Ziņojums - A7-0289/2011Ziņojums
A7-0289/2011

ZIŅOJUMS ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un EĀDD par sarunām par Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas nolīgumu

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Ārlietu komiteja
Referents: Graham Watson


Procedūra : 2011/2079(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0289/2011
Iesniegtie teksti :
A7-0289/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un EĀDD par sarunām par Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas nolīgumu

(2011/2079(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā notiekošās sarunas starp ES un Moldovu par asociācijas nolīguma noslēgšanu,

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 15. jūnija secinājumus par Moldovas Republiku, pieņemot sarunu direktīvas,

–   ņemot vērā sarunu direktīvas par padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas izveidi ar Moldovas Republiku, kuras 2011. gada 20. jūnijā pieņēma Padome,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības un Moldovas Republikas 1994. gada 28. novembrī parakstīto Partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN), kas stājās spēkā 1998. gada 1. jūlijā,

–   ņemot vērā Protokolu pie PSN starp ES un Moldovu par Moldovas līdzdalību Kopienas programmās un aģentūrās,

–   ņemot vērā ES un Moldovas Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) kopīgo rīcības plānu, kas nosaka stratēģiskos mērķus, kuru pamatā ir uzticība kopīgām vērtībām un politisko, ekonomisko un institucionālo reformu efektīva īstenošana,

–   ņemot vērā ES un Moldovas 2010. gada 15. jūnijā uzsākto dialogu par vīzu režīmu un Eiropas Komisijas 2010. gada 16. decembra Vīzu režīma liberalizācijas rīcības plānu,

–   ņemot vērā Kopīgo mobilitātes partnerības deklarāciju starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas 2011. gada 25. maijā pieņemto Progresa ziņojumu par Moldovu,

–   ņemot vērā Padomes secinājumus par Eiropas Kaimiņattiecību politiku, kurus 2011. gada 20. jūnijā pieņēma Ārlietu padome,

–   ņemot vērā 2011. gada 25. maija kopīgo paziņojumu „Jauna atbilde uz mainīgo situāciju kaimiņvalstīs”,

–   ņemot vērā Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes 2009. gada 7. maija kopīgo deklarāciju,

–   ņemot vērā 2010. gada 25. oktobrī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par Austrumu partnerību,

–   ņemot vērā ES stratēģiju Donavas reģionam,

–   ņemot vērā pirmo Austrumu partnerības Pilsoniskās savienības foruma koordinācijas komisijas ziņojumu,

–    ņemot vērā Austrumu partnerības Pilsoniskās savienības foruma ieteikumus,

–   ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par Moldovas Republiku, jo īpaši 2009. gada 7. maija rezolūciju par stāvokli Moldovas Republikā[1] un 2010. gada 21. oktobra rezolūciju par Moldovas Republikā īstenotajām reformām un jaunākajiem notikumiem[2], kā arī ES un Moldovas Republikas Parlamentārās sadarbības komitejas ieteikumus,

–   ņemot vērā savu 2011. gada 20. janvāra rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Melno jūru[3],

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 90. panta 4. punktu un 48. pantu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A7–0289/2011),

A.  tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) jaunā filozofija, kuras mērķis saskaņā ar principu „vairāk par vairāk” ir nodrošināt lielākas priekšrocības tām valstīm, kuras visefektīvāk pilda tajā noteiktās prasības, Moldovai paver iespējas kļūt par ES politikas attiecībā uz tās kaimiņvalstīm „veiksmes stāstu”;

B.   tā kā Eiropas Savienība par savas Eiropas kaimiņattiecību politikas galveno aspektu ir noteikusi cilvēktiesības un demokrātiju;

C.  tā kā EKP jomā Austrumu partnerība ir radījusi nozīmīgu politisko ietvaru attiecību stiprināšanai, politiskās asociācijas paātrināšanai un ekonomiskās integrācijas veicināšanai ES un Moldovas starpā, kuras saista spēcīgas ģeogrāfiskās, vēsturiskās un kultūras saites, nodrošinot atbalstu politiskajām un sociālekonomiskajām reformām un sekmējot tuvināšanos ES;

D.  tā kā Austrumu partnerība stiprina daudzpusējās attiecības starp tajā ietvertajām valstīm, veicina informācijas un pieredzes apmaiņu transformācijas, reformu un modernizācijas jautājumos, kā arī sniedz Eiropas Savienībai papildus instrumentus šo procesu atbalstam;

