetijskih proizvodov pri obveščanju kupcev in potrošnikov o značilnostih proizvoda in načinih kmetovanja v zvezi z zadevnimi proizvodi, s čimer se zagotovijo:

1. Namen te uredbe je pomagati proizvajalcem kmetijskih proizvodov in živil pri obveščanju kupcev in potrošnikov o značilnostih proizvoda in načinih kmetovanja v zvezi z zadevnimi proizvodi, s čimer se zagotovijo:

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da so tudi živila vključena v to uredbo, kot že v uredbi 509/2006 in 510/2006.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namen ukrepov iz te uredbe je spodbuditi kmetijske in predelovalne dejavnosti ter sisteme kmetovanja, povezane z visokokakovostnimi proizvodi, in tako prispevati k uresničevanju politike razvoja podeželja.

Namen ukrepov iz te uredbe je spodbuditi kmetijske, ribiške, ribogojne in predelovalne dejavnosti ter sisteme kmetovanja, povezane z visokokakovostnimi proizvodi, in tako prispevati k uresničevanju ciljev politike razvoja podeželja, pri čemer bi morala biti posebna pozornost namenjena območjem, kjer ima kmetijski sektor večji gospodarski pomen, zlasti prikrajšanim območjem.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta uredba vzpostavlja „sheme kakovosti“, ki so podlaga za opredelitev in, kjer je ustrezno, zaščito imen in navedb, ki označujejo ali opisujejo zlasti kmetijske proizvode:

2. Ta uredba vzpostavlja „sheme kakovosti“, ki so podlaga za opredelitev in, kjer je ustrezno, zaščito imen in navedb, ki označujejo ali opisujejo zlasti kmetijske, ribiške in ribogojne proizvode:

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar se shema kakovosti iz naslova III te uredbe ne uporablja za nepredelane kmetijske proizvode.

črtano

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko z delegiranimi akti spremeni Prilogo I k tej uredbi za zagotovitev, da so proizvodi, ki jih zajema ta uredba, tesno povezani s kmetijskimi proizvodi ali podeželskim gospodarstvom.

Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 53 sprejme delegirane akte, s katerimi dopolni Prilogo I k tej uredbi za zagotovitev, da so proizvodi, ki jih zajema ta uredba, tesno povezani s kmetijskimi proizvodi ali podeželskim gospodarstvom.

Obrazložitev

Ta predlog pojasnjuje pooblastilo Komisije, da vključi nove proizvode v Prilogo I.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta uredba se ne uporablja za proizvode vinske trte, razen za vinski kis, niti za žgane pijače ali aromatizirana vina.

2. Ta uredba se ne uporablja za proizvode vinske trte, razen za vinski kis in grozdni sok, niti za žgane pijače ali aromatizirana vina.

Obrazložitev

Grozdni sok kot ZOP ali PGI ni vključen v enotno skupno ureditev trga ali v Uredbo 510/2006 in s to spremembo bi rešili to vprašanje.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. „skupina“ pomeni združenje, ne glede na njegovo pravno obliko, sestavljeno zlasti iz proizvajalcev ali predelovalcev istega proizvoda;

2. „skupina“ pomeni združenje, ne glede na njegovo pravno obliko, sestavljeno zlasti iz subjektov, ki proizvajajo, predelujejo ali proizvajajo in predelujejo proizvod;

 

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „tradicionalen“ pomeni dokazano uporabo na domačem trgu v obdobju, ki omogoča prehod med generacijami; to obdobje se običajno pripiše dvema generacijama, najmanj 50 let;

(3) „tradicionalen“ pomeni dokazano uporabo na domačem trgu v obdobju, ki omogoča prehod med generacijami; to obdobje se običajno pripiše dvema generacijama, tj. najmanj 50 let; Vendar Komisija z delegiranimi akti vzpostavi pogoje, pod katerimi se dovolijo odstopanja za stare proizvode in recepte, ki so bili nedavno znova oživljeni, za katere velja obdobje, ki se običajno pripiše eni generaciji, tj. najmanj 25 let;

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Navedbe in opisi proizvodov, ki so že vključeni v „generične navedbe“, se navedejo v seznamu.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a) „faza proizvodnje“ pomeni proizvodnjo, predelavo ali pripravo.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6 b) „predelani proizvod“ ima enak pomen kot v točki (o) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta*.

 

______________

 

* UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) katerega vse faze proizvodnje potekajo na istem opredeljenem geografskem območju;

(iii) katerega vse faze proizvodnje v smislu člena 3(6a) potekajo na istem opredeljenem geografskem območju;

 

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) katerega najmanj ena faza proizvodnje poteka na opredeljenem geografskem območju.

(iii) katerega najmanj ena faza proizvodnje, ki je bistvena za izpolnjevanje pogojev iz točke (ii), poteka na opredeljenem geografskem območju.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Zaradi upoštevanja specifičnosti, povezanih z določenimi sektorji ali območji, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme omejitve in odstopanja glede faz proizvodnje, ki potekajo na opredeljenem geografskem območju, ali glede izvora surovin.

3. Zaradi upoštevanja specifičnosti, povezanih z določenimi sektorji ali območji, je Komisija pooblaščena, da v skladu s členom 53 na predlog skupine vlagateljev sprejme delegirane akte za odstopanja od te uredbe glede:

 

posebnih faz proizvodnje, ki morajo potekati na opredeljenem geografskem območju, ali

 

– omejitev nekaterih faz proizvodnje na opredeljeno geografsko območje, ali

 

izvora surovin.

 

Ta odstopanja na podlagi objektivnih meril upoštevajo kakovost, uporabo, priznano znanje in izkušnje, posebne naravne dejavnike ter razvoj prikrajšanih območij.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Za zagotavljanje ustrezne informiranosti potrošnikov se za proizvode z zaščiteno geografsko označbo navede kraj porekla kmetijskega proizvoda, vsaj kadar kraj porekla ni isti kot kraj predelave.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Imen, ki so postala generična, ni mogoče registrirati kot zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.

1. Imen, ki so postala generična, ni mogoče registrirati kot zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe. Pri ugotavljanju, ali je ime postalo generično ali ne, se upošteva prevod imena v vse uradne jezike Unije.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ime, ki je predlagano za registracijo in je v celoti ali delno homonim imena, ki je že vpisano v register iz člena 11, se lahko registrira, če se pogoji uporabe in predstavitev pozneje registriranega homonima v praksi dovolj razlikujejo od imena, ki je že vpisano v register, s čimer se prepreči zavajanje potrošnika.

