ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Μολδαβίας

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Graham Watson


Διαδικασία : 2011/2079(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0289/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0289/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Μολδαβίας

(2011/2079(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για μια Συμφωνία Σύνδεσης,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες,

–       έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες για μια εις Βάθος και Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2011,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που υπογράφηκε στις 28 Νοεμβρίου 1994 μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998,

–       έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ- Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς,

–       έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας το οποίο θέτει τους στρατηγικούς στόχους με βάση δεσμεύσεις ως προς τις κοινές αξίες και την πραγματική εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων,

–       έχοντας υπόψη τον διάλογο μεταξύ ΕΕ – Δημοκρατίας της Moλδαβίας σχετικά με τις θεωρήσεις που άρχισε στις 15 Ιουνίου 2010 και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με μια εταιρική σχέση κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που εγκρίθηκε στις 25 Mαΐου 2011,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουνίου 2011,

–       έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με μία νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτονία,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της ανατολικής εταιρικής σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών της 25ης Οκτωβρίου 2010 για την ανατολική εταιρική σχέση,

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη,

–       έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεσης της συντονιστικής επιτροπής του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης,

–       έχοντας υπόψη τις συστάσεις του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής σχέσης,

–       έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, συγκεκριμένα τα ψηφίσματά του της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας[1] και της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας[2], καθώς και τις συστάσεις της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο[3],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 4 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0289/2011),

A.     εκτιμώντας ότι η νέα φιλοσοφία της ΕΠΓ που, σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών», επιδιώκει να θεωρεί προτεραιότητα τις χώρες που ικανοποιούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις απαιτήσεις της, προσφέρει μια ευκαιρία για να αποτελέσει η Μολδαβία ιστορική επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ έναντι των γειτόνων της,

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναδείξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε κεντρική πτυχή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση έχει δημιουργήσει εντός της ΕΠΓ ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, την επιτάχυνση της πολιτικής σύνδεσης και την περαιτέρω οικονομική ένωση μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, που συνδέονται με ισχυρούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, υποστηρίζοντας τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις και διευκολύνοντας την προσέγγιση με την ΕΕ,

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση ενισχύει τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν σε αυτήν, συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τα ζητήματα του μετασχηματισμού, των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού, και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον μέσα για την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών,

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση αποσκοπεί στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω νέων συμφωνιών σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση και τις φιλοδοξίες της χώρας εταίρου και την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις αντίστοιχες δεσμεύσεις,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπροσωπικές επαφές αποτελούν τη βάση για την επίτευξη των στόχων της ανατολικής εταιρικής σχέσης και αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως χωρίς την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και άλλες χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης θα ωφεληθούν από μια προνομιακή προσφορά της ΕΕ σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, τόσο χρονικά όσο και από πλευράς ουσίας, πριν από οιεσδήποτε άλλες πιο μακρινές γειτονικές τρίτες χώρες,

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός δέσμευση της Μολδαβίας και η προσήλωσή της στις κοινές αξίες και αρχές, μεταξύ των οποίων η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ορθή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, είναι ουσιώδεις για την προώθηση της διαδικασίας και τη διασφάλιση της επιτυχίας των διαπραγματεύσεων και την συνακόλουθη εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της χώρας και θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ικανότητες της χώρας,

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εμβαθύνοντας τις σχέσεις της με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τη σταθερότητα και τη δημιουργία εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω μιας προορατικής συμβολής στην εξεύρεση έγκαιρης και βιώσιμης διευθέτησης της διένεξης στην Υπερδνειστερία, που αποτελεί πηγή περιφερειακής αστάθειας,

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης προχωρούν με σταθερό ρυθμό και η πρόοδος που έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί είναι ικανοποιητική, όπως και στον διάλογο για τις θεωρήσεις· ότι, ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για μια εις Βάθος και Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA) δεν έχουν ακόμα αρχίσει,

1.  απευθύνει σε σχέση με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:

(α) να θεμελιώσουν τη δέσμευση της ΕΕ και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στην πεποίθηση ότι η ευρωπαϊκή προοπτική και το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να συμβαδίζουν με τη διεξαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελούν πολύτιμο μοχλό για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και απαραίτητο καταλύτη για τη λαϊκή υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων·

