ДОКЛАД съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Graham Watson


Процедура : 2011/2079(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0289/2011
Внесени текстове :
A7-0289/2011
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

(2011/2079(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид текущите преговори между ЕС и Република Молдова за сключване на споразумение за асоцииране,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 15 юни 2009 г. относно Република Молдова, за приемане на директивите за преговори,

–   като взе предвид указанията за воденето на преговори за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Република Молдова, приети от Съвета на 20 юни 2011 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество, подписано на 28 ноември 1994 г. между Република Молдова и Европейския съюз, влязло в сила на 1 юли 1998 г.,

–   като взе предвид протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Молдова относно участието на Република Молдова в програмите и агенциите на Общността,

–   като взе предвид съвместния план за действие по Европейската политика на съседство (ЕПС) между ЕС и Република Молдова, определящ стратегическите цели, въз основа на ангажираността спрямо споделени ценности и ефективно прилагане на политическата, икономическата и институционалната реформа,

–   като взе предвид стартирания на 15 юни 2010 г. диалог между ЕС и Република Молдова относно визовия режим и плана за действие на Европейската комисия относно либерализиране на визовия режим от 16 декември 2010 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация за партньорствата за мобилност между Европейския Съюз и Молдова,

–   като взе предвид приетия на 25 май 2011 г. доклад на Европейската комисия относно напредъка на Република Молдова,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Европейската политика за съседство, приети от Съвета по външни работи на 20 юни 2011 г.,

–   като взе предвид съвместното съобщение, озаглавено „Нов отговор на променящо се съседство“ от 25 май 2011 г.,

–   като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище, посветена на Източното партньорство, проведена в Прага на 7 май 2009 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Източното партньорство от 25 октомври 2010 г.,

–   като взе предвид стратегията на ЕС за Дунавския Регион,

–   като взе предвид първия доклад на управителния комитет на Форума на гражданското общество на Източното партньорство,

–    като взе предвид препоръките на Форума на гражданското общество на Източното партньорство,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Република Молдова и по-специално своите резолюции от 7 май 2009 г. за ситуацията в Република Молдова[1] и от 21 октомври 2010 г. относно проведените реформи и промените в Република Молдова[2], както и препоръките на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Република Молдова,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 януари 2011 г. относно стратегията на ЕС за Черно море[3],

–   като взе предвид член 49 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 90, параграф 4 и член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A7-0289/2011),

A.  като има предвид, че новата философия на ЕПС, която съгласно принципа „повече за повече“ има за цел да третира като приоритетни онези държави, които най-ефективно отговарят на нейните изисквания, създава възможност за Република Молдова да се превърне в големия успех на политиката на ЕС спрямо неговите съседи,

Б.   като има предвид, че Европейският съюз превърна правата на човека и демокрацията в централен аспект на Европейската политика на съседство,

В.   като има предвид, че в контекста на ЕПС Източното партньорство създаде значима политическа рамка за задълбочаване на отношенията, ускоряване на политическото асоцииране и засилване на икономическата интеграция между ЕС и Република Молдова, свързани със силни географски, исторически и културни връзки, посредством оказването на подкрепа на политически и социално-икономически реформи и улесняване на сближаването на законодателството с това на ЕС,

Г.   като има предвид, че Източното партньорство предвижда укрепване на двустранните взаимоотношения, насърчава обмена на информация и опит по въпроси в областта на трансформациите, реформите и модернизациите и предоставя на Европейския Съюз допълнителни инструменти за насърчаване на тези процеси,

Д.  като има предвид, че Източното партньорство предвижда укрепване на двустранните взаимоотношения посредством нови споразумения за асоцииране, при отчитане на конкретното положение и амбиции на държавата партньор и нейната способност да се съобрази с произтичащите ангажименти,

Е.   като има предвид, че контактите между хората са основата за постигане целите на Източното партньорство; със съзнанието, че това не е изцяло възможно без либерализацията на визовия режим,

Ж.  като има предвид, че Република Молдова и други държави от Източното партньорство ще се възползват от привилегировано предложение на ЕС за либерализиране на визовия режим от гледна точка на време и по същество, преди всички други съседни трети държави,

