Pranešimas - A7-0289/2011Pranešimas
A7-0289/2011

PRANEŠIMAS su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Graham Watson


Procedūra : 2011/2079(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0289/2011
Pateikti tekstai :
A7-0289/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo

(2011/2079(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į vykstančias ES ir Moldovos Respublikos derybas dėl asociacijos susitarimo,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 15 d. Tarybos išvadas dėl Moldovos Respublikos, kuriose patvirtinami derybų nurodymai,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 20 d. Tarybos priimtus derybų nurodymus glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės su Moldovos Respublika kūrimo klausimu,

–   atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. pasirašytą ir 1998 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Moldovos Respublikos ir Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Moldovos Respublikos ir Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolą dėl Moldovos Respublikos dalyvavimo Bendrijos programose ir agentūrų veikloje,

–   atsižvelgdamas į bendrą ES ir Moldovos Respublikos Europos kaimynystės politikos (EKP) veiksmų planą, kuriame nustatyti strateginiai tikslai, grindžiami įsipareigojimais puoselėti bendras vertybes ir veiksmingai įgyvendinti politines, ekonomines ir institucines reformas,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 15 d. pradėtą ES ir Moldovos Respublikos dialogą dėl vizų ir 2010 m. gruodžio 16 d Europos Komisijos vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos partnerystės judumo srityje,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. priimtą Europos Komisijos parengtą Moldovos Respublikos pažangos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Europos kaimynystės politikos, kurias 2011 m. birželio 20 d. patvirtino Užsienio reikalų taryba,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. bendrą komunikatą „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 7 d. įvykusiame Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime priimtą bendrą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2010 m. spalio 25 d. posėdžio išvadas dėl Rytų partnerystės,

–   atsižvelgdamas į ES Dunojaus regiono strategiją,

–   atsižvelgdamas į pirmąją Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo valdymo komiteto ataskaitą,

–    atsižvelgdamas į Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Moldovos Respublikos, ypač į savo 2009 m. gegužės 7 d. rezoliuciją dėl padėties Moldovos Respublikoje[1], 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl įgyvendintų reformų ir pokyčių Moldovos Respublikoje[2], taip pat į ES ir Moldovos Respublikos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto rekomendacijas,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl ES Juodosios jūros strategijos[3],

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalį ir 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomonę (A7-0289/2011),

A.  kadangi naujoji Europos kaimynystės politikos koncepcija, kuria pagal principą „daugiau už daugiau“ siekiama teikti prioritetą toms šalims, kurios veiksmingiausiai įveikia iššūkius, atveria Moldovos Respublikai galimybių tapti sėkmingu ES politikos kaimyninių šalių atžvilgiu pavyzdžiu,

B.   kadangi svarbiausias Europos Sąjungos kaimynystės politikos aspektas yra žmogaus teisės ir demokratija,

C.  kadangi įgyvendinant EKP Rytų partnerystė padėjo sukurti politinę aplinką, palankią stiprinti santykius, greičiau pasiekti ES ir Moldovos, kurias sieja stiprūs geografiniai, istoriniai ir kultūriniai ryšiai, politinę asociaciją ir gilinti ekonominę integraciją, remiant politines, socialines ir ekonomines reformas ir palengvinant suartėjimą su ES,

D.  kadangi Rytų partnerystė sustiprina joje dalyvaujančių valstybių daugiašalius santykius, padeda keistis informacija ir patirtimi pertvarkos, reformų bei modernizavimo klausimais ir suteikia Europos Sąjungai papildomų priemonių šiems procesams paremti,

E.   kadangi pagal Rytų partnerystę numatoma stiprinti dvišalius santykius sudarant naujus asociacijos susitarimus, atsižvelgiant į konkrečią šalies partnerės padėtį bei siekius ir į jos gebėjimą vykdyti su susitarimu susijusius įsipareigojimus,

F.   kadangi žmonių santykiai yra pagrindas siekiant Rytų partnerystės tikslų; kadangi Parlamentas pripažįsta, kad tai nebus visiškai įmanoma neliberalizavus vizų režimo,

