SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

15.7.2011 - (KOM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Simon Busuttil


Postup : 2010/0039(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0278/2011

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

(KOM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0061),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 74 a 77 ods. 1 písmená b) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0045/2010),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poľským senátom, ktorý sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 2010[1],

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady daný v liste zo 7. júla 2011 schváliť pozíciu Parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fingovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7‑0278/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[2]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej články 74 a 77 ods. 2 písmená b) a d),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)    Vytvorenie prezieravej a komplexnej európskej migračnej politiky založenej na ľudských právach, solidarite a zodpovednosti, najmä v prípade tých členských štátov, ktoré sú vystavené osobitným alebo neprimeraným tlakom, zostáva kľúčovým politickým cieľom Európskej únie.

(2)    Politika Únie v oblasti vonkajších hraníc sa zameriava na integrovaný systém riadenia zabezpečujúci jednotnú a vysokú úroveň hraničnej kontroly a hraničného dozoru, ktoré sú prirodzeným dôsledkom voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie a základnou súčasťou priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Na tento účel sa predpokladá stanovenie spoločných pravidiel o normách a postupoch pre kontrolu vonkajších hraníc.

(3)    Účinné vykonávanie spoločných pravidiel si vyžaduje zvýšenú koordináciu operačnej spolupráce členských štátov.

(4)    Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým ľudskú dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, právo na slobodu a bezpečnosť, právo na ochranu osobných údajov, právo na azyl, zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-refoulement“), zásadu nediskriminácie, práva dieťaťa a právo na účinný prostriedok nápravy. Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami. Akékoľvek použitie sily by malo byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hostiteľského členského štátu a so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality.

(4a)  Uplatňovanie tohto nariadenia by nemalo mať vplyv na práva alebo záväzky členských štátov podľa Dohovoru OSN o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori a Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov.

(5)    V roku 2004 Rada prijala nariadenie (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)[3] (ďalej len „agentúra“), ktorá začala svoju činnosť v máji 2005.

(6)    Nariadenie (ES) č. 2007/2004 bolo zmenené a doplnené v roku 2007 nariadením (ES) č. 863/2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov[4].

(7)    Účinné riadenie vonkajších hraníc prostredníctvom hraničných kontrol a hraničného dozoru prispieva k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi a k znižovaniu ohrozenia vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia a medzinárodných vzťahov členských štátov.

(8)    Kontrola vonkajších hraníc je nielen predmetom záujmu členského štátu, na ktorého hraniciach sa vykonáva, ale všetkých členských štátov, ktoré zrušili kontrolu vnútorných hraníc.

(8a)  Ďalšie posilnenie úlohy agentúry je v súlade s cieľom Únie vypracovať politiku na postupné zavádzanie koncepcie integrovaného systému riadenia hraníc. Agentúra by v rámci limitov svojho mandátu mala podporovať členské štáty pri uplatňovaní tejto koncepcie v zmysle záverov Rady o integrovanom riadení hraníc zo 4. decembra 2006.

(9)    Viacročný program pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý slúži občanom (Štokholmský program) prijatý Európskou radou 10. a 11. decembra 2009 vyzýva na objasnenie a posilnenie úlohy agentúry ▌ v súvislosti s riadením vonkajších hraníc Európskej únie.

(10)  Mandát agentúry by sa mal preto upraviť, a to predovšetkým v záujme posilnenia operačných kapacít agentúry, ako aj v záujme zabezpečenia toho, že všetky prijaté opatrenia sú vzhľadom na sledované ciele primerané, účinné, a že plne rešpektujú základné práva, ako aj práva utečencov a žiadateľov o azyl, predovšetkým vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo návratu.

(11)  Súčasné možnosti poskytovania účinnej pomoci členským štátom v súvislosti s operačnými aspektmi riadenia vonkajších hraníc by sa mali posilniť, pokiaľ ide o dostupné technické zdroje; agentúra musí byť schopná naplánovať s dostatočnou presnosťou koordináciu spoločných operácií alebo pilotných projektov.

(12)  Stanovenie minimálnej úrovne technického vybavenia povinne poskytovaného členskými štátmi na základe každoročných bilaterálnych rokovaní a dohôd a/alebo agentúrou vo veľkej miere prispeje k lepšiemu plánovaniu a realizácii plánovaných operácií koordinovaných agentúrou.

(13)  Agentúra by mala viesť register technického vybavenia, ktoré vlastnia členské štáty alebo agentúra, vybavenia v spoluvlastníctve členských štátov a agentúry, a to zriadením a  vedením centralizovaného registra vybavenia v rezerve technického vybavenia. Táto rezerva by mala obsahovať minimálny kontingent podľa jednotlivých druhov technického vybavenia potrebný na zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry.

(14)  ▌Na zaistenie účinných operácií by agentúra mala zriadiť tímy pohraničnej stráže. Členské štáty by mali prispieť k týmto tímom primeraným počtom kvalifikovaných príslušníkov pohraničnej stráže a ich pripravením na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh.

(15)  Agentúra by mala byť schopná prispievať do týchto tímov prostredníctvom poskytnutia príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých členské štáty dočasne vyslali do agentúry. Títo príslušníci by mali pri vykonávaní svojich úloh a právomocí podliehať rovnakému právnemu rámcu ako prizvaní príslušníci pohraničnej stráže, ktorých do tímov priamo pridelili členské štáty. Agentúra by mala prispôsobiť svoje vnútorné predpisy vyslaným národným expertom a umožniť tak hostiteľskému štátu vydávať priame pokyny príslušníkom pohraničnej stráže počas spoločných operácií a pilotných projektov.

(16)  Dobre definovaný operačný plán, ktorého súčasťou je hodnotenie a povinné hlásenie udalostí, schválený pred začiatkom operácií agentúrou a hostiteľským členským štátomkonzultácii so zúčastnenými členskými štátmi a agentúrou, do veľkej miery prispeje k cieľom tohto nariadenia vďaka harmonizovanejším postupom vykonávania v oblasti koordinácie operácií.

(17)  Systém hlásenia udalostí by agentúra mala využívať na to, aby príslušným verejným orgánom a riadiacej rade odovzdala akékoľvek informácie týkajúce sa dôveryhodných tvrdení predovšetkým o porušení nariadenia (ES) č. 2007/2004 alebo Kódexu schengenských hraníc[5], ako aj základných práv, počas spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych zásahov.

(18)  Ukázalo sa, že kľúčovým prvkom na riadenie operácií na vonkajších hraniciach je analýza rizík. Jej kvalita by sa mala zlepšiť pomocou metódy na hodnotenie schopnosti členských štátov čeliť aktuálnym problémom vrátane súčasných a budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších hraniciach Európskej únie. Tieto hodnotenia by sa však nemali dotknúť schengenského mechanizmu hodnotenia.

(19)  Agentúra by mala na európskej úrovni zabezpečovať odbornú prípravu národných inštruktorov pohraničnej stráže, ktorá bude okrem iného zameraná aj na problematiku základných práv, medzinárodnej ochrany a prístupu k azylovému konaniu, a dodatočnú odbornú prípravu a semináre pre úradníkov príslušných národných útvarov zamerané na kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach, ako aj na problematiku odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. Agentúra môže v spolupráci s členskými štátmi organizovať vzdelávaciu činnosť vrátane výmenného programu na ich území. Členské štáty by mali výsledky činnosti, ktoré agentúra v tejto oblasti dosiahla, zahrnúť do národných vzdelávacích programov svojej pohraničnej stráže.

(20)  Agentúra by mala sledovať pokrok pri výskumných činnostiach relevantných v tejto oblasti, sama k týmto činnostiam prispievať a tieto informácie ďalej postupovať Komisii a členským štátom.

(21)  Vo väčšine členských štátov patria operatívne aspekty návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, do právomocí orgánov zodpovedných za kontrolu vonkajších hraníc. Keďže vykonávanie týchto úloh na úrovni Únie prináša jasnú pridanú hodnotu, agentúra by mala v plnom súlade s politikou Únie v oblasti návratu zabezpečovať koordináciu a organizáciu spoločných operácií návratu členských štátov a stanoviť osvedčené postupy v oblasti získavania cestovných dokladov a definovať kódex správania, ktorý sa bude uplatňovať počas odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov. Žiadne finančné prostriedky zo zdrojov Únie by sa nemali vyčleniť na činnosti alebo operácie, ktoré sa neuskutočňujú v súlade s Chartou základných práv.

(22)  Agentúra môže v záujme plnenia svojej misie a v rozsahu potrebnom na splnenie svojich úloh spolupracovať s Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou pre základné práva a inými agentúrami a orgánmi Európskej únie, príslušnými orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami príslušnými v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, v rámci pracovných dojednaní uzavretých v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy. Agentúra by mala uľahčovať operačnú spoluprácu členských štátov a tretích krajín v rámci politiky vonkajších vzťahov Únie.

(23)  Spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, je čoraz dôležitejšia. V záujme vytvorenia solídneho modelu spolupráce s príslušnými tretími krajinami by agentúra mala mať možnosť iniciovať a financovať projekty technickej pomoci a nasadiť styčných dôstojníkov do tretích krajín v spolupráci s príslušnými orgánmi týchto krajín. Agentúra by mala mať možnosť vyzvať zástupcov tretích krajín, aby sa po absolvovaní potrebnej odbornej prípravy zapojili do jej činností. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami je dôležité aj z hľadiska presadzovania úniových noriem v oblasti riadenia hraníc vrátane rešpektovania základných práv a ľudskej dôstojnosti.

(24)  V záujme zabezpečenia otvorených a transparentných pracovných podmienok a rovnakého zaobchádzania so zamestnancami by sa na zamestnancov a výkonného riaditeľa agentúry mal vzťahovať Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“) vrátane pravidiel týkajúcich sa služobného tajomstva alebo iných rovnocenných povinností zachovávať mlčanlivosť.

(24a) Riadiaca rada by okrem toho mala prijať ustanovenia, na základe ktorých môžu byť národní experti z členských štátov vyslaní do agentúry. Takéto ustanovenia by mali okrem iného stanoviť, že vyslaní národní členovia pohraničnej stráže nasadzovaní v spoločných operáciách a pilotných projektoch sa považujú za prizvaných príslušníkov s ich príslušnými úlohami a právomocami.

(25)  Na spracúvanie osobných údajov agentúrou sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov[6]. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by mal preto monitorovať spracovávanie osobných údajov agentúrou a mal by mať právomoc získať od agentúry prístup ku všetkým informáciám potrebným na svoje vyšetrovanie.

(26)  Pri spracúvaní osobných údajov členskými štátmi sa plne uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov[7].

(27)  Agentúra by sa mala pri zabezpečovaní prevádzkového riadenia informačných systémov riadiť európskymi a medzinárodnými normami vrátane noriem v oblasti ochrany údajov zohľadňujúc najvyššie odborné požiadavky.

(28)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to prispieť k vytvoreniu integrovaného riadenia operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(29)  Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj schengenského acquis v zmysle dohody, ktorú uzavreli Rada Európskej únie a Islandská republika a Nórske kráľovstvo, o pridružení týchto štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES[8] o niektorých opatreniach na uplatňovanie tejto dohody. Z tohto dôvodu by delegácie Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva mali pôsobiť ako členovia riadiacej rady agentúry, aj keď s obmedzenými hlasovacími právami.

(30)  Čo sa týka Švajčiarska, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzatvorenej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis[9], ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode A  v článku 1 body A, B a G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES o uzavretí tejto dohody v mene Európskeho spoločenstva. Delegácia Švajčiarskej konfederácie by preto mala mať účasť v riadiacej rade agentúry, avšak bez hlasovacích práv.

(31)  Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré spadajú do oblasti uvedenej v článku 1 body A, B a G rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ[10] o uzatvorení Protokolu v mene Únie. Delegácia Lichtenštajnského kniežactva by preto mala mať účasť v riadiacej rade agentúry, avšak bez hlasovacích práv.

(32)  Podľa protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní opatrení Radou podľa hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie s výnimkou „opatrení vymedzujúcich tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekročení vonkajších hraníc členských štátov víza, alebo opatrení týkajúcich sa jednotného formátu víz.“. Tento návrh vychádza zo schengenského acquis a podľa článku 4 protokolu o postavení Dánska sa Dánsko do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o návrhu alebo podnete na rozvoj schengenského acquis podľa ustanovení hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie rozhodne, či toto rozhodnutie prevezme do svojho právneho poriadku.

(33)  Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis[11]. Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(34)  Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje, v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis[12]. Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(35)  Agentúra by mala uľahčovať organizáciu operačných činností, v rámci ktorých môžu členské štáty využívať odborné znalosti a vybavenie, ktoré sú Írsko a Spojené kráľovstvo ochotné poskytnúť, a to v súlade s modalitami, o ktorých jednotlivo pre každý prípad rozhodne riadiaca rada. Z tohto dôvodu by mali byť zástupcovia Írska a Spojeného kráľovstva prizvaní na všetky zasadnutia riadiacej rady s cieľom umožniť im plne sa zúčastňovať na rokovaniach o príprave takýchto operačných činností.

(36)  Medzi Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom existuje spor, pokiaľ ide o vymedzenie hraníc Gibraltáru.

(37)  Pozastavenie uplatňovania tohto nariadenia na hranice Gibraltáru neznamená žiadnu zmenu v príslušných pozíciách dotknutých štátov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1Zmena a doplnenie

Nariadenie (ES) 2007/2004 sa mení a dopĺňa takto:

(1)    V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto

"2.         Berúc do úvahy, že za kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach zodpovedajú členské štáty, agentúra ako orgán Únie vymedzený v článku 15 a v súlade s článkom 19 uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich i budúcich opatrení Únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc, najmä Kódexu schengenských hraníc[13]▌. Robí tak prostredníctvom zabezpečovania koordinácie činností členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení, čím prispieva k účinnej, vysokej a jednotnej úrovni kontroly osôb a dozoru na vonkajších hraniciach členských štátov.

Agentúra plní svoje úlohy, pričom v plnej miere dodržiava príslušné právo Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie, medzinárodné právo vrátane Ženevského dohovoru o postavení utečencov z 28. júla 1951, záväzky v súvislosti s prístupom k medzinárodnej ochrane, najmä zásadu zákazu vyhostenia alebo návratu („non-refoulement“), a základné práva a zohľadňuje správy konzultačného fóra uvedeného v článku 26a.“

(1a)  V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto

"3.        „3 Agentúra tiež poskytuje Komisii a členským štátom potrebnú technickú podporu a odborné znalosti pri riadení vonkajších hraníc a podporuje solidaritu medzi členskými štátmi, najmä tými, ktoré sú vystavené osobitným alebo neprimeraným tlakom.“

(2)    Článok 1a sa mení a dopĺňa takto:

(a)    vkladá sa tento bod:

„1a.         „Tímy európskej pohraničnej stráže“ sú na účely článku 3, 3b, 3c, článku 8 a článku 17 tímy, ktoré sú nasadzované v rámci spoločných operácií a pilotných projektov, na účely článkov 8a až 8g tímy, ktoré sú nasadzované na rýchle pohraničné zásahy (ďalej len „rýchle zásahy“) v zmysle nariadenia (ES) č. 863/2007, a na účely bodov ea) a g) článku 2 ods. 1 a článku 5 tímy nasadzované počas spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych zásahov;“

(aa)  bod 2 sa nahrádza takto: „4.

"2.    „2. hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom sa uskutočňuje rýchly zásah, spoločná operácia alebo pilotný projekt, alebo z ktorého sa akcia spúšťa;“

(b)    bod 4 sa nahrádza takto: „4.

"4.    „4. „členovia tímov“ sú príslušníci pohraničnej stráže členských štátov, ktorí sú súčasťou tímov európskej pohraničnej stráže, okrem príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu;

(c)    bod 5 sa nahrádza takto: „4.

