ZPRÁVA obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost pro jednání mezi EU a Moldavskou republikou o Dohodě o přidružení

25. 7. 2011 - (2011/2079(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Graham Watson


Postup : 2011/2079(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0289/2011
Předložené texty :
A7-0289/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost pro jednání o Dohodě o přidružení Moldavské republiky k EU

(2011/2079(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Moldavskou republikou o Dohodě o přidružení,

–   s ohledem na závěry Rady týkající se Moldavské republiky ze dne 15. června 2009, v nichž schválila hlavní směry pro vyjednávání,

–   s ohledem na hlavní směry pro vyjednávání o rozsáhlé a komplexní zóně volného obchodu s Moldavskou republikou, které Rada přijala dne 20. června 2011,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Moldavskou republikou a Evropskou unií, která byla podepsána dne 28. listopadu 1994 a vstoupila v platnost dne 1. července 1998,

–   s ohledem na protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci EU s Moldavskou republikou o účasti Moldavské republiky na programech a agenturách Společenství,

–   s ohledem na společný akční plán k evropské politice sousedství EU s Moldavskou republikou, který stanovuje strategické cíle založené na závazcích ke společným hodnotám a účinnému zavádění politických, hospodářských a institucionálních reforem,

–   s ohledem na dialog mezi EU a Moldavskou republikou o vízové politice, jenž byl zahájen dne 15. června 2010, a Akční plán uvolňování vízového režimu, který Evropská komise přijala dne 16. prosince 2010,

–   s ohledem na společné prohlášení o partnerství mobility mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou,

–   s ohledem na zprávu Evropské komise o pokroku Moldavské republiky přijatou dne 25. května 2011,

–   s ohledem na závěry Rady k evropské politice sousedství, které byly přijaty na zasedání Rady ve složení pro zahraniční věci dne 20. června 2011,

–   s ohledem na společné sdělení nazvané „Nová reakce na měnící se situaci v sousedních zemích“ ze dne 25. května 2011,

–   s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství, která se konala v Praze dne 7. května 2009,

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k evropské politice Východního partnerství ze dne 25. října 2010,

–   s ohledem na strategii EU pro Podunají,

–   s ohledem na první zprávu řídícího výboru Fóra občanské společnosti Východního partnerství,

–    s ohledem na doporučení Fóra občanské společnosti Východního partnerství,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Moldavské republiky, zejména usnesení ze dne 7. května 2009 o situaci v Moldavské republice[1] a usnesení ze dne 21. října 2010 o zavedených reformách a vývoji v Moldavské republice[2], a s ohledem na doporučení Výboru pro parlamentní spolupráci mezi EU a Moldavskou republikou,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o strategii EU pro černomořský region[3],

–   s ohledem na článek 49 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0289/2011),

A.  vzhledem k tomu, že cílem nové filozofie v oblasti evropské politiky sousedství je v souladu se zásadou „více za více“ přednostně reagovat na ty země, které nejefektivněji plní požadavky, což by mohlo pro Moldavskou republiku představovat příležitost, jak se ve vztahu ke svým sousedům stát úspěšným příkladem evropské politiky sousedství,

B.   vzhledem k tomu, že Evropská unie učinila lidská práva a demokracii klíčovým aspektem evropské politiky sousedství,

C.  vzhledem k tomu, že v rámci evropské politiky sousedství tvoří Východní partnerství smysluplný rámec pro prohlubování vztahů, rychlejší sdružování k politickým účelům a další hospodářskou integraci mezi EU a Moldavskou republikou, které pojí silné zeměpisné, historické a kulturní vazby, na základě podpory politických a sociálně hospodářských reforem a pomoci při sbližování na cestě do EU,

D.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství posiluje vícestranné vztahy mezi státy, které se ho účastní, napomáhá výměně informací a zkušeností ve věci transformace, reforem a modernizace a dává Evropské unii k dispozici další nástroje k podpoře těchto procesů,

E.   vzhledem k tomu, že Východní partnerství zajišťuje upevňování oboustranných vztahů pomocí nových dohod o přidružení a zohledňuje přitom konkrétní situaci a úsilí partnerské země a její schopnost plnit výsledné závazky,

F.   vzhledem k tomu, že základem pro dosažení cílů Východního partnerství jsou mezilidské kontakty, a vzhledem k tomu, že toto není zcela možné bez uvolnění vízového režimu,

G.  vzhledem k tomu, že Moldavská republika a další země Východního partnerství budou mít oproti všem ostatním třetím zemím, s nimiž EU sousedí, časové i věcné výhody z privilegované nabídky EU na uvolňování vízového režimu,

