RAPORT Euroopa Parlamendi soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi ja Moldova Vabariigi vahel peetavate assotsieerimislepingut käsitlevate läbirääkimiste kohta

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Väliskomisjon
Raportöör: Graham Watson
PR_INI_art38-5


Menetlus : 2011/2079(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0289/2011
Esitatud tekstid :
A7-0289/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi soovitused nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi ja Moldova Vabariigi vahel peetavate assotsieerimislepingut käsitlevate läbirääkimiste kohta

(2011/2079(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ELi ja Moldova Vabariigi vahelisi käimasolevaid läbirääkimisi assotsieerimislepingu sõlmimiseks;

–   võttes arvesse nõukogu 15. juuni 2009. aasta järeldusi Moldova Vabariigi kohta, millega võeti vastu läbirääkimisjuhised;

–   võttes arvesse nõukogus 20. juunil 2011. aastal vastu võetud Moldovaga seotud põhjaliku ja tervikliku vabakaubandusala läbirääkimisjuhiseid;

–   võttes arvesse Moldova Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel 28. novembril 1994. aastal sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1. juulil 1998;

–   võttes arvesse ELi ja Moldova Vabariigi partnerlus- ja koostöölepingu protokolli Moldova Vabariigi osalemise kohta ühenduse programmides ja ametite töös;

–   võttes arvesse ELi ja Moldova Vabariigi ühise Euroopa naabruspoliitika tegevuskava, milles esitatakse strateegilised eesmärgid, mis põhinevad ühiste väärtustega seoses võetud kohustustel ning poliitiliste, majanduslike ja institutsiooniliste reformide tulemuslikul rakendamisel;

–   võttes arvesse ELi ja Moldova Vabariigi viisadialoogi, mis käivitati 15. juunil 2010, ja Euroopa komisjoni 16. detsembri 2011. aasta viisavabaduse tegevuskava;

–   võttes arvesse ELi ja Moldova Vabariigi liikuvuspartnerlusealast ühisdeklaratsiooni;

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni eduaruannet Moldova Vabariigi kohta, mis võeti vastu 25. mail 2011;

–   võttes arvesse nõukogu järeldusi Euroopa naabruspoliitika kohta, mis võeti vastu välisasjade nõukogus 20. juunil 2011;

–   võttes arvesse 25. mai 2011. aasta ühist teatist pealkirjaga „Uus lähenemisviis muutustele naaberriikides”;

–   võttes arvesse 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisavaldust;

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta järeldusi idapartnerluse kohta;

–   võttes arvesse ELi Doonau piirkonna strateegiat;

–   võttes arvesse idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi juhtkomitee aruannet;

–    võttes arvesse idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi soovitusi;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Moldova kohta, eriti 7. mai 2009. aasta resolutsiooni olukorra kohta Moldova Vabariigis[1] ning 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni Moldova Vabariigis teostatavate reformide ja selle riigi arengu kohta[2], samuti ELi ja Moldova Vabariigi vahelise parlamentaarse koostöökomisjoni soovitusi;

–   võttes arvesse oma 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni ELi Musta mere strateegia kohta[3];

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 49;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 90 lõiget 4 ja artiklit 48;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A7-0289/2011),

A.  arvestades, et Euroopa naabruspoliitika uus filosoofia, mis põhimõtte „mida rohkem, seda parem” kohaselt üritab prioriteediks seada need riigid, mis kõige paremini selle nõudmistele vastavad, loob Moldova Vabariigi jaoks võimaluse saada Euroopa naabruspoliitika eeskujuks;

B.   arvestades, et Euroopa Liit on oma naabruspoliitikas kesksele kohale seadnud inimõigused ja demokraatia;

C.  arvestades, et Euroopa naabruspoliitika raames on idapartnerlus loonud mõtteka poliitilise raamistiku suhete süvendamiseks, poliitilise assotsieerimise kiirendamiseks ja majandusliku integratsiooni edendamiseks geograafiliselt, ajalooliselt ja kultuuriliselt omavahel tihedalt seotud ELi ja Moldova Vabariigi vahel, toetades poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke reforme ning hõlbustades ELi suunalist ühtlustamist;

