VERSLAG met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen tussen de EU en de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst

25.7.2011 - (2011/2079(INI))

Commissie buitenlandse zaken
Rapporteur: Graham Watson


Procedure : 2011/2079(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0289/2011
Ingediende teksten :
A7-0289/2011
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen tussen de EU en de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst

(2011/2079(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien de lopende onderhandelingen tussen de EU en de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst,

–   gezien de conclusies van de Raad van 15 juni 2009 over de Republiek Moldavië waarin de onderhandelingsrichtsnoeren worden goedgekeurd,

–   gezien de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad van 20 juni 2011 voor de diepe en brede vrijhandelszone tussen de EU en de Republiek Moldavië,

–   gezien de op 28 november 1994 ondertekende partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de Republiek Moldavië en de Europese Unie, die op 1 juli 1998 in werking is getreden,

–   gezien het protocol bij de PSO tussen de EU en de Republiek Moldavië over de deelname van de Republiek Moldavië aan communautaire programma's en agentschappen,

–   gezien het gemeenschappelijk actieplan van de EU en de Republiek Moldavië in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), waarin de strategische doelstellingen zijn opgenomen die zijn gebaseerd op afspraken over gedeelde waarden en de daadwerkelijke verwezenlijking van politieke, economische en institutionele hervormingen,

–   gezien de visumdialoog tussen de EU en de Republiek Moldavië, die is aangegaan op 15 juni 2010, en het actieplan over visumliberalisatie van 16 december 2010 van de Commissie,

–   gezien de gemeenschappelijke verklaring over een mobiliteitspartnerschap tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië,

–   gezien het voortgangsverslag van de Commissie over de Republiek Moldavië, dat is aangenomen op 25 mei 2011,

–   gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2011 over het Europees nabuurschapsbeleid,

–   gezien de gezamenlijke mededeling getiteld "Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden" van 25 mei 2011,

–   gezien de gezamenlijke verklaring van de topontmoeting van het Oostelijk Partnerschap op 7 mei 2009 in Praag,

–   gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over het Oostelijk Partnerschap van 25 oktober 2010,

–   gezien de EU-strategie voor de Donau-regio,

–   gezien het eerste verslag van de stuurgroep van het Forum van het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap,

–   gezien de aanbevelingen van het Forum van het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap,

–   gezien zijn eerdere resoluties over de Republiek Moldavië, met name de resolutie van 7 mei 2009 over de situatie in de Republiek Moldavië[1] en van 21 oktober 2010 over doorgevoerde hervormingen en ontwikkelingen in de Republiek Moldavië[2], alsmede de aanbevelingen van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Republiek Moldavië,

–   gezien zijn resolutie van 20 januari 2011 over een EU-strategie voor het Zwarte Zeegebied[3],

–   gezien artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

–   gezien artikel 90, lid 4, en artikel 48 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A7-0289/2011),

A.  overwegende dat de nieuwe filosofie van het ENB, dat volgens het 'meer voor meer'-beginsel voorrang geeft aan landen die de eisen ervan het doeltreffendst uitvoeren, een kans biedt aan de Republiek Moldavië om het succesverhaal van het EU‑nabuurschapsbeleid te worden,

B.   overwegende dat de Europese Unie mensenrechten en democratie tot een centraal aspect van haar Europees nabuurschapsbeleid heeft gemaakt,

C.  overwegende dat door het Oostelijk Partnerschap binnen het ENB een politiek kader van betekenis is ontstaan voor de verdieping van de betrekkingen, de bespoediging van de politieke samenwerking en de bevordering van de economische integratie tussen de EU en de Republiek Moldavië, die verbonden zijn door sterke geografische, historische en culturele banden, doordat het de politieke en sociale en economische hervormingen ondersteunt en de toenadering tot de EU vergemakkelijkt,

D.  overwegende dat het Oostelijk Partnerschap de multilaterale betrekkingen tussen de deelnemende landen versterkt, helpt bij de uitwisseling van informatie en ervaringen over transformatie, hervormingen en modernisering, en de Europese Unie extra instrumenten biedt ter ondersteuning van deze processen,