"5.   „dožadujúci členský štát“ je členský štát, ktorého príslušné orgány žiadajú agentúru o rýchly zásah na jeho území;“

(3)    Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

(i)     písmená c) a d) sa nahrádzajú takto

"(c)   vykonáva analýzu rizík vrátane hodnotenia schopnosti členských štátov čeliť hrozbám a tlaku na vonkajších hraniciach;

(d)    podieľa sa na rozvoji výskumu relevantného z hľadiska kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach;“

(ia)   vkladá sa tento bod:

"(da) „pomáha členským štátom v situáciách, ktoré vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, zohľadňujúc, že v niektorých situáciách môže prísť k humanitárnym núdzovým situáciám a záchranným akciám na mori;“

(ib)   Písmeno e) sa nahrádza takto:

"(e)  pomáha členským štátom v situáciách, ktoré vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, najmä tým členským štátom, ktoré sú vystavené osobitným a neprimeraným tlakom;“

(ic)   vkladá sa tento bod:

"(ea) zriaďuje tímy európskej pohraničnej stráže nasadzované počas spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych zásahov;“

(ii)    písmeno f) sa nahrádza takto:

"(f)    poskytuje členským štátom potrebnú podporu vrátane, ak o to členský štát požiada, koordinácie alebo organizácie spoločných operácií návratu;“

iia) Písmeno g) sa nahrádza takto:

        "(g) nasadzuje príslušníkov pohraničnej stráže z tímov európskej pohraničnej stráže v členských štátoch v rámci spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych zásahov v súlade s nariadením (ES) č. 863/2007;“

(iii)    (iii) dopĺňajú sa tieto písmená ▌:

"(h)   vytvára a prevádzkuje, v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001, informačné systémy, ktoré umožňujú rýchlu a spoľahlivú výmenu informácií o vznikajúcich rizikách na vonkajších hraniciach vrátane informačnej a koordinačnej siete zriadenej na základe rozhodnutia Rady 2005/267/ES*;

(i)     poskytuje potrebnú pomoc pri vytváraní a prevádzkovaní Európskeho systému hraničného dozoru a prípadne aj pri vytváraní spoločného prostredia na zdieľanie informácií, a to aj pokiaľ ide o interoperabilitu systémov.“

__________________

Ú. v. EÚ L 83, 01.04.05, s. 48.“

(b)  vkladá sa tento odsek ▌:

"1a.    V súlade s právom Únie a medzinárodným právom nikoho nemožno v žiadnej krajine vylodiť ani inak odovzdať orgánom danej krajiny v rozpore so zásadou zákazu vyhostenia alebo návratu (zásada „non-refoulement“), ani vylodiť alebo inak odovzdať v krajine, v ktorej hrozí riziko vyhostenia alebo návratu do inej krajiny v rozpore s uvedenou zásadou. Osobitné potreby detí, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb potrebujúcich zdravotnícku pomoc, osôb potrebujúcich medzinárodnú ochranu a iných zraniteľných osôb sa riešia v súlade s právom Únie a medzinárodným právom.“

(c)    v odseku 2 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty informujú agentúru o týchto operačných opatreniach na vonkajších hraniciach, ktoré prekračujú rámec agentúry. Výkonný riaditeľ informuje o týchto opatreniach riadiacu radu v pravidelných intervaloch a minimálne raz do roka .“

(3a)  vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

Kódex správania

Agentúra vypracuje a ďalej vyvíja kódex správania platný pre všetky operácie, ktoré koordinuje. Kódex správania stanovuje postupy určené na zabezpečenie zásad právneho štátu a dodržiavania základných práv s osobitným zameraním na neplnoleté osoby bez sprievodu dospelej osoby a zraniteľné osoby, ako aj osoby hľadajúce medzinárodnú ochranu, platné pre všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach agentúry.

Kódex správania sa vypracúva v spolupráci s konzultačným fórom uvedeným v článku 26a.“

(4)    Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Spoločné operácie a pilotné projekty na vonkajších hraniciach

1.           Agentúra hodnotí, schvaľuje a koordinuje návrhy členských štátov na spoločné operácie, a pilotné projekty vrátane žiadostí členských štátov v súvislosti so situáciami, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc, najmä v prípadoch osobitných a neprimeraných tlakov.

Samotná agentúra môže iniciovať a vykonávať spoločné operácie a pilotné projekty v spolupráci s dotknutými členskými štátmi za súhlasu hostiteľského členského štátu.

Môže rozhodovať aj o poskytnutí svojho technického vybavenia členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na spoločných operáciách alebo pilotných projektoch.

Spoločným operáciám a pilotným projektom by mala predchádzať dôkladná analýza rizík.

1a.         Agentúra môže tiež po informovaní dotknutého členského štátu spoločné operácie a pilotné projekty ukončiť, ak už nie sú splnené podmienky na ich realizáciu.

Zúčastňujúce sa členské štáty môžu požiadať agentúru o ukončenie spoločnej operácie alebo pilotného projektu.

Domovský členský štát stanoví primerané disciplinárne alebo iné opatrenia v súlade so svojimi právnymi predpismi v prípade porušení základných práv alebo záväzkov medzinárodnej ochrany počas takýchto činností.

Výkonný riaditeľ agentúry pozastaví alebo ukončí, úplne alebo čiastočne, spoločné operácie a pilotné projekty, ak sa domnieva, že predmetné porušenia sú vážnej povahy alebo budú pravdepodobne naďalej pretrvávať.

2.           Agentúra v súlade s ustanoveniami článku 3b zriadi rezervnú skupinu príslušníkov pohraničnej stráže, tzv. tímy európskej pohraničnej stráže, na ich prípadné nasadenie počas spoločných operácií a pilotných projektov uvedených v odseku 1. Agentúra rozhoduje o nasadení ľudských zdrojov a technického vybavenia v súlade s článkami 3a a 7.

3.           Agentúra môže pôsobiť prostredníctvom svojich špecializovaných pobočiek podľa článku 16 na účely praktického organizovania spoločných operácií a pilotných projektov.

4.           Agentúra hodnotí výsledky spoločných operácií a pilotných projektov a do 60 dní od ukončenia danej činnosti predkladá riadiacej rade podrobné hodnotiace správy spolu so zisteniami dôstojníka pre základné práva uvedeného v článku 26a. Agentúra v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich operácií a projektov vykonáva komplexné porovnávacie analýzy výsledkov, ktoré budú zahrnuté do jej súhrnnej správy podľa článku 20 ods. 2 písm. b).

5.           Agentúra financuje alebo spolufinancuje spoločné operácie a pilotné projekty uvedené v odseku 1 prostredníctvom príspevkov zo svojho rozpočtu v súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru.“

5a.         Odseky 1a a 5 sa vzťahujú aj na rýchle zásahy.“

(5)    vkladajú sa tieto články ▌:

„Článok 3a

Organizačné aspekty spoločných operácií a pilotných projektov

1.           Výkonný riaditeľ vypracuje operačný plán pre činnosti uvedené v článku 3 ods. 1. Výkonný riaditeľ a hostiteľský členský štát po konzultácii so zúčastnenými členskými štátmi schvália operačný plán s podrobnými údajmi o organizačných aspektoch v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným začiatkom tejto činnosti.

V operačnom pláne sa zohľadnia všetky aspekty, ktoré sa uznajú za potrebné na vykonanie spoločnej operácie alebo pilotného projektu, vrátane týchto:

(a)    opis situácie postupom vykonávania a cieľmi nasadenia vrátane operačného cieľa;

(b)    predpokladané trvanie spoločnej operácie alebo pilotného projektu;

(c)    zemepisná oblasť, v ktorej sa spoločná operácia alebo pilotný projekt uskutoční;

(d)    opis úloh a osobitné pokyny pre prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže vrátane možnosti nahliadnutia do databáz a povolených služobných zbraní, streliva a výstroja v hostiteľskom členskom štáte;

(e)    zloženie tímov prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže ako aj nasadenie ďalšieho relevantného personálu,

(f)     ustanovenia v oblasti velenia a kontroly vrátane mien a hodností príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu zodpovedných za spoluprácu s prizvanými príslušníkmi a agentúrou, najmä tých príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú počas obdobia nasadenia veliteľskú právomoc, a postavenie prizvaných príslušníkov v štruktúre velenia;

(g)    technické vybavenie, ktoré má byť počas spoločnej operácie alebo pilotného projektu nasadené vrátane konkrétnych požiadaviek, ako sú podmienky používania, požadovaný obsluhujúci personál, preprava a ostatné logistické aspekty, ako aj finančné ustanovenia;

(ga)  podrobné ustanovenia o okamžitom hlásení udalostí agentúrou riadiacej rade a príslušným vnútroštátnym verejným orgánom;

(h)    systém predkladania správ a hodnotenia obsahujúci ▌normy pre hodnotiace správy a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy v súlade s článkom 3 ods. 4.

(i)     v prípade operácií na mori osobitné informácie o uplatňovaní príslušnej jurisdikcieprávnych predpisov v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia vykonáva, vrátane odkazu na medzinárodné právo a právo Únie v oblasti zásahov, námorných záchranných operácií a vyloďovania;

(j)     podrobnosti o spolupráci s tretími krajinami, inými agentúrami Únie a orgánmi alebo medzinárodnými organizáciami.

2.           Pri všetkých zmenách a doplneniach či úprave operačného plánu sa vyžaduje súhlas výkonného riaditeľa a hostiteľského členského štátu. Agentúra ihneď zašle zúčastneným členským štátom kópiu zmeneného a doplneného alebo upraveného operačného plánu.

3.           Agentúra v rámci svojich koordinačných úloh zabezpečuje operatívne vykonávanie všetkých organizačných aspektov vrátane prítomnosti zamestnancov agentúry počas spoločných operácií a pilotných projektov, na ktoré odkazuje tento článok.

Článok 3b

Zloženie a nasadenie tímov európskej pohraničnej stráže

1.           Na základe návrhu výkonného riaditeľa rozhoduje riadiaca rada absolútnou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom o profiloch a celkovom počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí majú byť k dispozícii pre tímy európskej pohraničnej stráže. Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilov a celkového počtu príslušníkov. Členské štáty prispievajú do tímov európskej pohraničnej stráže prostredníctvom vnútroštátnej rezervy vytvorenej na základe rôzne vymedzených profilov, z ktorej menujú príslušníkov pohraničnej stráže zodpovedajúcich požadovaným profilom.

2.           Príspevok členských štátov k špecifickým operáciám na nasledujúci rok z hľadiska príslušníkov pohraničnej stráže sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami poskytnú členské štáty na žiadosť agentúry príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne štyridsaťpäť dní pred plánovaným nasadením. Autonómia domovského členského štátu v súvislosti s výberom personálu a trvaním nasadenia zostáva nedotknutá.

3.           Agentúra prispieva k tímom európskej pohraničnej stráže aj prostredníctvom poskytnutia kompetentných príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí sú podľa článku 17 ods. 5 vysielaní členskými štátmi ako národní experti. Príspevok členských štátov z hľadiska vysielania príslušníkov pohraničnej stráže do agentúry na nasledujúci rok sa plánuje na základe výročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi.

V súlade s týmito dohodami poskytnú členské štáty príslušníkov pohraničnej stráže na vyslanie, a to okrem prípadov, ak by to vážne ovplyvnilo plnenie vnútroštátnych úloh. V takýchto situáciách môžu členské štáty svojich vyslaných príslušníkov pohraničnej stráže odvolať.

Maximálna dĺžka takéhoto vyslania nepresiahne šesť mesiacov v rámci dvanásťmesačného obdobia. Na účely tohto nariadenia sa títo príslušníci považujú za prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže, pričom ich úlohy a právomoci sú uvedené v článku 10. Členský štát, ktorý vyslal príslušníkov pohraničnej stráže, sa na účely uplatňovania článkov 3c, 10 a 10b považuje za „domovský členský štát“ podľa článku 1a ods. 3. Ostatní dočasní zamestnanci agentúry, ktorí nie sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcií súvisiacich s kontrolou hraníc, sa počas spoločných operácií a pilotných projektov nasadzujú len na koordinačné úlohy.

4.           Členovia tímom európskej pohraničnej stráže pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí plne rešpektujú základné práva vrátane práva na prístup k azylovým konaniam a ľudskú dôstojnosť. Všetky opatrenia, ktoré prijmú pri plnení úloh a vykonávaní právomocí, sú primerané cieľom, ktoré tieto opatrenia sledujú. Pri plnení svojich úloh a vykonávaní právomocí nediskriminujú osoby na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

5.           Agentúra vymenuje v súlade s článkom 8g koordinujúceho dôstojníka pre každú spoločnú operáciu alebo pilotný projekt, pri ktorých dôjde k nasadeniu tímov európskej pohraničnej stráže.

Úlohou koordinujúceho dôstojníka je podporovať spoluprácu a koordináciu medzi hostiteľskými a zúčastnenými členskými štátmi.

6.           Agentúra v súlade s článkom 8h hradí náklady, ktoré vzniknú členským štátom v súvislosti s tým, že podľa odseku 1 poskytnú pre tímy európskej pohraničnej stráže príslušníkov pohraničnej stráže.

6a.         Agentúra každoročne informuje Európsky parlament o počte príslušníkov pohraničnej stráže, ktorých každý členský štát vyčlenil pre tímy európskej pohraničnej stráže v súlade s týmto článkom.

Článok 3c

Pokyny pre tímy európskej pohraničnej stráže

1.           Počas nasadenia tímov európskej pohraničnej stráže im vydáva pokyny hostiteľský členský štát v súlade s operačným plánom podľa článku 3a ods. 1.

2.           Agentúra môže prostredníctvom svojho koordinujúceho dôstojníka uvedeného v článku 3b ods. 5 predložiť hostiteľskému členskému štátu svoje stanoviská k týmto pokynom. Ak tak urobí, hostiteľský členský štát vezme tieto stanoviská na vedomie.

3.           V súlade s článkom 8g poskytuje hostiteľský členský štát koordinujúcemu dôstojníkovi všetku potrebnú pomoc vrátane neobmedzeného prístupu k tímom európskej pohraničnej stráže počas celej doby ich nasadenia.

4.           Členovia tímov európskej pohraničnej stráže naďalej podliehajú pri plnení úloh a vykonávaní právomocí disciplinárnym opatreniam svojho domovského členského štátu.“

(6)    Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Analýza rizika

Agentúra vypracuje a uplatňuje spoločný integrovaný model analýzy rizika.

Vypracováva všeobecné a špecifické analýzy rizika, ktoré sa predkladajú Rade a Komisii.

Na účely analýzy rizík môže agentúra po predchádzajúcej porade s dotknutým členským štátom (dotknutými členskými štátmi) vyhodnocovať jeho (ich) schopnosť ▌čeliť aktuálnym problémom vrátane súčasných a budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších hraniciach, najmä v prípade členských štátov, ktoré čelia osobitným a neprimeraným tlakom. Agentúra môže na tento účel vyhodnocovať národné štruktúry, vybavenie a zdroje členských štátov súvisiace s kontrolou hraníc. Tieto hodnotenia sú založené na informáciách poskytovaných dotknutým členským štátom (dotknutými členskými štátmi) a na správach a výsledkoch spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych zásahov a iných činností agentúry. Týmito hodnoteniami nie je dotknutý schengenský mechanizmus hodnotenia.

Výsledky týchto hodnotení sa predkladajú ▌riadiacej rade agentúry.

Členské štáty poskytujú agentúre na tieto účely potrebné informácie o danej situácii a prípadných hrozbách na vonkajších hraniciach.

Agentúra zohľadňuje výsledky spoločného integrovaného modelu analýzy rizík pri vypracovaní spoločného základného študijného programu odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže uvedeného v článku 5.“

(7)    Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    pred prvý odsek sa vkladajú tieto odseky:

„Agentúra zabezpečí pre príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí sú členmi tímov európskej pohraničnej stráže, pokročilú odbornú prípravu súvisiacu s ich úlohami a právomocami a uskutoční s nimi pravidelné cvičenia v súlade s harmonogramom pokročilej odbornej prípravy a cvičení uvedeným v ročnom pracovnom programe agentúry.

Agentúra prijme tiež potrebné iniciatívy na zabezpečenie toho, aby všetci príslušníci pohraničnej stráže a ďalší zamestnanci členských štátov, ktorí sa zúčastňujú tímov európskej pohraničnej stráže, ako aj zamestnanci agentúry, absolvovali pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo EÚ a medzinárodné právo, vrátane problematiky základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane a usmernení zameraných na určenie osôb hľadajúcich ochranu a ich nasmerovanie na príslušné štruktúry.“

(b)    prvý odsek sa nahrádza takto:

„Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja spoločný základný študijný program odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a poskytuje na európskej úrovni odbornú prípravu inštruktorov vnútroštátnej pohraničnej stráže, ktorá bude okrem iného zameraná aj na problematiku základných práv, prístupu k medzinárodnej ochrane a príslušného námorného práva.

Základný študijný program bude vypracovaný po konzultácii s konzultačným fórom uvedeným v článku 26a.