3. Ime, ki je predlagano za registracijo in je v celoti ali delno homonim imena, ki je že vpisano v register iz člena 11, se ne sme registrirati, razen če se pogoji lokalne in tradicionalne uporabe in predstavitev pozneje registriranega homonima v praksi dovolj razlikujejo od imena, ki je že vpisano v register, s čimer se prepreči zavajanje potrošnika, da bi mislil, da ta proizvod prihaja z drugega ozemlja, čeprav je ime pravilno glede na dejansko ozemlje, regijo ali poreklo zadevnih kmetijskih proizvodov ali živil.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je večja usklajenost z enotno skupno ureditvijo trga (vino). Ta predlog je skladen z razširitvijo zaščite vina iz Sporazuma WTO TRIPS.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opis proizvoda, vključno s surovinami, če je potrebno, ter glavnimi fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi in organoleptičnimi značilnostmi proizvoda;

(b) opis proizvoda, vključno s surovinami, če je potrebno, kot tudi z glavnimi fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi značilnostmi proizvoda;

Obrazložitev

Za zdaj je treba ohraniti obstoječe določbe uredbe 510/2006, ki upoštevajo razlike med proizvodi z geografsko označbo glede na ugotovljene značilnosti.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) dokazila o tem, da proizvod izvira iz opredeljenega geografskega območja iz člena 5(1)(a) ali (b);

(d) dokazila o tem, da proizvod izvira iz opredeljenega geografskega območja iz člena 5(1)(a) ali (b) in 5(3);

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) opis metode pridobivanja proizvoda ter pristnih in nespremenljivih lokalnih metod in, kadar je ustrezno, informacije o pakiranju, če tako določi skupina vlagateljev in utemelji, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora;

(e) opis metode pridobivanja proizvoda ter, kadar je primerno, pristnih in nespremenljivih lokalnih metod in informacije o pakiranju, če tako določi skupina vlagateljev in utemelji, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora;

Obrazložitev

Ta sprememba zagotavlja večjo pravno jasnost besedila.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Specifikacija proizvodov lahko zato, da bi prispevala k zagotavljanju kakovosti in dobrega ugleda proizvodov, vključuje posebne zahteve, namenjene varstvu naravnih virov ali krajine na območjih proizvodnje ali izboljšanju dobrega počutja rejnih živali.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) dokaz, da je skupina vlagateljev v smislu člena 46 reprezentativna skupina proizvajalcev proizvoda;

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica lahko v skladu s to uredbo le prehodno odobri zaščito imena na nacionalni ravni, ki začne veljati na dan vložitve zahtevka pri Komisiji.

Država članica lahko v skladu s to uredbo le prehodno odobri zaščito imena ali sprejme spremembo specifikacije proizvoda na nacionalni ravni, ki začne veljati na dan vložitve zahtevka pri Komisiji.

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba prehodno nacionalno obdobje, ki bi veljalo ne le za registracijo nove zaščitene označbe porekla (ZOP) ali zaščitene geografske označbe (ZGO), ampak tudi za zahtevek za spremembo specifikacije ZOP ali ZGO. To bi zagotovilo nespremenjeno stanje na tem področju.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) navaja podatke, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je ime, za katerega se zahteva registracija, generično.

(d) navaja podatke, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je ime, za katerega se zahteva registracija, ali njegov prevod v uradni jezik Unije generično ime.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) dokazuje, da zahteve iz člena 7(1)(e) niso izpolnjene.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti in brez pomoči odbora iz člena 54 določi obliko in vsebino registra.

3. Komisija lahko brez uporabe člena 54 sprejme izvedbene akte, da določi obliko in vsebino registra. Register vsebuje vsaj enotni dokument, specifikacijo proizvoda in listino Komisije o odobritvi.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe lahko uporablja vsak gospodarski subjekt, ki trži proizvod, ki je v skladu z ustrezno specifikacijo.

1. Zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe lahko uporablja vsak gospodarski subjekt, ki trži proizvod, ki je v skladu z ustrezno specifikacijo in načrtom nadzora.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Na oznakah proizvodov s poreklom iz Unije, ki se tržijo pod zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, registrirano v skladu s postopki iz te uredbe, se navede označba „zaščitena označba porekla“ ali „zaščitena geografska označba“ ali z njima povezani simboli Unije. Poleg tega sta lahko na oznaki navedeni ustrezni okrajšavi „ZOP“ ali „ZGO“.

3. Na oznakah proizvodov s poreklom iz Unije, ki se tržijo pod zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, registrirano v skladu s postopki iz te uredbe, se navedejo z njima povezani simboli Unije. Poleg tega je registrirano ime proizvoda navedeno neposredno pred označbama „zaščitena označba porekla“ ali „zaščitena geografska označba“ oziroma ustreznima okrajšavama „ZOP“ ali „ZGO“.

 

3a. Poleg tega se lahko na oznaki navedejo tudi: prikazi geografskega območja porekla v skladu s členom 5 in besedilo, slike ali simboli, povezani z državo članico in/ali regijo, v kateri leži to geografsko območje porekla.

 

3b. Poleg zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe se lahko brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES uporabljajo tudi kolektivne geografske znamke iz člena 15 Direktive 2008/95/ES.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Na oznakah proizvodov s poreklom iz tretjih držav, ki se tržijo pod imenom, vpisanim v register, se navedeta označbi iz odstavka 3 ali z njima povezani simboli Unije.

4. Na oznakah proizvodov s poreklom iz tretjih držav, ki se tržijo pod imenom, vpisanim v register v skladu s poglavjem IV naslova V te uredbe, se lahko navedeta označbi iz odstavka 3 ali z njima povezani simboli Unije.

Obrazložitev

Samo proizvodi iz tretjih držav in držav EU, za katere je bil izveden postopek za preverjanje iz te uredbe („vzajemnost“) so lahko označeni z enakimi simboli in oznakami.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vsako neposredno ali posredno komercialno rabo registriranega imena za proizvode, ki jih registracija ne zajema, če so ti proizvodi primerljivi s proizvodi, registriranimi pod zadevnim imenom, ali če ta raba izkorišča sloves zaščitenega imena;

(a) vsako neposredno ali posredno komercialno rabo registriranega imena za proizvode, ki jih registracija ne zajema, če so ti proizvodi primerljivi s proizvodi, registriranimi pod zadevnim imenom, ali če ta raba izkorišča sloves zaščitenega imena, in sicer tudi če se ti proizvodi uporabljajo kot sestavine;

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno resnično poreklo proizvoda ali storitve ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „slog“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno;

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno resnično poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „slog“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno, tudi če se ti proizvodi uporabljajo kot sestavina;

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice sprejmejo ustrezne upravne in sodne ukrepe za preprečitev ali odpravo nezakonite uporabe zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, kot je navedeno v odstavku 1, zlasti na zahtevo skupine proizvajalcev, kot določa člen 42(a).