D.  arvestades, et idapartnerlus tugevdab selles osalevate riikide omavahelisi suhteid, aitab kaasa ülemineku, reformide ja ajakohastamisega seotud teabe ja kogemuste vahetusele ning annab ELile lisavahendeid nende protsesside toetamiseks;

E.   arvestades, et idapartnerlusega nähakse ette kahepoolsete suhete tugevdamine uute assotsieerimislepingute abil, mille puhul võetakse arvesse partnerriigi konkreetset olukorda ja ambitsioone ning tema võimet täita sellest tulenevaid kohustusi;

F.   arvestades, et idapartnerluse nende eesmärkide saavutamise aluseks on inimestevahelised kontaktid ning arusaam, et see kõik ei ole täies mahus saavutatav ilma viisarežiimi vabamaks muutmata;

G.  arvestades, et Moldova Vabariigil ja teistel idapartnerluse riikidel on kasu ELi viisavabaduse pakkumisest ajalise ja sisulise eelisõigusega võrreldes teiste naabruses asuvate kolmandate riikidega;

H.  arvestades, et protsessi edendamiseks ning selleks, et läbirääkimisi assotsieerimislepingu üle (mis on kohandatud riigi vajadustele ja võimalustele ning millel on püsiv mõju arengule riigis) ja selle hilisemat rakendamist saadaks edu, on olulised Moldova Vabariigi aktiivne osalus ning pühendumine ühistele väärtustele ja põhimõtetele, sealhulgas demokraatiale, õigusriigile, heale valitsemistavale ja inimõiguste, sh vähemuste õiguste austamisele;

I.    arvestades, et suhete süvendamisel Moldova Vabariigiga peaks EL edendama stabiilsust ja usalduse suurendamist, sh osalema ennetavalt piirkonna ebastabiilsust põhjustavale Transnistria konfliktile kiire ja toimiva lahenduse otsimises;

J.    arvestades, et Moldovaga Vabariigi assotsieerimislepingu üle ning viisadialoogi üle peetavad läbirääkimised edenevad ühtlases tempos ning on saavutanud praeguseks märkimisväärseid edusamme, kuid läbirääkimised põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduspiirkonna üle ei ole veel alanud,

1.   esitab assotsieerimislepingu üle peetavate läbirääkimiste kontekstis nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele järgmised soovitused:

a)   võtta ELi osaluse ja Moldova Vabariigiga käimasolevate läbirääkimiste aluseks kinnitus, et ELi perspektiiv, sh Euroopa Liidu lepingu artikkel 49, mis peaks käima käsikäes struktuurireformide elluviimisega, on väärtuslik tegur reformide elluviimisel ja vajalik katalüsaator nende reformide avaliku toetuse suurendamiseks;

b)   rakendada suhetes Moldova Vabariigiga põhimõtet „mida rohkem, seda parem” ning eristamist Moldova Vabariigi viimase kahe aasta saavutuste põhjal;

c)   väljendab heameelt Moldova Vabariigi stabiilse ja kasvava panuse üle käimasolevatel läbirääkimistel assotsieerimislepingu sõlmimiseks ja koostöö eri elementides, sealhulgas välis- ja julgeolekupoliitikas, energiakoostöös ning inimõiguste ja kaubanduse osas, mis on võimaldanud enamiku läbirääkimiste peatükkidest edukalt ja õigeaegselt sulgeda;

d)   võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et läbirääkimised Moldova Vabariigiga jätkuvad praeguses ühtlases tempos, ning tõhustada selleks pidevat dialoogi kõigi erakondadega ja ergutada Moldova Vabariigis erakondadevahelist dialoogi, kuna riigi poliitiline stabiilsus on reformimisprotsessi jätkumise aluseks;

e)   tagada, et assotsieerimisleping oleks terviklik ja tulevikku suunatud raamistik suhete edasiseks arendamiseks Moldova Vabariigiga lähiaastatel;

f)    mõista suurt mõju, mida omab liikmesriikide ühine ja kooskõlastatud toetus, mida kehastavad Moldova Vabariigi sõprade rühma meetmed;

