BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation)

15.7.2011 - (KOM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Sajjad Karim
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 86)

Procedure : 2011/0080(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0272/2011
Indgivne tekster :
A7-0272/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation)

(KOM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0189),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0095/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. juni 2011[1],

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 86 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7‑0000/2011),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 8. juni 2011

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

KOM(2011)0189 af 12.4.2011 – 2011/0080(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 19. april og 18. maj 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet konstaterede den rådgivende gruppe, hvad angår bilag I, punkt 6, at det engelske udtryk "i.e.", der figurerer i den eksisterende udgave af direktivet, bør genindsættes i stedet for det engelske ord "namely", der er blevet anvendt i forslaget til kodificeret udgave.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget i realiteten udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                             L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver                                Juridisk rådgiver                      Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde 22 officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (Kodifikation)

Referencer

KOM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD)

Dato for høring af EP

12.4.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.5.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Sajjad Karim

10.5.2011

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.7.2011

 

 

 

Dato for indgivelse

15.7.2011