ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст)

15.7.2011 - (COM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Sajjad Karim
(Кодификация – член 86 от Правилника за дейността)

Процедура : 2011/0080(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0272/2011
Внесени текстове :
A7-0272/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст)

(COM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0189),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0095/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 юни 2011[1],

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[2],

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0272/2011),

A. като има предвид, че съгласно становището на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 8 юни 2011 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст)

COM(2011)0189 от 12.4.2011 г. – 2011/0080(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, се събра на 19 април и 18 май 2011 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

По време на заседанията[1], след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, консултативната работна група констатира единодушно, че в приложение І, точка 6 английският израз „i.e.“, който фигурира в съществуващия текст на директивата, следва да бъде въведен отново вместо израза „namely“, използван в проекта за кодифициран текст (тази промяна не се отнася до българския текст).

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

  • [1]              Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Кодифициран текст)

Позовавания

COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.4.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.5.2011 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Sajjad Karim

10.5.2011 г.

 

 

 

Дата на приемане

11.7.2011 г.

 

 

 

Дата на внасяне

15.7.2011 г.