Členské štáty začlenia spoločný základný študijný program do odbornej prípravy príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže.“

(c)    za posledný odsek sa vkladá tento odsek:

„Agentúra vytvorí výmenný program umožňujúci príslušníkom vnútroštátnej pohraničnej stráže zapojeným do tímov európskej pohraničnej stráže získať poznatky alebo špecifické odborné vedomosti na základe skúseností a osvedčených postupov v zahraničí pri práci s príslušníkmi pohraničnej stráže v inom než v ich vlastnom členskom štáte.“

(8)    Články 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6

Sledovanie výskumu a prispievanie k výskumu

Agentúra proaktívne sleduje pokrok pri výskumných činnostiach relevantných z hľadiska kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach, prispieva k týmto činnostiam a tieto informácie ďalej postupuje Komisii a členským štátom.

Článok 7

Technické vybavenie

1.           Agentúra môže sama alebo v spoluvlastníctve s členským štátom v súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru, nadobúdať alebo si prenajímať technické vybavenie na kontrolu vonkajších hraníc, ktoré bude nasadené v rámci spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych zásahov, operácií návratu alebo projektov technickej pomoci. Pred nadobudnutím alebo prenájmom vybavenia, ktoré predstavuje pre agentúru značné náklady, sa uskutoční dôkladná analýza potrieb, nákladov a prínosov. Všetky výdavky tohto typu sa ustanovujú v rozpočte agentúry prijatom riadiacou radou v súlade s článkom 29 ods. 9. V prípade, že agentúra nadobudne alebo si prenajíma pre spoločné operácie dôležité technické vybavenie, ako sú plavidlá hliadkujúce na otvorenom mori a v pobrežných vodách alebo pobrežné hliadkové vozidlá, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

–       v prípade nadobudnutia a spoluvlastníctva sa agentúra formálne dohodne s členským štátom, že tento členský štát zabezpečí registráciu vybavenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi tohto členského štátu;

–       v prípade prenájmu sa toto vybavenie musí zaregistrovať v členskom štáte.

Na základe modelovej dohody vypracovanej agentúrou sa členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, dohodne s agentúrou na podrobnostiach zabezpečujúcich obdobia plnej dostupnosti spoluvlastnených aktív, ako aj na podmienkach používania tohto vybavenia.

Členský štát, v ktorom je vybavenie zaregistrované, alebo dodávateľ technického vybavenia poskytnú potrebných odborníkov a technický personál na právne podloženú a bezpečnú obsluhu technického vybavenia.

2.           Agentúra zriadi a vedie centralizovaný register  rezervy technického vybavenia, ktorú tvorí vybavenie vo vlastníctve členských štátov alebo agentúry a vybavenie v spoločnom vlastníctve členských štátov a agentúry na účely kontroly vonkajších hraníc. Rezerva technického vybavenia obsahuje minimálny kontingent podľa jednotlivých druhov technického vybavenia definovaný v súlade s odsekom 5 tohto článku. Vybavenie uvedené v rezerve technického vybavenia sa nasadzuje počas činností uvedených v článkoch 3, 8a a 9.

3.           Členské štáty prispievajú do rezervy technického vybavenia uvedenej v odseku 2. Príspevok členských štátov k rezerve a nasadeniu technického vybavenia na konkrétne operácie sa plánuje na základe každoročných dvojstranných rokovaní a dohôd medzi agentúrou a členskými štátmi. V súlade s týmito dohodami členské štáty poskytnú ▌na nasadenie na žiadosť agentúry svoje technické vybavenie, ak tvorí súčasť minimálneho kontingentu vybavenia na daný rok, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne štyridsaťpäť dní pred plánovaným nasadením. Príspevky ▌do rezervy technického vybavenia sa každoročne preskúmajú.

4.           Agentúra vedie register o rezerve technického vybavenia podľa týchto kritérií:

(a)    klasifikácia podľa druhu vybavenia a typu operácie;

(b)    klasifikácia podľa vlastníka (členský štát, agentúra, iné);

(c)    celkové množstvo požadovaného vybavenia;

(d)    v prípade potreby požadovaný personál;

(e)    ostatné informácie, ako sú registračné údaje, požiadavky na dopravu a údržbu, uplatniteľné vnútroštátne vývozné režimy, technické inštrukcie alebo iné informácie dôležité z hľadiska správneho zaobchádzania s vybavením.

5.           Agentúra financuje nasadenie vybavenia, ktoré tvorí súčasť minimálneho kontingentu vybavenia poskytnutého príslušným členským štátom na daný rok. Nasadenie vybavenia, ktoré netvorí súčasť minimálneho vybavenia, spolufinancuje agentúra až do maximálnej výšky 100 % oprávnených nákladov pri zohľadnení osobitných okolností v členských štátoch nasadzujúcich toto vybavenie.

O týchto pravidlách vrátane požadovaného celkového minimálneho kontingentu podľa jednotlivých druhov vybavenia, podmienkach nasadenia a náhrade nákladov každoročne rozhoduje na návrh výkonného riaditeľa riadiaca rada v súlade s článkom 24. Na účely rozpočtu by riadiaca rada mala toto rozhodnutie prijať do 31. marca.

Minimálny kontingent vybavenia navrhuje agentúra podľa svojich potrieb, a to najmä pokiaľ ide o schopnosť vykonávať spoločné operácie, pilotné projekty, rýchle zásahy a operácie návratu v súlade s pracovným programom agentúry pre daný rok.

Ak sa ukáže, že minimálne množstvo vybavenia nie je dostatočné na realizáciu operačného plánu dohodnutého pre spoločné operácie, pilotné projekty, rýchle zásahy alebo operácie návratu, agentúra ho zreviduje podľa odôvodnených potrieb a dohody medzi agentúrou a členskými štátmi.

6.           Agentúra každý mesiac predkladá riadiacej rade správy o zložení a nasadení vybavenia, ktoré je súčasťou rezervy technického vybavenia. V prípade, že sa nedosiahne minimálny kontingent vybavenia uvedený v odseku 5, výkonný riaditeľ o tom bezodkladne informuje riadiacu radu. Riadiaca rada bezodkladne prijme rozhodnutie o prioritách pri nasadení technického vybavenia a prijme potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. O zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach informuje Komisiu. Komisia predloží tieto informácie spolu s vlastným posúdením Európskemu parlamentu a Rade.

6a.         Agentúra každoročne informuje Európsky parlament o počte technických zariadení, ktoré každý členský štát vyčlenil na rezervu v súlade s týmto článkom.

(9)    Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže jeden alebo viacero členských štátov, ktoré čelia osobitným a neprimeraným tlakom a ktoré sa ocitnú v situáciách vyžadujúcich zvýšenú technickú a operačnú pomoc pri vykonávaní svojich záväzkov ohľadom kontroly a stráženia vonkajších hraníc, požiadať o pomoc agentúru. Agentúra zorganizuje pre dožadujúci členský štát (dožadujúce členské štáty) príslušnú technickú a operačnú pomoc.“

(b)         v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„ba) nasadiť príslušníkov pohraničnej stráže z tímov európskej pohraničnej stráže.“

           (c)       odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Agentúra môže nadobúdať technické vybavenie na kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach určené na využitie jej odborníkmi a v rámci rýchlych zásahov počas ich trvania.“

(9a)     Článok 8a sa nahrádza takto:

           „Článok 8a

Rýchle zásahy

Na žiadosť členského štátu, ktorý čelí naliehavej a výnimočnej kritickej situácii, najmä príchodu veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajšie hranice, ktorí sa snažia neoprávnene vstúpiť na územie daného členského štátu, môže agentúra dočasne nasadiť na územie dožadujúceho členského štátu jeden alebo viacero tímov európskej pohraničnej stráže (ďalej len „tím(y)“) v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 863/2007.“

(9b)     V článku 8d sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.         Ak výkonný riaditeľ rozhodne o nasadení jedného alebo viacerých tímov, agentúra a dožadujúci členský štát vypracujú bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa rozhodnutia, operačný plán v súlade s článkom 8e.“

(10)  V článku 8e sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

(a)    písmená e), f) a g) sa nahrádzajú takto:

„(e)  zloženie tímov, ako aj nasadenie ďalšieho relevantného personálu;

(f)     ustanovenia v oblasti velenia a kontroly vrátane mien a hodností príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu zodpovedných za spoluprácu s tímami, najmä tých príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí tímom počas obdobia nasadenia velia, a postavenie tímov v štruktúre velenia;“

(g)    technické vybavenie, ktoré má byť nasadené spoločne s tímami vrátane konkrétnych požiadaviek, ako sú podmienky používania, požadovaný obsluhujúci personál, preprava a ostatné logistické aspekty, ako aj finančné ustanovenia.“

(b)    dopĺňajú sa tieto písmená:

„(h)   podrobné ustanovenia o okamžitom hlásení udalostí agentúrou riadiacej rade a príslušným vnútroštátnym verejným orgánom;

(i)     systém predkladania správ a hodnotenia obsahujúci ▌normy pre hodnotiace správy a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy v súlade s článkom 3 ods. 4.

(j)     v prípade operácií na mori informácie o uplatňovaní príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov v zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia vykonáva, vrátane odkazu na medzinárodné právo a právo Únie v oblasti zásahov, námorných záchranných operácií a vyloďovania;

(k)    podrobnosti o spolupráci s tretími krajinami, inými agentúrami Únie a orgánmi alebo medzinárodnými organizáciami.“

(11)  V článku 8h ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.         Agentúra hradí v plnom rozsahu nasledujúce náklady, ktoré vzniknú členským štátom v súvislosti s tým, že poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže na účely uvedené v článku 3 ods. 2, článku 8a a článku 8c:“

(12)  Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Spolupráca v oblasti návratu

1.           Agentúra v súlade s politikou návratu Únie, najmä v súlade so smernicou 2008/115/ES[14]* a bez toho, aby hodnotila podstatu rozhodnutí o návrate, poskytuje potrebnú pomoc a na žiadosť zúčastnených členských štátov takisto zabezpečuje koordináciu alebo organizáciu spoločných operácií návratu členských štátov, a to aj vrátane prostredníctvom prenajímania si lietadiel na účely takýchto operácií. Agentúra financuje alebo spolufinancuje operácie a projekty uvedené v tomto odseku prostredníctvom príspevkov zo svojho rozpočtu v súlade s finančnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú na agentúru. Agentúra môže zároveň použiť finančné prostriedky Únie dostupné v oblasti návratu. Agentúra zabezpečí, aby bola finančná pomoc uvedená v dohodách o grante uzatvorených s členskými štátmi podmienená plným rešpektovaným Charty základných práv.

2.           Agentúra vypracuje kódex správania pre ▌ návrat štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas všetkých spoločných operácií návratu koordinovaných agentúrou. Tento kódex správania uvádza spoločné štandardizované postupy, ktoré by mali zjednodušiť organizáciu spoločných operácií návratov a zabezpečiť návrat humánnym spôsobom pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä zásad ľudskej dôstojnosti, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, práva na slobodu a bezpečnosť, práva na ochranu osobných údajov a zásady nediskriminácie.

3.           V kódexe správania sa zohľadní predovšetkým povinnosť stanoviť účinný systém monitorovania nútených návratov vyplývajúca z článku 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES a stratégia pre základné práva uvedená v článku 26a ods. 1. Monitorovanie spoločných operácií návratu prebieha na základe objektívnych a transparentných kritérií a pokrýva celú spoločnú operáciu návratu, a to od fázy pred odletom až po odovzdanie navrátilca v krajine návratu. ▌ ▌

4.           Členské štáty pravidelne informujú agentúru o svojich potrebách ▌v oblasti pomoci alebo koordinácie zo strany agentúry. Agentúra vypracuje priebežný operačný plán s cieľom poskytnúť žiadajúcim členským štátom potrebnú operatívnu podporu vrátane technického vybavenia uvedeného v článku 7 ods. 1. Riadiaca rada rozhodne v súlade s článkom 24 na návrh výkonného riaditeľa o obsahu a postupe vykonávania priebežného operačného plánu.

5.           Agentúra spolupracuje s príslušnými orgánmi dotknutých tretích krajín uvedenými v článku 14 a stanoví osvedčené postupy v oblasti získavania cestovných dokladov a návratu štátnych príslušníkov tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov.

(13)  V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto

„2.         Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí dodržiavajú prizvaní príslušníci pohraničnej stráže právo Únie a medzinárodné právo v súlade so základnými právami a vnútroštátnym právom hostiteľského členského štátu.“

(14)  Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Systémy výmeny informácií

Agentúra môže prijať všetky potrebné opatrenia na uľahčenie výmeny informácií týkajúcich sa jej úloh s Komisiou a členskými štátmi, a v prípade potreby s agentúrami Únie uvedenými v článku 13. Vytvorí a prevádzkuje informačný systém umožňujúci výmenu utajovaných skutočností s týmito aktérmi vrátane osobných údajov uvedených v článkoch 11a, 11b a 11c.

Agentúra môže prijať všetky potrebné opatrenia na uľahčenie výmeny informácií týkajúcich sa jej úloh so Spojeným kráľovstvom a Írskom, ak sa týkajú činností, do ktorých sú zapojení v súlade s článkom 12 a článkom 20 ods. 5.“

(15)  Vkladajú sa tieto články ▌:

„Článok 11a

Ochrana údajov

Pri spracúvaní údajov agentúrou sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Riadiaca rada stanoví opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 45/2001 agentúrou vrátane opatrení týkajúcich sa úradníka agentúry pre ochranu údajov. Tieto opatrenia budú stanovené po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov. Bez toho, aby boli dotknuté články 11b a 11c, môže agentúra spracúvať osobné údaje na administratívne účely.

Článok 11b

Spracúvanie osobných údajov v kontexte spoločných operácií návratu

V súlade s postupom uvedeným v článku 11a:

1.           Pri vykonávaní svojich úloh organizovania a koordinácie spoločných operácií návratu členských štátov uvedených v článku 9 môže agentúra spracúvať osobné údaje osôb podliehajúcich spoločným operáciám návratu.

2.           Pri spracúvaní týchto osobných údajov sa dodržiavajú zásady nevyhnutnosti a proporcionality. Spracúvanie sa najmä prísne obmedzuje na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely spoločných operácií návratu.

3.           Osobné údaje sa vymažú ihneď po dosiahnutí účelu, na ktorý boli zhromaždené, a najneskôr desať dní po spoločnej operácii návratu.

4.           Ak osobné údaje na nosič neprevádza členský štát, môže takéto údaje previesť agentúra.

Článok 11c

Spracúvanie osobných údajov zozbieraných počas spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych zásahov

V súlade s postupom uvedeným v článku 11a:

1.           Bez toho, aby bola dotknutá právomoc členských štátov zbierať osobné údaje v kontexte spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych zásahov, a v rámci obmedzení uvedených v odsekoch 2 a 3, môže agentúra ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré členské štáty získajú počas operácií a poskytnú agentúre, s cieľom prispieť k bezpečnosti vonkajších hraníc členských štátov Únie.

2.           Takéto ďalšie spracúvanie osobných údajov agentúrou sa obmedzuje na osobné údaje osôb, ktoré sú príslušnými orgánmi členských štátov z oprávnených dôvodov podozrivé z účasti na cezhraničnej trestnej činnosti, napomáhania neoprávnenej migrácie alebo obchodovania s ľuďmi, ako sú vymedzené v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) smernice Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku*.

3.           Osobné údaje uvedené v druhom odseku spracúva agentúra ďalej len na tieto účely:

(a)    v závislosti od individuálneho prípadu prenos Europolu alebo iným agentúram presadzovania práva Únie v súlade s článkom 13.

(b)    použitie na prípravu analýzy rizík uvedenej v článku 4. Vo výsledku analýzy rizík musia byť údaje anonymizované.

4.           Osobné údaje sa vymažú ihneď po ich prenose Europolu alebo iným agentúram Únie alebo po použití na analýzy rizík uvedené v článku 4. Čas ich uchovávania v žiadnom prípade neprekročí tri mesiace odo dňa zhromaždenia týchto údajov.

5.           Pri spracúvaní týchto osobných údajov sa dodržiavajú zásady nevyhnutnosti a proporcionality. Osobné údaje agentúra nevyužíva na účely vyšetrovaní, ktoré sú naďalej v kompetencii príslušných vnútroštátnych orgánov.

Spracúvanie sa najmä prísne obmedzuje na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely uvedené v odseku 3.

6.           Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1049/2001, ďalší prenos alebo iné oznámenie osobných údajov spracovaných agentúrou tretím krajinám alebo iným tretím stranám sa zakazuje.

Článok 11d

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

1.           Agentúra uplatňuje bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom**. Okrem iného ide o ustanovenia týkajúce sa výmeny, spracovania a uchovávania utajovaných skutočností.