E.   overwegende dat het Oostelijk Partnerschap voorziet in de versterking van de bilaterale betrekkingen door middel van nieuwe associatieovereenkomsten, waarin rekening wordt gehouden met de specifieke situatie en aspiraties van de partnerlanden en hun vermogen de hieruit voortvloeiende verplichtingen na te leven,

F.   overwegende dat intermenselijke contacten de basis vormen voor het bereiken van de doelen van het Oostelijk Partnerschap, in de wetenschap dat dit zonder visumliberalisering niet volledig mogelijk is,

G.  overwegende dat de Republiek Moldavië en andere landen van het Oostelijk Partnerschap zullen profiteren van een voorkeursbehandeling van de EU op het gebied van visumliberalisatie voor wat betreft termijnen en inhoud, vóór enig ander aangrenzend derde land,

H.  overwegende dat de actieve betrokkenheid van de Republiek Moldavië en haar verbondenheid met gedeelde waarden en beginselen, waaronder democratie, de rechtsstaat, goed bestuur en de eerbiediging van de mensenrechten, ook die van minderheden, van wezenlijk belang zijn voor de voortgang van het proces en voor het welslagen van de onderhandelingen en de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst, die moet zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van het land en die duurzame gevolgen zal hebben voor zijn ontwikkeling,

I.    overwegende dat de EU bij het verdiepen van de betrekkingen met de Republiek Moldavië stabiliteit en vertrouwensopbouw moet bevorderen, onder andere door een proactieve bijdrage te leveren aan het vinden van een tijdige en levensvatbare oplossing voor het conflict in Transnistrië, dat een bron van regionale instabiliteit vormt,

J.    overwegende dat de onderhandelingen met de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst en de visumdialoog gestaag vorderen en dat tot dusverre aanzienlijke vooruitgang is geboekt; overwegende echter dat de onderhandelingen over de diepe en brede vrijhandelszone nog niet zijn begonnen,

1.   beveelt in het kader van de lopende onderhandelingen over de associatieovereenkomst de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) aan:

a)   de EU-inzet en de lopende onderhandelingen met de Republiek Moldavië te baseren op de verzekering dat het EU-perspectief, met inbegrip van artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat hand in hand moet gaan met de tenuitvoerlegging van structurele hervormingen, zowel een waardevol instrument is bij de tenuitvoerlegging van hervormingen als een noodzakelijke katalysator voor de steun van de bevolking voor deze hervormingen,

b)   in de betrekkingen met de Republiek Moldavië de beginselen van 'meer voor meer' toe te passen naast een differentiatie op basis van de individuele merites en prestaties van de Republiek Moldavië in de afgelopen twee jaar,

c)   de stabiele en voortschrijdende medewerking van de Republiek Moldavië bij de lopende onderhandelingen over de associatieovereenkomst en over de verschillende onderdelen van de samenwerking, waaronder het buitenlands en veiligheidsbeleid en de samenwerking op het gebied van energie, mensenrechten en handel, welke heeft geleid tot de succesvolle en tijdige afronding van het merendeel van de onderhandelingshoofdstukken, toe te juichen,

d)   de noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen met de Republiek Moldavië in het huidige gestage tempo doorgaan en daarvoor de ononderbroken dialoog met alle politieke partijen te intensiveren, en de dialoog tussen de partijen in de Republiek Moldavië te bevorderen, aangezien interne politieke stabiliteit essentieel is voor de voortgang van het hervormingsproces,

e)   ervoor te zorgen dat de associatieovereenkomst een volledig en op de toekomst gericht kader vormt voor de verdere ontwikkeling van de betrekkingen met de Republiek Moldavië in de komende jaren,

f)    de krachtige impact van de gezamenlijke en gecoördineerde steun van de lidstaten te realiseren, die tot uitdrukking komt in de werkzaamheden van de vriendengroep van de Republiek Moldavië,

g)   de inspanningen te verdubbelen om een duurzame oplossing te vinden voor het conflict over Transnistrië en hiervoor een stevigere en directere betrokkenheid voor te staan wat betreft de politieke schikking van het conflict over Transnistrië, in overeenstemming met het beginsel van de territoriale integriteit van de Republiek Moldavië, en daarnaast maatregelen voor vertrouwensopbouw te nemen, met inbegrip van het gezamenlijk afbakenen van rehabilitatieprogramma's en het bevorderen van intermenselijke contacten, ten einde het maatschappelijk middenveld en de culturele uitwisselingen te versterken, rekening houdend met het feit dat er geen echt conflict in de regio Transnistrië zelf wordt uitgevochten,