g)   suurendada jõupingutusi Transnistria konfliktile püsiva lahenduse leidmiseks ja kasutada seega Transnistria poliitilise konflikti lahendamisel tugevamaid ja otsesemaid meetmeid vastavalt Moldova territoriaalse terviklikkuse põhimõttele ning võtta vastu ka meetmed usalduse suurendamiseks, sealhulgas ühiselt paika pandud taastamiskavad ja inimestevaheliste kontaktide edendamine eesmärgiga tugevdada kodanikuühiskonda, ja kultuurivahetust, võttes arvesse asjaolu, et otsene füüsiline konfliktiolukord Transnistrias puudub;

h)   tagada piisavate vahendite eraldamine ELi ennetava rolli jaoks 5+2 kõnelustel, eriti alates ELi eriesindaja mandaadi lõppemisest;

i)    tungivalt soovitada Vene Föderatsioonil tegutseda läbirääkimiste edenemise huvides konstruktiivsemalt ja tulemustele orienteeritumalt ning luua tingimused püsiva ja tervikliku lahenduse leidmiseks;

j)    tagada, et assotsieerimislepingu ning eriti põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduspiirkonna ulatus ja mõjud hõlmaks Transnistria piirkonda, mis on Moldova Vabariigi lahutamatu osa;

k)   võtta vajalikke meetmeid, et aidata Moldova Vabariigil kõiki viisanõude kaotamiseks vajalikke kriteeriumeid ja tingimusi täita, mis peaks toimuma eelistatavalt enne lepingu sõlmimist;

l)    teavitada Moldova Vabariigi kodanikke assotsieerimislepingust ja viisavabaduse tegevuskavast, et luua toetus reformikavale;

m)  tagada, et läbirääkimised põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduspiirkonna üle algavad 2011. aasta lõpuks, ning hinnata samal ajal vabakaubanduspiirkonna mõju Moldova majandusele ning selle sotsiaalseid ja keskkonnaga seotud mõjusid;

n)   väljendada heameelt ELi väljatöötatud tegevuskava vastuvõtmise üle kaubandusalaste põhisoovituste rakendamiseks ning alustada Moldova Vabariigiga läbirääkimisi põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduspiirkonna kui assotsieerimislepingu lahutamatu osa üle, et edendada Moldova Vabariigi täielikku poliitilist ja majanduslikku integreerumist ELiga ning võimaldada riigil tõmmata ligi välisinvesteeringuid ning muutuda tootlikumaks, et teha lõpp sõltuvusele rahaülekannetest ning minna üle konkurentsivõimelisel ekspordil põhinevale turumajandusele, tunnistades siiski, et kõigepealt peaks Moldova tõestama suutlikkust kohandada oma õigus- ja majandusstruktuurid selliseks, et need võimaldaks integreeruda ELi kaubandussüsteemiga;

o)   koostada põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduspiirkonna loomiseks ambitsioonikas ja õiglane läbirääkimiste kava, milles keskendutaks kahepoolset kaubandust ja investeerimist takistavate asjaolude, täpsemalt tehniliste, sanitaarsete ja fütosanitaarsete standardite õiguslike ja regulatiivsete erinevuste kaotamisele ning Moldova rahandussüsteemi ja konkurentsiõiguse valdkonnas järelejäänud ülesannetele; väljendada seoses sellega heameelt Moldova Vabariigis juba saavutatud edusammude üle äriühinguõiguse, tarbijakaitse, tolli, majandusdialoogi, finantsteenuste, riigi rahanduse ja energiakoostöö valdkonnas, mis on osa ELiga toimuvatest assotsieerimisläbirääkimistest;

p)   toetada Moldova Vabariiki rohkem oma konkurentsivõime suurendamisel, et saada kasu eelistest, mida põhjalik ja terviklik vabakaubanduspiirkond võiks pakkuda;

q)   rõhutada, et Moldova Vabariik peab oma ettevõtluskeskkonna ja investeerimiskliima parandamiseks siseriiklike reformidega jätkama ja lahendama ELiga majandus- ja kaubandussuhteid takistavad siseriiklikud küsimused, näiteks presidendi puudumise ning vaidlused Transnistria üle;