2.           Agentúra tiež uplatňuje Komisiou prijaté a uplatňované zásady bezpečnosti týkajúce sa spracovania citlivých neutajovaných skutočností. Riadiaca rada stanoví opatrenia na uplatňovanie týchto zásad bezpečnosti.

________________

Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17.

Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.„

(16)  Články 13 a 14 sa nahrádzajú takto:

„Článok 13

Spolupráca s agentúrami a orgánmi Únie a medzinárodnými organizáciami

Agentúra môže spolupracovať s Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou pre základné práva, inými agentúrami a orgánmi Európskej únie a medzinárodnými organizáciami príslušnými v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami o príslušnosti týchto orgánov. Agentúra o tom systematicky a neodkladne informuje Európsky parlament.

Ďalší prenos alebo iné oznámenie osobných údajov spracúvaných agentúrou iným agentúram alebo subjektom Európskej únie podlieha osobitným pracovným dojednaniam týkajúcim sa výmeny osobných údajov a predchádzajúcemu súhlasu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Agentúra môže tiež so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať pozorovateľov z agentúr a orgánov Únie alebo medzinárodných organizácií, aby sa zapojili do jej činností uvedených v článkoch 3, 4 a 5, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene osvedčených postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť činností. Účasť pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutého členského štátu v súvislosti s činnosťami uvedenými v článkoch 4 a 5 a len so súhlasom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 3. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov sú súčasťou operačného plánu uvedeného v článku 3a ods. 1. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

Článok 14

Uľahčovanie operačnej spolupráce s tretími krajinami a spolupráca s príslušnými orgánmi tretích krajín

1.           Agentúra v otázkach spadajúcich do oblasti jej pôsobnosti a v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh uľahčuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov, okrem iného aj v súvislosti s ľudskými právami.

Agentúra a členské štáty dodržiavajú normy a pravidlá, ktoré sú najmenej rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje legislatíva Únie, aj v prípade, keď sa spolupráca s tretími krajinami uskutočňuje na území týchto štátov.

Realizácia spolupráce s tretími krajinami umožňuje presadzovať európske normy v oblasti správy hraníc, najmä rešpektovanie základných práv a ľudskej dôstojnosti.

2.           Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy. Tieto pracovné dojednania sa týkajú len riadenia operačnej spolupráce.

3.           Agentúra môže v tretích krajinách nasadiť svojich styčných dôstojníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční dôstojníci sú zapojení do miestnych alebo regionálnych sietí pre spoluprácu imigračných styčných dôstojníkov členských štátov vytvorených podľa nariadenia Rady (ES) č. 377/2004 z 19. februára 2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov*. Styční dôstojníci sú nasadzovaní len v tých tretích krajinách, ktoré pri riadení hraníc rešpektujú minimálne zásady v oblasti ľudských práv. Ich nasadenie odsúhlasí riadiaca rada. V rámci politiky vonkajších vzťahov Únie by mali byť prioritne nasadzovaní v tých tretích krajinách, ktoré podľa analýzy rizík predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu neoprávnenej migrácie. Agentúra môže na základe reciprocity tiež prijať na obmedzenú dobu styčných úradníkov vyslaných týmito tretími krajinami. Riadiaca rada prijíma v súlade s článkom 24 na návrh výkonného riaditeľa zoznam priorít na daný rok.

4.           Úlohy styčných dôstojníkov agentúry zahŕňajú v súlade s právom Európskej únie a základnými právami nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, a to v záujme predchádzania neoprávnenému prisťahovalectvu a návratu neoprávnených prisťahovalcov a boja proti nim.

5.           Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov. Môže iniciovať a financovať projekty technickej pomoci v tretích krajinách týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.▌

6.           Agentúra môže tiež so súhlasom dotknutých členských štátov pozvať pozorovateľov z tretích krajín, aby sa zapojili do jej činností uvedených v článkoch 3, 4 a 5, ak je ich prítomnosť v súlade s cieľmi týchto činností, môže prispieť k zlepšeniu spolupráce a výmene osvedčených postupov a neovplyvňuje celkovú bezpečnosť činností. Účasť pozorovateľov sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutého členského štátu v súvislosti s činnosťami uvedenými v článkoch 4 a 5 a len so súhlasom hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o činnosti uvedené v článku 3. Podrobné pravidlá účasti pozorovateľov sú súčasťou operačného plánu uvedeného v článku 3a ods. 1. Agentúra poskytne týmto pozorovateľom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

7.           Členské štáty môžu zahrnúť do bilaterálnych dohôd uzatvorených s tretími krajinami podľa článku 2 ods. 2 ustanovenia o úlohe a právomoci agentúry, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie výkonnej právomoci členov tímov nasadených agentúrou počas činností uvedených v článku 3.

8.           Činnosti uvedené v odsekoch 2 a 3 podliehajú predchádzajúcemu stanovisku Komisie a Európsky parlament je o tom bezodkladne a v plnej miere informovaný.

____________________

Ú. v. EÚ L 64, 02.03.04, s. 1.“

(16a) V článku 15 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Agentúra je orgán Únie. Má právnu subjektivitu.“

(17)  Vkladá sa tento článok ▌:

„Článok 15a

Dohoda o sídle

V dohode o sídle medzi agentúrou a členským štátom, v ktorom má agentúra sídlo, sa stanovia nevyhnutné opatrenia týkajúce sa umiestnenia agentúry v tomto členskom štáte a zariadenia, ktoré tento členský štát poskytne, ako aj osobitné pravidlá uplatňované v tomto štáte na výkonného riaditeľa, zástupcu výkonného riaditeľa, členov riadiacej rady, zamestnancov agentúry a ich rodinných príslušníkov. Dohoda o sídle sa uzatvorí po získaní súhlasu riadiacej rady. Členský štát, v ktorom má agentúra svoje sídlo, by mal zabezpečiť čo najlepšie podmienky na zaistenie riadneho fungovania agentúry vrátane viacjazyčného a európsky zameraného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.“

(18)  Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:

(a)         odsek 3 sa nahrádza takto:

"3.         Na účely uplatňovania článku 3b ods. 5 môže byť za koordinujúceho dôstojníka v súlade s článkom 8g vymenovaný len ten zamestnanec agentúry, na ktorého sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a hlava II Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Na účely uplatňovania článku 3b ods. 3 môžu byť do tímov európskej pohraničnej stráže pridelení len národní experti, ktorí sú členskými štátmi vyslaní do agentúry. Agentúra vymenuje týchto národných expertov, ktorí budú v súlade s uvedeným článkom pridelení do tímov európskej pohraničnej stráže.“

(b)         dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.         Riadiaca rada príjme po dohode s Komisiou potrebné vykonávacie predpisy podľa ustanovení článku 110 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.

5.           Riadiaca rada môže prijať ustanovenia, na základe ktorých môžu byť národní experti z členských štátov vyslaní do agentúry. V týchto ustanoveniach sa zohľadnia požiadavky uvedené v článku 3b ods. 3, najmä skutočnosť, že títo národní experti sa považujú za prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže, pričom ich úlohy a právomoci sú uvedené v článku 10. Zahŕňajú ustanovenia o podmienkach nasadenia.“

(20)  Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

(i)     písmeno h) sa nahrádza takto:

„(h)   vypracuje organizačnú štruktúru agentúry a prijme personálnu politiku agentúry, najmä viacročný plán v oblasti personálnej politiky▌. V súlade s príslušnými ustanoveniami rámcového finančného nariadenia pre orgány uvedeného v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 predloží viacročný plán v oblasti personálnej politiky Komisii a po prijatí kladného stanoviska Komisie rozpočtovému orgánu;“

(ii)    dopĺňa sa tento bod:

„(i)    prijíma viacročný plán agentúry zameraný na definovanie budúcej dlhodobej stratégie týkajúcej sa činnosti agentúry.“

(b)    odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Riadiaca rada môže výkonnému riaditeľovi poskytovať poradenstvo v otázkach, ktoré sa týkajú výlučne rozvoja operačného riadenia vonkajších hraníc vrátane činností súvisiacich s výskumom, ako sa uvádza v článku 6.“

(21)  Článok 21a sa mení a dopĺňa takto:

(a)    v odseku 1 sa posledná veta nahrádza týmto:

„Toto funkčné obdobie sa môže predĺžiť.“

(b)    odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Na činnosti agentúry sa podieľajú krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis. Každá krajina má v riadiacej rade jedného zástupcu a jedného náhradníka. Na základe príslušných ustanovení jednotlivých dohôd o pridružení boli vypracované dojednania, ktoré upresňujú povahu a rozsah účasti týchto krajín na činnosti agentúry, ako aj podrobné pravidlá pre túto účasť vrátane ustanovení o finančných príspevkoch a zamestnancoch.“

         :

(22)  Článok 25 sa mení a dopĺňa takto:

(a)    odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.         Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa agentúry, aby podal správu o plnení svojich úloh, najmä správu o vykonávaní a monitorovaní stratégie pre základné práva, všeobecnú správu agentúry za predošlý rok, pracovný program na nadchádzajúci rok a viacročný plán agentúry, ako je uvedené v článku 20 písm. i).“

(b)    v odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„(g)   zabezpečiť vykonávanie operačného plánu podľa článkov 3a a 8g.“

(22a) Vkladá sa tento článok:

„Článok 26a

Stratégia pre základné práva

1.           Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja a vykonáva svoju stratégiu pre základné práva. Agentúra zriadi účinný mechanizmus na monitorovanie dodržiavania základných práv vo všetkých činnostiach agentúry.

2.           Agentúra zriadi konzultačné fórum na pomoc riaditeľovi a riadiacej rade v otázkach základných práv. Agentúra pozve Európsky podporný úrad pre azyl, Agentúru pre základné práva, Vysokého komisára OSN pre utečencov a iné relevantné organizácie k účasti na konzultačnom fóre. Na návrh výkonného riaditeľa rozhodne riadiaca rada o zložení a pracovných metódach a o podrobnostiach predkladania informácií konzultačnému fóru.

S konzultačným fórom sa konzultuje o ďalšom vývoji a uplatňovaní stratégie základných práv, kódexu správania a spoločného základného študijného programu.

Konzultačné fórum vypracúva výročné správy o svojej činnosti. Tieto správy sa sprístupňujú verejnosti.

3.           Riadiaca rada agentúry vymenuje dôstojníka pre základné práva. Dôstojník musí mať potrebné kvalifikácie a skúsenosti v oblasti základných práv. Svoju činnosť dôstojníka pre základné práva vykonáva nezávisle a zodpovedá priamo riadiacej rade a konzultačnému fóru. Pravidelne podáva správy a prispieva k mechanizmu monitorovania základných práv.

4.           Dôstojník pre základné práva a konzultačné fórum majú prístup ku všetkým informáciám týkajúcim sa dodržiavania základných práv v súvislosti so všetkými činnosťami agentúry.“

(23)  V článku 33 sa vkladajú tieto odseky:

„2a.       Ďalšie hodnotenie analyzuje tiež potrebu ďalšej zvýšenej koordinácie riadenia vonkajších hraníc členských štátov vrátane uskutočniteľnosti vytvorenia európskeho systému pohraničnej stráže.

2b.         Súčasťou hodnotenia je osobitná analýza rešpektovania Charty základných práv pri uplatňovaní nariadenia.“

Článok 2Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvou.

V …

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                        predseda

PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ by sa mali snažiť o používanie primeranej a neutrálnej terminológie v právnych textoch upravujúcich prípady občanov tretích štátov, ktorých prítomnosť na území členského štátu nebola orgánmi členského štátu povolená alebo ktorých prítomnosť už nie je ďalej povolená. V týchto prípadoch by inštitúcie EÚ nemali odkazovať na „nelegálne prisťahovalectvo“ a „nelegálnych prisťahovalcov“, ale radšej na „neregulárne prisťahovalectvo“ a „neregulárnych prisťahovalcov“.

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
 • [2] * Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
 • [3]           Ú. v. EÚ L 349, 25.11.04, s. 1.
 • [4]           Ú. v. EÚ L 199, 31.07.07, s. 30.
 • [5]  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.
 • [6]           Ú. v. ES L 8, 12.01.2001, s. 1.
 • [7]           Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [8]           Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.
 • [9]           Ú. v. EÚ L 53, 27.02.2008, s. 52.
 • [10]           Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19.
 • [11]          Ú. v. ES L 131, 01.6.2000, s. 43.
 • [12]          Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.
 • [13]          Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.
 • [14] * Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jedným z charakteristických znakov spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti EÚ je i odstránenie vnútorných hraníc, najmä v rámci schengenského priestoru. Týmto sa zároveň vonkajšie hranice členských štátov EÚ stali záležitosťou spoločného záujmu a potreba integrovaného riadenia vonkajších hraníc je ešte závažnejšia.

Pri dĺžke vonkajších námorných hraníc 42 672 km a pozemných hraníc 8 826 km zahŕňa schengenský priestor voľného pohybu 25 krajín (vrátane troch nečlenských štátov EÚ) a umožňuje slobodné cestovanie v rámci tohto priestoru pre takmer pol miliardy ľudí na celom kontinente. Zrušenie vnútorných hraníc uľahčilo slobodu pohybu občanov dovtedy nevídaným spôsobom.

Táto skutočnosť si však vyžaduje koordinovaný prístup pri zabezpečení vonkajších hraníc. Zatiaľ čo vonkajšie hranice sú naďalej otvorené a účinné pre cestujúcich s dobrým úmyslom a osoby, ktoré potrebujú ochranu, musia byť uzavreté pre cezhraničnú trestnú činnosť a inú nezákonnú činnosť.

Z tohto dôvodu je potrebné integrované riadenie, ktorým sa zabezpečí jednotná a vysoká úroveň kontroly a dohľadu. Vyžaduje si to prijatie a vykonávanie spoločných pravidiel, ako aj zvýšenú spoluprácu medzi členskými štátmi pri zabezpečení vonkajších hraníc. Na tento cieľ je nevyhnutné intenzívnejšie spoločné úsilie a spoločné využívanie zdrojov.

V zásade sa spolupráca musí zakladať na solidarite medzi členskými štátmi, najmä s pohraničnými členskými štátmi, ktoré sú pre svoju zemepisnú a demografickú situáciu vystavené výrazným migračným tlakom na svojich hraniciach. Takýmto prípadom bolo nasadenie prvých rýchlych pohraničných zásahových tímov Frontex (RABITS) v októbri 2010 na žiadosť Grécka vzhľadom na núdzovú situáciu na jeho hraniciach s Tureckom.

Práve so zreteľom na túto potrebu vyššej miery koordinácie a solidarity zohráva agentúra Frontex dôležitú úlohu.

Agentúra bola zriadená v roku 2004 a svoju činnosť začala v roku 2005. Za uplynulých päť rokov agentúra čelila rýchlo sa meniacim udalostiam v oblasti migračných tokov na vonkajších hraniciach Únie. Rozvinula sa do stavu v počte viac ako 200 zamestnancov a bola aktívna vo viacerých spoločných pozemných, vzdušných a námorných operáciách. Jej účinnosť však nedosiahla očakávanú úroveň.

Je nevyhnutné, aby sme sa z týchto prvých rokov skúseností poučili a priznali agentúre obnovený mandát s väčším množstvom prostriedkov a nástrojov na to, aby bola účinnejšia.

Komisia na základe Haagskeho programu predložila oznámenie o hodnotení a budúcom vývoji agentúry FRONTEX prijaté 13. februára 2008. Situácia agentúry Frontex bola predmetom uznesení Európskeho parlamentu o prisťahovalectve, paktu o prisťahovalectve a azyle a Štokholmského programu. Celkovým posolstvom každého z týchto dokumentov bola potreba zlepšenia viacerých aspektov činnosti agentúry.

Neustále sa opakujúcim problémom bola skutočnosť, že Frontex bol príliš závislý od členského štátu, pokiaľ ide o nasadenie personálu a vybavenia v misiách koordinovaných agentúrou. Účasť členských štátov bola rozdielna a prísľuby týkajúce sa vybavenia zriedkavé. Tieto nedostatky výrazným spôsobom brzdili výkonnosť agentúry. Ďalším problémom bol nedostatok spolupráce zo strany tretích krajín.

Pokiaľ ide o Európsky parlament, ten dôsledne podporoval agentúru, najmä prostredníctvom výrazného zvyšovania rozpočtových prostriedkov na podporu operácií Frontexu v priebehu jednotlivých rokov. Parlament takisto opakovane vyzýval na zlepšenie príslušných právnych predpisov agentúry s cieľom riešiť ich nedostatky a zlepšiť ich účinnosť.

