RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (kodifitseeritud tekst)

15.7.2011 - (KOM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Sajjad Karim
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 86)

Menetlus : 2011/0080(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0272/2011
Esitatud tekstid :
A7-0272/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (kodifitseeritud tekst)

(KOM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2011)0189),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0095/2011);

-   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. juuni 2010. aasta arvamust[1];

–   pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[2];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 86 ja 55;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0272/2011),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTEKONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

 

Brüssel, 8. juuni 2011

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (kodifitseeritud tekst)

KOM(2011)0189 12.4.2011 – 2011/0080(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimusid 19. aprillil ja 18. mail 2011. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekutel[1] läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kodifitseeritakse nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et I lisa punktis 6 tuleks ingliskeelses versioonis asendada sõna „namely” (ehk), mida kasutati kodifitseeritud teksti ettepanekus, lühendiga „i.e.” (ehk), mis esineb kehtiva direktiivi tekstis.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurist                                               Jurist                                    Peadirektor

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (kodifitseeritud tekst)

Viited

KOM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.4.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.5.2011

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Sajjad Karim

10.5.2011

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.7.2011

 

 

 

Esitamise kuupäev

15.7.2011