З.   като има предвид, че е от решаващо значение активната ангажираност на Република Молдова и нейната съпричастност към споделените ценности на демокрацията, правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека, включително правата на малцинствата, да допринесат за напредъка на процеса и успешното протичане на преговорите и за последващото прилагане на споразумението за асоцииране, приспособени към потребностите и способностите на страната и с трайни резултати за развитието й,

И.  като има предвид, че при задълбочаване на отношенията с Република Молдова, ЕС следва да насърчава стабилността и изграждането на доверие, включително като даде активен принос за намирането на своевременно и осъществимо разрешение на конфликта в Приднестровието, който е източник на регионална нестабилност,

Й.  като има предвид, че преговорите с Република Молдова относно споразумението за асоцииране напредват със стабилен темп и досега отбелязват задоволителен напредък, както и преговорите по отношение на визовия диалог; като има предвид, че при все това преговорите относно задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия все още не са започнали,

1.   в контекста на текущите преговори относно споразумението за асоцииране отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейска служба за външна дейност:

а)   да базират ангажираността на ЕС, както и текущите преговори с Република Молдова, върху позицията, че перспективата за членството в ЕС, в съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз, неразривно свързана с прилагането на структурните реформи, представлява важен стимул за осъществяването на реформите, както и необходим катализатор за обществената подкрепа спрямо тези реформи;

б)   да прилагат по отношение на Република Молдова принципа „повече за повече“ и принципа на диференциация въз основа на самостоятелните заслуги и постижения на Република Молдова през последните две години;

в)   да приветстват стабилното и засилващо се сътрудничество от страна на Република Молдова в текущите преговори относно споразумението за асоцииране и разнообразните елементи на сътрудничеството, включващи външната политика и политиката за сигурност, енергийното сътрудничество, правата на човека и търговията, благодарение на които повечето преговорни глави бяха приключени успешно и в срок;

г)   да предприемат необходимите действия, за да гарантират, че преговорите с Република Молдова ще продължат със същия стабилен темп, и с оглед на това да подобрят постоянния диалог с всички политически страни и да насърчават междупартийния диалог в Република Молдова, като вземат предвид, че политическата стабилност в държавата е от съществено значение за продължаването на процеса на реформи;

д)   да гарантират, че споразумението за асоцииране представлява всеобхватна и насочена към бъдещето рамка за по-нататъшното развитие на отношенията с Република Молдова през идните години;

е)   да отчетат мощното влияние на съвместната и координирана подкрепа на държавите-членки, олицетворена от дейността на Групата на приятелите на Република Молдова;

ж)  да умножат усилията си за намирането на устойчиво разрешение на конфликта в Приднестровието; за тази цел да предвидят по-енергично и пряко участие в политическото уреждане на конфликта в съответствие с принципа на териториална цялост на Република Молдова, както и да приемат мерки за изграждане на доверие, включително съвместно определяне на програмите за възстановяване и насърчаване на контактите между хората, с цел укрепване на гражданското общество и културния обмен, като отчитат, че в региона на Приднестровието няма реален конфликт на място;

з)   да гарантират, че за проактивната роля на ЕС в разговорите 5+2 са осигурени необходимите ресурси, особено след края на мандата на специалния представител на Европейския съюз;

и)   настоятелно да призоват Руската федерация да предприеме по-конструктивни и ориентирани към резултатите действия, с оглед напредък на преговорите и създаване на условия за трайно и цялостно уреждане;

й)   да гарантира, че Приднестровието, като неразделна част от Република Молдова, попада в обхвата и се ползва от предимствата на споразумението за асоцииране и по-специално на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

к)   да предприемат необходимите действия да подкрепят Република Молдова при изпълнението на критериите за либерализирането на визовия режим, което за предпочитане следва да стане преди сключването на споразумението;

л)   да информират гражданите на Република Молдова относно споразумението за асоцииране и плана за действие относно либерализирането на визовия режим с цел изграждането на подкрепа за планираната реформа;

м)  да гарантират, че преговорите за задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия ще започнат до края на 2011 г., като същевременно направят оценка на въздействието на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия върху икономиката на Молдова и съответните социални и екологични последици;

