MIETINTÖ johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Graham Watson


Menettely : 2011/2079(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0289/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0289/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista

(2011/2079(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut EU:n ja Moldovan tasavallan välisestä assosiaatiosopimuksesta,

–   ottaa huomioon neuvoston 15. kesäkuuta 2009 antamat Moldovan tasavaltaa koskevat päätelmät, joissa hyväksyttiin neuvotteluohjeet,

–   ottaa huomioon Moldovan tasavallan kanssa käytäviä neuvotteluja pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta koskevat ohjeet, jotka neuvosto hyväksyi 20. kesäkuuta 2011,

–   ottaa huomioon Moldovan tasavallan ja Euroopan unionin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin 28. marraskuuta 1994 ja joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1998,

–   ottaa huomioon Moldovan tasavallan osallistumisesta yhteisön ohjelmiin ja virastoihin tehdyn Moldovan tasavallan ja EU:n kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan,

–   ottaa huomioon EU:n ja Moldovan tasavallan välisen Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) toimintaohjelman, jossa määritetään strategiset tavoitteet, jotka perustuvat sitoutumiseen yhteisiin arvoihin sekä poliittisten, taloudellisten ja institutionaalisten uudistusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon,

–   ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 käynnistetyn EU:n ja Moldovan tasavallan välisen viisumivuoropuhelun ja komission 16. joulukuuta 2010 julkaiseman viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman,

–   ottaa huomioon yhteisen julistuksen Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisestä liikkuvuuskumppanuudesta,

–   ottaa huomioon komission 25. toukokuuta 2011 antaman Moldovan tasavaltaa koskevan edistymiskertomuksen,

–   ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 20. kesäkuuta 2011 hyväksymät Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevat neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 25. toukokuuta 2011 annetun yhteisen tiedonannon "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten",

–   ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen Prahan huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät itäisestä kumppanuudesta,

–   ottaa huomioon Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian,

–   ottaa huomioon itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin ohjauskomitean ensimmäisen raportin,

–    ottaa huomioon itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin suositukset,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Moldovan tasavallasta, erityisesti 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman Moldovan tasavallan tilanteesta[1] ja 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman Moldovan tasavallan tilanteesta ja maassa toteutetuista uudistuksista[2], sekä EU:n ja Moldovan tasavallan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan suositukset,

–   ottaa huomioon 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Mustaamerta koskevasta EU:n strategiasta[3],

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohdan ja 48 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0289/2011),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikan uusi filosofia, joka "anna enemmän, saa enemmän" -periaatteen mukaisesti pyrkii kohtelemaan ensisijaisesti niitä valtioita, jotka tehokkaimmin täyttävät asetetut vaatimukset, luo Moldovan tasavallalle mahdollisuuden kehittyä EU:n naapurivaltioihin sovellettavan politiikan menestystarinaksi,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on määritellyt ihmisoikeudet ja demokratian Euroopan naapuruuspolitiikan keskeiseksi sisällöksi,

C.  ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä itäisen kumppanuuden kautta on luotu mielekäs poliittinen kehys suhteiden syventämiselle, poliittisen liiton vauhdittamiselle ja taloudellisen yhdentymisen edistämiselle EU:n ja Moldovan tasavallan välillä, jotka liittyvät toisiinsa vahvoin maantieteellisin, historiallisin ja kulttuurisitein, tukemalla poliittisia ja sosiaalis-taloudellisia uudistuksia sekä helpottamalla lähentymistä EU:hun,

D.  ottaa huomioon, että itäinen kumppanuus vahvistaa siihen osallistuvien valtioiden monenkeskisiä suhteita, edesauttaa rakenneuudistusta, uudistuksia ja nykyaikaistamista koskevan tiedon ja kokemuksen vaihtoa ja antaa Euroopan unionille lisävälineitä näiden prosessien tukemiseksi,

E.   katsoo, että itäisen kumppanuuden yhteydessä kahdenvälisiä suhteita voidaan lujittaa uusilla assosiaatiosopimuksilla, joissa otetaan huomioon kumppanimaan erityistilanne ja pyrkimykset sekä sen kyky täyttää sopimuksesta johtuvat sitoumukset,

F.   katsoo, että ihmisten väliset yhteydet ovat itäisen kumppanuuden tavoitteiden saavuttamisen perusta, ja tunnustaa, ettei se ole täysin mahdollista ilman viisumivapautta,