h)   ervoor te zorgen dat de proactieve rol van de EU in de 5+2-besprekingen van voldoende middelen vergezeld gaat, in het bijzonder sinds het einde van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU),

i)    de Russische Federatie aan te sporen om een meer constructieve en resultaatgerichte houding aan te nemen om de besprekingen vlot te trekken en de voorwaarden te scheppen voor een blijvende, volledige oplossing,

j)    ervoor te zorgen dat Transnistrië, als een integraal deel van de Republiek Moldavië, onder de reikwijdte van de associatieovereenkomst en in het bijzonder van de diepe en brede vrijhandelszone valt en van de gevolgen ervan profiteert,

k)   de noodzakelijke maatregelen te nemen ter ondersteuning van de Republiek Moldavië bij de naleving van alle noodzakelijke normen van visumliberalisering, hetgeen bij voorkeur plaatsvindt vóór de sluiting van de overeenkomst,

l)    de burgers van de Republiek Moldavië voor te lichten over de associatieovereenkomst en het actieplan voor visumliberalisatie om het maatschappelijk draagvlak voor de hervormingen te verbreden,

m)  ervoor te zorgen dat de diepe en brede vrijhandelszone eind 2011 haar beslag krijgt en tegelijkertijd de weerslag van deze vrijhandelszone op de Moldavische economie te evalueren, alsmede de sociale en ecologische gevolgen ervan,

n)   de aanneming van het actieplan voor de tenuitvoerlegging van belangrijke, door de EU voorbereide aanbevelingen inzake handel toe te juichen en zonder verdere vertraging onderhandelingen met de Republiek Moldavië te openen over het als integraal onderdeel opnemen van de diepe en brede vrijhandelszone in de associatieovereenkomst, teneinde de volledige politieke en economische integratie van de Republiek Moldavië in de EU te bevorderen en de Republiek Moldavië in staat te stellen buitenlandse investeringen aan te trekken en productiever te worden, zodat 's lands afhankelijkheid van overmakingen door in het buitenland werkzame Moldaviërs wordt beëindigd en de overgang wordt gemaakt naar een op export en concurrentievermogen gebaseerde markteconomie; niettemin te erkennen dat de Republiek Moldavië eerst moet laten zien dat zij over voldoende capaciteit beschikt om haar juridische en economische structuren aan te passen aan de voorwaarden voor handelsintegratie met de EU,

o)   een ambitieuze en eerlijke onderhandelingsagenda met betrekking tot de diepe en brede vrijhandelszone op te stellen, gericht op het wegnemen van belemmeringen voor bilaterale handel en investeringen, met name de juridische en bestuursrechtelijke verschillen in technische, sanitaire en fytosanitaire normen, alsmede op de resterende taken betreffende het financiële systeem en het mededingingsrecht van de Republiek Moldavië; in dit opzicht de reeds door de Republiek Moldavië geboekte vooruitgang toe te juichen met betrekking tot vennootschapsrecht, consumentenbescherming, douane, de economische dialoog, financiële diensten, beheer van de overheidsfinanciën en samenwerking op het gebied van energie, terreinen die bij de onderhandelingen over de associatieovereenkomst met de EU aan bod komen,

p)   de Republiek Moldavië sterker te ondersteunen bij het verbeteren van haar concurrentievermogen om de eventuele voordelen van de diepe en brede vrijhandelszone te kunnen benutten,

q)   te onderstrepen dat de Republiek Moldavië dient te streven naar verdere binnenlandse hervormingen, onder andere om het ondernemings- en investeringsklimaat te verbeteren, en dient te zoeken naar een oplossing voor interne kwesties die de economische en handelsbetrekkingen met de EU belemmeren, zoals het feit dat het land geen president heeft en het conflict over Transnistrië,

r)    sterke druk te blijven uitoefenen op en steun te geven aan de Moldavische autoriteiten met het oog op de consolidering van de hervormingen en op concrete vooruitgang in de strijd tegen corruptie en bij de hervorming van de rechtspraak, de rechtsvervolging en de politie, ten behoeve van de bevolking,