н)   да приветстват приемането на разработения от ЕС план за действие за прилагане на заключителните препоръки относно търговията и без повече отлагане да стартират преговори за задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Република Молдова, като неделима част от споразумението за асоцииране, с цел насърчаване на пълната политическа и икономическа интеграция на Република Молдова в ЕС, привличането на чуждестранни инвестиции и повишаване на производителността, с цел прекратяване на зависимостта от финансови помощи и извършване на прехода към конкурентоспособна по отношение на износа пазарна икономика; въпреки това отчита, че Република Молдова следва най-напред да докаже, че разполага с достатъчно капацитет да приспособи своите правни и икономически структури към изискванията на търговската интеграция с ЕС;

о)   да изготвят амбициозна и справедлива програма за задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия с акцент върху отстраняване на пречките пред двустранните търговски отношения и инвестициите, и по-конкретно правните и регулаторни различия по отношение на техническите, санитарните и фитосанитарните норми, а също така и неизпълнените задачи по отношение на финансовата система и законодателството в областта на конкуренцията в Република Молдова; да приветстват вече отбелязания от Република Молдова напредък в сферите на дружественото право, защитата на потребителите, митата, икономическия диалог, финансовите услуги, управлението на публичните финанси и енергийното сътрудничество, които са част от преговорите относно споразумението за асоцииране с ЕС;

п)   да предоставят по-голяма подкрепа на Република Молдова при засилване на нейната конкурентоспособност, за да може да се възползва от предимствата, които би могла да предложи задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия;

р)   да подчертаят, че е необходимо Република Молдова да продължава да извършва по-нататъшни реформи на национално равнище и по този начин да подобрява деловия и инвестиционни климат, да разрешава вътрешни въпроси, възпиращи икономическите и търговските отношения с ЕС, каквито са например фактът, че Молдова няма президент, и спорът относно Приднестровието;

с)   да продължат да оказват силен натиск на молдовските органи на властта, съчетан с подкрепа, за консолидиране на реформите и за постигане на осезаем напредък в борбата срещу корупцията, в реформата на съдебната система, прокуратурата и полицейските служби в полза на гражданите;

т)   да изтъкнат в споразумението значението на правовата държава, доброто управление и борбата срещу корупцията, и да продължат да подкрепят реформата на съдебната система като свой приоритет; да убедят правителството на Молдова в абсолютната необходимост от продължаване на вече провеждащото се цялостно, прозрачно и безпристрастно разследване на събитията от април 2009 г.;

у)   да включат стандартни условни клаузи относно закрилата и насърчаването на правата на човека, отразяващи най-високите международни и европейски стандарти, като се основават на диалога между ЕС и Република Молдова в областта на правата на човека и като се възползват в пълна степен от рамката на Съвета на Европа и ОССЕ, както и да насърчават молдовските органи на властта да насърчават правата на лицата, принадлежащи на национални малцинства, при зачитане на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за националните малцинства и на Хартата на основните права на ЕС;

ф)   да насърчават молдовските органи на властта да приемат цялостно и ефективно законодателство, борещо се срещу дискриминацията, в съответствие със и в духа на законодателството на ЕС и Хартата на основните права на ЕС; наред с другото, това законодателство следва да включва разпоредби срещу дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация; да подкрепят институционализирането на образователни програми за борба срещу нетолерантността и дискриминацията, както и в подкрепа на работата на гражданското общество за насърчаване на взаимното уважение и разбирателство, и за противодействие на нетолерантността в семейството, общностите, училищата и социалните кръгове;

х)   да гарантират, че насърчаването на ценностите на свободните средства за масово осведомяване се запазват като приоритет в текущите преговори с Република Молдова, и да насърчават молдовските органи на властта да укрепват и поддържат независимите медии, да осигуряват неутралитета на публичните медии и да насърчават плуралистично медийно пространство, което да повиши прозрачността на процеса на вземане на решения; да насърчат молдовските органи на властта да гарантират, че всички отговорни агенции в областта на средствата за масово осведомяване спазват стандартите на ЕС за свобода и плурализъм на медиите;

ц)   да насърчават Европейската Комисия да подпомогне развитието на сектора на новите медии и подготовката на техническата помощ за развитието на широколентовия достъп до интернет в Република Молдова;