G.  kadangi Moldovos Respublika ir kitos Rytų partnerystės šalys galės naudotis lengvatinį grafiką ir sąlygas numatančiu ES pasiūlymu dėl vizų režimo liberalizavimo, palankesniu nei kitoms ES kaimynėms trečiosioms šalims,

H.  kadangi aktyvus Moldovos Respublikos dalyvavimas ir jos įsipareigojimas laikytis bendrų vertybių ir principų, pvz., demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių, įskaitant mažumų teises, paisymo, yra būtinos sąlygos šiam procesui tęsti ir tam, kad derybos ir asociacijos susitarimo, kuris turėtų būti parengtas taip, kad atitiktų šalies poreikius ir galimybes, įgyvendinimas būtų sėkmingi ir turėtų tvarų poveikį šalies vystymuisi,

I.    kadangi stiprindama santykius su Moldovos Respublika ES turėtų skatinti stabilumą ir pasitikėjimą, įskaitant aktyvią pagalbą ieškant savalaikių perspektyvių Padniestrės konflikto, kuris yra regiono nestabilumo šaltinis, sprendimų,

J.    kadangi derybos su Moldovos Respublika dėl asociacijos susitarimo, kaip ir dialogas dėl vizų, vyksta nuosekliai ir iki šiol pasiekta nemaža pažanga; kadangi vis dėlto derybos dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės dar neprasidėjo,

1.   atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl asociacijos susitarimo, teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT):

a)   ES įsipareigojimus ir vykstančias derybas su Moldovos Respublika pagrįsti tvirtu nusistatymu, kad ES perspektyva, įskaitant Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį, kuri turėtų būti susieta su struktūrinių reformų įgyvendinimu, yra vertinga reformų įgyvendinimo užtikrinimo priemonė ir būtina paskata, kad visuomenė pritartų šioms reformoms;

b)   taikyti Moldovos Respublikai „daugiau už daugiau“ ir diferenciacijos principus, remiantis individualiais Moldovos Respublikos nuopelnais ir laimėjimais per pastaruosius dvejus metus;

c)   palankiai vertinti stabilų ir pažangų Moldovos Respublikos bendradarbiavimą vykstančiose derybose dėl asociacijos susitarimo ir dėl įvairių bendradarbiavimo aspektų, įskaitant užsienio ir saugumo politiką, bendradarbiavimą energetikos klausimais, žmogaus teises ir prekybą, – dėl šio bendradarbiavimo sėkmingai ir laiku užbaigtos derybos dėl daugelio skyrių;

d)   imtis reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad derybos su Moldovos Respublika ir toliau vyktų nuosekliai ir tuo tikslu suaktyvinti tęstinį dialogą su visomis politinėmis šalimis ir skatinti šalių tarpusavio dialogą Moldovos Respublikoje, kadangi norint tęsti reformų procesą labai svarbu šalyje užtikrinti politinį stabilumą;

e)   užtikrinti, kad asociacijos susitarimas būtų išsamus ir į ateitį nukreiptas pagrindas plėtoti santykius su Moldovos Respublika ateityje;

f)    įgyvendinti svarbų bendros ir koordinuotos valstybių narių paramos poveikį, kaip numatyta Moldovos Respublikos draugų grupės veiksmuose;

g)   dėti dvigubai daugiau pastangų siekiant rasti tvarų Padniestrės konflikto sprendimą ir tuo tikslu numatyti tvirtesnį ir tiesioginį dalyvavimą politiniame Padniestrės konflikto sprendimo procese, vadovaujantis Moldovos Respublikos teritorinio vientisumo principu, taip pat priimti pasitikėjimą didinančias priemones, įskaitant bendrą reintegracijos programų parengimą ir žmonių santykių skatinimą, atsižvelgiant į tai, kad Padniestrės regione nėra realaus konflikto;