3. Države članice sprejmejo ustrezne upravne in sodne ukrepe za preprečitev ali odpravo nezakonite uporabe zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, kot je navedeno v odstavku 1, ki se proizvajajo ali tržijo v posamezni državi članici.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V ta namen države članice imenujejo organe, ki so pristojni za upravljanje upravnih ukrepov v zvezi z ZOP, ZGO in ZTP v skladu s postopki, ki jih določi vsaka posamezna država članica. Ti organi so objektivni in nepristranski. Poleg tega imajo na voljo ustrezno osebje in sredstva za doseganje teh ciljev.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 53 sprejme delegirane akte za opredelitev ukrepov, ki jih morajo izvajati države članice, da bi preprečile trženje proizvodov, ki niso označeni v skladu s to uredbo, v Uniji ali njihov izvoz v tretje države.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V primeru registracije označbe porekla ali geografske označbe se v skladu s to uredbo registracija blagovne znamke, katere uporaba bi bila v nasprotju s členom 13 in ki zadeva isti tip proizvoda, zavrne, če je zahtevek za registracijo blagovne znamke vložen po datumu vložitve zahtevka za registracijo pri Komisiji.

1. V primeru registracije označbe porekla ali geografske označbe se v skladu s to uredbo zahtevek za registracijo blagovne znamke, katere uporaba bi bila v nasprotju s členom 13, zavrne, če je ta zahtevek vložen po datumu vložitve zahtevka za registracijo pri zadevni državi članici.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Brez poseganja v člen 6(4) se lahko blagovna znamka, katere uporaba je v nasprotju s členom 13 in ki je prijavljena, registrirana ali, če to predvideva zadevna zakonodaja, v dobri veri potrjena na ozemlju Evropske unije pred datumom vložitve zahtevka za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisiji, še naprej uporablja ali obnovi za zadevni proizvod ne glede na registracijo označbe porekla ali geografske označbe, če ni razlogov za njeno neveljavnost ali preklic v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti ali Direktivo 2008/95/ES. V takih primerih je uporaba zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe in uporaba zadevne blagovne znamke dovoljena.

2. Brez poseganja v člen 6(4) se lahko blagovna znamka, katere uporaba je v nasprotju s členom 13 in ki je prijavljena, registrirana ali, če to predvideva zadevna zakonodaja, v dobri veri potrjena na ozemlju Unije pred datumom vložitve zahtevka za zaščito označbe porekla ali geografske označbe pri zadevni državi članici, še naprej uporablja ali obnovi za zadevni proizvod ne glede na registracijo označbe porekla ali geografske označbe, če ni razlogov za njeno neveljavnost ali preklic v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti ali Direktivo 2008/95/ES. V takih primerih je uporaba zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe in uporaba zadevne blagovne znamke dovoljena, če je proizvod, ki nosi blagovno znamko v nasprotju s členom 13, proizveden v skladu s specifikacijo in je vključen v sistem nadzora.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 14 lahko proizvodi s poreklom iz države članice ali tretje države, razen države vlagateljice zahtevka, katerih označba zajema ali vsebuje ime, ki je v nasprotju s členom 13(1), še naprej uporabljajo zaščiteno ime v prehodnem obdobju do pet let, razen če dopusten ugovor v skladu s členom 48 dokazuje, da:

1. Brez poseganja v člen 14 lahko proizvodi s poreklom iz države članice ali tretje države, razen države vlagateljice zahtevka, katerih označba zajema ali vsebuje ime, ki je v nasprotju s členom 13(1), še naprej uporabljajo ime, pod katerim so se tržili, v prehodnem obdobju do pet let, razen če dopusten ugovor v skladu s členom 48 dokazuje, da:

Obrazložitev

„Ime v nasprotju s členom 13(1)“ ne pomeni nujno uporabe zaščitenega imena, temveč deformacijo imena ali sklicevanje nanj.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Prehodno obdobje se lahko določi tudi za podjetja s sedežem v državi članici ali tretji državi, v kateri se nahaja geografsko območje, če so ta podjetja zakonito tržila zadevne proizvode in ves čas uporabljala zadevna imena najmanj pet let pred datumom objave iz člena 47(2) ter so to navedla v okviru nacionalnega postopka ugovora iz člena 46(3) ali postopka ugovora Skupnosti iz člena 48(1). Prehodno obdobje iz tega odstavka ne sme biti daljše od petih let.

Obrazložitev

Ta sprememba bo vključila sedanje določbe iz drugega pododstavka člena 13(3) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006, ki določa, da se prehodno obdobje odobri podjetjem s sedežem v državi članici prosilki, ki so predložila dopustni ugovor zoper vlogo med domačim posvetovanjem in ki potrebujejo čas za izvedbo potrebnih prilagoditev, da bi lahko upoštevala dejstvo, da je bilo ime, katerega registraciji so ugovarjala, zaščiteno.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namen vzpostavitve sheme za zajamčene tradicionalne posebnosti je pomagati proizvajalcem tradicionalnih proizvodov pri trženju in posredovanju lastnosti dodane vrednosti proizvodov potrošnikom.

Namen vzpostavitve sheme za zajamčene tradicionalne posebnosti je zaščititi in spodbujati tradicionalne metode proizvodnje in recepte s pomočjo proizvajalcem tradicionalnih proizvodov pri trženju in posredovanju lastnosti dodane vrednosti njihovih receptov in proizvodov potrošnikom.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ime izpolnjuje pogoje za registracijo kot zajamčena tradicionalna posebnost, kadar opisuje specifičen predelan proizvod:

1. Ime izpolnjuje pogoje za registracijo kot zajamčena tradicionalna posebnost, kadar opisuje specifičen proizvod ali živilo:

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) katerega način proizvodnje in sestava ustrezata tradicionalni praksi za zadevni proizvod, ter

(a) katerega način proizvodnje in/ali predelave ali sestava ustrezata tradicionalni praksi za zadevni proizvod ali živilo, ali

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 18 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opredeljuje tradicionalno obliko proizvoda.

(b) opredeljuje njegovo tradicionalno lastnost ali posebnost.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) obseg vloge za priznanje zajamčene tradicionalne posebnosti;

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opis proizvoda, vključno z njegovimi glavnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi značilnostmi, ki dokazujejo specifičnost proizvoda;

(b) opis proizvoda, vključno, kadar je primerno, z njegovimi glavnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi značilnostmi, ki dokazujejo specifičnost proizvoda;

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ime, registrirano kot zajamčena tradicionalna posebnost, lahko uporablja vsak gospodarski subjekt, ki trži proizvod, ki je v skladu z ustrezno specifikacijo.

1. Ime, registrirano kot zajamčena tradicionalna posebnost, lahko uporablja vsak gospodarski subjekt, ki trži proizvod, ki je v skladu z ustrezno specifikacijo in načrtom nadzora zanj.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – (nov osnutek)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Na oznakah proizvodov s poreklom iz Unije, ki se tržijo kot zajamčena tradicionalna posebnost, registrirana v skladu s to uredbo, je brez poseganja v odstavek 4 naveden simbol iz odstavka 2.

3. Na oznakah proizvodov s poreklom iz Unije, ki se tržijo kot zajamčena tradicionalna posebnost, registrirana v skladu s to uredbo, je brez poseganja v odstavek 4 naveden simbol iz odstavka 2. Poleg tega je ime proizvoda navedeno neposredno pred oznako „zajamčena tradicionalna posebnost“ ali pred ustrezno okrajšavo „ZTP“.