G.  ottaa huomioon, että Moldovan tasavalta ja muut itäisen kumppanuuden maat hyötyvät sekä ajallisesti että sisällöllisesti EU:n viisumivapautta koskevasta etuoikeutetusta tarjouksesta ennen muita kolmansia naapurimaita,

H.  katsoo, että Moldovan tasavallan aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin, mukaan lukien demokratia, oikeusvaltio, hyvä hallintotapa ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, myös vähemmistöjen ihmisoikeuksien kunnioittaminen, on välttämätön, jotta voidaan edistää prosessia ja varmistaa neuvottelujen onnistuminen ja myöhemmin sellaisen assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano, joka olisi räätälöitävä maan tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti ja jolla on kestävä vaikutus maan kehitykseen,

I.    katsoo, että syventäessään suhteitaan Moldovan tasavaltaan EU:n olisi edistettävä vakautta ja luottamuksen lisäämistä muun muassa myötävaikuttamalla ennakoivasti oikea-aikaisen ja elinkelpoisen ratkaisun löytämiseen alueellista epävakautta aiheuttavaan Transnistrian konfliktiin,

J.    ottaa huomioon, että assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut Moldovan tasavallan kanssa etenevät tasaiseen tahtiin ja niissä on toistaiseksi edistytty hyvin samoin kuin viisumivuoropuhelua koskevissa neuvotteluissa; ottaa huomioon, että neuvotteluja pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta ei ole kuitenkaan vielä käynnistetty,

1.   suosittaa assosiaatiosopimuksesta parhaillaan käytävien neuvottelujen yhteydessä neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle, että

a)   otetaan EU:n osallistumisen ja Moldovan tasavallan kanssa meneillään olevien neuvottelujen perustaksi se kanta, että näkymä EU:n jäsenyydestä, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artikla mukaan lukien, jonka olisi kuljettava käsi kädessä rakenteellisten uudistusten toteuttamisen kanssa, on sekä arvokas vipuvoima uudistusten toteuttamisessa että välttämätön katalysaattori yleisön tuen saamiseksi näille uudistuksille;

b)   sovelletaan suhteissa Moldovan tasavaltaan "anna enemmän, saa enemmän" -periaatetta ja eriyttämisen periaatetta perustuen Moldovan tasavallan omiin ansioihin ja saavutuksiin viimeisten kahden vuoden aikana;

c)   pidetään myönteisenä sitä, että Moldovan tasavalta on tehnyt assosiaatiosopimuksesta parhaillaan käytävissä neuvotteluissa vakaasti ja enenevässä määrin yhteistyötä eri osa-alueilla, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikan, energiayhteistyön, ihmisoikeuksien ja kaupan aloilla, minkä seurauksena neuvottelut on saatu useimmilla osa-alueilla päätökseen onnistuneesti ja oikea-aikaisesti;

d)   toteutetaan tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että neuvotteluja Moldovan tasavallan kanssa jatketaan nykyiseen tasaiseen tahtiin ja että tätä varten tehostetaan jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien puolueiden kanssa ja edistetään puolueiden välistä vuoropuhelua Moldovan tasavallassa ottaen huomioon, että valtion sisäinen poliittinen vakaus on olennainen edellytys uudistusprosessin jatkamiselle;

e)   varmistetaan, että assosiaatiosopimus on kattava ja tulevaisuuteen suuntautuva kehys, jonka puitteissa suhteita Moldovan tasavaltaan voidaan tulevina vuosina kehittää edelleen;

f)    ymmärretään jäsenvaltioiden yhteisen ja koordinoidun tuen, kuten Moldovan tasavallan ystävien ryhmän toiminnan, valtava vaikutus;

g)   tehostetaan toimia kestävän ratkaisun löytämiseksi Transnistrian konfliktiin ja pyritään tätä varten osallistumaan vahvemmin ja suoremmin Transnistrian konfliktin poliittiseen ratkaisemiseen Moldovan tasavallan alueellisen koskemattomuuden periaatteen mukaisesti sekä hyväksytään luottamusta lisääviä toimia, kuten jälleenrakennusohjelmien yhteinen määrittäminen ja ihmisten välisten yhteyksien edistäminen, ja pyritään vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja kulttuurivaihtoa, ottaen huomioon, ettei konflikti varsinaisesti näy tällä hetkellä Transnistrian alueella;