E.   tā kā Austrumu partnerība stiprina divpusējās attiecības ar jaunu asociācijas nolīgumu palīdzību, ņemot vērā partnervalsts īpašo situāciju un mērķus un tās spēju izpildīt nolīgumā paredzētās saistības;

F.   ņemot vērā to, ka cilvēku saskarsme ir pamats tam, lai sasniegtu Austrumu partnerības izvirzītos mērķus, un apzinoties, ka tas nav pilnībā iespējams bez vīzu režīma liberalizācijas;

G.  tā kā Moldovas Republika un citas Austrumu partnerības valstis vēl pirms citām kaimiņos esošām trešām valstīm varēs baudīt priekšrocības, ko sniedz ES piedāvājums attiecībā uz vīzu režīma liberalizāciju, gan laika izteiksmē, gan pēc būtības;

H.  tā kā Moldovas aktīvai līdzdalībai un uzticībai kopīgām vērtībām un principiem, tostarp demokrātijas, tiesiskuma, labas pārvaldības un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošanas principam, ir būtiska nozīme, lai turpinātu procesu un gūtu panākumus sarunās un vēlāk arī asociācijas nolīguma īstenošanā, kas būtu jāpielāgo valsts vajadzībām un iespējām un kas būtiski ietekmēs tās attīstību;

I.    tā kā, stiprinot attiecības ar Moldovu, ES jāveicina stabilitāte un jāveido uzticība, tostarp aktīvi iesaistoties Piedņestras konflikta, kas ir iemesls stabilitātes trūkumam reģionā, savlaicīgā un ilgtspējīgā risināšanā;

J.    tā kā sarunas ar Moldovu par asociācijas nolīgumu un dialogs par vīzu režīmu nepārtraukti turpinās un šajā jomā līdz šim ir panākti labi rezultāti; tomēr tā kā sarunas par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA) vēl nav sāktas,

1.   saistībā ar notiekošajām sarunām par asociācijas nolīgumu sniedz Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) šādus ieteikumus:

a)   ES līdzdalību un notiekošās sarunas ar Moldovu balstīt uz argumentu, ka ES perspektīva, ieskaitot Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu, kam būtu jāiet roku rokā ar strukturālo reformu īstenošanu, ir gan vērtīgs stimuls reformu īstenošanā, gan arī vajadzīgs katalizators attiecībā uz valsts atbalstu šo reformu īstenošanā;

b)   attiecībās ar Moldovas Republiku ievērot principu „vairāk par vairāk” un diferenciācijas principu, balstoties uz Moldovas Republikas individuālajiem nopelniem un sasniegumiem pēdējo divu gadu laikā;

c)   atzinīgi novērtēt stabilo un progresīvo Moldovas sadarbību pašreizējās sarunās par asociācijas nolīgumu par dažādiem sadarbības elementiem, tostarp par ārpolitiku un drošības politiku, sadarbību enerģētikas nozarē, cilvēktiesībām un tirdzniecību, kā rezultātā sekmīgi un savlaicīgi tika slēgts vairums sarunu nodaļu;

d)   veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sarunas ar Moldovu turpinās tādā pašā vienmērīgā tempā kā līdz šim, un šai sakarībā uzlabot dialogu ar visām politiskajām partijām un sekmēt partiju savstarpējo dialogu Moldovā, ņemot vērā to, ka politiskā stabilitāte valstī ir būtiska reformu procesa turpināšanai;

e)   nodrošināt, ka asociācijas nolīgums ir visaptverošs un tālredzīgs pamats attiecību ar Moldovu turpmākai attīstībai nākamajos gados;

f)    izmantot dalībvalstu kopīgā un koordinētā atbalsta spēcīgo ietekmi, par piemēru ņemot Moldovas Republikas Draugu grupas darbību;

g)   pastiprināt centienus, lai atrisinātu Piedņestras konfliktu, un šai sakarībā paredzēt stingrāku un tiešāku līdzdalību Piedņestras konflikta politiska risinājuma meklēšanā, ievērojot Moldovas Republikas teritoriālās integritātes principu, kā arī pieņemt pasākumus uzticības stiprināšanai, tostarp rehabilitācijas programmu kopīgu definēšanu un pasākumus tiešu personisku kontaktu un tirdzniecības attiecību veicināšanai, ņemot vērā, ka Piedņestras reģionā faktiski nekāda konflikta nav;