Simbol ni obvezen del označevanja zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki so proizvedene zunaj Unije.

Simbol ni obvezen del označevanja zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki so proizvedene zunaj Unije.

Simbol iz odstavka 2 se lahko dopolni ali nadomesti z označbo „zajamčena tradicionalna posebnost“.

 

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Imena, registrirana v skladu z zahtevami iz prvega pododstavka člena 1(1) in iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 509/2006, vključno s tistimi, ki so registrirana na podlagi zahtevkov iz drugega pododstavka člena 55(1) te uredbe, se lahko še naprej uporabljajo pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 509/2006, in sicer do 31. decembra 2017.

2. Imena, registrirana v skladu z zahtevami iz prvega pododstavka člena 1(1) in iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 509/2006, vključno s tistimi, ki so registrirana na podlagi zahtevkov iz drugega pododstavka člena 55(1) te uredbe, se lahko še naprej uporabljajo pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 509/2006, in sicer do 31. decembra 2017, razen če države članice uporabijo postopek iz odstavka 2a.

 

2a. Države članice najpozneje do 31. decembra 2016 Komisiji predložijo seznam zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki so bile registrirane v skladu s členom 13(1) Uredbe (ES) št. 509/2006 in ki so skladne s to uredbo. Imena teh zajamčenih tradicionalnih posebnosti je mogoče prilagoditi, tako da so skladna s točko b člena 18(2).

 

Komisija objavi popoln seznam v Uradnem listu Evropske unije.

 

Vsak ugovor iz členov 48 in 49 se Komisiji predloži v dveh mesecih od datuma te objave.

 

Komisija po končanem postopku ugovora po potrebi prilagodi vnose v register iz člena 22. Ustrezne specifikacije so specifikacije iz člena 19.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Shema za neobvezne navedbe kakovosti se vzpostavi, da bi proizvajalci kmetijskih proizvodov z značilnostmi ali lastnostmi dodane vrednosti te značilnosti ali lastnosti lažje sporočali znotraj notranjega trga, ter zlasti za podpiranje in dopolnjevanje posebnih tržnih standardov.

Shema za neobvezne navedbe kakovosti se vzpostavi, da bi proizvajalci kmetijskih proizvodov z značilnostmi ali lastnostmi dodane vrednosti te značilnosti ali lastnosti lažje sporočali znotraj notranjega trga.

Obrazložitev

Posebne določbe v zvezi z neobveznimi rezerviranimi navedbami in vsi členi ter uvodne izjave v zvezi s temi navedbami in tržnimi standardi ter Priloga II se prenesejo v predlog uredbe o tržnih standardih (2010/0354(COD)), da se vse neobvezne rezervirane navedbe vključijo v enotno skupno ureditev trga.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice, ki že imajo neobvezne navedbe, lahko ohranijo strožje nacionalne ukrepe.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 27

črtano

Obstoječe neobvezne navedbe kakovosti

 

1. Neobvezne navedbe kakovosti, ki jih ta shema zajema na datum začetka veljavnosti te uredbe, so navedene v Prilogi II k tej uredbi skupaj z akti, ki določajo zadevne navedbe in pogoje njihove uporabe.

 

2. Neobvezne navedbe kakovosti iz odstavka 1 veljajo do spremembe ali preklica v skladu s členom 28.

 

Obrazložitev

Posebne določbe v zvezi z neobveznimi rezerviranimi navedbami in vsi členi ter uvodne izjave v zvezi s temi navedbami in tržnimi standardi ter Priloga II se prenesejo v predlog uredbe o tržnih standardih (2010/0354(COD)), da se vse neobvezne rezervirane navedbe vključijo v enotno skupno ureditev trga.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

črtano

Pridržanje, sprememba in preklic

 

Da bi se upoštevali pričakovanja potrošnikov, razvoj znanstvenih in tehničnih dognanj, položaj na trgu ter razvoj tržnih in mednarodnih standardov, lahko Komisija z delegiranimi akti:

 

(a) pridrži dodatno neobvezno navedbo kakovosti, pri čemer določi pogoje njene uporabe,

 

(b) spremeni pogoje uporabe neobvezne navedbe kakovosti ali

 

(c) prekliče neobvezno navedbo kakovosti.

 

Obrazložitev

To so odločilni elementi politike EU, namenjeni izboljšanju kakovosti kmetijskih proizvodov. Za uvedbo novih neobveznih navedb (na primer „proizvod gorskega kmetovanja“) ali ukinitev uporabe neobveznih navedb je treba to uredbo spremeniti po običajnem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 29a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29a

 

Gorski proizvod

 

1. Uvede se navedba „gorski proizvod“. Ta navedba se lahko uporabi le za opis proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi iz Priloge I Pogodbe in katerih surovine izvirajo z gorskih območij. Poleg tega, če naj se navedba uporablja tudi za predelane proizvode, mora predelava prav tako potekati na gorskih območjih ali v določenih okoliščinah na območjih v neposredni bližini gora.

 

2. Za namene tega člena so „gorska območja“ v Evropski uniji območja, ki so opredeljena v členu 18(1) Uredbe (ES) št. 1257/1999.

 

Komisija v skladu s členom 53 sprejme delegirane akte za uvedbo metod proizvodnje in drugih meril, ki so pomembna za uporabo te neobvezne navedbe kakovosti. Komisija pri sprejemanju teh aktov upošteva dobre kmetijske prakse, ki so združljive z zahtevami varstva okolja in ohranjanja življenjskega prostora na podeželju, zlasti trajnostno kmetovanje.

 

Kar zadeva proizvode iz tretjih držav navedba „gorska območja“ vključuje območja, ki izpolnjujejo merila, enakovredna tistim iz člena 18(1) Uredbe (ES) 1257/1999.

 

3. Komisija je v skladu s členom 53 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, ki določajo izjeme od pogojev za uporabo iz odstavka 1 v ustrezno utemeljenih primerih in zato, da se upoštevajo naravne omejitve, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo na gorskih območjih.

 

4. Komisija je v skladu s členom 53 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, ki določajo smernice, da bi preprečila uporabo navedbe „gorski“ ali podobnih navedb, ki lahko zavedejo potrošnike, pri označevanju živil, ki niso v skladu s tem členom.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29b

 

Proizvod otoškega kmetovanja

 

Komisija do 30. septembra 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o utemeljitvah za novo navedbo „proizvod otoškega kmetovanja“. Ta navedba se lahko uporablja le za opis proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi iz Priloge I Pogodbe in katerih surovine izvirajo z otokov. Poleg tega, če naj se navedba uporablja tudi za predelane proizvode, mora predelava prav tako potekati na otokih, če to bistveno vpliva na posebne značilnosti končnega proizvoda.