(β) να εφαρμόσουν σε σχέση με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας τις αρχές των «αναλογικών κερδών» και της διαφοροποίησης βάσει των επιμέρους προτερημάτων και επιτευγμάτων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας τα τελευταία δύο έτη·

(γ) να επικροτήσουν τη σταθερή και αυξανόμενη συνεργασία εκ μέρους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης και τα διάφορα στοιχεία της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο, που οδήγησαν στην επιτυχή και εμπρόθεσμη περάτωση των περισσότερων διαπραγματευτικών κεφαλαίων·

(δ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας θα συνεχιστούν με τον παρόντα σταθερό ρυθμό και, προς τον σκοπό αυτό, να ενισχύσουν τον συνεχή διάλογο με όλα τα πολιτικά κόμματα και να ενθαρρύνουν τον διακομματικό διάλογο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική σταθερότητα εντός του κράτους είναι εξαιρετικά σημαντική για τη συνέχιση της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων·

(ε) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης θα αποτελέσει ένα συνεκτικό και ελπιδοφόρο πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τη Μολδαβία κατά τα προσεχή έτη·

(στ)  να συνειδητοποιήσουν τον ισχυρό αντίκτυπο της κοινής και συντονισμένης στήριξης των κρατών μελών, όπως αντικατοπτρίζεται στη δράση της Ομάδας Φίλων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

(ζ) να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για τη βιώσιμη διευθέτηση της διένεξης στην Υπερδνειστερία και, προς τον σκοπό αυτό, να προβλέψουν μια πιο ισχυρή και άμεση συμμετοχή στην πολιτική διευθέτηση της διένεξης στην Υπερδνειστερία σύμφωνα με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας τα Μολδαβίας, καθώς και να εγκρίνουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο από κοινού καθορισμός προγραμμάτων αποκατάστασης και η προώθηση των διαπροσωπικών επαφών με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτιστικών ανταλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη δεν υπάρχει πραγματική διένεξη στην περιοχή της Υπερδνειστερίας·

(η) να διασφαλίσουν ότι ο προορατικός ρόλος της ΕΕ στις συνομιλίες 5+2 θα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, ιδίως μετά τη λήξη της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(θ) να παροτρύνουν τη Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει μια πιο εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα στάση με σκοπό την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια μόνιμη και ολοκληρωμένη διευθέτηση·

(ι)  να διασφαλίσουν ότι η εμβέλεια και τα αποτελέσματα της συμφωνίας σύνδεσης, ιδιαίτερα δε της DCFTA, θα καλύψουν και την περιοχή της Υπερδνειστερίας, ως αναπόσπαστο τμήμα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

(ια) να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη στήριξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ώστε να ικανοποιήσει τα κριτήρια για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, κάτι που πρέπει να συμβεί κατά προτίμηση πριν τη σύναψη της συμφωνίας·

(ιβ) να ενημερώσουν τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων ώστε να εξασφαλίσουν την υποστήριξή τους στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα·

(ιγ) να εξασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για την εις Βάθος και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών θα ξεκινήσουν έως τα τέλη του 2011 και συγχρόνως να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της στην οικονομία της Μολδαβίας καθώς και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία και το περιβάλλον·

(ιδ) να επικροτήσουν την έγκριση του σχεδίου δράσης που επεξεργάστηκε η ΕΕ για την εφαρμογή των βασικών συστάσεων για το εμπόριο, και να ξεκινήσουν χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας για τη συμπερίληψη της εις Βάθος και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA), ως αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας σύνδεσης, προκειμένου να προωθηθεί η πλήρης πολιτική και οικονομική ένταξη της Δημοκρατία της Μολδαβίας στην ΕΕ και να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να καταστεί παραγωγικότερη ώστε να εξαλείψει την εξάρτησή της από τα εμβάσματα και να επιτύχει τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική εξαγωγική οικονομία της αγοράς, αναγνωρίζοντας ωστόσο, ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι έχει την απαραίτητη ικανότητα να προσαρμόσει τις νομικές και οικονομικές δομές της στις επιταγές της εμπορικής ολοκλήρωσης με την ΕΕ·