s)   in de overeenkomst het belang van de rechtsstaat, goed bestuur en de bestrijding van corruptie te benadrukken en de hervorming van de rechtspraak als een van de prioriteiten te blijven ondersteunen; de Moldavische regering te wijzen op de grote wenselijkheid van de voortzetting van het lopende volledige, transparante en onpartijdige onderzoek naar de gebeurtenissen van april 2009,

t)    in de overeenkomst standaardvoorwaarden op te nemen over de bescherming en bevordering van de mensenrechten, overeenkomstig de hoogste internationale en Europese normen, voortbouwend op de mensenrechtendialoog tussen de EU en de Republiek Moldavië en volledig gebruikmakend van het kader van de Raad van Europa en de OVSE, en de Moldavische autoriteiten aan te moedigen de rechten van personen die tot nationale minderheden behoren te eerbiedigen, overeenkomstig het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa en het Handvest van de grondrechten van de EU,

u)   de Moldavische autoriteiten aan te moedigen om volledige en doeltreffende wetgeving ter bestrijding van discriminatie aan te nemen die strookt met de inhoud en de geest van de EU-wetgeving en het Handvest van de grondrechten van de EU; dergelijke wetgeving zou onder andere bepalingen tegen de discriminatie vanwege seksuele geaardheid moeten omvatten; om onderwijsprogramma's tegen intolerantie en discriminatie tot een vast onderdeel te maken, en steun te geven aan het werk van het maatschappelijk middenveld bij de bevordering van wederzijds respect en begrip en bij het tegengaan van intolerantie in het gezin, gemeenschappen, op scholen en in sociale kringen,

v)   ervoor te zorgen dat het bevorderen van de persvrijheid een prioriteit blijft in de lopende onderhandelingen met de Republiek Moldavië en de Moldavische autoriteiten aan te moedigen onafhankelijke media te versterken en te ondersteunen, alsmede de neutraliteit van de openbare media te waarborgen en een pluralistisch medialandschap te bevorderen, hetgeen de transparantie van het besluitvormingsproces zal verhogen; de Moldavische autoriteiten aan te moedigen dat zij ervoor zorgen dat alle verantwoordelijke media-organisaties zich houden aan de EU-normen voor een vrije en pluriforme pers,

w)  de Commissie aan te moedigen te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe media en technische ondersteuning voor te bereiden voor de ontwikkeling van breedbandinternet in de Republiek Moldavië,

x)   de Moldavische autoriteiten aan te moedigen om een grotere verbondenheid te tonen met het transparante beheer van de overheidsfinanciën en de verbetering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten ten einde te zorgen voor goed bestuur, een grotere verantwoordingsplicht, gelijke toegang en eerlijke concurrentie,

y)  nota te nemen van de positieve uitwerking van de in 2008 aan de Republiek Moldavië toegekende autonome handelspreferenties op de export van het land, maar tegelijkertijd het feit te betreuren dat het gebruik ervan is bemoeilijkt als gevolg van de uiteenlopende normen die door beide partijen worden gehanteerd; rekening te houden met het feit dat de Republiek Moldavië de snellere economische ontwikkeling en de Europese integratie van het land moet blijven bevorderen,

z)   de noodzaak te onderstrepen van een transparant bedrijfsklimaat en een passende hervorming van de regelgeving, zodat directe buitenlandse investeringen worden aangemoedigd,

aa) in de overeenkomst het grote belang te benadrukken van de uitvoering en handhaving van wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, gezien het grote aantal gevallen van piraterij en vervalsingen,

ab) voort te bouwen op concrete maatregelen op basis van het protocol bij de PSO EU- Republiek Moldavië over de deelname van de Republiek Moldavië aan programma's en agentschappen van de Gemeenschap, die tot uitdrukking moeten komen in de associatieovereenkomst,

ac) in de associatieovereenkomst de hoogste milieunormen op te nemen, onder andere in het licht van de deelname van de Republiek Moldavië aan de strategie voor het Donau-gebied, en aan te dringen op de modernisering van de belangrijkste industriële installaties, onder andere diegene die aan de rechteroever van de rivier Dnjestr liggen; het belang van regionale samenwerking in het Zwarte Zeegebied verder te overwegen naast dat van de actieve deelname van de Republiek Moldavië aan het EU-beleid voor deze ruimte, waaronder een eventuele EU-strategie voor de Zwarte Zee,