ч)   да насърчат молдовските органи на властта да демонстрират по-голяма ангажираност по отношение на прозрачното управление на публичните финанси и подобряването на законодателството в областта на обществените поръчки с цел гарантирането на добро управление, по-голяма отчетност, равен достъп и справедлива конкуренция;

ш) да отбележат положителното въздействие, което оказаха върху износа на държавата автономните търговски преференции, предоставени на Република Молдова през 2008 г.; изразява съжалението си, че тяхното използване беше възпрепятствано от различията в стандартите между двете страни; да отчетат, че Република Молдова трябва да продължи да насърчава по-бързото икономическо развитие, както и европейската интеграция;

щ)  да подчертаят необходимостта от прозрачна делова среда и съобразена регулаторна реформа с цел насърчаване на преките чуждестранни инвестиции;

аа) да изтъкнат в споразумението голямото значение на прилагането и изпълнението на законодателството в областта на интелектуалната собственост, предвид настоящото високо равнище на пиратство и фалшифициране;

аб) да градят върху конкретни действия, предприети въз основа на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Република Молдова относно участието на Република Молдова в програмите и агенциите на Общността, които следва да бъдат отразени в споразумението за асоцииране;

ав) да отразят в споразумението за асоцииране най-високите стандарти по отношение на околната среда, като вземат предвид, наред с другото, участието на Република Молдова в Стратегията за Дунавския регион, както и да призоват за модернизирането на значимите промишлени инсталации, включително на намиращите се на десния бряг на река Днестър; допълнително да разгледат значението на регионалното сътрудничество в Черноморския регион и на активното участие на Република Молдова в политиките на ЕС за това пространство, включително в рамките на евентуалната стратегия на ЕС за Черно море;

аг)  предвид значението за икономическото развитие на отварянето на железопътната линия между Кишинев и Тираспол, да обсъдят какви по-нататъшни стъпки са необходими за подобряване на обществения транспорт и гарантиране на безпроблемното транспортиране на стоки в страната и дали Мисията за съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна (EUBАM) би продължила да бъде от помощ;

ад) да подкрепят по-нататъшното определяне на цялата граница между Молдова и Украйна и да проучат възможностите за продължаване на мандата на EUBAM, който изтича скоро;

ае) да гарантират, че молдовските органи на властта приемат конкретни мерки за спиране на контрабандата в страната;

аж) да насърчават по-мащабни реформи в сектора на енергетиката, насочени към укрепване на енергийната сигурност на Република Молдова, по-специално посредством насърчаването на практики за съхранение на енергия, енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, диверсификация на инфраструктурата и участие на Република Молдова в регионалните проекти на ЕС, както и към намаляване на разходите за енергия, които поддържат инфлацията на високи равнища;

аз)  да подпомогнат молдовските органи на властта в техните усилия за свързване на молдовската енергийна мрежа с взаимосвързаната електрическа мрежа на континентална Европа;

аи) да насърчават и подпомагат молдовските органи на властта да отговорят на нуждите на 34,5% от населението, живеещо в условията на пълна или крайна бедност; подкрепата на ЕС за Молдова следва да отразява по-добре тази действителност и е необходимо неговите програми да бъдат пренасочени съобразно този факт;

ай) да гарантират, че икономическото възстановяване се отразява в създаване на работни места и че Република Молдова продължава сближаването към стандартите на ЕС в областта на заетостта, включително по отношение на недискриминацията и здравословните и безопасни условия на труд;

ак) да изтъкнат пред молдовските органи на властта необходимостта от либерализиране на транспортните услуги, които биха имали значително отражение върху мобилността на молдовското общество;

ал) да подчертаят положителните инициативи с участието на множество държави, предприети като част от Източното партньорство, по-конкретно Цялостната програма за институционално укрепване и мерките за митническо сътрудничество;

ам)   да предоставят достатъчна финансова и техническа подкрепа на Република Молдова, гарантирайки че може да отговори на ангажиментите, произтичащи от преговорите за споразумението за асоцииране и неговото цялостно прилагане, като продължава да предоставя всеобхватни програми за институционално изграждане и като гарантира, че програмите на ЕС за финансиране отразяват тази цел;

ан) да увеличат подкрепата и експертната помощ на ЕС спрямо организациите на гражданското общество в Република Молдова, за да им позволи да осъществяват вътрешно наблюдение и да осигуряват по-голяма отчетност на реформите и на поетите от правителството ангажименти;