(ιε) να καταρτίσουν ένα φιλόδοξο και δίκαιο πρόγραμμα διαπραγμάτευσης της εις Βάθος και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, το οποίο θα επικεντρώνεται στην εξάλειψη των ανασταλτικών παραγόντων για το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις, ήτοι των νομικών και κανονιστικών διαφορών στα τεχνικά, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, καθώς και στα ζητήματα που απομένει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το δίκαιο του ανταγωνισμού της Μολδαβίας· να επικροτήσουν εν προκειμένω την πρόοδο που έχει ήδη επιτύχει η Δημοκρατία της Μολδαβίας στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της προστασίας των καταναλωτών, των δασμών, του οικονομικού διαλόγου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι αποτελούν μέρος των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ·

(ιστ) να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της προκειμένου να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η DCFTA·

(ιζ) να τονίσουν την ανάγκη προώθησης περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, με σκοπό την ενίσχυση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος της χώρας και την επίλυση των ενδογενών ζητημάτων που αποτελούν εμπόδιο στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με την ΕΕ, όπως το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει Πρόεδρο και η διένεξη στην Υπερδνειστερία·

(ιη) να συνεχίσουν να ασκούν ισχυρή πίεση και στήριξη προς τις αρχές της Μολδαβίας για την παγίωση των μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη απτής προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση των δικαστικών, διωκτικών και αστυνομικών αρχών προς όφελος των πολιτών·

(ιθ) να δώσουν έμφαση στο πλαίσιο της συμφωνίας στη σπουδαιότητα του κράτους δικαίου, στη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς και να συνεχίσουν να στηρίζουν τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ως μια από τις προτεραιότητες· να πείσουν την κυβέρνηση της Μολδαβίας ότι είναι ευχής έργο να συνεχίσει τις πλήρεις, διαφανείς και αμερόληπτες έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει για τα γεγονότα του Απριλίου του 2009·

(κ) να συμπεριλάβουν ρήτρες για την προστασία και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων που θα αντιστοιχούν στις υψηλότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα λαμβάνουν υπόψη το διάλογο ΕΕ και Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα αξιοποιούν πλήρως το πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ, και να ενθαρρύνουν τις αρχές της Μολδαβίας να προαγάγουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, σύμφωνα με τη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις εθνικές μειονότητες και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

(κα)  να ενθαρρύνουν τις αρχές της Μολδαβίας να εγκρίνουν συνεκτική και αποτελεσματική νομοθεσία κατά των διακρίσεων ευθυγραμμισμένη με το πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ, και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· η νομοθεσία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις κατά των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού· να στηρίζουν τη θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, καθώς και να υποστηρίξουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας σε οικογένειες, κοινότητες, σχολεία και κοινωνικές ομάδες·

(κβ)  να διασφαλίσουν ότι η προώθηση των αξιών των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να ενθαρρύνουν τις αρχές της Μολδαβίας να ενισχύουν και να στηρίζουν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, να διασφαλίσουν την ουδετερότητα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και να προωθήσουν ένα πλαίσιο πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, κάτι που θα αυξήσει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· να ενθαρρύνουν τις αρχές της Μολδαβίας να διασφαλίσουν ότι όλοι οι αρμόδιοι οργανισμοί στον τομέα των μέσων ενημέρωσης συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ που αφορούν την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης·

(κγ)  να ενθαρρύνουν την Επιτροπή να συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα νέων μέσων και να παράσχει τεχνική στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών διαδικτύου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

(κδ)  να ενθαρρύνουν τις αρχές της Μολδαβίας να επιδείξει μεγαλύτερη προσήλωση στη διαφανή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης, μεγαλύτερης λογοδοσίας, ισότιμης πρόσβασης και θεμιτού ανταγωνισμού·

(κε)  να επισημάνουν τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει στις εξαγωγές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας το αυτόνομο προτιμησιακό καθεστώς που της χορηγήθηκε το 2008, εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι οι διαφορές στα πρότυπα των δυο πλευρών έχουν σταθεί εμπόδιο στην αξιοποίησή του· να αναλογιστούν ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί μια ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

