Ziņojums - A7-0272/2011Ziņojums
A7-0272/2011

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificēta redakcija)

15.7.2011 - (COM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Sajjad Karim
(Kodifikācija — Reglamenta 86. pants)

Procedūra : 2011/0080(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0272/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0272/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificēta redakcija)

(COM(2011)0189 – C7‑0095/2011 – 2011/0080(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra — kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0189),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0095/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 15. jūnija atzinumu[1],

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu — paātrināta darba metode tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[2],

–   ņemot vērā Reglamenta 86. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7‑0272/2011),

A. tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, pārņemot Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Juridisko dienestu Konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2011. gada 8. jūnijā

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificēta redakcija)

COM(2011)0189 of 12.4.2011 – 2011/0080(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālajai kodifikācijai un it īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2011. gada 19. aprīlī un 18. maijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu arī minēto Komisijas sagatavoto priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs[1], izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, noteica, ka I pielikuma 6. punktā iestarpinājums „t. i.” , kas lietots direktīvas pašreizējā tekstā, ir jāatjauno kodificētās redakcijas projektā lietotā iestarpinājuma „proti” vietā.

Līdz ar to pēc priekšlikuma izskatīšanas konsultatīvā darba grupa bez domstarpībām varēja secināt, ka ar priekšlikumu vienīgi paredz pašreizējo tiesību aktu kodifikāciju, negrozot to būtību.

C. PENNERA                       H. LEGAL                 L. ROMERO REQUENA                  juriskonsults         juriskonsults     ģenerāldirektors

  • [1]  Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma teksta versijas 22 valodās, un tā strādāja, pamatojoties uz teksta versiju angļu valodā, kas bija apspriežamā teksta oriģinālvalodas versija.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums (kodificēta redakcija)

Atsauces

COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

12.4.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

10.5.2011

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Sajjad Karim

10.5.2011

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.7.2011

 

 

 

Iesniegšanas datums

15.7.2011