ао) да включат ясни критерии за прилагането на споразумението за асоцииране и да предвидят механизми за наблюдение, включително редовното представяне на доклади пред Парламента;

ап) да поканят консултативната група на високо равнище на ЕС за Република Молдова редовно да докладва пред Европейския Парламент за нейните дейности;

ар) допълнително да насърчат задълбочено сътрудничество с държавите от Източното партньорство и между тях, както и редовно да информират Европейския парламент за неговия напредък;

ас) да се консултират с Европейския парламент относно разпоредбите за парламентарно сътрудничество;

ат) да насърчават групата за преговори на ЕС да продължава доброто си сътрудничество с Европейския парламент, като предоставя постоянна информация относно напредъка, в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС, постановяващ, че Парламентът трябва да бъде незабавно и изчерпателно уведомяван на всички етапи от процедурата;

2.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Европейския парламент, на Съвета, на Европейска служба за външна дейност и на Комисията, както и, за нейно сведение, на Република Молдова.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (12.7.2011)

на вниманието на комисията по външни работи

относно препоръката до Съвета и Комисията относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
(2011/2079(INI))

Докладчик по становище: David Martin

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства приемането на разработения от ЕС план за действие за прилагане на заключителните препоръки относно търговията и следователно призовава Комисията без повече отлагане да започне преговори за включването на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия с Молдова, като неделима част от споразумението за асоцииране, за да насърчава пълната политическа и икономическа интеграция на Молдова в ЕС и страната да може да привлече чуждестранни инвестиции и да повиши производителността, за да прекрати своята зависимост от парични преводи и да извърши прехода към конкурентоспособна по отношение на износа пазарна икономика; въпреки това признава, че първо Молдова следва да докаже, че разполага с достатъчно капацитет да приспособи своите правни и икономически структури към изискванията, които води със себе си търговската интеграция с ЕС;

2.  приветства стабилното и засилващо се сътрудничество от страна на Молдова в текущите преговори относно споразумението за асоцииране и разнообразните елементи на сътрудничество, включително външната политика и политиката за сигурност, енергийното сътрудничество, правата на човека и търговията, благодарение на което повечето преговорни глави бяха приключени успешно и в срок;

3.  отбелязва положителното въздействие, което оказаха върху износа на държавата автономните търговски преференции, предоставени на Молдова през 2008 г.; изразява съжаление от факта, че тяхното използване беше възпрепятствано от различията в стандартите между двете държави; счита, че Молдова трябва да продължи да насърчава по-бързото икономическо развитие, както и европейската интеграция;

4.  поради тази причина призовава за изготвяне на амбициозна и справедлива програма за задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия с акцент върху отстраняване на пречките пред двустранните търговски отношения и инвестициите, и по-конкретно правните и регулаторни различия по отношение на техническите, санитарните и фито-санитарните норми, а също така и върху несвършените задачи във финансова система на Молдова и естеството на закона за конкуренцията; в тази връзка приветства вече отбелязания от Молдова напредък в сферите на дружественото право, защитата на потребителите, митата, икономическия диалог, финансовите услуги, управлението на публичните финанси и енергийното сътрудничество, които са част от преговорите относно споразумението за асоцииране с ЕС;

5.  отбелязва положителните инициативи с участието на множество държави, предприети като част от Източното партньорство, по-конкретно Цялостната програма за институционално укрепване и мерките за митническо сътрудничество;

6.  подчертава, че е необходимо Молдова да продължава да извършва по-нататъшни реформи на национално равнище и по този начин да подобрява деловия и инвестиционни климат, да разрешава вътрешни въпроси, възпиращи икономическите и търговските отношения с ЕС, като например фактът, че Молдова няма президент, и спорът относно Трансистрия (Приднестровието);

7.  насърчава продължаването на диалога относно визовия режим и изразява надежда за бързото установяване на безвизов режим, който би помогнал за по-нататъшното интегриране на Молдова в ЕС;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.7.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.7.2011 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

54

1

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Евгени Кирилов, Maria Eleni Koppa, Андрей Ковачев, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Кристиан Вигенин, Sir Graham Watson, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Rafał Trzaskowski