(κστ) να τονίσουν την ανάγκη ενός διαφανούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μιας ενδεδειγμένης κανονιστικής μεταρρύθμισης, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις·

(κζ)  να τονίσουν στη συμφωνία τη μεγάλη σημασία της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά υψηλά επίπεδα της πειρατείας και της παραποίησης·

(κη)  να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη συμφωνία σύνδεσης βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσεως και συνεργασίας ΕΕ - Μολδαβίας σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς·

(κθ)  να συμπεριλάβουν στη συμφωνία σύνδεσης αυστηρότατα πρότυπα για το περιβάλλον, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη και να ζητήσουν τον εκσυγχρονισμό των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, κυρίως αυτών που ευρίσκονται στη δεξιά όχθη του Δούναβη· να εξετάσουν περαιτέρω τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, καθώς και της ενεργού συμμετοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις πολιτικές της ΕΕ για τον συγκεκριμένο χώρο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο·

(λ) δεδομένης της σημασίας που έχει για την οικονομική ανάπτυξη η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Chisinau και Tiraspol, να εξετάσουν ποιες περαιτέρω ενέργειες επιβάλλονται για τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των αγαθών εντός της χώρας, καθώς και αν η αποστολή μεθοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδαβία και στην Ουκρανία (EUBAM) θα μπορούσε να παράσχει οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια·

(λα)  να στηρίξουν περαιτέρω την οριοθέτηση του συνόλου των συνόρων Μολδαβίας-Ουκρανίας και να εξετάσουν την παράταση της εντολής της EUBAM, η οποία πρόκειται να λήξει·

(λβ)  να διασφαλίσουν ότι οι αρχές της Μολδαβίας θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στο εσωτερικό του κράτους·

(λγ)  να προωθήσουν μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, ιδίως μέσω της προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαφοροποίησης των υποδομών και της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε περιφερειακά προγράμματα και της μείωσης του ενεργειακού κόστους που διατηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα·

(λδ)  να βοηθήσουν τις αρχές της Μολδαβίας στις προσπάθειές τους να συνδέσουν το ενεργειακό δίκτυο της Μολδαβίας με το ενοποιημένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ευρώπης·

(λε)  να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τις αρχές της Μολδαβίας στην αντιμετώπιση των αναγκών του 34,5% του πληθυσμού της χώρας που ζει σε κατάσταση εσχάτης ένδειας, εκτιμώντας ότι η βοήθεια της ΕΕ προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα αυτή και ότι τα προγράμματά της θα πρέπει να επανεστιασθούν αναλόγως·

(λστ) να εξασφαλίσουν ότι η οικονομική ανάκαμψη αντικατοπτρίζεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας συνεχίζει την πορεία σύγκλισης προς τα πρότυπα της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης, όπως η απαγόρευση των διακρίσεων, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

(λζ)  να τονίσουν προς τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας την ανάγκη ελευθέρωσης των αεροπορικών υπηρεσιών πράγμα που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κινητικότητα της κοινωνίας της Μολδαβίας·

(λη)  να επισημάνουν τις θετικές πρωτοβουλίες που έλαβαν από κοινού πολλά κράτη στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως δε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικοδόμησης θεσμών και τα μέτρα τελωνειακής συνεργασίας·

(λθ)  να διαθέσουν επαρκή χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η χώρα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας σύνδεσης και την πλήρη εφαρμογή της, συνεχίζοντας να διαθέτουν προγράμματα για τη συνολική οικοδόμηση θεσμών και εξασφαλίζοντας ότι ο σκοπός αυτός θα αντικατοπτρίζεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ·

(μ) να αυξήσουν τη συνδρομή και την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΕ στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για να τις καταστήσουν ικανές να εξασφαλίσουν τον εσωτερικό έλεγχο και μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση·

(μα)  να ορίσουν σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και να προβλέψουν μηχανισμούς ελέγχου, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται η τακτική υποβολή τακτικών εκθέσεων στο Κοινοβούλιο·

(μβ)  να καλέσουν τη συμβουλευτική ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΕ για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητές της σε τακτική βάση·

