BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne mellem EU og Republikken Moldova om indgåelse af en associeringsaftale

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Graham Watson


Procedure : 2011/2079(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0289/2011
Indgivne tekster :
A7-0289/2011
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne mellem EU og Republikken Moldova om indgåelse af en associeringsaftale

(2011/2079(INI))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til de igangværende forhandlinger mellem EU og Republikken Moldova om indgåelse af en associeringsaftale,

–    der henviser til Rådets konklusioner om Republikken Moldova af 15. juni 2009 med vedtagelse af forhandlingsdirektiverne,

–    der henviser til forhandlingsdirektiverne vedrørende det vidtgående og brede frihandelsområde med Republikken Moldova vedtaget af Rådet den 20. juni 2011,

–    der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union, der blev undertegnet den 28. november 1994 og trådte i kraft den 1. juli 1998,

–    der henviser til protokollen i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union om Republikken Moldovas deltagelse i Fællesskabets programmer og agenturer,

–    der henviser til den fælles handlingsplan for EU og Republikken Moldova som led i den europæiske naboskabspolitik, der indeholder de strategiske målsætninger baseret på engagement i fælles værdier og en effektiv gennemførelse af politiske, økonomiske og institutionelle reformer,

–    der henviser til visumdialogen mellem EU og Republikken Moldova, der indledtes den 15. juni 2010, og til Kommissionens handlingsplan for visumliberalisering af 16. december 2010,

–    der henviser til den fælles erklæring om et mobilitetspartnerskab mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova,

–    der henviser til Kommissionens rapport om fremskridt i Republikken Moldova, der blev vedtaget den 25. maj 2011,

–    der henviser til Rådets konklusioner om den europæiske naboskabspolitik vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) den 20. juni 2011,

–    der henviser til fælleserklæringen om "En ny tilgang til nabolande i forandring" af 25. maj 2011,

–    der henviser til fælleserklæringen fra topmødet i Prag den 7. maj 2009 om det østlige partnerskab,

–    der henviser til Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner af 25. oktober 2010 om det østlige partnerskab,

–    der henviser til EU-strategien for Donauregionen,

–    der henviser til den første styrelsesudvalgsrapport fra civilsamfundsforummet for det østlige partnerskab,

–    der henviser til anbefalingerne fra civilsamfundsforummet for det østlige partnerskab,

–    der henviser til sine tidligere beslutninger om Republikken Moldova, især sine beslutninger af 7. maj 2009 om situationen i Republikken Moldova[1] og af 21. oktober 2010 om gennemførte reformer og udviklingen i Republikken Moldova[2], samt til anbefalingerne fra Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU/Republikken Moldova,

–    der henviser til sin beslutning af 20. januar 2011 om en EU-strategi for Sortehavet[3],

–    der henviser til EU-traktatens artikel 49;

–    der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

–    der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A7-0289/2011),

A.  der henviser til, at ENP's nye filosofi, der ifølge princippet "mere for mere" sigter mod at prioritere de lande, som er mest effektive, hvad angår overholdelsen af ENP's krav, har skabt en mulighed for, at Republikken Moldova kan blive et strålende eksempel på EU's naboskabspolitik;

B.   der henviser til, at Den Europæiske Union har gjort menneskerettigheder og demokrati til et centralt aspekt i sin europæiske naboskabspolitik;

C.  der henviser til, at der med det østlige partnerskab inden for rammerne af ENP er skabt relevante politiske rammer for en uddybning af forbindelserne landene imellem, en fremskyndelse af politisk associering og fremme af økonomisk integration mellem EU og Republikken Moldova, der er forbundet af stærke geografiske, historiske og kulturelle bånd, via støtte til politiske og samfundsøkonomiske reformer, samt fremme af tilnærmelsen til EU;

D.  der henviser til, at det østlige partnerskab styrker de multilaterale forbindelser mellem de involverede lande, bidrager til udvekslingen af oplysninger og erfaringer vedrørende spørgsmål, såsom forandring, reformer og modernisering, og giver Den Europæiske Union yderligere instrumenter til at støtte disse processer;

E.   der henviser til, at det østlige partnerskab åbner mulighed for at styrke bilaterale forbindelser via nye associeringsaftaler under hensyntagen til partnerlandets særlige situation og ambition, samt dets evne til at opfylde de deraf følgende forpligtelser,

F.   der henviser til, at mellemfolkelige kontakter er grundlaget for at opnå det østlige partnerskabs mål og for at anerkende, at dette ikke kan gennemføres i sin helhed uden en liberalisering af visumordningen;