r)    säilitada tugev surve ja toetus Moldova ametivõimudele reformide kindlustamiseks ja käegakatsutava edu saavutamiseks korruptsioonivastases võitluses ning rahva huvides kohtusüsteemi, prokuratuuri ja politseiteenuste reformimisel;

s)   rõhutada lepingus õigusriigi, hea valitsemistava ning korruptsioonivastase võitluse olulisust ja jätkata ühe prioriteedina kohtusüsteemi reformi toetamist; soovitada tungivalt Moldova valitsusel jätkata 2009. aasta aprillisündmuste täielikku, läbipaistvat ja erapooletut uurimist;

t)    lisada kõrgeimaid rahvusvahelisi ja Euroopa norme kajastavad standardsed tingimusklauslid inimõiguste kaitse ja edendamise kohta, toetudes ELi ja Moldova Vabariigi vahelisele inimõiguste dialoogile ja kasutades täielikult ära Euroopa Nõukogu ja OSCE raamistikku, ning ergutada Moldova ametivõime edendama rahvusvähemuste õigusi, järgides Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ja ELi põhiõiguste hartat;

u)   ergutada Moldova ametivõime võtma vastu põhjalikke ja mõjuvaid diskrimineerimisvastaseid õigusakte, mis oleksid kooskõlas ELi õigusaktidega ja ELi põhiõiguste hartaga ning vastaksid nende vaimule; muu hulgas peaksid need õigusaktid sisaldama sätteid, mis käsitlevad diskrimineerimist seksuaalse sättumuse alusel; aidata institutsionaliseerida koolitusprogramme, mis aitavad võidelda tolerantsi puudumise ja diskrimineerimise vastu, ning toetada kodanikuühiskonda omavahelise austuse ja mõistmise edendamisel, võideldes tolerantsi puudumise vastu perekonnasiseselt, kogukondades, koolides ja suhtlusringkondades;

v)   tagada, et meediavabaduse väärtuste edendamine on Moldovaga toimuvate läbirääkimiste prioriteet, ning julgustada Moldova Vabariigi ametivõime tugevdama ja toetama sõltumatut meediat, tagama riiklike meediakanalite erapooletus ja edendama pluralistlikku meediakeskkonda, et muuta otsustusprotsess läbipaistvamaks; ergutada Moldova ametiasutusi tagama, et kõik vastutavad meedia valdkonna asutused järgiksid ELi meediavabaduse ja pluralismi standardeid;

w)  julgustada komisjoni aitama arendada uue meedia sektorit ja pakkuma tehnilist abi lairibaühenduse arendamiseks Moldova Vabariigis;

x)   ergutada Moldova ametivõime näitama üles suuremat pühendumist riiklike rahaliste vahendite läbipaistvale kasutamisele ja riigihankealase seadustiku täiustamisele, et kindlustada hea valitsemistava, suurem vastutus, võrdne ligipääs ja aus konkurents;

y)  võtta teadmiseks, et ühepoolsetel kaubandussoodustustel, mis Moldova Vabariigile 2008. aastal anti, on olnud riigi ekspordile positiivne mõju, kahetsedes asjaolu, et nende kasutamist on takistanud kahe osapoole standardite erinevused; pidada meeles, et Moldova Vabariik peab ka edaspidi edendama kiiret majandusarengut ja Euroopaga integreerumist;

z)   rõhutada, et välismaiste otseinvesteeringute suurendamiseks on vajalik läbipaistev ärikeskkond ja asjakohane regulatiivne reform;

aa) rõhutada lepingus, kui oluline on intellektuaalse omandi seaduste rakendamine ja täitmine, arvestades piraatluse ja võltsimise praegust laia levikut;

ab) võtta aluseks konkreetsed astutud sammud, mis on toodud ELi ja Moldova Vabariigi partnerlus- ja koostöölepingu protokollis Moldova Vabariigi osalemise kohta ühenduse programmides ja ametite töös, ja mis peaksid kajastuma assotsieerimislepingus;