 

Po potrebi se poročilu priložijo ustrezni zakonodajni predlogi za oblikovanje neobvezne navedbe kakovosti „proizvod otoškega kmetovanja“.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 29 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29c

 

Lokalna in neposredna prodaja

 

Komisija do 30. septembra 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o utemeljitvah za novo shemo označevanja za lokalno kmetovanje in neposredno prodajo, ki bi pomagala proizvajalcem pri lokalnem trženju proizvodov. Poudarek poročila je na zmožnosti kmetov, da s pomočjo nove oznake zagotovijo dodano vrednost svoje proizvodnje, upoštevajo pa se tudi druga merila, kot so možnosti za zmanjšanje emisij ogljika in odpadkov s kratkimi proizvodnimi in distribucijskimi verigami.

 

Po potrebi se poročilu priložijo ustrezni zakonodajni predlogi za oblikovanje te sheme označevanja za lokalno in neposredno prodajo.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da označevanje proizvodov ne povzroča zamenjave z neobveznimi navedbami kakovosti.

2. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da označevanje proizvodov ne povzroča zamenjave z drugimi omembami kakovosti.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je preprečiti pravno negotovost, kadar v državah članicah lahko obstajajo različne tovrstne omembe kakovosti.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice imenujejo tudi pristojne organe, ki sprejmejo ustrezne upravne in sodne ukrepe iz člena 13(3).

Obrazložitev

Predpis iz člena 13(3) je pomemben, vendar mora postati učinkovitejši. V ta namen mora vsaka država članica imenovati organ, pristojen za izvajanje upravnih in sodnih ukrepov iz člena 13.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stroške takega preverjanja skladnosti s specifikacijami lahko nosijo gospodarski subjekti, pri katerih je bil navedeni nadzor opravljen.

Stroške preverjanja skladnosti s specifikacijami nosijo gospodarski subjekti, pri katerih se navedeni nadzor opravi. Države članice lahko tudi prispevajo h kritju stroškov.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sporočijo Komisiji imena in naslove pristojnih organov iz člena 33. Komisija objavi imena in naslove teh organov.

Države članice sporočijo Komisiji imena in naslove pristojnih organov iz člena 33. Komisija objavi imena in naslove teh organov. Države članice izvajajo preverjanja na podlagi analize tveganja za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz te uredbe in v primeru kršitev izrečejo ustrezne upravne kazni.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 13 ta uredba ne vpliva na uporabo navedb, ki so v Uniji generične, čeprav je generična navedba del imena, ki je zaščiteno v okviru sheme kakovosti.

1. Brez poseganja v člen 13 ta uredba ne vpliva na uporabo navedb, ki so v eni ali več državah članicah generične, čeprav je generična navedba del imena, ki je zaščiteno v okviru sheme kakovosti.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) obstoječe stanje v državah članicah in na območjih potrošnje;

(a) obstoječe stanje na območjih potrošnje;

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Da bi se v celoti zaščitile pravice zainteresiranih strani, lahko Komisija z delegiranimi akti določi dodatna pravila za določanje generičnega statusa imen ali navedb iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

Sprejetje predpisov za določitev „generičnega statusa“ je bistveno za sheme kakovosti proizvodov, zato ne bi smeli biti sprejeti z delegiranimi akti.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Označbe, kratice in simboli, ki se nanašajo na sheme kakovosti, se lahko uporabljajo le pri označevanju proizvoda, proizvedenega v skladu s pravili sheme kakovosti, na katero se nanašajo. To velja zlasti za naslednje označbe, kratice in simbole:

1. Označbe, kratice in simboli, ki se nanašajo na sheme kakovosti, se lahko uporabljajo le za prepoznavanje proizvodov, proizvedenih v skladu s pravili sheme kakovosti, na katero se nanašajo. To velja zlasti za naslednje označbe, kratice in simbole:

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1290/2005 lahko Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) na pobudo Komisije ali v njenem imenu na centralizirani podlagi financira upravno podporo v zvezi z razvojem, pripravljalnim delom, spremljanjem, upravno in pravno podporo, pravnim varstvom, registracijskimi taksami, taksami za podaljšanje, taksami za opazovanje znamk, taksami sodnih postopkov in vsemi drugimi povezanimi ukrepi, potrebnimi za zaščito uporabe označb, kratic in simbolov, ki se nanašajo na sheme kakovosti, pred zlorabo, posnemanjem, navajanjem ali kakršnimi koli drugimi praksami, ki bi lahko zavajale potrošnike v Uniji in tretjih državah.

2. V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1290/2005 lahko Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) na pobudo Komisije ali v njenem imenu na centralizirani podlagi financira upravno podporo v zvezi z razvojem, pripravljalnim delom, spremljanjem, upravno in pravno podporo, pravnim varstvom, registracijskimi taksami, taksami za podaljšanje, taksami za opazovanje znamk, taksami sodnih postopkov in vsemi drugimi povezanimi ukrepi, potrebnimi za zaščito in spodbujanje uporabe označb, kratic in simbolov, ki se nanašajo na sheme kakovosti, pred zlorabo, posnemanjem, navajanjem ali kakršnimi koli drugimi praksami, ki bi lahko zavajale potrošnike v Uniji in tretjih državah.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi izvedbenih aktov sprejme pravila za enotno zaščito označb, kratic in simbolov iz odstavka 1.

3. Komisija v skladu s členom 53 sprejme delegirane akte, s katerimi določi pravila za enotno zaščito označb, kratic in simbolov iz odstavka 1.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice za kršitev določb iz odstavka 1 izrečejo ustrezne upravne kazni.

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Člen 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v posebne določbe v zvezi z organizacijami proizvajalcev in medpanožnimi organizacijami iz Uredbe (ES) št. 1234/2007 je skupina upravičena do:

Brez poseganja v posebne določbe v zvezi z organizacijami proizvajalcev in medpanožnimi organizacijami iz Uredbe (ES) št. 1234/2007 je reprezentativna skupina za proizvod, upravičena do:

(a) prispevanja k zagotavljanju kakovosti njenih proizvodov na trgu s spremljanjem uporabe imena v trgovini in, če je to potrebno, obveščanjem pristojnih organov iz člena 33 v okviru člena 13(3);

(a) prispevanja k zagotavljanju kakovosti, slovesa in pristnosti njenih proizvodov na trgu s spremljanjem uporabe imena v trgovini in, če je to potrebno, obveščanjem pristojnih organov iz člena 33 ali morebitnega drugega pristojnega organa v okviru člena 13(3);

 

aa) izvajanja ukrepov za zagotovitev ustreznega pravnega varstva zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe ter pravic intelektualne lastnine, ki so z njimi neposredno povezane;

b) razvijanja informacij in promocijskih dejavnosti, namenjenih sporočanju lastnosti dodane vrednosti proizvoda potrošnikom;

b) razvijanja informacij in promocijskih dejavnosti, namenjenih sporočanju lastnosti dodane vrednosti proizvoda potrošnikom;

c) razvijanja dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem skladnosti proizvoda z ustrezno specifikacijo;

c) razvijanja dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem skladnosti proizvoda z ustrezno specifikacijo;

d) ukrepanja za izboljšanje učinkovitosti sheme, vključno z razvijanjem gospodarskega strokovnega znanja, izvajanjem gospodarskih analiz, razširjanjem gospodarskih informacij o shemi in zagotavljanjem nasvetov proizvajalcem.

d) ukrepanja za izboljšanje učinkovitosti sheme, vključno z razvijanjem gospodarskega strokovnega znanja, izvajanjem gospodarskih analiz, razširjanjem gospodarskih informacij o shemi in zagotavljanjem nasvetov proizvajalcem.

