Postup : 2011/0002(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0282/2011

Predkladané texty :

A7-0282/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2011 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0451

SPRÁVA     ***I
PDF 434kWORD 202k
19.7.2011
PE 465.028v02-00 A7-0282/2011

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov

(KOM(2011)0001 – C7‑0018/2011 – 2011/0002(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Salvatore Tatarella

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov

(KOM(2011)0001 – C7‑0018/2011 – 2011/0002(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0001),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0018/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. marca 2011(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0282/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Smernica 2000/25/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS, reguluje emisie výfukových plynov z motorov montovaných do poľnohospodárskych a lesných traktorov. Etapa emisných limitov, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na typové schválenie väčšiny vznetových motorov sa označuje ako etapa IIIA. Smernicou sa stanovuje, že dané limity budú nahradené prísnejšími limitmi etapy IIIB, ktorá nadobudne účinnosť postupne od 1. januára 2010, pokiaľ ide o typové schválenie a od 1. januára 2011, pokiaľ ide o uvádzanie na trh pre dané motory.

(1) (Netýka sa slovenského znenia)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Komisia by každý rok mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku v oblasti technického riešenia pre technológiu spĺňajúcu požiadavky etapy IV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2000/25/ES

Článok 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Smernica 2000/25/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

 

-1. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 2a

 

Komisia do 31. decembra 2014 posúdi, aká technológia, ktorá by spĺňala požiadavky etapy IV a bola v súlade s potrebami T2, C2 a T4.1, je dostupná, a v prípade potreby predloží návrhy Európskemu parlamentu a Rade.“

Odôvodnenie

Navrhovaný dátum je dostatočný a berie sa ním do úvahy prípadný vývoj v oblasti technológií dodatočnej úpravy, ktoré sa budú dať využiť v etape IV a pre Euro VI. Na základe štúdie bude možné potvrdiť uskutočniteľnosť etapy IV alebo navrhnúť ďalšie prechodné obdobie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr [bez jedného dňa 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr [bez jedného dňa 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti] zákony potrebné na zabezpečenie vykonávania tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

2. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie podstatných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti, ktorú upravuje táto smernica]

(1)

Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 53.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné súvislosti

Smernica 2000/25/ES sa týka vznetových motorov s výkonom od 18 kW do 560 kW určených na montáž do poľnohospodárskych alebo lesných traktorov. Smernica stanovuje emisné limity pre oxid uhličitý, oxidy dusíka, uhľovodíky a pevné častice. Zavádzajú sa v nej postupne klesajúce limitné hodnoty pre jednotlivé za sebou nasledujúce etapy v súlade s rôznymi dátumami stanovenými na prispôsobenie sa maximálnym emisným limitom pre výfukové plyny a pevné častice. Najbližšie stanovené etapy sú etapa IIIB (začiatok od 1. januára 2011) a etapa IV (začiatok od 1. januára 2014).

Limity pre výfukové emisie pre poľnohospodárske a lesné traktory boli zmenené v roku 2005. V čase zavedenia tejto zmeny sa požiadavky stanovené pre motory necestných pojazdných strojov (uvedené v smernici 97/68/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2004/26/ES) uplatňovali v plnej miere v prípade motorov poľnohospodárskych traktorov bez akéhokoľvek osobitného hodnotenia vplyvu týkajúceho sa technickej uskutočniteľnosti tohto opatrenia. V článku 4 ods. 8 tejto smernice sa však ukladá povinnosť vykonať štúdiu uskutočniteľnosti pred tým, ako sa požiadavky vzťahujúce sa na etapy IIIB a IV stanú záväznými. V Európe boli počas posledných 40 rokov vyvinuté špecializované traktory na vykonávanie automatizovaných postupov pri pestovaní špecifických plodín na plochách s určitými osobitnými vlastnosťami, ako sú sady, vinice atď., a to najmä v strednej a južnej Európe. Vzhľadom na to, že príslušné prevádzkové požiadavky sa výlučne uplatňujú na plodiny pestované v Európe, sa traktory s osobitným určením vyrábajú výlučne pre európsky trh. Podľa rámcovej smernice 2003/37/ES o poľnohospodárskych a lesných traktoroch sú traktory využívané na pestovanie plodín tohto druhu klasifikované v kategóriách T2, C2 a T4.1 pod generickým názvom úzkorozchodné traktory.