Návrh predložený Komisiou predstavuje krok smerom k zlepšeniu agentúry vzhľadom na skúsenosti získané počas prvých rokov jej činnosti. Stanovuje zmeny a doplnenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie lepšie vymedzeného mandátu a zlepšeného fungovania agentúry v nadchádzajúcich rokoch.

Spravodajca víta návrhy Komisie a vyjadruje nádej na ich zlepšenie prostredníctvom série pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe.

Budúcnosť agentúry Frontex

Spravodajca sa domnieva, že musíme jasne stanoviť, čo od agentúry Frontex očakávame a akú podobu by mala nadobudnúť v nasledujúcich rokoch. Lisabonská zmluva, Štokholmský program a navrhovaný zákon o jednotnom trhu sú potvrdením toho, že Európa sa snaží dosiahnuť jednotný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v prospech svojich občanov. V tomto ohľade musíme zabezpečiť, aby mechanizmy týkajúce sa tejto oblasti naplnili tieto ambície. Agentúra Frontex nie je žiadnou výnimkou a jej vykonávacie právne predpisy sa musia zmeniť s cieľom zabezpečiť, aby bola lepšie vybavená na plnenie svojej úlohy.

Frontex by teda mal byť európskou agentúrou pre vonkajšie hranice, ktorá koordinuje spoločnú akciu EÚ vo vzťahu k vonkajším hraniciam členských štátov EÚ. Predovšetkým by mal byť pripravený podporovať členské štáty v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, najmä tie členské štáty, ktoré sú vystavené osobitným a neprimeraným tlakom. Týmto spôsobom by agentúra mala stelesňovať európsku solidaritu, pričom zdroje zhromaždené z rôznych členských štátov by sa mali spojiť na podporu členských štátov v ťažkostiach alebo konkrétnych miest na vonkajších hraniciach Únie, ktoré sú citlivé alebo si vyžadujú spoločnú akciu.

Frontex by mal v oblasti boja proti cezhraničnému zločinu úzko spolupracovať s ostatnými európskymi agentúrami, najmä Europolom a Eurojustom. Takisto by mal úzko spolupracovať s Európskym podporným úradom pre azyl s cieľom zabezpečiť, aby štátni príslušníci tretích krajín, ktorí hľadajú ochranu v EÚ, mohli získať prístup do európskeho azylového systému riadnymi, legitímnymi prostriedkami.

Zároveň musí byť Frontex k dispozícii vždy, keď je to potrebné, vrátane núdzových situácií. Európa sa už nesmie iba bezmocne prizerať núdzovým situáciám, pretože nedokáže spojiť zdroje alebo vybavenie. Frontex musí teda disponovať potrebnými prostriedkami a vybavením, ktoré možno poskytnúť včas a efektívne, pričom je potrebné, aby boli jeho právne predpisy aktuálne, aby bolo možné splniť tento účel.

Spravodajca sa domnieva, že Frontex by teda mal byť schopný zoskupiť príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže z jednotlivých členských štátov EÚ v rezervnej skupine príslušníkov pohraničnej stráže EÚ či vlastne v systéme pohraničnej stráže EÚ. Táto rezerva by sa mala vytvoriť na účely spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahových misií a pilotných projektov za účasti agentúry a povinného zapojenia všetkých členských štátov. Agentúra musí tiež podporovať túto rezervu prostredníctvom špecializovanej odbornej prípravy a ďalších iniciatív. Systém by mohol mať počiatočnú štruktúru, ktorá by sa mohla v budúcnosti rozvinúť do plnohodnotnej agentúry pre pohraničnú stráž EÚ.

Základné práva

Tak ako všetky ďalšie agentúry a orgány EÚ má Frontex povinnosť dodržiavať a presadzovať základné práva vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Spravodajca víta početné prvky v návrhu Komisie, ktoré zdôrazňujú dôležitosť základných práv a posilňujú schopnosť a povinnosť Frontexu zabezpečiť, aby dodržiavanie takýchto práv bolo neoddeliteľnou súčasťou riadenia hraníc.

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu agentúry Frontex v záujme dosiahnutia týchto cieľov:

1. Posilniť ustanovenia o základných ľudských právach

2. Zlúčiť články, ktorými sa stanovuje založenie spoločných podporných tímov Frontex a rýchlych pohraničných zásahových tímov do jedného článku, ktorým sa stanoví systém pohraničnej stráže EÚ pozostávajúci z rezervnej skupiny príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže, ktorú agentúra môže využiť na účely svojich spoločných operácií, rýchlych pohraničných zásahových misií a pilotných projektov. Takýmto spôsobom sa zefektívnia ustanovenia nariadenia, zvýši sa transparentnosť, zamedzí sa zdvojeniu a zamieňaniu úloh a čo je najdôležitejšie, misie agentúry získajú jasnejšiu európsku identitu.

3. Podporiť návrh Komisie požiadať členské štáty o účasť na systéme pohraničnej stráže EÚ prostredníctvom ich príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže – záväznej doložky o solidarite – a vybaviť agentúru prostriedkami na nákup alebo prenájom vlastného vybavenia.

4. Udeliť agentúre mandát, aby venovala osobitnú pozornosť členským štátom, ktoré sú vystavené osobitnej a neprimeranej záťaži na ich vnútroštátne azylové systémy.

5. Skrátiť časové rámce, v ktorých by mali byť nasadené rýchle pohraničné zásahové misie. Všetky lehoty na akciu sa skrátia tak, aby rýchle pohraničné zásahy mohli byť skutočnou reakciou na núdzové situácie.

6. Zaviesť úlohu agentúry Frontex pri podpore dobrovoľných návratov okrem úlohy agentúry v prípade ostatných návratov.

7. Začleniť odkaz na regionálne operačné kancelárie na základe nedávnych skúseností z otvorenia prvej regionálnej operačnej kancelárie v Grécku.

8. Udeliť agentúre právomoc na spracovanie osobných údajov s cieľom umožniť jej, aby zohrávala významnejšiu úlohu v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii. Zároveň stanoviť primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Údaje by sa takto mali spracúvať na obmedzené účely, a to v prípade situácií týkajúcich sa osôb, ktoré sú z oprávnených dôvodov podozrivé z účasti na cezhraničnej trestnej činnosti, činnosti v oblasti nelegálnej migrácie alebo obchodovania s ľuďmi, osôb, ktoré sú obeťami takejto činnosti a ktorých údaje môžu viesť k páchateľom takejto nezákonnej činnosti, ako aj osôb, na ktoré sa vzťahujú operácie návratu, na ktorých sa agentúra zúčastňuje. Mali by existovať prísne kritériá spôsobu zaobchádzania s týmito údajmi.

9. Zvýšiť demokratickú kontrolu agentúry tým, že Európskemu parlamentu sa prisúdi výraznejšia úloha pri monitorovaní činnosti agentúry vrátane jej pracovných dohôd s tretími krajinami.

10. Požiadať o preskúmanie mandátu agentúry o päť rokov v záujme analýzy ďalšieho rozvoja systému pohraničnej stráže EÚ.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Vážený pán Juan Fernando López Aguilar

predseda

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (KOM(2010)0061] - C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))

Vážený pán predseda,

listom zo 14. apríla 2011 ste podľa článku 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci, aby posúdil zmenu právneho základu uvedeného návrhu nariadenia.

Komisia navrhla ako právny základ článok 74 a článok 77 ods. 1 písm. b) a c) ZFEÚ, na ktoré sa vzťahuje hlava V s názvom Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Pri rokovaniach s Radou a Komisiou a s cieľom dosiahnuť kompromis v prvom čítaní bola navrhnutá zmena druhého právneho základu za článok 77 ods. 2 písm. b) a d) ZFEÚ.

I. – Kontext

Komisia predložila uvedený návrh vo februári 2010 s cieľom posilniť agentúru Frontex vyjasnením jej mandátu a riešením zistených nedostatkov úpravou nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 so zreteľom na vykonané hodnotenia a praktické skúsenosti.

Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 bolo zmenené a doplnené v roku 2007 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov, ktoré bolo založené na rovnakých ustanoveniach Zmluvy o ES, teda na článku 62 ods. 2 písm. a) a článku 66 ZES.

Ako je známe, Lisabonskou zmluvou sa zrušil systém pilierov a v súčasnosti treba prijímať takmer všetky právne predpisy, ktoré patria do oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, na základe riadneho legislatívneho postupu. Preto Komisia navrhla za právny základ tohto návrhu článok 74 a článok 77 ods. 1 písm. b) a c) ZFEÚ.

II – Príslušné články zmlúv

V návrhu Komisie sú ako právny základ uvedené tieto články ZFEÚ (s doplneným zvýraznením textu):

Článok 74

Rada prijíma opatrenia na zabezpečenie administratívnej spolupráce medzi príslušnými útvarmi členských štátov v oblastiach uvedených v tejto hlave, ako aj medzi týmito útvarmi a Komisiou. Koná na návrh Komisie s výhradou článku 76 a po porade s Európskym parlamentom.

Článok 76

Právne akty uvedené v kapitolách 4 a 5 spolu s opatreniami uvedenými v článku 74, ktoré zabezpečujú administratívnu spoluprácu v oblastiach uvedených v týchto kapitolách, sa prijímajú:

a) na návrh Komisie alebo

b) na základe iniciatívy jednej štvrtiny členských štátov.

Článok 77

1. Únia tvorí politiku s cieľom:

a) zabezpečiť absenciu akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekročení vnútorných hraníc;

b) zabezpečiť kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc;

b) postupne zaviesť integrovaný systém riadenia vonkajších hraníc.

2. ...

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) ...

(e) ...

3. ...

4. ...

Namiesto druhého právneho základu, ktorý navrhla Komisia, sa navrhuje za právny základ tento článok ZFEÚ:

Článok 77

1. ...

2. Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia týkajúce sa:

(a) spoločnej politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt;

b) kontrol, ktorým sú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice;

c) podmienok, za ktorých môžu štátni príslušníci tretích krajín počas krátkeho obdobia voľne cestovať v rámci Únie;

d) všetkých opatrení potrebných na postupné vybudovanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc;

e) absencia akýchkoľvek kontrol osôb bez ohľadu na štátnu príslušnosť pri prekračovaní vnútorných hraníc.

3. ...

4. ...

Právnym základom pre zmenu a doplnenie nariadenia v roku 2007 prostredníctvom nariadenia (ES) č. 863/2007 boli tieto články:

Článok 62 Zmluvy o ES

Rada konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 67 do piatich rokov od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy prijme:

1. opatrenia, ktoré v súlade s článkom 14 zabezpečia, aby osoby, či už občania Únie alebo štátni príslušníci tretích krajín, neboli pri prekročení vnútorných hraníc kontrolované;

2. opatrenia týkajúce sa prekročenia vonkajších hraníc členských štátov, ktoré stanovia:

(a) pravidlá a postupy, ktoré majú členské štáty dodržiavať pri uskutočňovaní kontrol osôb na takýchto hraniciach;

(b) ...

(i) ...

(ii) ...

(iii) ...

(iv) ...

3. ...

Článok 66 Zmluvy o ES

Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 67 prijme opatrenia na zabezpečenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi štátnej správy členských štátov v oblastiach pokrytých touto hlavou, ako aj medzi týmito orgánmi a Komisiou.

Článok 67 Zmluvy o ES

1. Počas prechodného obdobia piatich rokov po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy sa Rada uznáša jednomyseľne na návrh Komisie alebo z podnetu členského štátu a po porade s Európskym parlamentom.

2. Po tomto období piatich rokov:

– sa Rada uznáša na návrh Komisie; Komisia preskúma každú žiadosť členského štátu na predloženie návrhu Rade,

– Rada prijme po jednohlasnom uznesení a po konzultácii s Európskym parlamentom rozhodnutie, ktoré zabezpečí, že všetky oblasti alebo ich súčasti, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, sa budú riadiť podľa postupu uvedeného v článku 251, a tiež upraví ustanovenia o právomociach Súdneho dvora.

3. Odlišne od odsekov 1 a 2 Rada po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy prijme kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, a po porade s Európskym parlamentom, opatrenia uvedené v článku 62 ods. 2 písm. b) bodoch i) a iii).

4. Odlišne od odseku 2 Rada prijme opatrenia uvedené v článku 62 ods. 2 písm. b) bodoch ii) a iv) po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy v súlade s postupom uvedeným v článku 251.

5. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 prijme:

– opatrenia podľa článku 63 ods. 1 a ods. 2 písm. a) za predpokladu, že už predtým prijala v súlade s odsekom 1 tohto článku zákon Spoločenstva, ktorý určuje spoločné pravidlá a základné zásady, ktorými sa budú spravovať tieto záležitosti;

– opatrenia ustanovené v článku 65 s výnimkou rodinnoprávnych aspektov.

III - Navrhované právne základy

Článok 74 ZFEÚ, ktorý odkazuje na postup stanovený v článku 76 ZFEÚ pre oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce, stanovuje všeobecné pravidlo administratívnej spolupráce medzi príslušnými útvarmi členských štátov. Podľa týchto dvoch článkov prijíma opatrenia Rada sama a s Európskym parlamentom sa len radí. Treba však poznamenať, že na základe článku 16 ods. 3 ZEÚ sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou, pokiaľ v článku 76 ZFEÚ nie je uvedené inak.

Článok 77 ods. 1 písm. b) a c) stanovuje úlohu Únie vypracovať politiku zameranú na vykonávanie kontroly osôb a účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc, ako aj na postupné zavádzanie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc.

Článok 77 ods. 2 udeľuje právomoc Parlamentu a Rade prijímať opatrenia na účely vypracovania politiky stanovenej v prvom odseku v súlade s riadnym legislatívnym postupom. V tomto článku sa ďalej konkretizujú osobitné úlohy a oblasti, pre ktoré treba prijať opatrenia, a v písmenách b) a c) sa konkrétne uvádza kontrola osôb a integrovaný systém riadenia vonkajších hraníc.

IV – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah aktu.“[1] Voľba nesprávneho právneho základu preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

V prípade Melki[2], pokiaľ ide o prijatie opatrení v súvislosti s absenciou kontroly osôb prekračujúcich vnútorné hranice, Súdny dvor uviedol, že právnym základom je článok 77 ods. 2 ZFEÚ, ktorý nahrádza článok 62 ZEÚ, nie článok 77 ods. 1 ZFEÚ.

V. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

V odôvodneniach navrhovaného nariadenia sa stanovuje nasledujúci cieľ:

a) Politika Únie v oblasti vonkajších hraníc sa zameriava na integrovaný systém riadenia zabezpečujúci jednotnú a vysokú úroveň hraničnej kontroly a hraničného dozoru a na tento účel sa predpokladá stanovenie spoločných pravidiel pre normy a postupy na kontrolu vonkajších hraníc. Účinné vykonávanie spoločných pravidiel si vyžaduje zvýšenú koordináciu operačnej spolupráce členských štátov.

b) Štokholmský program požaduje objasnenie a posilnenie úlohy agentúry Frontex v súvislosti s riadením vonkajších hraníc Európskej únie a mandát agentúry by sa mal upraviť najmä s cieľom posilniť operačné kapacity agentúry.

(c) Mali by sa zostaviť tímy pohraničnej stráže, ktoré by agentúra mohla nasadiť do spoločných operácií a pilotných projektov a agentúra by mala zabezpečovať odbornú prípravu národných inštruktorov pohraničnej stráže na európskej úrovni, ktorá bude zameraná na problematiku základných práv, a dodatočnú odbornú prípravu a semináre pre úradníkov príslušných vnútroštátnych útvarov zamerané na kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach, ako aj na problematiku vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov.

(d) Na uskutočnenie svojej misie by mala agentúra spolupracovať s Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou pre základné práva a inými agentúrami a orgánmi Európskej únie, príslušnými orgánmi tretích krajín a zodpovedajúcimi medzinárodnými organizáciami a tiež uľahčovať operačnú spoluprácu členských štátov a tretích krajín v rámci politiky Európskej únie v oblasti vonkajších vzťahov.

(e) Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami je dôležité aj z hľadiska presadzovania európskych noriem v oblasti riadenia hraníc vrátane rešpektovania základných práv a ľudskej dôstojnosti.