ad) gezien het belang van de heropening van de spoorweglijn tussen Chisinau en Tiraspol voor de economische ontwikkeling te onderzoeken welke verdere maatregelen nodig zijn om voor een beter openbaar vervoer en voor een soepel verkeer van goederen door het hele land te zorgen, en of de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan Moldavië en Oekraïne (EUBAM) ondersteuning kan bieden,

ae) de demarcatie van de gehele Moldavisch-Oekraïense grens te steunen en te onderzoeken of het aflopende EUBAM-mandaat kan worden verlengd,

af)  te zorgen dat de Moldavische autoriteiten concrete maatregelen nemen om illegale handel binnen de staat te ontmoedigen,

ag) een sterkere hervorming van de energiesector te stimuleren, gericht op versterking van de energiezekerheid van de Republiek Moldavië, in het bijzonder door de bevordering van energieconservering, van energie-efficiëntie en van hernieuwbare energiebronnen, diversificatie van de infrastructuur en deelneming van de Republiek Moldavië aan regionale EU-projecten, alsmede de verlaging van de energiekosten, die een hoge inflatie in stand houden,

ah) de Moldavische autoriteiten bij te staan bij hun inspanningen om het Moldavische elektriciteitsnet aan te sluiten op het onderling verbonden elektriciteitsnet van continentaal Europa,

ai)  de Moldavische autoriteiten aan te moedigen en te helpen om in de behoeften te voorzien van de 34,5% van de bevolking die in absolute of extreme armoede leeft; in de steun van de EU aan de Republiek Moldavië moet deze situatie beter tot uiting komen en haar programma's moeten hieraan worden aangepast,

aj)  te zorgen dat het economische herstel tot banengroei leidt en dat de Republiek Moldavië de convergentie voortzet naar EU-normen op het gebied van werkgelegenheid, met inbegrip van non-discriminatie, en gezondheid en veiligheid op de werkplek,

ak) er bij de Moldavische autoriteiten op aan te dringen dat de luchtverkeersdiensten moeten worden geliberaliseerd, hetgeen aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de mobiliteit van de Moldavische burgers,

al)  de positieve meerlandeninitiatieven te onderstrepen die in het kader van het Oostelijk Partnerschap zijn opgezet, in het bijzonder het uitgebreide programma voor institutionele opbouw en de maatregelen inzake douanesamenwerking,

am) de Republiek Moldavië financieel en technisch voldoende te ondersteunen om ervoor te zorgen dat zij de verplichtingen kan nakomen die voortvloeien uit de onderhandelingen over de associatieovereenkomst en de volledige tenuitvoerlegging ervan, door uitgebreide programma's voor institutionele opbouw te blijven uitvoeren en ervoor te zorgen dat de financieringprogramma's van de EU deze doelstelling weerspiegelen,

an) de EU-steun en overdracht van expertise aan de maatschappelijke organisaties in de Republiek Moldavië uit te breiden, om haar in staat te stellen intern toezicht te houden op de hervormingen en de verplichtingen waartoe de regering zich heeft verbonden en ervoor te zorgen dat de regering hierover meer rekenschap aflegt,

ao) te voorzien in duidelijke criteria voor de uitvoering van de associatieovereenkomst, evenals in controlemechanismen, waaronder regelmatige verslagen aan het Europees Parlement,

ap) de EU-adviesgroep op hoog niveau voor de Republiek Moldavië te verzoeken regelmatig aan het Europees Parlement verslag uit te brengen over haar activiteiten,

aq) diepgaande samenwerking verder aan te moedigen met en binnen het Oostelijk Partnerschap, en het Europees Parlement regelmatig te informeren over de voortgang daarvan,

ar)  het Europees Parlement te raadplegen over de regelingen inzake parlementaire samenwerking,

as)  het onderhandelingteam van de EU aan te moedigen zijn goede samenwerking met het Europees Parlement voort te zetten en het Parlement voortdurend op de hoogte te houden van de vooruitgang overeenkomstig artikel 218, lid 10, VWEU, waarin staat dat het Parlement in iedere fase van de procedure onverwijld en ten volle wordt geïnformeerd;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met aanbevelingen van het Europees Parlement te doen toekomen aan de Raad, de EDEO, de Commissie en, ter informatie, aan de Republiek Moldavië.