h)   varmistetaan, että EU:n ennakoivaan rooliin 5+2-neuvotteluissa myönnetään riittävästi resursseja etenkin EU:n erityisedustajan toimeksiannon päätyttyä;

i)    kehotetaan Venäjän federaatiota käynnistämään rakentavampia ja tulossuuntautuneempia toimia neuvottelujen edistämiseksi ja edellytysten luomiseksi kestävälle ja kokonaisvaltaiselle konfliktin ratkaisulle;

j)    varmistetaan, että Transnistrian alue, joka on erottamaton osa Moldovan tasavaltaa, kuuluu assosiaatiosopimuksen ja erityisesti pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen soveltamisalan ja vaikutusten piiriin;

k)   toteutetaan tarvittavat toimet Moldovan tasavallan tukemiseksi niiden viisumivapautta koskevien ehtojen täyttämisessä, jotka olisi täytettävä mieluiten ennen assosiaatiosopimuksen tekemistä;

l)    annetaan Moldovan tasavallan kansalaisille tietoa assosiaatiosopimuksesta ja viisumivapautta koskevasta toimintasuunnitelmasta, jotta heidät saadaan tukemaan uudistusohjelmaa;

m)  varmistetaan, että pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevat neuvottelut aloitetaan vuoden 2011 loppuun mennessä ja että samanaikaisesti arvioidaan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen vaikutusta Moldovan talouteen sekä sen sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia;

n)   pidetään myönteisenä EU:n laatiman, kauppaa koskevien keskeisten suositusten täytäntöönpanoon liittyvän toimintasuunnitelman hyväksymistä ja käynnistetään viipymättä Moldovan tasavallan kanssa neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta assosiaatiosopimuksen olennaisena osana, jotta voidaan edistää Moldovan tasavallan täysipainoista poliittista ja taloudellista yhdentymistä EU:hun ja jotta Moldovan tasavalta voi houkutella ulkomaisia investointeja ja lisätä tuotantoaan päästäkseen eroon riippuvaisuudestaan rahalähetyksistä ja siirtyäkseen vientivetoiseen ja kilpailukykyiseen markkinatalouteen, mutta myönnetään kuitenkin, että Moldovan tasavallan olisi ensin osoitettava, että sillä on riittävä kyky mukauttaa oikeus- ja talousrakenteensa kaupan yhdentämistä EU:n kanssa koskeviin vaatimuksiin;

o)   laaditaan pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskeville neuvotteluille kunnianhimoiset ja oikeudenmukaiset neuvottelutavoitteet, joissa keskitytään kahdenvälisen kaupan ja investointien esteiden, kuten teknisten, terveydellisten ja kasvinsuojelullisten normien oikeudellisten ja sääntelyä koskevien eroavaisuuksien aiheuttamien esteiden, poistamiseen sekä jäljellä oleviin Moldovan rahoitusjärjestelmää ja kilpailulainsäädäntöä koskeviin toimiin; pidetään tältä osin myönteisenä edistystä, jota Moldovan tasavalta on jo saavuttanut yhtiölainsäädännön, kuluttajansuojan, tullin, taloudellisen vuoropuhelun, rahoituspalvelujen, julkisen talouden hoidon ja energiayhteistyön alalla, joita käsitellään assosiaatiosopimuksesta EU:n kanssa käytävissä neuvotteluissa;

p)   lisätään tukea Moldovan tasavallalle, jotta se voi parantaa kilpailukykyään ja näin hyötyä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen mahdollisista eduista;

q)   korostetaan Moldovan tasavallan tarvetta jatkaa edelleen maan sisäisiä uudistuksia, jotka edistävät yritys- ja investointi-ilmapiiriä, sekä ratkaista talous- ja kauppasuhteita EU:n kanssa hankaloittavia sisäisiä asioita, kuten sen, että maalla ei ole presidenttiä, sekä Transnistriaa koskevan kiistan;

r)    painostetaan ja samalla tuetaan edelleen voimakkaasti Moldovan viranomaisia, jotta ne lujittaisivat uudistuksia ja saavuttaisivat näkyvää edistystä korruption torjunnassa sekä kansalaisten hyödyksi koituvassa oikeus-, syyttäjä- ja poliisilaitoksen uudistuksessa;