V normatívnej časti sa stanovuje:

V článku 1 sa uvádzajú navrhnuté zmeny a doplnenia pojmov nariadenia. Nové sú tieto články:

o Článok 3 Spoločné operácie a pilotné projekty na vonkajších hraniciach

o Článok 3a Organizačné aspekty spoločných operácií a pilotných projektov;

o Články 3b a 3e týkajúce sa zloženia a nasadenia spoločných podporných tímov Frontex a inštrukcií;

o Článok 4 Analýza rizika

o Článok 6 o monitorovaní výskumu a podieľaní sa na ňom;

o Článok 7 Technické vybavenie

o Článok 9 o spolupráci v oblasti navracania štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území členských štátov;

o Články 11 – 11b o systémoch výmeny informácií, ochrane údajov a bezpečnostných predpisoch v oblasti utajovaných skutočností;

o Článok 13 Spolupráca s agentúrami a orgánmi Európskej únie a medzinárodnými organizáciami;

o Článok 14 Vzťahy s tretími krajinami;

o Článok 15a Dohoda o sídle.

Článok 2 sa týka nadobudnutia účinnosti.

VI – Stanovenie vhodného právneho základu

Z cieľa a obsahu návrhu je zrejmé, že predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú rovnakých otázok, aké sú cieľom a obsahom pozmeňovaného nariadenia. Nariadenie a jeho následné zmeny a doplnenia sa však zakladali na článku 62 ods. 2 písm. a), článku 66 a článku 67 ZEÚ.

Druhý právny základ, ktorý Komisia navrhla pre tento návrh, článok 77 ods. 1 písm. b) a c) ZFEÚ, sa netýka vykonávania kontroly osôb a účinného monitorovania prekračovania vonkajších hraníc spolu s postupným zavádzaním integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc, stanovuje len to, že EÚ má vypracovať politiku v tejto oblasti. Nepredstavuje preto právny základ, na základe ktorého by bolo možné uzákoniť právne akty.

Alternatívny právny základ, ktorý bol navrhnutý, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) ZFEÚ, sa týka tých istých otázok, ale explicitne stanovuje prijatie opatrení s cieľom vypracovať politiku uvedenú v článku 77 ods. 1 ZFEÚ využitím postupu spolurozhodovania. Aj Súdny dvor uviedol v judikatúre, že právnym základom je článok 77 ods. 2 ZFEÚ, ktorý nahrádza článok 62 ZEÚ, nie článok 77 ods. 1 ZFEÚ. Navrhnutý alternatívny právny základ preto jasne predstavuje vhodný právny základ pre tento prípad.

Zatiaľ čo na rozdiel od článku 77 ods. 2 ZFEÚ články 74 a 76 ZFEÚ neumožňujú použitie riadneho legislatívneho postupu, stanovujú, že Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou. Tieto články preto nie sú z procedurálneho hľadiska nezlučiteľné.

VII – Záver a odporúčanie

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 24. mája 2011.

Na schôdzi, ktorá sa konala 24. mája 2011, Výbor pre právne veci jednomyseľne[3] rozhodol odporučiť zmenu článku 77 ods. 1 písm. b) a c) ZFEÚ na článok 77 ods. 2 písm. b) a d) ZFEÚ, ktorý by mal spolu s článkom 74 ZFEÚ predstavovať právny základ nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) [KOM(2010)0061].

S pozdravom

Klaus-Heiner LEHNE

 • [1]  Vec C-45/86 Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie) [1987] Zb. s. 1439, odsek 5; Vec C-440/05 Komisia/Rada, Zb. 2007, I-9097; Vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada (8. sept. 2009) (OJ C 267 of 07.11.2009, p.8).
 • [2]  Rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2010 v spojených veciach C-188/10 Aziz Melki a C-189/10 Sélim Abdeli (dosiaľ nepublikovaný v správach Súdneho dvora), odsek 65.
 • [3]  Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Pablo Arias Echeverría, Alajos Mészáros, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Syed Kamall, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Piotr Borys, Kurt Lechner, József Szájer, Eva Lichtenberger.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (18.1.2011)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)
(KOM(2010)0061 – C7‑0045/2010 – 2010/0039(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Lochbihler

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia prijala 24. februára 2010 legislatívny návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k nariadeniu Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX).

Cieľom tohto legislatívneho návrhu je prispôsobiť toto nariadenie, s ohľadom na oznámenie Komisie z roku 2008 o hodnotení a budúcom vývoji agentúry Frontex a na odporúčania správnej rady, v záujme posilnenia operačných schopností agentúry. Konkrétnejšie by agentúra získala na základe tohto návrhu posilnenú úlohu pri príprave, koordinácii a vykonávaní operácií s osobitným zreteľom na deľbu úloh s členskými štátmi EÚ, najmä z hľadiska využívania ľudských zdrojov a technického zariadenia. Okrem toho by sa týmto návrhom významne posilnil vnútorný a vonkajší mandát a právomoci agentúry Frontex. Agentúra by bola schopná podieľať sa na vedení pohraničných hliadok s členskými štátmi EÚ, nasadzovať styčných úradníkov v tretích krajinách, koordinovať spoločné operácie v oblasti navracania a iniciovať a financovať pilotné projekty.

Revízia mandátu agentúry Frontex sa uskutočňuje po výraznom a postupnom zvyšovaní jej rozpočtu. Rozpočet agentúry, ktorá začala pôsobiť v roku 2004 so sumou 6,2 milióna, sa do roku 2009 zvýšil na 83 miliónov.

Vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sa vytvára nový právny rámec, ktorý v tomto stanovisku treba zohľadniť, pretože presúva na úroveň Spoločenstva priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, rozširuje právomoc Súdneho dvora Európskej únie v tejto oblasti, rozširuje právomoc Európskeho parlamentu tým, že naň prenáša legislatívnu úlohu rovnocennú s legislatívnou úlohou Rady, a posilňuje zásady základných práv stanovením záväznosti Charty základných práv a zapojením EÚ do procesu pristúpenia k Európskemu dohovoru o ľudských právach.

Cieľom stanoviska, ktoré Podvýbor pre ľudské práva vypracoval pre Výbor pre zahraničné veci, je preto preskúmať, ako môže agentúra s ohľadom na revíziu a rozšírenie svojho mandátu zaručiť, chrániť a presadzovať dodržiavanie základných práv v súlade s povinnosťou, ktorú ako agentúra EÚ má. Stanovisko sa zároveň zaoberá aj otázkou zodpovednosti a nedostatočnej transparentnosti agentúry, s cieľom prispôsobiť ju ustanoveniam a podstate Lisabonskej zmluvy. Všeobecná otázka rozdelenia povinností medzi úradníkov členských štátov, príslušníkov pohraničnej stráže hostiteľského členského štátu a pracovníkmi agentúry Frontex zostáva v návrhu Komisie nejasná a dvojznačná a mal by ju riešiť gestorský výbor Parlamentu spoločne s otvorenými otázkami týkajúcimi sa kompetentného orgánu na podávanie sťažností v prípade porušenia ľudských práv migrantov.

Zmeny a doplnenia Komisie sú vítaným krokom vpred a sú zamerané na formalizáciu záväzku a povinnosti agentúry dodržiavať ľudské práva v nasledujúcich oblastiach prostredníctvom:

– objasnenia právneho rámca operácií agentúry Frontex potvrdením, že činnosti agentúry podliehajú Kódexu schengenských hraníc a mali by byť vykonávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, medzinárodným právom, povinnosťami súvisiacimi s prístupom k medzinárodnej ochrane a základnými právami,

– zabezpečovania odbornej prípravy v oblasti základných práv pre pracovníkov zúčastňujúcich sa na spoločných operáciách,

– vytvorenia schémy ohlasovania a hodnotenia incidentov,

– podmienením finančnej podpory pre spoločné operácie v oblasti navracania úplným dodržiavaním Charty základných práv,

– vypracovaním kódexu správania pre navracanie nelegálnych štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane vytvorenia účinného systému monitorovania nútených návratov, ktoré sa vykonáva nezávisle a o ktorom nezávislý pracovník poverený monitorovaním podáva správy Komisii,

– požiadavky, aby súčasťou hodnotenia, ktoré správna rada vykonáva každých päť rokov, bola analýza spôsobu dodržiavania Charty základných práv.

Týchto návrhov je však aj naďalej stále málo a sú nesystematické. Aby sa z navrhovaných opatrení stali účinné mechanizmy, musia sa uplatňovať systematicky a záväzne. Takisto by sa za nevyhnutné mali považovať aj odborné znalosti týkajúce sa základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane, a to na všetkých úrovniach a vo všetkých etapách operácií vykonávaných agentúrou Frontex.

Z postupu vyhodnocovania činností agentúry, ktoré správna rada vykonáva každých päť rokov, vyplynulo, že doteraz sa nikdy podrobne nehodnotil vplyv jej činností na ľudské práva napriek tomu, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 18. decembra 2008 vyzval Komisiu k tomu, aby „komplexne vyhodnotila činnosť agentúry FRONTEX z hľadiska jej vplyvu na základné práva a slobody vrátane zodpovednosti chrániť“. Z hľadiska navrhovaného posilnenia vnútorného a vonkajšieho mandátu agentúry Frontex je preto nevyhnutné komplexné a nezávislé hodnotenie zahŕňajúce aj jej partnerov, ako sú Agentúra pre základné práva a UNHCR, ako aj mimovládne organizácie s relevantnými odbornými znalosťami. Spravodajkyňa by okrem toho odporučila zmenu a doplnenie nového článku 33 ods. 2b tak, aby požadoval, aby sa hodnotenie zameriavalo radšej na spôsob, ktorým boli práva vyplývajúce z Charty základných práv zaručené, ako na spôsob dodržania ustanovení charty. Takéto hodnotenie by bolo dokonca vhodné pripojiť do všeobecnej výročnej správy agentúry Frontex.

Okrem tohto päťročného hodnotenia si vlastné hodnotenie agentúry Frontex týkajúce sa spoločných operácií a pilotných projektov vyžaduje systematické a nezávislé monitorovanie a posúdenie spôsobu plnenia povinností v oblasti ľudských práv v praxi a nemalo by sa obmedzovať len na skúmanie plnenia operačných cieľov. Táto nezávislá správa sa v revidovanom nariadení musí stať zásadou. Hodnotenie dodržiavania základných práv by pre Komisiu bolo tiež skutočnou príležitosťou reagovať na akékoľvek nedostatky vzniknuté v dôsledku operácií agentúry Frontex vo vzťahu k uplatňovaniu práva EÚ. Súčasná spolupráca s UNHCR by mala byť rozšírená tak, aby sa agentúre OSN umožnilo zúčastňovať sa na príprave a vykonávaní spoločných operácií, najmä čo sa týka hľadísk súvisiacich s azylom.

Zahrnutie systému predkladania správ a hodnotenia, ktorého súčasťou sú ustanovenia o ohlasovaní incidentov, do legislatívneho návrhu je krokom správnym smerom, no v návrhu chýbajú konkrétne postupy na zaručenie súladu s Chartou základných práv a na monitorovanie zodpovednosti, ktorá je v návrhu Komisie mimoriadne nepresne vymedzená. V súlade s požiadavkami monitorovania zavedenými pre spoločné operácie v oblasti navracania by revidované nariadenie malo zahŕňať povinnú požiadavku, aby všetky operácie agentúry Frontex boli nezávisle pozorované a aby sa o nich podávali správy inštitúciám EÚ z hľadiska ich súladu s právom EÚ a základnými právami.

Je potrebné privítať nové ustanovenie legislatívneho návrhu, podľa ktorého by sa primeraná odborná príprava mala stať povinná pre všetkých, čo sa zúčastňujú na spoločných operáciách. Agentúra Frontex a Agentúra pre základné práva nedávno podpísali dohodu, ktorá predpokladá hodnotenie potrieb odbornej prípravy pracovníkov agentúry Frontex a hodnotenie uplatňovania poznatkov z odbornej prípravy v oblasti ľudských práv. Spolupráca medzi agentúrou Frontex a UNHCR sa takisto formalizovala vzájomnou výmenou listov v tejto oblasti v roku 2008.

Komisia však musí Parlamentu sprístupňovať informácie týkajúce sa odbornej prípravy vrátane hodnotení, ktoré má zabezpečovať Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA). Za pridanú hodnotu by sa mohla jednoznačne považovať posilnená spolupráca pri iniciatívach v oblasti budovania kapacít, ako sú školenia s Agentúrou pre základné práva a s UNHCR. Agentúra Frontex by súčasne mala zabezpečiť, aby sa na vypracúvaní a realizácii vzdelávacích programov zúčastňovali aj organizácie občianskej spoločnosti.

Spravodajkyňa zastáva názor, že v rámci agentúry Frontex treba výrazne posilniť rozmer právneho poradenstva prostredníctvom vytvorenia rezervnej skupiny odborníkov na práva cudzích štátnych príslušníkov a medzinárodnú ochranu vrátane hľadísk súvisiacich s azylom. Táto rezervná skupina, ktorej hlavnou úlohou by bolo poskytovať poradenstvo žiadateľom o azyl a iným osobám, ktoré sú mimoriadne zraniteľné, ako sú tehotné ženy, deti a obete obchodovania, by mala byť systematicky nasadzovaná do vykonávania operácií agentúry Frontex a spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi útvarmi zodpovednými za azylovú politiku, ako aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú príslušné odborné znalosti.

Rozšírený vonkajší mandát agentúry Frontex vyvoláva znepokojenie z hľadiska ľudských práv a mal by vyžadovať súbor záruk, aby sa zabezpečil súlad s povinnosťami EÚ v oblasti ľudských práv. Spravodajkyňa dôrazne odporúča, aby do legislatívneho návrhu bola zahrnutá jasná zmienka o rešpektovaní zásady zákazu vyhostenia alebo vydania podľa článku 19 Charty základných práv a práva každého jednotlivca na opustenie akejkoľvek krajiny vrátane jeho vlastnej krajiny podľa článku 12 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článku 2 ods. 2 protokolu 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Návrh Komisie zabezpečuje, aby styční úradníci museli vykonávať svoje úlohy v súlade s právom EÚ a základnými právami a aby boli vysielaní do tretích krajín, v ktorých sa „pri riadení hraníc rešpektujú minimálne zásady v oblasti ľudských práv“. Tieto záruky by sa na týchto styčných úradníkov mali rozhodne vzťahovať. Spravodajkyňa v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu objasniť ich funkciu, ktorú nemožno zlučovať s poradenskými funkciami, ktoré niekedy vykonávajú styční úradníci jednotlivých štátov, a zabezpečiť im vysoko kvalifikovanú odbornú prípravu v oblasti ľudských práv a prístupu k medzinárodnej ochrane. Okrem toho posilnená spolupráca s tretími krajinami, ktorá je formalizovaná dvojstrannými pracovnými dojednaniami medzi agentúrou Frontex a tretími krajinami, vyžaduje pred uzavretím takýchto dojednaní vyhodnotenie situácie v oblasti ľudských práv v príslušnej tretej krajine.

Podľa stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov „je potrebný osobitný právny základ, ktorý bude riešiť otázku spracúvania osobných údajov agentúrou Frontex a bude objasňovať okolnosti, za ktorých by sa takéto spracúvanie agentúrou mohlo uskutočňovať, pod podmienkou spoľahlivých záruk ochrany údajov (...)“. Spravodajkyňa preto považuje za nevyhnutné, aby bol do tohto legislatívneho návrhu zahrnutý právny základ a záruky, s ohľadom na rozšírenie vnútorných a vonkajších úloh a povinností agentúry a najmä s ohľadom na rešpektovanie zásady zákazu vyhostenia alebo vydania.

Čo sa týka pracovných dojednaní medzi agentúrou FRONTEX a orgánmi tretích krajín, v návrhu Komisie je uvedená len zmienka o predchádzajúcom schválení Komisie bez akejkoľvek demokratickej kontroly zo strany Európskeho parlamentu. Vzhľadom na to, že agentúra FRONTEX je orgánom Únie, ktorý podlieha zásadám plnej demokratickej kontroly a transparentnosti, bude vhodné a legitímne, aby Európsky parlament bol o takýchto pracovných dojednaniach plne informovaný. Okrem toho by sa pred uzavretím dohôd mala zabezpečiť väčšia transparentnosť a prístup Parlamentu k dokumentom, ako sú správy o analýze rizík, hodnotenia spoločných operácií a požadované vyhodnotenie situácie v oblasti ľudských práv.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým ľudskú dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, právo na slobodu a bezpečnosť, právo na ochranu osobných údajov, právo na azyl, zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-refoulement“), zásadu nediskriminácie, práva dieťaťa a právo na účinný prostriedok nápravy. Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(4) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie („Charta“), predovšetkým ľudskú dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, právo na slobodu a bezpečnosť, právo na ochranu osobných údajov, právo na azyl, zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-refoulement“), zásadu nediskriminácie, práva dieťaťa a právo na účinný prostriedok nápravy. Týmto nariadením sa podporujú ustanovenia smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany1, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ESC zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch v členských štátoch pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín s nelegálnym pobytom2, ako aj smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca3 a smernice Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl4. Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

 

___________________

1 Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12 – 23

 

2 Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98 – 107

 

3 Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 13 – 34

 

4 Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 18 – 25

Odôvodnenie

Agentúra Frontex musí v rámci svojich aktivít v oblasti riadenia hraníc v súlade so svojimi povinnosťami týkajúcimi sa medzinárodnej ochrany rešpektovať ustanovenia smernice 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych štandardoch pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) Agentúra by mala plne presadzovať tak ustanovenia Charty s náležitým dôrazom na dodržiavanie a ochranu ľudských práv migrantov, ako aj Ženevský dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951. Všetka činnosť agentúry by mala byť v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi a záväzkami týkajúcimi sa prístupu k medzinárodnej ochrane;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Účinné riadenie vonkajších hraníc prostredníctvom hraničných kontrol a hraničného dozoru prispieva k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi a k znižovaniu ohrozenia vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia a medzinárodných vzťahov členských štátov.