h)   užtikrinti, kad aktyviam ES vaidmeniui 5+2 derybose būtų skirtos pakankamos lėšos, ypač pasibaigus ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimams;

i)    paraginti Rusijos Federaciją imtis konstruktyvesnių ir rezultatų siekiančių veiksmų, kad būtų pasiekta pažanga derybose ir sukurtos sąlygos ilgalaikiam ir visapusiškam susitarimui;

j)    užtikrinti, kad asociacijos susitarimo, ypač glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos susitarimo, aprėptis ir poveikis būtų taikomi Padniestrės regionui, kaip neatskiriamai Moldovos Respublikos daliai;

k)   imtis reikiamų veiksmų siekiant paremti Moldovos Respubliką, kad būtų įvykdytos visos būtinos vizų režimo liberalizavimo sąlygos, pageidautina iki susitarimo sudarymo;

l)    informuoti Moldovos Respublikos piliečius apie asociacijos susitarimą ir veiksmų planą dėl vizų liberalizavimo siekiant, kad būtų pritarta reformų darbotvarkei;

m)  užtikrinti, kad 2011 m. pabaigoje prasidėtų derybos dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės ir kad tuo pačiu metu būtų įvertinti glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės poveikis Moldovos ekonomikai ir jos atitinkami socialiniai ir aplinkosauginiai padariniai;

n)   palankiai įvertinti priimtą ES parengtą pagrindinių prekybos rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą ir nedelsiant pradėti derybas su Moldovos Respublika dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės, kuri būtų neatskiriama asociacijos susitarimo dalis, siekiant skatinti visapusišką politinę ir ekonominę Moldovos Respublikos integraciją su ES, kad Moldovos Respublika galėtų pritraukti užsienio investicijų ir tapti našesnė, siekdama panaikinti savo priklausomybę nuo emigrantų perlaidų ir pereiti prie konkurencinės eksporto rinkos ekonomikos; visgi pripažinti, kad pirmiausia Moldovos Respublika turėtų įrodyti, kad ji turi pakankamai pajėgumo pritaikyti savo teisines ir ekonomines struktūras prie prekybos integracijos su ES reikalavimų;

o)   parengti plataus užmojo ir sąžiningą derybų dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės darbotvarkę, kurioje dėmesys būtų skiriamas dvišalės prekybos ir investicijų trukdžių pašalinimui, t. y. teisinių ir reguliavimo skirtumų techninių, sanitarijos ir fitosanitarijos standartų srityje panaikinimui, ir kitiems uždaviniams, susijusiems su Moldovos finansų sistema ir konkurencijos teise; šiuo atžvilgiu palankiai įvertinti Moldovos Respublikos jau pasiektą pažangą įmonių teisės, vartotojų apsaugos, muitinių, ekonominio dialogo, finansinių paslaugų, viešųjų finansų valdymo ir bendradarbiavimo energetikos klausimais srityse, kurios įeina į derybas dėl asociacijos susitarimo su ES;

p)   suteikti didesnę paramą Moldovos Respublikai siekiant padidinti jos konkurencingumą, kad būtų galima pasinaudoti privalumais, kuriuos gali suteikti glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvė;

q)   pabrėžti, kad Moldovos Respublikai būtina ir toliau tęsti vidaus reformas, gerinti verslo ir investicijų aplinką ir spręsti vidaus problemas, kurios trukdo ekonomikos ir prekybos ryšiams su ES (pavyzdžiui, įveikti tokias problemas, kad šalis neturi Prezidento ir kovoja dėl Padniestrės);

r)    daryti didelį spaudimą ir drauge teikti paramą Moldovos valdžios institucijoms, kad jos žmonių labui sustiprintų reformas ir pasiektų apčiuopiamą pažangą kovojant su korupcija, reformuojant teismų sistemą, prokuratūrą ir policijos įstaigas;