s)   korostetaan assosiaatiosopimuksessa oikeusvaltion, hyvän hallinnon ja korruption torjunnan merkitystä sekä tuetaan edelleen oikeuslaitoksen uudistusta yhtenä painopistealueista; välitetään Moldovan hallitukselle viesti siitä, että olisi erittäin suotavaa jatkaa jo käynnissä olevaa täysimääräistä, avointa ja puolueetonta tutkintaa huhtikuun 2009 tapahtumista;

t)    sisällytetään assosiaatiosopimukseen ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä koskevia vakiomuotoisia ehdollisuuslausekkeita, jotka vastaavat tiukimpia kansainvälisiä ja eurooppalaisia normeja, perustuvat EU:n ja Moldovan tasavallan ihmisoikeuksia koskevaan vuoropuheluun ja hyödyntävät täysin Euroopan neuvoston ja Etyjin kehystä, sekä kannustetaan Moldovan viranomaisia edistämään kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti;

u)   kannustetaan Moldovan viranomaisia antamaan kokonaisvaltaista ja tehokasta syrjinnän vastaista lainsäädäntöä EU:n lainsäädännön ja EU:n perusoikeuskirjan hengen ja kirjaimen mukaisesti – tällaiseen lainsäädäntöön olisi muun muassa sisällyttävä säädöksiä sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltämisestä; tuetaan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän vastaisten koulutusohjelmien vakiinnuttamista sekä tuetaan kansalaisyhteiskunnan työtä keskinäisen kunnioituksen ja ymmärryksen edistämisessä sekä perheissä, yhteisöissä, kouluissa ja sosiaalisissa yhteyksissä esiintyvän suvaitsemattomuuden kitkemisessä;

v)   varmistetaan, että vapaan median arvojen edistäminen pysyy Moldovan tasavallan kanssa parhaillaan käytävien neuvottelujen ensisijaisena teemana ja rohkaistaan Moldovan viranomaisia vahvistamaan ja tukemaan riippumattomia tiedotusvälineitä, varmistamaan julkisten tiedotusvälineiden puolueettomuus ja edistämään moniarvoista mediaympäristöä, joka lisää päätöksentekoprosessien avoimuutta; kannustetaan Moldovan viranomaisia varmistamaan, että kaikki vastuulliset media-alan toimijat noudattavat EU:n tiedostusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevia vaatimuksia;

w)  kannustetaan komissiota tukemaan uusmedian alan kehittämistä ja antamaan teknistä tukea Moldovan tasavallan laajakaistaisten internetyhteyksien kehittämiseksi;

x)   kannustetaan Moldovan viranomaisia sitoutumaan lujemmin julkisen talouden avoimeen hoitoon ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön parantamiseen, jotta varmistetaan hyvä hallinto, parempi tilivelvollisuus, yhtäläiset mahdollisuudet ja reilu kilpailu;

y)  pannaan merkille Moldovan tasavallalle vuonna 2008 myönnettyjen yksipuolisten tullietuuksien myönteinen vaikutus maan vientiin; pahoitellaan, että osapuolten soveltamien normien erot ovat vaikeuttaneet etuuksien käyttöä; pidetään mielessä, että Moldovan tasavallan on jatkossakin tuettava nopeampaa talouskehitystä sekä yhdentymistä EU:hun;

z)   korostetaan avoimen liiketoimintaympäristön ja asianmukaisen sääntelyuudistuksen tarvetta ulkomaisten suorien investointien houkuttelemiseksi;

a a) painotetaan assosiaatiosopimuksessa tekijänoikeuslainsäädännön täytäntöönpanon ja voimaansaattamisen merkitystä tällä hetkellä kukoistava piratismi ja väärentäminen huomioon ottaen;

a b) ryhdytään Moldovan tasavallan osallistumisesta yhteisön ohjelmiin ja virastoihin tehdyn Moldovan tasavallan ja EU:n kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirjan pohjalta konkreettisiin toimiin, jotka olisi otettava huomioon assosiaatiosopimuksessa;

