DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 jménem Evropské unie

18. 7. 2011 - (05812/2011 – C7‑0061/2011 – 2006/0263(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Vital Moreira

Postup : 2006/0263(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0280/2011
Předložené texty :
A7-0280/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 jménem Evropské unie

(05812/2011 – C7‑0061/2011 – 2006/0263(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05812/2011),

 s ohledem na návrh Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 (11964/2007),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 192 a 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0061/2011),

 s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

 s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0280/2011),

1.  souhlasí s uzavřením této dohody;

2.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu kdykoli na jeho žádost poskytla příslušné informace o uplatňování této dohody, zejména o akčních plánech a programech, a také rozhodnutí, která přijaly orgány vytvořené na základě dané dohody;

3.  žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě během posledního roku uplatňování dohody a před zahájením jednání o jejím obnovení předložila zprávu o jejím uplatňování, zejména v souvislosti s nástroji vymahatelnosti práva, správy a obchodu v lesnictví samotné Unie;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Mezinárodní organizaci pro tropické dřevo.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh rozhodnutí Rady týkající se podepsání jménem Evropského společenství a předběžného uplatňování Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 (ITTA, 2006) představuje opětovnou konzultaci ohledně postupu, který již byl Parlamentu postoupen v roce 2007. Dne 23. září 2008 Parlament schválil usnesení, jež předložil výbor INTA (P6_TA(2008)0454) a v němž je vysvětleno, proč se Parlament rozhodl, že návrh zprávy (A6-0313/2008) o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 neschválí (11964/2007 – C6‑0326/2007 – 2006/0263(CNS)). To, že byla tato záležitost Parlamentu znovu postoupena, potvrzuje jeho dřívější požadavky, aby mu bylo uděleno právo schvalovat či zamítat dohody podle článku 207 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování EU.

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 a Mezinárodní organizace pro tropické dřevo

Dne 27. ledna 2006 schválila vyjednávací konference pod záštitou Konference OSN pro obchod a rozvoj znění Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006. Dohoda z roku 2006 byla sjednána s cílem nahradit prodlouženou Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě z roku 1994, jež zůstane v platnosti, než vstoupí v platnost dohoda z roku 2006. Všechny členské státy EU vyjádřily úmysl podepsat dohodu z roku 2006 a podle potřeby přispívat k jejímu prozatímnímu uplatňování.

Dohoda z roku 2006 uzavřená mezi producenty a odběrateli dřevařských výrobků představuje desetiletou dohodu, která se má přehodnocovat každých pět let. Cílem dohody z roku 2006 je mimo jiné podporovat rozšiřování a diverzifikaci mezinárodního obchodu s tropickým dřevem pocházejícím z udržitelně obhospodařovaných a zákonně vytěžených pralesů a podporovat trvale udržitelné obhospodařování tropických pralesů, které jsou zdrojem tohoto dřeva, na základě vytvoření účinného rámce konzultací, mezinárodní spolupráce a vypracování politik mezi všemi stranami dohody ohledně všech příslušných aspektů mezinárodního hospodářství v oblasti dřeva.

V dohodě jsou uvedeny možnosti jak vytvořit důvěryhodný systém udělování licencí coby opatření, které má zajistit, aby se na trh dostávaly pouze legálně vyprodukované dřevařské výrobky[1], přičemž tato dohoda potvrzuje samotnou existenci a mechanizmy fungování Mezinárodní organizace pro tropické dřevo, která vznikla na základě Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 1983. Více než 80 % producentů a dovozců tropických dřevařských výrobků je členem organizace a smluvní stranou Mezinárodní dohody o tropickém dřevě.[2]

Další opatření EU v boji proti nelegální těžbě dřeva

S cílem vyřešit rostoucí problém s nelegální těžbou dřeva zavedla EU v roce 2003 akční plán pro vymahatelnost práva, řádnou správu a obchodování v lesnictví (FLEGT). Akční plány v rámci programu FLEGT stanovují opatření k boji proti nelegální těžbě dřeva a vedou k vytváření mnohostranných partnerství, jejichž cílem je zvyšovat povědomí o negativních účincích nelegální těžby dřeva. Základním prvkem a vnějším obrazem programu FLEGT je dohoda o dobrovolném partnerství – dvoustranná dohoda, kterou EU vyjednává s jednotlivými zeměmi, jež vyvážejí dřevo. Smluvní strany, které podepsaly dohodu o dobrovolném partnerství, se zavazují k propagaci dokonalejší správy a k vytvoření mechanizmů na dohledání původu dřeva v průběhu celého dodavatelského řetězce. V rámci dohod o dobrovolném partnerství jsou zaváděny mechanizmy na sledování dřeva, které mají ověřovat legálnost dřeva vyváženého do EU. EU dosud podepsala tuto dohodu s Kamerunem, Kongem (Brazzaville) a Ghanou.[3] Jednání se Středoafrickou republikou, Demokratickou republikou Kongo, Gabonem, Indonésií, Libérií, Malajsií a Vietnamem právě probíhají.