ac) kajastada assotsieerimislepingus kõrgeimaid keskkonnastandardeid, pidades muu hulgas silmas Moldova Vabariigi osalemist Doonau piirkonna strateegias, ja nõuda – teiste hulgas Dnestri paremal kaldal asuvate – tähtsamate tööstusrajatiste moderniseerimist; panna veelgi suuremat rõhku Musta mere piirkonna koostööle ja Moldova Vabariigi aktiivsele osalusele ELi seda piirkonda puudutavas poliitikas, sealhulgas lõplikus ELi Musta mere strateegias;

ad) uurida, võttes arvesse Chišinău ja Tiraspoli vahelise raudteeliini taasavamise olulisust majandusliku arengu jaoks, milliseid täiendavaid samme on tarvis astuda, et edendada ühistransporti ja tagada kaupade sujuv liiklus läbi riigi, ning kas kasu võib olla Moldova ja Ukraina Euroopa piiriabimissioonist (EUBAM);

ae) toetada kogu Moldova-Ukraina piiri edasist demarkatsiooni ja kaaluda EUBAMi lõppeva mandaadi uuendamist;

af)  tagada, et Moldova ametivõimud võtavad kasutusele konkreetsed meetmed riigisisese salakaubanduse vastu;

ag) edendada suuremaid reforme energiasektoris, et suurendada Moldova Vabariigi energiavarustuse kindlust, eriti energiasäästlikkuse ja -tõhususe ning taastuvenergia edendamise kaudu, infrastruktuuri mitmekesistamise kaudu ja Moldova Vabariigi osalemise kaudu ELi regionaalprojektides, ning et vähendada energia hinda, mis hoiab inflatsioonimäära kõrgel;

ah) abistada Moldova ametivõime nende püüetes ühendada Moldova elektrivõrk omavahel läbipõimunud Euroopa elektrivõrku;

ai)  ergutada Moldova ametivõime tegelema täielikus või äärmises vaesuses elava 34,5% elanikkonna vajadustega ja neid selles toetada; ELi abi Moldova Vabariigile peaks seda olukorda paremini kajastama ja ELi programmid tuleks vastavalt ümber korraldada;

aj)  tagada, et majanduse taastumine peegeldub ka uute töökohtade loomises ja Moldova Vabariik jätkab lähenemist ELi tööturustandarditele, muu hulgas ametialase mittediskrimineerimise, tervishoidu ja ohutuse valdkonnas;

ak) rõhutada Moldova ametivõimudele vajadust liberaliseerida lennuliiklusteenused, millel oleks märkimisväärne mõju Moldova ühiskonna liikuvusele;

al)  juhtida tähelepanu idapartnerluse raames ette võetud mitut riiki hõlmavatele positiivsetele algatustele, eeskätt terviklikule institutsioonide väljaarendamise programmile ja tollikoostöö meetmetele;

am)   pakkuda Moldova Vabariigile piisavat finants- ja tehnilist abi tagamaks, et ta on võimeline täitma oma kohustusi, mis tulenevad läbirääkimistest assotsieerimislepingu üle ja selle täielikust rakendamisest, jätkates terviklikke institutsioonide väljaarendamise programme ja tagades, et ELi rahastamisprogrammid seda eesmärki kajastavad;

an) suurendada ELi abi ja jagatavaid teadmisi Moldova Vabariigi kodanikuühiskonna organisatsioonidele, et võimaldada neil tagada sisemine järelevalve ja suurem vastutus valitsuse poolt läbiviidud reformide ning võetud kohustuste osas;

ao) lisada selged kriteeriumid assotsieerimislepingu rakendamiseks ja näha ette järelevalvemehhanismid, sealhulgas korrapäraste aruannete esitamine parlamendile;

ap) kutsuda ELi kõrgetasemelist Moldova Vabariigi nõuanderühma üles andma Euroopa Parlamendile regulaarselt aru oma tegevusest;

aq) ergutada süvakoostööd idapartnerlusega ja selle raames ning teavitada Euroopa Parlamenti regulaarselt selle käigust;

ar)  konsulteerida Euroopa Parlamendiga parlamentaarset koostööd puudutavate sätete osas;

as)  ergutada ELi läbirääkimismeeskonda jätkama tõhusat koostööd Euroopa Parlamendiga, andes edusammudest pidevat tagasisidet vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10, mille kohaselt Euroopa Parlamenti teavitatakse viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, Euroopa välisteenistusele ja komisjonile ning teavitamise eesmärgil Moldova Vabariigile.

RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (12.7.2011)

väliskomisjonile

Euroopa Parlamendi soovituste kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Moldova assotsieerimislepingu läbirääkimiste kohta
(2011/2079(INI))

Arvamuse koostaja: David Martin

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et vastu on võetud ELi väljatöötatud tegevuskava kaubandusalaste põhisoovituste rakendamiseks, ning kutsub seepärast komisjoni üles aega viitmata alustama Moldovaga läbirääkimisi põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna üle, mis peaks saama assotsieerimislepingu lahutamatuks osaks, et edendada Moldova täielikku poliitilist ja majanduslikku integreerimist ELi ning võimaldada riigil tõmmata ligi välisinvesteeringuid ning suurendada tootlikkust, et teha lõpp senisele sõltuvusele rahaülekannetest ning minna üle konkurentsivõimelisel ekspordil põhinevale turumajandusele; tunnistab sellegipoolest, et kõigepealt peaks Moldova tõestama oma piisavat suutlikkust kohandada oma õigus- ja majandusstruktuurid selliseks, et need võimaldaks integreeruda ELi kaubandussüsteemi;

2.  väljendab heameelt Moldova stabiilse ja kasvava panuse üle käimasolevatesse läbirääkimistesse, mille teemaks on assotsieerimisleping ja koostöö eri valdkonnad, sealhulgas välis- ja julgeolekupoliitika, energiakoostöö, inimõigused ja kaubandus, see on võimaldanud enamiku läbirääkimiste peatükkidest edukalt ja õigeaegselt sulgeda;

3.  märgib, et ühepoolsetel kaubandussoodustustel, mis Moldovale 2008. aastal kehtestati, on olnud riigi ekspordile positiivne mõju; peab kahetsusväärseks asjaolu, et osapoolte standardite erinevus on nende soodustuste kasutamist takistanud; on seisukohal, et Moldova peab ka edaspidi edendama kiiret majandusarengut ja Euroopaga integreerumist;

4.  nõuab seepärast, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomiseks töötataks välja ambitsioonikas ja õiglane läbirääkimiste kava, mis keskenduks kahepoolset kaubandust ja investeerimist takistavate asjaolude kõrvaldamisele, täpsemalt tehniliste, sanitaarsete ja fütosanitaarsete standardite õiguslike ja regulatiivsete erinevuste kaotamisele ning järelejäänud ülesannetele Moldova rahandussüsteemi ja konkurentsiõiguse valdkonnas; väljendab sellega seoses heameelt Moldovas juba saavutatud edusammude üle sellistes valdkondades nagu äriühinguõigus, tarbijakaitse, toll, majanduslik dialoog, finantsteenused, riigi rahanduse juhtimine ja energiakoostöö – neid valdkondi hõlmab assotsieerimisleping, mille üle ELiga läbi räägitakse;

5.  juhib tähelepanu idapartnerluse raames ette võetud mitut riiki hõlmavatele positiivsetele algatustele, eeskätt terviklikule institutsioonide väljaarendamise programmile ja tollikoostöö meetmetele;

6.  rõhutab, et Moldova peab jätkama siseriiklikke reforme ning parandama oma ettevõtluskeskkonda ja investeerimiskliimat, lahendada tuleb siseküsimused, mis takistavad majandus- ja kaubandussuhteid ELiga, nagu asjaolu, et riigil pole presidenti, ja vaidlused Transnistria üle;

7.  ergutab käimasolevaid viisaläbirääkimisi ning loodab, et viisavabadus, mis moldovlasi veelgi enam ELi integreeriks, saavutatakse peagi.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

12.7.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

0

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

13.7.2011

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

1

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Rafał Trzaskowski