a c) sisällytetään assosiaatiosopimukseen ympäristöä koskevat tiukimmat vaatimukset, kun otetaan huomioon muun muassa Moldovan tasavallan osallistuminen Tonavan aluetta koskevaan strategiaan, ja vaaditaan uudenaikaistamaan merkittäviä teollisuuslaitoksia, kuten Dnestrin oikealla rannalla sijaitsevat teollisuuslaitokset; otetaan jatkossakin huomioon Mustanmeren alueen alueellisen yhteistyön merkitys ja se, miten tärkeää on Moldovan tasavallan aktiivinen osallistuminen tällä alueella EU:n politiikkoihin, mahdollinen Mustaamerta koskeva EU:n strategia mukaan lukien;

a d) tutkitaan Chișinăun ja Tiraspolin välisen rautatieyhteyden uudelleenavaamisen merkitys talouskehitykselle huomioon ottaen, mitkä lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan parantaa julkista liikennettä ja varmistaa saumaton tavaraliikenne maan halki, ja voisiko EU:n rajavalvonnan avustusoperaatiosta Moldovan ja Ukrainan rajalla (EUBAM) olla lisäapua;

a e) tuetaan Moldovan ja Ukrainan välisen rajan merkitsemistä kokonaan ja tutkitaan mahdollisuutta jatkaa EUBAMin päättymässä olevaa toimeksiantoa;

a f) varmistetaan, että Moldovan viranomaiset ryhtyvät konkreettisiin toimiin salakuljetustavaran kauppaamisen ehkäisemiseksi valtion sisällä;

a g) edistetään energia-alan lisäuudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan Moldovan tasavallan energiavarmuutta erityisesti edistämällä energian säästöä ja energiatehokkuutta sekä uusiutuvia energialähteitä, monipuolistamalla infrastruktuuria ja lisäämällä Moldovan tasavallan osallistumista EU:n alueellisiin hankkeisiin ja vähentämällä energiakustannuksia, jotka pitävät inflaation korkeana;

a h) avustetaan Moldovan viranomaisia niiden pyrkimyksissä liittää Moldovan energiaverkko Manner-Euroopan yhteenliitettyyn sähköverkkoon;

a i) kannustetaan ja tuetaan Moldovan viranomaisia vastaamaan väestön tarpeisiin, sillä 34,5 prosenttia maan väestöstä elää absoluuttisessa tai äärimmäisessä köyhyydessä; pyritään ottamaan tämä todellisuus paremmin huomioon EU:n avussa Moldovan tasavallalle ja kohdentamaan sen ohjelmat vastaavasti;

a j) varmistetaan, että taloudellinen elpyminen näkyy työpaikkojen luomisena ja että Moldovan tasavalta lähentyy edelleen EU:n normeja työllisyyspolitiikan alalla, syrjimättömyys sekä työterveys- ja turvallisuus mukaan lukien;

a k) korostetaan Moldovan viranomaisille ilmaliikennepalvelujen vapauttamisen tarvetta, sillä tällä olisi merkittävä vaikutus Moldovan yhteiskunnan liikkuvuuteen;

a l) korostetaan myönteisiä usean maan aloitteita, joita on pantu vireille osana itäistä kumppanuutta, erityisesti uutta kokonaisvaltaista instituutioiden kehittämisohjelmaa ja tulliyhteistyötoimia;

a m)  annetaan Moldovan tasavallalle riittävästi rahoitustukea ja teknistä tukea, jotta se voi täyttää assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista ja sopimuksen täysimääräisestä täytäntöönpanosta johtuvat sitoumuksensa, jatkamalla kokonaisvaltaisia instituutioiden kehittämisohjelmia ja varmistamalla, että tämä tavoite otetaan huomioon EU:n rahoitusohjelmissa;

a n) lisätään EU:n tukea ja asiantuntemusta kansalaisyhteiskunnan järjestöille Moldovan tasavallassa, jotta ne voivat taata hallituksen toteuttamien uudistusten ja sen tekemien sitoumusten sisäisen seurannan ja paremman tilivelvollisuuden;

a o) sisällytetään assosiaatiosopimukseen selkeitä kriteerejä sen täytäntöönpanosta ja määrätään seurantamekanismeista, kuten Euroopan parlamentille annettavista määräaikaiskertomuksista;

a p) kehotetaan Moldovan tasavaltaa käsittelevää EU:n korkean tason neuvoa-antavaa ryhmää raportoimaan Euroopan parlamentille toiminnastaan säännöllisesti;

a q) rohkaistaan syventämään yhteistyötä itäisen kumppanuuden maiden kanssa ja välillä sekä tiedottamaan säännöllisesti Euroopan parlamentille yhteistyön edistymisestä;

a r) kuullaan Euroopan parlamenttia parlamentaarista yhteistyötä koskevista järjestelyistä;

a s) kannustetaan EU:n neuvotteluryhmää jatkamaan hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja antamaan edistymisestä jatkuvaa palautetta SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti, jossa määrätään, että parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset, neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle sekä tiedoksi Moldovan tasavallalle.