Dne 20. října 2010 Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.[4] Toto nové nařízení zakazuje uvádět na vnitřní trh nezákonně vytěžené dřevo nebo dřevařské produkty z takového dřeva. Obchodníci budou moci v rámci dodavatelského řetězce zjistit, jaké subjekty nebo obchodníci dodávají dřevo a dřevařské výrobky, příp. jakým obchodníkům dodávají dřevo a dřevařské výrobky oni. Nařízení kromě toho zavádí systém náležité péče, podle něhož subjekty, které uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh poprvé, musejí uplatňovat náležitou péči na základě systému skládajícího se ze tří prvků, které jsou nedílnou součástí řízení rizik (přístup k informacím – postupy hodnocení rizik – omezování zjištěného rizika pomocí příslušných opatření a postupů).

Pokud jde o sankce, členské státy EU stanoví pravidla pro jejich ukládání za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro provádění těchto pravidel. Sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující a mohou být stanoveny formou pokut odpovídajících škodám na životním prostředí, hodnotě příslušného dřeva a dřevařských výrobků a daňovým ztrátám a hospodářským škodám, které jsou důsledkem jejich porušení, formou zabavení dotyčného dřeva a dřevařských výrobků nebo formou okamžitého pozastavení platnosti povolení k obchodování.

Závěr

Podle odhadů OECD zmizí každoročně plocha pralesa o rozloze Řecka, což znamená, že hrozí zánik nenahraditelné biologické rozmanitosti a zvyšuje se riziko globálního oteplování. Ačkoli byla první mezinárodní dohoda o tropickém dřevě uzavřena již před více než dvaceti lety, nadměrné využívání lesů a nezákonná těžba dřeva jsou i nadále široce rozšířeny. Téměř polovina veškeré těžby dřeva v oblastech, jako je povodí Amazonky, povodí řeky Kongo, jihovýchodní Asie a Rusko, je nezákonná.

Rada EU a Evropská komise podporují Mezinárodní dohodu o tropickém dřevě z roku 2006, která se podle jejich názoru zabývá nejpalčivějšími problémy dřevozpracujícího průmyslu. Mezinárodní organizace pro tropické dřevo bude pokračovat v práci na problematice, jako je odlesňování a nezákonná těžba dřeva, v oblasti důraznějšího prosazování příslušných právních předpisů, jak ukazují uvedená dodatečná opatření přijatá Evropskou unií, však lze učinit více.

V mezidobí zpravodaj tuto dohodu vítá a navrhuje, aby Parlament vyslovil souhlas s jejím uzavřením.

Evropský parlament a stávající návrh na přezkum

Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost získal Parlament větší pravomoci, pokud jde o mezinárodní obchodní dohody. V článku 19 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí[5] je stanoveno, že: „V souvislosti s mezinárodními dohodami, včetně obchodních dohod, poskytuje Komise Parlamentu včasné a jasné informace, a to jak ve fázi vypracovávání těchto dohod, tak i v průběhu vedení a uzavírání mezinárodních jednání. Tyto informace se vztahují na návrhy směrnic pro jednání, schválené směrnice pro jednání, následně vedená jednání a ukončení jednání.“ Zmíněné informace „jsou Parlamentu poskytovány s dostatečným předstihem, aby mohl případně vyjádřit své stanovisko a aby Komise mohla ke stanoviskům Parlamentu v co největším rozsahu přihlédnout...“. V čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie je stanoveno, že „Parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“. Je tedy nutné zajistit neomezené uplatnění tohoto ustanovení, jak je uvedeno v odst. 3 písm. h) usnesení Parlamentu ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí.

Evropská komise musí Evropský parlament pravidelně informovat o uplatňování Mezinárodní dohody o tropickém dřevěroku 2006. Při provádění tohoto úkolu zkontroluje Komise uplatňování této dohody ve srovnání s nástroji vymahatelnosti práva, správy a obchodu v lesnictví samotné EU.

V souladu s legislativním usnesením Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008[6] zpravodaj připomíná, že při přípravě vyjednávacího mandátu pro revizi Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 by Komise měla navrhnout revizi stávajícího textu, jež by v rámci dohody upřednostnila ochranu a udržitelnou správu tropických lesů a obnovování zalesněných ploch, které byly znehodnoceny, a zároveň by zdůraznila význam vzdělávací a informační politiky pro zlepšení informovanosti veřejnosti o negativních dopadech nepřiměřeného využívání zdrojů dřeva v zemích, které jsou postiženy problémem odlesňování. Obchod s tropickým dřevem by měl být podporován, pouze pokud se slučuje s těmito výše uvedenými cíli. V rámci tohoto mandátu k revizi Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 by měl být navržen především mechanizmus pro hlasování Mezinárodní rady pro tropické dřevo, který by jednoznačně upřednostnil ochranu a udržitelné využívání tropických pralesů.

  • [1]     http://www.itto.int/about_itto/
  • [2]     http://www.itto.int/about_itto/
  • [3]  A. Attah / F. Ioras / I. V. Abrudan / J. Ratnasingam: „The Voluntary Partnership Agreement: the Ghanaian and Malaysian experience“, International Forestry Review, roč. 11, č. 3, s. 311–319; Chris Beeko / Camilla Adelle: „The Implementation of the EU’s Voluntary Partnership Agreement Initiative To Combat Illegal Logging: Reflections From The Supply Side“, Studia Diplomatica, roč. LXII: 2009, č. 4, s. 173.
  • [4]  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.
  • [5]  Úř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 123.
  • [6]  P6_TA-PROV(2008)0453.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.7.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Norbert Glante, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Rosa Estaràs Ferragut, Vicky Ford