 

(da) zahteve, da ji njena država članica dovoli, da vzpostavi sistem za upravljanje svoje proizvodnje.

 

Države članice lahko v zvezi s tem sistemom ter da bi ustvarile boljše pogoje za stabilnost in delovanje trga proizvodov ZOP in ZGO uvedejo predpise, ki skupinam omogočajo prilagajanje ponudbe povpraševanju, ko skupine, odgovorne za ZOP in ZGO, formalno vložijo zahtevo v tem smislu. Taki sistemi upravljanja ponudbe ne škodujejo konkurenci na notranjem trgu, ne predstavljajo ovire za nove udeležence na trgu in ne škodujejo malim proizvajalcem. Komisija se o tem obvesti in lahko kadar koli prekliče dovoljenje države članice.

 

(db) ukrepanja za povečanje vrednosti proizvodov in, če je to potrebno, za preprečevanje in odpravljanje vseh ukrepov, ki ogrožajo ali bi lahko ogrozili sloves teh proizvodov;

 

(dc) Države članice z upravnimi sredstvi spodbudijo vzpostavitev in delovanje skupin na svojem ozemlju. Države članice redno posodabljajo imena in naslove skupin iz točke 2 člena 3 in jih sporočijo Komisiji, ki jih objavi.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Gospodarski subjekti, ki pripravljajo in skladiščijo tradicionalno posebnost, zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali ki tako zajamčeno tradicionalno posebnost, zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo dajo na trg, so prav tako vključeni v nadzorni sistem iz poglavja I tega naslova.

2. Gospodarski subjekti, ki pripravljajo, pakirajo, skladiščijo ali dajejo na trg proizvode z zaščiteno označbo porekla (ZOP), zaščiteno geografsko označbo (ZGO) ali zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP), so prav tako vključeni v nadzorni sistem iz poglavja I tega naslova.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 882/2004 in zlasti določbe iz poglavja VI naslova II te uredbe lahko države članice zaračunajo takso za kritje stroškov upravljanja shem kakovosti, vključno s stroški, ki so nastali pri obravnavanju zahtevkov, ugovorov, zahtevkov za spremembe in zahtevkov za preklic iz te uredbe.

Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 882/2004 in zlasti določbe iz poglavja VI naslova II te uredbe lahko države članice zaračunajo razumno takso za kritje stroškov upravljanja shem kakovosti, vključno s stroški, ki so nastali pri obravnavanju zahtevkov, ugovorov, zahtevkov za spremembe in zahtevkov za preklic iz te uredbe.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Člen 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 44a

 

Poročanje o smernicah

 

Komisija ...* in ob upoštevanju smernic o najboljših praksah o prostovoljnih shemah certificiranja (2010/C 341/04) in o označevanju proizvodov s sestavinami ZOP-ZGO (2010/C 341/03) Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, v katerem se ugotovi, ali so potrebni zakonodajni predpisi, in h kateremu po potrebi priloži ustrezne predloge.

 

_______________

 

*UL, prosimo vstavite datum tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Smernice, ki jih predlaga Komisija, so priporočila, ki služijo le za orientacijo. Po treh letih veljavnosti bi bilo koristno vedeti, ali jih je treba nadomestiti z zavezujočimi zakonodajnimi ukrepi.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevke za registracijo imen v okviru shem kakovosti iz člena 45 lahko predložijo le skupine.

Zahtevke za registracijo imen v okviru shem kakovosti iz člena 45 lahko predložijo le skupine, kakor so opredeljene v členu 3.

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izjemnih pogojih se lahko fizična ali pravna oseba obravnava kot skupina.

V izjemnih pogojih in samo v primeru, da za posamezen proizvod skupina ne obstaja, se lahko fizična ali pravna oseba obravnava kot skupina.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda zahtevek, prejet v skladu s členom 46, da se preveri njegova utemeljenost in izpolnjevanje pogojev zadevne sheme. Ta pregled ne sme trajati dlje kot šest mesecev.

Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda zahtevek, prejet v skladu s členom 46, da se preveri njegova utemeljenost in izpolnjevanje pogojev zadevne sheme. Ta pregled ne sme trajati dlje kot šest mesecev. Če Komisija zahteva dodatne informacije, se to obdobje začasno prekine, pri čemer velja splošno pravilo, da se taka prekinitev zgodi samo enkrat. Ko Komisija prejme potrebne informacije, se obdobje nadaljuje.

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V dveh mesecih od datuma objave v Uradnem listu Evropske unije lahko organi države članice ali tretje države oziroma fizične ali pravne osebe z utemeljenim interesom in s sedežem v tretji državi vložijo ugovor pri Komisiji.

1. V dveh mesecih od datuma objave v Uradnem listu Evropske unije lahko organi države članice ali tretje države oziroma fizične ali pravne osebe z utemeljenim interesom in s sedežem v tretji državi vložijo ugovor pri Komisiji.

Vsaka fizična ali pravna oseba z utemeljenim interesom in s sedežem ali prebivališčem v državi članici, ki ni država, iz katere je bil zahtevek predložen, lahko vloži ugovor pri državi članici, v kateri ima sedež, v roku, ki omogoča ugovor v skladu z odstavkom 1.

Vsaka fizična ali pravna oseba z utemeljenim interesom in s sedežem ali prebivališčem v državi članici, ki ni država, iz katere je bil zahtevek predložen, lahko vloži ugovor pri državi članici, v kateri ima sedež, v roku, ki omogoča ugovor v skladu z odstavkom 1.

 

Če se pri Komisiji vloži ugovor, mu mora v dveh mesecih slediti utemeljitev ugovora.

2. Komisija preveri sprejemljivost ugovorov.

2. Komisija preveri sprejemljivost ugovorov.

3. Kadar je ugovor sprejemljiv, Komisija povabi organ ali osebo, ki je ugovor vložila, in organ ali izvajalca, ki je vložil zahtevek, k ustreznim posvetovanjem za razumno obdobje, ki ne sme presegati treh mesecev.

3. Kadar je utemeljen ugovor sprejemljiv, Komisija najpozneje v dveh mesecih povabi organ ali osebo, ki je ugovor vložila, in organ ali izvajalca, ki je vložil zahtevek, k ustreznim posvetovanjem za razumno obdobje, ki ne sme presegati treh mesecev. Komisija lahko na zahtevo ene od udeleženih strani podaljša rok za posvetovanje za največ tri mesece, če meni, da bi podaljšanje roka prispevalo k sklenitvi dogovora, ali če je ena od udeleženih strani iz tretje države.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skupina z utemeljenim interesom lahko zaprosi za odobritev spremembe specifikacije proizvoda.