G.  der henviser til, at Republikken Moldova og andre østlige partnerskabslande vil kunne drage fordel af et privilegeret EU-tilbud om visumliberalisering, for så vidt angår tidsfrister og indhold, før eventuelle andre tilgrænsende tredjelande;

H.  der henviser til, at Republikken Moldovas aktive deltagelse og engagement i fælles værdier og principper, herunder demokrati, retsstatsprincipper, god forvaltningsskik og håndhævelse af menneskerettighederne, herunder mindretallenes rettigheder, er en forudsætning for at fremme processen og gøre forhandlingerne og den efterfølgende gennemførelse af associeringsaftalen til en succes, samt at aftalen bør skræddersyes til landets behov og kapacitet med en bæredygtig indvirkning på udviklingen i landet til følge;

I.    der henviser til, at EU i forbindelse med styrkelsen af sine forbindelser med Republikken Moldova bør fremme stabilitet og tillidsskabende foranstaltninger, bl.a. ved aktivt at bidrage til at finde en rettidig og bæredygtig løsning på konflikten i Transdnestrien, som er en kilde til ustabile regionale forhold;

J.    der henviser til, at forhandlingerne med Republikken Moldova om associeringsaftalen skrider støt fremad, og at der til dato er opnået væsentlige fremskridt, og det samme er tilfældet med visumdialogen; der henviser til, at der imidlertid endnu ikke er indledt forhandlinger om et vidtgående og bredt frihandelsområde;

1.   henstiller i forbindelse med de igangværende forhandlinger om associeringsaftalen til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten):

a)   at basere EU's engagement og vedvarende forhandlinger med Republikken Moldova på forvisningen om, at udsigten til et fremtidigt EU-medlemskab i henhold til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union, som bør være betinget af gennemførelsen af strukturreformer, er både et nyttigt argument til fremme af gennemførelsen af reformer og en nødvendig katalysator for offentlighedens støtte til sådanne reformer;

b)   i relation til Republikken Moldova at anvende principperne "mere for mere" og differentiering baseret på individuelle resultater og gennemførelse af reformer i Republikken Moldova i de seneste to år;

c)   at glæde sig over det stabile og progressive samarbejde fra Republikken Moldovas side i forbindelse med de igangværende forhandlinger om associeringsaftalen og om de forskellige elementer af samarbejdet, herunder den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, energisamarbejde, menneskerettigheder og handel, som har ført til en vellykket og rettidig afslutning af de fleste områder af forhandlingerne;

d)   at tage de nødvendige skridt til at sikre, at forhandlingerne med Republikken Moldova fortsætter støt fremad i det nuværende tempo, og med henblik herpå at fremme en vedvarende dialog med alle politiske partier og dialogen partierne imellem i Republikken Moldova i betragtning af, at politisk stabilitet i staten er afgørende for at kunne fortsætte reformprocessen;

e)   at sikre, at associeringsaftalen bliver en omfattende og fremadrettet ramme for en yderligere udvikling af forbindelserne med Republikken Moldova i de kommende år;

f)    at erkende, hvilken enorm indvirkning medlemsstaternes fælles og koordinerede støtte har, som f.eks. via indsatsen fra "Republikken Moldovas venner";

g)   at forstærke bestræbelserne på at finde en bæredygtig løsning på konflikten i Transdnestrien og, med henblik herpå, at indstille sig på en mere robust og direkte involvering i den politiske løsning på den transdnestriske konflikt i overensstemmelse med princippet om territorial integritet for Republikken Moldova, samt at vedtage tillidsskabende foranstaltninger, herunder en fælles definition af rehabiliteringsprogrammer og fremme af mellemfolkelig kontakt med henblik på opbygning af civilsamfundet og udvekslinger på det kulturelle område under hensyntagen til, at der ikke er nogen egentlig konflikt i det transdnestriske område;

h)   at sikre, at der er afsat tilstrækkelige bevillinger til EU's aktive rolle i 5+2 drøftelserne, især efter afslutningen af EU's særlige repræsentants mandat;

i)    at opfordre Den Russiske Føderation til at anlægge en mere konstruktiv og resultatorienteret holdning med foranstaltninger til følge, der fremmer forhandlingerne og skaber betingelser for en varig og omfattende løsning;

j)    at sikre, at Transdnistrien-regionen som en integreret del af Republikken Moldova er omfattet af associeringsaftalens og især det dybtgående og omfattende frihandelsområdes anvendelsesområde og følgevirkninger;

k)   at tage de nødvendige skridt til at støtte Republikken Moldova i opfyldelsen af kriterierne for visumliberalisering, hvilket helst skulle være før indgåelsen af aftalen;