Prísne požiadavky stanovené pre etapy IIIB a IV zahŕňajú montáž systémov dodatočnej úpravy v motorovom priestore, ktoré v porovnaní s veľkosťou samotného motora zaberajú veľký priestor. Navyše možnosť montáže takýchto systémov je významne obmedzená prevádzkovými požiadavkami motora. Aj keď sa v úzkorozchodných traktoroch využíva rovnaký druh motorov ako v iných traktoroch, existuje jeden významný rozdiel: malá veľkosť motorového priestoru a obmedzený priestor okolo neho. Výrobcovia traktorov nemôžu montovať motory vybavené systémami dodatočnej úpravy a zároveň zabezpečiť, aby vozidlá spĺňali prevádzkové požiadavky týkajúce sa veľkosti a manévrovateľnosti, ktoré sú podstatnými prvkami konštrukcie takýchto vozidiel.

Tieto skutočnosti vyplývajú aj zo záverov viacerých štúdií, ktoré zadala Komisia a v ktorých sa odporučilo, aby sa úzkorozchodné traktory buď úplne oslobodili od povinnosti spĺňať požiadavky etáp IIIB a IV, alebo aby sa povinnosť spĺňať tieto požiadavky odložila aspoň o päť rokov.

Návrh Komisie

Návrhom zmeniť a doplniť smernicu 2000/25/ES by sa povinnosť, aby traktory v kategóriách T2, C2 a T4.1 spĺňali požiadavky etáp IIIB a IV, odložila o tri roky.

Poznámky spravodajcu

Spravodajca v plnej miere súhlasí s politikou EÚ znižovať emisie a podporuje smernicu 2000/25/ES. Nezávislé štúdie a údaje zozbierané Komisiou však poukazujú na skutočnosť, že je potrebný dlhší čas, aby sa výrobcom umožnilo vyvinúť systémy zlučiteľné s etapou IIIB.

Spravodajca preto víta návrh Komisie odložiť dátum zavedenia etáp IIIB a IV pre traktory v kategóriách T2, T4.1 a C2 o tri roky.

Navyše je dôležité poukázať na to, že štúdie, ktoré predchádzali vypracovaniu tohto návrhu, neuvádzajú s potrebnou istotou, že úzkorozchodné traktory budú schopné v dohľadnej dobe spĺňať požiadavky vymedzené pre etapu IV. Vzhľadom na túto skutočnosť sa spravodajca domnieva, že treba poskytnúť dostatočný čas na to, aby sa vykonalo dôkladnejšie hodnotenie uskutočniteľnosti etapy IV po tom, ako sa dosiahne dostatočný technologický pokrok v tejto oblasti, a v prípade potreby navrhnúť ďalšie zmeny požiadaviek alebo harmonogramu stanovených pre etapu IV.

Vzhľadom na skutočnosť, že etapa IIIB nadobudne účinnosť 1. januára 2012, sa spravodajca domnieva, že je naliehavo potrebné prijať tento návrh, aby sa zabezpečilo, že ho členské štáty budú môcť čo najskôr transponovať a uplatňovať.


POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov

Referenčné čísla

KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD)

Dátum predloženia v EP

13.1.2011

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

20.1.2011

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Salvatore Tatarella

8.2.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.6.2011

 

 

 

Dátum prijatia

13.7.2011

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Nessa Childers, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matthias Groote, Romana Jordan Cizelj, Riikka Manner, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Bové, Lorenzo Fontana

Dátum predloženia

19.7.2011

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia