RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006

18.7.2011 - (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE)) - ***

Comisia pentru comerţ internaţional
Raportor: Vital Moreira

Procedură : 2006/0263(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0280/2011
Texte depuse :
A7-0280/2011
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006

(05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05812/2011),

 având în vedere proiectul de acord internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006 (11964/2007),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192, articolul 207 şi articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (C7-0061/2011),

 având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional (A7-0280/2011),

1.        aprobă încheierea acordului;

2.        solicită Comisiei să furnizeze, la cererea Parlamentului, toate informaţiile relevante referitoare la punerea în aplicare a acordului, şi anume la planurile de acţiune şi la programe, precum şi la deciziile adoptate de organismele instituite prin acord;

3.        solicită Comisiei să prezinte Parlamentului şi Consiliului, în perioada ultimului an de aplicare a acordului şi înainte de deschiderea negocierilor în vederea reînnoirii sale, un raport privind punerea în aplicare a acestuia îndeosebi în relaţie cu instrumentele Uniunii de aplicare a legislaţiei, de guvernanţă şi în materie de schimburi comerciale în domeniul forestier;

4.        încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi Organizaţiei Internaţionale pentru Esenţele de Lemn Tropical.

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi aplicarea provizorie a Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006 (ITTA 2006) face obiectul unei reconsultări cu privire la o procedură supusă atenţiei Parlamentul deja în 2007. La 23 septembrie 2008, Parlamentul a adoptat o rezoluţie depusă de INTA (P6_TA(2008)0454) în care se explică de ce Parlamentul a ales să nu adopte proiectul de raport (A6-0313/2008) referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea ITTA, 2006 (11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS)). Noua sesizare dă curs solicitărilor iniţiale ale Parlamentului de a i se da dreptul de a aproba sau respinge acordul, în conformitate cu articolul 207 şi articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE.

Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006 şi Organizaţia Internaţională pentru Esenţele de Lemn Tropical

La 27 ianuarie 2006, conferinţa de negociere organizată sub egida Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) a aprobat textul Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006. Acordul din 2006 a fost negociat pentru a înlocui Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1994, astfel cum a fost prelungit, care va rămâne în vigoare până la data intrării în vigoare a Acordului din 2006. Toate statele membre ale UE şi-au exprimat intenţia de a semna Acordul din 2006 şi de a contribui, după caz, la aplicarea sa cu titlu provizoriu.

Acordul din 2006, încheiat între producătorii şi consumatorii de produse din esenţe de lemn, vizează o perioadă de 10 ani şi este supus reexaminării o dată la cinci ani. Obiectivele Acordului din 2006 sunt, printre altele, susţinerea extinderii şi diversificării comerţului internaţional cu esenţe de lemn tropical provenite din păduri gestionate în mod durabil şi exploatate legal, precum şi sprijinirea gestionării durabile a pădurilor producătoare de esenţe de lemn tropical, prin asigurarea unui cadru eficace pentru dezvoltarea politicilor din domeniu, cooperare internaţională şi consultare între toţi membrii cu privire la toate aspectele relevante ale sectorului lemnului la nivel mondial.

Acordul prevede modalităţi de a asigura un sistem credibil de autorizare pentru a se garanta faptul că numai produsele din lemn care sunt produse în mod legal au acces pe piaţă[1] şi confirmă existenţa ca atare şi mecanismele de funcţionare ale Organizaţiei Internaţionale pentru Esenţele de Lemn Tropical (IITO), instituită prin Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1983. Peste 80% din producătorii şi importatorii de produse din esenţe de lemn tropical sunt membri ai organizaţiei şi părţi semnatare ale ITTA.[2]

Măsurile suplimentare ale UE de combatere a exploatării forestiere ilegale

Pentru a găsi soluţii la problema din ce în ce mai extinsă a exploatării forestiere ilegale, UE a instituit în 2003 un plan de acţiune pentru aplicarea legislaţiei, guvernanţa şi schimburile comerciale din domeniul forestier (FLEGT). Planurile de acţiune FLEGT prevăd măsuri menite să combată exploatarea forestieră ilegală, precum şi să creeze parteneriate multilaterale vizând sensibilizarea publicului cu privire la efectele negative ale exploatării forestiere ilegale. Fundamentul şi componenta externă a FLEGT constau în acordul de parteneriat voluntar (APV), un acord bilateral pe care UE îl negociază cu fiecare ţară exportatoare de lemn. Părţile semnatare ale APV se angajează să promoveze mecanisme mai bune de guvernanţă şi de trasabilitate de-a lungul lanţului de aprovizionare. Prin APV sunt introduse mecanisme de monitorizare a lemnului pentru a verifica legalitatea provenienţei lemnului exportat în UE. Până în prezent, UE a semnat APV cu Camerun, Congo (Brazzaville) şi Ghana.[3] Sunt în curs de desfăşurare negocieri cu Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Gabon, Indonezia, Liberia, Malaysia şi Vietnam.

La 20 octombrie 2010, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) nr. 995/2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.[4] Regulamentul interzice introducerea pe piaţa internă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta. Comercianţii trebuie să fie în măsură să identifice, pe întreg parcursul lanţului de aprovizionare, operatorii sau comercianţii care au furnizat lemnul sau produsele din lemn şi, după caz, comercianţii cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn. Mai mult, regulamentul introduce un sistem de „due diligence” potrivit căruia operatorii care introduc pentru prima dată lemn sau produse din lemn pe piaţa internă trebuie să acţioneze cu prudenţă prin intermediul unui sistem alcătuit din trei elemente inerente gestionării riscurilor (accesul la informaţii, proceduri de evaluare a riscului şi măsuri şi proceduri de atenuare a riscului).