H.  vzhledem k tomu, že aktivní zapojení Moldavské republiky a její závazek vyznávat společné hodnoty a dodržovat společné zásady, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, včetně práv menšin, má zásadní význam pro dosažení pokroku v tomto procesu a zajištění úspěšného jednání a následného uplatňování Dohody o přidružení, která by měla být uzpůsobena potřebám a možnostem této země a bude mít trvalý dopad na její rozvoj,

I.    vzhledem k tomu, že při prohlubování svých vztahů s Moldavskou republikou by EU měla prosazovat stabilitu a budování důvěry a také se aktivně podílet na hledání včasného a perspektivního řešení konfliktu v podněsterské oblasti, který je příčinou nestability v regionu,

J.    vzhledem k tomu, že jednání s Moldavskou republikou o Dohodě o přidružení i dialog týkající se uvolnění vízového režimu pokračují stabilním tempem a bylo v nich dosaženo značného pokroku, zatímco jednání o rozsáhlé a komplexní zóně volného obchodu ještě ani nezačala,

1.   předkládá v souvislosti s probíhajícími jednáními o Dohodě o přidružení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) tato doporučení:

a)   aby zajistily, že zapojení EU a probíhající jednání s Moldavskou republikou bude založeno na předpokladu, že perspektiva evropské integrace, včetně článku 49 Smlouvy o Evropské unii, která by měla jít ruku v ruce s prováděním strukturálních reforem, je jak významným stimulem k zavádění reforem, tak i nezbytným katalyzátorem pro podporu veřejnosti těmto reformám;

b)   aby ve vztahu k Moldavské republice uplatnily zásadu „více za více“ a zásadu diferenciace na základě konkrétních zásluh a výsledků Moldavské republiky během posledních dvou let;

c)   aby přivítaly stabilní a prohlubující se spolupráci za strany Moldavské republiky v rámci probíhajících jednání o smlouvě o přidružení a různých prvcích spolupráce, včetně oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, energetické spolupráce, lidských práv a obchodu, která vedla k úspěšnému a včasnému uzavření většiny kapitol jednání;

d)   aby podnikly nezbytné kroky s cílem zajistit, že jednání s Moldavskou republikou budou pokračovat stávajícím stabilním tempem, a aby za tímto účelem prohloubily průběžný dialog se všemi politickými stranami a podpořily vnitropolitický dialog politických stran v Moldavské republice, jelikož politická stabilita v rámci země je nezbytná pro pokračování reformního procesu;

e)   aby zajistily, že Dohoda o přidružení, bude představovat komplexní rámec zaměřený na budoucnost pro další rozvoj vztahů s Moldavskou republikou v nadcházejících letech;

f)    aby dosáhly co největšího vlivu společné a koordinované podpory členských států, kterou představuje činnost skupiny přátel Moldavské republiky;

g)   aby zdvojnásobily úsilí o nalezení udržitelného řešení pro konfliktní situaci v podněsterské oblasti a za tímto účelem počítaly s rozsáhlejším a přímějším zahrnutím politického řešení tohoto konfliktu v souladu se zásadou územní soudržnosti Moldavské republiky a rovněž přijaly opatření zaměřená na budování důvěry, včetně společného vymezení programů obnovy a podpory mezilidských kontaktů, s cílem upevnit občanskou společnost a kulturní výměnu, a přihlédly k tomu, že v podněsterském regionu v současnosti žádný konflikt neprobíhá;

h)   aby zajistily přiměřené zdroje umožňující EU hrát dále aktivní úlohu v rozhovorech ve složení 5+2, a to zejména od ukončení mandátu zvláštního zástupce EU (ZZEU);

i)    aby vyzvaly Ruskou federaci k přijetí konstruktivnějších účelových kroků s cílem posunout jednání vpřed a vytvořily podmínky k dosažení dlouhodobého a komplexního řešení;

j)    aby zajistily, že se na podněsterskou oblast jako na nedílnou součást Moldavské republiky bude vztahovat působnost a účinky Dohody o přidružení, a zejména komplexní zóny volného obchodu (DCFTA);

k)   aby podnikly nezbytné kroky s cílem podpořit Moldavskou republiku při plnění podmínek pro uvolnění vízového režimu, o kterém by bylo vhodné rozhodnout před uzavřením Dohody o přidružení;

l)    aby o Dohodě o přidružení a o Akčním plánu uvolňování vízového režimu informovaly občany Moldavské republiky s cílem získat podporu pro program reformy;

