ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore

  15.7.2011 - (14206/2010 – C7‑0101/2011 – 2010/0243(NLE)) - ***

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: Helmut Scholz

  Postup : 2010/0243(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0276/2011
  Predkladané texty :
  A7-0276/2011
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore

  (14206/2010 – C7‑0101/2011 – 2010/0243(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14206/2010),

  –   so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (14372/2010),

  –   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7‑0101/2011),

  –   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0276/2011),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Nórsko ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) využíva vnútorný trh, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo sú však zmluvou o EHP z roku 1992 z voľného obehu vyňaté. Článok 19 naproti tomu ustanovuje postupnú liberalizáciu poľnohospodárskej výroby prostredníctvom revízií podmienok obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami, ktoré sa vykonajú raz za dva roky, a na preferenčnom, dvojstrannom a mnohostrannom, recipročnom a vzájomne výhodnom základe sa rozhodne o ďalších krokoch v tomto smere, ktorými sa znížia ostatné druhy prekážok v oblasti obchodovania v sektore poľnohospodárstva. .

  Najnovšia dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskym spoločenstvom na základe článku 19 Dohody o EHP vstúpila do platnosti v júli 2003. Obsahovala ustanovenia týkajúce sa vzájomného obchodu so syrmi a vzájomných koncesií na rôzne poľnohospodárske výrobky vrátane colných kvót.

  Od marca 2008 do januára 2010 sa uskutočnili nové rokovania, ktorých výsledkom bol súčasný návrh dohody obsahujúci nasledujúce ustanovenia.

  Koncesie udelené Európskej únii Nórskom:

  Dodatočná plná liberalizácia, ktorá predstavuje zhruba 20 % vývozu EÚ do Nórska alebo 250 miliónov EUR. Celkovo sa úplne uvoľní približne 60 % (v zmysle hodnoty obchodu) obchodu v oblasti poľnohospodárstva medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou.

  Na citlivejšie výrobky, ako napr. mäso, mliečne výrobky, ovocie, zeleninu a okrasné rastliny, Nórsko stanoví colné kvóty alebo nižšie colné sadzby:

  · Nové colné kvóty v mäsovom priemysle (600 t na bravčové mäso, 800 t na hydinové a 900 t na hovädzie mäso) pod podmienkou, že tieto množstvá sa pretransformujú do kvót doložky najvyšších výhod WTO, keď sa bude zavádzať budúca dohoda WTO; na niektoré mäsové špeciality Nórsko ponúka nízke kvóty;

  · Dodatočné colné kvóty na syr (2700 t), obilniny (pšenica tvrdá 5 000 ton, kukurica 10 000 ton, raž 1 000 ton), ovocie a zeleninu (jahody 300 ton, zemiaky 3 000 ton, šalát 400 ton), mäsové výrobky (klobásy 200 ton, šunka 200 ton, opražená slanina 100 ton) a šťavy (jablková 1 000 ton, čučoriedková 200 ton, z čiernych ríbezlí 150 ton). Objem obchodu sa odhaduje približne na 50 miliónov EUR. Kvóty na syr v objeme 2 700 ton sa pripočítajú k existujúcim kvótam v objeme 4 500 ton, čo bude predstavovať celkové kvóty na syr v objeme 7 200 ton zodpovedajúce súčasnému obchodu medzi EÚ a Nórskom a predstavujúce okolo 8 – 10 % súčasného nórskeho trhu so syrom. Podmienky týkajúce sa druhu syra sú zrušené.

  · Zníženie colných sadzieb na niektoré okrasné rastliny a kvety, najmä begónie, ruže, tulipány a ľalie. Tieto koncesie sa vzťahujú na obchod vo výške 3,5 milióna EUR.

  Úľavy udelené Európskou úniou Nórsku:

  Plná liberalizácia na výrobky, na ktoré poskytuje Nórsko plnú liberalizáciu, a ďalšie colné kvóty na syr (3 200 t), čerstvé maliny (400 t), zemiakové lupienky (200 t) a potravu pre domáce zvieratá (13 000 t).

  Táto dohoda zohľadňuje citlivosť niektorých výrobkov významných pre poľnohospodársku výrobu tak v EÚ, ako aj v Nórsku, a obsahuje náležité ustanovenia o colných kvótach a znížených colných sadzbách, ktoré sa musia uplatňovať v oblasti poľnohospodárskej výroby aj v strednodobom a dlhodobom výhľade, s podmienkou, že sa po roku 2013 vykonajú hlbšie reformy SPP .

  Aj keď je celková obchodná bilancia Nórska s EÚ pozitívna, obchodná bilancia týkajúca sa poľnohospodárstva je v prospech EÚ. Export poľnohospodárskych výrobkov EÚ sa medzi rokmi 2000 a 2007 zdvojnásobil na 1,6 miliardy EUR.

  Táto dohoda bude mať dôsledky na rozpočet; strata v príjmoch z ciel sa odhaduje približne na 4,96 milióna EUR (čistá suma po odpočítaní nákladov na ich výber).

  Spravodajca odporúča Výboru pre medzinárodný obchod, aby navrhol Európskemu parlamentu schváliť dohodu.

  STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (25.5.2011)

  pre Výbor pre medzinárodný obchod

  k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore
  (14206/2010 – C7‑0101/2011 – 2010/0243(NLE))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Richard Ashworth

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Posledná dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou (vtedy Európskym spoločenstvom) a Nórskym kráľovstvom na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) nadobudla platnosť v júli 2003. Obsahovala úpravy týkajúce sa vzájomného obchodu so syrmi a vzájomných koncesií na rôzne poľnohospodárske výrobky vrátane colných kvót. V článku 19 Dohody o EHP sa ustanovuje postupná liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi zmluvnými stranami. Strany by na tento účel mali raz za dva roky preskúmať podmienky obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami a v rámci tejto dohody rozhodnúť o ďalšom obmedzení všetkých prekážok v oblasti obchodovania v sektore poľnohospodárstva, a to na preferenčnom, dvojstrannom alebo mnohostrannom, vzájomnom a vzájomne výhodnom základe.

  Predložený návrh zameraný na ďalšiu liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami je výsledkom dvojstranných obchodných rokovaní v oblasti poľnohospodárstva, ktoré prebiehali od marca 2008 do januára 2010. Nové preferencie budú spočívať v dodatočnej plnej liberalizácii vzťahujúcej sa na niektoré citlivé výrobky, čím by sa umožnilo úplné uvoľnenie približne 60 % obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou. V prípade citlivejších výrobkov, ako napr. mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a okrasných rastlín, boli dohodnuté colné kvóty alebo zníženie colných sadzieb. Pokiaľ ide o riadenie colných kvót vzťahujúcich sa na syry, plánujú sa špecifické ustanovenia.

  Vplyv na rozpočet: Strata príjmov z ciel sa odhaduje na približne 4,96 mil. EUR (čistá suma po odpočítaní nákladov na ich výber).

  Na základe uvedených skutočností sa Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka domnieva, že uvedená dohoda, ktorá sa uzatvorí na základe navrhovaného rozhodnutia Rady, je v súlade so snahou dosiahnuť postupnú liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom. Ďalej poznamenáva, že v dohode sa riadne zohľadnili uvedené citlivé výrobky a že prináša náležitú úpravu colných kvót alebo zníženie colných sadzieb.

  ******

  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol Európskemu parlamentu vysloviť súhlas.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  24.5.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  35

  1

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange

  Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

  Pablo Zalba Bidegain

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  13.7.2011

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  24

  1

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Norbert Glante, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Rosa Estaràs Ferragut, Vicky Ford