În ceea ce priveşte sancţiunile, statele membre ale UE stabilesc regimul sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor regulamentului şi iau toate măsurile necesare asigurării punerii în aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive şi pot lua forma unor amenzi proporţionale cu daunele ecologice produse, cu valoarea lemnului sau a produselor din lemn în cauză şi cu pierderile fiscale şi prejudiciul economic cauzate de încălcare, a confiscării lemnului şi a produselor din lemn în cauză sau a suspendării imediate a autorizaţiei de comercializare.

Concluzie

Potrivit estimărilor OCDE, anual dispare o suprafaţă de pădure originală de mărimea Greciei, ameninţând cu dispariţia elemente de neînlocuit ale biodiversităţii şi sporind riscul de încălzire globală. Deşi au trecut peste 20 de ani de la încheierea primului ITTA, exploatarea forestieră excesivă şi ilegală se practică în continuare la scară extinsă. Aproape jumătate din activităţile de exploatare forestieră din regiuni precum Amazonul, bazinul fluviului Congo, Asia de Sud-Est sau Rusia sunt ilegale.

Consiliul UE şi Comisia Europeană sprijină ITTA din 2006, considerând că abordează problemele cele mai presante legate de industria lemnului. ITTO îşi va continua activitatea cu privire la probleme precum despăduririle şi exploatarea forestieră ilegală, dar se pot face mai multe progrese în ceea ce priveşte consolidarea respectării legislaţiei din domeniul forestier, după cum o ilustrează şi măsurile suplimentare adoptate de UE menţionate mai sus.

Până atunci, raportorul salută acest acord şi propune Parlamentului să îl aprobe.

Parlamentul şi actuala propunere

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a conferit competenţe sporite Parlamentului în ceea ce priveşte acordurile comerciale internaţionale. La punctul 19 din Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie[5] se prevede că „în cadrul acordurilor internaţionale, inclusiv acorduri comerciale, Comisia informează Parlamentul cu claritate şi fără întârziere, atât în faza de pregătire a acordurilor, cât şi în timpul derulării şi încheierii negocierilor internaţionale. Aceste informaţii se referă la proiectul de directive de negociere, la directivele de negociere adoptate, precum şi la desfăşurarea şi încheierea negocierilor.” Informaţiile respective „se transmit Parlamentului în timp util, astfel încât acesta să îşi poată exprima, dacă este cazul, punctul de vedere, iar Comisia să poată ţine seama, în măsura posibilului, de opiniile Parlamentului.” La articolul 218 alineatul (10) din TFUE se prevede că „Parlamentul European este informat de îndată şi pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii”. Această dispoziţie trebuie, aşadar, pusă în aplicare, aşa cum a solicitat Parlamentul la punctul 3 litera (h) din Rezoluţia sa din 9 februarie 2010 referitoare la un acord-cadru revizuit între Parlamentul European şi Comisie.

Comisia Europeană trebuie să informeze periodic Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a ITTA din 2006. În acest scop, Comisia trebuie să verifice punerea în aplicare a ITTA în raport cu instrumentele UE de aplicare a legislaţiei, de guvernanţă şi în materie de schimburi comerciale în domeniul forestier.

În concordanţă cu Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 septembrie 2008[6], raportorul aminteşte că, în elaborarea mandatului de negociere pentru revizuirea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, Comisia ar trebui să propună o revizuire a textului actual, acordând prioritate îndeosebi protejării şi gestionării durabile a pădurilor tropicale, precum şi refacerii suprafeţelor împădurite care au fost degradate, subliniind importanţa educaţiei şi a politicii de informare în ţările afectate de problema despăduririlor, pentru sensibilizarea publicului cu privire la consecinţele negative ale exploatării resurselor de cherestea în mod abuziv. Comerţul cu esenţe de lemn tropical ar trebui încurajat numai în măsura în care este compatibil cu aceste obiective prioritare. Mandatul de revizuire a Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006 ar trebui, în special, să propună un mecanism de votare în cadrul Consiliului internaţional pentru esenţele de lemn tropical care să încurajeze în mod ferm prezervarea şi utilizarea durabilă a pădurilor tropicale.

  • [1]          http://www.itto.int/about_itto/
  • [2]          http://www.itto.int/about_itto/
  • [3]      A. Attah/F. Ioras/I.V. Abrudan/ J. Ratnasingam: „The Voluntary Partnership Agreement: the Ghanaian and Malaysian experience”, în International Forestry Review, vol. 11, nr. 3, pp. 311-319; Chris Beeko / Camilla Adelle: „The Implementation Of The EU’s Voluntary Partnership Agreement Initiative To Combat Illegal Logging: Reflections From The Supply Side”, în Studia Diplomatica, vol. LXII: 2009, nr. 4, p. 173.
  • [4]        JO L 295, 12.11.2010, p. 23.
  • [5]        JO C 117 E, 18.5.2006, p. 123.
  • [6]        P6_TA-PROV(2008)0453

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

13.7.2011

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Norbert Glante, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Rosa Estaràs Ferragut, Vicky Ford