m)  aby zajistily, že jednání o rozsáhlé a komplexní zóně volného obchodu začnou koncem roku 2011 a zároveň posoudily její dopad na moldavské hospodářství, stejně jako důsledky pro oblast sociální a oblast životního prostředí;

n)   aby přivítaly přijetí akčního plánu pro zavedení hlavních doporučení EU týkajících se obchodu a bezodkladně zahájily jednání s Moldavskou republikou o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu (DCFTA), aby se její vytvoření stalo nedílnou součástí dohody o přidružení v zájmu podpory plné politické a hospodářské integrace Moldavské republiky a EU a v zájmu toho, aby Moldavská republika mohla získat zahraniční investice a zlepšit produktivitu s cílem zbavit se své závislosti na remitencích a přeměnit se v konkurenceschopnou tržní ekonomiku zaměřenou na vývoz, nicméně aby uznaly, že Moldavská republika by měla nejprve prokázat, že je schopna přizpůsobit své právní a hospodářské struktury požadavkům obchodní integrace do EU;

o)   aby vytvořily ambiciózní a spravedlivý program vyjednávání o DCFTA, který se zaměří na odstranění překážek dvoustranného obchodu a investic, především právních a regulačních rozdílů mezi technickými, hygienickými a rostlinolékařskými normami, a zbývajících problémů týkajících se finančního systému a právních předpisů pro hospodářskou soutěž v Moldavsku; uvítaly v tomto ohledu pokrok, kterého již Moldavská republika dosáhla v oblastech práva obchodních společností, ochrany spotřebitelů, cel, ekonomického dialogu, finančních služeb, správy veřejných financí a energetické spolupráce, které jsou předmětem jednání o Dohodě o přidružení s EU;

p)   aby nabídly větší podporu Moldavské republice při zvyšování její konkurenceschopnosti, aby mohla těžit z výhod, jež může nabídnout komplexní zóna volného obchodu;

q)   aby zdůraznily, že Moldavská republika musí pokračovat ve vnitrostátních reformách, aby zlepšila podmínky pro podniky a investory, a vyřešila si své vnitřní problémy, jež narušují hospodářské a obchodní vztahy s EU, mezi něž patří např. skutečnost, že země nemá prezidenta, a spor o podněsterskou oblast;

r)    aby i nadále vyvíjely silný tlak na moldavské orgány a zároveň je podporovaly v upevňování reforem a docílení hmatatelného pokroku v boji proti korupci, při reformě soudního systému, vedení trestních řízení a v rámci policejních služeb ve prospěch občanů;

s)   aby v dohodě zdůraznily význam právního státu, řádné správy a boje proti korupci a pokračovaly v podpoře reformy soudnictví jako jedné z priorit; sdělily moldavské vládě, že je nanejvýš žádoucí pokračovat v již započatém úplném, transparentním a nestranném přezkoumání událostí z dubna 2009;

t)    aby začlenily standardní ustanovení o podmíněnosti dohody ochranou a prosazování lidských práv, jež by odrážela nejpřísnější mezinárodní a evropské normy, a přitom vycházely z dialogu mezi EU a Moldavskou republikou v oblasti lidských práv a zároveň plně využily možnosti rámce Rady Evropy a OBSE a vybídly moldavské orgány k prosazování práv osob náležejících k národnostním menšinám v souladu s Rámcovou úmluvou Rady Evropy o národnostních menšinách a Listinou základních práv EU;

u)   aby vyzvaly moldavské orgány k přijetí komplexních a účinných antidiskriminačních právních předpisů ve formálním i ideovém souladu s právními předpisy EU a Listiny základních práv EU; tyto právní předpisy by měly mj. zahrnovat ustanovení proti diskriminaci na základě sexuální orientace; aby podpořily vytvoření vzdělávacích programů pro potírání nesnášenlivosti a diskriminace a také práci občanské společnosti při prosazování vzájemné úcty a porozumění a při boji proti netoleranci v rodinách, společenstvích, školách a sociálních skupinách;

v)   aby zajistily, že prioritou probíhajících jednání s Moldavskou republikou bude i nadále prosazování hodnot spojených se svobodou sdělovacích prostředků, a povzbudily moldavské orgány k posilování a podpoře nezávislých médií, aby byla zajištěna neutralita veřejných sdělovacích prostředků a podpora pluralitního mediálního prostředí, které zvýší transparentnost rozhodovacího procesu; vybídly moldavské orgány, aby veškeré příslušné úřady v oblasti sdělovacích prostředků postupovaly v souladu s normami EU, co se týče svobody médií a pluralismu;

