PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v imenu Evropske unije

  18. 7. 2011 - (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE)) - ***

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Vital Moreira

  Postopek : 2006/0263(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0280/2011
  Predložena besedila :
  A7-0280/2011
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v imenu Evropske unije

  (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05812/2011),

   ob upoštevanju osnutka Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 (11964/2007),

   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členi 192, 207 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0061/2011),

   ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

   ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0280/2011),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  poziva Komisijo, naj zagotovi, kadar koli to zahteva Parlament, vse ustrezne informacije v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, zlasti akcijske načrte in programe ter sklepe, ki so jih sprejeli organi, ustanovljeni s tem sporazumom;

  3.        poziva Komisijo, naj Parlamentu in Svetu v zadnjem letu veljavnosti protokola in pred začetkom pogajanj o obnovitvi sporazuma predloži poročilo o njegovem izvajanju, zlasti v primerjavi z lastnimi instrumenti Unije za izvrševanje zakonodaje, oblikovanje politike in trgovanje na področju gozdov;

  4.        naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Mednarodni organizaciji za tropski les.

  OBRAZLOŽITEV

  Osnutek sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske skupnosti in začasni uporabi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu (ITTA, 2006) pomeni ponovno posvetovanje o postopku, ki je bil Parlamentu predložen že leta 2007. Parlament je 23. septembra 2008 sprejel resolucijo, ki jo je vložil odbor INTA (P6_TA(2008)0454), v kateri pojasnjuje, zakaj se je odločil, da ne sprejme osnutka poročila (A6-0313/2008) o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma ITTA, 2006 11964/2007 – C6-0326/2007 – 2006/0263(CNS)). Novi predlog je zadostil prvotni zahtevi Parlamenta, da se mu zagotovi pravica do odobritve ali zavrnitve sporazuma v skladu s členoma 207 in 218(6) PDEU.

  Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006 in Mednarodna organizacija za tropski les

  Pogajalska konferenca, ki je bila ustanovljena v okviru UNCTAD (Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj), je 27. januarja 2006 odobrila besedilo Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu 2006. Namen sporazuma iz leta 2006 je bil nadomestiti Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994, ki je bil sicer podaljšan in bo veljal, dokler ne začne veljati sporazum iz leta 2006. Vse države članice EU so izrazile namero, da podpišejo in po potrebi ustrezno podprejo začasno uporabo sporazuma iz leta 2006.

  Sporazum iz leta 2006, sklenjen med proizvajalci in potrošniki tropskega lesa, je sporazum z obdobje deset let in se pregleda vsakih pet let. Cilji sporazuma iz leta 2006 so med drugim: spodbujanje širitve in raznovrstnosti mednarodne trgovine s tropskim lesom iz gozdov, ki se upravljajo trajnostno in sekajo zakonito, ter spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za proizvodnjo tropskega lesa, in sicer z zagotavljanjem učinkovitega okvira za posvetovanje, mednarodno sodelovanje in razvoj politike na zadevnem področju za vse članice v zvezi z vsemi pomembnimi vidiki svetovnega lesnega gospodarstva.

  Sporazum opredeljuje načine za uvedbo verodostojnega sistema licenc, ki zagotavlja, da se le zakonito proizvedeni lesni proizvodi dajo na trg,[1] ter potrjuje obstoj in mehanizme delovanja Mednarodne organizacije za tropski les (ITTO), ustanovljene z Mednarodnim sporazumom o tropskem lesu iz leta 1983. Več kot 80 % proizvajalcev in uvoznikov proizvodov iz tropskega lesa je članov organizacije in pogodbenic sporazuma ITTA.[2]

  Dodatni ukrepi EU za boj proti nezakoniti sečnji

  Zaradi čedalje bolj razširjene nezakonite sečnje je EU leta 2003 uvedla akcijski načrt za izvajanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT). Ta načrt je določil ukrepe za boj proti nezakoniti sečnji ter razvoj večstranskih partnerstev za povečanje ozaveščenosti o negativnih učinkih nezakonite sečnje. Temelj in zunanja plat FLEGT je prostovoljni partnerski sporazum, dvostranski sporazum, ki ga EU sklene s posameznimi državami izvoznicami lesa. Podpisnice prostovoljnega partnerskega sporazuma se obvežejo, da bodo spodbujale mehanizme boljšega upravljanja in sledljivosti v dobavni verigi. V okviru prostovoljnega partnerskega sporazuma so uvedeni mehanizmi za spremljanje lesa, da bi preverjali zakonitost lesa, izvoženega v EU. Do zdaj je EU takšne sporazume podpisala s Kamerunom, Kongom (Brazzaville) in Gano,[3] pogajanja s Srednjeafriško republiko, Demokratično republiko Kongo, Gabonom, Indonezijo, Liberijo, Malezijo in Vietnamom pa še potekajo.