l)    at informere borgerne i Republikken Moldova om associeringsaftalen og handlingsplanen om visumliberalisering for at skabe opbakning til reformplanen;

m)  at sikre, at forhandlingerne om et dybtgående og omfattende frihandelsområde indledes ved udgangen af 2011, og samtidig vurdere virkningen af det dybtgående og omfattende frihandelsområde på den moldoviske økonomi, samt dets sociale og miljømæssige følgevirkninger;

n)   at glæde sig over vedtagelsen af den handlingsplan for gennemførelsen af de vigtigste forslag om handel, som EU har udarbejdet, og uden yderligere forsinkelse at indlede forhandlinger med Republikken Moldova om et vidtgående og bredt frihandelsområde som en integreret del af associeringsaftalen for at fremme fuld politisk og økonomisk integration af Republikken Moldova i EU, samt at gøre Republikken Moldova i stand til at tiltrække udenlandske investeringer og blive mere produktiv med henblik på at gøre landet uafhængigt af pengeoverførsler, så det bliver en markedsøkonomi, der kan konkurrere på eksport, men i erkendelse af, at Republikken Moldova først bør vise, at landet har tilstrækkelig kapacitet til at tilpasse sine juridiske og økonomiske strukturer til kravene for handelsintegration med EU;

o)   at udarbejde en ambitiøs og retfærdig forhandlingsdagsorden for det vidtgående og brede frihandelsområde med fokus på at fjerne afskrækkende elementer for den bilaterale handel og investeringer, herunder juridiske og lovgivningsmæssige forskelle i tekniske, sundheds- og plantesundhedsmæssige standarder, samt på resterende opgaver vedrørende Republikken Moldovas finansielle system og konkurrenceregler; i den forbindelse at glæde sig over de fremskridt, Republikken Moldova allerede har gjort inden for selskabsret, forbrugerbeskyttelse, told, økonomisk dialog, finansielle tjenester, forvaltning af offentlige finanser og energisamarbejde, der hører under forhandlingerne med EU om associeringsaftalen;

p)   at tilbyde større støtte til Republikken Moldova med hensyn til fremme af landets konkurrenceevne, således at det kan nyde godt af de fordele, der er forbundet med det dybtgående og omfattende frihandelsområde;

q)   at fremhæve Republikken Moldovas behov for at fortsætte indenlandske reformer og derved styrke sit virksomheds- og investeringsklima og for at løse interne problemer, der er til skade for de økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU, såsom den omstændighed, at landet ikke har nogen præsident, samt striden om Transdnestrien;

r)    at opretholde et stærkt pres på og støtte til Moldovas myndigheder med henblik på at konsolidere reformer og opnå konkrete fremskridt i forbindelse med bekæmpelse af korruption, reformering af de retshåndhævende myndigheder, retsforfølgelse og politi til gavn for befolkningen;

s)    at understrege betydningen af retsstatsprincipperne, god forvaltningsskik og bekæmpelse af korruption i aftalen, samt vedvarende at støtte reformen af de retshåndhævende myndigheder som en af de højeste prioriteter; at lade Moldovas regering vide, at der er et klart ønske om at fortsætte den allerede igangværende fyldestgørende, gennemsigtige og upartiske undersøgelse af begivenhederne i april 2009;

t)    at indføje standardiserede betingelsesklausuler om beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, der afspejler de højeste internationale og europæiske normer med udgangspunkt i dialogen mellem EU og Republikken Moldova om menneskerettigheder, og som fuldt ud drager fordel af Europarådets og OSCE's rammer, samt at tilskynde Moldovas myndigheder til at fremme nationale mindretals rettigheder i overensstemmelse med Europarådets rammekonvention om nationale mindretal og EU's charter om grundlæggende rettigheder;

u)   at tilskynde Republikken Moldovas myndigheder til at vedtage en omfattende og effektiv lovgivning mod diskrimination i tråd med fællesskabslovgivningen og i dennes ånd, herunder EU's charter om grundlæggende rettigheder, og at en sådan lovgivning bl.a. bør omfatte bestemmelser mod forskelsbehandling baseret på seksuel orientering; at støtte institutionalisering af uddannelsesprogrammer med henblik på at bekæmpe intolerance og forskelsbehandling, samt støtte civilsamfundets arbejde med at fremme gensidig respekt og forståelse og bekæmpe intolerance i familier, samfund, skoler og sociale kredse;