(7) Účinné riadenie vonkajších hraníc prostredníctvom účinných hraničných kontrol a efektívneho hraničného dozoru prispieva k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi a k znižovaniu ohrozenia vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia a medzinárodných vzťahov členských štátov.

 

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie si vyžiada všetky zodpovedajúce zmeny.)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mandát agentúry by sa mal preto upraviť, a to predovšetkým v záujme posilnenia operačných kapacít agentúry, ako aj v záujme zabezpečenia toho, že všetky prijaté opatrenia sú vzhľadom na sledované ciele primerané a že plne rešpektujú základné práva, ako aj práva utečencov a žiadateľov o azyl, predovšetkým vrátane zásady „non-refoulement“.

(10) Výzvy uvedené skôr v texte vrátane zvyšujúcej sa komplexnosti a rôznorodosti migračných kanálov, znamenajú, že mandát agentúry by sa mal upraviť a posilniť, a to predovšetkým čo sa týka operačných kapacít agentúry, ako aj v záujme zabezpečenia toho, že všetky prijaté opatrenia sú vzhľadom na sledované ciele primerané a že plne rešpektujú základné práva, ako aj práva utečencov a žiadateľov o azyl, predovšetkým vrátane zásady „non-refoulement“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Agentúra by mala na európskej úrovni zabezpečovať odbornú prípravu národných inštruktorov pohraničnej stráže, ktorá bude okrem iného zameraná aj na problematiku základných práv, a dodatočnú odbornú prípravu a semináre pre úradníkov príslušných národných útvarov zamerané na kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach, ako aj na problematiku vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov. Agentúra môže v spolupráci s členskými štátmi organizovať vzdelávaciu činnosť na ich území. Členské štáty by mali výsledky činnosti, ktoré agentúra v tejto oblasti dosiahla, zahrnúť do národných vzdelávacích programov svojej pohraničnej stráže.

(19) Agentúra by mala na európskej úrovni zabezpečovať odbornú prípravu národných inštruktorov pohraničnej stráže, ktorá bude zameraná na problematiku základných práv, medzinárodného práva a štruktúry vnútroštátnych orgánov zodpovedných za azylovú politiku a dodatočnú odbornú prípravu a semináre pre úradníkov príslušných národných útvarov zamerané na kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach, ako aj na problematiku vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov. Agentúra môže v spolupráci s členskými štátmi organizovať vzdelávaciu činnosť na ich území. Členské štáty by mali výsledky činnosti, ktoré agentúra v tejto oblasti dosiahla, zahrnúť do národných vzdelávacích programov svojej pohraničnej stráže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vo väčšine členských štátov patria operačné aspekty v oblasti navracania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov, do právomocí orgánov zodpovedných za kontrolu vonkajších hraníc. Keďže vykonávanie týchto úloh na úrovni Únie prináša jasnú pridanú hodnotu, agentúra by mala v plnom súlade s politikou Únie v oblasti navracania poskytovať pri organizovaní spoločných operácií členských štátov v oblasti navracania potrebnú pomoc a koordináciu, stanoviť osvedčené postupy v oblasti získavania cestovných dokladov a definovať kódex správania, ktorý sa bude uplatňovať počas operácií vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území členských štátov. Žiadne finančné prostriedky zo zdrojov Únie by sa nemali vyčleniť na činnosti a operácie, ktoré sa neuskutočňujú v súlade s Chartou základných práv.

(21) Vo väčšine členských štátov patria operačné aspekty v oblasti navracania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov, do právomocí orgánov zodpovedných za kontrolu vonkajších hraníc. Keďže vykonávanie týchto úloh na úrovni Únie prináša jasnú pridanú hodnotu, agentúra by mala v plnom súlade s politikou Únie v oblasti navracania poskytovať pri organizovaní spoločných operácií členských štátov v oblasti navracania potrebnú pomoc a koordináciu, stanoviť osvedčené postupy v oblasti získavania cestovných dokladov a definovať kódex správania, ktorý sa bude uplatňovať počas operácií vyhosťovania štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území členských štátov. Únia by nemala vykonávať ani financovať žiadne činnosti ani operácie, ktoré sa neuskutočňujú v súlade s Chartou základných práv. V prípade porušenia Charty základných práv by sa mali operácie v oblasti navracania pozastaviť a porušenie by sa malo vyšetriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, je čoraz dôležitejšia. V záujme vytvorenia solídneho modelu spolupráce s príslušnými tretími krajinami by agentúra mala mať možnosť iniciovať a financovať projekty technickej pomoci a nasadiť styčných úradníkov v tretích krajinách. Agentúra by mala mať možnosť vyzvať zástupcov tretích krajín, aby sa po absolvovaní potrebnej odbornej prípravy zapojili do jej činností. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami je dôležité aj z hľadiska presadzovania európskych noriem v oblasti riadenia hraníc, vrátane rešpektovania základných práv a ľudskej dôstojnosti.

(23) Spolupráca s tretími krajinami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, je čoraz dôležitejšia. V záujme vytvorenia solídneho modelu spolupráce s príslušnými tretími krajinami by agentúra mala mať možnosť iniciovať a financovať projekty technickej pomoci a nasadiť styčných úradníkov v tretích krajinách. Agentúra by mala mať tiež možnosť vyzvať zástupcov tretích krajín, aby sa po absolvovaní potrebnej odbornej prípravy zapojili do jej činností. Nadviazanie spolupráce s tretími krajinami je dôležité aj z hľadiska presadzovania európskych noriem v oblasti riadenia hraníc, vrátane rešpektovania základných práv a ľudskej dôstojnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Berúc do úvahy, že za kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach zodpovedajú členské štáty, agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich i budúcich opatrení Európskej únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc, najmä Kódexu schengenských hraníc, a to v súlade s príslušným právom Únie, medzinárodným právom, záväzkami v oblasti prístupu k medzinárodnej ochrane a základnými právami. Robí tak prostredníctvom zabezpečovania koordinácie činností členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení, čím prispieva k účinnej, vysokej a jednotnej úrovni kontroly osôb a dozoru na vonkajších hraniciach členských štátov.“

2. Berúc do úvahy, že za kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach zodpovedajú členské štáty, agentúra uľahčuje a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie existujúcich i budúcich opatrení Európskej únie, ktoré sa týkajú riadenia vonkajších hraníc, najmä Kódexu schengenských hraníc, ako aj Charty základných práv Európskej únie a Ženevského dohovoru o postavení utečencov z roku 1951, a to v súlade s príslušným právom Únie, medzinárodným právom, záväzkami v oblasti prístupu k medzinárodnej ochrane a základnými právami. Robí tak prostredníctvom zabezpečovania koordinácie činností členských štátov pri vykonávaní týchto opatrení, čím prispieva k účinnej, vysokej a jednotnej úrovni kontroly osôb a dozoru na vonkajších hraniciach členských štátov, pričom zároveň uplatňuje ustanovenia Charty základných práv, s náležitým ohľadom na dodržiavanie a ochranu ľudských práv migrantov. V prípade porušenia medzinárodného práva alebo Charty základných práv, najmä jej článkov 1, 4, 6, 18 a 19, je pozastavenie činnosti tam, kde bolo porušenie odhalené, povinné.

Odôvodnenie

Frontex musí v rámci svojich povinností ako agentúra EÚ takisto vykonávať opatrenia EÚ týkajúce sa riadenia vonkajších hraníc a zásady zakotvené v Charte základných práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) vykonáva analýzu rizika vrátane vyhodnotenia schopnosti členských štátov čeliť hrozbám a tlaku na vonkajších hraniciach;

c) vykonáva analýzy rizika vrátane vyhodnotenia schopnosti členských štátov čeliť hrozbám a tlaku na vonkajších hraniciach a zahŕňa do nich zistenia Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Vysokého komisára OSN pre ľudské práva a práva, najmä s ohľadom na situáciu osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a pravidelne o nich informuje Európsky parlament, Komisiu a členské štáty;

Odôvodnenie

Je dôležitá, aby agentúra Frontex zahŕňala do svojich analýz rizík aj nezávislé a komplexné zistenia o situácii v oblasti ľudských práv migrantov v krajinách tranzitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 2 – odsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. „Všetci príslušníci pohraničnej stráže a ďalší zamestnanci členských štátov, ako aj zamestnanci agentúry, absolvujú pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou odbornú prípravu zameranú na príslušné právo EÚ a medzinárodné právo, vrátane problematiky základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane.“

1a. Všetci príslušníci pohraničnej stráže a ďalší zamestnanci členských štátov, ako aj zamestnanci agentúry a jej styční úradníci absolvujú pred svojou účasťou na operačných činnostiach organizovaných agentúrou alebo, v prípade styčných úradníkov, pred svojím vyslaním do tretej krajiny, odbornú prípravu zameranú na príslušné právo EÚ a medzinárodné právo, vrátane problematiky základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane.

Odôvodnenie

Pre styčných úradníkov agentúry Frontex vyslaných do tretej krajiny by mala byť vyslovene stanovená požiadavka absolvovať odbornú prípravu v oblasti práva EÚ a medzinárodného práva vrátane základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Samotná agentúra môže iniciovať spoločné operácie a pilotné projekty v spolupráci s členskými štátmi.

Samotná agentúra môže iniciovať spoločné operácie a pilotné projekty v spolupráci so zapojenými členskými štátmi a za súhlasu hostiteľského členského štátu a informovať Európsky parlament prostredníctvom svojej všeobecnej správy v súlade s článkom 20 ods. 2 písm. b). .

Odôvodnenie

Agentúra môže iniciovať spoločné operácie iba po získaní súhlasu hostiteľského členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra môže zároveň spoločné operácie a pilotné projekty ukončiť, a to v prípade neplnenia podmienok realizácie týchto iniciatív.

Agentúra môže tiež po získaní súhlasu hostiteľského členského štátu spoločné operácie a pilotné projekty ukončiť, a to v prípade neplnenia podmienok realizácie týchto iniciatív. Zapojené členské štáty môžu agentúru požiadať, aby spoločnú operáciu alebo pilotný projekt ukončila.

Odôvodnenie

Pri ukončovaní operácií musí mať rozhodujúce slovo a úlohu hostiteľský členský štát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Agentúra hodnotí výsledky spoločných operácií a pilotných projektov a do 60 dní od ukončenia danej činnosti predkladá riadiacej rade podrobné hodnotiace správy. Agentúra v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich operácií a projektov vykonáva komplexné porovnávacie analýzy výsledkov, ktoré budú zahrnuté do jej súhrnnej správy podľa článku 20 ods. 2 písm. b).

4. Agentúra hodnotí výsledky spoločných operácií a pilotných projektov a do 60 dní od ukončenia danej činnosti predkladá riadiacej rade a Európskemu parlamentu podrobné hodnotiace správy. Agentúra v záujme zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich operácií a projektov vykonáva komplexné porovnávacie analýzy výsledkov, ktoré budú zahrnuté do jej súhrnnej správy podľa článku 20 ods. 2 písm. b). Hodnotiace správy zahŕňajú aj to, či sa pri vykonávaní spoločných operácií a pilotných projektov dodržiavajú základné práva, a to aj na základe monitorovania uskutočňovaného nezávislými pozorovateľmi.

Odôvodnenie

Hodnotenia by nemali byť obmedzené na otázku toho, či konkrétna operácia splnila svoje operačné ciele, ale mali by zahŕňať nezávislé posúdenie dodržiavania základných práv, čo je súčasťou právneho rámca upravujúceho operácie agentúry Frontex.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V operačnom pláne sa uvádza:

V operačnom pláne sa zohľadnia všetky aspekty, ktoré sa uznajú za potrebné na vykonanie spoločných operácií a pilotných projektov, vrátane:

Odôvodnenie

Operačný plán sa musí konkrétne vzťahovať na všetky zásadné prvky potrebné na vykonávanie spoločných operácií a pilotných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) zloženie tímov prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže;

e) zloženie tímov prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže a nasadenie ďalšieho personálu;

Odôvodnenie

Operačný plán musí obsahovať podrobné odkazy na spôsob, akým sa budú nasadzovať tímy prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže a iného personálu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) systém predkladania správ a hodnotenia obsahujúci podrobné ustanovenia o ohlasovaní incidentov, normy pre hodnotiace správy a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy v súlade s článkom 3 ods. 4.;

h) systém predkladania správ a hodnotenia obsahujúci podrobné ustanovenia o ohlasovaní incidentov, normy pre hodnotiace správy a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy v súlade s článkom 3 ods. 4.; Schéma ohlasovania incidentov zahŕňa informácie týkajúce sa dôveryhodných tvrdení o porušení predovšetkým tohto nariadenia alebo Kódexu schengenských hraníc vrátane základných práv, ku ktorým došlo počas spoločných operácií a pilotných projektov, ktoré agentúra bezodkladne postúpi príslušným verejným vnútroštátnym orgánom a správnej rade.

Odôvodnenie

Ohlasovanie incidentov a hodnotenie má rozhodujúci význam pre riadne presadzovanie platného právneho rámca pre operácie agentúry Frontex. Treba objasniť, že medzi incidenty patria tvrdenia o porušení Kódexu schengenských hraníc a základných práv, ako sa v súčasnosti uvádza v navrhovanom odôvodnení 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) v prípade operácií na mori osobitné požiadavky vzhľadom na príslušnú jurisdikciu a ustanovenia námorného práva týkajúce sa zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia vykonáva.

i) v prípade operácií na mori osobitné požiadavky vzhľadom na príslušnú jurisdikciu a príslušné právne predpisy týkajúce sa zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia vykonáva.

Odôvodnenie

Námorné operácie sa musia zakladať na príslušných uplatniteľných právnych predpisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3a – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ia (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) v prípade potreby ustanovenia týkajúce sa spolupráce s tretími krajinami v rámci ustanovení zakotvených v príslušných dohodách o operačnej spolupráci.

Odôvodnenie

Spôsob spolupráce s tretími krajinami musí byť pri každom prípade zahrnutý do operačného plánu a musí byť v súlade s príslušnými dohodami o operačnej spolupráci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 3b – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty na žiadosť agentúry poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne tridsať dní pred plánovaným nasadením. Autonómia domovského členského štátu v súvislosti s výberom personálu a trvaním nasadenia zostáva nedotknutá.

3. Členské štáty na žiadosť agentúry poskytnú príslušníkov pohraničnej stráže na nasadenie, pokiaľ nečelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Takáto žiadosť sa predkladá minimálne tridsať dní pred plánovaným nasadením. Autonómia domovského členského štátu v súvislosti s výberom personálu a trvaním nasadenia zostáva nedotknutá. Príspevok každého členského štátu vo forme pohraničnej stráže pri každej operácii sa stanovuje ročnou bilaterálnou zmluvou medzi agentúrou a dotknutým členským štátom.