s)   susitarime pabrėžti teisinės valstybės, gero valdymo ir kovos su korupcija svarbą ir toliau remti teismų sistemos reformą, kaip vieną iš prioritetų; įtikinti Moldovos vyriausybę, kad labai naudinga tęsti jau vykstantį visapusišką, išsamų, skaidrų ir nešališką tyrimą dėl 2009 m. balandžio mėn. įvykių;

t)    įtraukti standartines žmogaus teisių apsaugos ir populiarinimo nuostatas, kurios atitiktų aukščiausio lygio tarptautinius ir Europos standartus, remiantis ES ir Moldovos Respublikos dialogu žmogaus teisių klausimais ir visapusiškai pasinaudojant Europos Tarybos ir ESBO sistema, ir skatinti Moldovos valdžios institucijas populiarinti mažumoms priklausančių asmenų teises pagal Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir ES pagrindinių teisių chartiją;

u)   skatinti Moldovos valdžios institucijas priimti visapusiškos ir veiksmingos kovos su diskriminacija teisės aktus, atitinkančius ES teisės aktus ir ES pagrindinių teisių chartiją; be kita ko, į šiuos teisės aktus turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos; remti kovos su netolerancija ir diskriminacija švietimo programų institucionalizavimą, taip pat remti pilietinės visuomenės veiklą skatinant abipusę pagarbą ir supratimą ir kovojant su netolerancija šeimose, bendruomenėse, mokyklose ir socialiniuose sluoksniuose;

v)   užtikrinti, kad laisvos žiniasklaidos vertybių skatinimas išliktų šiuo metu su Moldovos Respublika vykstančių derybų prioritetu, ir raginti Moldovos valdžios institucijas sustiprinti ir remti nepriklausomą žiniasklaidą, užtikrinti viešosios žiniasklaidos neutralumą ir skatinti pliuralistinės žiniasklaidos aplinką, nes tai padidins sprendimų priėmimo proceso skaidrumą; paskatinti Moldovos valdžios institucijas užtikrinti, kad visos atsakingos žiniasklaidos agentūros atitiktų ES standartus dėl žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo;

w)  raginti Europos Komisiją padėti plėtoti naujų komunikacijų sektorių ir teikti techninę paramą plačiajuosčio interneto plėtrai Moldovos Respublikoje;

x)   skatinti Moldovos valdžios institucijas parodyti didesnį pasiryžimą skaidriai valdyti viešuosius finansus ir gerinti viešojo pirkimo teisės aktus, siekiant užtikrinti gerą valdymą, didesnę atskaitomybę, vienodas galimybes ir sąžiningą konkurenciją;

y)  atkreipti dėmesį į teigiamą 2008 m. Moldovos Respublikai suteiktų autonominių prekybos lengvatų poveikį šalies eksportui, apgailestaujant, kad pasinaudoti lengvatomis trukdo abiejų šalių standartų skirtumai; turėti mintyje, kad Moldovos Respublikai ir toliau reikia skatinti spartesnę šalies ekonomikos plėtrą ir eurointegraciją;

z)   pabrėžti, jog reikia skaidrios verslo aplinkos ir atitinkamų teisinių reformų, siekiant paskatinti tiesiogines užsienio investicijas;

aa) susitarime pabrėžti, kad labai svarbu įgyvendinti ir vykdyti teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės, atsižvelgiant į aukštą dabartinį piratavimo ir klastojimo lygį;

ab) remtis konkrečiais veiksmais, kurių imtasi pagal Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolą dėl Moldovos dalyvavimo Bendrijos programose ir agentūrų veikloje ir kurie turėtų atsispindėti asociacijos susitarime;

ac) asociacijos susitarime atsižvelgti į aukščiausius aplinkos standartus, turint mintyje, be kita ko, Moldovos Respublikos dalyvavimą Dunojaus regiono strategijoje, ir raginti modernizuoti stambiuosius pramonės objektus, ypač esančius Dniestro dešiniajame krante; toliau atsižvelgti į regioninio bendradarbiavimo Juodosios jūros regione ir Moldovos Respublikos aktyvaus dalyvavimo ES politikoje šioje erdvėje, įskaitant jos galimą dalyvavimą ES strategijoje dėl Juodosios jūros, svarbą;