  20. oktobra 2010 sta Evropski parlament in Svet sprejela uredbo (EU) št. 995/2010, ki določa obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode,[4] ter prepoveduje trženje nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takega lesa. Trgovci lahko v dobavni verigi identificirajo operaterje ali trgovce, ki so dobavili les in lesne proizvode ter, kjer je ustrezno, trgovce, katerim so dobavili les in lesne proizvode. Poleg tega uredba uvaja sistem potrebne skrbnosti, ki od operaterjev, ki prvič tržijo les ali lesne proizvode na notranjem trgu, zahteva izvajanje potrebne skrbnosti prek sistema, ki obsega tri elemente, neločljivo povezane z upravljanjem tveganja (dostop do informacij – postopki za upravljanje tveganja – zmanjšanje opredeljenega tveganja z vključevanjem ukrepov in postopkov).

  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvrševanje teh kazni. Sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter so lahko v obliki glob, sorazmernih z okoljsko škodo, vrednostjo zadevnega lesa ali zadevnih lesnih proizvodov ter davčnimi izgubami in gospodarsko škodo, ki jo je povzročila kršitev; zasega zadevnega lesa in zadevnih lesnih proizvodov ali takojšnjega začasnega odvzema dovoljenja za trgovanje.

  Sklep

  Po ocenah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je letno uničeno območje pragozda v velikosti Grčije, kar bi utegnilo povzročiti nenadomestljivo škodo za biološko raznovrstnost in povečalo tveganje segrevanja planeta. Čeprav je od sklenitve prvega sporazuma ITTA minilo več kot 20 let, sta preveliko izkoriščanje in nezakonita sečnja še vedno zelo razširjena. Več kot polovica nezakonite sečnje se opravi v regijah, kot so porečji Amazonke in Konga, jugovzhodna Azija in Rusija.

  Svet EU in Komisija EU podpirata ITTA iz leta 2006, za katerega menita, da obravnava najnujnejša vprašanja lesne industrije. ITTO bo nadaljevala delo na področju vprašanj, kot sta krčenje gozdov in nezakonita sečnja, vendar je mogoče za boljše izvajanje zakonodaje o gozdovih storiti še več, kakor ponazarjajo zgoraj navedeni ukrepi, ki jih je sprejela EU.

  Medtem vaš poročevalec pozdravlja ta sporazum in predlaga, da ga Parlament potrdi.

  Parlament in sedanji predlog

  Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe so bile Parlamentu dodeljene večje pristojnosti v zvezi z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi. Točka 19 okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo[5] določa, da Komisija Parlamentu v zvezi z mednarodnimi sporazumi zagotovi pravočasne in jasne informacije tako med pripravljalno fazo sporazumov kot med potekom in zaključkom mednarodnih pogajanj. Te informacije zajemajo osnutke pogajalskih smernic, sprejete pogajalske smernice ter nadaljnji potek in zaključek pogajanj. Zgoraj navedene informacije se Parlamentu zagotovijo dovolj zgodaj, da lahko slednji po potrebi izrazi svoje mnenje in da lahko Komisija ta mnenja čim bolj upošteva. Člen 218(10) PDEU določa, da „[se] Parlament v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obvesti“. To določbo je zato treba v celoti izvesti, kakor je Parlament pozval v odstavku 3(h) resolucije z dne 9. februarja 2010 o spremenjenem okvirnem sporazumu med Evropskim parlamentom in Komisijo.

  Evropska komisija bo morala Evropskemu parlamentu redno poročati o izvajanju Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006. S tem bo preverila njegovo izvajanje v primerjavi z instrumenti EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov.

  V skladu z zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008[6] poročevalec opozarja, da bi morala Komisija pri pripravi pogajalskega mandata za revizijo Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 predlagati revizijo sedanjega besedila, ki bo v jedro sporazuma vključila zaščito tropskih gozdov in trajnostno gospodarjenje z njimi ter obnovo načetih gozdnih površin in poudarila pomen, ki ga ima politika izobraževanja in informiranja pri krepitvi ozaveščenosti javnosti o negativnih posledicah zlorabe lesnih virov v državah, prizadetih zaradi krčenja gozdov. Trgovina s tropskim lesom naj se spodbuja le, če je v skladu z zgoraj navedenimi cilji. V mandatu za revizijo Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 je treba predlagati sistem glasovanja v Mednarodnem svetu za tropski les, ki jasno nagrajuje ohranjanje in trajnostno uporabo tropskih gozdov.

  • [1]          http://www.itto.int/about_itto/
  • [2]          http://www.itto.int/about_itto/
  • [3]          Attah/F. Ioras/I.V. Abrudan/ J. Ratnasingam: „The Voluntary Partnership Agreement: the Ghanaian and Malaysian experience“ (Prostovoljni partnerski sporazum: izkušnje Gane in Malezije), v: International Forestry Review, zvezek 11, št. 3, str. 311–319; Chris Beeko / Camilla Adelle: „The Implementation Of The EU’s Voluntary Partnership Agreement Initiative To Combat Illegal Logging: Reflections From The Supply Side“ (Izvajanje pobude prostovoljnega partnerskega sporazuma EU za boj proti nezakoniti sečnji: razmišljanja na strani ponudbe), v: Studia Diplomatica, zvezek LXII: 2009, št. 4,, str. 173.
  • [4]          UL L 295, 12.11.2010, str. 23.
  • [5]          UL C 117 E, 18.5.2006, str. 123.
  • [6]          P6_TA-PROV(2008) 0453.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  13.7.2011

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  William (grof) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Norbert Glante, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Rosa Estaràs Ferragut, Vicky Ford