Odôvodnenie

Podrobnosti týkajúce sa príspevku každého členského štátu pri každej operácii sa musia stanovovať ročnými bilaterálnymi zmluvami medzi agentúrou a príslušným členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja spoločný základný študijný program odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a poskytuje na európskej úrovni odbornú prípravu inštruktorov vnútroštátnej pohraničnej stráže, ktorá bude okrem iného zameraná aj na problematiku základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane . Členské štáty začlenia spoločný základný študijný program do odbornej prípravy príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže.“

„Agentúra vypracuje a ďalej rozvíja spoločný základný študijný program odbornej prípravy príslušníkov pohraničnej stráže a poskytuje na európskej úrovni odbornú prípravu inštruktorov vnútroštátnej pohraničnej stráže, ktorá bude okrem iného zameraná aj na problematiku základných práv a prístupu k medzinárodnej ochrane. Európsky parlament je informovaný o obsahu spoločného základného študijného programu. Členské štáty začlenia spoločný základný študijný program do odbornej prípravy príslušníkov vnútroštátnej pohraničnej stráže.“ Pri vypracúvaní, uplatňovaní a hodnotení spoločného základného študijného programu by mala agentúra Frontex úzko spolupracovať s Agentúrou pre základné práva, ako aj s UNHCR.

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal mať prístup k informáciám týkajúcim sa odborného vzdelávania. Za pridanú hodnotu by sa mohla jednoznačne považovať posilnená spolupráca pri iniciatívach v oblasti budovania kapacít, ako sú školenia s Agentúrou pre základné práva a s UNHCR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– v prípade nadobudnutia sa agentúra formálne dohodne s členským štátom, že tento členský štát zabezpečí registráciu vybavenia,

– v prípade nadobudnutia sa agentúra formálne dohodne s členským štátom, že tento členský štát zabezpečí registráciu vybavenia v súlade s platnými právnymi predpismi každého členského štátu;

Odôvodnenie

Pri registrácii nového vybavenia sa musia v každom prípade dodržiavať vnútroštátne právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Agentúra financuje nasadenie vybavenia, ktoré tvorí súčasť minimálneho kontingentu vybavenia poskytnutého príslušným členským štátom na daný rok. Nasadenie vybavenia, ktoré netvorí súčasť minimálneho kontingentu vybavenia, spolufinancuje agentúra až do maximálnej výšky 60 % oprávnených nákladov.

5. Agentúra financuje nasadenie vybavenia, ktoré tvorí súčasť minimálneho kontingentu vybavenia poskytnutého príslušným členským štátom na daný rok. Nasadenie vybavenia, ktoré netvorí súčasť minimálneho kontingentu vybavenia, spolufinancuje agentúra až do maximálnej výšky 60 % oprávnených nákladov. Operačné náklady na vybavenie hradí agentúra.

Odôvodnenie

Pre členské štáty je dôležité, aby operačné náklady na vybavenie kryla agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno aa (nové)

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 8e – odsek 1 – písmeno ga (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) dopĺňa sa tento bod:

 

„ga) poskytnutie okamžitého ohlasovania incidentov agentúrou riadiacej rade a príslušným vnútroštátnym verejným orgánom.“

Odôvodnenie

Agentúra musí v prípade incidentu okamžite informovať riadiacu radu a príslušné vnútroštátne verejné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 8e – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) systém predkladania správ a hodnotenia obsahujúci podrobné ustanovenia o ohlasovaní incidentov, normy pre hodnotiace správy a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy v súlade s článkom 3 ods. 4.;

h) systém predkladania správ a hodnotenia obsahujúci normy pre hodnotiace správy a konečný dátum na predloženie záverečnej hodnotiacej správy v súlade s článkom 3 ods. 4.;

Odôvodnenie

Ohlasovanie incidentov sa spomína oddelene v predchádzajúcom bode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 8e – odsek 1 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) v prípade operácií na mori osobitné požiadavky vzhľadom na príslušnú jurisdikciu a ustanovenia námorného práva týkajúce sa zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia vykonáva.

i) v prípade operácií na mori osobitné požiadavky vzhľadom na príslušnú jurisdikciu a príslušné právne predpisy týkajúce sa zemepisnej oblasti, v ktorej sa spoločná operácia vykonáva.

Odôvodnenie

Námorné operácie sa musia zakladať na uplatniteľných právnych predpisoch v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Agentúra vypracuje kódex správania pre letecký návrat štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas všetkých spoločných operácií v oblasti navracania koordinovaných agentúrou. Tento kódex správania uvádza spoločné štandardizované postupy, ktoré by mali zjednodušiť organizáciu spoločných leteckých návratov a zabezpečiť návrat humánnym spôsobom pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä ľudskej dôstojnosti, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, práva na slobodu a bezpečnosť, práva na ochranu osobných údajov a zásady nediskriminácie.

2. Agentúra vypracuje kódex správania pre letecký návrat štátnych príslušníkov tretích krajín nelegálne sa zdržiavajúcich na území členských štátov, ktorý sa uplatňuje počas všetkých spoločných operácií v oblasti navracania koordinovaných agentúrou. Tento kódex správania uvádza spoločné štandardizované postupy, ktoré by mali zjednodušiť organizáciu spoločných leteckých návratov a zabezpečiť návrat humánnym spôsobom pri plnom rešpektovaní základných práv, najmä ľudskej dôstojnosti, zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, práva na slobodu a bezpečnosť, práva na ochranu osobných údajov a zásady nediskriminácie. Kódex správania by mal umožňovať pozastaviť navrátenie v prípade, že existujú jednoznačné dôvody domnievať sa, že navrátenie by viedlo k porušovaniu základných práv.

Odôvodnenie

Možnosť pozastaviť navrátenie v prípade, že by viedlo k porušovaniu základných práv, je základnou procesnou zárukou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V kódexe správania sa zohľadní predovšetkým povinnosť stanoviť účinný systém monitorovania nútených návratov vyplývajúca z článku 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES. Monitorovanie spoločných operácií v oblasti navracania by malo prebiehať nezávislým spôsobom a pokrývať celú spoločnú operáciu v oblasti navracania, a to od fázy pred odletom až po odovzdanie navrátilca v krajine návratu. Zistenia pracovníka povereného monitorovaním týchto operácií, ktoré sa týkajú dodržiavania kódexu správania a predovšetkým rešpektovania základných práv, sa oznámia Komisii a zahrnú do internej záverečnej správy o operácii v oblasti navracania. V záujme zabezpečenia transparentnosti a koherentného vyhodnocovania operácií nútených návratov sa správy pracovníka povereného monitorovaním zahrnú do mechanizmu každoročného podávania správ.

3. V kódexe správania sa zohľadní predovšetkým povinnosť stanoviť účinný systém monitorovania nútených návratov vyplývajúca z článku 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES. Monitorovanie spoločných operácií v oblasti navracania by malo prebiehať nezávislým spôsobom a pokrývať celú spoločnú operáciu v oblasti navracania, a to od fázy pred odletom až po odovzdanie navrátilca v krajine návratu. Pracovníci poverení monitorovaním by mali mať prístup ku všetkým príslušným zariadeniam vrátane stredísk na zadržiavanie osôb a lietadiel, a mali by absolvovať potrebnú odbornú prípravu, aby mohli vykonávať svoje povinnosti. Zistenia pracovníka povereného monitorovaním týchto operácií, ktoré sa týkajú dodržiavania kódexu správania a predovšetkým rešpektovania základných práv, sa oznámia Komisii a zahrnú do internej záverečnej správy o operácii v oblasti navracania. V záujme zabezpečenia transparentnosti a koherentného vyhodnocovania operácií nútených návratov sa správy pracovníka povereného monitorovaním zahrnú do mechanizmu každoročného verejného podávania správ.

Odôvodnenie

Pracovníci poverení monitorovaním by mali mať neobmedzený prístup ku všetkým príslušným zariadeniam, aby mohli komplexne a efektívne monitorovať nútené návraty. Kvalita a efektívnosť monitorovania takisto závisí od možnosti pracovníkov poverených monitorovaním absolvovať zodpovedajúcu odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra môže spolupracovať s Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou pre základné práva, inými agentúrami a orgánmi Európskej únie a medzinárodnými organizáciami príslušnými v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami o príslušnosti týchto orgánov.

Agentúra môže spolupracovať s Europolom, Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou pre základné práva, inými agentúrami a orgánmi Európskej únie a medzinárodnými organizáciami príslušnými v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami o príslušnosti týchto orgánov. Európsky parlament je informovaný o všetkých takýchto dojednaniach, ktoré uzavrela agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Agentúra v otázkach spadajúcich do oblasti jej pôsobnosti a v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh uľahčuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Európskej únie v oblasti vonkajších vzťahov, okrem iného aj v súvislosti s ľudskými právami.

1. Agentúra v otázkach spadajúcich do oblasti jej pôsobnosti a v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh uľahčuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Európskej únie v oblasti vonkajších vzťahov najmä prostredníctvom európskej susedskej politiky a v rámci Únie pre stredozemie, okrem iného aj v súvislosti s ľudskými právami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Agentúra môže v tretích krajinách nasadiť styčných úradníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční úradníci sú zapojení do siete miestnej alebo regionálnej spolupráce styčných úradníkov členských štátov vytvorenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 377/2004. Styční úradníci sú nasadzovaní len v tých tretích krajinách, ktoré pri riadení hraníc rešpektujú minimálne zásady v oblasti ľudských práv. Mali by byť prioritne nasadzovaní v tých tretích krajinách, ktoré podľa analýzy rizika predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu nelegálnej migrácie. Agentúra môže na základe reciprocity tiež prijať na obmedzenú dobu styčných úradníkov vyslaných týmito tretími krajinami. Riadiaca rada prijíma v súlade s článkom 24 na návrh výkonného riaditeľa zoznam priorít na daný rok.

2. Agentúra môže v tretích krajinách nasadiť styčných úradníkov, ktorí by mali pri vykonávaní svojich povinností disponovať najvyššou možnou mierou ochrany. Styční úradníci sú zapojení do siete miestnej alebo regionálnej spolupráce styčných úradníkov členských štátov vytvorenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 377/2004. Styční úradníci sú nasadzovaní po súhlase riadiacej rady len v tých tretích krajinách, ktoré pri riadení hraníc rešpektujú základné práva a povinnosti v oblasti medzinárodnej ochrany. V rámci vonkajšej politiky EÚ by mali byť prioritne nasadzovaní v tých tretích krajinách, ktoré podľa analýzy rizika predstavujú krajinu pôvodu alebo tranzitu nelegálnej migrácie. Agentúra môže na základe reciprocity tiež prijať na obmedzenú dobu styčných úradníkov vyslaných týmito tretími krajinami. Riadiaca rada prijíma v súlade s článkom 24 na návrh výkonného riaditeľa zoznam priorít na daný rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Úlohy styčných úradníkov zahŕňajú v súlade s právom Európskej únie a základnými právami nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, a to v záujme predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a navracania nelegálnych prisťahovalcov a boja proti nim.

3. Úlohy styčných úradníkov zahŕňajú v súlade s právom Európskej únie a základnými právami, s osobitným ohľadom na právo každého jednotlivca opustiť krajinu vrátane vlastnej krajiny, nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s príslušnými orgánmi tretej krajiny, do ktorej boli pridelení, a to v záujme predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu a navracania nelegálnych prisťahovalcov a boja proti nim.

Odôvodnenie

Čo sa týka činností styčných úradníkov nasadených v tretích krajinách, v nariadení by mala byť uvedená jasná zmienka o práve každého jednotlivca na opustenie akejkoľvek krajiny vrátane jeho vlastnej krajiny podľa článku 12 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článku 2 ods. 2 protokolu 4 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov. Môže iniciovať a financovať projekty technickej pomoci v tretích krajinách týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Agentúra môže takisto vyzvať zástupcov tretích krajín, iných agentúr a orgánov Európskej únie alebo medzinárodných organizácií, aby sa zapojili do jej činností uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Agentúra poskytne týmto zástupcom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu.

4. Agentúra môže využívať finančné prostriedky Únie v súlade s ustanoveniami príslušných nástrojov na podporu politiky Únie v oblasti vonkajších vzťahov. Môže iniciovať a financovať projekty technickej pomoci v tretích krajinách týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zlepšovať ich kapacity okrem iného v oblasti ľudských práv. Agentúra zabezpečí, aby pomoc pri operáciách v rámci týchto projektov nebola poskytovaná tretím krajinám, v prípade ktorých existujú jednoznačné dôvody domnievať sa, že tieto operácie by viedli k porušovaniu základných práv. Agentúra môže po dohode s hostiteľským členským štátom takisto vyzvať zástupcov tretích krajín, iných agentúr a orgánov Európskej únie alebo medzinárodných organizácií, aby sa zapojili do jej činností uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Agentúra poskytne týmto zástupcom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu, najmä v súvislosti s ľudskými právami.

Odôvodnenie

Agentúra poskytne týmto zástupcom pred ich účasťou na uvedených činnostiach primeranú odbornú prípravu, najmä v súvislosti s ľudskými právami. Finančné prostriedky EÚ by sa nemali udeľovať krajinám, ak možno predpokladať, že spoločné operácie by mohli viesť k porušovaniu základných práv. Týmto sa zohľadňuje zásada uvedená v hodnotení vplyvu, ktoré sprevádza návrh Európskej komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zahrnú v prípade potreby do bilaterálnych dohôd uzatvorených s tretími krajinami podľa článku 2 ods. 2 ustanovenia o úlohe a právomociach agentúry, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie výkonnej právomoci členov tímov nasadených agentúrou počas činností uvedených v článku 3.

5. Členské štáty zahrnú v prípade potreby do bilaterálnych dohôd o spolupráci na operačnej úrovni uzatvorených s tretími krajinami podľa článku 2 ods. 2 ustanovenia o úlohe a právomociach agentúry, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie výkonnej právomoci členov tímov nasadených agentúrou počas činností uvedených v článku 3. Znenie týchto bilaterálnych dohôd sa postúpi Európskemu parlamentu a Komisii.

Odôvodnenie

Bilaterálne dohody členských štátov s tretími krajinami vrátane ustanovení o úlohe a právomociach agentúry Frontex by mali byť otvorené kontrole Európskeho parlamentu a mali by sa sprístupňovať Európskej komisii, s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s povinnosťami členských štátov vyplývajúcimi z práva EÚ a so základnými právami, ako je stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 14 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci pracovných dojednaní uzatvorených s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy.

6. Agentúra môže spolupracovať s orgánmi tretích krajín príslušnými v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v rámci pracovných dojednaní uzatvorených s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a najmä s Chartou základných práv a medzinárodným právom, s osobitným ohľadom na rešpektovanie zásady zákazu vyhostenia alebo vydania. Tieto dojednania zaručia dodržiavanie medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva tretími krajinami.

Odôvodnenie

Frontex má ako agentúra EÚ povinnosť plne dodržiavať a presadzovať základné práva pri vykonávaní svojich činností (článok 51 Charty základných práv). Tieto základné zásady sa rovnako uplatňujú pri uzatváraní dohôd o spolupráci s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Nariadenie (ES) č. 2007/2004

Článok 14 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Činnosti uvedené v odsekoch 2 a 6 podliehajú predchádzajúcemu kladnému stanovisku Komisie.“

7. Činnosti uvedené v odsekoch 2 a 6 podliehajú predchádzajúcemu kladnému stanovisku Komisie.“ Európsky parlament je informovaný o dohodách o spolupráci medzi agentúrou a orgánmi tretích krajín.

Odôvodnenie

Agentúra Frontex je orgánom EÚ, ktorý podlieha zásadám plnej demokratickej kontroly a transparentnosti. Tieto pracovné dojednania musia byť v súlade s vonkajšou politikou EÚ a Komisia musí zdôvodniť svoje kladné stanovisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 23

Nariadenie (ES) č. 2007/200404

Článok 33 – odsek 2b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Súčasťou hodnotenia je osobitná analýza rešpektovania Charty základných práv pri uplatňovaní nariadenia.“

2b. Súčasťou hodnotenia je osobitná analýza spôsobu, ktorým boli práva, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv, zaručené pri uplatňovaní tohto nariadenia. Každoročné hodnotenie tejto analýzy sa pripojí k všeobecnej správe agentúry.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

Referenčné čísla

KOM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD)

Gestorský výbor

LIBE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.3.2010

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Barbara Lochbihler

30.3.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.10.2010

10.1.2011

 

 

Dátum prijatia

13.1.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Kristian Vigenin, Graham Watson

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kinga Gál, Liisa Jaakonsaari, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Norbert Neuser, Jacek Protasiewicz, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Indrek Tarand, Janusz Władysław Zemke

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX)

Referenčné čísla

KOM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD)

Dátum predloženia v EP

24.2.2010

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.3.2010

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.3.2010

DEVE

11.3.2010

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

17.3.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Simon Busuttil

21.4.2010

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

24.5.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2010

26.10.2010

15.11.2010

26.1.2011

 

24.5.2011

12.7.2011

 

 

Dátum prijatia

12.7.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

5

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Gerard Batten, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Luis de Grandes Pascual, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström

Dátum predloženia

15.7.2011