1. Skupina v smislu člena 3, ki ima utemeljen interes, lahko zaprosi za odobritev spremembe specifikacije proizvoda.

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar sprememba vključuje eno ali več sprememb specifikacije, ki niso manjše, je treba v zahtevku za spremembo upoštevati postopek iz členov 46, 47, 48 in 49.

2. Kadar sprememba vključuje eno ali več sprememb specifikacije, ki niso manjše, je treba v zahtevku za spremembo upoštevati postopek iz členov 46, 47, 48 in 49. Preverjanje vloge se osredotoči izključno na predlagano spremembo.

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko na lastno pobudo ali zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe z utemeljenim interesom na podlagi izvedbenih aktov prekliče registracijo zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe ali zajamčene tradicionalne posebnosti v naslednjih primerih:

1. Komisija lahko na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe z utemeljenim interesom po celoviti in nepristranski preiskavi, za katero je postopek določen v odstavku 2, na podlagi izvedbenih aktov prekliče registracijo zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe ali zajamčene tradicionalne posebnosti v naslednjih primerih:

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) najmanj pet let ni bil na trg dan noben proizvod v okviru zajamčene tradicionalne posebnosti, zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.

(b) najmanj deset let ni bil na trg dan noben proizvod v okviru zajamčene tradicionalne posebnosti, zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.

Obrazložitev

Glede na dolgotrajen in natančen postopek, potreben za registracijo označb, je treba pogojem in postopkom za njihov preklic, vključno z obdobjem, v katerem ne smejo biti dane na trg, nameniti posebno pozornost.

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delegirani akti

Izvajanje prenosa pooblastil

1. Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov iz te uredbe se prenesejo na Komisijo za nedoločeno obdobje.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

2. Prenos pooblastil iz odstavka 1 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz členov 2(1), 5(3), 7(3), 12(5), 13(3a), 16(2), 18(4), 19(2), 23(4), 25(3), 29(3), 29a, 39(2), 41(3), 46(1), 46(7), 48(6), 50(3), 51(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...*. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja nasprotuje takšnemu podaljšanju.

Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu prenosa pooblastil, obvesti drugega zakonodajalca in Komisijo vsaj en mesec pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede prenesena pooblastila, ki bi se lahko preklicala, ter morebitne razloge za preklic.

 

Z odločitvijo o preklicu prenehajo veljati pooblastila iz navedene odločitve. Odločitev začne veljati takoj ali na poznejši datum, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

 

3. Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila. Z odločitvijo o preklicu navedeno pooblastilo preneha veljati. Odločitev začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Če do izteka navedenega obdobja niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

 

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom tega obdobja, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

 

Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki je nasprotovala delegiranemu aktu, navede razloge za nasprotovanje.

 

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s to uredbo, začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

 

_____________

 

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Prilagoditev besedila v skladu s skupnim razumevanjem praktičnih ureditev za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU).

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Člen 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni akti

Postopek v odboru

[Kadar so izvedbeni akti sprejeti v skladu s to uredbo, Komisiji pomaga Odbor za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov, pri čemer se uporablja postopek iz člena [5] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy]

1. Komisiji pomaga Odbor za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s predlogami za določbe o izvedbenih aktih pod nadzorom držav članic ter s predlagano Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Priloga I – del I – alinea 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– rastlinska olja kmetijskega izvora za uporabo v kozmetiki,

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Priloga I – točka II – zadnja alinea (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

– sol

Obrazložitev

Obstajajo tradicionalne, skoraj obrtniške metode za proizvodnjo soli. Te metode je treba priznati v okviru sheme ZTP.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Splošna predstavitev

Evropsko kmetijstvo zagotavlja zelo raznoliko hrano, s proizvodnimi metodami, ki spoštujejo okolje in podeželske skupnosti. Kakovost evropske hrane je zaradi regionalne raznolikosti hrane, tradicionalnih metod proizvodnje, ki so včasih stare stoletja, poudarka na varnosti in dobrih okoljskih razmer med najvišjimi na svetu.

Tako kmete kot potrošnike je treba ozavestiti o posebnostih doma pridelane hrane. Poleg tega bi ta, v kakovost usmerjen pristop, lahko prispeval k nagrajevanju proizvodov najvišje kakovosti na domačem, pa tudi na mednarodnih trgih. EU je v okviru svoje politike kakovosti živil uvedla vrsto oznak in shem kakovosti, ki priznavajo visokokakovostne značilnosti proizvodov, pa tudi njihove regionalne posebnosti.

Sedanje sheme kakovosti so: zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP), ekološko pridelano in najbolj oddaljene regije, vsaka shema pa ima svoj logotip.

Novi predlogi Komisije

Odbor Parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja sedaj obravnava nov zakonodajni predlog Evropske komisije o kakovosti in tržnih standardih.

Cilj svežnja kakovosti, ki ga je predstavila Komisija, je izboljšanje zakonodaje Unije na področju kakovosti ter delovanja nacionalnih in zasebnih shem certificiranja, da bi postale enostavnejše, preglednejše, razumljivejše, prilagodljive inovacijam ter manj obremenjujoče za proizvajalce in upravne organe.

Komisija je decembra lani po obširnem postopku javnega posvetovanja, ki ga je sprožila zelena knjiga o kakovosti leta 2009, predložila ta sklop zakonodajnih predlogov. Ta sveženj vključuje dva predloga uredb (enega o shemi kakovosti kmetijskih proizvodov in enega o tržnih standardih), pa tudi dva dokumenta s smernicami, enega o shemah certificiranja in enega o označevanju proizvodov s sestavinami ZOP-ZGO. Predlogi so obsežni in vključujejo številne točke, ki jih je zahteval Parlament v samoiniciativnem poročilu, ki ga je sestavil poslanec Giancarlo Scottà. Poleg vsebinskih točk je treba opozoriti tudi na določbe o delegiranih in izvedbenih aktih, ki so zelo pomembni za to, kako se bo v praksi oblikovala politika v prihodnjih letih.

Predlogi poročevalke

Poročevalka v splošnem meni, da bi med našimi prednostnimi nalogami morali biti poenostavitev in razvoj obstoječih shem, pa tudi dodajanje novih navedb kakovosti, ki bodo ustvarile vrednost za najboljše evropske proizvode. Ker je predlog Komisije dobra in pohvalna začetna točka, poročevalka meni, da je mogoče doseči večjo jasnost in celovitejši evropski sistem kakovosti.