v)   at sikre, at fremme af de frie mediers værdier til stadighed er en prioritet i de igangværende forhandlinger med Republikken Moldova, og at tilskynde de moldoviske myndigheder til at styrke og støtte uafhængige medier, samt at sikre de offentlige mediers neutralitet og fremme et pluralistisk mediemiljø, hvilket vil øge beslutningsprocessens gennemsigtighed; at tilskynde Republikken Moldovas myndigheder til at sikre, at alle ansvarlige organer på medieområdet opfylder EU's normer for mediefrihed og pluralisme;

w)  at tilskynde Kommissionen til at hjælpe med at udvikle den nye mediesektor og til at yde teknisk støtte til udviklingen af bredbåndsinternet i Republikken Moldova;

x)   at tilskynde Republikken Moldovas myndigheder til at udvise større vilje til at sikre en gennemsigtig forvaltning af de offentlige finanser og forbedring af lovgivningen om offentlige indkøb med henblik på at sikre god forvaltningspraksis, større ansvar, lige adgang og fair konkurrence;

y)   at bemærke den positive effekt af de autonome handelspræferencer, som blev indrømmet Republikken Moldova i 2008, på landets eksport og samtidig beklage, at de har været hæmmet af forskelle i standarder mellem de to parter; at være opmærksom på, at Republikken Moldova også fremover skal fremme en hurtigere økonomisk udvikling samt den europæiske integration;

z)    at understrege behovet for et gennemsigtigt erhvervsmiljø og en passende lovgivningsreform for at tilskynde til udenlandske direkte investeringer;

aa)  at understrege den store betydning af gennemførelse og håndhævelse af lovgivningen om intellektuel ejendomsret i aftalen set i lyset af den omfattende forekomst af piratkopiering og forfalskninger;

ab) at bygge på konkrete trufne foranstaltninger på grundlag af protokollen i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union om Republikken Moldovas deltagelse i Fællesskabets programmer og agenturer, som skal afspejles i associeringsaftalen;

ac)  at afspejle de højeste miljønormer i associeringsaftalen, i betragtning bl.a. af Republikken Moldovas deltagelse i EU-strategien for Donauområdet, samt til at kræve modernisering af større industrivirksomheder, heriblandt de virksomheder, der er beliggende på Dnestrflodens højre bred; ydermere at vurdere vigtigheden af regionalt samarbejde i Sortehavsområdet og af Republikken Moldovas aktive deltagelse i EU's politikker for dette område, også inden for en eventuel EU-strategi for Sortehavet;

ad) i lyset af betydningen af genåbningen af jernbaneforbindelsen mellem Chisinau og Tiraspol for den økonomiske udvikling at undersøge, hvilke yderligere foranstaltninger der er påkrævet for at forbedre den offentlige transport og sikre problemfri godstransport gennem landet, og om EU-grænsebistandsmissionen i Moldova og Ukraine (EUBAM) kunne være til nogen yderligere hjælp;

ae)  at støtte yderligere grænsedragning af den moldovisk-ukrainske grænse og at undersøge en forlængelse af EUBAM's mandat, som er ved at udløbe;

af)  at sikre, at de moldoviske myndigheder tager konkrete skridt til forebyggelse af smugleri inden for landets grænser;

ag)  at fremme flere reformer inden for energisektoren med det formål at styrke Republikken Moldovas energiforsyningssikkerhed, især via fremme af energibesparelser og energieffektivitet samt vedvarende energi, diversificering af infrastruktur og Republikken Moldovas deltagelse i EU's regionale projekter, samt at nedbringe energiomkostninger, der holder inflationen på et højt niveau;

ah)  at hjælpe moldoviske myndigheder i deres bestræbelser på at forbinde det moldoviske energinet med det kontinentale Europas indbyrdes forbundne elnet;

ai)   at tilskynde og hjælpe de moldoviske myndigheder til at imødekomme behovene for de 34,5 % af befolkningen, der lever i absolut eller ekstrem fattigdom; at fællesskabsstøtten til Republikken Moldova i højere grad burde afspejle denne realitet, og EU's programmer burde tilpasses i overensstemmelse hermed;

aj)  at sikre, at den økonomiske fremgang afspejles i jobskabelsen, og at Republikken Moldova fortsat udvikler konvergens hen imod EU-standarder inden for beskæftigelse, herunder vedrørende ikkediskrimination samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

ak) at understrege over for Moldovas myndigheder, at det er nødvendigt at liberalisere luftfarten, hvilket ville have en væsentlig indvirkning på mobiliteten i Republikken Moldovas samfund;

al)   at henlede opmærksomheden på de positive flerlandeinitiativer, der er iværksat som en del af partnerskabet med Østeuropa, især det omfattende programinitiativ om institutionsopbygning og toldsamarbejdsforanstaltninger;