h)   nodrošināt atbilstīgus resursus ES aktīvai līdzdalībai tā dēvētajās „5+2” sarunās, it īpaši ņemot vērā ES īpašā pārstāvja (EUSR) mandāta izbeigšanos;

i)    mudināt Krievijas Federāciju pieņemt konstruktīvākus un uz rezultātiem orientētus pasākumus ar mērķi turpināt sarunas un radīt apstākļus stabilam un visaptverošam konflikta risinājumam;

j)    nodrošināt, ka Piedņestras reģions kā Moldovas Republikas neatņemama sastāvdaļa tiek iekļauts asociācijas nolīguma un it īpaši DCFTA darbības jomā;

k)   veikt nepieciešamos pasākumus, lai atbalstītu Moldovu vīzu režīma liberalizācijas kritēriju izpildē, kam, vēlams, jānotiek pirms asociācijas nolīguma noslēgšanas;

l)    informēt Moldovas Republikas pilsoņus par asociācijas nolīgumu un Vīzu režīma liberalizācijas rīcības plānu, lai panāktu atbalstu iecerētajām reformām;

m)  nodrošināt, lai sarunas par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu tiktu sāktas līdz 2011. gada beigām, un vienlaikus izvērtēt DCFTA ietekmi uz Moldovas ekonomiku, kā arī tās netiešo ietekmi uz sociālo jomu un vidi;

n)   atzinīgi novērtēt rīcības plāna pieņemšanu Eiropas Savienības sagatavoto pamatieteikumu par tirdzniecību īstenošanai un nekavējoties sākt sarunas ar Moldovu par to, lai padziļināto un vispusīgo brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA) iekļautu asociācijas nolīgumā kā neatņemamu tā daļu ar mērķi veicināt pilnīgu Moldovas un ES politisko un ekonomisko integrāciju un dot Moldovai iespēju piesaistīt ārvalstu ieguldījumus un kļūt produktīvākai, lai pārtrauktu valsts atkarību no ienākošajiem pārvedumiem un veiktu pāreju uz eksporta jomā konkurētspējīgu tirgus ekonomiku, tomēr atzīstot, ka Moldovai vispirms būtu jāparāda, ka tai ir pietiekama kapacitāte pieskaņot savas juridiskās un ekonomiskās struktūras prasībām attiecība uz tirdzniecības integrēšanu ES;

o)   izstrādāt vērienīgu un taisnīgu sarunu programmu padziļinātajai un vispusīgajai brīvās tirdzniecības zonai (DFCTA), koncentrējoties uz šķēršļu novēršanu divpusējai tirdzniecībai un ieguldījumiem, proti, tiesisku un regulatīvu atšķirību novēršanu tehniskos, sanitāros un fitosanitāros standartos, un uz pārējiem uzdevumiem attiecībā uz Moldovas finanšu sistēmu un konkurences tiesībām; šajā sakarībā atzinīgi novērtēt progresu, ko Moldova jau ir sasniegusi uzņēmējdarbības tiesību, patērētāju aizsardzības, muitas, ekonomikas dialogu, finanšu pakalpojumu un publisko finanšu pārvaldības jomā un sadarbībā enerģētikas nozarē — jomās, kas jau ir iekļautas sarunās par asociācijas nolīgumu ar ES;

p)   sniegt lielu atbalstu Moldovai konkurētspējas veicināšanā, lai izmantotu priekšrocības, ko var sniegt DCFTA;

q)   uzsvērt, ka Moldovai nepieciešams veikt turpmākas iekšpolitiskās reformas, tādējādi nostiprinot savu uzņēmējdarbības un ieguldījumu vidi, un atrisināt iekšējos jautājumus, kas kavē ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar ES, piemēram, ka valstij nav prezidenta un pastāv domstarpības par Piedņestru;

r)    turpināt saistībā ar atbalstu izdarīt spēcīgu spiedienu uz Moldovas iestādēm, lai tās īstenotu reformas un panāktu jūtamu progresu cīņā pret korupciju, kā arī panāktu progresu tiesu, prokuratūras un policijas dienestu reformas īstenošanā iedzīvotāju labā;