w)  aby vybídly Evropskou komisi k pomoci při rozvoji nových médií a přípravě technické podpory pro rozvoj širokopásmového internetu v Moldavské republice;

x)   aby vybídly moldavské orgány k většímu odhodlání transparentně nakládat s veřejnými financemi a zdokonalit právní předpisy o veřejných zakázkách s cílem zajistit řádnou správu, větší odpovědnost, rovný přístup a spravedlivou hospodářskou soutěž;

y)  aby vzaly na vědomí, že na vývoz této země mají pozitivní vliv autonomní obchodní preference, které byly Moldavské republice poskytnuty v roce 2008, vyjádřily politování nad tím, že jejich uplatňování brání rozdílné normy obou stran; přihlédly k tomu, že Moldavská republika musí i nadále podporovat rychlejší hospodářský rozvoj a evropskou integraci;

z)   aby zdůraznily potřebu transparentního podnikatelského prostředí a vhodných regulačních reforem, které by podnítily přímé zahraniční investice;

aa) aby v dohodě zdůraznily, že je velmi důležité uplatňovat a prosazovat právní předpisy týkající se duševního vlastnictví, vzhledem k nynější vysoké míře pirátství a padělání;

ab) aby navázaly na konkrétní opatření přijatá na základě Protokolu o účasti Moldavské republiky na programech a agenturách Společenství, který je přidružen k Dohodě o partnerství a spolupráci EU s Moldavskou republikou, jež by měla být začleněna do Dohody o přidružení;

ac) aby do Dohody o přidružení začlenily nejvyšší normy pro ochranu životního prostředí a zohlednily mj. účast Moldavské republiky na strategii EU pro region Podunají a vyzvaly k modernizaci rozsáhlých průmyslových zařízení, mj. těch, jež jsou umístěna na pravém břehu řeky Dněstru; dále se zabývaly významem regionální spolupráce v oblasti Černého moře a aktivního zapojení Moldavské republiky do politik EU pro tento prostor, zejména do případné strategie EU pro černomořský region;

ad) aby s ohledem na význam hospodářského rozvoje při znovuotevření železničního spojení mezi Kišiněvem a Tiraspolem přezkoumaly, jaké další kroky je třeba podniknout za účelem zlepšení veřejné přepravy a zajištění bezproblémového přepravování zboží v rámci dané země, a zda by bylo možné dále využít mise EU pro pomoc na hranicích Moldavska a Ukrajiny (EUBAM);

ae) aby dále podpořily vytyčení celé moldavsko-ukrajinské hranice a vzážily prodloužení mandátu mise EU pro pomoc na hranicích Moldavska a Ukrajiny, který brzy vyprší;

af)  aby zajistily, že moldavské orgány přijmou konkrétní opatření proti pašování na území svého státu;

ag) aby vyjádřily větší podporu rozsáhlejší reformě odvětví energetiky, jejímž cílem by bylo posílit zabezpečení dodávek energie pro Moldavskou republiku, zejména pomocí prosazování úspor energie, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, diverzifikace infrastruktury, zapojení Moldavské republiky do regionálních projektů EU a snižování nákladů na energii, které udržují vysokou inflaci;

ah) aby poskytly pomoc moldavským orgánům v jejich úsilí připojit moldavskou energetickou síť k provázané elektrické síti kontinentální Evropy;

ai)  aby vybídly moldavské orgány k řešení potřeb 34,5 % obyvatelstva, které žije v absolutní či extrémní chudobě; pomoc EU Moldavské republice by měla lépe odrážet tuto realitu a její programy by podle toho měly být zaměřeny;

aj)  aby zajistily, že se hospodářská obnova promítne do vytváření nových pracovních míst a že se Moldavská republika bude dále přibližovat normám EU v oblasti zaměstnanosti, včetně odstranění diskriminace, ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

ak) aby moldavským orgánům zdůraznily, že je třeba liberalizovat služby letového provozu, což by mělo zásadní dopad na mobilitu moldavské společnosti;

al)  aby vyzdvihly přínosné nadnárodní iniciativy prováděné v rámci Východního partnerství, zejména komplexní program budování institucí a opatření v oblasti celní spolupráce;

am)  aby poskytly dostatečnou finanční a odbornou pomoc Moldavské republice a tím zajistily, že bude moci dodržovat své závazky vycházející z jednání o Dohodě o přidružení a její úplné uplatňování tím, že bude i nadále předkládat komplexní programy pro budování institucí a že zajistí, aby finanční programy EU odrážely tento cíl;