Poročevalka se je pri pripravi osnutka poročila obsežno posvetovala s kolegi in poročevalci v senci, o zakonodajnem predlogu je dvakrat razpravljala v odboru ter je organizirala delavnico s strokovnjaki o tej politiki. Redno se je posvetovala s Komisijo in od nje zahtevala pojasnila; poleg tega se je poročevalka večkrat srečala s predstavniki panoge, zainteresiranimi stranmi ter z nacionalnimi in evropskimi institucijami, ki so v to vključene.

Poročevalka je poskušala doseči večjo jasnost in poenostavitev besedila, kjer je bilo potrebno. Pomembna točka je bilo nudenje jasnejših opredelitev, da bi bilo besedilo razumljivejše tako za proizvajalce kot za potrošnike. Ponekod je bila potrebna tudi večja pravna varnost. V nadaljevanju poročevalka predstavlja spremembe, predlagane v vsakem naslovu uredbe.

Naslov I

· Sistem kakovosti zajamčene tradicionalne posebnosti bi moral veljati tudi za nepredelane proizvode, saj obstajajo tradicionalne metode proizvodnje poljščin in živinorejskih proizvodov, ki niso omejene na posebno geografsko območje in katerih rezultat so proizvodi z značilnostmi, ki jim dajejo dodano vrednost, ali lastnosti, ki dodajajo vrednost zaradi tehnike kmetovanja in zato popolnoma ustrezajo cilju predloga iz točk a in b odstavka 2 člena 1.

· Poleg tega so ob upoštevanju opredelitve „predelave“ iz Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2009 o higieni živil še vedno primeri, pri katerih ni jasno, ali je proizvod predelan, saj je treba oceniti, ali obdelava bistveno spremeni začetni proizvod. S tem je povezana zahteva po vključitvi soli v področje veljavnosti sistema kakovosti zajamčene tradicionalne posebnosti.

· Opredelitev „faz proizvodnje“.

Naslov II

· Predlagamo vključitev opredelitve faz proizvodnje tudi v člen 3, saj to daje večjo jasnost, tudi ko govorimo denimo o fazah proizvodnje v členu 5(1)(b)(iii).;

· V zvezi s členom 6 predlagamo alternativno besedilo, saj bi bilo treba vse vidike, ki so v sporazumu vezani na dodatno zaščito vin, razširiti tudi na živila, če je obdelava enaka za živila in vina (kar zadeva spoštovanje obveznosti EU, ki izvirajo iz sporazuma TRIPS, s strani Komisije), .

· Predlagamo, da se v točki b) odstavka 1 člena 7 ohrani „mikrobiološkimi ali organoleptičnimi“, kot je sedaj.

· V zvezi z odstavkom 3 člena 12 poročevalka meni, da bi morali biti evropski simboli, ki so bili oblikovani in sprejeti za predstavljanje ZOP in ZGO, jasno navedeni na oznaki. Po drugi strani poročevalka meni, da imajo lahko logotip EU in navedbe samo tisti proizvodi, ki se registrirajo po enakem postopku in pod enakimi pogoji kot proizvodi, ki izvirajo na enotnem trgu, ne pa prek dvostranskih sporazumov.

Naslov III

· Prizadevamo si za skladnost z drugimi spremembami, ki odpravljajo omejitev samo na predelana živila, poleg tega v primeru ZTP ta omejitev ni potrebna.

Naslov IV

· Poročevalka meni, da bi neobvezne rezervirane navedbe iz priloge II morale ostati v enotni skupni ureditvi trga in bi jih zato bilo treba vključiti v uredbo o tržnih standardih, saj bolje odraža naravo neobveznih instrumentov politike. Hkrati potrebujemo pravno podlago za neobvezne navedbe kakovosti, ki jih bo Komisija morda predlagala v prihodnosti. Zato poročevalka meni, da bi bilo treba tako pravno podlago obdržati. Kot prvo tako neobvezno navedbo kakovosti poročevalka predlaga „proizvod gorskega kmetovanja“.

· Poročevalka meni, da bi bilo treba uvesti shemo za proizvode gorskega kmetovanja. Po obsežnih posvetovanjih je postalo jasno, da si te sheme ne želijo samo v sektorju, temveč je bilo ugotovljeno, da bi prineslo jasno dodano vrednost za potrošnika in za vrednost proizvodov.

· Prav tako upamo, da bo Komisija preučila in kmalu predlagala nove neobvezne navedbe kakovosti, kot so „otoški“ in „arktični“ proizvodi. Nadalje zahtevamo dodatni razmislek v okviru predlagane ureditve prostovoljnih pravil označevanja govedine.

Naslov V

· Kar zadeva vlogo skupin proizvajalcev v shemah ZOP in ZGO je poročevalka naklonjena predlogu Komisije in si želi, da bi bile te čim prej vzpostavljene. Poročevalka meni, da obstajajo pogoji za dodatno okrepitev vloge skupin. Zato predlaga, da se pod skrbnim nadzorom držav članic in Komisije skupinam proizvajalcem v omejenih in nadzorovanih razmerah dodeli vloga vzpostavitve ukrepov za upravljanje proizvodnje. Razlog je v tem, da je bilo dokazano, da taki sistemi lahko vodijo k večji stabilnosti za proizvajalce proizvodov ZOP in ZGO z visoko vrednostjo in preprečijo spremenljivost cen v tem sektorju.

· Kar zadeva izvrševanje smernic (o prostovoljnih shemah certificiranja in uporabe ZOP/ZGO kot sestavin) pozivamo Komisijo, naj najkasneje tri leta po uveljavitvi te uredbe zakonodajalcu poroča o možnosti uvedbe zavezujoče zakonodaje na tem področju.

· Poročevalka zagotavlja tudi pojasnila v zvezi s postopki za ugovor, in sicer tako, da omogoči podaljšanje predvidenega časa, če je verjetno, da bo dosežen sporazum.

Priloge

· Poročevalka predlaga, da se v priloge, ki zajemajo proizvode, ki lahko imajo ZOP, ZGO ali ZTP zaščito, vključijo dodatni proizvodi.

· Priloga II (neobvezne rezervirane navedbe) se premakne v uredbo o tržnih standardih.

Uskladitev

Kar zadeva uskladitev poročevalka meni, da je treba doseči ravnotežje med potrebo, da Komisija deluje učinkovito in hitro, in pooblastili, ki jih imata po Lizbonski pogodbi Parlament in Svet v zvezi z zakonodajnim postopkom. Poročevalka je v splošnem naklonjena večini predlogov za delegirane ali izvedbene akte in meni, da je Komisija v zvezi s tem podala uravnotežen predlog.

POSTOPEK

Naslov

Sheme kakovosti, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD)

Datum predložitve EP

10.12.2010

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

18.1.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

18.1.2011

IMCO

18.1.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

26.1.2011

IMCO

26.1.2011

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iratxe García Pérez

27.10.2010

 

 

 

Obravnava v odboru

26.1.2011

15.3.2011

11.4.2011

 

Datum sprejetja

21.6.2011

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luís Paulo Alves, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Giommaria Uggias

Datum predložitve

12.7.2011