am) at give tilstrækkelig finansiel og teknisk støtte til Republikken Moldova for at sikre, at landet kan opfylde sine forpligtelser som følge af forhandlingerne om associeringsaftalen og dens fulde gennemførelse, ved fortsat at etablere omfattende programmer for institutionsopbygning og ved at sikre, at EU's finansieringsprogrammer afspejler dette mål;

an)  at øge EU's støtte og ekspertise til civilsamfundsorganisationer i Republikken Moldova for at sætte dem i stand til at udøve intern overvågning af og større ansvarlighed for de reformer og forpligtelser, som regeringen har påtaget sig;

ao) at indføje klare benchmarks for gennemførelsen af associeringsaftalen og indbygge overvågningsmekanismer, herunder en bestemmelse om regelmæssig rapportering til Parlamentet;

ap) at indbyde EU's højtstående rådgivende ekspertgruppe for Republikken Moldova til regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om sine aktiviteter;

aq) at opmuntre yderligere til et uddybet samarbejde med og inden for det østlige partnerskab samt til regelmæssigt at informere Europa-Parlamentet om fremskridtene;

ar)  at høre Europa-Parlamentet med hensyn til aftaler om parlamentarisk samarbejde;

as)  at tilskynde EU-forhandlerne til at fortsætte det gode samarbejde med Europa-Parlamentet og fortløbende give feedback om fremskridt i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF, hvori det hedder, at Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren;

2.   pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen og til Republikken Moldova til orientering.

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (12.7.2011)

til Udenrigsudvalget

om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU‑Udenrigstjenesten om forhandlingerne mellem EU og Moldova om indgåelse af en associeringsaftale
(2011/2079(INI))

Ordfører for udtalelse: David Martin

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over vedtagelsen af den handlingsplan for gennemførelsen af de vigtigste forslag om handel, som EU har udarbejdet, og opfordrer derfor Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at indlede forhandlinger med Moldova om et vidtgående og bredt frihandelsområde som et integreret led i associeringsaftalen for at fremme fuld politisk og økonomisk integration af Moldova og EU og at gøre Moldova i stand til at tiltrække udenlandske investeringer og blive mere produktivt med henblik på at afslutte sin afhængighed af pengeoverførsler og blive en markedsøkonomi, der kan konkurrere på eksport; erkender dog, at Moldova bør først vise, at landet har tilstrækkelig kapacitet til at tilpasse sine juridiske og økonomiske strukturer til kravene om handelsintegration med EU;

2.  glæder sig over det stabile og progressive samarbejde fra Moldovas side i de igangværende forhandlinger om associeringsaftalen om de forskellige elementer af samarbejdet, herunder om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, energisamarbejde, menneskerettigheder og -handel, som har ført til en vellykket og rettidig afslutning af de fleste områder af forhandlingerne;

3.  bemærker den positive effekt af de autonome handelspræferencer, som blev indrømmet Moldova i 2008, på landets eksport; beklager, at de har været hæmmet af forskelle i standarder mellem de to parter; mener, at Moldova også fremover skal fremme en hurtigere økonomisk udvikling samt den europæiske integration;

4.  opfordrer derfor til, at der udarbejdes en ambitiøs og retfærdig forhandlingsdagsorden for det vidtgående og brede frihandelsområde med fokus på at fjerne afskrækkende elementer for den bilaterale handel og investeringer, herunder juridiske og lovgivningsmæssige forskelle i tekniske, sundheds- og plantesundhedsmæssige standarder og resterende opgaver vedrørende Moldovas svage finansielle system og konkurrenceret; glæder sig i den forbindelse over de fremskridt, Moldova allerede har gjort inden for selskabsret, beskyttelse af forbrugere, told, økonomisk dialog, finansielle tjenester, forvaltning af offentlige finanser og energisamarbejde, der hører under forhandlingerne med EU om associeringsaftalen;

5.  henleder opmærksomheden på de positive flerlandeinitiativer som en del af partnerskabet med Østeuropa, især det omfattende programinitiativ om institutionsopbygning og toldsamarbejdsforanstaltninger;

6.  fremhæver Moldovas behov for at fortsætte indenlandske reformer og derved styrke sit forretnings- og investeringsklima og for at løse interne problemer til skade for de økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU, såsom den omstændighed, at landet ikke har nogen præsident, og striden om Transnistrien;

7.  tilskynder den igangværende visumdialog, og håber på snarlig etablering af en visumfri ordning, som vil integrere moldovere yderligere i EU.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

12.7.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

13.7.2011

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

1

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Rafał Trzaskowski