ADVIES van de Commissie internationale handel (12.7.2011)

aan de Commissie buitenlandse zaken

met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen tussen de EU en de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst
(2011/2079(INI))

Rapporteur voor advies: David Martin

SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  verwelkomt de aanneming van het actieplan voor de tenuitvoerlegging van belangrijke door de EU voorbereide aanbevelingen inzake handel en dringt er derhalve bij de Commissie op aan zonder verdere vertraging onderhandelingen met Moldavië te openen over het als integraal onderdeel opnemen van een brede en veelomvattende vrijhandelszone in de associatieovereenkomst, teneinde de volledige politieke en economische integratie van Moldavië in de EU te bevorderen en Moldavië in staat te stellen buitenlandse investeringen aan te trekken en productiever te worden, zodat 's lands afhankelijkheid van overmakingen door in het buitenland werkzame Moldaviërs wordt beëindigd en de overgang kan worden gemaakt naar een op export en concurrentievermogen gebaseerde markteconomie; erkent niettemin dat Moldavië eerst moet laten zien dat het over voldoende capaciteit beschikt om zijn juridische en economische structuren aan te passen aan de voorwaarden voor handelsintegratie met de EU;

2.  verwelkomt de stabiele en voortschrijdende medewerking van Moldavië bij de lopende onderhandelingen over de associatieovereenkomst en over de verschillende onderdelen van de samenwerking, waaronder buitenlands en veiligheidsbeleid en samenwerking op het gebied van energie, mensenrechten en handel, welke heeft geleid tot de succesvolle en tijdige afronding van het merendeel van de onderhandelingshoofdstukken;

3.  wijst op de positieve uitwerking die de in 2008 aan Moldavië toegekende autonome handelspreferenties hebben gehad op de export van het land; betreurt dat het gebruik ervan is bemoeilijkt als gevolg van de uiteenlopende normen die door beide partijen worden gehanteerd; is van mening dat Moldavië de snellere economische ontwikkeling en de Europese integratie van het land moet blijven bevorderen;

4.  dringt er derhalve op aan een ambitieuze en eerlijke onderhandelingsagenda met betrekking tot de brede en veelomvattende vrijhandelszone op te stellen, gericht op het wegnemen van belemmeringen voor bilaterale handel en investeringen, met name met betrekking tot juridische en bestuursrechtelijke verschillen in technische, sanitaire en fytosanitaire normen, alsmede op de resterende taken betreffende het financiële systeem en het mededingingsrecht van Moldavië; verwelkomt in dit opzicht de reeds door Moldavië geboekte vooruitgang met betrekking tot vennootschapsrecht, consumentenbescherming, douane, de economische dialoog, financiële diensten, beheer van de overheidsfinanciën en samenwerking op het gebied van energie, terreinen die bij de onderhandelingen over de associatieovereenkomst met de EU aan bod komen;

5.  wijst op de positieve meerlandeninitiatieven die in het kader van het Oostelijk Partnerschap zijn opgezet, in het bijzonder op het alomvattend programma voor institutionele opbouw en de douanesamenwerkingsmaatregelen;

6.  benadrukt dat Moldavië dient te streven naar verdere binnenlandse hervormingen, onder andere om het ondernemings- en investeringsklimaat te verbeteren, en moet zoeken naar een oplossing voor interne kwesties die de economische en handelsbetrekkingen met de EU belemmeren, zoals het feit dat het land geen president heeft en het conflict over Transnistrië;

7.  steunt de lopende visumdialoog en hoopt dat een regeling voor visumvrijstelling, die de verdere integratie van Moldaviërs in de EU zou bevorderen, snel kan worden gerealiseerd.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

12.7.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

0

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Vicky Ford, Esther Herranz García, María Irigoyen Pérez, Ivo Vajgl

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

13.7.2011

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

54

1

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Sir Graham Watson, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Véronique De Keyser, Diogo Feio, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos, Norbert Neuser, László Tőkés, Traian Ungureanu, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Rafał Trzaskowski