(μγ)  να ενθαρρύνουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία με την ανατολική εταιρική σχέση και στο πλαίσιο αυτής, καθώς και να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδό της·

(μδ)  να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις διατάξεις της κοινοβουλευτικής συνεργασίας·

(με)  να ενθαρρύνουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ να συνεχίσει την καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται διαρκώς και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

  • [1]  ΕΕ C 212 Ε, 5.8.2010, σελ. 54.
  • [2]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ7_ΤΑ(2010)0385.
  • [3]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ7_ΤΑ(2011)0025.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (12.7.2011)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Μολδαβίας
(2011/2079(INI)(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Martin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υποστηρίζει την έγκριση του σχεδίου δράσης που επεξεργάστηκε η ΕΕ για την εφαρμογή των βασικών συστάσεων για το εμπόριο, και ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει χωρίς πρόσθετες καθυστερήσεις διαπραγματεύσεις με τη Μολδαβία για τη συμπερίληψη της εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), ως αναπόσπαστου μέρους της συμφωνίας σύνδεσης, προκειμένου να προωθηθεί η πλήρης πολιτική και οικονομική ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ και να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να καταστεί παραγωγικότερη ώστε να εξαλείψει την εξάρτησή της από τα εμβάσματα και να επιτύχει τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική εξαγωγική οικονομία της αγοράς· αναγνωρίζει, παρ' όλα αυτά, ότι η Μολδαβία πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι έχει την απαραίτητη ικανότητα να προσαρμόσει τις νομικές και οικονομικές δομές της στις επιταγές της εμπορικής ολοκλήρωσης με την ΕΕ·

2.  επικροτεί τη σταθερή και αυξανόμενη συνεργασία εκ μέρους της Μολδαβίας στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης και τα διάφορα στοιχεία της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο, που οδήγησαν στην επιτυχή και εμπρόθεσμη περάτωση των περισσότερων διαπραγματευτικών κεφαλαίων·

3.  επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει στις εξαγωγές της Μολδαβίας το αυτόνομο προτιμησιακό καθεστώς που της χορηγήθηκε το 2008, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαφορές στα πρότυπα των δυο πλευρών έχουν σταθεί εμπόδιο στην αξιοποίησή του· διατυπώνει την άποψη ότι η Μολδαβία πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί μια ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

4.  ζητεί, συνεπώς, την κατάρτιση ενός φιλόδοξου και δίκαιου προγράμματος διαπραγμάτευσης της εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, το οποίο θα επικεντρώνεται στην εξάλειψη των ανασταλτικών παραγόντων για το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις, ήτοι των νομικών και κανονιστικών αποκλίσεων στα τεχνικά, υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, καθώς και στα ζητήματα που απομένει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το δίκαιο του ανταγωνισμού της Μολδαβίας· επικροτεί εν προκειμένω την πρόοδο που έχει ήδη επιτύχει η Μολδαβία στους τομείς του εταιρικού δικαίου, της προστασίας των καταναλωτών, των δασμών, του οικονομικού διαλόγου, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι αποτελούν μέρος των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ·

5.  επισημαίνει τις θετικές πρωτοβουλίες που έλαβαν από κοινού πολλά κράτη στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, ιδίως δε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικοδόμησης θεσμών και τα μέτρα τελωνειακής συνεργασίας·

6.  τονίζει την ανάγκη προώθησης περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της Μολδαβίας, με σκοπό την ενίσχυση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος της χώρας και την επίλυση των ενδογενών ζητημάτων που αποτελούν εμπόδιο στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με την ΕΕ, όπως το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει Πρόεδρο και το πρόβλημα της Υπερδνειστερίας·

7.  ενθαρρύνει τη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με τις θεωρήσεις, και ευελπιστεί ότι σύντομα θα καθιερωθεί ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, το οποίο θα φέρει τους πολίτες της Μολδαβίας πιο κοντά στην ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Μαρία-Ελένη Κοππά, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried.

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2011

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Μαριέττα Γιαννάκου, Andrzej Grzyb, Τάκης Χατζηγεωργίου, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Μαρία-Ελένη Κοππά, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Νικόλαος Σαλαβράκος, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala, Кристиан Вигенин, Евгени Кирилов, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rafał Trzaskowski