an) aby zvýšily pomoc EU a rozšířily odbornou podporu poskytovanou organizacím občanské společnosti v Moldavské republice s cílem umožnit jim zajištění interního monitorování a převzetí větší odpovědnosti za reformy a závazky přijaté vládou;

ao) aby stanovily jasná kritéria pro uplatňování Dohody o přidružení a poskytly monitorovací mechanismy, včetně podávání pravidelných zpráv Evropskému parlamentu;

ap) aby do Moldavské republiky vyslaly unijní poradní skupinu odborníků na vysoké úrovni, která bude Evropskému parlamentu pravidelně podávat zprávy o své činnosti;

aq) aby dále podporovaly intenzivní spolupráci s Východním partnerstvím a v jeho rámci a pravidelně podávaly Evropskému parlamentu zprávu o pokroku v této oblasti;

ar)  aby konzultovaly Evropský parlament ohledně dohod o parlamentní spolupráci;

as)  aby vyzvaly vyjednávací tým EU, aby pokračoval v dobré spolupráci s Evropským parlamentem a aby v souladu s čl. 218 odst. 10 SFEU, jenž stanovuje, že Parlament musí být okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu, zajišťoval neustálou zpětnou vazbu ohledně dosaženého pokroku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Evropské službě pro vnější činnost a Komisi a pro informaci Moldavské republice.

STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (12. 7. 2011)

pro Výbor pro zahraniční věci

k doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o Dohodě o přidružení Moldavska k EU
(2011/2079(INI))

Navrhovatel: David Martin

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá přijetí akčního plánu pro zavedení klíčových doporučení EU v oblasti obchodu, a proto naléhavě vyzývá Komisi, aby bezodkladně zahájila s Moldavskem jednání o začlenění rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) do dohody o přidružení jako její nedílné součásti s cílem podpořit úplnou politickou a hospodářskou integraci Moldavska a EU a poskytnout Moldavsku možnost, aby získalo zahraniční investice a zvýšilo produktivitu s cílem zbavit se své závislosti na remitencích a přerostlo v konkurenceschopnou tržní ekonomiku zaměřenou na vývoz; uznává nicméně, že Moldavsko by mělo nejprve prokázat schopnost přizpůsobit své právní a hospodářské struktury požadavkům obchodní integrace do EU;

2.  vítá stabilní a prohlubující se spolupráci Moldavska na probíhajících jednáních o smlouvě o přidružení a rovněž vítá různé prvky spolupráce, včetně zahraniční a bezpečnostní politiky, spolupráce na poli energetiky, lidských práv a obchodu, která vedla k úspěšnému a včasnému uzavření většiny kapitol jednání;

3.  bere na vědomí pozitivní vliv autonomních obchodních preferencí na vývoz této země, které byly Moldavsku poskytnuty v roce 2008; vyjadřuje politování nad tím, že jejich uplatňování brání rozdílné normy obou stran; je toho názoru, že Moldavsko musí nadále podporovat rychlejší hospodářský rozvoj země a evropskou integraci;

4.  žádá proto, aby byl vytvořen ambiciózní a spravedlivý program vyjednávání o DCFTA, který se zaměří na odstranění překážek bránících dvoustrannému obchodu a investicím, především právních a regulačních rozdílů mezi technickými, hygienickými a rostlinolékařskými normami, a zbývajících problémů, které se týkají finančního systému a právních předpisů pro hospodářskou soutěž v Moldavsku; vítá v tomto ohledu pokrok, kterého již Moldavsko dosáhlo v oblastech práva obchodních společností, ochrany spotřebitelů, cel, dialogu o hospodářských otázkách, finančních služeb, správy veřejných financí a energetické spolupráce, tedy témat projednávaných s EU při jednáních o dohodě o přidružení;

5.  poukazuje na přínosné nadnárodní iniciativy prováděné v rámci Východního partnerství, zejména na komplexní program budování institucí a opatření v oblasti celní spolupráce;

6.  zdůrazňuje, že Moldavsko musí pokračovat ve vnitrostátních reformách, aby zlepšilo domácí podnikatelské a investiční prostředí, a musí si vyřešit své vnitřní problémy, které narušují hospodářské a obchodní vztahy s EU a mezi něž patří např. skutečnost, že země nemá prezidenta, a spor o podněsterskou oblast;

7.  podporuje probíhající dialog o vízech a doufá, že bude brzy možné zavést bezvízový styk, který by přispěl k další integraci moldavských občanů do EU.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

12.7.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.7.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

1

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Rafał Trzaskowski