ad) kadangi geležinkelio linijos Kišiniovas – Tiraspolis atidarymas iš naujo svarbus ekonominiam vystymuisi, apsvarstyti, kokių reikėtų imtis tolimesnių priemonių siekiant pagerinti viešąjį transportą ir užtikrinti, kad šalyje vyktų sklandus prekių judėjimas, ir ar ES pasienio pagalbos misija Moldovoje ir Ukrainoje (angl. EUBAM) galėtų ir toliau kokiu nors būdu padėti;

ae) toliau remti Moldovos ir Ukrainos sienos demarkavimo priemones ir išnagrinėti galimybę pratęsti EUBAM įgaliojimus, kurie greitai nustos galioti;

af)  užtikrinti, kad Moldovos valdžios institucijos imtųsi konkrečių priemonių, siekdamos atgrasinti nuo kontrabandos vežimo per šią valstybę;

ag) skatinti gilesnę energetikos sektoriaus reformą, kuri sustiprintų Moldovos Respublikos energetinį saugumą, visų pirma skatinant energijos taupymą, energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, infrastruktūros įvairovę ir Moldovos Respublikos dalyvavimą ES regioniniuose projektuose, ir skatinti mažinti energijos kainas, kurios palaiko didelę infliaciją;

ah) remti Moldovos valdžios institucijų siekį prijungti Moldovos energijos tinklus prie tarpusavyje sujungto žemyninės Europos elektros tinklo;

ai)  skatinti Moldovos valdžios institucijas patenkinti 34,5 proc. gyventojų, gyvenančių visiškame skurde arba itin skurdžiai, poreikius ir padėti joms tai padaryti; ES parama Moldovos Respublikai turėtų labiau atspindėti šią realybę ir jos programos turėtų būti atitinkamai nukreiptos;

aj)  užtikrinti, kad ekonomikos atsigavimas atsispindėtų ir būtų kuriamos darbo vietos ir kad Moldovos Respublika ir toliau siektų konvergencijos su ES standartais užimtumo srityje, įskaitant nediskriminavimą, sveikatą ir saugą darbo vietoje;

ak) pabrėžti Moldovos valdžios institucijoms, kad būtina liberalizuoti oro eismo paslaugas, nes tai turėtų didelę įtaką Moldovos visuomenės judumui;

al)  pabrėžti teigiamai vertinamas daugiašales iniciatyvas, vykdytas pagal Rytų partnerystę, ypač Išsamią institucijų kūrimo programą (IIKP) ir muitinių bendradarbiavimo priemones;

am)   suteikti pakankamą finansinę ir techninę paramą Moldovos Respublikai, siekiant užtikrinti, kad ji galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus derybose dėl asociacijos susitarimo ir susijusius su visišku jo įgyvendinimu, tęsiant Išsamias institucijų kūrimo programas ir užtikrinant, kad ES finansuojamose programose atsispindėtų šis tikslas;

an) padidinti ES paramą ir ekspertų pagalbą Moldovos Respublikos pilietinės visuomenės organizacijoms, kad jos galėtų vykdyti vidaus reformų ir įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė vyriausybė, kontrolę ir užtikrinti didesnę atsakomybę;

ao) įtraukti aiškius asociacijos susitarimo įgyvendinimo kriterijus ir numatyti stebėjimo mechanizmus, įskaitant reguliarių ataskaitų teikimą Europos Parlamentui;

ap) paraginti ES Aukšto lygio patariamąją grupę Moldovos Respublikos klausimais reguliariai pateikti savo veiklos ataskaitas Europos Parlamentui;

aq) toliau skatinti visapusišką bendradarbiavimą pagal Rytų partnerystę, taip pat reguliariai informuoti Europos Parlamentą apie pasiektą pažangą;

ar)  konsultuotis su Europos Parlamentu dėl nuostatų, reglamentuojančių parlamentų bendradarbiavimą;

as)  skatinti ES derybų grupę ir toliau gerai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir nuolat teikti pažangos ataskaitas pagal SESV 2018 straipsnio 10 dalį, kurioje numatyta, kad Europos Parlamentas nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais procedūros etapais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai ir Komisijai ir, informavimo tikslu, Moldovos Respublikai.

Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (12.7.2011)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl rekomendacijų Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos derybų dėl asociacijos susitarimo sudarymo
(2011/2079(INI))

Nuomonės referentas: David Martin

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina tai, kad priimtas ES parengtas veiksmų planas dėl pagrindinių prekybos rekomendacijų įgyvendinimo, ir todėl primygtinai ragina Komisiją nedelsiant pradėti derybas su Moldova dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos erdvės, sudarančios asociacijos susitarimo dalį, siekiant paskatinti visapusišką politinę ir ekonominę Moldovos ir ES integraciją, kad Moldova galėtų pritraukti užsienio investicijų ir tapti našesne, siekdama nutraukti savo priklausomybę nuo emigrantų perlaidų ir pereiti prie konkurencinės eksporto rinkos ekonomikos; tačiau pripažįsta, kad visų pirma Moldova turėtų įrodyti, kad ji turi pakankamai gebėjimų pritaikyti savo teisinę ir ekonomikos struktūrą prie prekybos integracijos su ES reikalavimų;

2.  palankiai vertina stabilų ir pažangų Moldovos bendradarbiavimą vykstančiose derybose dėl asociacijos susitarimo ir dėl skirtingų bendradarbiavimo aspektų, įskaitant užsienio ir saugumo politiką, bendradarbiavimą energetikos klausimais, žmogaus teises ir prekybą; dėl šio bendradarbiavimo sėkmingai ir laiku užbaigtos derybos dėl daugelio skyrių;

3.  pažymi teigiamą 2008 m. Moldovai suteiktų autonominių prekybos lengvatų poveikį šalies eksportui; apgailestauja dėl to, kad jų panaudojimui trukdė abiejų šalių standartų skirtumai; mano, kad Moldovai ir toliau būtina skatinti spartesnę šalies ekonomikos plėtrą ir eurointegraciją;

4.  todėl ragina dėl glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvosios prekybos susitarimo (angl. DCFTA) parengti plataus užmojo ir sąžiningą derybinį planą, kuriame dėmesys būtų skiriamas dvišalės prekybos ir investicijų trukdžių, t. y. techninių, sanitarijos ir fitosanitarijos standartų teisinius ir reguliavimo skirtumų, pašalinimui ir kitiems uždaviniams, susijusiems su Moldovos finansų sistema ir konkurencijos teise; šiuo atžvilgiu palankiai vertina Moldovos jau pasiektą pažangą įmonių teisės, vartotojų apsaugos, muitinių, ekonominio dialogo, finansinių paslaugų, viešųjų finansų valdymo ir bendradarbiavimo energetikos klausimais srityse, kurios aptartos derybose su ES dėl asociacijos susitarimo;

5.  atkreipia dėmesį į daugiašales iniciatyvas, vykdytas pagal partnerystę su Rytų šalimis, ypač Išsamią institucijų kūrimo programą (IIKP) ir muitinių bendradarbiavimo priemones;

6.  pabrėžia, kad Moldovai būtina ir toliau tęsti vietos reformas, gerinti verslo ir investicijų aplinką ir spręsti vidaus problemas, kurios trukdo ekonomikos ir prekybos ryšiams su ES (pavyzdžiui, spręsti problemas, kylančias dėl to, kad šalis neturi Prezidento ir kovoja dėl Padnestrės);

7.  skatina tęsti dialogą vizų klausimais ir tikisi, kad greitai bus patvirtintas bevizis režimas, kuris padėtų giliau integruoti Moldovą į ES.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.7.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

13.7.2011

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

1

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Rafał Trzaskowski