s)   nolīgumā uzsvērt, cik būtiska nozīme ir tiesiskumam, labai pārvaldībai un korupcijas apkarošanai, un kā vienu no prioritātēm turpināt atbalstīt tiesu sistēmas reformu; darīt zināmu Moldovas valdībai, ka pilnīgi noteikti ir vēlams turpināt uzsākto 2009. gada aprīļa notikumu pilnīgu, pārredzamu un neatkarīgu izmeklēšanu;

t)    iekļaut nolīgumā standarta nosacījumu izpildes klauzulas attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu atbilstīgi augstākajiem starptautiskajiem un Eiropas standartiem, balstoties uz ES un Moldovas sarunām par cilvēktiesību jautājumiem un pilnībā ievērojot Eiropas Padomes un EDSO regulējumu, un aicināt Moldovas iestādes veicināt pie mazākumtautībām piederošo personu tiesību īstenošanu, ievērojot Eiropas Padomes Pamatkonvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību un ES Pamattiesību hartu;

u)   aicināt Moldovas iestādes pieņemt visaptverošus un efektīvus diskriminācijas novēršanas tiesību aktus saskaņā ar un atbilstīgi ES tiesību aktiem un ES Pamattiesību hartai; tostarp šādos tiesību aktos jābūt arī noteikumiem, kas vērsti pret diskrimināciju dzimumorientācijas dēļ; atbalstīt izglītības programmu institucionalizēšanu, lai apkarotu neiecietību un diskrimināciju, kā arī atbalstīt pilsoniskās sabiedrības darbu savstarpējās cieņas un sapratnes veicināšanā un ģimenēs, kopienās, skolās un sociālajās aprindās valdošās neiecietības apkarošanā;

v)   nodrošināt, ka notiekošajās sarunās ar Moldovu prioritāte joprojām tiek piešķirta brīvu plašsaziņas līdzekļu vērtību sekmēšanai, un mudināt Moldovas iestādes stiprināt un atbalstīt neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus, nodrošināt sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu neitralitāti un sekmēt plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi, kas lēmumu pieņemšanas procesu padarīs pārredzamāku; aicināt Moldovas iestādes nodrošināt, ka visas kompetentās aģentūras, kas strādā plašsaziņas līdzekļu jomā, ievēro ES standartus attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu;

w)  aicināt Komisiju sniegt palīdzību jaunu plašsaziņas līdzekļu attīstības sektorā un nodrošināt tehnisko atbalstu platjoslas interneta attīstībai Moldovā;

x)   aicināt Moldovas iestādes demonstrēt lielāku apņemšanos attiecībā uz valsts līdzekļu pārredzamu administrēšanu un publiskā iepirkuma tiesību aktu uzlabošanu ar mērķi nodrošināt labu pārvaldību, plašāku pārskatatbildību, vienlīdzīgu piekļuvi un godīgu konkurenci;

y)  norādīt, ka Moldovai 2008. gadā piešķirtās autonomas tirdzniecības preferences ir pozitīvi ietekmējušas valsts eksportu, paužot nožēlu par to, ka preferenču izmantošanu kavēja abu iesaistīto pušu atšķirīgie standarti; ņemt vērā, ka Moldovai arī turpmāk jāveicina straujāka valsts saimnieciskā attīstība un Eiropas integrācija;

z)   uzsvērt nepieciešamību pēc pārredzamas uzņēmējdarbības vides un pienācīgas reglamentējošo tiesību aktu reformas, lai tādējādi sekmētu tiešos ārvalstu ieguldījumus;

aa) nolīgumā uzsvērt, cik būtiski ir ieviest un īstenot intelektuālā īpašuma tiesību aktus, ņemot vērā pašreizējo augsto pirātisma un viltošanas līmeni;

ab) papildināt konkrētos pasākumus, kas veikti balstoties uz Protokolu pie PSN starp ES un Moldovu par Moldovas līdzdalību Kopienas programmās un aģentūrās, kura noteikumi jāņem vērā, izstrādājot asociācijas nolīgumu;