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.7.2011)

ulkoasiainvaliokunnalle

Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista
(2011/2079(INI))

Valmistelija: David Martin

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää myönteisenä EU:n laatiman, kauppaa koskevien keskeisten suositusten täytäntöönpanoon liittyvän toimintasuunnitelman hyväksymistä ja kehottaa siksi komissiota käynnistämään viipymättä Moldovan kanssa neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta (DCFTA), jotta se voidaan ottaa keskeiseksi osaksi assosiaatiosopimusta Moldovan ja EU:n täysipainoisen poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen edistämiseksi ja jotta Moldova voi houkutella ulkomaisia investointeja ja lisätä tuotantoaan päästäkseen eroon riippuvaisuudestaan tuista ja siirtyäkseen vientivetoiseen ja kilpailukykyiseen markkinatalouteen; myöntää kuitenkin, että Moldovan olisi ensin osoitettava, että sillä on riittävät valmiudet mukauttaa oikeus- ja talousrakenteensa kaupan yhdentämistä EU:n kanssa koskeviin vaatimuksiin;

2.  pitää myönteisenä sitä, että Moldova on tehnyt assosiaatiosopimuksesta parhaillaan käytävissä neuvotteluissa vakaasti ja enenevässä määrin yhteistyötä eri osa-alueilla, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikan, energiayhteistyön, ihmisoikeuksien ja kaupan aloilla, minkä seurauksena neuvottelut on saatu useimmilla osa-alueilla päätökseen onnistuneesti ja nopeasti;

3.  panee merkille Moldovalle vuonna 2008 myönnettyjen yksipuolisten tullietuuksien myönteisen vaikutuksen maan vientiin; pahoittelee, että osapuolten soveltamien normien erot ovat vaikeuttaneet etuuksien käyttöä; katsoo, että Moldovan on jatkossakin tuettava nopeampaa talouskehitystä sekä yhdentymistä EU:hun;

4.  kehottaa tästä syystä laatimaan DCFTA-neuvotteluille kunnianhimoiset ja oikeudenmukaiset neuvottelutavoitteet, joissa keskitytään kahdenvälisen kaupan ja kahdenvälisten investointien esteiden – kuten teknisten, terveydellisten ja kasvinsuojelullisten normien oikeudellisten ja sääntelyä koskevien eroavaisuuksien aiheuttamien esteiden – poistamiseen sekä jäljellä oleviin Moldovan rahoitusjärjestelmää ja kilpailulainsäädäntöä koskeviin seikkoihin; pitää tältä osin myönteisenä edistystä, jota Moldova on jo saavuttanut EU:n kanssa käytävien assosiaatiosopimusneuvottelujen piiriin kuuluvan yhtiölainsäädännön, kuluttajansuojan, tullien, taloudellisen vuoropuhelun, rahoituspalvelujen, julkisen talouden hoidon ja energiayhteistyön alalla;

5.  kiinnittää huomiota myönteisiin usean maan aloitteisiin, joita on pantu vireille osana itäistä kumppanuutta, erityisesti uuteen kattavaan instituutioiden kehittämisohjelmaan ja tulliyhteistyötoimiin;

6.  korostaa Moldovan tarvetta jatkaa edelleen maan sisäisiä uudistuksia, jotka edistävät yritys- ja investointi-ilmapiiriä, sekä ratkaista talous- ja kauppasuhteita EU:n kanssa hankaloittavia sisäisiä asioita, kuten sen, että maalla ei ole presidenttiä, sekä Transnistriaa koskevan kiistan;

7.  tukee käynnissä olevaa viisumikeskustelua ja toivoo, että moldovalaisia ja EU:ta entisestään yhdistävä viisumivapausjärjestelmä voidaan luoda nopeasti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

12.7.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

13.7.2011

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

1

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Rafał Trzaskowski