ac) izstrādājot asociācijas nolīgumu, ievērot augstākos vides standartus, cita starpā ņemot vērā Moldovas dalību Stratēģijā Donavas reģionam, un aicināt modernizēt lielās rūpnieciskās iekārtas, tostarp iekārtas, kas atrodas Dņestras labajā krastā; turpināt apsvērt, cik svarīga ir reģionālā sadarbība Melnās jūras reģionā un Moldovas Republikas aktīva līdzdalība šim reģionam paredzētajās ES politikās, tostarp galīgajā ES Stratēģijā attiecībā uz Melno jūru;

ad) ņemot vērā ekonomikas attīstības nozīmi, ko var nodrošināt dzelzceļa satiksmes atjaunošana starp Kišiņevu un Tiraspoli, izvērtēt, kādi papildu pasākumi jāveic, lai uzlabotu pasažieru pārvadājumus un nodrošinātu vienmērīgus preču pārvadājumus cauri valsts teritorijai, un vai ES Robežu palīdzības misija Moldovā un Ukrainā (EUBAM) vēl var sniegt kādu palīdzību;

ae) turpināt atbalstīt Moldovas un Ukrainas robežas demarkāciju visā pilnībā un izvērtēt EUBAM mandāta pagarināšanas iespēju, jo tas drīzumā beigsies;

af)  nodrošināt, ka Moldovas iestādes veic konkrētus pasākumus kontrabandas apkarošanai valsts teritorijā;

ag) atbalstīt plašāku reformu enerģētikas nozarē ar mērķi uzlabot Moldovas Republikas energoapgādes drošību, jo īpaši veicinot enerģijas taupīšanu, energoefektivitāti un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu, dažādojot infrastruktūru un Moldovas Republikai piedaloties ES reģionālajos projektos, kā arī samazināt enerģijas izmaksas, kas rada augstu inflāciju;

ah) palīdzēt Moldovas iestādēm to centienos savienot Moldovas energosistēmu ar kontinentālās Eiropas savstarpēji savienoto elektrības tīklu;

ai)  veicināt un atbalstīt Moldovas iestāžu centienus nodrošināt to 34,5 % iedzīvotāju vajadzības, kuri dzīvo absolūtas vai galējas nabadzības apstākļos; sniedzot ES palīdzību Moldovai, šai situācijai jāpievērš lielāka uzmanība un attiecīgi jāpielāgo ES programmu mērķi;

aj)  nodrošināt, ka ekonomikas atveseļošanās atspoguļojas jaunu darba vietu izveidē un ka Moldovas Republika turpina virzīties uz ES standartu, piemēram, nediskriminācijas, veselības un darba drošības standartu, ievērošanu nodarbinātības jomā;

ak) uzsvērt Moldovas iestādēm, ka jāveic gaisa satiksmes pakalpojumu liberalizācija, kas būtiski ietekmēs Moldovas iedzīvotāju mobilitāti;

al)  vērst uzmanību uz pozitīvajām daudzvalstu ierosmēm, kas veiktas kā daļa no Austrumu partnerības, jo īpaši uz visaptverošo iestāžu darbības uzlabošanas programmu un muitas sadarbības pasākumiem;

am)   sniegt pietiekamu finansiālo un tehnisko atbalstu Moldovai, lai nodrošinātu tās spēju izpildīt saistības, kas izriet no sarunām par asociācijas nolīgumu un tā pilnīgas īstenošanas, turpinot piedāvāt visaptverošas iestāžu darba uzlabošanas programmas un nodrošinot, ka šis mērķis tiek ņemts vērā ES finansēšanas programmās;

an) palielināt ES atbalstu un zināšanu sniegšanu pilsoniskās sabiedrības organizācijām Moldovā, lai tās varētu nodrošināt reformu un valdības uzņemto saistību izpildes iekšējo uzraudzību un uzlabot pārskatatbildību šajā jomā;

ao) noteikt skaidrus kritērijus attiecībā uz asociācijas nolīguma īstenošanu un paredzēt uzraudzības mehānismus, tostarp prasību regulāri sniegt ziņojumus Eiropas Parlamentam;

ap) aicināt ES Augsta līmeņa konsultantu grupu jautājumos par Moldovu regulāri ziņot Eiropas Parlamentam par tās aktivitātēm;

aq) turpināt sekmēt padziļinātu sadarbību ar Austrumu partnerības valstīm un to starpā, kā arī regulāri informēt Eiropas Parlamentu par šīs sadarbības gaitu;

ar)  apspriesties ar Eiropas Parlamentu par noteikumiem par parlamentāro sadarbību;

as)  aicināt ES pārrunu grupu turpināt labu sadarbību ar Eiropas Parlamentu, pastāvīgi informējot par progresu saskaņā ar LESD 218. panta 10. punktu, kurā noteikts, ka Eiropas Parlamentu nekavējoties un pilnībā informē visos procedūras posmos;

2.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem nosūtīt Padomei, EĀDD un Komisijai, un informēšanas nolūkā Moldovas Republikai.

Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (12.7.2011)

Ārlietu komitejai

par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD par sarunām par Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas nolīgumu
(2011/2079(INI))

Atzinumu sagatavoja: David Martin

IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē rīcības plāna pieņemšanu Eiropas Savienības sagatavoto pamatieteikumu par tirdzniecību īstenošanai un tādēļ mudina Komisiju nekavējoties sākt sarunas ar Moldovu par padziļinātas un vispusīgas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) izveidi, lai DCFTA iekļautu asociācijas nolīgumā kā neatņemamu tā daļu ar mērķi veicināt pilnīgu Moldovas un ES politisku un ekonomisku integrāciju un dot Moldovai iespēju piesaistīt ārvalstu ieguldījumus un kļūt produktīvākai, lai pārtrauktu valsts atkarību no pārvedumiem un veiktu pāreju uz eksportā konkurējošu tirgus ekonomiku; tomēr atzīst, ka Moldovai vispirms vajadzētu uzskatāmi parādīt, ka tai piemīt pietiekama darbības spēja, lai pielāgotu savas tiesiskās un ekonomikas struktūras tirdzniecības integrācijas prasībām ES;

2.  atzinīgi vērtē stabilu un progresīvu Moldovas sadarbību pašreizējās sarunās par asociācijas nolīgumu par dažādiem sadarbības elementiem, tostarp par ārpolitiku un drošības politiku, sadarbību enerģētikas nozarē, cilvēktiesībām un tirdzniecību, kā rezultātā sekmīgi un savlaicīgi tika slēgts vairums sarunu nodaļu;

3.  norāda, ka Moldovai 2008. gadā piešķirtās autonomas tirdzniecības preferences ir pozitīvi ietekmējušas valsts eksportu; pauž nožēlu par to, ka preferenču izmantošanu kavēja abu iesaistīto pušu atšķirīgie standarti; uzskata, ka Moldovai arī turpmāk jāveicina straujāka valsts saimnieciskā attīstība un Eiropas integrācija;

4.  tāpēc aicina padziļinātai un vispusīgai brīvās tirdzniecības zonai izstrādāt tālejošu un taisnīgu sarunu programmu, koncentrējoties uz šķēršļu novēršanu divpusējai tirdzniecībai un ieguldījumiem, proti, tiesisku un regulatīvu atšķirību novēršanu tehniskos, sanitāros un fitosanitāros standartos un citiem uzdevumiem attiecībā uz Moldovas finanšu sistēmu un konkurences tiesībām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē progresu, ko Moldova sarunās par asociācijas nolīgumu ar ES jau ir sasniegusi uzņēmējdarbības tiesību, patērētāju aizsardzības, muitas, ekonomikas dialogu, finanšu pakalpojumu un publisko finanšu pārvaldības jomā un sadarbībā enerģētikas nozarē;

5.  vērš uzmanību uz pozitīvajām vairāku valstu kopīgām ierosmēm, kas veiktas kā daļa no Austrumu partnerības, jo īpaši uz visaptverošo iestāžu darbības uzlabošanas programmu un muitas sadarbības pasākumiem;

6.  uzsver, ka Moldovai nepieciešams veikt turpmākas iekšpolitiskās reformas, tādējādi nostiprinot savu uzņēmējdarbības un ieguldījumu vidi, un atrisināt iekšējos jautājumus, kas kavē ekonomikas un tirdzniecības attiecības ar ES, piemēram, ka valstij nav prezidenta un pastāv domstarpības par Piedņestru;

7.  mudina turpināt notiekošās sarunas par vīzu režīmu un pauž cerību, ka ir iespējams drīz izveidot bezvīzu režīmu, kas sekmētu Moldovas iedzīvotāju integrēšanu ES.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

12.7.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

13.7.2011

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

1

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rafał Trzaskowski